Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawiePobieranie 476,63 Kb.
Strona1/3
Data23.04.2018
Rozmiar476,63 Kb.
  1   2   3SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY

W WARSZAWIE

02-091 Warszawa

REGON: 000288969

ul. Żwirki i Wigury 63A

NIP: 526-025-15-98

Dział Zamówień Publicznych

tel.: (0 22) 317 97 88

fax: (0 22) 317 97 97

e-mail: dzp@spdsk.edu.pl

e-mail: julia.sadurska@spdsk.edu.pl


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.) na:
DOSTAWĘ SPRZĘTU DO OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRURGICZNYCH DLA SPDSK W WARSZAWIE” - REJZAMPUB/01/2018
1. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.spdsk.edu.pl

Adres e-mail: dzp@spdsk.edu.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:00 do godziny 14:30.


2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.). Zamawiający przeprowadzi niniejszą procedurę w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp i kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ - zgodnie z opinią UZP), a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


3. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do operacji ortopedycznych i neurochirurgicznych dla SPDSK w Warszawie z podziałem na 12 pakietów.

 2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33184100-4 Implanty chirurgiczne, Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, Pakiety nr 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 2

33169000-2 Przyrządy chirurgiczne, Pakiet nr 5, 6, 7

35125100-7 Czujniki, Pakiet nr 9  1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy oraz Formularze cenowe – Załączniki Nr 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 7 do SIWZ.


4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, dotychczasowemu Wykonawcy dodatkowych dostaw, w myśl art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Termin wykonania zamówienia.

Umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.


9. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


   1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


   1. zdolności technicznych lub zawodowych;

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie/zamówienia polegające na dostawie przedmiotu zamówienia tego samego rodzaju (tj. sprzętu do operacji ortopedycznych i neurochirurgicznych), o wartości brutto nie niższej niż:


Nr Pakietu

Wartość kwoty na potwierdzenie warunku pkt. 9.1.3 SIWZ

1

26 309,00 zł

2

32 561,00 zł

3

44 295,00 zł

4

62 934,00 zł

5

51 463,00 zł

6

19 440,00 zł

7

1 782,00 zł

8

13 964,00 zł

9

33 201,00 zł

10

36 288,00 zł

11

11 664,00 zł

12

38 880,00 zł

Podane wyżej kwoty wyrażono w złotych polskich (PLN).


W przypadku oferowania większej ilości pakietów niż 1, należy zsumować odpowiednio wartości przypadające dla oferowanych pakietów.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ „Wykaz dostaw”) (szczegóły w pkt 16.A.1) SIWZ).
10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 9 ppkt. 9.1.1. – 9.1.3. winien spełniać, co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 10 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
12. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych podmiotów, jak również na ich zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy załączyć do oferty, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji:
Oświadczenie własne Wykonawcy złożone w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – wg. Załącznika nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ubiega się o zamówienie wspólnie z innym Wykonawcą (Konsorcjum) – oświadczenie JEDZ składa każdy z konsorcjantów, przy czym każdy z nich powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia lub kryteriów selekcji, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia lub kryteria selekcji.

Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie JEDZ składa każdy z tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.Jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, ale zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcy w oświadczeniu własnym JEDZ, natomiast Zamawiający może zażądać złożenia oświadczenia JEDZ od tego podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.
14. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

  1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ.

  2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ.


15. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
16. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni (aktualnych na dzień złożenia) oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:


 1. dokumentów lub oświadczeń potwierdzających, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji takich jak:
  1. Wykazu wykonanych głównych dostaw, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.3. SIWZ, wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa w pkt 16.A.1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


 1. dokumentów lub oświadczeń potwierdzających, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, to jest:
 1. Katalogów lub folderów lub ulotek (w języku polskim) dla oferowanych produktów, potwierdzających spełnianie wymagań bezwzględnych, określonych w Formularzach cenowych dotyczy wszystkich pakietów.

Ważne: Zamawiający zaleca aby Wykonawca wskazał w spisie treści oferty dla której pozycji został wystawiony wyżej wymieniony dokument.


 1. dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp (poza oświadczeniem wskazanym w pkt. 13 SIWZ), to jest:
  1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

  1. w punkcie 16.C.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

  2. w punkcie 16.C.2 - 4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.2. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

UWAGA: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 16.C.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 16.C SIWZ.

 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 16.C., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 16 od dwóch kolejnych Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione.
 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.


17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców faksem lub drogą elektroniczną (za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 15 i 16 niniejszej SIWZ), a każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców winny być złożone w oryginale.

 4. Dokumenty, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 17.3. składane są przez Wykonawców w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Julia Sadurska – Dział Zamówień Publicznych, tel: +48 22 317 97 88, fax: +48 22 317 97 97,

e-mail: julia.sadurska@spdsk.edu.pl 1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.


19. Wadium

  1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Nr Pakietu

Kwota wadium

1

406,00 zł

2

502,00 zł

3

684,00 zł

4

971,00 zł

5

794,00 zł

6

300,00 zł

7

28,00 zł

8

215,00 zł

9

512,00 zł

10

560,00 zł

11

180,00 zł

12

600,00 zł

Powyższe kwoty wyrażono w złotych polskich (PLN). W przypadku oferowania wszystkich pakietów – łączna wartość wadium wynosi 5 752,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.).

  1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr rachunku: 87 1130 1017 0020 0769 5320 0007 z adnotacją: „wadium do przetargu nieograniczonego: DOSTAWA SPRZĘTU DO OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRURGICZNYCH DLA SPDSK W WARSZAWIE” - REJZAMPUB/01/2018”, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty, oryginał świadczący o wniesieniu wadium w formie poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinien zostać złożony w osobnej kopercie a kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” dołączona do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

  2. W przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

  3. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp sytuacje, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

  4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy);

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


20. Termin związania ofertą.

  1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą został wskazany w pkt. IV.2.6.) Ogłoszenia o zamówieniu.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.


21. Opis sposobu przygotowania ofert.

  1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

  5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.  1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw firm Podwykonawców. Informacje te Wykonawca zawiera w załączniku nr 4 do SIWZ.

  2. Dodatkowo Zamawiający prosi o dołączenie do oferty wersji elektronicznej formularza cenowego tj. zał. Nr 7 do SIWZ (np. na płycie lub innym nośniku, poza dyskietką).


22. Miejsce i termin składania ofert.

  1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do 07.03.2018 roku do godz. 09:00 w Dziale Zamówień Publicznych Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Administracja, Piętro 5, Pokój 121.5.D.

  2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Dział Zamówień Publicznych, Piętro 5, Pokój 121.5.D. lub 122.5.D.

oraz oznakowane następująco:


„Oferta na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU DO OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRURGICZNYCH DLA SPDSK W WARSZAWIE” - REJZAMPUB/01/2018pakiet nr ……

– nie otwierać przed ………….. roku, godz. ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.


23. Miejsce i termin otwarcia ofert.

  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.03.2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Administracja, pokój nr 121.5.D (Dział Zamówień Publicznych).

  2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.spdsk.edu.pl) informacje, o których mowa w ppkt 23.2 i 23.3, dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
24. Opis sposobu obliczenia ceny.


  1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią Załącznik Nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do niniejszej SIWZ.

  2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.


25. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).


26. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  1. Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższego kryterium:
    1. dla Pakietu nr 1, 2, 10, 12:
L.p.

Kryterium

Waga Kryterium

1

Cena

60%

2

Termin uzupełnienia komisu

40%


ad. 1

Ocena punktowa w kryterium „cena” zostanie wyliczona wg wzoru:


K1min

K1 = ------------- x 100 x 60%

K1of

gdzie:


K1 – to wskaźnik oceny kryterium „cena”

K1min – to najniższa cena spośród ważnych ofert (w złotych)

K1of – to cena oferty ocenianej (w złotych)

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartych w Formularzach cenowych – Załącznik nr 7 do SIWZ (stosownie dla tego pakietu).


ad. 2

Ocena punktowa kryterium „termin uzupełnienia komisu” dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia zostanie wyliczona wg wzoru:


K2of

K2 = --------------- x 100 x 40%

K2max
gdzie:

K2 – to wskaźnik oceny kryterium „termin uzupełnienia komisu”

K2of – to suma punktów przyznanych dla „terminu uzupełnienia komisu”, zgodnie z informacją poniżej,

K2max – to najwyższa ilość punktów przyjęta dla tego kryterium
Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartej w formularzu ofertowym (stosownie dla tego pakietu).
Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „termin uzupełnienia komisu” w sposób następujący:
Wykonawca realizujący uzupełnienie komisu w ciągu:

do 24 godzin – otrzyma 5 pkt.

od 25 do 48 godzin – otrzyma 1 pkt.
Zamawiający informuje, iż maksymalny termin uzupełnienia komisu to 48 godzin. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin uzupełnienia komisu powyżej 48 godzin, zostanie odrzucona.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować konkretną liczbę godzin, mieszczącą się w powyższych zakresach (a nie zakres godzinowy). W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie zakres godzin (zamiast konkretnej liczby godzin), Zamawiający przyjmie największą liczbę godzin, mieszczącą się w tym zakresie, przyznając punkty odpowiednio dla tej wartości


Łączna ilość punktów za oba ww. kryteria zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

K = K1 + K2

gdzie: K – to łączna suma uzyskanych punktów.

b) dla Pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11:


L.p.

Kryterium

Waga Kryterium

1

Cena

60%

2

Termin dostawy

40%


ad. 1

Ocena punktowa w kryterium „cena” zostanie wyliczona wg wzoru:


K1min

K1 = ------------- x 100 x 60%

K1of

gdzie:


K1 – to wskaźnik oceny kryterium „cena”

K1min – to najniższa cena spośród ważnych ofert (w złotych)

K1of – to cena oferty ocenianej (w złotych)

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartych w Formularzach cenowych – Załącznik nr 7 do SIWZ (stosownie dla danego pakietu).


ad. 2

Ocena punktowa kryterium „termin dostawy” zostanie wyliczona wg wzoru:


K2of

K2 = ----------- x 100 x 40%

K2max
gdzie:

K2 – to wskaźnik oceny kryterium „termin dostawy częściowej”

K2of – to suma punktów przyznanych dla dostawy standardowej i dostawy na „CITO”, liczona wg wzoru:

K2of = K2of dostawy standardowej + K2of dostawy na „CITO”.

K2max – to najwyższa ilość punktów przyjęta dla tego kryterium, liczona wg wzoru:

K2max = K2max dostawy standardowej + K2max dostawy na „CITO” = 5 pkt + 5 pkt = 10 pkt
Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartej w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (stosownie dla tego pakietu).
Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „termin dostawy częściowej” w sposób następujący:
Wykonawca realizujący dostawy w ciągu:
A. dostawy standardowe: do 3 dni roboczych – otrzyma 5 pkt

4 - 5 dni roboczych – otrzyma 1 pkt
Zamawiający informuje, iż maksymalny termin dostawy standardowej to 5 dni roboczych. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy powyżej 5 dni roboczych, zostanie odrzucona.
B. dostawy „na CITO” *: do 24 godzin – otrzyma 5 pkt

od 25 do 48 godzin – otrzyma 1 pkt
Zamawiający informuje, iż maksymalny termin dostawy na „CITO” to 48 godziny. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy powyżej 48 godzin, zostanie odrzucona.
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować konkretną liczbę dni/godzin, mieszczącą się w powyższych zakresach (a nie zakres). W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie zakres (zamiast konkretnej liczby dni/godzin), Zamawiający przyjmie największą liczbę dni/godzin, mieszczącą się w tym zakresie, przyznając punkty odpowiednio dla tej wartości.

* Termin realizacji dostaw na „CITO” oznacza, że w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający będzie miał prawo do zamawiania produktów z terminem dostawy max. do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.


Łączna ilość punktów za oba ww. kryteria zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

K = K1 + K2

gdzie:

K – to łączna suma uzyskanych punktów.


  1. Oceną końcową oferty jest suma liczb punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 26.1 SIWZ (stosownie dla danego pakietu).

  2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów w obu wymienionych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

  3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


27. Udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ z uwzględnieniem przepisu art. 89 ust. 5 ustawy Pzp i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia.

  2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt. 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

  4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 10-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.


28. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  2. Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

  3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.


29. Istotne postanowienia umowy.

  1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.


30. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


31. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom.

  1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).


Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2A – Istotne postanowienia umowy dla pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Załącznik Nr 2B – Istotne postanowienia umowy dla pakietu nr 1 (umowa depozytowa)

Załącznik Nr 2C – Istotne postanowienia umowy dla pakietu nr 2 (umowa depozytowa)

Załącznik Nr 2D – Istotne postanowienia umowy dla pakietu nr 10 (umowa depozytowa)

Załącznik Nr 2E – Istotne postanowienia umowy dla pakietu nr 12 (umowa depozytowa)

Załącznik Nr 3 – Druk - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie własne Wykonawcy - JEDZ - osobny plik

Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik Nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 – Formularz cenowy – osobny plik

Warszawa, dnia ……………………….. roku

SIWZ zatwierdził: .................................................
Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPDSK w Warszawie z podziałem na 12 pakietów, tj.:


Nr pakietu

NAZWA PAKIETU

1

Gwoździe śródszpikowe, elastyczne (umowa komisowa)

2

Gwoździe, płytki, mikropłytki, wkręty (umowa komisowa)

3

Gwoździe, płytki, mikropłytki, wkręty, śruby, wiertła

4

Zastawki/Zbiorniki/ Drenaże

5

Zaciski typu Craniofix

6

Zaciski typu Raney

7

Kołnierze chirurgiczne

8

Płytka do ubytków czaszki typu Codubix

9

Czujniki do pomiarów wewnatrzczaszkowych

10

Kosze tytanowe (umowa komisowa)

11

Stabilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dostępu przedniego

12

Linki tytanowe (umowa komisowa)

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają: załącznik nr 7 do SIWZ (Formularz cenowy) oraz załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).Załącznik Nr 2A do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

dla pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna