S p e c y f I k a c j aPobieranie 0,98 Mb.
Strona1/2
Data11.12.2017
Rozmiar0,98 Mb.
  1   2Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)


DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR: ZP. 240-16/13


Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

W KRAKOWIE

UL. KANONICZA 25, 31-002 Kraków

Tel/fax.: /012/ 421-68-48 w. 624

e-mail: zp@upjp2.edu.pl

www.upjp2.edu.plZadanie: Dostawa i montaż sprzętu do sali telewizyjnej, montażowej

i dydaktycznej Studia telewizyjnego Uniwersytetu Papieskiego

Jana Pawła II w Krakowie
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.00.00.00-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny

i podobny

30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe

79.82.25.00-7 Usługi projektów graficznych
Informacje ogólne:
1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:
Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II - Formularz OFERTY wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV - Formularz cenowy

Rozdział V - Istotne postanowienia umowy
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej Pzp.

3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

5. Zamawiający:

a) nie przewiduje umów ramowych,

b) nie przewiduje aukcji elektronicznych,

c) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

d) nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Pzp.

e) nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, tj. na trzy ZADANIA opisane w Rozdziale III – Opisie przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdego ZADANIA) niniejszej siwz

8. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. że zastosowane przez Wykonawcę inne niż wymienione w SIWZ rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą być o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Pzp). Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów (rozwiązań) równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów, jakie dany produkt (rozwiązanie) posiada oraz załączy dokumenty potwierdzające daną równoważność. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. Zastosowane technologie oraz użyte materiały powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy i być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna