Scenariusz lekcji – Ewidencja wyniku finansowego Cele lekcjiPobieranie 68,33 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar68,33 Kb.

Scenariusz lekcji – Ewidencja wyniku finansowego

1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


   1. Uczeń dowiaduje się, jak się księguje.

   2. Uczeń poznaje pojęcie wyniku finansowego i wie, kiedy się go oblicza..
  2. Umiejętności


   1. Uczeń potrafi obliczyć wynik finansowy.

   2. Uczeń przedstawia elementy wpływające na wynik finansowy.

   3. Uczeń określa, jakie zdarzenie księguje się po stronie Dt, a jakie po stronie Ct konta.

2. Metoda i forma pracy


Tekst lub ćwiczenia

3. Środki dydaktyczne


Brak.

4. Przebieg lekcji


Nauczyciel sprawdza listę obecności

Nauczyciel wyjaśnia, kiedy oblicza się wynik finansowy:

Wynik finansowy jest ustalany na koniec roku obrotowego na koncie Wynik finansowy,
a w wypadku likwidacji jednostki lub zmiany właściciela, także w trakcie roku.

Wynik finansowy obliczany przez porównanie sumy przychodów ze sprzedaży i zysków nadzwyczajnych z kosztami uzyskania tych przychodów i stratami nadzwyczajnymi. Tak obliczany wynik finansowy brutto korygowany o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe, stanowi wynik finansowy netto.

Wynik finansowy na koniec danego miesiąca jest obliczany w następujący sposób:
Przychody ze sprzedaży

 • koszty uzyskania przychodów

Wynik ze sprzedaży

+ zyski nadzwyczajne

- straty nadzwyczajne

Wynik finansowy brutto


- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego


Wynik finansowy netto


Obliczony wynik finansowy może być zyskiem i wykazuje się go w bilansie w pasywach lub stratą, którą wykazuje się również w pasywach, ale ze znakiem minus.
Na konto Wynik finansowy przenosi się salda następujących kont:

 1. Po stronie Wn wartość sprzedanych materiałów i towarów, wartość sprzedanych składników majątku trwałego, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

 2. Po stronie Ma przychody ze sprzedaży, przychody ze sprzedaży materiałów
  i towarów, przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego, pozostałe przychody finansowe, zyski nadzwyczajne.Nauczyciel tłumaczy ewidencję wyniku finansowego w przedsiębiorstwie przemysłowym. na przykładzie.
Obroty kont wynikowych na koniec roku są następujące (w zł):

Zużycie materiałów 1 000, Amortyzacja 900, Wynagrodzenia 1 200, Usługi obce 800, Rozliczenie kosztów 3 900, Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 900, Sprzedaż produktów 6 000, Straty nadzwyczajne 500, Zyski nadzwyczajne 700.
Operacje gospodarcze związane z rocznym zamknięciem kont (w zł)

 1. przeniesienie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów 3 900,

 2. przeniesienie kosztów według rodzaju 1 000,

 1. zużycie materiałów 1 000,

 1. amortyzacja 900,

 2. wynagrodzenia 1 200,

 3. usługi obce 800,

 1. przeniesienie przychodów ze sprzedaży 6 000,

 2. przeniesienie strat nadzwyczajnych 500,

 3. przeniesienie zysków nadzwyczajnych 700.


Nauczyciel księguje pierwszą operację:

Po stronie Dt na koncie Rozliczenie kosztów, a po stronie Ct na koncie Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów. Kwota operacji 3 900 zł.
Nauczyciel księguje operację 2a:

Po stronie Dt na koncie Wynik finansowy, a po stronie Ct na koncie Zużycie materiałów. Kwota operacji 1 000 zł.
Nauczyciel księguje operację 2b:

Po stronie Dt konta Wynik finansowy, a po stronie Ct konta Amortyzacja. Kwota operacji 900 zł.

Nauczyciel księguje operację 2c:

Po stronie Dt konta Wynik finansowy, o po stronie Ct konta Wynagrodzenia. Kwota operacji 1200 zł.

Nauczyciel księguje operację 2d:

Po stronie Dt konta Wynik finansowy, a po stronie Ct konta Usługi obce. Kwota operacji 800 zł.
Nauczyciel księguje operację 3:

Po stronie Dt konta Sprzedaż produktów, a po stronie Ct konta Wynik finansowy. Kwota operacji 6 000 zł.
Nauczyciel księguje operację 4:

Po stronie Dt konta Wynik finansowy, a po stronie Ct konta Straty nadzwyczajne. Kwota operacji 500 zł.
Nauczyciel księguje operację 5:

Po stronie Dt Zyski nadzwyczajne, a po stronie Ct Wynik finansowy. Kwota operacji 700 zł.


Koszt wytworzenia Rozliczenie

Dt sprzedanych produktów Ct Dt kosztów Ct


Sp) 3 900


3 900 (1


1 ) 3 900


3 900 (Sp3 900

3 900

3 900

3 900
3 900

3 900

3 900

3 900
Zużycie Sprzedaż


Dt materiałów Ct Dt produktów Ct

Sp)1 000

1 000 (2a


3) 6 000

6 000 (Sp1 000

-


1 000

-


6 000

-


6 000

-

1 000

1 000

6 000

6 000

Wynik


Dt Amortyzacja Ct Dt finansowy Ct

Sp) 900

900 (2b


zysk brutto

2a) 1 000

6 000 (3900

-


900

-


2b) 900

700 (5
900

900

2c) 1 200


2d) 800


4) 500
4 400

(Sk 2 3006 700
6 700

6 700


Zyski

Dt Wynagrodzenia Ct Dt nadzwyczajne Ct


Sp) 1 200

-


1 200 (2c

-5) 700

-


700 (Sp

-
1 200

1 200

700

700

Straty

Dt Usługi obce Ct Dt nadzwyczajne Ct

Sp) 800

-


800 (2d

-Sp) 500

-


500 (4

-
800

800

500

500Nauczyciel zamyka wszystkie konta. Oblicza saldo końcowe konta Wynik Finansowy. Wyjaśnia: Kwota 2 300 jest to zysk brutto.

Zakończenie lekcji.

Nauczyciel zamyka dziennik i wychodzi z sali.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna