Siwz nowela 2016 dużaPobieranie 367,12 Kb.
Strona1/4
Data18.04.2018
Rozmiar367,12 Kb.
  1   2   3   4
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego


im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

REGON 000288834, NIP 779-20-33-466, KRS 0000001852

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego


DZP/508/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

DLA


PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity z dnia 20.07.2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ PZP

na

1. Sondy do aparatu Cryo-S Electric II Painless, łączne, kątowe, z eurostymulacją. Średnica 2mm

2. Kleszcze neurochirurgiczne Kerrison, Panche Caspara

3. Jednorazowe jałowe elementy wyposażenia eksploatacyjnego do nawigacji neurochirurgicznej firmy Brainlab

4. Materiał hemostatyczny do tamowania krwawienia miąższowego i uszczelniania opon mózgu.


L.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa TomówTom I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).Tom II

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.Tom III

Opis przedmiotu zamówienia.


TOM I – SIWZ


 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań REGON 000288834, NIP 779-20-33-466, KRS 0000001852

tel. +48 618691651, +48 0618691756

fax. +48 618691847

Adres internetowy: www.spsk2.pl

Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk2.pl


 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 39 PZP, poniżej wartości wskazanej w art. 11 ust 8 PZP, w trybie przetargu nieograniczonego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy, dalej jako PZP.


 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są:

1. Sondy do aparatu Cryo-S Electric II Painless, łączne, kątowe, z eurostymulacją. Średnica 2mm

2. Kleszcze neurochirurgiczne Kerrison, Panche Caspara

3. Jednorazowe jałowe elementy wyposażenia eksploatacyjnego do nawigacji neurochirurgicznej firmy Brainlab

4. Materiał hemostatyczny do tamowania krwawienia miąższowego i uszczelniania opon mózgu.


 1. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  1. Główny przedmiot: 33184100-4.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy z wybranych przez siebie pakietów.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.
 1. Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych i równoważnych

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i 3 PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
 1. Zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.


 1. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.


 1. Informacje na temat aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


 1. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 PZP).


 1. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów)

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
 1. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.

 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider) Wykonawców składających wspólną ofertę.
 1. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

 2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio część informacji w załączniku nr 1 – Wzór Formularza Oferty.

 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
 1. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres: 12 miesięcy od dnia jej podpisania.


 1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu;

  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
 1. Podstawy wykluczenia:

  1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

  2. Zamawiający nie będzie stosował przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 5 PZP.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b PZP:

  1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisóww tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

  2. sytuacji ekonomicznej i finansowej – w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

  3. zdolność techniczna lub zawodowa – w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

Uwaga: dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3:

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowane będą następujące zasady w zakresie przeliczania:

- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w XIII pkt 3:  1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w XIII pkt 3, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wzór w Załączniku nr 2 niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w powyższym oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 PZP (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;


Uwaga: dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć oświadczenie określone w 4.1. i 4.2.Uwaga:

 1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z dnia 24.02.2017r. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.),

 2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

 3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

 4. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
 1. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
   lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

  1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 PZP.

  2. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

  3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w SIWZ.

  1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany zamieścić informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w punkcie 4.1.

  2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może zostać wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

  1. Dokumenty i oświadczenia z niniejszego punktu składane są na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 2 PZP

 1. Próbki produktów do każdej pozycji na żądanie Zamawiającego

 2. Dokument potwierdzający wykonanie narzędzi zgodnie z certyfikatem DIN EN 10088-1

 3. Dokument potwierdzający wykonanie narzędzi w standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, i dystrybucja narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485.
 1. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

  1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku do Zamawiającego w zakresie procedury wraz z dowodami.

  3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt 1.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów

  1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. z dnia 12.07.2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: +48 61 869 18 47) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 09.06.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) – adres e-mail: dzp@spsk2.ploraz na adres siedziby wskazany w SIWZ.

  2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz z dopiskiem: „Dział Zamówień Publicznych” numerem sprawy DZP (patrz strona tytułowa SIWZ) oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVIII SIWZ.

  3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta powinna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów PZP oraz aktów wykonawczych.

  4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 09.06.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.spsk2.pl informacje dotyczące:

   1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

   2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

   3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej pod następującym adresem: www.spsk2.pl

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: www.spskw2.pl

 4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

 5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.spsk2.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

 1. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Agnieszka Majchrzak – St. Inspektor ds. Zamówień Publicznych

tel.+48 618 691 847; fax +48 618 691 847, mail: majchrzak.agnieszka@spsk2.plMagdalena Łuczkowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

tel.+48 618 691 695; fax +48 618 691 847, mail: luczkowska.magdalena@spsk2.pl 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.

  2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

  4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

  5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

 2. Do oferty należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu (art. 25a ust. 1 PZP), które należy złożyć w formie pisemnej.

  2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na Formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

  3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP.

  4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

  5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane (nie jest wymagane).

 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy z pakietów.

  1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

 4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim.

  1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

  2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

  6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

 6. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

 7. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

 8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

 9. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z dnia 26.06.2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

 10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

 11. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem z zachowaniem zasady pisemności postępowania.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca poda cenę ofertową w Formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

 2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym Tom II SIWZ.

 1. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT i jego wysokości.

 2. Cena ofertowa musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.

 3. Wykonawca, składając ofertę (w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej szpitala (wejście C) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.02.2018 r. do godziny 09:00.

 2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49,
  60-355 Poznań, oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Sondy do aparatu Cryo-S Electric II Painless, łączne, kątowe, z eurostymulacją. Średnica 2mm, 2. Kleszcze neurochirurgiczne Kerrison, Panche Caspara, 3. Jednorazowe jałowe elementy wyposażenia eksploatacyjnego do nawigacji neurochirurgicznej firmy Brainlab, 4. Materiał hemostatyczny do tamowania krwawienia miąższowego i uszczelniania opon mózgu, nie otwierać przed: 05.02.2018 r. godz. 9:15, DZP/508/2017”.

 3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu at.. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt 1 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, wejście O, pok. nr 5a w dniu 05.02.2018 r. o godz. 9:15.
 1. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.spsk2.pl) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancjart. i warunków płatności zawartych w ofertach.

 1. Zgodnie z art. 24 aa PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu art. - art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP – oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

 2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą PZP lub nie odpowiadająca treści SIWZ podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty zawarte są w art. 89 PZP.

 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

 5. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 PZP.

 6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu ustawy PZP.

 7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP.

 8. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej pod następującym adresem: www.spsk2.pl

 9. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 PZP.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie (Waga)

Opis metody przyznawania punktów

1

Cena

60%

Proporcje matematyczne wg wzoru:

C = cena najniższa/cena badanej oferty x 100 60%

gdzie:


C - ilość punktów

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta o najniższej cenie brutto – maksymalna ilość punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według wzoru.


2

Ocena techniczna

40%

OT = Ocena techniczna

gdzie:


Wysokość oceny technicznej dokonana będzie na podstawie ocen punktowych stanowiących część Tom III SIWZ wg. poniższego wzoru.

Ilość małych pkt/ maksymalna ilość małych pkt x 100 x 40%

małe pkt – wartość punktowa oceny technicznej obliczana zostanie zgodnie z Tomem III.
Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.


 1. Informacja na temat możliwości rozliczania się w walutach obcych

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej (PLN).


 1. Informacje dotyczące umowy

 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera Tom II SIWZ wzór umowy.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe), w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym Tom II SIWZ.

  2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP.

 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 PZP.

 3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

 4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu PZP – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g PZP).

 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego:

  1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

określenia warunków udziału w postępowaniu;

  1. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. odrzucenia oferty odwołującego;

  3. wyboru najkorzystniejszej oferty.

  4. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 1. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 3. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 4. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 5. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

 6. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

 7. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.


Zawartość specyfikacji:
Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia z art. 25 a ust. 1 PZP

Załącznik nr 3

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4

Wzór fakultatywnego oświadczenia Wykonawcy

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści obowiązkowych informacji zamieszczonych w załącznikach do SIWZ.


Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Na: 1. Sondy do aparatu Cryo-S Electric II Painless, łączne, kątowe, z eurostymulacją. Średnica 2mm

2. Kleszcze neurochirurgiczne Kerrison, Panche Caspara

3. Jednorazowe jałowe elementy wyposażenia eksploatacyjnego do nawigacji neurochirurgicznej firmy Brainlab

4. Materiał hemostatyczny do tamowania krwawienia miąższowego i uszczelniania opon mózgu.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP/508/2017


1. ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań2. WYKONAWCA:*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa wykonawcy: ...................................................................................

Siedziba wykonawcy: ...................................................................................

Adres wykonawcy: ...................................................................................

Województwo: ...................................................................................

Nr telefonu: ...................................................................................

Nr faksu: ...................................................................................

Adres e-mail: ...................................................................................

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: .........................................................

nr REGON: ...................................................................................

nr NIP: …................................................................................wielkość przedsiębiorstwa (oznaczyć znakiem X lub podobnym):
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail 1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  3. niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

  4. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy,

  5. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  6. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**:
L.p.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.2.3.


  1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie …………………………………………………………………………………***

Wartość wynosi: ……………………………………………***

  1. Wielkość przedsiębiorstwa (oznaczyć znakiem X lub podobnym)

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Żadne z powyższych

* Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

** Uwaga – niepotrzebne skreślić.

*** Uwaga: wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione.

Przedmiot zamówienia:
Pakiet nr ........
Netto:.............................................. (słownie):...................................................................................................................................

plus …….........% podatku VAT w kwocie ..............................................…….................................,czyli cena ofertowa wynosi: brutto: .........................., słownie:...................................…...................

Przedmiot zamówienia

Producent,

model, nazwa handlowa, nr katalogowy

Ilość

(a)

Cena jednostkowa netto

(b)

Cena netto ogółem

(a x b = c)

Wartość podatku VAT ogółem

(d)

Stawka podatku VAT

Cena Brutto Ogółem

(c + d)

1

2

3Wartość netto ogółem

Wartość podatku VAT ogółem

Wartość brutto ogółem  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna