Sesja rady powiatu grodziskiegoPobieranie 1,02 Mb.
Strona1/3
Data28.05.2018
Rozmiar1,02 Mb.
  1   2   3

SESJA RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 29 marca 2012 roku

W trakcie posiedzenia Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały:
 • w sprawie rocznej oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW w Milanówku za rok 2011

Rada Powiatu Grodziskiego na podstawie Sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w 2011 r. oceniła pozytywnie działalność Warsztatu terapii zajęciowej.Sprawozdanie

z działalności WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

działającego przy Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji

Warszawskiej w Milanówku przy ul. Spacerowej 1A za rok 2011
Spis treści:

I. Rozliczenie roczne WTZ za rok 2011

1. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2

2. Wykorzystanie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży

produktów i usług

II. Uczestnicy WTZ


 1. Lista uczestników WTZ z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności

 2. Frekwencja

 3. Formy i metody realizowanej przez WTZ działalności rehabilitacyjnej

  1. Pracownia komputerowa

  2. Pracownia funkcjonowania społecznego

  3. Pracownia ceramiczna

  4. Pracownia plastyczna

  5. Pracownia rękodzielnicza

  6. Pracownia rehabilitacji psychologicznej

  7. Pracownia rehabilitacji ruchowej

  8. Inne formy terapii

4. Liczba uczestników, którzy opuścili WTZ w 2011 roku

5. Ocena postępów w zakresie 1. Zaradności osobistej i samodzielności

 2. Rehabilitacji społecznej

 3. Rehabilitacji zawodowej

III. Decyzje rady programowej w stosunku do uczestników WTZ

  1. Rozliczenie roczne WTZ za rok 2011

1. Szczegółowe rozliczenie finansowe WTZ za rok 2011 przedstawia załącznik

nr 1 i załącznik nr 2
2. Wykorzystanie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży produktów

i usług

W 2011 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Milanówku działający przy Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej:
 1. Organizował kiermasz walentynkowy w szkole przy ul. Spacerowej

 2. Organizował kiermasze z ozdobami wielkanocnymi w szkole przy ul. Spacerowej i w Kawiarence u Artystek w Milanówku, w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim i w Podkowie Leśnej przy kawiarni Milimoi

 3. Prowadził kiermasz podczas udziału w festynie Ulica Integracyjna w Warszawie

 4. Prowadził kiermasz podczas wystawy Otwarte Ogrody w Milanówku

 5. Uczestniczył w Międzynarodowym Jarmarku Produktów Regionalnych w Grodzisku Mazowieckim i prowadził kiermasz prac

 6. Prezentował prace i prowadził kiermasze podczas udziału w:

 • festynie ,,Dni Milanówka”,

 • Jesiennym Jarmarku Produktów Regionalnych w Grodzisku Mazowieckim,

 • Dniach Sąsiada w Grodzisku Mazowieckim,

 • Powiatowym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych OGRODY INTEGRACJI w Grodzisku Mazowieckim

 1. Organizował świąteczne kiermasze ozdób bożonarodzeniowych, które odbył się:

 • na terenie Zespołu Szkół przy ul. Wójtowskiej w Milanówku podczas ,,Twórczego Milanówka,,

 • na terenie Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Milanówku przy ul. Brzozowej,

 • w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim i w Błoniu,

 • w Integracyjnej Społecznej Szkole Podstawowej w Milanówku przy ul. Spacerowej,

 • w Milanowskim Centrum Kultury podczas Koncertu bez barier,

 • w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim,

 • w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim

Zebraliśmy w sumie 7 350,00 złotych. Środki te zostały wprowadzone do kasy WTZ i w porozumieniu z uczestnikami placówki zostają sukcesywnie przeznaczane na pokrycie wydatków związanych z ich integracją społeczną.


  1. Uczestnicy

1. Lista uczestników WTZ z określeniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności (stan na 31 XII 2011)


Rodzaj niepełnosprawności


Liczba osób

Upośledzenie umysłowe

8

Choroba psychiczna

14

Uszkodzenie narządu ruchu

2

Uszkodzenie słuchu

-

Uszkodzenie wzroku

1

Schorzenia neurologiczne

5

Niepełnosprawność sprzężona

-

Inne

-L.P.

Inicjał nazwiska i imienia

Stopień niepełnosprawnościT.R.

ZNACZNYA.K.

ZNACZNYG.P.

ZNACZNYA.W.

UMIARKOWANYA. P.

ZNACZNYK.Sz.

ZNACZNYJ.S.

ZNACZNYJ.G.

ZNACZNYK.M.

ZNACZNYA.Z.

ZNACZNYJ. Z.

ZNACZNYK.O.

ZNACZNYM.W.

ZNACZNYM.C.

ZNACZNYT.C.

ZNACZNYM.M.

ZNACZNYG.K.

ZNACZNYA.L.

ZNACZNYR.K.

ZNACZNYE.B.

ZNACZNYM.Z.

ZNACZNYM.S.

ZNACZNYR.W.

ZNACZNYK.K.

UMIARKOWANYA.L.

UMIARKOWANYR.K.

ZNACZNYW.N.

ZNACZNYB.R.

ZNACZNYD.M.

ZNACZNYL.S.

ZNACZNY

Liczba kobiet - 12

Liczba mężczyzn – 182. Frekwencja

Miesiąc

Obecność w %

Styczeń

71,2

Luty

51,3

Marzec

72,8

Kwiecień

70,3

Maj

68,7

Czerwiec

68,4

Lipiec

53,6

Sierpień

Przerwa wakacyjna

Wrzesień

68,9

Październik

60,8

Listopad

49,0

Grudzień

40,0


3. Formy i metody realizowanej przez WTZ działalności rehabilitacyjnej

Na przestrzeni roku 2011 w WTZ terapia prowadzona w poszczególnych pracowniach realizowała program następująco:a. Pracownia komputerowa

 • Doskonaliła umiejętności podopiecznych związane z obsługą komputera i urządzeń dostępnych w WTZ, potrzebnych dla sprawnego funkcjonowania placówki - ksero, aparat cyfrowy, skaner, drukarka, odtwarzacz CD, DVD, również w praktyce podczas wycieczek, konkursów, świąt, dyskotek, zawodów sportowych, treningów i innych wydarzeń, w jakich placówka brała udział

 • Uczestnicy doskonalili elementarne zasady administrowania strony internetowej, pomagali w jej aktualizacji – pisanie tekstów i zapisywanie ich na nośnikach, skanowanie i obróbka zdjęć

 • Wzmacnianie samodzielności i zaradności osobistej podczas wykonywania czynności samoobsługowych w czasie zajęć i podczas prowadzonego treningu codziennych umiejętności praktycznych

 • Wykorzystanie dostępnych urządzeń poligraficznych w celach artystycznych i użytkowych (tworzenie dyplomów, wizytówek, folderów, etykiet, gazetek, kartek świątecznych i okolicznościowych, identyfikatorów, również we współpracy z innymi pracowniami)

 • Wyrabianie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za powierzony sprzęt i materiały potrzebne do pracy

 • Poznawanie i kształtowanie umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego, poznania zasad tworzenia pism urzędowych (podanie, CV, list motywacyjny)

 • Instalacja i obsługa programów operacyjnych i użytkowych, poznawanie środowiska Internetu i wykorzystywanie go dla potrzeb innych pracowni

 • Rozwijanie koncentracji wzrokowo-ruchowej i poszerzanie wiedzy ogólnej dzięki programom edukacyjnym, grom strategicznym i logicznym, prowadzonym zajęciom edukacyjnym

 • Wyrabianie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie, rozwoju intelektualnego i wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz nauki odpowiedzialności

 • Kształtowanie prawidłowych postaw akceptowanych przez społeczeństwo poprzez prowadzenie spotkań grupowych, udział w pozawarsztatowej działalności ( wyjazd do kina, do kościoła, na zakupy itp.)

 • Poznawanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi poprzez bezpośredni udział w treningu ekonomicznym

 • Wyrabianie i wzmacnianie umiejętności dokonywania prostych zakupów i podejmowania decyzji o wykorzystaniu środków z treningu ekonomicznego

 • Doskonalenie umiejętności pisania, liczenia, mówienia, czytania, posługiwania się zegarem, kalendarzem – podtrzymywanie umiejętności szkolnych

 • Udział w treningu orientacji po najbliższej okolicy i w treningu wyglądu zewnętrznego oraz higieny osobistej

 • Wdrażanie podopiecznych do wykonywania prac własnego pomysłu, wrabianie poczucia twórczego, rozwijanie samodzielności i zapewnianie swobody przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru pracy

b. Pracownia funkcjonowania społecznego

 • Poznawanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego życia, podejmowania decyzji i nowych działań, nauki odpowiedzialności oraz prawidłowego wypełniania ról społecznych

 • Wzmacnianie umiejętności dbania o powierzony sprzęt i materiały do pracy

 • Rozwijanie umiejętności pracy i współdziałania z grupą, współpraca z innymi pracowniami, wzmacnianie umiejętności zawodowych

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się formami grzecznościowymi, nauka okazywania sobie szacunku

 • Nauka i doskonalenie umiejętności dysponowania pieniędzmi, planowania wydatków i podejmowania decyzji o dokonywanych zakupach, udział w zakupach

 • Utrwalanie czynności niezbędnych w codziennym życiu (utrzymywanie czystości w najbliższym otoczeniu, higiena ciała, stosowny ubiór, obsługa urządzeń AGD, wzmacnianie umiejętności szkolnych, właściwe zachowanie w miejscu publicznym, orientacja w otoczeniu, rozwój pamięci i koncentracji)

 • Zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej podczas dbania o porządek w placówce i wokół niej oraz poprzez udział w prowadzonych treningach (ekonomiczny, higieniczny)

 • Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji psychospołecznych

 • Zwracanie uwagi na dokładność i poprawność wykonywanych czynności, wykonywanie czynności o zwiększonym stopniu trudności

 • Aktywny udział w przygotowaniach imprez okolicznościowych w WTZ (wigilia, Wielkanoc, dyskoteka, kiermasz wyrobów)

 • Rozwijanie i wzmacnianie pamięci, koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • Rozwijanie zainteresowań zdrowym stylem życia, poznawanie właściwych zasad odżywiania się, spędzania czasy wolnego i jego organizacji oraz wypoczynku

 • Nauka i doskonalenie umiejętności wykonywania prac pielęgnacyjno - porządkowych w placówce i przed budynkiem WTZ – grabienie liści, odśnieżanie, sadzenie i pielęgnowanie roślin doniczkowych oraz krzewów iglastych, odpowiednia dbałość o parasole ogrodowe, ławki i stoliki


c. Pracownia ceramiczna

 • Zdobywanie i utrwalanie podstawowej wiedzy z zakresu ceramiki, technik i metod pracy z gliną

 • Doskonalenie poznanych wcześniej form i technik pracy

 • Utrwalanie nazw narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy z gliną

 • Doskonalenie i rozwój sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, dokładności, praca nad estetyką powstających wyrobów, zwiększanie trudności wykonywanych prac

 • Rozwój samodzielność i nauka odpowiedzialności za powierzone zadanie

 • Wyrabianie systematyczności i wzmacnianie obowiązkowości podczas udziału w zajęciach, wzmacnianie umiejętności zawodowych

 • Wyrabianie nawyku dbałości o powierzone materiały do pracy, narzędzia, poznawanie zasad przygotowania stanowiska do pracy i uporządkowania go po jej zakończeniu

 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, okazywania szacunku innym, współdziałania z grupą, współpraca z innymi pracowniami

 • Poznawanie i przestrzeganie obowiązujących w WTZ zasad (bezpieczeństwa, regulaminu)

 • Nauka orientacji w najbliższej okolicy, spacery, wyjścia do sklepu i dalsze wyjazdy, udział w prowadzonych treningach (ekonomicznym, higienicznym, orientacji przestrzennej)

 • Doskonalenie mowy, pisma, czytana, liczenia, odczytywania godzin na zegarze, posługiwania się kalendarzem, wzmacnianie umiejętności szkolnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, pomoc w aktualizowaniu strony internetowej

i kroniki

 • Poznawanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, nauka podejmowania decyzji o wydatkowaniu środków z treningu ekonomicznego, czynny udział w wydatkowaniu pozyskanych środków poprzez udział w zakupach – materiałów do terapii czy własnych

 • Wykonywanie ozdób świątecznych, przedmiotów użytkowych z przeznaczeniem na aukcje, prezenty, na potrzeby placówki

 • Wyrabianie umiejętności inspirowania wyobraźni poprzez twórcze działania

 • Zachęcanie do udziału w pozawarsztatowej działalności: zawody sportowe, kiermasze, wycieczki, spotkania integracyjne w innych placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Promowanie placówki w środowisku lokalnej społeczności

 • Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu imprez okolicznościowych w WTZ (Wigilia, Wielkanoc, dyskoteka, inne spotkania integracyjne)

 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i wypowiadania się o swoich racjach


d. Pracownia plastyczna

 • Poznawanie nowych i udoskonalanie już poznanych technik plastycznych oraz form terapii zajęciowej (malowanie na różnym podłożu farbą, kredką, węglem drzewnym, tuszem, decoupage na szkle i innych podłożach, witraże, odlewy gipsowe, filcowanie, prace z wykorzystaniem darów natury, wyrób biżuterii)

 • Doskonalenie umiejętności szkolnych, nauka dysponowania środkami z treningu ekonomicznego i czynny udział w wydatkowaniu tych środków

 • Wyrabianie systematyczności i wzmacnianie obowiązkowości podczas udziału w zajęciach, wzmacnianie umiejętności zawodowych

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych

 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, widzenia przestrzennego

 • Rozwijanie i wzmacnianie wyobraźni, kreatywności i potencjału twórczego

 • Łączenie czynności praktycznych i działania twórczego

 • Rozwijanie umiejętności pracy i współdziałania z grupą, współpraca z innymi pracowniami

 • Rozwijanie precyzji i dokładności podczas wykonywanej pracy

 • Rozwijanie zainteresowań i kształtowanie poczucia estetyki podczas przygotowywania dekoracji świątecznych, kartek okolicznościowych, ozdabiania przedmiotów użytkowych itp.

 • Udział w ogłaszanych konkursach, wystawach, kiermaszach, wycieczkach, spotkaniach społeczności, prowadzonych treningach, pomoc w pisaniu tekstów do strony internetowej i kroniki

 • Zapoznanie i stosowanie się do obowiązujących w WTZ zasad (bezpieczeństwa, regulaminu)

 • Wyrabianie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za powierzony sprzęt i materiały potrzebne do pracy

 • Rozwój samodzielność i nauka odpowiedzialności za powierzone zadaniee. Pracownia rękodzielnicza

 • Doskonalenie poznanych form pracy z zakresu haftu, tkactwa, krawiectwa, dziewiarstwa, zdobnictwa użytkowego, dekoratorstwa – decoupage, masa solna, malowanie na szkle

 • Doskonalenie obsługi narzędzi i urządzeń wykorzystywanych podczas pracy, dbałość o materiały i powierzony sprzęt

 • Wyrabianie dokładności i staranności podczas wykonywanych zadań

 • Poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie pisania, czytania mówienia i liczenia, odczytywanie godzin na zegarze, posługiwanie się kalendarzem - prowadzenie zajęć edukacyjnych, wzmacnianie umiejętności szkolnych

 • Nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi – rozpoznawanie nominałów, planowanie wydatków, czynny udział w wydatkowaniu pozyskanych środków – udział w zakupach

 • Poznawanie sposobów spędzania i organizowania czasu wolnego z wykorzystaniem poznanych form pracy

 • Rozwijanie samodzielności, zaradności, odpowiedzialności i umiejętności niezbędnych w pełnieniu ról społecznych

 • Uczestnictwo w konkursach, wystawach, zawodach sportowych, spotkaniach organizowanych w placówce i poza nią, zachęcanie do udziału w pozawarsztatowych działaniach, integrowanie ze społecznością lokalną

 • Rozwijanie kompetencji psychospołecznych

 • Wzmacnianie umiejętności zawodowych poprzez stosowane metody terapii zajęciowej

 • Wyrabianie systematyczności i wzmacnianie obowiązkowości podczas udziału w zajęciach

 • Przestrzeganie obowiązujących w WTZ zasad, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie – współpraca z innymi pracowniami

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi

 • Zachęcanie do aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i należytej organizacji czasu wolnego

 • Rozwijanie kreatywności, twórczego potencjału i estetyki

 • Udział w prowadzonym treningu orientacji po najbliższej okolicy, treningu codziennych umiejętności praktycznych, wyglądu zewnętrznego i higieny


f. Pracownia rehabilitacji psychologicznej

 • Opracowywanie z Radą Programową indywidualnych programów terapeutycznych w celu ustalenia lub modyfikacji istniejącego planu terapii i ocena dotychczasowych osiągnięć

 • Indywidualna praca i grupowe zajęcia z uczestnikami WTZ obejmowały:

- zajęcia diagnostyczne z wykorzystaniem technik psychometrycznych w celu ustalenia zakresu i sfer objętych deficytami funkcjonowania uczestników (poznawczej, emocjonalnej, społecznej, psychoruchowej, mowy i komunikacji)

- trening empatii

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności aktywnego spędzania czasu

- trening asertywności

- praca nad samooceną

- korekta zachowań niepożądanych z punktu widzenia funkcjonowania WTZ

- ćwiczenia metodą kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona

- trening relaksacji i elementy muzykoterapii wg M. Kieryła

- bajkoterapia i zabawy projekcyjne

- wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji

- gry integrujące, rozmowy dotyczące bieżących kłopotów i konfliktów grupowych, pomoc psychologiczna uczestnikom


 • Indywidualne spotkania i rozmowy z opiekunami uczestników WTZ

 • Konsultacje z kadrą WTZ, wspieranie w sytuacjach trudnych


g. Pracownia rehabilitacji ruchowej

Wykorzystywany sprzęt do prowadzenia zajęć: piłki siatkowe, piłki Thera Band, materace, UGUL wraz z podwieszkami, rowerek, hantelki, rotor, tablica manipulacyjna, drabinki, kręgle, dart, balkoniki, woreczki z kaszą, sprzęt audio. Ćwiczenia były prowadzone w systemie grupowym i indywidualnym, które trwały zwykle od 30 do 40 minut.

Przy ćwiczeniach grupowych głównym celem było przeciwdziałanie przykurczom i zesztywnieniom stawowym oraz wzmacnianie osłabionych mięśni. Wykorzystywane do tego celu były ćwiczenia: czynne, czynne wolne, czynne samowspomagane. W profilaktyce układu oddechowego wykorzystano ćwiczenia: wdechu i wydechu (ze zwróceniem uwagi na wydech), nauka oddychania torem piersiowym, torem brzusznym przeponowym (ze zwróceniem uwagi na tor przeponowy). Ważnym elementem były również ćwiczenia koordynacji i motoryki małej stosowane do tego celu ćwiczenia koordynacji, równowagi, koordynacji ręka-oko, ćwiczenia propriocepcji, ćwiczenia Dennisona. W poszczególnych grupach stosowano naukę relaksu, wyciszenia, rozluźnienia, próby poznania własnego ciała, wyczucia napiętych mięśni, próby napięcia i rozluźnienia poszczególnych części ciała. Poprzez prowadzenie zajęć w formie gier i zabaw ruchowych np. kręgle, darty, tor przeszkód,uczestnicy poznawali i dostosowywali się do reguł panujących w danej grze.

Przy ćwiczeniach w systemie indywidualnym pracowano w oparciu o konkretne potrzeby i możliwości motoryczne podopiecznego. Głównym działaniem, na jakim się skupiono, to niedopuszczenie do pogłębienia się przykurczy i sztywności stawów – wykorzystane ćwiczenia: czynne, czynne wolne, czynne samowspomagane, elementy torowania proprioceptywnego. Również jednym z głównych celów była nauka prawidłowego stereotypu chodu poprzez stosowanie bodźców słownych, wzmacnianie siły mięśniowej tułowia i kończyn dolnych, tor przeszkód (bodźcowanie poprzez przeszkody), ćwiczeń równoważnych i koordynacji. W związku z obniżoną sprawnością ręki, ważnym elementem w ćwiczeniach były ćwiczenia manualne i ćwiczenia koordynacji ręka – oko. Zaburzona funkcja czucia głębokiego zmuszała do zastosowania ćwiczeń usprawniania ciała w przestrzeni. Indywidualna sprawność każdego uczestnika biorącego udział w tym systemie ćwiczeń sprowadziła do zastosowania konkretnych ruchów możliwych do wykonania na danym poziomie rozwoju motorycznego. Ćwiczenia z samoobsługi np. : wiązanie i rozwiązywanie butów, zdejmowanie bluzy, przechodzenie z wózka na krzesło, krzesło na wózek.

We współpracy z terapeutą, rehabilitant prowadził również zajęcia muzyczno ruchowe w formie grupowej. Wykorzystano do tego celu proste rytmy i pląsy. W trakcie zajęć muzycznych uczestnicy uczyli się rozróżniać prawą i lewą stronę ciała oraz poszczególne części ciała.

Część osób nabrała nawyku ruchu, należy zadbać o to, aby poziom motoryki uczestników nie obniżył się i stale bodźcować narząd ruchu i układu nerwowego, zajęcia muzyczno ruchowe stały się ważnym elementem zajęć dla licznej grupy podopiecznych, ważne, więc aby były kontynuowane w przyszłości.


h. Inne formy działalności

Poza udziałem uczestników w zajęciach terapeutycznych w pracowniach terapii zajęciowej, psychologicznej i rehabilitacyjnej, w których terapia odbywała się grupowo, indywidualnie i zbiorowo, w WTZ uczestnicy mogli również poznać elementy muzykoterapii, choreoterapii, filmoterapii, biblioterapii, socjoterapii, estetoterapii, ludoterapii, podczas prowadzonych treningów w każdej pracowni, ale również uczestniczyć w prowadzonych zajęciach ruchowo-muzycznych. Wtorkowe spotkania społeczności zostały zastąpione spotkaniami w mniejszych grupach, podczas których podopieczni rozwijali swoje umiejętności publicznego zabierania głosu, obrony swoich racji, zdobywali nowe wiadomości w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nowych, przyswajali wiedzę o umiejętnym prowadzeniu samodzielnego życia, rozwijali swoje umiejętności szkolne i samoobsługowe.

Kontynuowany trening orientacji po najbliższej okolicy miał za zadanie kształtowanie orientacji po pobliskiej okolicy, wzmacnianie relacji w grupie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w nowej sytuacji. Stał się również nową formą aktywności fizycznej, która dla wielu podopiecznych była bardzo wskazana.

Do miesiąca maja kontynuowaliśmy wypłaty kieszonkowego w ramach wprowadzonego w roku 2009 treningu ekonomicznego, którym objęci zostali wszyscy uczestnicy. Pozwolił on na doskonalenie umiejętności posługiwanie się pieniędzmi a możliwość podejmowania decyzji o ich wydatkowaniu stała się ważnym elementem terapii i dla wielu osób większą motywacją do pracy. Organizowane wyjazdy na zakupy wpisały się na stałe w harmonogram zajęć i u wielu podopiecznych wywoływały wiele pozytywnych emocji. Od czerwca do grudnia prowadziliśmy trening korzystając ze zgromadzonych przez podopiecznych dotąd środków, ale również w formie bezgotówkowej i korzystając z nominałów i banknotów służących właśnie do nauki.

Pamiętając o ważnych świętach, rocznicach, jubileuszach zapewnialiśmy osobom niepełnosprawnym warunki do przeżywania tych dostojnych chwil zgodnie z obowiązującą tradycją: świętujemy urodziny, imieniny, pamiętamy o rekolekcjach, odwiedzinach grobów naszych zmarłych znajomych.

Na przestrzeni 2011 roku uczestnicy WTZ brali w wielu wyjazdach, spotkaniach, imprezach kulturalno-rozrywkowych i aukcjach, przez co rozwijali swoją dojrzałość społeczną, uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta, gminy, powiatu, regionu prezentując i promując placówkę.


Oto niektóre z nich:


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna