Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Plac Wolności 10 40 – 078 Katowice formularz ofertowyPobieranie 43,72 Kb.
Data13.04.2018
Rozmiar43,72 Kb.

Zamawiający: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Załacznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcySąd Rejonowy Katowice-Zachód

w Katowicach

Plac Wolności 10

40 – 078 Katowice
FORMULARZ OFERTOWY


  1. Dane Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy : ……………………..……………………………..……………………………………

Siedziba : …………………………………………………………………………………………………………

Regon : ………………………………….…….. NIP : ……………….……………………………..

Telefon : …………………………………………. e-mail : …………………………………

Nr rachunku bankowego: ………………………………………….. ………………………………………

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą □ tak □ nie*  1. Cena oferty

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OG – 25 – P – 7/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:


Kontynuacja robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

przy ul. Warszawskiej 45 - remont korytarza II piętra
składamy ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:
cena netto ………………………………………… zł

wartość podatku VAT ……………………………………….. zł

cena brutto …………………………………………zł

Słownie:………………………………………………………………………………..…………………


ustaloną na podstawie załączonego do oferty kosztorysu ofertowego według poniższych stawek:


Lp.

Pozycja


Stawka

Jednostka


1.

stawka roboczogodziny
zł/rg

2.

narzuty kosztów pośrednich (Kp)
%

3.

Zysk
%

4.

koszty zakupu i transportu
%

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – ……………………………………………. (wypełnić o ile dotyczy)


II. Proponujemy przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane o ____miesięcy.
3. Warunki realizacji zamówienia oraz oświadczenia


  • Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ,

  • Akceptujemy warunki i terminy płatności wskazane w SIWZ oraz we wzorze umowy,

  • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych,

  • Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie **
1. Opis części zamówienia

2. Firma (nazwa) podwykonawcy
  • Oświadczamy, że będziemy/ nie będziemy *** korzystać z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy.

  • Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu ofertowym są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

  • Załącznikami do niniejszej oferty są następujące oświadczenia lub dokumenty:Lp.

Wyszczególnienie

Nr strony


data……………. ………………………………………………

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy


* właściwe zaznaczyć

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

* * jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców należy wpisać nie dotyczy

* * * niepotrzebne skreślić


__________________________________________________________________________________________________________OG-25-P-7/2017 – Kontynuacja robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 – remont korytarza II piętra

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna