Samodzielny PublicznyPobieranie 40 Kb.
Data19.02.2019
Rozmiar40 Kb.

PAKIET 5
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL oraz techniki jedno lub dwupęczkowej. 1. Mocowanie przeszczepu po stronie piszczelowej przy użyciu techniki jednopęczkowej: Sterylny zestaw zawierający guzik wykonany z tytanu o średnicy 14mm z możliwością blokowania przy pomocy nacięć, lub gładki wraz z kompletem nici.
  Ilość zamawiana – 30 szt.

 2. Mocowanie przeszczepu po stronie piszczelowej przy użyciu techniki dwupęczkowej: Sterylny zestaw zawierający dwa guziki wykonane z tytanu o średnicy 11mm z wraz z kompletem nici.
  Ilość zamawiana – 15 szt.

 3. Mocowanie przeszczepu po stronie udowej przy pomocy podwójnej pętli poliestrowej o długościach od 15mm do 50mm i skoku co 5mm, fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 4mmx12mm
  Ilość zamawiana – 60 szt.

 4. Biowchłanialne śruby o średnicach od 7 do 11mm i długościach od 20 do 35mm z trójfosforanem wapnia.
  Ilość zamawiana – 20 szt.


Bank implantów do poz. 1-4 – po 2 szt. z każdego rozmiaru

...................................................... ...................................................

/miejsce i data/ /podpis i pieczątka/

PAKIET 6
Płytki blokowane

    1. Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska
     i szeroka,
     tytanowa, prawa i lewa, w części trzonowej 3-5 par rozdzielnych otworów - blokowany i kompresyjny. Długość 53-75mm, szerokość części nasadowej 21mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan.

Ilość zamawiana – 20 szt.

Bank implantów – po 1 szt. z każdego rozmiaru, prawa i lewa.    1. Wkręt blokowany, samogwintujący Ø2,4mm (zakres długości: 6-40mm) gniazdo typu TORX. Tytan. Ilość zamawiana – 120 szt.

    2. Wkręt korowy, samogwintujący Ø2,7mm (zakres długości: 6-40mm) gniazdo typu TORX. Tytan. Ilość zamawiana – 40 szt.

    3. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego, długość 123-183mm.
     W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan.

Ilość zamawiana – 6 szt.

Bank implantów – po 1 szt. z 4 i 8 otworami, prawa i lewa

    1. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø3,5mm w rozmiarach 16-85mm, gniazdo typu TORX. Ilość zamawiana – 50 szt.

    2. Wkręt korowy, tytanowy, o średnicy Ø3,5mm w rozmiarach 14-85mm, gniazdo typu TORX. Ilość zamawiana – 20 szt.

    3. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Tytanowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 10 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego, długość 88-210mm. W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W tym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.

Ilość zamawiana – 3 szt.

    1. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø3,5mm w rozmiarach 16-95mm, gniazdo typu TORX. Ilość zamawiana – 25 szt.

    2. Wkręt korowy, tytanowy, o średnicy Ø3,5mm w rozmiarach 20-95mm, gniazdo typu TORX. Ilość zamawiana – 6 szt.

    3. Wkręt blokowany, kaniulowany, tytanowy, o średnicy Ø7,3mm, w rozmiarach
     30-95mm, gniazdo typu TORX . Ilość zamawiana – 12 szt.

    4. Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem.
     Długość 73 – 193 mm, 4 do 12 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan.

Ilość zamawiana – 10 szt.

Bank implantów – po 1 szt. z 4, 6, 8 otworami.

    1. Wkręt korowy o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 12-65mm, z łbem kulistym, gniazdo typu TORX. Tytan. Ilość zamawiana – 60 szt.

    2. Wkręt blokowany o średnicy Ø 3,5 mm, w rozmiarach 14-75 gniazdo typu TORX. Tytan. Ilość zamawiana – 20 szt.


Bank wkrętów – po 5 szt. z każdego rodzaju i rozmiaru.

...................................................... ...................................................

/miejsce i data/ /podpis i pieczątka/

Załącznik Nr 4


Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych
UMOWA Nr ............./14
zawarta

w dniu ……………… 2014 r.
pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim


im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

z siedzibą

w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Dariusza Kałdońskiego

Z-cę Dyr. ds. Ekonomicznych – Jerzego Leszczyńskiego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

................................................................................................…………………………….reprezentowaną przez:
.........................................................................……………………………………………
………………………………………….............................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

o treści następującej:
§1

PRZEDMIOT UMOWY


    1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego implantów ortopedycznych w asortymencie wykazanym szczegółowo w załączniku o numerze pakietu ...... do niniejszej umowy.

    2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego utworzenia banku oferowanego asortymentu w ilości zgodnej z zapisami w załączniku Nr 2 w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

    3. Bank jest własnością Wykonawcy do momentu zużycia przez Zamawiającego
     w procesie leczniczym (zaimplantowania). Podstawą uzupełnienia banku jest protokół zużycia przesłany Wykonawcy drogą faksową lub e-mailową.

    4. W imieniu Zamawiającego zamówienia składa oraz dokonuje odbioru ilościowo- jakościowego oraz potwierdza zgodność zamówienia z dostawą Kierownik Apteki

    5. Ilości wyszczególnione w załączniku są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie minus 20%.

§2

CENA UMOWY

 1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ..................……… zł, w tym podatek VAT ...... %.

 2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.

 3. Ceny jednostkowe określa załącznik, o którym mowa w §1 pkt 1 niniejszej umowy.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały czas trwania umowy.


§3

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie umówionych cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw.

 2. W przypadku wyrobów zgromadzonych w banku implantów podstawą wystawienia faktury jest protokół zużycia.

 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury wraz z towarem.


§4

DOSTAWA

 1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu umowy w uzgadnianych na bieżąco wielkościach i asortymencie w terminie
  3 dni roboczych, a w przypadkach nagłych do 24 godzin od daty złożenia zamówienia.

Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji:

………………………………...........

Tel. ...................................................

Fax ...................................................e-mail ..............................................

 1. W przypadku wyrobów zgromadzonych w banku protokół zużycia jest jednocześnie zamówieniem na uzupełnienie pobranych z banku do procesu leczniczego wyrobów.

 2. Miejscem wykonania dostawy i odbioru przedmiotu umowy ustala się siedzibę Zamawiającego – Apteka Szpitalna w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku.

 3. Wykonawca zapewni realizację dostawy na własny koszt i ryzyko w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

 4. Odbiór towaru u Zamawiającego, pod wskazanym przez niego adresem, następuje przez odcisk pieczęci firmowej Zamawiającego oraz czytelny podpis osoby odbierającej towar co jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia i odbiorem przez Zamawiającego.

 5. Wykonawca zapewnia, że oferowany towar jest dopuszczony do obrotu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującym prawem i na każde żądanie Zamawiającego prześle wymagane dokumenty.

 6. Potwierdzeniem odbioru towaru przez Zamawiającego, pod wskazanym przez niego adresem, jest faktura wraz odciskiem pieczęci firmowej oraz czytelny podpis osoby odbierającej towar.

 7. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar pod względem zgodności dostawy z zamówieniem w terminie 3 dni od dnia odbioru dostawy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między zamówieniem, a dokonaną dostawą, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 3 dni od daty odbioru dostawy. Inne zauważone wady Zamawiający zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.

 8. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia.

§5

KARY UMOWNE

 1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub nierozpatrzenia reklamacji, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 5% wartości umowy.

 2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

 3. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……………2014 r. do ....................2015 r.

 2. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

 3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić, na czym polega istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

 4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 3, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy.

 6. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewania praw z niniejszej umowy na osoby trzecie.

 7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oba na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………… ......................................................

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
: pliki -> oglosz -> 2014
oglosz -> Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
oglosz -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 128277-2015 z dnia 2015-08-31 r
oglosz -> Nr ref. Zp/21/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
oglosz -> Nr ref. Zp/16/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
oglosz -> Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: specjalista ds rozliczeń księgowo-finansowych projektu pn
oglosz -> Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
oglosz -> Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
oglosz -> Giżycko, dn. 14. 07. 2015r
2014 -> ZałĄcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna