Samodzielny publicznyPobieranie 184,3 Kb.
Strona1/2
Data07.05.2018
Rozmiar184,3 Kb.
  1   2


samodzielny publiczny

centralny szpital kliniczny

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a

tel. (0-22) 599-17-03; fax.: (0-22) 599-17-14

NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975
Przetarg znak: DZP/270/192/14 Warszawa, dnia 27.10.2014r.

S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


D o t y c z y :
przetargu nieograniczonego

ogłoszonego przez:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

działający na rzecz i w imieniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


na: dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadaniainwestycyjnego pn. „Przystosowanie Oddziałów Onkologii

Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań

naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami i polityki naukowej,

naukowo technicznej i innowacyjnej państwa” – 3 pakiety

SIWZ opublikowana na stronie internetowej Zamawiającegohttp://spcsk.pl


I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad wskazanych w Rozdz. IV pkt.5. niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Formularz Oferty". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz Oferty” opracowanym przez Zamawiającego.

 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

 7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 8. Każda zapisana strona Oferty wraz z załącznikami ma być ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz
  z tłumaczeniami na język polski.

 10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony znak: DZP/270/192/14

Oferta na: dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami i polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa” – 3 pakietyLiczba stron …………………... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

 1. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej SIWZ. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie – oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem” - musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 3. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne pełnomocnictwo.

 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu pod warunkiem, że ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu
  i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt ich otrzymania.

II. WYMAGANIA FORMALNOPRAWNE

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu


z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia;

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  1. Zamawiający nie precyzuje w ww zakresie żadnych szczególnych wymagań. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w ust.2 niniejszego rozdziału.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.1.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce:

2.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.1.2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

2.1.3. Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art.22 ust.1 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 - w formie dokumentu: „oświadczenie” stanowiące Załącznik nr 1 do „Formularza Oferty”.2.2.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

2.2.1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

2.2.2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

2.2.3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 - w formie dokumentu: „oświadczenie” stanowiące Załącznik nr 1 do „Formularza Oferty”. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub dokumentów o których mowa w pkt. 4.

 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
  w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

  1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, dokumenty określone w pkt. 2.1.1 i 2.2.1., oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 Wykonawca składa również w odniesieniu do tych podmiotów.

 2. Jeżeli w Kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

 3. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1.1 do 2.1.2. SIWZ oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1, a także w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, a mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą odpowiednio: pkt. 2.2.1 do 2.2.2 SIWZ oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1.

 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

 5. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy, składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców.

 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego prze Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 7. Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i warunków dostawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
  i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
  w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:

12.1. Nie spełni warunków określonych w art.24 ust.1 pkt.2-11 i art.24 ust.2 pkt.1-5.

12.2. Nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie i niniejszej SIWZ, a w szczególności nie wniesie wadium nie złoży wyjaśnień o których mowa w art.24b ust.1 oraz Wykonawcę, który nie złoży listy, o której mowa w art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

13. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana.
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art.24 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

III. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

1. Obowiązek wpłaty wadium

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Pakiet 1 – 700,00 zł (siedemset zł 00/100)

Pakiet 2 – 1 400,00 zł (jeden tysiąc czterysta zł 00/100)

Pakiet 3 – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł 00/100)

Wadium za całość przedmiotu zamówienia: 4 600,00 zł (cztery tysiące sześćset zł 00/100)

w terminie do dnia: 05.11.2014r. do godz.: 11:30 1. Forma wpłaty wadium

  1. Wadium może być wnoszone w:

   1. pieniądzu, płatne przelewem na konto:

Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

w banku: PKO BP IX/O Warszawa Nr r-ku: 10 1020 1097 0000 7102 0120 8867

Do oferty należy załączyć oryginał lub kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż w dniu otwarcia ofert.   1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

   2. gwarancjach bankowych,

   3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

   4. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy
    z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oryginały dokumentów określonych w pkt.2.1.2÷2.1.5 należy złożyć w odrębnej kopercie opatrzonej nazwą firmy oraz numerem postępowania, którego dotyczą dokumenty w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 22.

Do oferty należy załączyć kopię dokumentu, o którym mowa w pkt.2.1.2÷2.1.5UWAGA! W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w treści gwarancji postanowienia art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

2.3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony
z postępowania.

2.4. W imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wadium wnosi ustanowiony Pełnomocnik.3. Zwrot wadium

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 3.6.

3.2. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na pisemny wniosek Wykonawcy, który będzie zawierał: • numer przetargu, do którego zostało wniesione wadium

 • numer konta, na które ma być dokonany zwrot wadium.

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w art.26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

3.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.3.1., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.IV. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU DOSTAWY I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

  1. Określenie przedmiotu zamówienia

  1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami
   i polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa” – 3 pakiety


  2. Wspólny słownik zamówień: CPV:

Pakiet 1 – 33121400-8 - Kliniczny zestaw audiometryczny

Pakiet 2 – 33100000-1 - Aparat do badania narządu równowagi Wideonystagmograf

Pakiet 3 – 33100000-1 - Zestaw do wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz do wspomagania wizualizacji podczas operacji laserowych

  1. Szczegółowy opis asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia oraz zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych zawierają Załączniki Nr 4, 5 i 6 do Formularza oferty

2. Wymagane świadectwa

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu


i stosowania na terenie Polski. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie
o posiadaniu wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Polski (stanowiące Załącznik nr 3 do Formularza oferty)

3. Wymagane terminy realizacji i termin płatności.

  1. Termin realizacji zamówienia – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

  2. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opóźnienia w dokonaniu płatności powyżej 30 dni w przypadku nieotrzymania w terminie środków z dotacji.

4. Warunki gwarancji

4.1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał termin gwarancji min. 24 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.

4.2. W razie stwierdzenia awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym, Wykonawca usunie usterkę w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem),


w przypadku awarii wymagających wymiany części Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem).

4.3. W przypadku awarii, których usuwanie będzie trwało dłużej niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie Zamawiajacemu zastępczo analogiczny odpowiednik przedmiotu zamówienia na czas trwania naprawy.

4.4. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element lub podzespół na nowy wolny od wad.

4.5. Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia.5. Cena oferty:

  1. Cenę oferty stanowi wartość brutto, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Oferty – Formularz Cenowy. W Formularzu Cenowym Wykonawca obowiązany jest podać:

 1. cenę jednostkową brutto

 2. wartość brutto (słownie i liczbą)

 3. wartość netto (słownie)

  1. W przypadkach określonych w IV, rozdz III, art. 9, 17, 20 ustawy o podatku od towaru i usług, Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać:

a) cenę jednostkową netto,

b) wartość netto (słownie i liczbą)UWAGA! Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Formularza cenowego
w w/w zakresie.


  1. Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in. koszty:

   1. przedmiotu umowy,

   2. zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji przedmiotu umowy,

   3. transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia,

   4. ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą,

   5. opłat pośrednich np.: opłaty lotniskowe,

   6. kosztów rozładunku u odbiorcy,

   7. cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią,

   8. podatku VAT (jeśli dotyczy),

   9. szkolenia personelu
  1. Waluta ceny ofertowej: Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, zgodnie
   z obowiązującą ustawą o cenach do dwóch miejsc po przecinku.

  2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że cena oferty wydaje się rażąco niska
   w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a szczególności gdy cena oferty będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia oraz złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.)

  3. Do porównania ofert będzie zastosowana wartość brutto pakietu.

 1. Obowiązki Wykonawcy:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  1. Dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia
   u Zamawiającego – SPCSK, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a.

  2. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy wraz ze szkoleniem aplikacyjnym oraz z instrukcją obsługi w języku polskim;

  3. Usługa gwarancyjno – serwisowa, łącznie z wymianą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z DTR, przedmiotu umowy przez czas trwania gwarancji.

  4. W zakresie parametrów wymaganych- dołączenie do oferty materiałów informacyjnych, katalogów w celach poglądowych/ informacyjnych.

  5. Dostarczenie bezpośredniemu odbiorcy na każde żądanie kopii świadectwa dopuszczenia przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na terenie Polski.

  6. Przed podpisaniem umowy dostarczenie umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).

UWAGA:

Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w Rozdz. IV
niniejszej Specyfikacji, oferta jest ODRZUCONA bez dalszej oceny.


V. ZASADY OCENY OFERT

1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie:

Lp.

KRYTERIUM

RANGA

1.

Oferowana cena [brutto]

80%

2.

Ocena techniczna

20%
R A Z E M

100%

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

2.1. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535


z 2004r. z późn. zm.) Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2. Wartość punktowa kryterium 1 [Oferowana cena (...)] wyliczana będzie według wzoru:Wartość punktowa ceny = R

R - ranga

cmin - cena najniższa spośród złożonych ofert

cn - cena oferty badanej

  1. Kryterium 2 [Ocena techniczna] podlega ocenie według parametrów podanych
   w Załącznikach nr 4,.5 i 6 do Formularza oferty

  2. Ocena ostateczna dla kryterium nr 2 jest obliczana wg wzoru:

Wartość punktowa = R

R ranga ocenianego kryterium
Tn – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Tmax – max liczba przyznanych punktów

3. Ocena końcowa oferty:

3.1. Ocena końcowa oferty jest liczbą punktów uzyskanych za kryteria wskazane w pkt. 1 Rozdziału V SIWZ.4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: • odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

 • odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

 • została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego http://spcsk.pl

3. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach j.w. upoważniona jest:Anna Zdun - tel. 599-17-03, fax. 599-17-14

VII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

3. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Wszystkie zmiany dotyczące SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://spcsk.plVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I/14 niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny,

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 21 (blok „C” parter)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej!

2. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 05.11.2014r do godz. 11:30

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

4. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę


i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wniesioną po terminie.IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Miejsce otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się
w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpitala Kliniczny – 02-097 Warszawa,
ul. Banacha 1A w pok. nr 25 (blok „C” parter)


Dnia 05.11.2014r. o godz. 12:00

2. W trakcie jawnego otwarcia ofert Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości następujące informacje:

2.1. kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2.2. nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy,

2.3. cenę oferty,

2.4. termin wykonania zamówienia,

2.5. okres gwarancji przedmiotu zamówienia,

2.6. warunki płatności.X. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

1.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

1.2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

1.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.


   1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm).

Tajemnica przedsiębiorstwa” rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności [Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm.]

1.4. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć


w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia treści „informacje zawarte na stronach od nr ……do nr .…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania”.

2. Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.XI. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

 2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. WZÓR UMOWY

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego- ……………………………………..… dla zadania pn. „Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa”.

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszej umowy wchodzi:


  1. Zainstalowanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy u Zamawiającego.

  2. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim;

  3. Usługa gwarancyjno – serwisowa, łącznie z wymianą części zamiennych i podzespołów zgodnie z DTR, przedmiotu umowy przez czas trwania gwarancji.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z ofertą złożoną w postępowaniu znak: DZP/270/192/14§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie ……….. tygodniu od daty zawarcia niniejszej umowy. Termin realizacji zostanie potwierdzony przez Zamawiającego i przedstawiciela WUM protokołem odbioru.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy:

2.1. instrukcję obsługi w języku polskim

2.2. opis parametrów technicznych oraz wyposażenia dostarczonego przedmiotu umowy

2.3. dokumentację techniczną

2.4. wykaz autoryzowanych punktów serwisowych

2.5. kartę gwarancyjną

2.6. dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym

2.7. paszport techniczny urządzenia

2.8. dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu umowy, zalecanych przez producenta

3. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy przedmiotu umowy

4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego dostarczy bezpośredniemu odbiorcy kopię dokumentów dopuszczających przedmiot umowy do obrotu
i stosowania na terenie Polski

§ 4.


 1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

  1. Wykonawcę osobiście 

  2. Wykonawcę osobiście, za wyjątkiem części zamówienia w zakresie………………………..1

§ 5.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy:

 1. poprzez wydłużenie czasu jej trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana
  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

 2. w przypadku stosowania przez Wykonawcę wszelkich rabatów, upustów, obniżek cen jednostkowych przedmiotu umowy Zamawiający będzie nimi objęty w okresie obowiązywania umowy.

 3. w przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności powyżej 30 dni, spowodowanego nieotrzymaniem w terminie środków z dotacji.

 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawców i/lub części wykonywanych przez nich zakresów przedmiotu umowy, wprowadzenie nowych podwykonawców, bądź zrezygnowania z Podwykonawców.

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna