Samodzielny publiczny kliniczny szpital okulistyczny 03-709 warszawa ul. JÓZefa sierakowskiego 13Pobieranie 363,19 Kb.
Strona1/5
Data01.03.2019
Rozmiar363,19 Kb.
  1   2   3   4   5


SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY

SZPITAL OKULISTYCZNY

03-709 WARSZAWA UL.JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13

REGON 016084355 NIP 113-21-68-300

centrala tel. 22 511 62 00

Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax 22 511 63 16


Sygn. nr ZP/08/2014 Warszawa, dnia 13.03.2014 r.

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

(o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 pzp)

na :
ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE SERWERAMI ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYMI

Z NIMI URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI

w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

Szpitalu Okulistycznym
CPV 72.51.41.00-2

72.51.43.00-4

72.59.00.00-7

72.91.00.00-2 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem „OFERTA” . Treść

oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaleca się aby dokumenty tworzące ofertę były zszyte lub spięte w sposób trwały.

Wskazane jest ponumerowanie wszystkich kartek oferty.

5. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w jęz. polskim, oraz podpisana

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z

tłumaczeniem na język polski.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub

poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane

przez Wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jego reprezentacji w formie podpisu,

imiennej pieczątki, oraz zapisu za zgodność z oryginałem”. Brak potwierdzenia

kserokopii w/w formułą oznaczać będzie brak dokumentu.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio

przez wykonawcę lub te podmioty.


10.W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie

11.Wykonawca obowiązany jest do wskazania w ofercie czy dostawy będą realizowane

własnymi siłami ewentualnie którą część zamówienia powierzy podwykonawcom.

12.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm) Wykonawca powinien to

wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane

jest wyodrębnienie zastrzeżonych dokumentów.

13. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej koperciezaadresowanej do Zamawiającego (nazwa i adres), zawierającej dane Wykonawcy (nazwa i

adres) oraz zapis :
OFERTA NA ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE SERWERAMI

ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z NIMI URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI

Nie otwierać przed 24.03.2014 r. godz. 11.00II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,


2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagania: Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem polegającym na świadczeniu w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy, w tym okresie, n/wym. usług:


 • usługa wdrożenia i administracji zapory ogniowej opartej na systemie FreeBSD chroniącej wiele sieci wewnętrznych z uwzględnieniem DMZ i szyfrowanych połączeń VPN,

 • usługa wdrożenia i administracji serwera Proxy na systemie U*x z uwierzytelnianiem w domenie Active Directory,

 • usługa wdrożenia i administracji zapory ogniowej Zywall,

 • administrowania zespołem serwerów MS Windows 2008 R2 Standard i MS Windows 2012 R2 Standard w domenie Active Directory 2008 lub wyższej,

 • usługa konfiguracji i utrzymania połączeń VPN po IPSec między odległymi lokalizacjami,

 • pracy z danymi wrażliwymi,

 • usługa instalacji, konfiguracji i administracji serwerem Oracle 11g na systemie RedHat Enterprise Server 5 z wieloma instancjami bazy,

 • usługa administrowania serwerami z systemem RedHat Enterprise Server 5 x86_64,

 • usługa wdrożenia i administracji oprogramowania Arcserve BAB na systemie Linux i Windows z autoloaderem,

 • usługa utrzymania środowiska baz danych systemów InfoMedica, Apteka Eurosoft, CGM Clininet,

 • usługa instalacji i administracji serwera MS SQL 2008 i wyższych,

 • usługa instalacji i konfiguracji systemów wirtualizowanych na platformie Microsoft HyperV,

 • usługa konfiguracji, obsługi i diagnozowania sieciowego systemu antywirusowego firmy ESET (w tym konsoli),

Warunkiem koniecznym jest załączenie dokumentów potwierdzających, że wszystkie wymienione

usługi były świadczone należycie.

Wykonawca musi również udokumentować minimum 24-miesięczne doświadczenie z utrzymania w

ruchu serwerów stanowiących bazę systemu CGM CliniNet i InfoMedica, Apteka Eurosoft


3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum dwiema osobami, które wykonywały

obowiązki, zgodnie z przedstawionym oświadczeniem Zamawiającego, lub legitymują się ukończeniem

kursu w zakresie:


 • administracji bazami danych Sybase Adaptive Server Enterprise 15.x,

 • administrowania bazą danych Oracle 11g,

 • instalacji, administrowania i zaawansowanego użytkowania, w tym tworzenia raportów, systemu

CGM CliniNet.

wymagania praktyczne wobec wykonawcy:

 • umiejętność instalacji i diagnozowania uszkodzeń okablowania kategorii 6 w tym: paneli

gniazdowych, gniazd, urządzeń aktywnych,

 • umiejętność obsługi, instalacji i konfiguracji sprzętu WIFI b/g/n w środowisku zabezpieczeń klasy

Enterprise,

 • znajomość zagadnień zasilania systemów komputerowych i doboru urządzeń podtrzymania

napięcia,

 • znajomość zagadnień zabezpieczania systemów komputerowych przed niewłaściwym użyciem oraz

włamaniem,

 • umiejętność konfiguracji i administracji zaporą ogniową Zywall,

 • umiejętność konfiguracji, obsługi i diagnozowania zestawu połączeń internetowych,

 • umiejętność instalacji, konfiguracji i administracji systemami serwerowymi: FreeBSD, RHEL ES 5,

MS Windows 2008 R2 Server, MS Windows 2012 R2 Server,

 • umiejętność instalacji, konfiguracji i administracji serwerami baz danych: MS SQL 2008, Oracle

11g, Sybase ASE 15, Postgres

 • umiejętność instalacji, konfiguracji i administracji systemami klienckimi: Linux Ubuntu,

MS Windows XP Professional, MS Windows 7, MS Windows 8 w środowisku domeny

Microsoft Active Directory 2008, • umiejętność wykorzystania oprogramowania Arcserve BAB i Backup Exec na platformie Linux i

Windows do tworzenia kopii bezpieczeństwa z kilku źródeł sieciowych,

 • umiejętność konfiguracji i administracji domeną MS Active Directory 2008 z wykorzystaniem GPO,

 • umiejętność instalacji, konfiguracji i diagnozowania usług w systemie FreeBSD i Linux: Squid Proxy

Server, Samba, IPFW, Apache, Postgres.

 • umiejętność zestawiania, obługi i diagnozowania układów cyfrowej rejestracji, przetwarzania i

przesyłania obrazu,

 • umiejętność administrowania połączonymi systemami Microsoft Windows NT/2000/XP/Vista/7/8,

*BSD oraz Linux,

 • umiejętność praktycznego zastosowania mechanizmów VLAN, NAT, routing, switching,

 • umiejętność łączenia odległych lokalizacji przy pomocy szyfrowanych połączeń VPN przy pomocy

IPSec,

SNMP,

 • umiejętność łączenia systemów pochodzących od różnych dostawców

 • umiejętność programowania, zwłaszcza w językach skryptowych takich jak Perl, sh, awk, sed,

WSH, PHP,

 • znajomość sposobów i technologii przechowywania i archiwizowania danych przez systemy CGM

CliniNet, InfoMedica, Apteka Eurosoft,

 • umiejętność administrowania systemem CGM CliniNet i tworzenia raportów,

 • umiejętność obsługi heterogenicznego systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa (Amanda,

Arcserve Backup, Backup Exec),

 • umiejętność rozwiązywania problemów w sieciach opartych o protokoły z rodziny IP,

 • umiejętność instalacji, użytkowania i diagnozowania serwerów HP serii Proliant generacji 5, 6, 7 i 8

oraz serwerów Fujitsu Primergy serii RX w różnych aplikacjach,

 • umiejętność instalacji i konfiguracji systemów wirtualizacyjnych i serwerów wirtualnych: VMware,

XEN, MS HyperV,

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na bezproblemową komunikację z zagranicznymi,

głównie anglojęzycznymi, korespondentami szpitala,

 • umiejętność interdyscyplinarnego podchodzenia do zagadnień,

 • umiejętność tworzenia i dostosowywania rozwiązań informatycznych do praktycznych wymagań

Zamawiającego,

 • umiejętność wsparcia Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów z systemem SZOI, eWUŚ,

 • umiejętność pracy pod presją czasu i w warunkach stresu,

 • umiejętność konfiguracji, obsługi i diagnozowania przełączników 3Com, HP, Netgear,

 • umiejętność konfiguracji, obsługi i diagnozowania sieciowego systemu antywirusowego firmy ESET

(w tym konsoli),

 • wysoka kultura osobista.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.wymagania: Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000

PLN.


2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy

wykonawca złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale

III SIWZ, a ponadto informacje zawarte w tych dokumentach będą zgodne z wymaganiami

określonymi w SIWZ.

4. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw

do wykluczenia wg formuły spełnia/nie spełnia.III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć do oferty następujące
dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.] - załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Wykaz usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem serwerami i urządzeniami sieciowymi wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wszystkie wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony i podpisany załącznik

nr 2 do SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające odbycie kompletu szkoleń, o których

mowa w pkt. II ppkt. 1.3), przez co najmniej 2 wymienione osoby.

4) Wymagania praktyczne wobec Wykonawcy - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ.
5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy dołączyć do oferty:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do SIWZ

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10-11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy i spółek cywilnych).

7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w

realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dodatkowo dokumenty

wymienione w pkt 1)-6) w odniesieniu do tych podmiotów. Postanowienia pkt. 3 i 4 stosuje się

odpowiednio.

3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.5-8 ustawy,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w

przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2:


 1. ppkt. 2-4 i ppkt. 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.2) ppkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt.1) lit. a i c oraz pkt.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2, zastępuje się

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców

występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

2) wymagania określone na podstawie art.22 ust.1 muszą zostać wykazane wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną.

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich

Wykonawców występujących wspólnie;

4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

występującym jako reprezentant pozostałych.7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

(Dz. U. z 2013 r. poz.231).8. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

Wzór umowy zawierający adnotację „akceptuję” oraz pieczątkę imienną i podpis

uprawnionego przedstawiciela wykonawcy


IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie i zarządzanie serwerami oraz

współpracującymi z nimi urządzeniami sieciowymi eksploatowanymi w siedzibie

Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, ul. Józefa

Sierakowskiego 13.

2. Zakres usług objętych przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Rozpatrywane będą tylko oferty odnoszące się do całego przedmiotu zamówienia.

4. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna