Seminarium "Company law"Pobieranie 101.33 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar101.33 Kb.

TRZECIA DYREKTYWA RADY
z dnia 9 października 1978 r.
wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych
(78/855/EWG)


RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności

jego art. 54 ust. 3,


uwzględniając wniosek Komisji1,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,


uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego3,
a także mając na uwadze, co następuje:
koordynacja przewidziana w art. 54 ust. 3 lit. g) oraz w programie ogólnym dla zniesienie ograniczeń w swobodzie przedsiębiorczości4 została zapoczątkowana dyrektywą 68/151/EWG5;
koordynacja ta była kontynuowana w odniesieniu do tworzenia spółek akcyjnych oraz utrzymania i zmian w ich kapitale poprzez dyrektywę 77/91/EWG6, oraz, w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, poprzez dyrektywę 78/660/EWG7;
ochrona interesów wspólników oraz osób trzecich wymaga, aby ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczące łączenia się spółek akcyjnych podlegały koordynacji oraz, aby przepisy regulujące łączenie zostały stworzone w ustawodawstwach wszystkich Państw Członkowskich;
w kontekście takiej koordynacji, jest szczególnie istotne, aby akcjonariusze spółek podlegających łączeniu byli odpowiednio, w zakresie w jakim jest to możliwe, informowani o celu i sposobie łączenia oraz, aby ich prawa były odpowiednio chronione;
ochrona praw pracowników w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa, lub części przedsiębiorstwa jest obecnie uregulowana dyrektywą 77/187/EWG8;
wierzyciele, w tym posiadacze obligacji oraz osoby posiadające inne roszczenia w stosunku do łączących się spółek muszą podlegać ochronie, tak aby łączenie nie naruszało ich interesów;
obowiązki ogłaszania zawarte w dyrektywie 68/151/EWG muszą zostać rozciągnięte na łączenie się spółek, w taki sposób, aby osoby trzecie były odpowiednio informowane;
działania ochronne wobec akcjonariuszy oraz osób trzecich w związku z łączeniem muszą być rozciągnięte na niektóre operacje prawne, podobne w istotnym zakresie do łączenia, tak, aby nie można było uniknąć obowiązku zapewnienia takiej ochrony;
w celu zapewnienia pewności prawa w zakresie stosunków pomiędzy spółkami, których dotyczy łączenie, pomiędzy nimi i osobami trzecimi, oraz pomiędzy akcjonariuszami, przypadki, w których może zachodzić nieważność powinny zostać ograniczone w taki sposób, aby wady łączenia mogły być usunięte, w każdym wypadku gdzie jest to możliwe oraz poprzez ograniczenie terminu, w którym postępowanie w sprawie unieważnienia może zostać wszczęte,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł l
Zakres obowiązywania
l. Środki koordynacji przewidziane w niniejszej dyrektywie stosuje się do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do następujących rodzajów spółek:


  • Niemcy:

die Aktiengesellschaft,


- Belgia:
la societe anonyme/de naamloze vennootschap,
- Dania:
aktieselskaber,
- Francja:
la societe anonyme,
- Irlandia:
public companies limited by shares and public companies limited by guarantee having a share capital,
- Włochy:
la societa per azioni,
- Luksemburg:
la societe anonyme,
- Niderlandy:
de naamloze vennootschap,
- Zjednoczone Królestwo:
public companies limited by guarantee having a share capital.
2. Państwa Członkowskie nie muszą stosować tej dyrektywy do spółdzielni zarejestrowanych jako jeden z rodzajów spółek wymienionych w ust. l. O ile ustawodawstwa Państw Członkowskich korzystają z tej opcji, wymagają one od takich spółek włączenia słowa „spółdzielnia” do wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 4 dyrektywy 68/151/EWG.
3. Państwa Członkowskie nie muszą stosować niniejszej dyrektywy w przypadkach, gdzie spółka lub spółki, które są nabywane bądź zakończą działalność, są przedmiotem postępowania upadłościowego, postępowania odnoszącego się do likwidacji niewypłacalnych spółek, ugód sądowych, układów oraz analogicznych postępowań.

ROZDZIAŁ IRegulacja łączenia przez nabycie jednej lub większej liczby spółek przez inną oraz łączenia przez utworzenie nowej spółki.

Artykuł 2
Państwa Członkowskie, w zakresie spółek podlegających ich prawu krajowemu, wprowadzają przepisy dotyczące łączenia przez przejęcie jednej lub większej liczby spółek przez inną oraz łączenia przez zawiązanie nowej spółki.
Artykuł 3
l. Dla celów niniejszej dyrektywy „łączenie przez przejęcie” oznacza operację poprzez którą jedna lub więcej spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi do innej wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian za emitowanie dla akcjonariuszy spółki lub spółek przejmowanych akcji w spółce przejmującej oraz dopłatę w gotówce, jeśli taka będzie, nie przekraczającą 10% wartości nominalnej tak wyemitowanych akcji, bądź, w razie braku wartości nominalnej, ich wartości księgowej.
3. Ustawodawstwo Państwa Członkowskiego może stanowić, że łączenie przez nabycie może zostać dokonane także w przypadku, gdy jedna lub więcej przejmowanych spółek jest w likwidacji, pod warunkiem, że opcja ta jest ograniczona do spółek, które nie zaczęły jeszcze wypłacać swoich aktywów na rzecz ich akcjonariuszy.

Artykuł 4


  1. Dla celów niniejszej dyrektywy „łączenie przez zawiązanie nowej spółki” oznacza operację, poprzez którą kilka spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi na zawiązaną spółkę wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian za akcje wydane jej akcjonariuszom w nowej spółce oraz dopłatę w gotówce, jeśli taka będzie, nie przekraczającą 10% wartości nominalnej wydanych akcji, bądź, w razie braku wartości nominalnej, ich wartości księgowej.
  1. Ustawodawstwo Państwa Członkowskiego może stanowić, że łączenie przez zawiązanie nowej spółki może zostać dokonane także w przypadku gdy jedna lub więcej spółek, ulegających rozwiązaniu jest w likwidacji, pod warunkiem, że opcja ta jest ograniczona do spółek, które nie zaczęły jeszcze wypłacać swoich aktywów na rzecz swoich akcjonariuszy.ROZDZIAŁ IIŁączenie przez przejęcie.

Artykuł 5
1. Organy administracyjne lub zarządzające spółek dokonujących łączenia sporządzają na piśmie projekt warunków łączenia.
2. Projekt warunków łączenia zawiera co najmniej:
a) rodzaj, nazwę oraz statutową siedzibę każdej z łączących się spółek;
b) stosunek wymiany akcji oraz wysokość wszelkich dopłat w gotówce;
c) warunki odnoszące się do przyznania akcji w spółce przejmującej;
d) dnia, od którego posiadanie takich akcji uprawnia akcjonariusza do udziału w zyskach oraz wszelkie specjalne warunki wpływające na to uprawnienie;
e) dnia, od którego transakcje spółki przejmowanej są traktowane dla celów rachunkowości jako transakcje spółki przejmującej;
f) prawa przyznawane przez spółkę przejmującą posiadaczom akcji, z którymi związane są specjalne uprawnienia oraz posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje, bądź proponowane środki co do nich;
g) wszelkie szczególne korzyści przyznawane biegłym określonym art. 10 ust.1 oraz członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych spółek dokonujących łączenia.
Artykuł 6
Projekt warunków łączenia musi zostać opublikowany w sposób określony w ustawodawstwie każdego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, dla każdej ze spółek dokonującej łączenia, co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, które ma o niej zadecydować.
Artykuł 7
1. Łączenie wymaga co najmniej zatwierdzenia przez walne zgromadzenie każdej z łączących się spółek. Ustawodawstwa Państwa Członkowskiego stanowią, że uchwała ta wymaga większości nie mniejszej niż dwie trzecie głosów związanych z akcjami lub reprezentowanym kapitałem subskrybowanym.
Jednakże ustawodawstwa Państw Członkowskich mogą stanowić, że zwykła większość głosów wymieniona w akapicie pierwszym jest wystarczająca, gdy reprezentowana jest co najmniej połowa subskrybowanego kapitału. Ponadto, w stosownych przypadkach, mają zastosowanie przepisy regulujące zmiany umowy i statutu spółki.
2. W przypadku gdy występują różne rodzaje akcji decyzja dotycząca łączenia podlega odrębnemu głosowaniu przez co najmniej każdą kategorię akcjonariuszy, których interesy mogą zostać przez łączenie naruszone.


  1. Uchwała obejmuje zarówno zatwierdzenie projektu warunków łączenia, jak również wszelkie zmiany umowy i statutu, których konieczność wynika z łączenia.


Artykuł 8
Ustawodawstwa Państw Członkowskich nie muszą wymagać zatwierdzenia łączenia przez walne zgromadzenie spółki przejmującej, jeśli spełnione są następujące warunki:
a) publikacja przewidziana w art. 6 musi zostać dokonana dla spółki przejmującej, co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie spółki lub spółek przejmowanych, które ma podjąć decyzję odnośnie do projektu warunków łączenia;
b) co najmniej na miesiąc przed datą podaną pod lit. a), wszyscy akcjonariusze spółki przejmującej muszą być uprawnieni do kontroli dokumentów wyszczególnionych w art. 11 ust. l w statutowej siedzibie spółki przejmującej;


  1. jeden lub więcej akcjonariuszy spółki przejmującej posiadających minimalny procent subskrybowanego kapitału musi być uprawniony do wymagania, aby walne zgromadzenie spółki przejmującej zostało zwołane celem postanowienia co do zatwierdzenia łączenia. Ten minimalny procent nie może zostać ustalony na więcej niż 5%. Państwa Członkowskie mogą jednakże przewidzieć wyłączenie z tego obliczenia akcji nie uprawniających do głosowania.


Artykuł 9
Organy administracyjne lub zarządzające każdej ze spółek dokonującej łączenia przygotowują szczegółowe pisemne sprawozdanie, wyjaśniające projekt warunków łączenia oraz przedstawiający ich prawne i ekonomiczne podstawy, zwłaszcza stosunek wymiany akcji.
Sprawozdanie opisuje również wszelkie szczególne trudności z wyceną, jakie powstały.

Artykuł 10
1. Jeden lub więcej biegłych działających w imieniu każdej ze spółek dokonującej łączenia, lecz niezależnie od nich, wyznaczony bądź zatwierdzony przez organ sądowy lub administracyjny, bada projekt warunków łączenia i sporządza pisemny raport dla akcjonariuszy. Jednak ustawodawstwo Państwa Członkowskiego może przewidywać wyznaczenie jednego lub więcej niezależnych biegłych dla wszystkich spółek dokonujących łączenia, jeśli takiego wyznaczenia dokonuje organ sądowniczy lub administracyjny na wspólny wniosek tych spółek. Biegli tacy, zależnie od ustawodawstwa każdego Państwa Członkowskiego, mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi bądź spółkami.
2. W sprawozdaniu wymienionym w ust. 1, biegli muszą w każdym razie stwierdzić, czy w ich opinii stosunek wymiany akcji jest słuszny i uzasadniony. Ich stwierdzenie musi co najmniej:
a) wskazywać metodę lub metody wykorzystane do ustalenia proponowanego stosunku wymiany akcji;
b) stwierdzać, czy taka metoda lub metody są adekwatne do przypadku, o którym mowa, wskazywać wartość osiągniętą przy zastosowaniu każdej takiej metody oraz przedstawiać opinię odnośnie do względnego znaczenia przypisywanego takim metodom w osiąganiu wybranych wartości.
Sprawozdanie opisuje również wszelkie szczególne trudności z dokonaniem wyceny, jakie powstały.
3. Każdy biegły jest uprawniony do uzyskania od spółek dokonujących łączenia wszelkich istotnych informacji oraz dokumentów do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań.
Artykuł 11
1. Wszyscy akcjonariusze są uprawnieni do zbadania co najmniej następujących dokumentów w statutowej siedzibie spółki co najmniej na miesiąc przed datą ustaloną na walne zgromadzenie, które ma zadecydować o projekcie warunków łączenia:
a) projektu warunków łączenia;
b) rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań łączących się spółek za poprzednie trzy lata budżetowe;
c) sprawozdania rachunkowego sporządzonego na dzień, który nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień trzeciego miesiąca poprzedzający dzień sporządzenia projektu warunków łączenia, jeśli ostatnie sprawozdanie finansowe odnosi się do roku budżetowego, który zakończył się więcej niż sześć miesięcy przed tym dniem;
d) sprawozdań organów administracyjnych lub zarządzających łączących się spółek, przewidzianych w art. 9;
e) sprawozdań przewidzianych w art. 10.
2. Sprawozdanie rachunkowe przewidziane w ust. 1 lit. c) zostaje sporządzone przy zastosowaniu tych samych metod i tego samego układu jak w ostatnim bilansie rocznym.
Jednak ustawodawstwo Państwa Członkowskiego może stanowić, że:
a) nie jest konieczne dokonywanie nowej inwentaryzacji z natury;
b) wyceny wykazane w ostatnim bilansie zostają zmienione jedynie dla odzwierciedlenia zapisów w księgach rachunkowych; jednakże bierze się pod uwagę, co następuje :

- amortyzację według zmiennych stawek i rezerwy;


- istotne zmiany rzeczywistej wartości, nie wykazane w księgach.


  1. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do otrzymania, na życzenie i nieodpłatnie, pełnych bądź, jeśli takie będzie życzenie, częściowych kopii dokumentów, o których mowa w ust. l.


Artykuł 12
Ochrona praw pracowników każdej z łączących się spółek jest regulowana zgodnie z dyrektywą 77/187/EWG.
Artykuł 13
1. Ustawodawstwa Państw Członkowskich muszą przewidywać odpowiedni system ochronny wobec interesów wierzycieli łączących się spółek, roszczenia których to wierzycieli poprzedzają publikację projektu warunków łączenia i nie stały się wymagalne w momencie takiej publikacji.
2. W tym celu ustawodawstwa Państw Członkowskich stanowią co najmniej, że tacy wierzyciele są uprawnieni do uzyskania odpowiednich środków zabezpieczających tam, gdzie sytuacja finansowa łączących się spółek powoduje, iż taka ochrona jest niezbędna oraz tam, gdzie wierzyciele ci nie mają już takich środków zabezpieczających.
3. Ochrona taka może być różna dla wierzycieli spółki przejmującej oraz dla wierzycieli spółki przejmowanej.
Artykuł 14
Bez uszczerbku dla zasad dotyczących zbiorowego wykonywania swoich praw, art. 13 stosuje się do posiadaczy obligacji łączących się spółek, z wyjątkiem przypadków, gdy łączenie zostało zatwierdzone przez zgromadzenie posiadaczy obligacji, jeżeli zgromadzenie takie jest przewidziane na mocy prawa krajowego, bądź indywidualnie przez posiadaczy obligacji.
Artykuł 15
Posiadacze papierów wartościowych innych niż akcje, z którymi związane są szczególne uprawnienia, muszą uzyskać w spółce przejmującej prawa co najmniej równoważne prawom, jakie posiadali oni w spółce przejmowanej, o ile zmiana tych praw nie została zatwierdzona przez zgromadzenie posiadaczy takich papierów wartościowych, jeśli zgromadzenie takie jest przewidziane na mocy prawa krajowego, bądź indywidualnie przez posiadaczy tych papierów wartościowych, lub chyba że posiadacze ci są uprawnieni do doprowadzenia do odkupienia ich papierów wartościowych przez spółkę przejmującą.
Artykuł 16
1. Tam gdzie ustawodawstwo Państwa Członkowskiego nie przewiduje sądowej ani administracyjnej kontroli prewencyjnej legalności łączeń, bądź gdzie taka kontrola nie rozciąga się na wszystkie czynności prawne dotyczące łączenia, będą sporządzone i poświadczone w należytej formie prawnej: protokół walnego zgromadzenia decydującego o łączeniu oraz, w stosownych przypadkach, umowa dotycząca łączenia, będąca następstwem takiego walnego zgromadzenia. W przypadkach, gdzie łączenie nie musi być zatwierdzone przez walne zgromadzenie wszystkich łączących się spółek, musi zostać sporządzony i poświadczony w należytej formie prawnej projekt warunków łączenia.
2. Notariusz lub organ właściwy do sporządzenia i poświadczenia dokumentu w należytej formie prawnej musi sprawdzić i zaświadczyć istnienie i ważność czynności prawnych i formalności wymaganych od spółki, dla której on lub ona działa, oraz projektu warunków łączenia.
Artykuł 17
Ustawodawstwa Państw Członkowskich ustalają datę, w której łączenie staje się skuteczne.
Artykuł 18
1. Łączenie musi być ogłoszone publicznie w sposób określony przez ustawodawstwo każdego Państwa Członkowskiego, zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, w odniesieniu do każdej z łączących się spółek.
2. Spółka przejmująca może sama dokonać formalności związanych z publikacją odnoszącą się do tej spółki lub spółek przejmowanych.
Artykuł 19
1. Łączenie ma następujące skutki ipso iure i jednocześnie oznacza:
a) przeniesienie - zarówno między spółką przejmowaną i spółką przejmującą, jak i w odniesieniu do stron trzecich – wszystkich aktywów oraz pasywów spółki przejmowanej na spółkę przejmującą;
b) akcjonariusze spółki przejmowanej stają się akcjonariuszami spółki przejmującej;
c) nabywana spółka przestaje istnieć.
2. Żadne akcje w spółce przejmującej nie są wymieniane na akcje w spółce przejmowanej, posiadane albo przez:
a) samą spółkę przejmującą albo przez osobę działającą w imieniu własnym ale na jej rzecz
lub
b) samą spółkę przejmowaną albo przez osobę działającą w imieniu własnym ale na jej rzecz.
3. Powyższe nie wpływa na ustawodawstwa Państw Członkowskich, które wymagają, dla skuteczności wobec stron trzecich, dokonania specjalnych formalności w celu przeniesienia pewnych aktywów, praw oraz zobowiązań przez spółkę przejmowaną. Spółka przejmująca może dokonać tych formalności sama; ustawodawstwa Państw Członkowskich mogą jednak zezwalać spółce przejmowanej na kontynuowanie tych formalności przez ograniczony okres czasu, który nie może, poza wyjątkowymi wypadkami, zostać ustalony na więcej niż sześć miesięcy od dnia, w którym łączenie stało się skuteczne.
Artykuł 20
Ustawodawstwa Państw Członkowskich ustanawiają co najmniej zasady dotyczące odpowiedzialności cywilnej członków organów administracyjnych i zarządzających spółki nabywanej w stosunku do akcjonariuszy tej spółki, w odniesieniu do niewłaściwego prowadzenia, przygotowania oraz realizacji łączenia po stronie tych członków.
Artykuł 21
Ustawodawstwa Państw Członkowskich ustanawiają co najmniej zasady dotyczące odpowiedzialności cywilnej biegłych odpowiedzialnych za sporządzenie na rzecz przejmowanej spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust.1, w stosunku do akcjonariuszy tej spółki, w odniesieniu do nieprawidłowego pokierowania wykonaniem swoich obowiązków po stronie biegłych.
Artykuł 22
1. Ustawodawstwa Państw Członkowskich mogą ustanawiać zasady nieważności dla łączenia, wyłącznie zgodnie z następującymi warunkami:
a) nieważność musi zostać stwierdzona wyrokiem sądowym;
b) łączenia, które stały się skuteczne stosownie do art. 17 mogą zostać uznane za nieważne, tylko jeśli nie było prewencyjnej kontroli sądowej ani administracyjnej ich legalności, bądź jeśli nie zostały one sporządzone i poświadczone w należytej formie prawnej albo jeżeli wykazane zostanie, że uchwała walnego zgromadzenia jest nieważna lub podlega unieważnieniu na mocy prawa krajowego;
c) postępowanie w sprawie unieważnienia nie może zostać zapoczątkowane później niż na sześć miesięcy po dniu, w którym łączenie wchodzi w życie w stosunku do osoby powołującej się na nieważność, bądź jeśli sytuacja została naprawiona;
d) tam, gdzie jest możliwe naprawienie wady odpowiedzialnej za spowodowanie nieważności łączenia, właściwy sąd wyznaczy zainteresowanym spółkom okres czasu, w ciągu którego należy naprawić sytuację;
e) wyrok uznający łączenie za nieważne zostaje ogłoszony w sposób określony w ustawodawstwie każdego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG;
f) tam, gdzie ustawodawstwo Państwa Członkowskiego zezwala stronie trzeciej na zakwestionowanie takiego wyroku, może ona to uczynić jedynie w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia wyroku w sposób określony dyrektywą 68/151/EWG;
g) wyrok uznający łączenie za nieważne nie ma sam wpływu na ważność zobowiązań należnych lub związanych ze spółką przejmującą, które powstały przed opublikowaniem wyroku i po dniu, określonym w art. 17;
h) spółki, które były stronami łączenia odpowiadają solidarnie w zakresie zobowiązań spółki przejmującej, określonych w lit. g).
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. l lit. a) ustawodawstwo Państwa Członkowskiego może stanowić także, iż nieważność łączenia ma być stwierdzona przez władzę administracyjną, jeśli istnieje możliwość wniesienia odwołania od takiej decyzji do sądu. Litery b), d), e), f), g) i h) stosuje się przez analogię do organu administracyjnego. Takie postępowanie w sprawie unieważnienia nie może zostać wszczęte później niż na sześć miesięcy po dniu, określonym w art. 17.
3. Powyższe nie ma wpływu na ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczące nieważności łączenia wydane w następstwie jakiejkolwiek kontroli innej niż sądowa bądź administracyjna kontrola prewencyjna legalności.

ROZDZIAŁ IIIŁączenie przez zawiązanie nowej spółki.

Artykuł 23

1. Artykuły 5-7 oraz 9-22 stosuje się - bez uszczerbku dla przepisów art. 11 i 12 dyrektywy 68/151/EWG - do łączenia przez zawiązanie nowej spółki. W tym celu „spółki łączące się” oraz „ spółki przejmowane” oznaczają spółki, które przestaną istnieć, a „spółka przejmująca” oznacza nową spółkę.


2. Art. 5 ust. 2 lit. a) stosuje się również do nowej spółki.
3. Projekt warunków łączenia oraz akt założycielski lub projekt aktu założycielskiego oraz statut bądź projekt statutu nowej spółki - jeśli zawarte są one w odrębnym dokumencie - są zatwierdzane na walnym zgromadzeniu każdej ze spółek, która przestanie istnieć.
4. Państwa Członkowskie nie muszą do tworzenia nowej spółki stosować zasad dotyczących weryfikacji jakiegokolwiek wynagrodzenia innego niż gotówka, które to zasady ustanowiono w artykule 10 dyrektywy 77/91/EWG.

ROZDZIAŁ IV

Przejęcie jednej spółki przez inną, posiadającą 90% lub więcej jej udziałów.


Artykuł 24

Państwa Członkowskie wprowadzają przepisy, w odniesieniu do spółek podlegających ich ustawodawstwom, umożliwiające dokonywanie operacji, poprzez które jedna lub więcej spółek zostaje rozwiązanych bez postępowania likwidacyjnego i przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną spółkę będącą posiadaczem wszystkich ich akcji oraz innych papierów wartościowych przyznających prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Takie operacje są regulowane przepisami rozdziału II, za wyjątkiem art. 5 ust. 2, lit. b), c) i d), 9, 10, 11 ust. 1 lit. d) i e), 19 ust. l lit. b), 20 oraz 21.Artykuł 25

Państwa Członkowskie nie muszą stosować art. 7 do operacji określonych w art. 24, jeśli są spełnione co najmniej następujące warunki:


a) musi zostać dokonana publikacja przewidziana art. 6, w odniesieniu do każdej spółki zaangażowanej w operację, co najmniej na miesiąc zanim operacja ta stanie się skuteczna;
b) co najmniej na miesiąc zanim operacja ta stanie się skuteczna, wszyscy akcjonariusze nabywającej spółki muszą mieć prawo skontrolowania dokumentów wyszczególnionych w art. 11 ust. 1, lit. a), b) i c) w siedzibie spółki. Przepisy art. 11ust. 2 i 3 stosuje się;
c) przepisy art. 8 lit. c) stosuje się.

Artykuł 26

Państwa Członkowskie mogą stosować art. 24 i 25 do operacji, poprzez którą jedna lub więcej spółek zostaje zamkniętych bez likwidowania się i przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inna spółkę, jeśli wszystkie akcje oraz inne papiery wartościowe nabywanej spółki lub spółek, wymienione w art. 24, znajdują się w posiadaniu spółki przejmującej i/lub osób posiadających te akcje i papiery wartościowe w imieniu własnym ale na rzecz tej spółki.Artykuł 27

W przypadkach łączenia, jeżeli jedna lub więcej spółek jest przejmowanych przez inną spółkę posiadającą 90% bądź więcej, ale nie wszystkie, akcji i innych papierów wartościowych każdej z tych spółek, które to akcje dają prawo głosowania na walnym zgromadzeniu, Państwa Członkowskie nie muszą wymagać zatwierdzenia łączenia przez walne zgromadzenie spółki przejmującej pod warunkiem, że spełnione są co najmniej następujące warunki:


a) musi zostać dokonana publikacja przewidziana w art. 6, w odniesieniu do spółki przejmującej, co najmniej na miesiąc przed datą ustaloną na walne zgromadzenie spółki lub spółek przejmowanych, które to zgromadzenie ma zadecydować o projekcie warunków łączenia;
b) co najmniej na miesiąc przed datą wyszczególnioną pod lit. a) wszyscy akcjonariusze spółki przejmującej muszą by uprawnieni do skontrolowania dokumentów wymienionych w art. 11 ust. 1 lit. a),b) i c) w siedzibie spółki. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 stosuje się;
c) Przepisy art. 8 ust. 3 stosuje się.

Artykuł 28

Państwa członkowskie nie muszą stosować do łączenia art. 9-11 w rozumieniu art. 27, jeśli spełnione są co najmniej następujące warunki:


a) akcjonariusze mniejszościowi spółki przejmowanej muszą być uprawnieni do żądania, aby ich akcje zostały nabyte przez spółkę przejmującą;
b) jeśli wykonują to prawo, to muszą być uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego wartości ich akcji;
c) w razie braku zgodności odnośnie takiego wynagrodzenia, musi być możliwe, aby wartość wynagrodzenia została ustalona przez sąd.

Artykuł 29

Państwa Członkowskie mogą zastosować art. 27 i 28 do operacji, poprzez które jedna lub więcej spółek zostaje rozwiązanych bez likwidacji i przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną spółkę, jeśli 90% lub więcej - ale nie wszystkie - akcji i innych papierów wartościowych spółki lub spółek przejmowanych określonych w art. 27, jest w posiadaniu spółki przejmującej i/lub osób, które posiadają te akcje i papiery wartościowe w imieniu własnym ale na rzecz tej spółki.ROZDZIAŁ VInne operacje traktowane jako łączenieArtykuł 30
Jeżeli w przypadku jednej z operacji określonych w art. 2, ustawodawstwo Państwa Członkowskiego zezwala na to, aby dopłata w gotówce przewyższała 10%, stosuje się rozdziały II i III oraz art. 27, 28 i 29.

Artykuł 31

Tam, gdzie ustawodawstwo Państwa Członkowskiego zezwala na jedną z operacji, określonych w art. 2, 24 i 30, bez zakończenia tym samym istnienia wszystkich spółek przejmowanych, stosuje się odpowiednio rozdział II, z wyjątkiem art. 19 ust. 1) lit. c), rozdział III lub rozdział IV.ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe.


Artykuł 32


  1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu trzech lat od jej notyfikacji i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
  1. Możliwe jest jednakże wprowadzenie przepisów zezwalających na 5-letnią zwłokę od wejścia w życie przepisów określonych w ust. 1, dla zastosowania tych przepisów do nie zarejestrowanych spółek w Zjednoczonym Królestwie oraz Irlandii.
  1. Państwa Członkowskie nie muszą stosować art. 13, 14 i 15 w odniesieniu do posiadaczy obligacji zamiennych oraz innych zamiennych papierów wartościowych, jeżeli w czasie, gdy przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne określone w ust. l wchodzą w życie, pozycja tych posiadaczy w razie łączenia została uprzednio określone przez warunki emisji.

4. Państwa Członkowskie nie muszą stosować niniejszej dyrektywy do łączenia, bądź operacji traktowanych jak łączenia, do przygotowania lub realizacji których został już w momencie wejścia w życie przepisów określonych w ust. l, zakończony akt lub formalność wymagana prawem krajowym.


Artykuł 33

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 1978 r.W imieniu Rady
H.J. VOGEL
Przewodniczący

1 Dz.U. nr C 89 z 14.7.1970, str. 20.

2 Dz.U. nr C 129 z 11.12.1972, str. 50; Dz.U. nr C 95 z 28.4.1975, str. 12.

3 Dz.U. nr C 88 z 6.9.1971, str. 18.

4 Dz.U. nr 2 z 15.1.1962, str. 36/62.

5 Dz.U. nr L 65 z 14.3.1968, str. 8.

6 Dz.U. nr L 26 z 31.1.1977, str. 1.

7 Dz.U. nr L 222 z 14.8.1978, str. 11.

8 Dz.U. nr L 61 z 5.3.1977, str. 26.


Pobieranie 101.33 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna