Rzeczypospolitej polskiej VI kadencjaPobieranie 0,76 Mb.
Strona2/3
Data14.02.2018
Rozmiar0,76 Mb.
1   2   3

Interpelacje te ‑  zgodnie z  art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu ‑  zostały przekazane adresatom.


Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

 1. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Magdaleny Kochan w  sprawie przepisów ustawy o  tworzeniu i  działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i  ich wpływu na obciążenia finansowe gmin (1251),

 2. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie wydawania zezwoleń na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (1438),

 3. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie orzeczeń unieważniających małżeństwa (1867),

 4. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na ponowną interpelację posła Pawła Kowala w  sprawie Programu Przywrócenia Roli i  Znaczenia Marek Firmowych i  Handlowych MARKA‑MARKOM (2705),

 5. ministra środowiska Macieja Nowickiego na ponowną interpelację posła Janusza Chwieruta w  sprawie wyjaśnienia interpretacji prawnych dotyczących procesów termicznego przekształcania odpadów (2816),

 6. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie sposobu naliczania odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa oraz aktów normatywnych i  przepisów, w  oparciu o  które dokonywano obliczania ich w  przeszłości i  obecnie (2940),

 7. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację poseł Ewy Wolak w  sprawie transportu generatorów produkowanych przez firmę ALSTOM (2976),

 8. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie zbywania mieszkań zakładowych przez spółki handlowe, w  których Skarb Państwa jest podmiotem dominującym (2999),

 9. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posłów Romualda Ajchlera i  Stanisława Steca w  sprawie sytuacji rozgłośni polskiego radia (3084),

 10. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie zagrożenia epidemią wirusowego zapalenia wątroby typu C (3103),

 11. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka w  sprawie ustawy o  wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (3108),

 12. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na ponowną interpelację posłów Beaty Szydło i  Andrzeja Adamczyka w  sprawie podjęcia zdecydowanych, bezzwłocznych i  skutecznych działań, mających na celu znaczne obniżenie lub zaniechanie poboru opłat za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a  Krakowem (3196),

 13. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację posła Krzysztofa Putry w  sprawie koncepcji obniżenia wieku szkolnego (3226),

 14. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Eugeniusza Grzeszczaka w  sprawie zniesienia od lipca 2008 r. winiet dla samochodów ciężarowych za korzystanie z  dróg krajowych oraz przywrócenia opłat za przejazdy ciężarówek po płatnych autostradach (3227),

 15. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie wysokości nakładów przeznaczonych przez NFZ na zakup świadczeń udzielanych w  zakresie opieki paliatywno‑hospicyjnej w  woj. śląskim oraz dysproporcji występujących w  tym zakresie pomiędzy województwami, w  przeliczeniu na mieszkańca (3237),

 16. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na ponowną interpelację posła Jana Religi w  sprawie złej jakości gazu ziemnego (3256),

 17. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosława Pawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację poseł Krystyny Skowrońskiej w  sprawie zarezerwowania w  budżecie państwa środków na zapewnienie udziału własnego dla projektów z  zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd woj. podkarpackiego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego w  dziedzinie ochrony przed powodzią (3260),

 18. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie profilaktyki oraz leczenia hemofilii (3272),

 19. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację poseł Grażyny Gęsickiej w  sprawie niesprawnego generatora wniosków w  konkursach w  Programie Operacyjnym "Infrastruktura i  środowisko" (3341),

 20. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Joachima Brudzińskiego w  sprawie braku działań Rady Ministrów dotyczących zabezpieczenia energetycznego obszaru metropolitalnego Szczecina (3351),

 21. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Pawła Kowala i  Jana Ołdakowskiego w  sprawie polskiej polityki wobec Białorusi (3393),

 22. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Pawła Kowala w  sprawie polskiej pomocy rozwojowej (3394),

 23. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany organizacyjne w  wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (3442),

 24. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Cezarego Tomczyka w  sprawie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (3471),

 25. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Krzysztofa Putry w  sprawie unieważnienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej umowy z  Fundacją Lex Veritatis dotyczącej inwestycji geotermalnej w  Toruniu (3477),

 26. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Piotra Stachańczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie stosowania niektórych postanowień umowy między Polską a  Wietnamem o  przekazywaniu i  przyjmowaniu obywateli (3498),

 27. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie rozwoju przemysłu farmaceutycznego w  Polsce (3500),

 28. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Wziątka w  sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z  Agencją Nieruchomości Rolnych na przykładzie gminy Czaplinek (3502),

 29. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Andrzeja Grzyba w  sprawie przygotowania operatorów dystrybucji na rynku energii elektrycznej do świadczenia usług zapewniających równoprawne traktowanie podmiotów kupujących energię na zliberalizowanym rynku (3503),

 30. szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Mariusza Kamińskiego i  Mariusza Błaszczaka w  sprawie kosztów funkcjonowania urzędu pełnomocnika rządu do spraw zwalczania korupcji minister Julii Pitery i  jej dotychczasowych dokonań (3516),

 31. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jerzego Polaczka w  sprawie zapewnienia finansowania Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice‑Gliwice (3518),

 32. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie wpisania w  indykatywnym planie inwestycyjnym Programu Operacyjnego "Infrastruktura i  środowisko" inwestycji na drogach krajowych nr 78 i  79 na odcinkach przebiegających przez teren woj. świętokrzyskiego (3520),

 33. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Balickiego w  sprawie występowania w  roku bieżącym znacznych opóźnień w  płatnościach przez NFZ na rzecz świadczeniodawców, w  szczególności szpitali psychiatrycznych, za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone osobom nie ubezpieczonym oraz odmowy zapłacenia odsetek za opóźnioną o  kilka miesięcy płatność za leczenie tych osób w  roku ubiegłym (3521),

 34. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Elżbiety Łukacijewskiej w  sprawie sytuacji związanej z  podziałem szpitali na trzy poziomy referencyjności (kompetencji) we wschodniej części woj. podkarpackiego (3524),

 35. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie wykorzystywania przez Polskę odnawialnych źródeł energii oraz planów budowy elektrowni nuklearnej (3532),

 36. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Adama Wykręta w  sprawie wyłączenia zawodów kucharz i  kucharz małej gastronomii z  działalności gospodarczej, która zgodnie z  art. 2 ust. 4 ustawy o  rzemiośle nie jest zaliczana do działalności rzemieślniczej (3551),

 37. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie opóźnień w  budowie odcinka Świecko‑Nowy Tomyśl oraz wyników badań wadliwej nawierzchni autostrady A2 na odcinku Poznań (Komorniki)‑Nowy Tomyśl (3559),

 38. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Edwarda Siarki w  sprawie konwencji dwustronnej łączącej USA i  Polskę w  sprawach alimentacyjnych (3573),

 39. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie sytuacji i  opieki państwa polskiego nad Polakami przebywającymi na terenie RFN (3574),

 40. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planowanej reformy Narodowego Funduszu Zdrowia (3584),

 41. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Zbigniewa Chmielowca i  Kazimierza Moskala w  sprawie długiego oczekiwania przez pacjentów na wizyty u lekarzy specjalistów (3597),

 42. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tomasza Kamińskiego w  sprawie projektu ustawy decentralizującej Narodowy Fundusz Zdrowia (3608),

 43. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posłów Krzysztofa Brejzy i  Grzegorza Roszaka w  sprawie projektów kluczowych w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  środowisko na lata 2007‑2013 realizowanych przez związki gmin (3616),

 44. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie zmiany przepisów dotyczących egzekwowania należności związanych z  funkcjonowaniem spółek wodnych powołanych do utrzymywania i  konserwacji urządzeń melioracji wodnych (3619),

 45. minister nauki i  szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posłów Barbary Bartuś, Jacka Osucha, Krzysztofa Sońty i  Roberta Telusa w  sprawie działań resortu w  celu poprawy sytuacji w  zakresie funkcjonowania szkolnictwa wyższego (3634),

 46. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację posłanek Beaty Mazurek i  Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie zapowiadanego umorzenia i  spłacenia zobowiązań publiczno‑prawnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (3642),

 47. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Eugeniusza Kłopotka w  sprawie odszkodowań dla spadkobierców osób zamordowanych przez faszystowskie Niemcy (3667),

 48. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jarosława Jagiełły w  sprawie grożących Polsce braków energii elektrycznej (3678),

 49. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Jagiełły w  sprawie podpisania umowy o  małym ruchu granicznym między Polską a  Białorusią oraz zmniejszenia opłat za wydanie wizy obywatelom Białorusi (3679),

 50. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Wałęsy w  sprawie uwarunkowań międzynarodowych dotyczących przekopu na Mierzei Wiślanej (3685),

 51. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów zredukowania oddziałów NFZ (3690),

 52. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Adama Rogackiego w  sprawie powtórnej rejestracji pojazdów wyrejestrowanych w  Polsce (3694),

 53. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posła Piotra Stanke w  sprawie odwołanego ogólnopolskiego konkursu "Wszystkie śmieci nasze są ‑  BATERIE 2007" (3695),

 54. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Polaka i  Michała Wojtkiewicza w  sprawie wyceny świadczeń rehabilitacyjnych (3696),

 55. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Tobiszowskiego w  sprawie wykorzystania pieniędzy na budowę dróg (3704),

 56. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie podjęcia pilnej współpracy Ministerstwa Skarbu Państwa z  Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Zarządem Unii Uzdrowisk Polskich, celem przygotowania stosownych aktów prawnych umożliwiających składanie aplikacji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa dla pozyskania środków pomocowych z  funduszy UE (3715),

 57. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Sławomira Kopycińskiego w  sprawie planowanej przez Ministerstwo Zdrowia likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (3719),

 58. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie zmiany przepisów regulujących zasady gospodarowania nawiązkami (3724),

 59. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o  służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego ‑  art. 56 ust. 2 (3736),

 60. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo farmaceutyczne ‑  art. 118 ust. 6 (3749),

 61. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo ochrony środowiska ‑  art. 385 ust. 1 pkt 1 (3755),

 62. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 5 ust. 6 ustawy o  utworzeniu i  działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (3795),

 63. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 25c ustawy o  wykonywaniu działalności gospodarczej w  zakresie wytwarzania i  obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i  technologią o  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (3805),

 64. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 21 ustawy o  wykonywaniu Konwencji o  zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i  użycia broni chemicznej oraz o  zniszczeniu jej zapasów (3810),

 65. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 13 ust. 3 ustawy o  handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i  innych substancji (3817),

 66. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 18 ust. 2 ustawy o  handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i  innych substancji (3821),

 67. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 19 ustawy o  handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i  innych substancji (3822),

 68. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 249 § 2 ustawy Kodeks morski (3831),

 69. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 45 ust. 3 ustawy o  obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i  administracji morskiej (3861),

 70. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 8 ust. 6 ustawy o  wykonywaniu prac podwodnych (3862),

 71. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 87 ust. 11 ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (3874),

 72. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie planowanej zmiany struktur NFZ, a  w  konsekwencji likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w  Kielcach (3882),

 73. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Piotra Krzywickiego w  sprawie nowych rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i  Rozwoju Wiejskiego Republiki Chorwacji dotyczących zakazu wwożenia produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do osobistej konsumpcji (3887),

 74. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Piotra Stachańczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Balickiego w  sprawie działań funkcjonariuszy wietnamskich służb bezpieczeństwa na terytorium Polski (3891),

 75. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Piotra Stachańczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Napieralskiego w  sprawie rekrutacji do służby w  Policji (3896),

 76. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie polityki transportowej państwa wobec mostów na Wiśle na przykładzie mostu tczewskiego w  Tczewie (3904),

 77. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie utrzymania w  mocy ustawy o  rodzinnych ogrodach działkowych w  dotychczasowym, społecznie akceptowalnym kształcie (3906),

 78. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Grzyba w  sprawie budowy obwodnicy Gostynia i  miejscowości Piaski (3907),

 79. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie opóźnień w  budowie obwodnic Pasiecznika, Biedrzychowic i  Chmielenia leżących na trasie drogi krajowej nr 30 (3917),

 80. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie opóźnień w  budowie odcinka A autostrady A4 między Wykrotami a  Zgorzelcem (3918),

 81. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Naguszewskiego w  sprawie uznaniowości organów administracji wydających decyzje (3921),

 82. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Naguszewskiego w  sprawie profilaktycznego przeciwdziałania skutkom hemofilii (3922),

 83. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Naguszewskiego w  sprawie możliwości zawieszenia postępowania w  przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego (3923),

 84. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Putry w  sprawie planów budowy lotnisk w  Polsce do 2013 r. (3924),

 85. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Jarosława Pięty, Marka Krząkały i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie trybu skupu i  przechowywania zapasów mięsa w  wybranych zakładach przez Agencję Rezerw Materiałowych (3925),

 86. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Grażyny Gęsickiej w  sprawie zakresu i  sposobu zastosowania prawa podatkowego wobec Polsko‑Szwajcarskiej Izby Przemysłu i  Handlu i  innych organizacji samorządu gospodarczego (3926),

 87. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Naguszewskiego w  sprawie procedur formalnoprawnych wydłużających okres realizacji inwestycji i  zwiększających jej koszty (3927),

 88. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie rozporządzenia określającego zasady przyznawania unijnego wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich (3930),

 89. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Renaty Butryn oraz grupy osłów w  sprawie braku środków na usuwanie azbestu, szczególnie na terenie Podkarpacia (3931),

 90. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Renaty Butryn oraz grupy posłów w  sprawie możliwości obniżenia kosztów produkcji tzw. energii zielonej i  jej końcowej ceny oraz ochrony indywidualnego odbiorcy przed znaczącym wzrostem cen energii (3932),

 91. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tomasza Kuleszy w  sprawie sprecyzowania przepisów dotyczących przekazywania 1% podatku z  rozliczenia rocznego na rzecz różnego rodzaju fundacji oraz organizacji (3934),

 92. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Krzysztofa Gadowskiego i  Wojciecha Saługi w  sprawie sprzedaży czynnej Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia" w  Czechowicach‑Dziedzicach (3935),

 93. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z  dnia 10 marca 2008 r. w  sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i  przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i  ciepła wytwarzanych w  odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w  odnawialnym źródle energii oraz wniosku o  jego wycofanie w  całości lub korektę jego zapisów (3937),

 94. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie ewaluacji programu budownictwa społecznego (3939),

 95. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie obecnej sytuacji warsztatów terapii zajęciowej (3940),

 96. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie złej kondycji polskich służb konserwatorskich (3941),

 97. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie nierównego traktowania ZOZ w  dostępie do środków i  programów unijnych (3942),

 98. ministra rolnictwa i  rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie wniosków o  przyznanie płatności obszarowych, problemów z  ich wypełnianiem oraz pomocy przy ich wypełnianiu (3943),

 99. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie wypłaty preferencyjnych kredytów klęskowych z  dopłatami Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa (3944),

 100. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie równego potraktowania oddziałów szpitalnych (szpitalnych oddziałów rehabilitacji) i  poradni specjalistycznych (poradni rehabilitacyjnych) przy wprowadzaniu JGP i  koszyka świadczeń (3945),

 101. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie pilnego opracowania i  wdrożenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Suszy w  rolnictwie (3946),

 102. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie uniemożliwienia przeniesienia ruchu tranzytowego na drogę krajową nr 92 i  drogę wojewódzką nr 466 (3947),

 103. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie projektu ustawy o  zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (3948),

 104. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie terminów wprowadzenia małego ruchu granicznego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z  Republikami: Białorusi, Ukrainy i  Rosji (3950),

 105. minister nauki i  szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie funkcjonowania kolegiów nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych (3952),

 106. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie wyceny świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci z  zaburzeniami rozwoju, prowadzonych przez ośrodki i  oddziały dzienne (3953),

 107. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Marzenny Drab w  sprawie nieuwzględnienia analogów długo działających dla chorych na cukrzycę na liście leków refundowanych (3955),

 108. minister nauki i  szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację poseł Marzenny Drab w  sprawie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych (3956),

 109. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie złej sytuacji w  branży transportowej (3957),

 110. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie przyznania statusu zespołu narodowego Zespołowi Pieśni i  Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny (3958),

 111. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Andrzeja Adamczyka, Krzysztofa Tchórzewskiego i  Grzegorza Tobiszowskiego w  sprawie podjęcia działań mających zapobiec przewidywanej krytycznej sytuacji finansowej polskich przewoźników drogowych generowanej poprzez projektowane zwielokrotnienie kosztów dostępu do infrastruktury drogowej (3960),

 112. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posła Stanisława Ożoga w  sprawie niekontrolowanego przywozu odpadów na teren Polski (3961),

 113. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Ożoga w  sprawie mieszkańców mieszkań zakładowych sprzedanych w  wyniku prywatyzacji (3963),

 114. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Ożoga w  sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych przez deweloperów (3964),

 115. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w  obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (3966),

 116. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie ubezpieczenia zdrowotnego służb mundurowych w  związku z  planem reformy Narodowego Funduszu Zdrowia (3968),

 117. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów wycofania polskich wojsk z  Afganistanu (3969),

 118. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów zmniejszenia liczby placówek lotniczych służb porządku publicznego (3970),

 119. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Dolniaka w  sprawie możliwości partycypacji Ministerstwa Infrastruktury w  realizacji projektu budowy drogi zbiorczej przy DK‑1 w  gminie Siewierz (3971),

 120. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Czesława Hoca w  sprawie pilnego opracowania i  wdrożenia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Reumatycznych i  Chorób Zapalnych Tkanki Łącznej (3972),

 121. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy na interpelację posła Józefa Rojka w  sprawie nowelizacji ustawy o  Służbie Celnej (3973),

 122. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Józefa Rojka w  sprawie konieczności systematycznego doskonalenia programu bibliotecznego MAK (3975),

 123. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Leny Dąbkowskiej‑Cichockiej, Pawła Kowala i  Jana Ołdakowskiego w  sprawie powołania Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia w  Nowym Jorku (3976),

 124. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Leny Dąbkowskiej‑Cichockiej w  sprawie refundacji leków dla chorych na stwardnienie rozsiane (3977),

 125. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Leny Dąbkowskiej‑Cichockiej w  sprawie poszerzenia zakresu szkolenia kierowców w  ramach kursów prawa jazdy (3978),

 126. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Leny Dąbkowskiej‑Cichockiej w  sprawie zapowiedzi zniesienia poboru do odbycia zasadniczej służby wojskowej (3979),

 127. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie zwolnienia od składu i  akcyzy prowadzonego na małą skalę przetwórstwa domowym sposobem miodów pitnych i  win oraz sprzedaży bezpośredniej we własnym gospodarstwie rolnym (3980),

 128. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie uzyskiwania historii choroby w  placówkach medycznych przez pacjentów (3982),

 129. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie zalecenia nr 193 z  dnia 20 czerwca 2002 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącego promowania spółdzielni (3983),

 130. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak oraz podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Piotra van der Coghena w  sprawie emerytur zawodowych ratowników górskich GOPR i  TOPR (3984),

 131. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Joanny Fabisiak w  sprawie konieczności rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w  Poznaniu (3986),

 132. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej‑Skrzypek ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie stosowania przez uczelnie wyższe tzw. przelicznika liczbowego w  procedurze rekrutacji kandydatów na studia (3987),

 133. ministra rolnictwa i  rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Eugeniusza Grzeszczaka w  sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  dnia 13 marca 2007r. w  sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i  trybu przyznawania tej płatności (3988),

 134. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Eugeniusza Grzeszczaka w  sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (3989),

 135. prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Bronisława Dutki w  sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych (3990),

 136. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w  sprawie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (3991),

 137. sekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej‑Roguskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Witolda Klepacza w  sprawie polskich procedur refinansowania wydatków ze środków UE (3993),

 138. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Witolda Klepacza w  sprawie utworzenia Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej (3995),

 139. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jarosława Wałęsy w  sprawie wynagrodzeń pracowników parków krajobrazowych (3996),

 140. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację poseł Izabelli Sierakowskiej w  sprawie wypłaty preferencyjnych kredytów klęskowych w  woj. lubelskim (3997),

 141. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w  sprawie realizacji ustawy o  Karcie Polaka (3998),

 142. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Waldemara Wrony w  sprawie niedoboru węgla energetycznego na polskim rynku (3999),

 143. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie nieuwzględnienia Częstochowy w  projekcie ustawy o  metropoliach (4000),

 144. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Walkowiaka w  sprawie reformy Narodowego Funduszu Zdrowia (4001),

 145. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Cebuli w  sprawie zaliczenia do emerytury lat pracy w  Służbie Polsce oraz pracy przymusowej młodocianych (4005),

 146. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie wprowadzenia przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej kryterium skuteczności przy ocenianiu kursów dokształcania i  przekwalifikowania zawodowego prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy (4006),

 147. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie wprowadzenia zakazu importu foczego mięsa, skór i  produktów z  nich wykonywanych (4007),

 148. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Anny Wypych‑Namiotko ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie "Programu ochrony brzegów morskich" na lata 2008‑2009 (4009),

 149. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i  Jarosława Gowina w  sprawie skutków obowiązywania przepisów zakazujących przeprowadzenia eksmisji "na bruk" w  kontekście ochrony ofiar przez przemocą w  rodzinie (4010),

 150. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Siedlaczka w  sprawie udzielenia miastom prezydenckim (powiatom ziemskim) statusu powiatów grodzkich (4012),

 151. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Adama Wykręta w  sprawie wprowadzenia zmian w  ustawie o  ochronie zwierząt polegających na zapisaniu w  niej obowiązku uzyskania zezwolenia na posiadanie psów będących mieszańcami ras uznanych za niebezpieczne (4014),

 152. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie ograniczeń w  korzystaniu z  sygnałów świetlnych przez patrole saperskie (4016),

 153. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie autonomii Śląska (4017),

 154. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie braku wsparcia finansowego dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i  Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (4018),

 155. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę garaży metalowych tzw. blaszaków (4019),

 156. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie działalności PZPN (4020),

 157. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wiesława Wody w  sprawie możliwości egzekucji wyroków sądowych orzeczonych w  stosunku do osób skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe (4021),

 158. zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Cezarego Tomczyka i  Krzysztofa Tyszkiewicza w  sprawie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratury dotyczącego zbierania przez Radio Maryja środków na ratowanie Stoczni Gdańskiej (4022),

 159. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Ziemniaka w  sprawie problemu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu lub poza miejscem sprzedaży na podstawie ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (4025),

 160. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Andrzeja Mikołaja Dery i  Barbary Bartuś w  sprawie sprzedaży majątku po upadłej Rafinerii Nafty GLIMAR SA w  Gorlicach (4027),

 161. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posłów Sławomira Zawiślaka i  Jarosława Żaczka w  sprawie opóźnień w  wypłatach preferencyjnych kredytów klęskowych (4028),

 162. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej i  organizacyjnej urzędów konserwatorskich (4029),

 163. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie odpłatności za leki dla osób będących na faktycznym utrzymaniu osób represjonowanych i  inwalidów wojennych (4030),

 164. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Waldemara Andzela w  sprawie wymogów stawianych zakładom pracy chronionej (4031),

 165. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie projektu ustawy o  Krajowej Szkole Sądownictwa i  Prokuratury (4032),

 166. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie określenia statusu prawnego asystentów sędziów (4033),

 167. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Sławomira Zawiślaka, Zbigniewa Girzyńskiego, Artura Górskiego i  Dawida Jackiewicza w  sprawie Izby Pamięci poświęconej ofiarom terroru komunistycznego w  Wojsku Polskim (4034),

 168. zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego oraz podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w  sprawie postępowań karnych wobec posiadaczy broni gazowej bez pozwolenia (4035),

 169. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie prac nad powołaniem międzynarodowej, polsko‑ukraińskiej uczelni wyższej (4038),

 170. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie przystosowania infrastruktury kolejowej do potrzeb osób niepełnosprawnych (4039),

 171. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów sportowych przeznaczonych na Mistrzostwa Europy w  Piłce Nożnej w  2012 r. (4040),

 172. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Tomczaka w  sprawie braku możliwości odwołania się od wyników egzaminów (4041),

 173. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie zmiany zapisu w  ustawie o  podatkach i  opłatach lokalnych dotyczącego kwestii zwolnienia od podatku nieruchomości lotniskowych (4042),

 174. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Halickiego w  sprawie budowy lotniska centralnego dla Polski (4043),

 175. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Andrzeja Halickiego w  sprawie kryteriów oceny wniosków o  dotacje na projekty innowacyjne (4044),

 176. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Halickiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  grach i  zakładach wzajemnych (4045),

 177. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie wyłączenia wartości deputatu węglowego z  podstawy wymiaru świadczenia emerytalno‑rentowego i  jego wypłaty w  pełnej wartości na podstawie przepisów ustawy o  ekwiwalencie pieniężnym z  tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z  przedsiębiorstw robót górniczych (4047),

 178. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Dolniaka w  sprawie budowy połączenia terminala w  Sławkowie z  drogą krajową nr 94 w  Sławkowie oraz drogą krajową nr 1 w  Sosnowcu (4048),

 179. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Marka Krząkały w  sprawie projektu ustawy o  uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914‑1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych (4049),

 180. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Krząkały, Ryszarda Zawadzkiego i  Jarosława Pięty w  sprawie pozbawienia statusu miasta prezydenckiego miast o  liczbie mieszkańców poniżej 100.000 w  wyniku nowelizacji art. 36 ustawy o  samorządzie gminnym (4050),

 181. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie szacowania szkód łowieckich i  ustalania odszkodowania za szkody wyrządzone w  uprawach rolnych (4052),

 182. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie finansowania sportu dzieci i  młodzieży (4054),

 183. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie finansowania inwestycji z  rządowego programu GAMBIT (4056),

 184. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Grzegorza Pisalskiego i  Krzysztofa Matyjaszczyka w  sprawie uregulowania kategorii drogi Radomsko‑Brodowe położonej na terenie gminy Radomsko i  Ładzice (4057),

 185. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Grzegorza Pisalskiego i  Krzysztofa Matyjaszczyka w  sprawie wyłączenia zawodów kucharz i  kucharz małej gastronomii z  działalności gospodarczej, która zgodnie z  art. 2 ust. 4 ustawy o  rzemiośle nie jest zaliczana do działalności rzemieślniczej (4058),

 186. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie zaniechania przez Ministerstwo Zdrowia nadawania odznak dla honorowych dawców krwi (4059),

 187. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie tzw. emerytur małżeńskich z  otwartych funduszy emerytalnych (4060),

 188. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie instrumentów działania samorządów lokalnych w  dziedzinie bezpieczeństwa i  porządku publicznego (4061),

 189. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie możliwości pobierania przez gminy powszechnych zryczałtowanych opłat za odbiór i  segregację odpadów (4062),

 190. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne gminne (4063),

 191. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie obowiązku utrzymania czystości i  porządku na chodnikach przez właścicieli przyległych nieruchomości (4065),

 192. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Piotra van der Coghena i  Grzegorza Sztolcmana w  sprawie niegospodarności i  złego zarządzania Państwową Strażą Pożarną w  zakresie ratownictwa wysokościowego (4066),

 193. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Piotra van der Coghena i  Beaty Bublewicz w  sprawie dramatycznej sytuacji Mazurskiej Służby Ratowniczej w  dobie rozpoczynających się wakacji letnich (4067),

 194. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Tadeusza Motowidły w  sprawie zaniedbań Ministerstwa Gospodarki i  rządu, które mają zły wpływ na sytuację ekonomiczną spółek węglowych i  mogą doprowadzić do niepokojów społecznych (4068),

 195. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny‑Duch ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie interpretacji zapisów art. 11 ustawy o  rachunkowości, który reguluje kwestie prowadzenia ksiąg rachunkowych w  jednostce w  odniesieniu do ustawy o  oświacie, która umożliwia powołanie jednostek typu zespoły obsługi szkół i  przedszkoli w  celu zapewnienia instytucjom oświatowym obsługi finansowo‑księgowej (4069),

 196. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posłanek Urszuli Augustyn, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i  Danuty Jazłowieckiej w  sprawie deklaracji zgodności w  zakresie obronności i  bezpieczeństwa państwa (4070),

 197. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Urszuli Augustyn i  Danuty Jazłowieckiej w  sprawie braku przepisów dotyczących sposobu ustalania nowych rent i  emerytur kapitałowych oraz pośrednictwa ZUS w  wypłacie świadczeń z  OFE (4071),

 198. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Zbigniewa Pacelta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wiesława Janczyka w  sprawie sposobu usunięcia przeszkód formalnych i  prawnych utrudniających realizację inwestycji "Moje boisko‑Orlik 2012" (4072),

 199. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie ewentualnej groźby pogorszenia się sytuacji finansowej szpitali związanej ze zbyt pospiesznym (od 1 lipca 2008r.) wprowadzeniem systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP) (4074),

 200. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie zapowiadanych zmian organizacyjnych w  urzędach wojewódzkich, w  tym dalszego funkcjonowania delegatur Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Chełmie, w  Białej Podlaskiej i  w  Zamościu (4075),

 201. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie ewentualnych zaniechań Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej w  rozwiązaniu problemu funkcjonowania domów opieki społecznej (4076),

 202. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Sławomira Neumanna w  sprawie wykluczenia z  nauczania muzyki i  plastyki w  szkole podstawowej i  gimnazjum przez osoby, które skończyły studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z  przedmiotu sztuka (4077),

 203. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Bartosza Arłukowicza i  Grzegorza Pisalskiego w  sprawie zmian, jakie rząd zamierza wprowadzić w  programie wieloletnim "Pomoc państwa w  zakresie dożywiania" na podstawie doświadczeń z  jego realizacji w  2007 r. (4078),

 204. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Bartosza Arłukowicza i  Grzegorza Pisalskiego w  sprawie terminu rozpoczęcia przez NFZ realizacji programu "Profilaktyka i  terapia krwawień u dzieci z  hemofilią A i  B" (4079),

 205. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Marii Zuby w  sprawie zagwarantowania pracownikom zatrudnionym w  bezpośredniej produkcji w  kopalniach wydobywających piaskowce kwarcytowe uprawnień do wcześniejszych emerytur (4081),

 206. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Norberta Wojnarowskiego w  sprawie opłat za badania lekarskie pracowników firm ochroniarskich (4082),

 207. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Krzysztofa Matyjaszczyka i  Wacława Martyniuka w  sprawie przywrócenia jednostce ZUS w  Tarnowskich Górach rangi oddziału (4083),

 208. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Barbary Marianowskiej w  sprawie zapewnienia pracownikom pomocy społecznej niezbędnej asysty policji w  momencie wykonywania postanowień sądowych (4085),

 209. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Barbary Marianowskiej w  sprawie usprawnienia i  rozbudowania infrastruktury komunikacyjnej łączącej północną i  południową część powiatu brzeskiego (4086),

 210. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie dodatkowych opłat pobieranych za warunki pobytu na oddziałach porodowych oraz położniczych (4087),

 211. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie płatności za materiały wyborcze zamówione przez kandydata z  danego komitetu wyborczego na rzecz tego komitetu (4089),

 212. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie niewykonania ustawowego obowiązku zmian w  statutach spółdzielni mieszkaniowych i  bezczynności organów wymiaru sprawiedliwości w  tym zakresie (4090),

 213. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w  sprawie zamierzeń rządu RP przeciwdziałających praktykom niemieckiego Urzędu ds. Młodzieży (Jugendamt) dyskryminujących Polaków, którym po rozpadzie małżeństwa z  obywatelem Niemiec utrudniane są kontakty z  dziećmi oraz zabrania się rozmawiać z  nimi po polsku (4091),

 214. wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Dariusza Piasty ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie nieprawidłowości przy zawarciu umowy przez fundację "Fundusz Współpracy" (4092),

 215. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Wacława Martyniuka i  Krzysztofa Matyjaszczyka w  sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego "Krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008‑2012" (4093),

 216. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Aleksandra Soplińskiego w  sprawie płatności bezpośrednich oraz innych form wsparcia finansowego przysługujących rolnikom (4094),

 217. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Aleksandra Soplińskiego w  sprawie odszkodowań za szkody w  uprawach i  płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną (4095),

 218. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Sławeckiego w  sprawie kształcenia młodzieży niepełnosprawnej w  szkołach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi (4097),

 219. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Sławomira Nitrasa w  sprawie wpisania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego na listę sieci TEN‑T w  aspekcie kończącego się terminu konstruowania polskich propozycji rozszerzenia tej sieci (4098),

 220. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Kalemby w  sprawie zagrożeń związanych ze zniesieniem od lipca 2008 r. winiet dla ciężarówek za korzystanie z  dróg krajowych i  przywrócenia opłaty za przejazdy na autostradach (4099),

 221. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Andrzeja Grzyba w  sprawie wypłaty świadczeń dzieciom urodzonym i  przebywającym wraz ze swoimi rodzicami ‑  będącymi robotnikami przymusowymi w  czasie II wojny światowej na terenie Niemiec (4100),

 222. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Saługi w  sprawie dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych (4102),

 223. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Alicji Dąbrowskiej w  sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi (4103),

 224. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Wójcika w  sprawie sposobu wpisywania nazwy szkoły na świadectwach, dyplomach i  innych drukach szkolnych (4106),

 225. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Beaty Kempy w  sprawie uwzględnienia w  postulowanej ustawie reprywatyzacyjnej nieruchomości będących w  posiadaniu samorządów terytorialnych (4107),

 226. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie planów podporządkowania łódzkiej służby zdrowia aglomeracji śląskiej (4108),

 227. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Szaramy w  sprawie braku akredytacji dla Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa skutkującej wstrzymaniem wypłat środków na unowocześnianie gospodarstw rolnych (4109),

 228. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie zagrożenia możliwości wykonywania zadań z  dziedziny geodezji (4111),

 229. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Iwony Arent w  sprawie rozważenia możliwości zmian prawnych regulujących uprawnienia do zasiłku rodzinnego w  przypadku dzieci kontynuujących naukę po osiągnięciu pełnoletniości (4112),

 230. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie projektu ustawy o  emeryturach kapitałowych (4113),

 231. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jerzego Kozdronia w  sprawie wyjaśnienia zamierzeń rządu odnośnie do obowiązku składowania komponentów do produkcji olejów smarowych w  zbiornikach podlegających legalizacji (4114),

 232. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie praw do lokali mieszkalnych byłych pracowników rolniczej spółdzielni produkcyjnej będącej w  upadłości (4115),

 233. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie włączenia Kielc do krajowego systemu metropolii, rozszerzenia liczby obszarów metropolitalnych do 16 i  prowadzenia tym samym prawdziwej polityki zrównoważonego rozwoju (4116),

 234. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie konieczności właściwego unormowania spraw wynagrodzeń za pracę w  Inspekcji Weterynaryjnej (4117),

 235. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie konieczności nowelizacji ustawy o  zakładach leczniczych dla zwierząt (4118),

 236. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Adama Krzyśków w  sprawie bezpieczeństwa na Wielkich Jeziorach Mazurskich (4119),

 237. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie ewentualnych zmian w  przepisach dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych (4120),

 238. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie możliwości uproszczenia przepisów dotyczących dochodzenia przez gminy odszkodowania z  tytułu szkód górniczych (4121),

 239. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie przepisów dotyczących wsparcia finansowego wspólnot mieszkaniowych przez samorządy (4122),

 240. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny‑Duch ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Steca w  sprawie zmiany treści art. 11 ustawy o  rachunkowości (4123),

 241. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Steca w  sprawie skutków podatkowych przejęcia na własność dwóch budynków przez spółdzielnie mieszkaniową od innej spółdzielni mieszkaniowej (4124),

 242. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Steca w  sprawie wydłużenia spłaty kredytów klęskowych (4125),

 243. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja Kremera ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Stanisława Steca w  sprawie praktycznej realizacji polityki zagranicznej w  naszym kraju (4126),

 244. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Stanisława Kalemby w  sprawie projektu ustawy o  funduszu sołeckim i  zasadach wykonywania niektórych zadań sołectw (4127),

 245. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Romualda Ajchlera w  sprawie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‑2013 (4128),

 246. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Kalemby w  sprawie konieczności budowy obwodnicy miasta Ujścia wzdłuż drogi krajowej nr 11 (4129),

 247. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie działań ministra rolnictwa i  rozwoju wsi oraz podległych mu agencji, w  tym Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa mających na celu zabezpieczenie interesu polskich producentów tytoniu (4130),

 248. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w  ustawie o  grach i  zakładach wzajemnych (4131),

 249. szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie odwołania Marka Niechciała ze stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (4132),

 250. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie zwiększenia limitu przyjęć na studia pielęgniarskie w  roku akademickim 2008‑2009 w  Wyższej Szkole Zarządzania i  Administracji w  Zamościu (4133),

 251. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie polityki transportowej państwa na przykładzie budowy pomorskiej części autostrady A1 (4134),

 252. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie reformy polskiego sądownictwa (4135),

 253. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie przebiegu "autostrady rowerowej" na terenie woj. lubelskiego (4136),

 254. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie uregulowania sytuacji prawnej i  pomocy państwa członkom spółdzielni mieszkaniowych w  spłacie kredytów (4137),

 255. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników (4138),

 256. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Urbaniaka oraz grupy posłów w  sprawie obowiązku przedłożenia zaświadczenia VAT 25 w  wydziałach komunikacji w  celu dokonania rejestracji samochodu sprowadzonego z  państw członkowskich Unii Europejskiej (4139),

 257. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Urbaniaka oraz grupy posłów w  sprawie rejestracji samochodów o  masie całkowitej powyżej 3,5 t. (4140),

 258. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Witolda Pahla w  sprawie leczenia endometriozy ze środków NFZ (4141),

 259. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Witolda Pahla w  sprawie "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" (4142),

 260. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Konwińskiego w  sprawie pełnego otwarcia archiwów Instytutu Pamięci Narodowej (4143),

 261. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie preferencyjnych kredytów dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przymrozkami (4144),

 262. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie zmiany podległości urzędów ochrony zabytków oraz podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników tych urzędów (4145),

 263. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie budowy przejścia granicznego pomiędzy Polską a  Ukrainą Dołhobyczów‑Uhrynów (4146),

 264. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie prawa do refundacji aparatów słuchowych (4147),

 265. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (4148),

 266. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie uzyskiwania prawa do zawodu uczniów/absolwentów szkół zawodowych (4149),

 267. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie przeludnienia w  więzieniach oraz inwestycji w  obszarze więziennictwa (4150),

 268. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa‑Lublin‑Lwów (4151),

 269. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie rządowego projektu e‑urząd (4152),

 270. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Adama Krupy w  sprawie budowy biogazowni w  Polsce (4153),

 271. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Haliny Rozpondek w  sprawie zmiany prawa w  zakresie procedur pozbawiania praw rodzicielskich (4154),

 272. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie subwencji oświatowej (4155),

 273. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Krząkały, Jarosława Pięty i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie zmiany ustawy Prawo budowlane (4156),

 274. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Krząkały, Jarosława Pięty i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie jednolitego zarządu dróg w  miastach prezydenckich (4157),

 275. sekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Krząkały, Jarosława Pięty i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  bibliotekach (4158),

 276. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Janusza Mikulicza w  sprawie uregulowań prawnych związanych z  dzierżawą terenów leśnych pod zabudowę sieci wodociągowych i  kanalizacyjnych (4159),

 277. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Kopcia w  sprawie uchylenia bądź zmiany treści art. 98 ustawy o  gospodarce nieruchomościami (4161),

 278. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie funkcjonowania PKS "Wschód" SA (4162),

 279. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Domiceli Kopaczewskiej w  sprawie statusu słuchacza szkół dla dorosłych (4163),

 280. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie zapisów ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (4164),

 281. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny‑Duch ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Motowidły w  sprawie funkcjonowania placówek oświatowych po wejściu w  życie (1 stycznia 2009 r.) ustawy z  dnia 18 marca 2008 r. o  zmianie ustawy o  rachunkowości (4165),

 282. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Motowidły w  sprawie niedostatecznego przygotowania nieletnich uczestników ruchu drogowego poruszających się po drogach skuterami i  motorowerami (4166),

 283. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Motowidły w  sprawie funkcjonowania oddziałów ZUS (4167),

 284. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posłów Barbary Bartuś, Roberta Telusa i  Krzysztofa Sońty w  sprawie przyznania świadczenia pieniężnego małoletnim ofiarom wojny 1939‑1945 (4168),

 285. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Barbary Bartuś, Dariusza Seligi, Roberta Telusa i  Krzysztofa Sońty w  sprawie decentralizacji NFZ i  nowej systematyki finansowania jednostek opieki zdrowotnej w  Polsce (4169),

 286. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Pawła Kowala w  sprawie Gazociągu Północnego (4170),

 287. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Pawła Kowala w  sprawie sytuacji na granicy polsko‑ukraińskiej (4171),

 288. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Bartosza Arłukowicza i  Grzegorza Pisalskiego w  sprawie konieczności wstrzymania rozpoczęcia niektórych planowanych inwestycji drogowych z  powodu niedostosowania polskiego prawa do norm prawa wspólnotowego (4172),

 289. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posłów Zbigniewa Chmielowca i  Kazimierza Moskala w  sprawie możliwości odpracowywania przez dłużników zaległości finansowych wobec jednostek samorządu terytorialnego (4173),

 290. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Zbigniewa Chmielowca i  Kazimierza Moskala w  sprawie możliwości zniesienia nakazu jazdy z  włączonymi światłami mijania przez cały rok (4174),

 291. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie realizacji rozporządzeń dotyczących usuwania azbestu (4175),

 292. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie szkodliwych skutków oddziaływania azbestu (4176),

 293. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie zabezpieczenia włocławskiej tamy na Wiśle (4177),

 294. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie bezprawnych procedur stosowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w  Katowicach (4178),

 295. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie projektu zasad finansowania odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych w  części ‑  inwestycje z  kolektorami słonecznymi, skutkującego upadkiem polskich producentów kolektorów słonecznych (4179),

 296. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie zawyżania cen surowca drzewnego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (4180),

 297. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Witolda Drożdża ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie możliwości umieszczenia informacji o  grupie krwi w  dowodach osobistych (4181),

 298. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Adama Wykręta w  sprawie dokonania niezbędnych zmian legislacyjnych związanych z  problemem wyłączenia organów gminy od udziału w  postępowaniu, którego stroną jest gmina i  wyznaczenia organu zastępczego (4182),

 299. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Adama Wykręta w  sprawie stworzenia samorządom lokalnym możliwości odzyskania przez nie realnego wpływu na estetykę już istniejących oraz mających powstać na ich terenie budynków i  budowli jak również obiektów należących do szeroko pojętej reklamy (4183),

 300. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Roberta Węgrzyna w  sprawie wykupienia przez Ministerstwo Skarbu Państwa akcji od pracowników zakładów, które w  latach dziewięćdziesiątych zostały przekształcone w  spółki akcyjne (4184),

 301. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Roberta Węgrzyna w  sprawie art. 184 ustawy o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o  projekcie nowej ustawy, która ma wejść w  życie 1 stycznia 2009 r. (4185),

 302. podsekretarza stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Leszkiewicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w  sprawie dramatycznej sytuacji finansowej pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i  nasiennictwa oraz ośrodków doradztwa rolniczego (4186),

 303. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Wałęsy w  sprawie energooszczędnych technologii (4187),

 304. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Tomasza Piotra Nowaka i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie wypłacania odsetek przez ZUS (4188),

 305. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Tomasza Piotra Nowaka i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie zasiłku przedemerytalnego (4189),

 306. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Witolda Drożdża ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Arkadego Fiedlera i  Tomasza Piotra Nowaka w  sprawie możliwości umieszczania informacji o  grupie krwi w  prawach jazdy lub dowodach osobistych (4190),

 307. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Arkadego Fiedlera i  Tomasza Piotra Nowaka w  sprawie złego stanu technicznego infrastruktury kolejowej PKP oraz nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska na tzw. obwodnicy miasta Poznania przechodzącej przez osiedla mieszkalne (4191),

 308. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Tomasza Piotra Nowaka i  Arkadego Fiedlera w  sprawie zatrudniania asystenta przez niepełnosprawnego pracodawcę (4192),

 309. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Michała Stuligrosza w  sprawie działań służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i  administracji w  celu poprawy bezpieczeństwa w  ruchu drogowym (4193),

 310. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Tadeusza Arkita, Jarosława Gowina i  Witolda Kochana w  sprawie przepisów regulujących prawa i  obowiązki związków międzygminnych (4195),

 311. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Tadeusza Arkita, Jarosława Gowina i  Witolda Kochana w  sprawie aplikacji prawniczych i  alternatywnych zawodów prawniczych (4196),

 312. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i  Jarosława Gowina w  sprawie stawki podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (4197),

 313. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Jarosława Gowina, Tadeusza Arkita i  Witolda Kochana w  sprawie zwolnienia uczniów z  egzaminu maturalnego z  języka niemieckiego na podstawie posiadanego certyfikatu DSD C1 (Deutches Sprachdiplom) (4198),

 314. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Jarosława Gowina, Tadeusza Arkita i  Witolda Kochana w  sprawie przepisu dotyczącego przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującego od 1 września 2007 r. ‑  sprawa drugiego języka obcego jako przedmiotu nieobjętego możliwością zdawania jako przedmiot obowiązkowy (4199),

 315. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Jarosława Pięty i  Grzegorza Dolniaka w  sprawie funkcjonowania Obwodowego Urzędu Miar w  Sosnowcu (4200),

 316. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Elżbiety Łukacijewskiej w  sprawie sytuacji osób chorych na schorzenia reumatyczne w  Polsce (4201),

 317. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie zasad obrotu drewnem w  Polsce i  monopolistycznych praktyk PGL Lasy Państwowe (4202),

 318. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie sytuacji ekonomiczno‑prawnej hodowców koni w  woj. świętokrzyskim (4203),

 319. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie planów likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału NFZ i  przeniesienia kompetencji do ośrodka małopolskiego (4204),

 320. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie możliwości zwolnienia z  opłat okresowych za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego (4206),

 321. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Janusza Chwieruta w  sprawie roszczeń terytorialnych gminy Czernichów, pow. krakowski ‑  zmierzających do dalszego ograniczenia terytorium gminy Brzeźnica, pow. wadowicki (4207),

 322. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie narastającego procesu rezygnacji żołnierzy zawodowych ze służby w  polskiej armii (4208),

 323. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie zmian w  programach nauczania i  redukcji godzin przeznaczonych na przedmioty matematyczno‑przyrodnicze oraz język polski (4210),

 324. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów polityki kadrowej związanej z  tworzeniem się nowej jednostki wojskowej w  Białymstoku (4212),

 325. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie obowiązków jakie polskie prawo nakłada na przedsiębiorców (4213),

 326. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie podstawowej maksymalnej stawki podatku VAT (4214),

 327. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie budowy odkrywki węgla brunatnego w  Tomisławicach (4215),

 328. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wprowadzenia systemu JGP (4216),

 329. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie ułatwień w  dostępie do zawodów prawniczych (4217),

 330. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej‑Skrzypek ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie finansowania szkolnictwa wyższego (4218),

 331. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie sytuacji kadrowej w  wojsku (4219),

 332. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie projektu nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa (4220),

 333. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie programu "Orlik 2012" (4221),

 334. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie finansowania placówek oświatowych dla dzieci (4222),

 335. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie środków na recykling samochodów (4224),

 336. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kaźmierczaka w  sprawie wsparcia dla ruchu honorowego krwiodawstwa (4225),

 337. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie udziału żołnierzy zawodowych w  kształceniu i  doskonaleniu zawodowym za granicą oraz w  służbie w  międzynarodowych strukturach wojskowych i  misjach zagranicznych w  latach 2004‑2007 (4226),

 338. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie wspomagania informatycznego działalności kadrowej, w  tym prowadzenia ewidencji personalnej żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP (4227),

 339. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie rekompensowania czasu pełnienia nieetatowych służb dyżurnych w  jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP (4228),

 340. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie wykonywania funkcji prewencyjnych przez dzielnicowych Policji (4229),

 341. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi w  części 42‑Sprawy wewnętrzne (4230),

 342. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie sytuacji, w  tym finansowej, wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i  etnicznych w  RP (4232),

 343. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie reorganizacji w  PKO BP SA (4233),

 344. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Szweda w  sprawie zmiany ustawy z  dnia 21 czerwca 2001 r. o  dodatkach mieszkaniowych (4234),

 345. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie sytuacji polskiego przemysłu drzewnego (4235),

 346. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego na interpelację posła Janusza Krasonia w  sprawie objęcia prawników i  lekarzy prowadzących prywatną praktykę obowiązkiem instalowania kas fiskalnych (4236),

 347. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Janusza Krasonia i  Henryka Gołębiewskiego w  sprawie dokładnego terminu rozpoczęcia leczenia profilaktycznego dzieci chorych na hemofilię (4237),

 348. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Henryka Gołębiewskiego i  Janusza Krasonia w  sprawie wypadków jakim ulegają dzieci przy pracach w  rolnictwie (4238),

 349. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie uzupełnienia listy gatunków chronionych o  brakujące gatunki z  Załącznika V Dyrektywy 92/43/EWG w  sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i  flory (4239),

 350. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kamińskiego w  sprawie realizacji ustawy z  dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej ustawę o  zmianie ustawy ‑  Prawo o  ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o  prokuraturze oraz ustawę ‑  Prawo o  ustroju sądów powszechnych, której podpisania Prezydent odmówił (4240),

 351. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jana Kamińskiego w  sprawie możliwości zniesienia nakazu jazdy z  włączonymi światłami mijania przez całą dobę (4241),

 352. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kamińskiego w  sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy rezydentów (4242),

 353. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kamińskiego w  sprawie wstrzymania budowy dróg współfinansowanych przez Unię Europejską (4243),

 354. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie uruchomienia krajowego programu przeciwdziałania suszy w  rolnictwie (4244),

 355. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Krzysztofa Putry w  sprawie możliwości zakupu sprzętu militarnego przez obywateli polskich (4245),

 356. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Putry w  sprawie programu pilotażowego tworzenia centrów ratownictwa w  woj. podlaskim (4246),

 357. ministra środowiska Macieja Nowickiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Krzysztofa Putry w  sprawie polityki rządu w  zakresie gospodarki drewnem (4247),

 358. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Norberta Wojnarowskiego w  sprawie gier i  zakładów realizowanych przez Internet (4248),

 359. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Norberta Wojnarowskiego w  sprawie wymuszania przez ZUS na osobach całkowicie niezdolnych do pracy wytaczania procesów sądowych (4249),

 360. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Norberta Wojnarowskiego w  sprawie realizacji projektów dotowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego i  Skarbu Państwa, związanych z  możliwością odliczania podatku VAT od zakupów w  ramach tych projektów (4250),

 361. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie żądania od swoich członków przez niektóre zarządy spółdzielni mieszkaniowych przeprowadzenia postępowania spadkowego jako warunku przeniesienia prawa do lokalu (4251),

 362. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Janusza Dzięcioła w  sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo (4252),

 363. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mieczysława Kasprzaka w  sprawie zmiany zapisów ustawy o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (4253),

 364. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Piotra Stachańczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mieczysława Kasprzaka w  sprawie przejść granicznych z  Ukrainą (4254),

 365. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Grażyny Gęsickiej w  sprawie wstrzymania realizacji inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (4255),

 366. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (4256),

 367. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie propozycji zmian w  przepisach o  ruchu drogowym (4257),

 368. podsekretarz stanu w  Komitecie Integracji Europejskiej Sidoni Jędrzejewskiej ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie nieprzestrzegania przez Polskę przepisów unijnych (4258),

 369. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Zbigniewa Chmielowca i  Kazimierza Moskala w  sprawie możliwości poprawy warunków bytowych (4259),

 370. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Józefa Rojka w  sprawie zmiany art. 51 ustawy Prawo o  ruchu drogowym dotyczącego nakazu używania świateł mijania podczas jazdy w  warunkach normalnej przejrzystości powietrza (4260),

 371. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Leny Dąbkowskiej‑Cichockiej i  Pawła Kowala w  sprawie posiedzenia polsko‑rosyjskiej grupy do spraw trudnych (4261),

 372. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w  sprawie możliwości zmiany przepisów dotyczących opłacania składek KRUS przez przedsiębiorców (4262),

 373. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Barbary Bartuś w  sprawie wskazania podstawy prawnej do żądania przez organy skarbowe zawierania w  nazwie spółki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich działających w  jej ramach wspólników, a  także wyjaśnienia różnego w  tym zakresie stosowania prawa w  zależności od właściwości terytorialnej organu skarbowego (4263),

 374. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Witolda Gintowt‑Dziewałtowskiego i  Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie przepisów dotyczących przeprowadzania zbiórek publicznych (4264),

 375. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Barbary Bartuś, Krzysztofa Sońty i  Roberta Telusa w  sprawie zaniechania modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964 na ponad 34 km odcinku z  Wieliczki do Kasiny Wielkiej (4265),

 376. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Marka Polaka w  sprawie zwiększenia środków finansowych dla jednostek wojskowych na bezpłatne zaopatrzenie w  lekarstwa żołnierzy służby zasadniczej (4266),

 377. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie planowanego wprowadzenia opłat za przejazd obwodnicą Częstochowy (4267),

 378. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Marzenny Drab w  sprawie niskich świadczeń emerytalnych (4268),

 379. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Urszuli Augustyn w  sprawie realizacji ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych (4269),

 380. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Cebuli w  sprawie planów wydobycia węgla brunatnego na terenie powiatu krośnieńskiego (4270),

 381. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie interpretacji art. 185 ust. 1c ustawy o  gospodarce nieruchomościami, dotyczącego uprawnionego przekroczenia tzw. czynności zwykłego zarządu (4271),

 382. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posła Grzegorza Sztolcmana oraz grupy posłów w  sprawie sytuacji w  przemyśle drzewnym i  PGL Lasy Państwowe (4272),

 383. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mieczysława Golby w  sprawie podwyżki podatku akcyzowego na gaz LPG (4273),

 384. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mieczysława Golby w  sprawie odpraw celnych na wschodnich przejściach granicznych Polski (4274),

 385. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja Kremera ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Mieczysława Golby w  sprawie podjęcia działań celem poprawy sytuacji na wschodnich granicach w  związku z  wejściem do strefy Schengen (4275),

 386. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Romualda Ajchlera w  sprawie umowy zawartej pomiędzy Polskim Klubem Wyścigów Konnych i  Totalizatorem Sportowym spółka z  o.o. (4276),

 387. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Artura Ostrowskiego w  sprawie umożliwienia dzieciom z  epilepsją uczęszczanie do szkół integracyjnych w  roku szkolnym 2008/2009 (4277),

 388. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Steca w  sprawie zwiększenia udziału gmin w  programie dożywiania dzieci (4278),

 389. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Steca w  sprawie wyników matur w  2008 r. (4279),

 390. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Steca w  sprawie przeciwdziałania skutkom suszy (4280),

 391. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Andrzeja Celińskiego w  sprawie podjęcia decyzji o  sprzedaży kopalni "Silesia" (4281),

 392. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Grażyny Gęsickiej i  Leonarda Krasulskiego w  sprawie ochrony gruntów rolnych na obszarach miast (4282),

 393. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 (4283),

 394. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie obowiązku jazdy w  dzień na światłach mijania (4284),

 395. sekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej‑Roguskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Magdaleny Gąsior‑Marek w  sprawie refundacji ulg ustawowych na przejazdy komunikacją miejską (4285),

 396. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych przez jednostki samorządu terytorialnego (4286),

 397. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie zagrożenia wirusem Marburg (4287),

 398. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Witolda Gintowt‑Dziewałtowskiego w  sprawie umieszczania w  nowo wydawanych dowodach osobistych informacji o  grupie krwi posiadacza (4289),

 399. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie polityki energetycznej Polski do 2030 r. (4290),

 400. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie budowy na terenie Polski elektrowni atomowej (4291),

 401. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Edwarda Czesaka w  sprawie realizacji programu "Moje boisko‑Orlik 2012" (4292),

 402. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Piotra Babinetza w  sprawie koniecznego podniesienia wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (4293),

 403. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie podniesienia stawki podatku VAT na wyroby dla dzieci (4294),

 404. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Waldemara Andzela w  sprawie zmian dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych dokonywanych przez agencje pracy tymczasowej zawartych w  projekcie ustawy o  zmianie ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (4295),

 405. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Anny Wypych‑Namiotko ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Jolanty Szczypińskiej i  Zbigniewa Kozaka w  sprawie ochrony brzegu morskiego w  granicach administracyjnych gminy Ustka (4296),

 406. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posła Jarosława Żaczka w  sprawie tworzenia miejsc zakwaterowania, pobytu i  treningu dla reprezentacji narodowych uczestniczących w  finałach Mistrzostw Europy w  Piłce Nożnej Euro 2012, na przykładzie oferty pod nazwą "Nałęczów‑Puławy‑Kazimierz Dolny" (4297),

 407. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Żaczka w  sprawie trudności w  realizacji świadczeń alimentacyjnych (4298),

 408. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie pogarszającego się stanu torowiska na linii kolejowej nr 7 łączącej Lublin z  Warszawą (4299),

 409. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie proponowanych zmian w  zakresie organizacyjnym państwowych inspektorów sanitarnych (4300),

 410. ministra rolnictwa i  rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posłów Jolanty Szczypińskiej, Zbigniewa Kozaka i  Maksa Kraczkowskiego w  sprawie odmowy armatorom, którzy znajdują się na tzw. czarnej liście ‑  zestawienie jednostek rybackich naruszających art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) ‑  skorzystania z  pomocy finansowej tytułem uzyskania rekompensaty za czasowe zawieszenie działalności połowowej dorsza w  2007 r. (4301),

 411. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Zbigniewa Kozaka, Maksa Kraczkowskiego i  Jolanty Szczypińskiej w  sprawie dysproporcji pomiędzy warunkami zatrudnienia funkcjonariuszy i  pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz Policji (4302),

 412. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jacka Tomczaka w  sprawie przyznawania rent okresowych (4303),

 413. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Tomczaka w  sprawie zwolnień lekarskich wystawionych lub poświadczonych wyłącznie przez lekarzy sądowych (4304),

 414. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Tomczaka w  sprawie nauczycieli języków obcych (4305),

 415. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Osucha w  sprawie zapewnienia odpowiedniego komfortu podróżnym korzystającym z  usług PKP "Przewozy Regionalne" poprzez zakaz włączania do składów pociągów pospiesznych międzywojewódzkich wagonów piętrowych typu "Bdhpumn" (4306),

 416. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Barbary Bartuś, Krzysztofa Sońty i  Roberta Telusa w  sprawie nowego systemu finansowania oddziału onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego im. Rydygiera w  Krakowie (4307),

 417. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie projektu włączenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji zespolonej (4308),

 418. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Jacka Osucha i  Krzysztofa Sońty w  sprawie przywrócenia kursowania w  pociągach pospiesznych dalekobieżnych wagonów restauracyjnych WARS (4309),

 419. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Barbary Bartuś, Roberta Telusa, Dariusza Seligi i  Krzysztofa Sońty w  sprawie zwiększenia limitu emisji dwutlenku węgla dla instalacji qumiCer Polska Sp. z  o.o. w  Opocznie (4310),

 420. ministra rolnictwa i  rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w  sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 7 grudnia 2004 r. w  sprawie szczegółowych warunków i  trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (4312),

 421. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Zielińskiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie utrzymania charakteru zabudowy jednorodzinnej wyznaczonego w  ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w  decyzjach o  warunkach zabudowy (4314),

 422. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Zielińskiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie uproszczenia procedury sporządzenia decyzji o  warunkach zabudowy (4315),

 423. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń‑Domińczak ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Zielińskiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie wliczania zasiłku celowego na żywność do dochodu (4316),

 424. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Zielińskiego w  sprawie zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 30 kwietnia 2007 r. w  sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów w  szkołach publicznych (4318),

 425. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tomasza Smolarza w  sprawie trudności w  dostępie do uzyskania danych osobowych cudzoziemców, właścicieli pojazdów, którzy popełnili wykroczenie drogowe na terytorium Polski lub którzy nie uiścili opłaty w  strefie płatnego parkowania (4319),

 426. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Urbaniaka oraz grupy posłów w  sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy dotyczącej świadczeń pieniężnych i  innych uprawnień przysługujących osobom, które w  latach 1948‑1955 przymusowo wcielono do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (4320),

 427. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posłów Macieja Orzechowskiego, Witolda Sitarza, Marka Zielińskiego i  Wojciecha Ziemniaka w  sprawie sposobu naliczania dotacji dla powiatów, które prowadzą domy pomocy społecznej, w  których przebywają mieszkańcy, przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 r. (4321),

 428. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Janusza Cichonia w  sprawie utrudnień jakie obowiązujące uregulowania prawne stwarzają dla rozwoju ruchów kolekcjonerskich i  realnych możliwości posiadania i  dysponowania przez osoby prywatne historycznym uzbrojeniem (4322),

 429. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Iwony Guzowskiej w  sprawie przesunięcia okresu zasiłkowego dotyczącego ustawy o  świadczeniach rodzinnych (4324),

 430. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Agnieszki Kozłowskiej‑Rajewicz oraz grupy posłów w  sprawie wstrzymania budowy dróg finansowanych ze środków Unii Europejskiej (4325),

 431. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Agnieszki Kozłowskiej‑Rajewicz, Jakuba Rutnickiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie opóźnień we wdrażaniu programu profilaktycznego leczenia hemofilii (4326),

 432. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Agnieszki Kozłowskiej‑Rajewicz, Jakuba Rutnickiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie potrzeby podjęcia działań na rzecz adekwatnej wyceny świadczeń medycznych (4327),

 433. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie trudnej sytuacji finansowej oddziału położniczo‑ginekologicznego w  Poniatowej (4328),

 434. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Piotra Stachańczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie usprawnienia ruchu na granicy z  Ukrainą (4329),

 435. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie realizacji planów prywatyzacyjnych na rok 2008 (4330),

 436. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie sytuacji w  PZPN (4331),

 437. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Zdzisławy Janowskiej w  sprawie rozbudowy Kliniki Kardiologii i  Kardiochirurgii w  Centrum Zdrowia Matki Polki w  Łodzi (4332),

 438. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Raniewicza w  sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7, łączącej Lublin z  Warszawą (4333),

 439. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie rozprzestrzeniającej się w  Wielkopolsce choroby Aujeszkyego (4334),

 440. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Artura Górskiego w  sprawie trudności pojawiających się podczas starań o  odzyskanie ziemi przodków przez Polaków obywateli Republiki Litewskiej (4335),

 441. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sikory oraz grupy posłów w  sprawie dokonania przeszacowania majątku narodowego w  publicznych zakładach opieki zdrowotnej w  celu jego prawidłowej wyceny (4336),

 442. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej‑Skrzypek ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Ewy Malik oraz grupy posłów w  sprawie projektu reformy szkolnictwa wyższego (4337),

 443. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny‑Duch ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłanek Marzeny Machałek, Ewy Malik, Anny Sikory i  Izabeli Kloc w  sprawie uregulowania statusu zawodu księgowego (4338),

 444. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Mieczysława Kasprzaka, Jana Łopaty i  Edwarda Wojtasa w  sprawie kolejnej reorganizacji jaka jest planowana w  Polskim Górnictwie Naftowym i  Gazownictwie SA w  Warszawie (4339),

 445. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie działań ministra rolnictwa i  rozwoju wsi oraz podległych mu agencji, w  tym Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, ukierunkowanych na zabezpieczenie interesów polskich producentów jabłek oraz koncentratu jabłkowego przed skutkami importu spoza Unii Europejskiej (4340),

 446. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej‑Skrzypek ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie tłumaczenia polskich dyplomów uzyskania stopni naukowych na języki obce (4341),

 447. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tomasza Garbowskiego w  sprawie funkcjonowania Komisji Majątkowej (4342),

 448. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Wziątka w  sprawie przyszłości funkcjonowania Cukrowni Gryfice (4343),

 449. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wiesława Wody w  sprawie utrzymania planowanej do likwidacji Ambasady RP w  stolicy Republiki Mongolii Ułan Bator (4344),

 450. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Roberta Tyszkiewicza w  sprawie związanej z  ulgą prorodzinną tzw. ulgą na dziecko i  jej wpływem na zasiłek rodzinny (4345),

 451. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Łukasza Gibały w  sprawie wznowienia prac nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 6 maja 1997 r. w  sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w  górach, pływających, kąpiących się i  uprawiających sporty wodne (4346),

 452. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Szaramy w  sprawie braku możliwości uzyskania przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z  ustalonym prawem do emerytury dofinansowania do wynagrodzeń ze środków PFRON (4347),

 453. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w  sprawie braku działań rządu, które pozwoliłyby zlikwidować istniejące bariery uniemożliwiające rozpoczęcie przez polskich właścicieli winnic produkcję win (4348),

 454. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja Kremera ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Pawła Kowala w  sprawie ustawy o  Karcie Polaka (4350),

 455. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Pawła Kowala w  sprawie ustawy o  repatriacji (4351),

 456. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie skandalicznych, wulgarnych i  odrażających, a  także deprawujących zachowań niektórych oficerów Sił Zbrojnych RP (4352),

 457. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Witolda Klepacza w  sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego "Krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008‑2012" (4354),

 458. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej‑Skrzypek ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Artura Górskiego w  sprawie uznawania czeskich i  słowackich docentur za polskie habilitacje (4355),

 459. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi (4356),

 460. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (4357),

 461. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie uporządkowania i  modernizacji sieci dróg (4358),

 462. sekretarza stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Sławomira Nowaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Krzysztofa Matyjaszczyka w  sprawie przeznaczenia częstotliwości 89,9 MHz przez KRRiT na rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o  charakterze wyspecjalizowanym z  muzyką klasyczną lub jazzową (4359),

 463. minister nauki i  szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Artura Górskiego w  sprawie zapewnienia niezbędnych środków w  budżecie państwa na funkcjonowanie w  Wilnie Wydziału Ekonomiczno‑Informatycznego jako filii Uniwersytetu w  Białymstoku (4360),

 464. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Krzysztofa Matyjaszczyka w  sprawie stanu własności lotniska w  Rudnikach koło Częstochowy (4361),

 465. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie obowiązku organizacji lekcji etyki (4362),

 466. podsekretarza stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Leszkiewicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Leny Dąbkowskiej‑Cichockiej i  Pawła Kowala w  sprawie instrukcji dla posłów Platformy Obywatelskiej powstających w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (4363),

 467. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Witolda Klepacza i  Elżbiety Streker‑Dembińskiej w  sprawie podjęcia działań mających zapobiec przewidywanej krytycznej sytuacji finansowej polskich przewoźników drogowych generowanej wysoką akcyzą na paliwa oraz poprzez projektowane zwielokrotnienie kosztów dostępu do infrastruktury drogowej (4364),

 468. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Wójcika w  sprawie ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych (4365),

 469. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Piotra Krzywickiego w  sprawie ograniczonego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci 3,4 i  5‑letnich (4367),

 470. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Piotra Krzywickiego w  sprawie skarg rodziców na pracę nauczycieli w  szkołach publicznych (4368),

 471. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Janika w  sprawie programu rządowego "Moje boisko‑Orlik 2012" (4369),

 472. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie przepisu ustawy Prawo o  adwokaturze dotyczącego terminu egzaminu aplikantów notarialnych III roku (4370),

 473. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Napieralskiego w  sprawie wielkości pomocy publicznej udzielonej polskim stoczniom (4371),

 474. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację poseł Mirosławy Masłowskiej w  sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przeformowania i  likwidacji 12 Bazy Lotniczej w  Mirosławcu (4372),

 475. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Mirosławy Masłowskiej w  sprawie projektu ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze zmianami w  organizacji i  podziale zadań administracji publicznej w  województwie, który zakłada ponowne włączenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji zespolonej (4373),

 476. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Chmielewskiego w  sprawie możliwości udzielenia pomocy publicznej w  nauce zawodu po dniu 30 czerwca 2008 r. (4374),

 477. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Joanny Muchy w  sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 (4375),

 478. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke na interpelację poseł Joanny Muchy w  sprawie wypłaty preferencyjnych kredytów klęskowych z  dopłatami Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa (4376),

 479. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Joanny Muchy w  sprawie ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów (4377),

 480. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Pilcha w  sprawie waloryzacji rent i  emerytur (4378),

 481. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie rencistów podejmujących pracę zarobkową (4379),

 482. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Wziątka w  sprawie likwidacji delegatur urzędów wojewódzkich na przykładzie Koszalina (4380),

 483. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Stanisława Wziątka w  sprawie przeformowania 12 Bazy Lotniczej w  Mirosławcu (4381),

 484. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mirosława Maliszewskiego w  sprawie możliwości produkcji i  obrotu alkoholami wysokoprocentowymi wyprodukowanymi z  owoców wyhodowanych we własnym gospodarstwie (4382),

 485. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Artura Górskiego w  sprawie nadania statusu obozu koncentracyjnego obozowi w  Pruszkowie‑Dulag 121 (4383),

 486. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabelli Sierakowskiej w  sprawie projektu budowy szybkiej linii kolejowej Warszawa‑Lublin‑Lwów oraz modernizacji linii kolejowej nr 7 (4384),

 487. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Jolanty Hibner w  sprawie interpretacji prawa podatkowego stosowanego przez urzędy skarbowe przy naliczaniu nieuzasadnionego opodatkowania stypendiów naukowych dla studentów wyższych szkół niepublicznych oraz opodatkowania darowizn przekazywanych dla szkół podstawowych i  średnich (4385),

 488. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Jolanty Hibner w  sprawie interwencji obywatelskich dotyczących konieczności uzupełnienia zapisów w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 2 kwietnia 2004 r. w  sprawie sposobu i  warunków bezpiecznego użytkowania i  usuwania wyrobów zawierających azbest (4386),

 489. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Jolanty Hibner w  sprawie złagodzenia restrykcji zabraniających ponownego wykorzystania azbestu, które zawiera art. 160 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (4387),

 490. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Jolanty Hibner w  sprawie zniesienia bariery finansowej związanej z  wysokimi opłatami skarbowymi przy zatwierdzaniu Programu Gospodarki Odpadami Azbestowymi w  powiatach (4388),

 491. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie trybu powoływania ławników sądowych (4389),

 492. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie uznania choroby Leśniowskiego‑Crohna za schorzenie przewlekłe i  udzielenia chorym na tę chorobę odpowiedniej do ich potrzeb pomocy (4390),

 493. sekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie stworzenia godziwych warunków płacowych pracowników służb konserwatorskich oraz nowelizacji ustawy o  ochronie zabytków (4391),

 494. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie roli samorządu w  ochronie przyrody w  związku z  listą obszarów Natura 2000 oraz postulatów wojewódzkich władz samorządowych do rozpatrzenia w  procesie poszerzenia sieci obszarów objętych Naturą 2000 (4393),

 495. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie problemów związanych z  listą obszarów Natura 2000, stworzenia jednoznacznych przepisów wykonawczych ograniczających urzędniczą nadinterpretację i  eliminujących potencjalne zagrożenia dla wdrażania projektów inwestycyjnych z  udziałem środków z  UE (4394),

 496. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie wdrożenia profilaktyki pierwotnej w  leczeniu hemofilii, zgodnie ze składanymi wobec chorych dzieci i  rodziców deklaracjami (4395),

 497. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Joachima Brudzińskiego w  sprawie funkcjonowania na terytorium RP organizacji partyjnej odwołującej się w  swojej działalności do praktyk komunistycznych (4396),

 498. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Teresy Wargockiej w  sprawie organizacji alternatywnych form wychowania przedszkolnego (4398),

 499. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Edwarda Siarki w  sprawie wprowadzenia obniżonej stawki podatku VAT na usługi lecznictwa uzdrowiskowego świadczone przez sanatoria i  szpitale (4399),

 500. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Edwarda Siarki w  sprawie skutków zmiany kryteriów ubiegania się o  dofinansowanie z  Funduszu Spójności na realizację zadań kanalizacyjnych przez samorządy (4400),

 501. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Teresy Wargockiej w  sprawie kształcenia dzieci i  młodzieży z  autyzmem (4401),

 502. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Grzegorza Janika w  sprawie projektu ustawy nowelizującej ustawę o  grach i  zakładach wzajemnych (4404),

 503. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie projektu ustawy o  zmianie ustawy o  podatku akcyzowym, która przewiduje wzrost akcyzy na autogaz (4405),

 504. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie skutków klęski suszy na terenie gminy Ostrówek (4406),

 505. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie zwrotów nieruchomości zarezerwowanych na urządzenie lub poszerzenie dróg publicznych związanych ze zwrotami nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa (4407),

 506. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Joanny Skrzydlewskiej w  sprawie planów reorganizacji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i  likwidacji Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Brzezinach (4408),

 507. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej‑Skrzypek na interpelację posła Andrzeja Szlachty w  sprawie planów przekazania państwowych wyższych szkół zawodowych samorządom wojewódzkim (4409),

 508. minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Andrzeja Szlachty w  sprawie planów inwestycyjnych z  branży inżynierii materiałowej na Podkarpaciu (4410),

 509. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Szlachty w  sprawie zniesienia podatku od operacji giełdowych, finansowych i  lokat bankowych (4411),

 510. sekretarza stanu w  Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Szlachty w  sprawie planu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa na lata 2008‑2009 (4412),

 511. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie kolejnych bardzo poważnych awarii samolotu wojskowego F‑16 (4413),

 512. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie zamówienia na potrzeby Sił Zbrojnych RP wyrzutni "Patriot" (4414),

 513. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie niepokojącej sytuacji w  Departamencie Prawnym Ministerstwa Obrony Narodowej (4415),

 514. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego przez cały stan osobowy Sił Wysokiej Gotowości Zdolnych do Przerzutu (4416),

 515. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie zakupu dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP nowych urządzeń noktowizyjnych (4417),

 516. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie celowości udziału Sił Zbrojnych RP w  wojnie w  Afganistanie i  kosztów tej ekspedycji (4418),

 517. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie braku nadzoru nad działalnością Oddziału Agencji Mienia Wojskowego w  Krakowie (4419),

 518. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie sytuacji w  sektorze obronnym (4420),

 519. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mirosława Pawlaka w  sprawie zasadności i  potrzeby funkcjonowania instytucji rzecznika prasowego w  sądach wojskowych (4421),

 520. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie zmiany ustawy o  Państwowej Straży Pożarnej (4423),

 521. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów (4424),

 522. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka (4425),

 523. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie zwalczania warrozy ‑  choroby wywołującej masowy pomór pszczół (4426),

 524. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie sprzeciwu NSZZ "Solidarność" wobec planowanego włączenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji zespolonej (4427),

 525. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Waldemara Andzela w  sprawie przyznania ulgi podatkowej rodzinom zastępczym (4428),

 526. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego w  sprawie planowanej reformy NFZ (4429),

 527. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Michała Stuligrosza w  sprawie systemu szkolenia sportowców profesjonalnych (4430),

 528. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Tomasza Piotra Nowaka, Arkadego Fiedlera i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie projektu zmian przepisów pozwalających na otwieranie ośrodków ruchu drogowego w  miastach powiatowych (4431),

 529. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Aldony Młyńczak w  sprawie wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o  tworzeniu i  działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (4432),

 530. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Adama Żylińskiego w  sprawie trudnej sytuacji na rynku hodowli drobiu (4433),

 531. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posła Janusza Chwieruta w  sprawie zmiany ustawy Prawo wodne (4434),

 532. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie propozycji zmian w  ustawie o  odpadach (4435),

 533. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów wprowadzenia obowiązku jazdy w  zapiętych pasach bezpieczeństwa w  autokarach (4437),

 534. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie poprawy bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych (4438),

 535. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Motowidły w  sprawie wypłaty odszkodowań z  tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (4439),

 536. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Motowidły w  sprawie sytuacji kobiet w  ciąży na rynku pracy (4440),

 537. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Motowidły w  sprawie zabezpieczenia mieszkań socjalnych (4441),

 538. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie wysokich cen leków (4442),

 539. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie sytuacji na przejściach granicznych wschodniej Polski (4443),

 540. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie leków generycznych (4444),

 541. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie braku kontroli nad internetową sprzedażą substancji psychoaktywnych (4446),

 542. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie zlikwidowania skierowań od lekarzy pierwszego kontaktu do lekarzy specjalistów (4447),

 543. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Henryka Siedlaczka w  sprawie emerytur wypłacanych obywatelom polskim z  tytułu pracy na terenie Republiki Czeskiej (4448),

 544. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Witolda Pahla w  sprawie programu "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" (4449),

 545. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Arkadego Fiedlera i  Tomasza Piotra Nowaka w  sprawie możliwości podjęcia prac nad przetwarzaniem węgla w  paliwo (4450),

 546. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Witolda Drożdża ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Tadeusza Arkita, Jarosława Gowina i  Witolda Kochana w  sprawie propozycji zmian w  prawie meldunkowym oraz zasad rejestracji obywateli na terenie Polski (4451),

 547. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Romana Kaczora w  sprawie zadłużenia, jakie powstało w  wyniku niepłacenia podatku VAT przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (4452),

 548. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie Zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej tzw. Niebieskiej księgi (4453),

 549. sekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie polityki rządowej i  stanu prac nad Programem dla Wisły i  jej dorzecza 2020 (4454),

 550. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie wysokości kar za nielegalną wycinkę drzew (4455),

 551. sekretarza stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie ochrony informacji niejawnych w  dziedzinie informacyjnej i  telekomunikacyjnej (4456),

 552. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie domów pomocy społecznej i  podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej pracowników i  tych placówek (4457),

 553. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Izabelli Sierakowskiej w  sprawie wyznaczenia Polsce kwot produkcyjnych cukru przez Unię Europejską (4458),

 554. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Cymańskiego w  sprawie zasad zaciągania pożyczek i  kredytów bankowych oraz ich poręczenia przez współmałżonków (4459),

 555. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Cymańskiego w  sprawie zasad dokonywania wpisów zaproszeń cudzoziemców do Polski do ewidencji zaproszeń (4460),

 556. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Tadeusza Cymańskiego w  sprawie możliwości korzystania przez dzieci wojskowych z  zasobów mieszkaniowych WAM (4461),

 557. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Elżbiety Jakubiak w  sprawie wizyty w  Polsce prezydenta UEFA Michela Platiniego (4462),

 558. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Kempy w  sprawie rekompensat dla osób chorych na hemofilię i  pokrewne skazy krwotoczne zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C /HCV/ (4463),

 559. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Kempy w  sprawie ułatwienia startu młodym rolnikom (4465),

 560. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie zniesienia ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi (4466),

 561. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie planów prywatyzacji polskich uzdrowisk (4467),

 562. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie wykupu lokali mieszkalnych należących do PKP (4468),

 563. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Ewy Wolak w  sprawie finansowania przez gminy konserwacji oświetlenia ulicznego (4469),

 564. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Szyszki w  sprawie katastrofalnej sytuacji na rynku skupu owoców miękkich (4470),

 565. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie uzupełnienia przez budżet państwa wpływów do Funduszu Zajęć Sportowo‑Rekreacyjnych dla Uczniów w  2009 r. i  latach następnych (4471),

 566. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w  Mongolii (4472),

 567. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Żelichowskiego w  sprawie możliwości przeznaczenia gruntów będących w  zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych na rekompensaty w  naturze dla rolników za grunty przejmowane przez Skarb Państwa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad (4473),

 568. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Joanny Skrzydlewskiej w  sprawie wprowadzenia zmian ustawodawczych mających na celu zapewnienie niezbędnej opieki medycznej w  placówkach o  charakterze opiekuńczo‑wychowawczym i  resocjalizacyjnym (4475),

 569. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Grzyba w  sprawie sytuacji domów pomocy społecznej i  grożącej akcji protestacyjnej ich pracowników (4476),

 570. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie inicjatywy legislacyjnej wprowadzającej instytucję pozwów zbiorowych (4477),

 571. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie obowiązku posiadania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych przez gminy na gruntach stanowiących własność komunalną (4478),

 572. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Józefa Piotra Klima w  sprawie wsparcia dla producentów aronii czarnoowocowej (4479),

 573. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Józefa Piotra Klima w  sprawie zapobiegania i  karania przemocy domowej (4480),

 574. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie złagodzenia katastrofalnej sytuacji sadowników z  terenu woj. świętokrzyskiego w  związku ze skandalicznie niskimi cenami skupu wiśni (4481),

 575. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie braku przepisów wykonawczych do ustawy o  ochronie przyrody w  zakresie zwalczania szkodników z  drzew przydrożnych (4482),

 576. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie pomocy rolnikom w  związku z  panującą suszą (4483),

 577. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie regulacji statusu prawnego strażaków ochotników, członków stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych oraz kwestii przepisów szczególnych kształtujących ich sytuację prawną (4484),

 578. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie konieczności osobistego wykupywania przez osoby obłożnie chore artykułów medycznych związanych z  leczeniem (4485),

 579. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Antoniego Podolskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jerzego Budnika w  sprawie zamierzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji dotyczących wzmocnienia jednostek ochotniczej straży pożarnej (4486),

 580. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Artura Ostrowskiego w  sprawie odebrania woj. łódzkiemu Oddziału NFZ (4487),

 581. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie wydłużenia dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy (4488),

 582. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie braku polskich inwestycji w  Iraku (4489),

 583. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie zmian w  ustawie o  podatku dochodowym od osób fizycznych w  zakresie rozszerzenia ulgi rodzinnej (4490),

 584. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie projektu zmian w  ustawie Prawo budowlane (4491),

 585. sekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie nowelizacji ustawy o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych (4492),

 586. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie możliwości wprowadzenia przez Polskę zakazu importu produktów z  fok (4493),

 587. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posłów Andrzeja Pałysa i  Jana Łopaty w  sprawie sytuacji na polskim rynku drzewnym (4494),

 588. ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie aktualnego stanu zaawansowania realizacji umowy offsetowej zawartej przy zakupie samolotów F‑16 (4495),

 589. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w  obiektach tymczasowych (4497),

 590. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie stanu i  perspektyw współpracy z  Polonią (4498),

 591. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Józefa Rojka w  sprawie potrzeby regulacji cen surowca drzewnego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (4500),

 592. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Józefa Rojka w  sprawie funkcjonowania nowego systemu opłat za poruszanie się pojazdów ciężarowych po drogach krajowych (4501),

 593. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie preferowania alternatywnych form edukacji przedszkolnej kosztem tradycyjnych przedszkoli (4502),

 594. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu (4503),

 595. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel‑Kurowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie zaspokojenia roszczeń wysuwanych przez obywateli w  związku z  realizacją przedwojennych obligacji Skarbu Państwa (4504),

 596. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posłów Tadeusza Tomaszewskiego i  Bogusława Wontora w  sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników Centralnego Ośrodka Sportu (4507),

 597. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Jana Łopaty i  Edwarda Wojtasa w  sprawie skutków społecznych i  gospodarczych wprowadzonego w  2007 r. zakazu pracy w  święta we wszystkich placówkach handlowych (4508),

 598. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Jana Łopaty i  Edwarda Wojtasa w  sprawie sposobu ustalania wysokości zadłużenia z  tytułu kredytów mieszkaniowych, których dotyczą przepisy ustawy o  pomocy państwa w  spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (4509),

 599. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie prywatyzacji szpitali (4512),

 600. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Iwony Guzowskiej w  sprawie apelu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (4513),

 601. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Wojciecha Pomajdy w  sprawie uwzględnienia przy pracach nad nowelizacją ustawy o  restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki zapisu, który pozwoli na finansowanie wydatków związanych z  usuwaniem na terenach pogórniczych szkód wywołanych działalnością górniczą i  regulowanie zaległych należności podatkowych bezpośrednio ze środków budżetu państwa (4514),

 602. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie powstających osiedli kontenerowych dla osób z  wyrokami eksmisyjnymi (4515),

 603. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych (4516),

 604. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie przepisów ustawy o  podatku od towarów i  usług (4517),

 605. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (4518),

 606. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie limitów czasu pracy lekarzy (4521),

 607. sekretarza stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Boniego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wniosków z  "Raportu o  kapitale intelektualnym Polski" (4522),

 608. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie zmian w  rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (4523),

 609. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie trudności w  dostawach prądu (4524),

 610. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie osób niepełnosprawnych (4525),

 611. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie odpłatności za porody w  polskich szpitalach (4526),

 612. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie skuteczności leczenia chorych na raka w  Polsce (4527),

 613. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie systemów zabezpieczenia społecznego i  zdrowotnego (4528),

 614. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie finansowania programu wieloletniego "Programy ochrony brzegów morskich" ustanowionego na lata 2004‑2023 (4529),

 615. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie windykacji należności we wspólnocie mieszkaniowej (4530),

 616. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie wprowadzenia wymogu zarządzania nieruchomościami instytucjonalnymi przez licencjonowanych zarządców (4531),

 617. sekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej‑Roguskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Kopcia w  sprawie zbyt małych środków finansowych zapisanych w  budżecie na utrzymanie wód i  usuwanie szkód powodziowych, jakie powstały w  miesiącu wrześniu 2007 r. m.in. na terenie powiatów żywieckiego i  bielskiego w  zlewni rzeki Soły (4532),

 618. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Szaramy w  sprawie rozważenia możliwości zmian prawnych polegających na refundacji kosztów osprzętu do pomp insulinowych bez ograniczenia wiekowego (4533),

 619. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki Tomasza Półgrabskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie wprowadzenia ułatwień w  realizacji programu "Orlik 2012", w  tym dla samorządów z  woj. świętokrzyskiego (4534),

 620. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Grzyba w  sprawie wstrzymania procedur związanych z  rozpoczęciem inwestycji, w  tym drogowych finansowanych z  funduszy UE (4535),

 621. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Grzyba w  sprawie nieprawidłowości konkursu wyłaniającego Regionalną Instytucję Finansującą w  woj. wielkopolskim (4536),

 622. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Tomczaka w  sprawie kłopotów z  realizacją w  Poznaniu programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Monitoring dla szkół" (4537),

 623. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w  sprawie zgodności z  prawem wybudowania ściany w  ostrej granicy nieruchomości (4538),

 624. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej‑Skrzypek ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Aleksandra Marka Szczygły w  sprawie podjęcia działań zmierzających do wyrównania poziomu i  stworzenia równych szans dla uczniów ubiegających się o  indeks uczelni wyższych (4539),

 625. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzeja Jagusiewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie zagrożenia ekologicznego związanego ze składowaniem na terenach dawnego Polifarbu w  Gdyni niebezpiecznych chemikaliów (4540),

 626. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Zielińskiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie niejednoznacznego określenia w  ustawie o  systemie oświaty terminu "najbliższa gmina" (4541),

 627. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posłów Marka Zielińskiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie działań legislacyjnych w  zakresie uregulowania dostępu organizacji społecznych do postępowań administracyjnych toczących się na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (4542),

 628. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego na interpelację posłów Izabeli Leszczyny i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie zaniechania przez Ministerstwo Zdrowia nadawania odznak dla honorowych dawców krwi (4543),

 629. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Piotra van der Coghena w  sprawie uregulowania stanu prawnego nierejestrowanych, terenowych pojazdów mechanicznych oraz podjęcia radykalnych działań w  celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na szlakach turystycznych i  w  miejscach rekreacji (4544),

 630. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie zakupu fotoradarów dla Komendy Powiatowej Policji w  Kraśniku, Opolu Lubelskim i  Janowie Lubelskim w  2009 r. (4546),

 631. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie zapobiegania jersiniozie na Lubelszczyźnie (4547),

 632. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie rekompensat dla klubów sportowych oraz szkoleniowców za wieloletnią pracę z  młodzieżą (4548),

 633. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Longina Komołowskiego w  sprawie tworzenia szczecińskiego obszaru metropolitalnego (4549),

 634. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Łopaty w  sprawie nieprawidłowości wynikłych przy ocenie projektów w  ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (nr 1/POKL/3.3.4/08) w  zakresie poddziałania 3.3.4: Modernizacja metod i  treści kształcenia (4551),

 635. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mieczysława Kasprzaka w  sprawie problemu utylizacji eternitu w  indywidualnych gospodarstwach rolnych (4552),

 636. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel‑Kurowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie wszczęcia na terenie całego kraju postępowań skarbowych przeciwko właścicielom firm transportowych o  zwrot podatku VAT naliczonego od transakcji zakupu paliw (4553),

 637. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela w  sprawie sytuacji płacowej w  ośrodkach doradztwa rolniczego (4554),

 638. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie niedozwolonych praktyk stosowanych przez PKP Przewozy Regionalne (4555),

 639. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie szkód powodowanych przez wzrastającą populację lisów (4556),

 640. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie niekompatybilności programu Płatnik z  systemem informatycznym ZUS (4557),

 641. sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Jarosława Dudy ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie odmowy wystawiania zaświadczeń o  pomocy de minimis (4558),

 642. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie regulacji prawnych dotyczących internetowej sprzedaży leków (4559),

 643. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie uregulowania współwłasności wspólnot gruntowych (4560),

 644. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie sytuacji przemysłu drzewnego w  Polsce (4561),

 645. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Wojciecha Saługi w  sprawie zaliczki alimentacyjnej (4562),

 646. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Wojciecha Saługi i  Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o  premię termomodernizacyjną (4563),

 647. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai na interpelację posła Wojciecha Saługi w  sprawie połączenia zawodu adwokata i  radcy prawnego (4565),

 648. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Saługi w  sprawie możliwości wykupu mieszkań z  TBS (4566),

 649. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Magdaleny Kochan w  sprawie opóźnień w  procesie zatwierdzania i  dopuszczania podręczników szkolnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (4567),

 650. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel‑Kurowskiej ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Grzegorza Pisalskiego i  Krzysztofa Matyjaszczyka w  sprawie planów rządu dotyczących wprowadzenia podatku liniowego (4568),

 651. ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację posłów Barbary Bartuś, Krzysztofa Sońty i  Roberta Telusa w  sprawie szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta rolnikom (4570),

 652. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie wprowadzenia przepisów prawa dotyczących uregulowania spłaty kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe w  latach 1989‑1992 (4571),

 653. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie zmian na listach leków refundowanych związanych z  obowiązkiem ponownej, zgodnej z  wymogami UE rejestracji (4572),

 654. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Mazurek w  sprawie utylizacji odpadów medycznych w  woj. lubelskim (4573),

 655. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie stanu infrastruktury kolejowej oraz ruchu kolejowego na linii Łomża‑Śniadowo‑Ostrołęka oraz Łomża‑Śniadowo‑Białystok (4574),

 656. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Barbary Bartuś w  sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli w  2008 r. (4576),

 657. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie projektu ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze zmianami w  organizacji i  podziale zadań administracji publicznej w  województwie (4577),

 658. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Józefa Rojka w  sprawie przyznawania świadczeń oraz limitów w  przedmiocie dofinansowywania zakupu sprzętu ortopedycznego przez NFZ dla osób niepełnosprawnych (4578),

 659. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego w  sprawie stanowiska zajmowanego w  kwestii zarzutów stawianych przez akcjonariuszy mniejszościowych dotyczących nieprawidłowości w  działaniach Banku PKO SA (4579),

 660. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego w  sprawie Ośrodka "Pamięć i  Przyszłość" (4580),

 661. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie kontroli przestrzegania przez spółdzielnie mieszkaniowe zapisów znowelizowanej 14 czerwca 2007 r. ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych w  przedmiocie wykupu mieszkań na własność (4581),

 662. sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego w  sprawie nowelizacji ustawy z  dnia 19 września 2007 r. o  zmianie ustawy o  uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ‑  w  zakresie zadośćuczynienia i  odszkodowania (4582),

 663. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Augustyna Kubika ‑  z  upoważnienia ministra ‑  oraz sekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej‑Roguskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Romana Brodniaka, Ewy Drozd i  Ewy Wolak w  sprawie umożliwienia samorządom terytorialnym aktywnego uczestnictwa w  prowadzonych przez podmioty prywatne procesach i  programach rewitalizacji obszarów miejskich i  wiejskich (4583),

 664. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi (4584),

 665. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Wilka w  sprawie konieczności zmian w  ustawie o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w  tym wprowadzenia zakazu promocji alkoholu (4585),

 666. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Wojciecha Wilka w  sprawie wprowadzenia możliwości realizacji świadczeń alimentacyjnych przez ośrodki pomocy społecznej (4586),

 667. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Wojciecha Wilka w  sprawie konieczności przyspieszenia prac dotyczących zasad reprywatyzacji i  ostatecznego uregulowania sytuacji własnościowej nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II wojnie światowej na mocy dekretu PKWN z  dnia 6 września 1944 r. (4588),

 668. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Wilka w  sprawie finansowania z  budżetu państwa działalności powiatów (4589),

 669. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Wojciecha Wilka w  sprawie objęcia pełnymi uprawnieniami kombatanckimi osób zwolnionych dyscyplinarnie z  pracy za działalność związkową i  polityczną (4590),

 670. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie pokrywających się uprawnień urzędów skarbowych i  urzędów kontroli skarbowej (4591),

 671. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie zmiany organizacji wypłat świadczeń z  funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów (4592),

 672. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie przedmiotu "sztuka" w  ramowych planach nauczania oraz kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z  tego przedmiotu (4593),

 673. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny‑Duch ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Macieja Orzechowskiego i  Marka Zielińskiego w  sprawie funkcjonowania od 1 stycznia 2009 r. wspólnej obsługi placówek oświatowych w  formie zespołu ekonomiczno‑administracyjnego (4594),

 674. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wysokości przyszłych emerytur (4596),

 675. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie możliwości przebywania matki z  dzieckiem w  szpitalu (4597),

 676. podsekretarza stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Leszkiewicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wzrastającej liczby urzędników (4598),

 677. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów budowy do 2020 r. elektrowni atomowych na terenie Polski (4600),

 678. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie efektów prowadzonych rozmów dotyczących umowy o  małym ruchu granicznym z  Republiką Białoruś (4601),

 679. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie problemów w  funkcjonowaniu wojskowej formacji specjalnej GROM (4603),

 680. ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną (4604),

 681. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Witolda Drożdża ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów wprowadzenia zaostrzonych przepisów wobec stadionowych pseudo kibiców (4605),

 682. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów redukcji placówek dyplomatycznych (4606),

 683. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Jana Kulasa w  sprawie polityki państwa i  przygotowań do obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej (4607),

 684. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie możliwości nowelizacji ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Kodeksu cywilnego (4608),

 685. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie podjęcia prac legislacyjnych w  celu stworzenia ustawowych mechanizmów wspierania działań samorządów, zmierzających do nabywania przez nie mieszkań zakładowych od podmiotów prawnych (4609),

 686. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłanek Iwony Guzowskiej, Ewy Drozd, Bożeny Sławiak i  Renaty Zaremby w  sprawie zmiany ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (4610),

 687. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Iwony Guzowskiej w  sprawie zmiany granic Gdańska i  Sopotu (4611),

 688. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Elżbiety Łukacijewskiej w  sprawie pomocy państwa w  spłaceniu kredytów dotyczących mieszkań spółdzielczych (4612),

 689. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Jarosława Rusieckiego, Krzysztofa Lipca, Marka Kwitka i  Marii Zuby w  sprawie modernizacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna‑Sandomierz (4614),

 690. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Gołojucha w  sprawie drastycznego wzrostu cen nawozów sztucznych (4615),

 691. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Gołojucha w  sprawie dokumentu pn. "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007‑2013 Wytyczne w  zakresie postępowania w  sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z  krajowych lub regionalnych programów operacyjnych" (4616),

 692. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Osucha w  sprawie wprowadzenia nowych zasad finansowania budowy i  modernizacji dróg gminnych, powiatowych i  wojewódzkich (4617),

 693. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Osucha w  sprawie modernizacji infrastruktury kolejowej w  powiecie olkuskim (4618),

 694. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie problemów w  funkcjonowaniu Służby Celnej i  zarzutów stawianych przez związki zawodowe pod adresem szefa tych służb (4619),

 695. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie sytuacji asesorów, którzy w  kwietniu 2009 r. stracą votum do orzekania (4620),

 696. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Kwitka, Jarosława Rusieckiego, Krzysztofa Lipca i  Waldemara Wrony w  sprawie braku działań rządu zapobiegających drastycznemu spadkowi cen wiśni (4621),

 697. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie odszkodowań za bezumowne zajęcie terenów pod sieci energetyczne (4622),

 698. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Jagiełły w  sprawie remontu linii kolejowej Łódź‑Łowicz oraz remontu i  przebudowy linii kolejowej z  Łodzi do Kutna (4623),

 699. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie pogarszania się sytuacji w  wymiarze sprawiedliwości (4624),

 700. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Adama Rapackiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Jagiełły w  sprawie zakupu pojazdów dla polskiej Policji (4625),

 701. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie ułatwienia startu zawodowego absolwentom wydziałów prawa (4627),

 702. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie nieprzestrzegania przez władze miast zasady zrównoważonego rozwoju w  odniesieniu do ochrony środowiska na przykładzie miasta Gdyni (4629),

 703. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Habera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Matuszewskiego i  Zbigniewa Chmielowca w  sprawie znacznego spadku zapasów krwi (4632),

 704. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel‑Kurowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Jagiełły w  sprawie stabilności polskiego systemu bankowego (4633),

 705. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Jagiełły w  sprawie budowy Gazociągu Północnego (4634),

 706. ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu z  dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącego Marii Hutten‑Czapskiej (4635),

 707. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Adama Gawędy w  sprawie propozycji zmian w  ustawie o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (4636),

 708. ministra środowiska Macieja Nowickiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Dariusza Bąka w  sprawie protestów przedstawicieli przemysłu drzewnego (4638),

 709. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w  sprawie podjęcia prac legislacyjnych w  zakresie procedury regulującej stwierdzanie wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza i  prezydenta miasta, określonej w  art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw (4639),

 710. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Waldemara Andzela w  sprawie funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego (4640),

 711. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie wyznaczenia wielkości i  obszarów aglomeracji w  gminach powiatu krakowskiego (4642),

 712. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie zmian systemowych w  zarządzaniu odpadami komunalnymi na terenie gmin (4643),

 713. sekretarz stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julii Pitery ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłanek Jadwigi Wiśniewskiej i  Ewy Malik w  sprawie finansowania publicznymi pieniędzmi organizacji związanych z  PSL (4644),

 714. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Osucha w  sprawie uniemożliwienia przeniesienia ruchu tranzytowego z  płatnych autostrad na alternatywne drogi krajowe (4645),

 715. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Osucha w  sprawie wyznaczenia dodatkowych postojów dla pociągów pospiesznych spółki PKP Przewozy Regionalne, przejeżdżających linią kolejową nr 62 przez stacje Olkusz, Bukowno, Wolbrom (4646),

 716. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jacka Osucha w  sprawie uruchomienia w  nowym rozkładzie jazdy 2008/2009 spółki PKP Przewozy Regionalne połączeń pospiesznych przebiegających linią kolejową nr 62 Sosnowiec Płd.‑Olkusz‑Tunel (4647),

 717. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie rewaloryzacji stypendium Prezesa Rady Ministrów (4648),

 718. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzeja Jagusiewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów (4649),

 719. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Krząkały w  sprawie propozycji zmian w  systemie edukacji narodowej przedstawionych przez Zgromadzenia Ogólne Śląskiego Związku Gmin i  Powiatów (4652),

 720. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Urbaniaka oraz grupy posłów w  sprawie stosowania kas rejestrujących w  usługach przewozu miejskiego (4657),

 721. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Beaty Szydło i  Andrzeja Adamczyka w  sprawie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, o  których mowa w  art. 170 ustawy Prawo wodne (4659),

 722. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Beaty Szydło i  Andrzeja Adamczyka w  sprawie wprowadzenia systemu rozliczeń lecznictwa szpitalnego metodą jednorodnych grup pacjentów (4660),

 723. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie niektórych aspektów realizacji przez prezesa Rady Ministrów ustawy o  wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (4661),

 724. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie uregulowań w  zakresie zapisów prawnych dotyczących handlu obwoźnego (4662),

 725. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie projektu ustawy o  rozwoju miast i  obszarów metropolitalnych oraz uwzględnienie miasta Kielce w  krajowym systemie metropolii (4663),

 726. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Wziątka w  sprawie budowy spalarni odpadów w  Schwedt nad Odrą (4665),

 727. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Wziątka w  sprawie pomocy rolnikom ‑  ofiarom klęski suszy w  woj. zachodniopomorskim na przykładzie gminy Czaplinek (4666),

 728. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Andrzeja Halickiego w  sprawie uruchomienia procedur ulokowania w  budżecie Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego środków finansowych niezbędnych do realizacji budowy Muzeum Historii Żydów Polskich (4668),

 729. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie podwyższenia dotychczasowej kwoty uprawniającej do korzystania z  pomocy społecznej (4673),

 730. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel‑Kurowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie opodatkowania wynagrodzeń za pracę finansowaną z  funduszy unijnych (4674),

 731. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie projektu ustawy o  funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych (4677),

 732. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (4678),

 733. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie sytuacji osób kończących aplikację sędziowską (4679),

 734. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posła Jerzego Rębka w  sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych pozwalających na wypłatę świadczeń pieniężnych medalistom olimpiad głuchych z  lat 1992‑2001, których nie objęła nowelizacja ustawy z  dnia 8 września 2006 r. o  zmianie ustawy o  kulturze fizycznej (4681),

 735. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Bożeny Sławiak w  sprawie propozycji wprowadzenia obowiązku dla wydziałów ksiąg wieczystych w  sądach rejonowych powiadamiania spółdzielni mieszkaniowych, jako ustawowych zarządców nieruchomości, o  zmianie właścicieli odrębnej własności lokali (4682),

 736. ministra sportu i  turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na interpelację posła Mirosława Koźlakiewicza w  sprawie wyłączenia z  kręgu beneficjentów świadczeń pieniężnych przyznanych z  budżetu państwa byłych reprezentantów Polski uczestniczących w  igrzyskach paraolimpijskich przed 1992 r. (4683),

 737. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie zakupu przez MEN oprogramowania do nauki dla uczniów techników ekonomicznych (4684),

 738. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Witolda Drożdża ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Balickiego w  sprawie realizacji ustawy o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących funkcje publiczne w  zakresie dotyczącym interoperacyjności systemów informatycznych (4685),

 739. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Joanny Muchy w  sprawie nowelizacji ustawy o  podpisie elektronicznym (4686),

 740. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Joanny Muchy w  sprawie sytuacji młodzieży, która przerywa naukę po ukończeniu gimnazjum (4687),

 741. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Panasiuka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Joanny Muchy w  sprawie obowiązku całorocznej jazdy samochodem z  włączonymi światłami mijania (4688),

 742. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie skutków finansowych nielegalnego handlu dla budżetu państwa (4691),

 743. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie wpisania szczepionki przeciwko wirusowi HPV na listę szczepień obowiązkowych lub zalecanych (4693),

 744. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie uznania miasta Olsztyna wraz z  jego strefą podmiejską za metropolię (4695),

 745. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie niezbędnej potrzeby opracowania rządowego projektu ustawy o  Straży Kolejowej (4697),

 746. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie zniżek na przejazdy PKP dla osób niepełnosprawnych i  ich opiekunów (4698),

 747. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Grzyba w  sprawie warunków i  trybu udzielania pomocy finansowej w  ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (4703),

 748. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Grzyba w  sprawie zintensyfikowania prac nad projektem ustawy o  przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (4708),

 749. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Rydzonia w  sprawie sytuacji płacowej pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i  Nasiennictwa (4709),

 750. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie polskiego przemysłu drzewnego (4711),

 751. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie uregulowania stanu prawnego związanego z  zajęciami z  zakresu kynoterapii (4712),

 752. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Czesława Hoca w  sprawie umożliwienia organizacjom pożytku publicznego (OPP) korzystania ze środków przewidzianych w  ustawie o  finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i  domów dla bezdomnych ‑  w  celu remontu, modernizacji i  przystosowania lokalu będącego własnością OPP oraz umożliwienia OPP, chociażby okresowego dopuszczenia finansowania remontu, modernizacji i  przystosowania lokalu będącego jej własnością także w  trakcie prowadzonych już robót, tj. w  trakcie prowadzonej inwestycji (zmiana art. 16 pkt 1) ‑  na przykładzie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym ‑  Koła w  Kołobrzegu (4714),

 753. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Mirosławy Masłowskiej w  sprawie podjęcia procedur legislacyjnych zmierzających do udzielenia pomocy poszkodowanym rodzinom rolniczym z  terenów woj. zachodniopomorskiego z  powodu trudnych warunków atmosferycznych (4715),

 754. sekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Steca w  sprawie przyspieszenia płatności bezpośrednich za 2008 r. dla rolników dotkniętych klęską suszy (4718),

 755. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w  sprawie zawodów i  specjalności uznawanych za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej (4719),

 756. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Wojciecha Szaramy w  sprawie interpretacji art. 155 ust. 3 ustawy o  pomocy społecznej (4721),

 757. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Wojciecha Szaramy w  sprawie planowanych zmian w  zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez właścicieli małych firm (4723),

 758. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie (4724),

 759. ministra rolnictwa i  rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie wdrażania przepisów zawartych w  ustawie o  paszach (4727),

 760. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Michała Szczerby w  sprawie siedziby Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie (4730),

 761. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel‑Kurowskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie pracowników finansowanych z  funduszy unijnych (4734),

 762. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie dostępu do edukacji dzieci romskich (4737),

 763. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie sytuacji osób podejmujących pracę w  okolicznościach orzeczenia ZUS o  częściowej zdolności do pracy (4760).1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna