Rzeszów, 28 września 2007 rokuPobieranie 39,89 Kb.
Data25.05.2018
Rozmiar39,89 Kb.

PROGRAM SZKOLENIA

Akcja BILANS – podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku”12 - 13 stycznia 2010 r. (środa - czwartek) godz. 9.00.-15.00 – Rzeszów, Hotel HETMAN, ul. Langiewicza 29

R


Do:

Dyrektora Finansowego

Głównego Księgowego

zeszów, 13 grudnia 2010 roku,

Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Szkoleniowego BMM, zapraszam Państwa na szkolenie:
Akcja BILANS – podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku”

12 - 13 stycznia 2010 r. (środa-czwartek), Rzeszów

Zadzwoń i zapytaj o szkolenie w Stalowej Woli 20 – 21 stycznia 2011 r.

prowadzący Dariusz M.Malinowski, Grzegorz Lew

Dariusz M. Malinowski – jeden z najbardziej znanych doradców podatkowych w Polsce. Współpracował
w zakresie szkoleń z prof. Modzelewskim. Uczestniczy czynnie w procesie legislacyjnym aktów prawnych
w Sejmie i Ministerstwie Finansów. Wykładowca specjalizujący się w podatku VAT i podatku dochodowym
od osób prawnych. Współpracuje z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce oraz kilkoma wyższymi uczelniami, między innymi Uniwersytetem Warszawskim. Posiada doświadczenie zarówno praktyczne z codziennej pracy zawodowej i obsługi przedsiębiorstw, jak również dydaktyczne, ma doskonały kontakt
z uczestnikami szkoleń.


Grzegorz Lew – doktor ekonomii, w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, wykładowca uczelni wyższej, Posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne, dydaktyczne oraz wiedzę praktyczną z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów i controllingu potwierdzone bardzo dobrymi ocenami dokonywanymi poprzez uczestników szkoleń. Doświadczenie w zarządzaniu spółkami nabyte w ramach pełnienia funkcji prezesa zarządu Podkarpackiego Centrum Gospodarczego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki skarbu państwa. Ponadto posiada duże osiągnięcia naukowe z zakresu rachunkowości udokumentowane kilkudziesięcioma publikacjami.
Na naszym dwudniowym szkoleniu otrzymacie Państwo niezbędne wskazówki potrzebne do poprawnego przygotowania sprawozdania rocznego zarówno w aspekcie rachunkowym jak i podatkowym

Przed Państwem zadania związane ze sporządzaniem bilansu i innych rocznych sprawozdań finansowych, wyliczenie i zamknięcie rocznych rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego. Zawsze przy zamykaniu roku pojawiają się problemy, które niepokoją osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczenie działalności gospodarczej. Aby pomóc Państwu w rozwianiu wątpliwości w zakresie stosowania przepisów rachunkowo – podatkowych, zapraszamy do spotkania z naszymi wykładowcami, którzy poza praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zamykania ksiąg, zobrazują Państwu także skutki zmian jakie wprowadzają zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowych które miały miejsce w 2010 roku.


Poza szczegółową analizą zagadnień proponowanych w programie, omówione zostaną wszystkie problemy zgłaszane przez uczestników w trakcie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się 12 – 13 stycznia 2011 r. w Rzeszowie, w sali konferencyjnej Hotelu HETMAN początek o godzinie 9.00. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na dołączonym formularzu i kserokopii dowodu wpłaty. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny bezpośrednio ze mną.


Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.szkolenia.bmm.com.pl
Z poważaniem
Maria Wiewióra-Piech

Menedżer Produktu


017 / 85 20 944 w. 35,

kom. 509 906 314.
I dzień – prowadzący: Grzegorz Lew

 1. Wstęp

 2. Zasady sporządzania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych – kontrola wewnętrzna.

 3. Elementy sprawozdania finansowego – wycena i prezentacja.

 4. Wycena operacji w walutach obcych.

 5. Wycena zapasów produktów.

 6. Odroczony podatek dochodowy.

 7. Rachunek przepływów pieniężnych.

 8. Podstawowe różnice w krajowym ustawodawstwie a MSR/MSSF.

 9. Pytania i dyskusja

II dzień – prowadzący: Dariusz M.Malinowski

Część I: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

I. Zasady ustalania przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

II. Przychody podatkowe:

III. Koszty uzyskania przychodów - szczególne zasady potrącalności i wybrane wydatki rodzące problemy interpretacyjne:

IV. Darowizny odliczalne od dochodu - Wpływ zmian  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) na możliwość odliczenia darowizny od dochodu

V. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nierezydentów:

1. Katalog przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
2. Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
3. Stosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a dysponowanie certyfikatem rezydencji ( zwolnienia i obniżone stawki)

VI.  Dywidendy - Zasady opodatkowania dywidend,. Dywidendy w obrocie międzynarodowym (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), Zwolnienia podatkowe

VII. Projektowane zmiany.


Część II: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Zasady opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług, w tym omówienie zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług w porównaniu z przepisami  Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem ETS;

2. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych, w tym m.in.:


 • pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatne świadczenie usług;

 • nieodpłatne używanie służbowych telefonów i samochodów do celów prywatnych - skutki i propozycje optymalizacji;

 • reprezentacja i reklama na gruncie ustawy o VAT, oraz zmiany projektowane

3. Zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego - wybrane problemy praktyczne.
4. Omówienie wybranych zagadnień z zakresu fakturowania

5. Omówienie problematyki prawidłowego dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych, w tym m.in.: • prawo do zastosowania 0% stawki VAT - wyroki WSA oraz stanowiska organów podatkowych,

 • omówienie problemów dokumentacyjnych (list przewozowy, kserokopie, fax, e-mail) - jak bardzo restrykcyjnie zbierać ww. dokumentację;

 • zasady ewidencjonowania oraz korygowania WDT;

 • transport towarów a podstawa opodatkowania WDT.

Część III. PYTANIA UCZESTNIKÓW
ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE 010 - 11007

imię i nazwisko uczestnika

DRUKOWANYMI LITERAMI

stanowisko

telefon

kwota

razem
 • Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 635,- zł VAT zw. W cenę wliczony jest koszt materiałów, serwis kawowy, lunch oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Przy zgłoszeniu nadesłanym wraz z kserokopią dowodu wpłaty po dniu
  31 grudnia 2010 roku – koszt uczestnictwa wynosi 635,- zł + VAT.

 • Koszt pojedynczego dnia szkolenia – 345 zł. VAT zw. Przy zgłoszeniu nadesłanym wraz z kserokopią dowodu wpłaty po dniu po 31 grudnia 2010 roku – koszt uczestnictwa wynosi 345,- zł + VAT.


NINIEJSZYM UPOWAŻNIAM FIRMĘ BMM SPÓŁKA Z O.O. DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY:

firma .....................................

...................................................................................................................... NIP ....................................................................................

adres .....................................ulica kod, miasto

podpis i pieczątka .......................................

Płatności prosimy realizować przelewem na konto firmy BMM Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów:

PKO SA O/Rzeszów  Nr: 67 1240 4751 1111 0000 5510 5284, Jako tytuł płatności proszę podać: 010-11007

Kartę zgłoszenia i kserokopię dowodu wpłaty prosimy przysyłać na numer faksu: (017) 853 54 40, (017) 852-09-44 w.35
Formularz zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do przyjęcia oferty na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu powyżej
7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uprawnia do zwrotu połowy wpłaconej kwoty. Odwołanie uczestnictwa w terminie 7 dni lub krótszym nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty lub niewystawienia faktury obciążającej. Organizator zastrzega sobie – w wyjątkowych przypadkach – możliwość zmiany osoby prowadzącej

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna