Secretariat generalPobieranie 166,12 Kb.
Strona1/3
Data01.04.2018
Rozmiar166,12 Kb.
  1   2   3

Konkluzje 24–25 marca 2011 r.


D/11/3
COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 25 mars 2011

TEXTE PL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
24 & 25 mars 2011

_________________

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady Europejskiej (24–25 marca 2011 r.).
________________________
Składamy najgłębsze kondolencje w związku z ogromnymi stratami w ludziach w Japonii oraz wyrażamy solidarność z narodem i rządem Japonii. Myśli obywateli UE są z wieloma tysiącami rodzin pogrążonych w żałobie i z setkami tysięcy osób, które muszą teraz odbudowywać swoje życie i społeczności. Wyrażamy uznanie w związku z szybkimi i zdecydowanymi działaniami podjętymi przez władze japońskie. Przypominając o trwałej przyjaźni i bliskich stosunkach politycznych i gospodarczych, które łączą UE z Japonią, jesteśmy zdecydowani wspierać Japonię w jej wysiłkach w pokonywaniu trudności, przed którymi stoi.
°

° °
Podczas ostatnich miesięcy Europa przechodziła poważny kryzys finansowy. Mimo że w Europie ma obecnie miejsce ożywienie gospodarcze, zagrożenia wciąż istnieją i musimy kontynuować zdecydowane działania. Przyjęliśmy dziś kompleksowy pakiet środków, które powinny umożliwić nam wyjście na prostą z kryzysu finansowego i kontynuowanie kursu na trwały wzrost. Pakiet ten posłuży wzmocnieniu zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej i zapewnieniu trwałej stabilności strefy euro jako całości. Uzgodniliśmy również, że na szczeblu UE podjęte zostaną energiczne działania służące pobudzeniu wzrostu gospodarczego poprzez wzmocnienie jednolitego rynku, zmniejszenie ogólnego obciążenia regulacjami i promowanie wymiany handlowej z państwami trzecimi.Omówiliśmy poważną sytuację w Libii, wyrażając zadowolenie po przyjęciu rezolucji RB ONZ nr 1973 i podkreślając naszą zdecydowaną wolę udziału w jej realizacji. W odniesieniu do południowego sąsiedztwa Unii – ponownie wyraziliśmy naszą zdecydowaną wolę wypracowania nowego partnerstwa z tym regionem i wezwaliśmy do szybkiej realizacji kierunków działań określonych w dniu 11 marca 2011 r.; uzgodniliśmy pierwsze konkretne kroki służące doraźnemu wsparciu krajów leżących w południowym sąsiedztwie. Na koniec omówiliśmy wnioski wynikające z wydarzeń w Japonii, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego.
°

° ° 1. POLITYKA GOSPODARCZA
 1. Rada Europejska przyjęła dziś kompleksowy pakiet środków służących reagowaniu na kryzys, zachowaniu stabilności finansowej i położeniu podstaw pod inteligentny, trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i tworzeniu miejsc pracy. Wzmocni to zarządzanie gospodarcze oraz konkurencyjność strefy euro i Unii Europejskiej.


Realizacja europejskiego semestru: strategia „Europa 2020”, konsolidacja fiskalna i reformy strukturalne


 1. W nowych ramach europejskiego semestru Rada Europejska zatwierdziła priorytety dotyczące konsolidacji fiskalnej i reform strukturalnych1. Podkreśliła ona priorytetowe znaczenie przywrócenia dobrej sytuacji budżetowej i stabilności budżetowej, zmniejszenia bezrobocia w drodze reform rynku pracy oraz podjęcia nowych działań służących zwiększeniu wzrostu. Wszystkie państwa członkowskie przekształcą te priorytety w konkretne środki, które zostaną włączone do ich programów stabilności lub programów konwergencji i do ich krajowych programów reform. Na tej podstawie Komisja przedłoży swoje propozycje w sprawie opinii i zaleceń dotyczących poszczególnych krajów – zrobi to wystarczająco wcześnie, aby mogły one zostać przyjęte przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej.
 1. W szczególności państwa członkowskie przedstawią wieloletni plan konsolidacyjny obejmujący szczegółowe cele dotyczące deficytu, dochodów i wydatków, planowaną strategię osiągnięcia tych celów oraz harmonogram jej realizacji. Polityki budżetowe na rok 2012 powinny mieć na celu odbudowę zaufania przez przywrócenie tendencji dotyczących długu na stabilną ścieżkę i zapewnienie zmniejszenia deficytów poniżej poziomu 3% PKB w ramach czasowych uzgodnionych przez Radę. Wymaga to w większości przypadków rocznej korekty strukturalnej znacznie powyżej 0,5% PKB. W państwach członkowskich stojących w obliczu bardzo dużych deficytów strukturalnych lub bardzo wysokich lub szybko rosnących poziomów długu publicznego tempo konsolidacji powinno być najwyższe w początkowej fazie.

 2. Uzupełnieniem wysiłków na rzecz konsolidacji fiskalnej muszą być reformy strukturalne służące zwiększeniu wzrostu. W tym kontekście państwa członkowskie podkreślają swoją wolę realizacji strategii „Europa 2020”. W szczególności będą realizowały środki mające:

– uatrakcyjnić podejmowanie pracy;

– pomóc bezrobotnym w powrocie do pracy;

– zwalczać ubóstwo i promować włączenie społeczne;

– zapewnić inwestycje w edukację i szkolenia;

– zrównoważyć bezpieczeństwo i elastyczność;

– zreformować systemy emerytalne;

– przyciągnąć kapitał prywatny, aby finansować wzrost;

– zintensyfikować badania i innowacje;

– umożliwić racjonalny pod względem kosztów dostęp do energii oraz udoskonalić polityki związane z efektywnością energetyczną.
 1. Państwa członkowskie określą najważniejsze środki potrzebne do realizacji głównych celów strategii „Europa 2020” uzgodnionych w czerwcu 2010 roku. Przedstawią również środki polityczne służące skorygowaniu szkodliwych i utrzymujących się zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz zwiększeniu konkurencyjności.
 1. Przy realizacji tych polityk, aby zapewnić szeroki udział w tym procesie, utrzymana zostanie ścisła współpraca z Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE oraz unijnymi organami doradczymi (Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów), przy pełnym zaangażowaniu parlamentów narodowych, partnerów społecznych, regionów i innych zainteresowanych stron.
 1. Jednolity rynek ma do odegrania kluczową rolę w zapewnianiu wzrostu i zatrudnienia oraz promowaniu konkurencyjności. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza przedstawić Akt o jednolitym rynku, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady, aby do końca 2012 roku przyjęły pierwszy zestaw priorytetowych środków, które nadadzą nowy impuls jednolitemu rynkowi. Szczególny nacisk należy położyć na środki, które pobudzają wzrost i tworzą miejsca pracy oraz przynoszą konkretne rezultaty dla obywateli i przedsiębiorstw. Nacisk należy położyć również na ukończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Należy zmniejszyć ogólne obciążenia regulacyjne, w szczególności dla MŚP, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Przed latem Komisja przedstawi sprawozdanie w tej sprawie. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła również fakt, że Komisja zamierza zaproponować sposoby zwolnienia mikroprzedsiębiorstw ze stosowania niektórych przyszłych regulacji. Nawiązując do komunikatu Komisji pt. „Na drodze do lepiej funkcjonującego jednolitego rynku usług”, Rada Europejska wzywa państwa członkowskie, aby w pełni wdrożyły dyrektywę usługową; apeluje także do Komisji i państw członkowskich, aby w razie konieczności podejmowały dalsze działania służące usprawnieniu wewnętrznego rynku usług.
 1. Ważny jest także wymiar zewnętrzny jednolitego rynku, dlatego należy skupić się na promowaniu wolnego, sprawiedliwego i otwartego handlu, kładąc nacisk na to, by w 2011 roku w kontekście WTO zawrzeć umowy: w ramach rundy dauhańskiej i o wolnym handlu, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. Należy pilnie prowadzić dalsze prace podjęte w związku ze sprawozdaniem Komisji określającym priorytety w zakresie znoszenia barier w handlu w państwach trzecich.


Wzmocnienie zarządzania


 1. Pakiet sześciu wniosków ustawodawczych dotyczących zarządzania gospodarczego ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia wzmocnionej dyscypliny fiskalnej i uniknięcia nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Obejmuje on reformę paktu stabilności i wzrostu mającą na celu zwiększenie nadzoru nad politykami budżetowymi i stosowanie środków egzekwowania w sposób bardziej spójny i na wcześniejszym etapie, obejmuje także nowe przepisy dotyczące krajowych ram budżetowych i nowego nadzoru w zakresie zakłóceń równowagi makroekonomicznej.
 1. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje ogólne podejście wypracowane w Radzie w sprawie tych wniosków otwierające drogę do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Wezwała do dalszych prac, tak aby wnioski te mogły zostać przyjęte w czerwcu 2011 roku.


Zapewnienie nowej jakości koordynacji polityki gospodarczej: pakt euro plus


 1. Pakt euro plus, który został uzgodniony przez szefów państw lub rządów strefy euro i do którego przystąpiły również Bułgaria, Dania, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia (zob. załącznik I), dodatkowo wzmocni gospodarczy filar unii gospodarczej i walutowej oraz wprowadzi nową jakość do koordynacji polityki gospodarczej, tak aby wzmocnić konkurencyjność i tym samym zwiększyć stopień konwergencji, wzmacniając naszą społeczną gospodarkę rynkową. Do paktu mogą przyłączać się inne państwa członkowskie. Pakt będzie w pełni respektował integralność jednolitego rynku.
 1. Państwa członkowskie, które przystąpiły do paktu, zobowiązują się na podstawie zawartych w nim wskaźników i zasad ogłosić zestaw konkretnych działań, które należy zrealizować w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Kilka państw członkowskich już ogłosiło pierwsze zobowiązania. Wszystkie uczestniczące państwa członkowskie przedstawią swoje zobowiązania jak najszybciej, a w każdym razie na tyle wcześnie, aby włączyć je do swoich programów stabilności lub programów konwergencji i do krajowych programów reform, które mają być przekazane w kwietniu, oraz poddać je ocenie na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej.


Uzdrowienie sektora bankowego


 1. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i odpowiednie organy przeprowadzają testy warunków skrajnych. Rada Europejska podkreśla, jak ważne jest prowadzenie procesu wzajemnej oceny w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzoru, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, Komisją i Europejskim Bankiem Centralnym, tak aby zwiększyć spójność i podnieść jakość rezultatów tych działań. Zapewniony zostanie wysoki poziom ujawniania informacji przez banki, w tym informacji dotyczących portfeli długu państwowego.
 1. Państwa członkowskie przygotują przed opublikowaniem wyników konkretne i ambitne strategie restrukturyzacji najbardziej narażonych instytucji, w tym rozwiązania w zakresie sektora prywatnego (bezpośrednie finansowanie z rynku lub sprzedaż aktywów), ale także solidne ramy – zgodnie z zasadami pomocy państwa – w zakresie udzielania wsparcia rządowego w razie potrzeby.

15. Jak uzgodniono podczas posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2010 roku, należy jeszcze bardziej szczegółowo przeanalizować i opracować kwestię wprowadzenia globalnego podatku od transakcji finansowych. Rada Europejska odnotowuje fakt, że Komisja zamierza najpóźniej do jesieni 2011 roku sporządzić sprawozdanie w sprawie opodatkowania sektora finansowego.


Wzmocnienie mechanizmów stabilności w strefie euro
16. Przypominając o znaczeniu zapewnienia stabilności finansowej w strefie euro, Rada Europejska przyjęła decyzję zmieniającą TFUE w odniesieniu do ustanowienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Wzywa do szybkiego rozpoczęcia krajowych procedur zatwierdzania zmiany, tak aby decyzja ta weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 r.
17. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje decyzje podjęte przez szefów państw lub rządów strefy euro w dniu 11 marca i zatwierdza szczegóły dotyczące Europejskiego Mechanizmu Stabilności (zob. załącznik II). Przygotowywanie porozumienia w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz zmiany do porozumienia w sprawie Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej – w celu zapewnienia efektywnej zdolności mechanizmu do udzielania pożyczek na poziomie 440 mld EUR – zostaną sfinalizowane tak, aby umożliwić jednoczesne podpisanie obu porozumień przed końcem czerwca 2011 roku.

II. LIBIA / POŁUDNIOWE SĄSIEDZTWO


 1. Rada Europejska omówiła sytuację w Libii i zatwierdziła konkluzje przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 21 marca. Przypominając o swoim oświadczeniu z dnia 11 marca, Rada Europejska wyraziła zadowolenie po przyjęciu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973 odzwierciedlającej zasadę obowiązku ochrony, oraz podkreśliła zdecydowaną wolę udziału w jej realizacji. Przyjęła również z zadowoleniem szczyt paryski z dnia 19 marca, jako decydujący wkład w realizację tej rezolucji. Potępiła fakt, że reżim libijski nadal ignoruje rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1970 i 1973 oraz że dalej stosuje gwałtowne i brutalne represje wobec własnych obywateli. Odnotowała, że działania podjęte zgodnie z mandatem Rady Bezpieczeństwa znacząco przyczyniły się do ochrony zagrożonej atakami ludności cywilnej i obszarów przez nią zamieszkałych i pomogły ratować życie ludności cywilnej. Operacje wojskowe zostaną zakończone, w momencie gdy ludność cywilna będzie bezpieczna i chroniona przed groźbą ataku oraz gdy osiągnięte zostaną cele rezolucji RB ONZ nr 1973.

Rada Europejska podkreśliła kluczową rolę krajów arabskich, a w szczególności Ligi Arabskiej, w aktywnym wspieraniu realizacji rezolucji RB ONZ nr 1973, oraz w znalezieniu politycznego rozwiązania kryzysu.
 1. Zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1973 Unia Europejska, wraz z Ligą Państw Arabskich, Organizacją Narodów Zjednoczonych i Unią Afrykańską, wzmoże starania służące znalezieniu rozwiązania kryzysu, które będzie odpowiadać uzasadnionym postulatom narodu libijskiego. Rada Europejska ponownie wezwała pułkownika Kaddafiego, by natychmiast zrzekł się władzy, aby umożliwić Libii szybkie rozpoczęcie uporządkowanego i kierowanego przez to państwo przejścia do demokracji z wykorzystaniem dialogu z udziałem wielu stron, biorąc również pod uwagę potrzebę zapewnienia suwerenności Libii i jej integralności terytorialnej. UE jest gotowa pomóc wspierać ten dialog, w tym z udziałem Tymczasowej Rady Narodowej, oraz udzielić nowej Libii pomocy zarówno gospodarczej, jak i w budowaniu nowych instytucji, we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Ligą Arabską, Unią Afrykańską i innymi podmiotami.
 1. Unia Europejska zareagowała szybko i wdrożyła sankcje nałożone rezolucjami RB ONZ nr 1970 i 1973, w tym poprzez określenie kolejnych osób i podmiotów we własnym wykazie osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym. Unia Europejska jest gotowa zainicjować i przyjąć dalsze sankcje, w tym środki służące temu, aby dochody z ropy i gazu nie zasilały reżimu Kaddafiego. Państwa członkowskie przedstawią podobne propozycje Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
 1. Sytuacja humanitarna w Libii i na jej granicach wciąż pozostaje źródłem poważnego niepokoju. UE będzie nadal dostarczała pomocy humanitarnej wszystkim osobom, które ucierpiały, w ścisłej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi agencjami humanitarnymi i organizacjami pozarządowymi. UE zintensyfikowała i będzie kontynuowała planowanie w zakresie wspierania operacji pomocy humanitarnej / ochrony ludności, w tym przy pomocy floty morskiej.
 1. Rada Europejska odnotowała z zadowoleniem sprawny przebieg referendum w sprawie poprawek do konstytucji, które odbyło się w Egipcie w dniu 19 marca, jako istotny krok w stronę bardziej otwartego i demokratycznego systemu politycznego.
 1. Odnotowując, że sytuacja w każdym z państw jest inna, Rada Europejska wyraziła swoje najwyższe zaniepokojenie sytuacją w Syrii, Jemenie i Bahrajnie, stanowczo potępiła eskalację przemocy i użycie siły wobec demonstrantów oraz zaapelowała do wszystkich odnośnych stron o bezzwłoczne i bezwarunkowe nawiązanie konkretnego i konstruktywnego dialogu. Zatwierdziła konkluzje przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 21 marca.
 1. Należy szybko poczynić postępy w pracach nad stworzeniem nowego partnerstwa w regionie, zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej z dnia 11 marca 2011 r. Partnerstwo to będzie oparte na głębszej integracji gospodarczej, szerszym dostępie do rynku i ściślejszej współpracy politycznej, a działania w jego ramach będą prowadzone w oparciu o zróżnicowane podejście oparte na wynikach. W ramach pierwszych kroków służących realizacji pakietu z dnia 11 marca i na podstawie wspólnego komunikatu Komisji i Wysokiej Przedstawiciel, Rada Europejska apeluje o szybkie postępy w myśl następujących założeń:
 • UE i jej państwa członkowskie zintensyfikują świadczoną pomoc humanitarną;

 • bieżące programy pomocy w krajach położonych w południowej części basenu Morza Śródziemnego zostaną poddane analizie, a ich cele zostaną przeformułowane, w miarę możliwości w drodze dialogu z zainteresowanymi krajami;

 • pułap operacji EBI dla krajów basenu Morza Śródziemnego przeprowadzających reformy polityczne należy zwiększyć o 1 miliard EUR bez redukowania operacji u wschodnich sąsiadów UE;

 • udziałowcy EBOR powinni rozważyć ewentualne rozszerzenie działalności tego banku na kraje w południowym sąsiedztwie;

 • należy bezzwłocznie przyjąć wnioski dotyczące paneurośródziemnomorskich reguł pochodzenia, a Komisja jest proszona o przedstawienie wniosków dotyczących dalszych sposobów zwiększenia wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.
 1. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje niedawną wizytę prezydencji i Komisji w Egipcie w ramach pierwszego etapu konsultacji mających na celu promowanie wszechstronnego podejścia do migracji między krajami południowego sąsiedztwa a Unią Europejską. W tym kontekście Rada Europejska zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosków w sprawie globalnego podejścia do kwestii migracji, a także partnerstwa na rzecz mobilności, i uczynienie tego wystarczająco wcześnie przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej.
 1. Rada Europejska oczekuje również na przedstawienie przez Komisję – przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej – planu dotyczącego rozwijania zdolności zarządzania przepływami migrantów i uchodźców. Do czerwca 2011 roku należy osiągnąć porozumienie w sprawie rozporządzenia rozszerzającego zdolności Fronteksu. W międzyczasie Komisja udostępni dodatkowe zasoby na wsparcie operacji Hermes i operacji Poseidon prowadzonych przez tę agencję w 2011 roku, a państwa członkowskie są proszone o zapewnienie większych zasobów ludzkich i technicznych. UE i jej państwa członkowskie są gotowe wyrazić w konkretnej postaci swoją solidarność z państwami członkowskimi, które najbardziej bezpośrednio odczuwają przepływy migracyjne, i udzielić niezbędnego wsparcia w miarę rozwoju sytuacji.


III. JAPONIA


 1. Unia Europejska udzieli wsparcia Japonii borykającej się z wyzwaniami stojącymi przed nią w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami, które uderzyły w ten kraj, przynosząc tak tragiczne skutki.
 1. W odpowiedzi na wstępną prośbę rządu japońskiego, Unia organizuje dostawy pomocy humanitarnej dla dotkniętej katastrofą ludności. UE jest gotowa dostarczyć dalszej pomocy, gdy Japonia się o nią zwróci. W bardziej ogólnym wymiarze UE chciałaby rozwinąć współpracę z Japonią w zakresie pomocy w przypadku kataklizmów.
 1. Unia Europejska wyraża uznanie w związku z szybkimi i zdecydowanymi działaniami podjętymi przez władze japońskie w odpowiedzi na zawirowania na rynkach finansowych. Z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez grupę G7 dotyczące jena. Unia jest gotowa w pełni współpracować z Japonią w kwestii gospodarczych i finansowych konsekwencji wspomnianych wydarzeń, w tym w ramach grupy G8 i grupy G20.
 1. Patrząc w przyszłość, Rada Europejska potwierdza strategiczne znaczenie stosunków UE i Japonii. Zbliżający się szczyt musi zostać wykorzystany do wzmocnienia tych stosunków i stworzenia wspólnego planu działań, w tym przez ewentualne rozpoczęcie negocjacji umowy o wolnym handlu przy założeniu, że Japonia wykaże wolę rozpatrzenia między innymi kwestii barier pozataryfowych oraz ograniczeń dotyczących zamówień publicznych.
 1. W związku z tym Rada Europejska podkreśla, że trzeba w pełni wyciągnąć wnioski z tych wydarzeń i zapewnić ogółowi społeczeństwa wszelkie niezbędne informacje. Przypominając, że koszyk energetyczny należy do kompetencji państw członkowskich, Rada Europejska apeluje o podjęcie prac na zasadzie priorytetu w następujących dziedzinach:
 • należy dokonać przeglądu bezpieczeństwa wszystkich unijnych elektrowni jądrowych na podstawie kompleksowych i przejrzystych ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testy warunków skrajnych”); Europejska Grupa Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) oraz Komisja są proszone o jak najszybsze opracowanie zakresu i warunków przeprowadzania tych testów w skoordynowanych ramach w świetle wniosków wyciągniętych z wypadku w Japonii i z pełnym udziałem państw członkowskich, w całej rozciągłości wykorzystując dostępną wiedzę fachową (w szczególności Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych); oceny te będą przeprowadzane przez niezależne organy krajowe oraz w ramach wzajemnej oceny, a informacje na temat ich wyniku oraz wszelkich późniejszych środków, które zostaną podjęte, powinny być udostępniane Komisji i na forum ENSREG oraz podawane do wiadomości publicznej; Rada Europejska oceni początkowe ustalenia oceny przed końcem 2011 roku na podstawie sprawozdania Komisji;
 • priorytetowe znaczenie zapewniania bezpieczeństwa elektrowni jądrowych nie może oczywiście obowiązywać wyłącznie w obrębie naszych granic; UE wystąpi o przeprowadzenie podobnych „testów warunków skrajnych” w państwach sąsiednich i na całym świecie – w odniesieniu zarówno do istniejących, jak i planowanych elektrowni; w tym względzie należy w pełni zaangażować odpowiednie organizacje międzynarodowe;
 • najwyższe standardy bezpieczeństwa jądrowego należy wdrażać i ustawicznie podnosić w UE i promować w wymiarze międzynarodowym;


 • Komisja dokona przeglądu istniejących ram prawnych i regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa instalacji jądrowych i przed końcem 2011 roku zaproponuje ewentualne konieczne udoskonalenia. Państwa członkowskie powinny dopilnować pełnego wykonywania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa instalacji jądrowych. Należy jak najszybciej przyjąć proponowaną dyrektywę w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Zachęca się Komisję, aby rozważyła sposoby promowania bezpieczeństwa jądrowego w krajach sąsiednich;
 • należy ściśle monitorować skutki dla świata i dla UE, zwracając szczególną uwagę na niestabilność cen energii i towarów, szczególnie w kontekście grupy G20.ZAŁĄCZNIK I  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna