Siwz nowela 2016 duża


Załącznik nr 4 – wzór fakultatywnego oświadczenia WykonawcyPobieranie 367,12 Kb.
Strona3/4
Data18.04.2018
Rozmiar367,12 Kb.
1   2   3   4

Załącznik nr 4 – wzór fakultatywnego oświadczenia Wykonawcy

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Na: 1. Sondy do aparatu Cryo-S Electric II Painless, łączne, kątowe, z eurostymulacją. Średnica 2mm

2. Kleszcze neurochirurgiczne Kerrison, Panche Caspara

3. Jednorazowe jałowe elementy wyposażenia eksploatacyjnego do nawigacji neurochirurgicznej firmy Brainlab

4. Materiał hemostatyczny do tamowania krwawienia miąższowego i uszczelniania opon mózgu.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP/508/2017


1. ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego


w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
OŚWIADCZENIE:
Działając w imieniu ………………………………..…………………………………………………..…….....................................................

( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* )

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że : 1. Składam(y) niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia1,
 1. wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)od

do

1.


2.
Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy

(ów)


Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy

(ów)


Miejscowość

i data


1.


2.
Tom II Wzór umowy

UMOWA Nr - …............./2017

zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity z dnia 20.07.2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)

w dniu …............................... w Poznaniu pomiędzy:
Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000001852, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………..

2. Roman Karpiński – Główny Księgowy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

….............................. z siedzibą w ….............................................,wpisaną/ym do rejestru KRS, prowadzonego przez …................................. pod numerem …................KRS …..................., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.................................. pod numerem .........................., posiadającym nr NIP ......................, nr REGON ……………….., reprezentowanym przez:1. ..................................................................................................................

2. ..................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (DZP/508/2017), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.07.2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), strony postanawiają:
§1 [cena]


 1. Przedmiotem umowy jest:

1. Sondy do aparatu Cryo-S Electric II Painless, łączne, kątowe, z eurostymulacją. Średnica 2mm ,

2. Kleszcze neurochirurgiczne Kerrison, Panche Caspara,

3. Jednorazowe jałowe elementy wyposażenia eksploatacyjnego do nawigacji neurochirurgicznej firmy Brainlab,

4. Materiał hemostatyczny do tamowania krwawienia miąższowego i uszczelniania opon mózgu,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. 1. Pakiet nr …... Cena netto (bez podatku VAT) całego przedmiotu zamówienia wynosi ...................., zł (słownie złotych: .....................................); kwota podatku VAT wynosi .............. zł (słownie złotych: .............................), cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi .......................... zł (słownie złotych: ..............................).

 2. Łączna cena umowy netto (bez podatku VAT) całego przedmiotu zamówienia wynosi .......zł (słownie złotych: ....................................); kwota podatku VAT wynosi .......... zł (słownie złotych: ...............................), cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi .... zł (słownie złotych: ........................).

 3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, został dopuszczony do obrotu handlowego, posiada wymagane prawem ważne dokumenty stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w podmiotach leczniczych oraz posiada oznakowanie w języku polskim na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym.

§2 [zmiana ceny]

 1. Określona w § 1 cena nie może zostać podwyższona przez cały okres obowiązywania umowy, chyba że dojdzie do zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie ulega wartość brutto, zaś wartość netto pozostaje bez zmian.

 2. Zmiana ceny określona powyżej może nastąpić tylko po zawarciu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

§3 [termin realizacji]

 1. Umowa zawarta jest na okres: 12 miesięcy od dnia jej podpisania.

 2. Osobą uprawnioną ze strony Szpitala do zamawiania dostaw jest: Kierownik Apteki lub upoważniony przez niego pracownik Zamawiającego.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia Kierownikowi Apteki lub pracownikowi przez niego wyznaczonemu w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 4. W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z zaoferowanym w ofercie, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.

 5. Wykonawca zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do 24 godzin dokonać prawidłowej realizacji zamówienia po wezwaniu go przez Zamawiającego zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.

§ 4 [gwarancja] * 1. Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 24 miesiące.

 2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu naprawy, serwis zgodnie z zaleceniami producenta.

 3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy na zasadach 1:1. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawami, przeglądami, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami, noclegami ponosi wyłącznie Wykonawca.

 4. Z gwarancji wyłącza się uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

 5. Wykonawca przystąpi do naprawy przedmiotu umowy w ciągu 2 dni roboczych (tj.: od poniedziałku do piątku,
  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia wady faxem lub e-mailem albo telefonicznie.

 6. Zakończenie naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy.

 7. Wykonawca zapewni bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem producenta przedmiotu umowy
  w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

 8. Okres gwarancji określony w ust. 1 ulega przedłużeniu o czas, w którym przedmiot umowy nie był użytkowany przez Zamawiającego w związku z wadą lub uszkodzeniem (czas naprawy).

 9. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni, na pozostały czas naprawy, Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni roboczych narzędzia zastępcze takie same lub równoważne.

 10. Wykonawca oświadcza, że w przypadku nieprawidłowego oznakowania przedmiotu umowy dokona jego wymiany na wolny od wad na zasadach 1:1 w terminie 2 dni roboczych.

* dotyczy pakietu 2

§5 [Zapłata wynagrodzenia]


 1. Należności wynikające z faktury za dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia zapłacone będą
  w formie przelewu, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (Kancelaria Ogólna Szpitala, ul. Przybyszewskiego 49). Należność przekazywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 2. Strony umowy przyjmują za dzień zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 2. Wykonawca oświadcza, że właściwym rachunkiem bankowym do realizacji zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest rachunek bankowy prowadzony w banku ….………………………..… o nr ………………………………………………………………………. lub/i prowadzony w banku ….………………………..… o nr ……………………………………………………………………….* Zmiana numeru rachunku bankowego stanowi zmianę treści umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu na zasadach określonych w umowie.

 3. Wykonawca będzie wystawiał odrębne faktury na dostawę i dzierżawę.

 4. Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnej naliczane będą przez Wykonawcę w wysokości ustawowej z tytułu opóźnienia w zapłacie.

 5. W przypadku powstania opóźnienia w płatności, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na poczet należności ubocznych, a zwłaszcza odsetek.

 6. Wykonawca będzie wystawiał odrębne noty odsetkowe i doręczał je Zamawiającemu z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. z dnia 10.05.2016r. Dz. U. z 2016r. poz. 684 ze zm.).

 7. Wykonawca wraz z umową składa oświadczenie zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 do umowy.

*wypełnić w przypadku podawania dwóch lub więcej właściwych rachunków bankowych
§6 [kary umowne]

 1. W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu zamówienia, jednak nie mniej niż 100,00 zł.

 2. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania za szkodę rzeczywistą, przekraczającą kwotę należnych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§7 [wierzytelności] 1. Strony dopuszczają możliwość dokonania przelewu wierzytelności wynikających z umowy tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego i organu założycielskiego wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku uzyskania zgody, strony dopuszczają możliwość dokonania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy z zachowaniem poniższych umownych warunków:

  1. Wierzytelności mogą zostać zbyte najwcześniej po upływie 14 dni od upływu terminu płatności,

  2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, co najmniej na 7 dni przed planowanym zbyciem wierzytelności po uzyskaniu przez niego zgody od Zamawiającego na zbycie wierzytelności.

 1. Strony postanawiają, że zbycie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zachowania zasad określonych w niniejszym paragrafie jest nieważne.

 2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca przedmiotu umowy.

§8 [zmiany umowy] 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 2. Na podstawie regulacji w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 Pzp z uwzględnieniem art. 144 ust. 1e Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych i dozwolonych przez prawo, w szczególności poprzez niniejsze jednoznaczne postanowienia umowne:

  1. Strony dokonują zmiany parametrów jakościowych i/lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu albo oznaczenia handlowego;

  2. Strony o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dokonają zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

  3. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opracowanego przez Strony harmonogramu dostaw według potrzeb Zamawiającego;

  4. Z uwagi na zmianę numeru rachunku bankowego Wykonawcy, Strony dokonują jego zmiany;

  5. Z uwagi na wprowadzenie do obrotu przez Wykonawcę/Producenta nowego/udoskonalonego przedmiotu umowy strony zastępują przedmiot umowy dotychczasowy i od dnia zawarcia aneksu do umowy, Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego nowy przedmiot zamówienia;

  6. Strony uzgadniają, że z uwagi na fakt, iż wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego, o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, Strony dokonują zmiany umowy i Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego nowy przedmiot zamówienia;

  7. Strony dokonają zmiany ilości przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę kwalifikacji pacjenta/ów do uzyskania świadczenia zdrowotnego (decyzja kliniczna Zamawiającego);

  8. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu zamówienia (jego rodzaju, cech, parametrów) będzie konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym warunków realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 1. Strony ustalają, że postanowienia w ust. 2 w zakresie zmiany umowy mogą być dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy.

§ 9 [postanowienia końcowe] 1. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem umowy, po uprzednim wyczerpaniu prób ich ugodowego załatwienia, strony poddają do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi w Poznaniu.

 2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - formularz cenowy

 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o statusie podatnika VATZałącznik nr 2 do umowy
…………………………………………………………………

(miejscowość, data)


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwisko i imię (osoba fizyczna) / nazwa przedsiębiorstwa (osoba prawna)*


NIP ……………………………………………………………………………

Regon ……………………………………………………………………………

Pesel ……………………………………………………………………………

adres zamieszkania/siedziby*: ……………………………………………………………………………

Urząd Skarbowy właściwy do prowadzenia rozliczeń podatkowych ……………………………………………………………………………

tel. Kontaktowy……………………………………………………………………………


OŚWIADCZENIE O STATUSIE PODATNIKA VAT
Oświadczam, iż na dzień złożenia niniejszej informacji jestem/ nie jestem*
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Jestem Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Niniejsze oświadczenie kierowane jest do:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, NIP: 779-20-33-466

…………………………..……………………………………………………………………………

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie zgodnie z reprezentacją)

*niepotrzebne skreślićTom III Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 1. NAZWA : Sondy do aparatu Cryo-S Electric II Painless, łączne, kątowe, z neurostymulacją. Średnica 2mm


l.p.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia


Ilość sztuk

Wielkość opakowania oraz ilość opakowań

1.

Sonda

Sondy do aparatu Cryo-S Electric II Painless

Opis powyżej6

6


Pakiet nr 2. NAZWA : Kleszcze neurochirurgiczne Kerrison, Panche Caspara


l.p.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia


Ilość sztuk

Wielkość opakowania oraz ilość opakowań

1.

KERRISON


Odgryzacz kostny CLEANWAVE KERRISON, do laminektomii, zagiety do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer. 3mm, wielkość rozwarcia 10mm, dł. bransz 18cm

2


2


2.

KERRISON


Odgryzacz CLEANWAVE KERRISON, tnący do góry pod katem 40 stopni, cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 4mm, rozwarcie 10mm, dł. trzonu 20 cm.

2

2


3.

KERRISON


Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, zagięte do góry pod kątem 40 stopni, z cienką stopką, rozwarcie 10 mm, szer. 1 mm, dł. 230 mm

2

2


4.

KERRISON


Kleszcze KERRISON CLEANWAVE, dedykowane do szyjnego odcinka kręgosłupa (ACF), cienka stopka, tnące do góry pod katem 40 stopni, rozwarcie 10 mm, szer. 1 mm, dł. 200 mm

2

2


5.

Kleszcze (punche) CASPAR CLEANWAVEKleszcze (punche) CASPAR CLEANWAVE, proste, bransze ząbkowane, wym.bransz 2x12 mm, dł.18,5 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania.

2

2


6.

Kleszcze (punche) CASPAR CLEANWAVEKleszcze (punche) CASPAR CLEANWAVE, proste, bransze ząbkowane, wym.bransz 3x12 mm, dł.18,5 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania

2

2
Pakiet nr 3. NAZWA : Jednorazowe jałowe elementy wyposażenia eksploatacyjnego do nawigacji neurochirurgicznej firmy Brainlab


l.p.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia


Ilość sztuk

Wielkość opakowania oraz ilość opakowań

1.

Igła Biopsyjna

Jednorazowa igła biopsyjna 1,8 mm / 235 mm

30

6
Markery jednorazowe jałowe

Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne

1 080

4

Mandryn nawigowalny do drenażu komorowego.

Nawigowalny mandryn do drenażu komorowego

50

5

Marker rejestracyjny

Toroidalny marker do rejestracji, wiele technik

3003
1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna