Scenariusz lekcji – Charakterystyka obrotu pieniężnego – obrót gotówkowy Cele lekcjiPobieranie 14,61 Kb.
Data17.12.2017
Rozmiar14,61 Kb.

Scenariusz lekcji – Charakterystyka obrotu pieniężnego – obrót gotówkowy

  1. Cele lekcji

    1. Wiadomości


Uczeń potrafi omówić dokument KW i KP oraz określić pojęcie pogotowie kasowe.
  1. Metoda i forma pracy


Wykład/pogadanka.
  1. Środki dydaktyczne


Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, wyd. Finans-Servis, Warszawa 2006.
  1. Przebieg lekcji


Nauczyciel tłumaczy:

Środki pieniężne jednostki gospodarczej w walucie krajowej i w walutach obcych są gromadzone w kasie lub na rachunkach bankowych. Przychody i rozchody tych środków określane są mianem obrotu pieniężnego. Mogą występować w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Obrót gotówkowy powinien ograniczać się do drobnych wpłat i wypłat. Jednostki gospodarcze powinny przechowywać w kasie tylko niewielką część środków pieniężnych, zwaną pogotowiem kasowym. Wysokość pogotowia kasowego zależy od rozmiarów obrotu gotówkowego oraz od zabezpieczenia kasy przed włamaniem. Na pokrycie większych wydatków, np. wypłaty wynagrodzeń, pobiera się gotówkę z banku.

Z kasy wypłacamy wynagrodzenia pracownikom, zaliczki na pokrycie kosztów służbowych, płacimy za zakupione materiały, towary, przekazujemy środki pieniężne na rachunki bankowe.

Do kasy wpływają aktywa pieniężne od nabywców naszych wyrobów, usług czy towarów, zwroty środków pieniężnych od pracowników z tytułu pobranej zaliczki na koszty podróży służbowej czy wpłaty sum do zwrotu – na pokrycie niedoborów składników majątkowych przez pracowników materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

Nauczyciel pyta uczniów: Jakie mogą być wypłaty z konta?

Uczniowie odpowiadają: Wypłata wynagrodzenia pracownikom, zapłata za fakturę,

Nauczyciel dyktuje: Wypłaty gotówki z kasy powinny być udokumentowane dowodami źródłowymi, np. fakturą dostawcy, listą płac, poleceniem wyjazdu służbowego.

Nauczyciel dodaje: W razie braku podstawowego dokumentu źródłowego wystawia się dokument kasowy zwany asygnatą kasową rozchodową KW.

Nauczyciel wyjaśnia, co to jest asygnata KW (Kasa wypłaci).

Asygnatę KW wystawia pracownik komórki finansowej lub upoważniona osoba, a zatwierdza – kierownik jednostki. Osoby te powinny podpisać asygnatę kasową przed zrealizowaniem. Asygnata KW jest wystawiona w dwóch egzemplarzach.

Nauczyciel pyta: Jakie mogą być wpłaty gotówki do kasy?

Uczniowie odpowiadają: Zapłata dostawców, rozliczenie pracowników z pobranej zaliczki

Nauczyciel tłumaczy: Wpływy gotówki do kasy powinny być udokumentowane asygnatami przychodowymi KP (Kasa przyjmie).

Dokument ten jest także wystawiony w dwóch egzemplarzach. Jeden służy jako dowód przyjęcia gotówki do kasy, a drugi stanowi pokwitowanie dla wpłacającego. Gotówkowe w kasie są ujmowane w dokumencie wtórnym, zwanym raportem kasowym.

Raport kasowy sporządza się za różne okresy. Jeżeli w podmiocie gospodarczym występuje w ciągu dnia duża liczba operacji kasowych, to raport kasowy sporządza się codziennie.

Asygnatę KP wystawiają te same osoby, co, asygnatę KW; na jednym i drugim dowodzie musi podpisać się również kasjer.

Nauczyciel wyjaśnia, co to jest raport kasowy.

Jeśli wszystkie wpłaty i wypłaty operacji kasowych są niewielkie, to raport kasowy można sporządzić za okres dłuższy, np. na dekadę miesiąca lub raz na miesiąc. W raporcie kasowym, oprócz wpływów i wydatków, wpisuje się stan poprzedni oraz oblicza się stan obecny środków pieniężnych w kasie. Tak sporządzony raport kasowy wraz z załącznikiem w postaci dokumentów pierwotnych jest podstawą ewidencji na koncie „Kasa”. Stan gotówki w kasie powinien być zgodny z raportem kasowym i ewidencją na koncie „Kasa”. Raport kasowy podpisuje kasjer, jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mienie – środki pieniężne w kasie.
Zakończenie lekcji

Nauczyciel zamyka dziennik i wychodzi z sali.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna