S. A. 381- 4/18 UwagaPobieranie 0,92 Mb.
Strona1/9
Data01.05.2018
Rozmiar0,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego na:
S.A.-381- 4/18

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
zakup i dostawa implantów do ortopedii

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE


 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września,

REGON: 300706140 NIP: 789 16 92 746

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)


oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.szpitalwrzesnia.home.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl , kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl

Godziny urzędowania 07:30 - 15:05

Telefon/fax (0-61) 4370590 / 4379730

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa implantów do ortopedii zgrupowanych w 15 pakietach , zwanych dalej „towarem”, w szacowanej ilości, asortymencie i o parametrach określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

 2. Oferowane wyroby medyczne winny spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający oczekuje produktów wysokiej jakości, spełniających wszystkie wymagane warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne właściwe dla danego asortymentu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 3. Do oferowanego sprzętu winny być dostarczone dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki dopuszczenia go do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010r o wyrobach medycznych (DZ.U. 2017,poz.6211) tj; certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych, co należy odpowiednio udokumentować.

 4. Termin płatności należności za usługę 30 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV) 33.18.32.00-8, 33.18.31.00-7

 6. Termin wykonania – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy na podstawie zamówienia lub protokołu zużycia.

 7. Rozpoczęcie realizacji winno nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania umowy odpowiednio do wyczerpania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do Apteki Szpitalnej od poniedziałku do piątku w godz. otwarcia tj. od 7.30 do 13.30 na własny koszt, transportem odpowiednim do przewożonych artykułów.
 1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 1. Opis części zamówienia:

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 2. Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć ofertę obejmującą jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ w ilości i asortymencie określonym przez Zamawiającego.

 3. Pakiety wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w pakiecie. Oferty na niepełne pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

 4. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściowo oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 6 do SIWZ stanowi odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

 5. W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ Formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz Formularzem ofertowym (Załącznik nr 2)

 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 2. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

 3. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 4. Oferty równoważne:

 1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

 3. Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w opisie przedmiotu zamówienia.

 4. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się, że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

 2. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.


ROZDZIAŁ II

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

 1. Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w Załączniku nr 3

 1. Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń, wymienionych w Etapie I.

 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.570 z późn.zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

 3. Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

 4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zasoby innego podmiotu:

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

 2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust.1, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub


- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt. a). 1. Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ III

WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 6 do SIWZ stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ .

 3. Wymaga się, by opakowania przedmiotu zamówienia zaopatrzone były w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane informacje. Na każdym dostarczonym opakowaniu winien być podany numer serii i data ważności

 4. Na potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca złoży wraz z ofertą katalogi lub materiały informacyjne w języku polskim, opisujące właściwości przedmiotu oferty.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia – pakiet nr 1-8,12,13 i 15

 6. Cena obejmuje instrumentarium i inne urządzenia umożliwiające funkcjonowanie systemu oraz szkolenie pracowników .

 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szkolenia personelu uczestniczącego w implantacji endoprotez na poziome zapewniającym najlepsze, zgodne ze sztuką lekarską wykorzystanie dostarczonych implantów - dotyczy to planowania zabiegu, jego wykonania i opieki pooperacyjnej łącznie z rehabilitacją. Szkolenie nie może odbywać się poza granicami Polski.

 8. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do utrzymania stanu zapasów ( pakiet 1,3,5,6,7,8,11,13,15) endoprotez i implantów na terenie Zamawiającego. Stan zapasów musi uwzględniać ilość i rozmiary niezbędne do wykonania zabiegów. Uzupełnienie stanu zapasów nastąpi w ciągu maksymalnie 24 godzin od daty implantacji wszczepu na podstawie przesłanej faxem karty wszczepu.

 9. Termin dostawy dla pakietu nr 2,4,9,10,12,14 zamówienia nie może być dłuższy niż 24 godziny, od chwili zgłoszenia.

 10. W sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi i ekonomicznymi Zamawiający ma prawo doboru elementów implantów ortopedyczych oraz zmiany ich ilości w ramach jednego pakietu,   nie przekraczając wysokości  środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

 11. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od dostarczenia faktury VATwraz z towarem do siedziby Zamawiającego.


ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY


 1. Oferta (formularz ofertowy) – dla Pakietu, na który oferta jest składana - musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty wykonania przedmiotu Zamówienia (danego Pakietu) w szczególności wszystkie opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług), koszty transportu i rozładunku, ewentualne upusty i rabaty.

 2. Podstawę do obliczenia ceny ofertowej stanowi formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W formularzu tym dla każdego indeksu, w ramach Pakietu, na który oferta jest składana, należy podać cenę jednostkową netto (za jednostkę miary wskazaną w formularzu) oraz wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto.

 3. Ceny w formularzu ofertowym oraz formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).

 4. Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto oferty dla danego Pakietu.

 5. Podana cena oferty (brutto) dla danego Pakietu stanowi łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia (danego Pakietu) dla Zamawiających, o których mowa w Części I pkt 1 SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za zamówienia realizowane na rzecz poszczególnych Zamawiających zostanie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej i zapotrzebowania danego Zamawiającego wskazanego w formularzu asortymentowo- cenowym.

 6. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie brutto oferty stawkę VAT obowiązującą w dniu składania ofert. Rozliczenia z Zamawiającym dokonywane będą według stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

 7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


 1. Oferta musi być sporządzona według załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

 5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 6. Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 9. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w „Szpitalu Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 w terminie określonym w Rozdziale XIV ust. 1, w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem:

Oferta: „Oferta na zakup i dostawę implantów do ortopedii – SA-381- 4/18”, oraz “ nie otwierać przed 28.05.2018r. godz. 10.30


Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.


 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 9 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

 3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

 1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

 2. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 1. Tajemnica przedsiębiorstwa:

 1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu
  o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

 4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

 5. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna