Rzeczypospolitej polskiej VI kadencjaPobieranie 0,76 Mb.
Strona1/3
Data14.02.2018
Rozmiar0,76 Mb.
  1   2   3

- -


Druk nr 871SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja


Informacja Marszałka Sejmu

o wpływie interpelacji i  zapytań poselskich

oraz odpowiedzi na interpelacje i  zapytania

I INTERPELACJE

Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

 1. posła Janusza Cichonia w  sprawie planowanych zmian legislacyjnych w  zakresie ochrony i  opieki nad zabytkami ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego ‑  ponowna (3113),

 2. posła Krzysztofa Putry w  sprawie planowanych inwestycji drogowych w  woj. podlaskim ‑  do ministra infrastruktury ‑  ponowna (3251),

 3. posła Jana Religi w  sprawie złej jakości gazu ziemnego ‑  do ministra gospodarki ‑  ponowna (3256),

 4. poseł Krystyny Skowrońskiej w  sprawie zarezerwowania w  budżecie państwa środków na zapewnienie udziału własnego dla projektów z  zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd woj. podkarpackiego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego w  dziedzinie ochrony przed powodzią ‑  do ministra rozwoju regionalnego ‑  ponowna (3260),

 5. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany organizacyjne w  wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi ‑  ponowna (3442),

 6. poseł Beaty Mazurek w  sprawie działań Krajowej Spółki Cukrowej SA prowadzonych w  ramach zagospodarowania majątku oraz zasobów ludzkich zlikwidowanych lub będących w  likwidacji cukrowni Lubelszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem Cukrowni Rejowiec ‑  do ministra skarbu państwa ‑  ponowna (3643),

 7. posła Wiesława Wody w  sprawie możliwości egzekucji wyroków sądowych orzeczonych w  stosunku do osób skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe ‑  do ministra zdrowia ‑  ponowna (4021),

 8. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie przesłanek i  skutków prywatyzacji Zakładów Azotowych w  Tarnowie‑Mościcach SA ‑  do ministra skarbu państwa (4402),

 9. posła Henryka Milcarza w  sprawie zakwalifikowania linii kolejowej Warszawa‑Kielce‑Busko‑Nowy Sącz na listę projektów sieci TEN‑T przewidzianych do realizacji oraz przedstawienia argumentacji, która nakazała Ministerstwu Infrastruktury pominąć tę linię przy sporządzaniu takiej listy i  przesyłaniu jej do dalszych konsultacji, w  tym do samorządów ‑  do ministra infrastruktury (4403),

 10. posła Grzegorza Janika w  sprawie projektu ustawy nowelizującej ustawę o  grach i  zakładach wzajemnych ‑  do ministra finansów (4404),

 11. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie projektu ustawy o  zmianie ustawy o  podatku akcyzowym, która przewiduje wzrost akcyzy na autogaz ‑  do prezesa Rady Ministrów (4405),

 12. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie skutków klęski suszy na terenie gminy Ostrówek ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4406),

 13. posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie zwrotów nieruchomości zarezerwowanych na urządzenie lub poszerzenie dróg publicznych związanych ze zwrotami nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa ‑  do ministra infrastruktury (4407),

 14. poseł Joanny Skrzydlewskiej w  sprawie planów reorganizacji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i  likwidacji Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Brzezinach ‑  do ministra sprawiedliwości (4408),

 15. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie planów przekazania państwowych wyższych szkół zawodowych samorządom wojewódzkim ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (4409),

 16. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie planów inwestycyjnych z  branży inżynierii materiałowej na Podkarpaciu ‑  do ministra rozwoju regionalnego (4410),

 17. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie zniesienia podatku od operacji giełdowych, finansowych i  lokat bankowych ‑  do ministra finansów (4411),

 18. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie planu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa na lata 2008‑2009 ‑  do ministra skarbu państwa (4412),

 19. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie kolejnych bardzo poważnych awarii samolotu wojskowego F‑16 ‑  do ministra obrony narodowej (4413),

 20. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie zamówienia na potrzeby Sił Zbrojnych RP wyrzutni "Patriot" ‑  do ministra obrony narodowej (4414),

 21. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie niepokojącej sytuacji w  Departamencie Prawnym Ministerstwa Obrony Narodowej ‑  do ministra obrony narodowej (4415),

 22. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego przez cały stan osobowy Sił Wysokiej Gotowości Zdolnych do Przerzutu ‑  do ministra obrony narodowej (4416),

 23. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie zakupu dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP nowych urządzeń noktowizyjnych ‑  do ministra obrony narodowej (4417),

 24. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie celowości udziału Sił Zbrojnych RP w  wojnie w  Afganistanie i  kosztów tej ekspedycji ‑  do ministra obrony narodowej (4418),

 25. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie braku nadzoru nad działalnością Oddziału Agencji Mienia Wojskowego w  Krakowie ‑  do ministra obrony narodowej (4419),

 26. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie sytuacji w  sektorze obronnym ‑  do ministra obrony narodowej (4420),

 27. posła Mirosława Pawlaka w  sprawie zasadności i  potrzeby funkcjonowania instytucji rzecznika prasowego w  sądach wojskowych ‑  do ministra sprawiedliwości (4421),

 28. posła Mariusza Grada w  sprawie przesunięcia z  listy rezerwowej na listę podstawową inwestycji drogowej; drogi ekspresowej S17 Piaski‑Hrebenne ‑  do ministra infrastruktury (4422),

 29. posła Mariusza Grada w  sprawie zmiany ustawy o  Państwowej Straży Pożarnej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4423),

 30. posła Mariusza Grada w  sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4424),

 31. posła Mariusza Grada w  sprawie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4425),

 32. posła Mariusza Grada w  sprawie zwalczania warrozy ‑  choroby wywołującej masowy pomór pszczół ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4426),

 33. posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie sprzeciwu NSZZ "Solidarność" wobec planowanego włączenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji zespolonej ‑  do ministra zdrowia (4427),

 34. posła Waldemara Andzela w  sprawie przyznania ulgi podatkowej rodzinom zastępczym ‑  do ministra finansów (4428),

 35. posła Andrzeja Bętkowskiego w  sprawie planowanej reformy NFZ ‑  do ministra zdrowia (4429),

 36. posła Michała Stuligrosza w  sprawie systemu szkolenia sportowców profesjonalnych ‑  do ministra sportu i  turystyki (4430),

 37. posłów Tomasza Piotra Nowaka, Arkadego Fiedlera i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie projektu zmian przepisów pozwalających na otwieranie ośrodków ruchu drogowego w  miastach powiatowych ‑  do ministra infrastruktury (4431),

 38. poseł Aldony Młyńczak w  sprawie wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o  tworzeniu i  działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych ‑  do ministra gospodarki (4432),

 39. posła Adama Żylińskiego w  sprawie trudnej sytuacji na rynku hodowli drobiu ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4433),

 40. posła Janusza Chwieruta w  sprawie zmiany ustawy Prawo wodne ‑  do ministra środowiska (4434),

 41. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie propozycji zmian w  ustawie o  odpadach ‑  do prezesa Rady Ministrów (4435),

 42. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów wprowadzenia odpowiedzialności urzędników ze środków własnych za błędne wydanie decyzji ‑  do ministra gospodarki (4436),

 43. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów wprowadzenia obowiązku jazdy w  zapiętych pasach bezpieczeństwa w  autokarach ‑  do prezesa Rady Ministrów (4437),

 44. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie poprawy bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych ‑  do prezesa Rady Ministrów (4438),

 45. posła Tadeusza Motowidły w  sprawie wypłaty odszkodowań z  tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych ‑  do ministra finansów (4439),

 46. posła Tadeusza Motowidły w  sprawie sytuacji kobiet w  ciąży na rynku pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4440),

 47. posła Tadeusza Motowidły w  sprawie zabezpieczenia mieszkań socjalnych ‑  do ministra infrastruktury (4441),

 48. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie wysokich cen leków ‑  do ministra zdrowia (4442),

 49. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie sytuacji na przejściach granicznych wschodniej Polski ‑  do prezesa Rady Ministrów (4443),

 50. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie leków generycznych ‑  do ministra zdrowia (4444),

 51. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie sprzedaży przez sklepy internetowe substancji o  działaniu psychoaktywnym ‑  do ministra zdrowia (4445),

 52. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie braku kontroli nad internetową sprzedażą substancji psychoaktywnych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4446),

 53. posła Zbigniewa Matuszczaka w  sprawie zlikwidowania skierowań od lekarzy pierwszego kontaktu do lekarzy specjalistów ‑  do ministra zdrowia (4447),

 54. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie emerytur wypłacanych obywatelom polskim z  tytułu pracy na terenie Republiki Czeskiej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4448),

 55. posła Witolda Pahla w  sprawie programu "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" ‑  do ministra gospodarki (4449),

 56. posłów Arkadego Fiedlera i  Tomasza Piotra Nowaka w  sprawie możliwości podjęcia prac nad przetwarzaniem węgla w  paliwo ‑  do ministra gospodarki (4450),

 57. posłów Tadeusza Arkita, Jarosława Gowina i  Witolda Kochana w  sprawie propozycji zmian w  prawie meldunkowym oraz zasad rejestracji obywateli na terenie Polski ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4451),

 58. posła Romana Kaczora w  sprawie zadłużenia, jakie powstało w  wyniku niepłacenia podatku VAT przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ‑  do ministra finansów (4452),

 59. posła Jana Kulasa w  sprawie Zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej tzw. Niebieskiej księgi ‑  do ministra infrastruktury (4453),

 60. posła Jana Kulasa w  sprawie polityki rządowej i  stanu prac nad Programem dla Wisły i  jej dorzecza 2020 ‑  do ministra środowiska (4454),

 61. posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie wysokości kar za nielegalną wycinkę drzew ‑  do ministra środowiska (4455),

 62. posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie ochrony informacji niejawnych w  dziedzinie informacyjnej i  telekomunikacyjnej ‑  do prezesa Rady Ministrów (4456),

 63. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie domów pomocy społecznej i  podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej pracowników i  tych placówek ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4457),

 64. poseł Izabelli Sierakowskiej w  sprawie wyznaczenia Polsce kwot produkcyjnych cukru przez Unię Europejską ‑  do prezesa Rady Ministrów (4458),

 65. posła Tadeusza Cymańskiego w  sprawie zasad zaciągania pożyczek i  kredytów bankowych oraz ich poręczenia przez współmałżonków ‑  do ministra finansów (4459),

 66. posła Tadeusza Cymańskiego w  sprawie zasad dokonywania wpisów zaproszeń cudzoziemców do Polski do ewidencji zaproszeń ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4460),

 67. posła Tadeusza Cymańskiego w  sprawie możliwości korzystania przez dzieci wojskowych z  zasobów mieszkaniowych WAM ‑  do ministra obrony narodowej (4461),

 68. poseł Elżbiety Jakubiak w  sprawie wizyty w  Polsce prezydenta UEFA Michela Platiniego ‑  do ministra sportu i  turystyki (4462),

 69. poseł Beaty Kempy w  sprawie rekompensat dla osób chorych na hemofilię i  pokrewne skazy krwotoczne zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C /HCV/ ‑  do ministra zdrowia (4463),

 70. poseł Beaty Kempy w  sprawie istniejących zagrożeń, a  także perspektyw rozwoju służby zdrowia ‑  do ministra zdrowia (4464),

 71. poseł Beaty Kempy w  sprawie ułatwienia startu młodym rolnikom ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4465),

 72. poseł Jadwigi Wiśniewskiej w  sprawie zniesienia ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi ‑  do ministra infrastruktury (4466),

 73. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie planów prywatyzacji polskich uzdrowisk ‑  do ministra skarbu państwa (4467),

 74. posła Łukasza Zbonikowskiego w  sprawie wykupu lokali mieszkalnych należących do PKP ‑  do ministra infrastruktury (4468),

 75. poseł Ewy Wolak w  sprawie finansowania przez gminy konserwacji oświetlenia ulicznego ‑  do ministra finansów (4469),

 76. posła Jana Szyszki w  sprawie katastrofalnej sytuacji na rynku skupu owoców miękkich ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4470),

 77. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie uzupełnienia przez budżet państwa wpływów do Funduszu Zajęć Sportowo‑Rekreacyjnych dla Uczniów w  2009 r. i  latach następnych ‑  do ministra sportu i  turystyki (4471),

 78. poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w  Mongolii ‑  do ministra spraw zagranicznych (4472),

 79. posła Stanisława Żelichowskiego w  sprawie możliwości przeznaczenia gruntów będących w  zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych na rekompensaty w  naturze dla rolników za grunty przejmowane przez Skarb Państwa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4473),

 80. poseł Joanny Skrzydlewskiej w  sprawie budowy obwodnicy miasta Brzezin w  ciągu drogi krajowej nr 72 (Konin‑Łódź‑Brzeziny‑Rawa Mazowiecka) ‑  do ministra infrastruktury (4474),

 81. poseł Joanny Skrzydlewskiej w  sprawie wprowadzenia zmian ustawodawczych mających na celu zapewnienie niezbędnej opieki medycznej w  placówkach o  charakterze opiekuńczo‑wychowawczym i  resocjalizacyjnym ‑  do ministra zdrowia (4475),

 82. posła Andrzeja Grzyba w  sprawie sytuacji domów pomocy społecznej i  grożącej akcji protestacyjnej ich pracowników ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4476),

 83. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie inicjatywy legislacyjnej wprowadzającej instytucję pozwów zbiorowych ‑  do ministra sprawiedliwości (4477),

 84. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie obowiązku posiadania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych przez gminy na gruntach stanowiących własność komunalną ‑  do ministra środowiska (4478),

 85. posła Józefa Piotra Klima w  sprawie wsparcia dla producentów aronii czarnoowocowej ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4479),

 86. posła Józefa Piotra Klima w  sprawie zapobiegania i  karania przemocy domowej ‑  do ministra sprawiedliwości (4480),

 87. posła Henryka Milcarza w  sprawie złagodzenia katastrofalnej sytuacji sadowników z  terenu woj. świętokrzyskiego w  związku ze skandalicznie niskimi cenami skupu wiśni ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4481),

 88. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie braku przepisów wykonawczych do ustawy o  ochronie przyrody w  zakresie zwalczania szkodników z  drzew przydrożnych ‑  do ministra środowiska (4482),

 89. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie pomocy rolnikom w  związku z  panującą suszą ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4483),

 90. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie regulacji statusu prawnego strażaków ochotników, członków stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych oraz kwestii przepisów szczególnych kształtujących ich sytuację prawną ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4484),

 91. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie konieczności osobistego wykupywania przez osoby obłożnie chore artykułów medycznych związanych z  leczeniem ‑  do ministra zdrowia (4485),

 92. posła Jerzego Budnika w  sprawie zamierzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji dotyczących wzmocnienia jednostek ochotniczej straży pożarnej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4486),

 93. posła Artura Ostrowskiego w  sprawie odebrania woj. łódzkiemu Oddziału NFZ ‑  do ministra zdrowia (4487),

 94. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie wydłużenia dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy ‑  do prezesa Rady Ministrów (4488),

 95. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie braku polskich inwestycji w  Iraku ‑  do prezesa Rady Ministrów (4489),

 96. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie zmian w  ustawie o  podatku dochodowym od osób fizycznych w  zakresie rozszerzenia ulgi rodzinnej ‑  do ministra finansów (4490),

 97. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie projektu zmian w  ustawie Prawo budowlane ‑  do ministra infrastruktury (4491),

 98. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie nowelizacji ustawy o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych ‑  do prezesa Rady Ministrów (4492),

 99. posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie możliwości wprowadzenia przez Polskę zakazu importu produktów z  fok ‑  do ministra gospodarki (4493),

 100. posłów Andrzeja Pałysa i  Jana Łopaty w  sprawie sytuacji na polskim rynku drzewnym ‑  do ministra środowiska (4494),

 101. posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie aktualnego stanu zaawansowania realizacji umowy offsetowej zawartej przy zakupie samolotów F‑16 ‑  do ministra gospodarki (4495),

 102. posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie obwodnicy miasta Płotów leżącego na trasie Berlin‑Szczecin‑Gdańsk ‑  do ministra infrastruktury (4496),

 103. posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w  obiektach tymczasowych ‑  do ministra zdrowia oraz ministra gospodarki (4497),

 104. posła Jana Kulasa w  sprawie stanu i  perspektyw współpracy z  Polonią ‑  do ministra spraw zagranicznych (4498),

 105. posła Jerzego Szmajdzińskiego w  sprawie niewykorzystania przez rząd możliwości inwestycji gospodarczych w  Iraku ‑  do prezesa Rady Ministrów (4499),

 106. posła Józefa Rojka w  sprawie potrzeby regulacji cen surowca drzewnego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ‑  do ministra środowiska (4500),

 107. posła Józefa Rojka w  sprawie funkcjonowania nowego systemu opłat za poruszanie się pojazdów ciężarowych po drogach krajowych ‑  do ministra infrastruktury (4501),

 108. poseł Beaty Mazurek w  sprawie preferowania alternatywnych form edukacji przedszkolnej kosztem tradycyjnych przedszkoli ‑  do ministra edukacji narodowej (4502),

 109. poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu ‑  do ministra infrastruktury (4503),

 110. posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie zaspokojenia roszczeń wysuwanych przez obywateli w  związku z  realizacją przedwojennych obligacji Skarbu Państwa ‑  do ministra finansów (4504),

 111. posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie przejęcia przez czeską spółkę New World Ressources kopalni "Dębieńsko" w  Czerwionce‑Leszczynach oraz ponownego uruchomienia byłej kopalni "Morcinek" w  Kaczycach w  porozumieniu z  Jastrzębską Spółką Węglową SA ‑  do ministra gospodarki (4505),

 112. posła Tadeusza Motowidły w  sprawie przekroczenia funduszu płac w  spółkach węglowych, które może wywołać niepokoje społeczne, łamanie prawa i  zagrozić wynikom ekonomicznym branży węgla kamiennego ‑  do ministra gospodarki (4506),

 113. posłów Tadeusza Tomaszewskiego i  Bogusława Wontora w  sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników Centralnego Ośrodka Sportu ‑  do ministra sportu i  turystyki (4507),

 114. posłów Jana Łopaty i  Edwarda Wojtasa w  sprawie skutków społecznych i  gospodarczych wprowadzonego w  2007 r. zakazu pracy w  święta we wszystkich placówkach handlowych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4508),

 115. posłów Jana Łopaty i  Edwarda Wojtasa w  sprawie sposobu ustalania wysokości zadłużenia z  tytułu kredytów mieszkaniowych, których dotyczą przepisy ustawy o  pomocy państwa w  spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych ‑  do ministra infrastruktury (4509),

 116. posłanek Anny Paluch i  Grażyny Gęsickiej w  sprawie podjęcia dalszych niezbędnych prac remontowych na drodze krajowej nr 28 ‑  do ministra infrastruktury (4510),

 117. poseł Anny Paluch w  sprawie podjęcia niezbędnych prac remontowych na drodze krajowej nr 75 na odcinku Nowa Wieś‑Krzyżówka‑Mochnaczka‑Tylicz‑Muszynka (przejście graniczne) ‑  do ministra infrastruktury (4511),

 118. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie prywatyzacji szpitali ‑  do ministra zdrowia (4512),

 119. poseł Iwony Guzowskiej w  sprawie apelu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków ‑  do ministra zdrowia (4513),

 120. posła Wojciecha Pomajdy w  sprawie uwzględnienia przy pracach nad nowelizacją ustawy o  restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki zapisu, który pozwoli na finansowanie wydatków związanych z  usuwaniem na terenach pogórniczych szkód wywołanych działalnością górniczą i  regulowanie zaległych należności podatkowych bezpośrednio ze środków budżetu państwa ‑  do prezesa Rady Ministrów (4514),

 121. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie powstających osiedli kontenerowych dla osób z  wyrokami eksmisyjnymi ‑  do ministra infrastruktury (4515),

 122. posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4516),

 123. posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie przepisów ustawy o  podatku od towarów i  usług ‑  do ministra finansów (4517),

 124. posła Waldy Dzikowskiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4518),

 125. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wstrzymania budowy autostrad ‑  do ministra infrastruktury (4519),

 126. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie modernizacji tras szybkiego ruchu ‑  do ministra infrastruktury (4520),

 127. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie limitów czasu pracy lekarzy ‑  do ministra zdrowia (4521),

 128. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wniosków z  "Raportu o  kapitale intelektualnym Polski" ‑  do prezesa Rady Ministrów (4522),

 129. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie zmian w  rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ‑  do ministra finansów (4523),

 130. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie trudności w  dostawach prądu ‑  do ministra gospodarki (4524),

 131. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie osób niepełnosprawnych ‑  do ministra zdrowia (4525),

 132. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie odpłatności za porody w  polskich szpitalach ‑  do ministra zdrowia (4526),

 133. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie skuteczności leczenia chorych na raka w  Polsce ‑  do ministra zdrowia (4527),

 134. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie systemów zabezpieczenia społecznego i  zdrowotnego ‑  do prezesa Rady Ministrów (4528),

 135. posła Konstantego Oświęcimskiego w  sprawie finansowania programu wieloletniego "Programy ochrony brzegów morskich" ustanowionego na lata 2004‑2023 ‑  do ministra finansów (4529),

 136. poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie windykacji należności we wspólnocie mieszkaniowej ‑  do ministra infrastruktury (4530),

 137. poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie wprowadzenia wymogu zarządzania nieruchomościami instytucjonalnymi przez licencjonowanych zarządców ‑  do ministra infrastruktury (4531),

 138. posła Tadeusza Kopcia w  sprawie zbyt małych środków finansowych zapisanych w  budżecie na utrzymanie wód i  usuwanie szkód powodziowych, jakie powstały w  miesiącu wrześniu 2007 r. m.in. na terenie powiatów żywieckiego i  bielskiego w  zlewni rzeki Soły ‑  do ministra finansów (4532),

 139. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie rozważenia możliwości zmian prawnych polegających na refundacji kosztów osprzętu do pomp insulinowych bez ograniczenia wiekowego ‑  do ministra zdrowia (4533),

 140. posła Przemysława Gosiewskiego w  sprawie wprowadzenia ułatwień w  realizacji programu "Orlik 2012", w  tym dla samorządów z  woj. świętokrzyskiego ‑  do prezesa Rady Ministrów (4534),

 141. posła Andrzeja Grzyba w  sprawie wstrzymania procedur związanych z  rozpoczęciem inwestycji, w  tym drogowych finansowanych z  funduszy UE ‑  do ministra rozwoju regionalnego (4535),

 142. posła Andrzeja Grzyba w  sprawie nieprawidłowości konkursu wyłaniającego Regionalną Instytucję Finansującą w  woj. wielkopolskim ‑  do ministra gospodarki (4536),

 143. posła Jacka Tomczaka w  sprawie kłopotów z  realizacją w  Poznaniu programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Monitoring dla szkół" ‑  do ministra edukacji narodowej (4537),

 144. posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w  sprawie zgodności z  prawem wybudowania ściany w  ostrej granicy nieruchomości ‑  do ministra infrastruktury (4538),

 145. posła Aleksandra Marka Szczygły w  sprawie podjęcia działań zmierzających do wyrównania poziomu i  stworzenia równych szans dla uczniów ubiegających się o  indeks uczelni wyższych ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (4539),

 146. posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie zagrożenia ekologicznego związanego ze składowaniem na terenach dawnego Polifarbu w  Gdyni niebezpiecznych chemikaliów ‑  do ministra środowiska (4540),

 147. posłów Marka Zielińskiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie niejednoznacznego określenia w  ustawie o  systemie oświaty terminu "najbliższa gmina" ‑  do ministra edukacji narodowej (4541),

 148. posłów Marka Zielińskiego i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie działań legislacyjnych w  zakresie uregulowania dostępu organizacji społecznych do postępowań administracyjnych toczących się na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ‑  do ministra środowiska (4542),

 149. posłów Izabeli Leszczyny i  Macieja Orzechowskiego w  sprawie zaniechania przez Ministerstwo Zdrowia nadawania odznak dla honorowych dawców krwi ‑  do ministra zdrowia (4543),

 150. posła Piotra van der Coghena w  sprawie uregulowania stanu prawnego nierejestrowanych, terenowych pojazdów mechanicznych oraz podjęcia radykalnych działań w  celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na szlakach turystycznych i  w  miejscach rekreacji ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji, ministra infrastruktury oraz ministra sportu i  turystyki (4544),

 151. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie kontroli ośrodków kolonijnych ‑  do ministra edukacji narodowej (4545),

 152. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie zakupu fotoradarów dla Komendy Powiatowej Policji w  Kraśniku, Opolu Lubelskim i  Janowie Lubelskim w  2009 r. ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4546),

 153. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie zapobiegania jersiniozie na Lubelszczyźnie ‑  do ministra zdrowia (4547),

 154. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie rekompensat dla klubów sportowych oraz szkoleniowców za wieloletnią pracę z  młodzieżą ‑  do ministra sportu i  turystyki (4548),

 155. posła Longina Komołowskiego w  sprawie tworzenia szczecińskiego obszaru metropolitalnego ‑  do prezesa Rady Ministrów (4549),

 156. posła Stanisława Żelichowskiego w  sprawie roszczeń majątkowych wobec Polski w  kontekście zgłoszonego wniosku czterech amerykańskich kongresmenów do Kongresu USA ‑  do ministra spraw zagranicznych (4550),

 157. posła Jana Łopaty w  sprawie nieprawidłowości wynikłych przy ocenie projektów w  ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (nr 1/POKL/3.3.4/08) w  zakresie poddziałania 3.3.4: Modernizacja metod i  treści kształcenia ‑  do ministra edukacji narodowej (4551),

 158. posła Mieczysława Kasprzaka w  sprawie problemu utylizacji eternitu w  indywidualnych gospodarstwach rolnych ‑  do ministra środowiska (4552),

 159. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie wszczęcia na terenie całego kraju postępowań skarbowych przeciwko właścicielom firm transportowych o  zwrot podatku VAT naliczonego od transakcji zakupu paliw ‑  do ministra finansów (4553),

 160. posła Krzysztofa Jurgiela w  sprawie sytuacji płacowej w  ośrodkach doradztwa rolniczego ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4554),

 161. posła Mariusza Grada w  sprawie niedozwolonych praktyk stosowanych przez PKP Przewozy Regionalne ‑  do ministra infrastruktury (4555),

 162. posła Mariusza Grada w  sprawie szkód powodowanych przez wzrastającą populację lisów ‑  do ministra środowiska (4556),

 163. posła Mariusza Grada w  sprawie niekompatybilności programu Płatnik z  systemem informatycznym ZUS ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4557),

 164. posła Mariusza Grada w  sprawie odmowy wystawiania zaświadczeń o  pomocy de minimis ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4558),

 165. posła Mariusza Grada w  sprawie regulacji prawnych dotyczących internetowej sprzedaży leków ‑  do ministra zdrowia (4559),

 166. posła Mariusza Grada w  sprawie uregulowania współwłasności wspólnot gruntowych ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4560),

 167. posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie sytuacji przemysłu drzewnego w  Polsce ‑  do prezesa Rady Ministrów (4561),

 168. posła Wojciecha Saługi w  sprawie zaliczki alimentacyjnej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4562),

 169. posłów Wojciecha Saługi i  Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o  premię termomodernizacyjną ‑  do ministra infrastruktury (4563),

 170. posłów Wojciecha Saługi i  Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych ‑  do prezesa Rady Ministrów (4564),

 171. posła Wojciecha Saługi w  sprawie połączenia zawodu adwokata i  radcy prawnego ‑  do ministra sprawiedliwości (4565),

 172. posła Wojciecha Saługi w  sprawie możliwości wykupu mieszkań z  TBS ‑  do ministra infrastruktury (4566),

 173. poseł Magdaleny Kochan w  sprawie opóźnień w  procesie zatwierdzania i  dopuszczania podręczników szkolnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ‑  do ministra edukacji narodowej (4567),

 174. posłów Bożeny Kotkowskiej, Grzegorza Pisalskiego i  Krzysztofa Matyjaszczyka w  sprawie planów rządu dotyczących wprowadzenia podatku liniowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (4568),

 175. poseł Barbary Bartuś oraz grupy posłów w  sprawie dyskryminacji chorych leczonych w  Polsce na SM ‑  do ministra zdrowia (4569),

 176. posłów Barbary Bartuś, Krzysztofa Sońty i  Roberta Telusa w  sprawie szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta rolnikom ‑  do ministra środowiska (4570),

 177. poseł Beaty Mazurek w  sprawie wprowadzenia przepisów prawa dotyczących uregulowania spłaty kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe w  latach 1989‑1992 ‑  do ministra infrastruktury (4571),

 178. poseł Beaty Mazurek w  sprawie zmian na listach leków refundowanych związanych z  obowiązkiem ponownej, zgodnej z  wymogami UE rejestracji ‑  do ministra zdrowia (4572),

 179. poseł Beaty Mazurek w  sprawie utylizacji odpadów medycznych w  woj. lubelskim ‑  do ministra środowiska (4573),

 180. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie stanu infrastruktury kolejowej oraz ruchu kolejowego na linii Łomża‑Śniadowo‑Ostrołęka oraz Łomża‑Śniadowo‑Białystok ‑  do ministra infrastruktury (4574),

 181. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie zmiany w  ustawie Prawo o  ruchu drogowym ‑  do ministra infrastruktury (4575),

 182. poseł Barbary Bartuś w  sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli w  2008 r. ‑  do ministra edukacji narodowej (4576),

 183. posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie projektu ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związku ze zmianami w  organizacji i  podziale zadań administracji publicznej w  województwie ‑  do prezesa Rady Ministrów (4577),

 184. posła Józefa Rojka w  sprawie przyznawania świadczeń oraz limitów w  przedmiocie dofinansowywania zakupu sprzętu ortopedycznego przez NFZ dla osób niepełnosprawnych ‑  do ministra zdrowia (4578),

 185. posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego w  sprawie stanowiska zajmowanego w  kwestii zarzutów stawianych przez akcjonariuszy mniejszościowych dotyczących nieprawidłowości w  działaniach Banku PKO SA ‑  do ministra skarbu państwa (4579),

 186. posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego w  sprawie Ośrodka "Pamięć i  Przyszłość" ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (4580),

 187. poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie kontroli przestrzegania przez spółdzielnie mieszkaniowe zapisów znowelizowanej 14 czerwca 2007 r. ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych w  przedmiocie wykupu mieszkań na własność ‑  do ministra infrastruktury (4581),

 188. posła Andrzeja Bętkowskiego w  sprawie nowelizacji ustawy z  dnia 19 września 2007 r. o  zmianie ustawy o  uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ‑  w  zakresie zadośćuczynienia i  odszkodowania ‑  do prezesa Rady Ministrów (4582),

 189. posłów Romana Brodniaka, Ewy Drozd i  Ewy Wolak w  sprawie umożliwienia samorządom terytorialnym aktywnego uczestnictwa w  prowadzonych przez podmioty prywatne procesach i  programach rewitalizacji obszarów miejskich i  wiejskich ‑  do ministra rozwoju regionalnego oraz ministra finansów (4583),

 190. poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi ‑  do ministra infrastruktury (4584),

 191. posła Wojciecha Wilka w  sprawie konieczności zmian w  ustawie o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w  tym wprowadzenia zakazu promocji alkoholu ‑  do ministra zdrowia (4585),

 192. posła Wojciecha Wilka w  sprawie wprowadzenia możliwości realizacji świadczeń alimentacyjnych przez ośrodki pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4586),

 193. posła Wojciecha Wilka w  sprawie problemów wynikających z  lokalizacji planowanych dróg ekspresowych na przykładzie drogi ekspresowej S19 na terenie powiatu kraśnickiego ‑  do ministra infrastruktury (4587),

 194. posła Wojciecha Wilka w  sprawie konieczności przyspieszenia prac dotyczących zasad reprywatyzacji i  ostatecznego uregulowania sytuacji własnościowej nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II wojnie światowej na mocy dekretu PKWN z  dnia 6 września 1944 r. ‑  do prezesa Rady Ministrów (4588),

 195. posła Wojciecha Wilka w  sprawie finansowania z  budżetu państwa działalności powiatów ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4589),

 196. posła Wojciecha Wilka w  sprawie objęcia pełnymi uprawnieniami kombatanckimi osób zwolnionych dyscyplinarnie z  pracy za działalność związkową i  polityczną ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4590),

 197. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie pokrywających się uprawnień urzędów skarbowych i  urzędów kontroli skarbowej ‑  do ministra finansów (4591),

 198. posła Włodzimierza Karpińskiego w  sprawie zmiany organizacji wypłat świadczeń z  funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4592),

 199. poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie przedmiotu "sztuka" w  ramowych planach nauczania oraz kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z  tego przedmiotu ‑  do ministra edukacji narodowej (4593),

 200. posłów Macieja Orzechowskiego i  Marka Zielińskiego w  sprawie funkcjonowania od 1 stycznia 2009 r. wspólnej obsługi placówek oświatowych w  formie zespołu ekonomiczno‑administracyjnego ‑  do ministra finansów (4594),

 201. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego ‑  do ministra finansów (4595),

 202. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wysokości przyszłych emerytur ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4596),

 203. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie możliwości przebywania matki z  dzieckiem w  szpitalu ‑  do ministra zdrowia (4597),

 204. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wzrastającej liczby urzędników ‑  do prezesa Rady Ministrów (4598),

 205. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie systemowego wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej ‑  do ministra finansów (4599),

 206. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów budowy do 2020 r. elektrowni atomowych na terenie Polski ‑  do ministra gospodarki (4600),

 207. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie efektów prowadzonych rozmów dotyczących umowy o  małym ruchu granicznym z  Republiką Białoruś ‑  do ministra spraw zagranicznych (4601),

 208. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie prowadzenia kontroli stanu technicznego autobusów kursujących na trasach podmiejskich ‑  do prezesa Rady Ministrów (4602),

 209. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie problemów w  funkcjonowaniu wojskowej formacji specjalnej GROM ‑  do ministra obrony narodowej (4603),

 210. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną ‑  do prezesa Rady Ministrów (4604),

 211. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów wprowadzenia zaostrzonych przepisów wobec stadionowych pseudo kibiców ‑  do prezesa Rady Ministrów (4605),

 212. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie planów redukcji placówek dyplomatycznych ‑  do ministra spraw zagranicznych (4606),

 213. posła Jana Kulasa w  sprawie polityki państwa i  przygotowań do obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej ‑  do ministra obrony narodowej (4607),

 214. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie możliwości nowelizacji ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Kodeksu cywilnego ‑  do ministra infrastruktury (4608),

 215. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie podjęcia prac legislacyjnych w  celu stworzenia ustawowych mechanizmów wspierania działań samorządów, zmierzających do nabywania przez nie mieszkań zakładowych od podmiotów prawnych ‑  do ministra infrastruktury (4609),

 216. posłanek Iwony Guzowskiej, Ewy Drozd, Bożeny Sławiak i  Renaty Zaremby w  sprawie zmiany ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ‑  do prezesa Rady Ministrów (4610),

 217. poseł Iwony Guzowskiej w  sprawie zmiany granic Gdańska i  Sopotu ‑  do prezesa Rady Ministrów (4611),

 218. poseł Elżbiety Łukacijewskiej w  sprawie pomocy państwa w  spłaceniu kredytów dotyczących mieszkań spółdzielczych ‑  do ministra infrastruktury (4612),

 219. posłów Bożeny Kotkowskiej, Bartosza Arłukowicza i  Grzegorza Pisalskiego w  sprawie określonych przez prezesa NFZ zasad kontraktowania usług w  zakresie wymagań dotyczących świadczeń produktu kontraktowego tzw. chirurgii jednego dnia ‑  do ministra zdrowia (4613),

 220. posłów Jarosława Rusieckiego, Krzysztofa Lipca, Marka Kwitka i  Marii Zuby w  sprawie modernizacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna‑Sandomierz ‑  do ministra infrastruktury (4614),

 221. posła Kazimierza Gołojucha w  sprawie drastycznego wzrostu cen nawozów sztucznych ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4615),

 222. posła Kazimierza Gołojucha w  sprawie dokumentu pn. "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007‑2013 Wytyczne w  zakresie postępowania w  sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z  krajowych lub regionalnych programów operacyjnych" ‑  do ministra rozwoju regionalnego (4616),

 223. posła Jacka Osucha w  sprawie wprowadzenia nowych zasad finansowania budowy i  modernizacji dróg gminnych, powiatowych i  wojewódzkich ‑  do ministra infrastruktury (4617),

 224. posła Jacka Osucha w  sprawie modernizacji infrastruktury kolejowej w  powiecie olkuskim ‑  do ministra infrastruktury (4618),

 225. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie problemów w  funkcjonowaniu Służby Celnej i  zarzutów stawianych przez związki zawodowe pod adresem szefa tych służb ‑  do prezesa Rady Ministrów (4619),

 226. posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie sytuacji asesorów, którzy w  kwietniu 2009 r. stracą votum do orzekania ‑  do ministra sprawiedliwości (4620),

 227. posłów Marka Kwitka, Jarosława Rusieckiego, Krzysztofa Lipca i  Waldemara Wrony w  sprawie braku działań rządu zapobiegających drastycznemu spadkowi cen wiśni ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4621),

 228. posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie odszkodowań za bezumowne zajęcie terenów pod sieci energetyczne ‑  do prezesa Rady Ministrów (4622),

 229. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie remontu linii kolejowej Łódź‑Łowicz oraz remontu i  przebudowy linii kolejowej z  Łodzi do Kutna ‑  do ministra infrastruktury (4623),

 230. posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie pogarszania się sytuacji w  wymiarze sprawiedliwości ‑  do prezesa Rady Ministrów (4624),

 231. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie zakupu pojazdów dla polskiej Policji ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4625),

 232. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie przedłużenia rurociągu Odessa‑Brody do Polski ‑  do ministra gospodarki (4626),

 233. posła Roberta Kołakowskiego w  sprawie ułatwienia startu zawodowego absolwentom wydziałów prawa ‑  do prezesa Rady Ministrów (4627),

 234. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie zapewnienia odpowiedniej opieki internistycznej mieszkańcom woj. łódzkiego ‑  do ministra zdrowia (4628),

 235. posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie nieprzestrzegania przez władze miast zasady zrównoważonego rozwoju w  odniesieniu do ochrony środowiska na przykładzie miasta Gdyni ‑  do ministra środowiska (4629),

 236. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie zmiany przebiegu drogi ekspresowej S74 na terenie woj. łódzkiego ‑  do ministra infrastruktury (4630),

 237. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie zapewnienia odpowiedniego leczenia osobom chorym na mukopolisacharydozę i  choroby pokrewne ‑  do ministra zdrowia (4631),

 238. posłów Marka Matuszewskiego i  Zbigniewa Chmielowca w  sprawie znacznego spadku zapasów krwi ‑  do ministra zdrowia (4632),

 239. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie stabilności polskiego systemu bankowego ‑  do ministra finansów (4633),

 240. posła Jarosława Jagiełły w  sprawie budowy Gazociągu Północnego ‑  do ministra spraw zagranicznych (4634),

 241. posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu z  dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącego Marii Hutten‑Czapskiej ‑  do prezesa Rady Ministrów (4635),

 242. posła Adama Gawędy w  sprawie propozycji zmian w  ustawie o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4636),

 243. posła Adama Gawędy w  sprawie propozycji zmian w  ustawie Prawo o  ruchu drogowym ‑  do ministra infrastruktury (4637),

 244. posła Dariusza Bąka w  sprawie protestów przedstawicieli przemysłu drzewnego ‑  do prezesa Rady Ministrów (4638),

 245. posła Jarosława Zielińskiego w  sprawie podjęcia prac legislacyjnych w  zakresie procedury regulującej stwierdzanie wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza i  prezydenta miasta, określonej w  art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4639),

 246. posła Waldemara Andzela w  sprawie funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego ‑  do ministra infrastruktury (4640),

 247. posłów Barbary Bartuś, Roberta Telusa, Krzysztofa Sońty i  Dariusza Seligi w  sprawie interwencji w  gminie Żarnów w  ramach ustawowego nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego sprawowanego przez wojewodów ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4641),

 248. posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie wyznaczenia wielkości i  obszarów aglomeracji w  gminach powiatu krakowskiego ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4642),

 249. posła Andrzeja Adamczyka w  sprawie zmian systemowych w  zarządzaniu odpadami komunalnymi na terenie gmin ‑  do prezesa Rady Ministrów (4643),

 250. posłanek Jadwigi Wiśniewskiej i  Ewy Malik w  sprawie finansowania publicznymi pieniędzmi organizacji związanych z  PSL ‑  do prezesa Rady Ministrów (4644),

 251. posła Jacka Osucha w  sprawie uniemożliwienia przeniesienia ruchu tranzytowego z  płatnych autostrad na alternatywne drogi krajowe ‑  do ministra infrastruktury (4645),

 252. posła Jacka Osucha w  sprawie wyznaczenia dodatkowych postojów dla pociągów pospiesznych spółki PKP Przewozy Regionalne, przejeżdżających linią kolejową nr 62 przez stacje Olkusz, Bukowno, Wolbrom ‑  do ministra infrastruktury (4646),

 253. posła Jacka Osucha w  sprawie uruchomienia w  nowym rozkładzie jazdy 2008/2009 spółki PKP Przewozy Regionalne połączeń pospiesznych przebiegających linią kolejową nr 62 Sosnowiec Płd.‑Olkusz‑Tunel ‑  do ministra infrastruktury (4647),

 254. poseł Izabeli Leszczyny w  sprawie rewaloryzacji stypendium Prezesa Rady Ministrów ‑  do ministra edukacji narodowej (4648),

 255. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów ‑  do ministra środowiska (4649),

 256. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie przyspieszenia prac zmierzających do uchwalenia nowelizacji ustawy o  pomocy państwa w  spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych ‑  do ministra infrastruktury (4650),

 257. posłów Marka Krząkały i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie postępu prac w  budowie autostrad i  dróg ekspresowych w  Polsce, zwłaszcza na śląskim odcinku autostrady A1 ‑  do ministra infrastruktury (4651),

 258. posła Marka Krząkały w  sprawie propozycji zmian w  systemie edukacji narodowej przedstawionych przez Zgromadzenia Ogólne Śląskiego Związku Gmin i  Powiatów ‑  do ministra edukacji narodowej (4652),

 259. posła Marka Krząkały w  sprawie przepisów dotyczących lokalizacji ośrodków ruchu drogowego i  systemu egzaminowania na prawo jazdy ‑  do ministra infrastruktury (4653),

 260. posłów Marka Krząkały, Jarosława Pięty i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi ‑  do ministra infrastruktury (4654),

 261. posłów Marka Krząkały, Jarosława Pięty i  Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie dalszej rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego w  Katowicach‑Pyrzowicach ‑  do ministra infrastruktury (4655),

 262. posłów Marka Krząkały, Ryszarda Zawadzkiego i  Jarosława Pięty w  sprawie zmian w  ustawie o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ‑  do ministra zdrowia oraz ministra gospodarki (4656),

 263. posła Jarosława Urbaniaka oraz grupy posłów w  sprawie stosowania kas rejestrujących w  usługach przewozu miejskiego ‑  do ministra finansów (4657),

 264. posłów Beaty Szydło i  Andrzeja Adamczyka w  sprawie ustanowienia programu wieloletniego finansowanego z  budżetu państwa dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w  Krakowie‑Prokocimiu ‑  do prezesa Rady Ministrów (4658),

 265. posłów Beaty Szydło i  Andrzeja Adamczyka w  sprawie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, o  których mowa w  art. 170 ustawy Prawo wodne ‑  do ministra finansów (4659),

 266. posłów Beaty Szydło i  Andrzeja Adamczyka w  sprawie wprowadzenia systemu rozliczeń lecznictwa szpitalnego metodą jednorodnych grup pacjentów ‑  do ministra zdrowia (4660),

 267. posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie niektórych aspektów realizacji przez prezesa Rady Ministrów ustawy o  wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ‑  do prezesa Rady Ministrów (4661),

 268. posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie uregulowań w  zakresie zapisów prawnych dotyczących handlu obwoźnego ‑  do ministra gospodarki (4662),

 269. posła Zbigniewa Pacelta w  sprawie projektu ustawy o  rozwoju miast i  obszarów metropolitalnych oraz uwzględnienie miasta Kielce w  krajowym systemie metropolii ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4663),

 270. posła Stanisława Wziątka w  sprawie wykreślenia odpadów drzewnych z  listy odnawialnych źródeł energii ‑  do ministra gospodarki (4664),

 271. posła Stanisława Wziątka w  sprawie budowy spalarni odpadów w  Schwedt nad Odrą ‑  do ministra środowiska (4665),

 272. posła Stanisława Wziątka w  sprawie pomocy rolnikom ‑  ofiarom klęski suszy w  woj. zachodniopomorskim na przykładzie gminy Czaplinek ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4666),

 273. posła Stanisława Wziątka w  sprawie budowy obwodnicy Czaplinka ‑  do ministra infrastruktury (4667),

 274. posła Andrzeja Halickiego w  sprawie uruchomienia procedur ulokowania w  budżecie Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego środków finansowych niezbędnych do realizacji budowy Muzeum Historii Żydów Polskich ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (4668),

 275. posła Bogusława Kowalskiego w  sprawie próby kradzieży technologii Tafios oraz jej wykorzystania w  polskim przemyśle zbrojeniowym ‑  do ministra obrony narodowej (4669),

 276. poseł Barbary Marianowskiej w  sprawie konieczności zapewnienia należytego dostępu do niezbędnych terapii dla osób cierpiących na rzadko występujące choroby ‑  do ministra zdrowia (4670),

 277. poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie wprowadzenia przepisów umożliwiających uzyskanie bezpłatnych porad prawnych ‑  do ministra sprawiedliwości (4671),

 278. poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie przepisów NFZ utrudniających osobom niepełnosprawnym realizację recept ‑  do ministra zdrowia (4672),

 279. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie podwyższenia dotychczasowej kwoty uprawniającej do korzystania z  pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4673),

 280. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie opodatkowania wynagrodzeń za pracę finansowaną z  funduszy unijnych ‑  do ministra finansów (4674),

 281. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie możliwości wprowadzenia w  stosunku do wydziałów ksiąg wieczystych sądów obowiązku powiadamiania spółdzielni mieszkaniowych jako ustawowych zarządców nieruchomości o  zmianie właścicieli odrębnej własności lokali ‑  do ministra sprawiedliwości (4675),

 282. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie przyznania świadczeń pielęgnacyjnych w  związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną we wszystkich formach rodzin zastępczych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4676),

 283. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie projektu ustawy o  funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4677),

 284. poseł Bożenny Bukiewicz w  sprawie Państwowej Inspekcji Sanitarnej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4678),

 285. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie sytuacji osób kończących aplikację sędziowską ‑  do ministra sprawiedliwości (4679),

 286. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie podjęcia działań w  zakresie usuwania skutków i  zapobiegania powodziom ‑  do prezesa Rady Ministrów (4680),

 287. posła Jerzego Rębka w  sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych pozwalających na wypłatę świadczeń pieniężnych medalistom olimpiad głuchych z  lat 1992‑2001, których nie objęła nowelizacja ustawy z  dnia 8 września 2006 r. o  zmianie ustawy o  kulturze fizycznej ‑  do ministra sportu i  turystyki (4681),

 288. poseł Bożeny Sławiak w  sprawie propozycji wprowadzenia obowiązku dla wydziałów ksiąg wieczystych w  sądach rejonowych powiadamiania spółdzielni mieszkaniowych, jako ustawowych zarządców nieruchomości, o  zmianie właścicieli odrębnej własności lokali ‑  do ministra sprawiedliwości (4682),

 289. posła Mirosława Koźlakiewicza w  sprawie wyłączenia z  kręgu beneficjentów świadczeń pieniężnych przyznanych z  budżetu państwa byłych reprezentantów Polski uczestniczących w  igrzyskach paraolimpijskich przed 1992 r. ‑  do ministra sportu i  turystyki (4683),

 290. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie zakupu przez MEN oprogramowania do nauki dla uczniów techników ekonomicznych ‑  do ministra edukacji narodowej (4684),

 291. posła Marka Balickiego w  sprawie realizacji ustawy o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących funkcje publiczne w  zakresie dotyczącym interoperacyjności systemów informatycznych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4685),

 292. poseł Joanny Muchy w  sprawie nowelizacji ustawy o  podpisie elektronicznym ‑  do ministra gospodarki (4686),

 293. poseł Joanny Muchy w  sprawie sytuacji młodzieży, która przerywa naukę po ukończeniu gimnazjum ‑  do ministra edukacji narodowej (4687),

 294. poseł Joanny Muchy w  sprawie obowiązku całorocznej jazdy samochodem z  włączonymi światłami mijania ‑  do ministra infrastruktury (4688),

 295. poseł Joanny Muchy w  sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 2 lipca 2008 r. w  sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ‑  do ministra infrastruktury (4689),

 296. posła Jerzego Budnika w  sprawie próby zdjęcia z  ramówki TVP SA Oddział w  Gdańsku programu kaszubskiego "Rodnô Zemia" ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (4690),

 297. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie skutków finansowych nielegalnego handlu dla budżetu państwa ‑  do ministra finansów (4691),

 298. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie propozycji dostaw polskiego sprzętu wojskowego oraz inwestycji polskich w  Iraku ‑  do ministra obrony narodowej (4692),

 299. posła Henryka Milcarza w  sprawie wpisania szczepionki przeciwko wirusowi HPV na listę szczepień obowiązkowych lub zalecanych ‑  do ministra zdrowia (4693),

 300. posła Jarosława Urbaniaka w  sprawie elektrowni wiatrowych ‑  do ministra infrastruktury (4694),

 301. posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie uznania miasta Olsztyna wraz z  jego strefą podmiejską za metropolię ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4695),

 302. posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie budowy obwodnic miast regionu warmińsko‑mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Białej Piskiej na drodze krajowej nr 58 Pisz‑Szczuczyn ‑  do ministra infrastruktury (4696),

 303. posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie niezbędnej potrzeby opracowania rządowego projektu ustawy o  Straży Kolejowej ‑  do ministra infrastruktury (4697),

 304. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie zniżek na przejazdy PKP dla osób niepełnosprawnych i  ich opiekunów ‑  do ministra infrastruktury (4698),

 305. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie nabywania refundowanych środków pomocniczych przez osoby niepełnosprawne ‑  do ministra zdrowia (4699),

 306. posła Lucjana Karasiewicza w  sprawie problemów związanych z  działalnością szkoleniową i  informacyjną ludowych zespołów sportowych oraz Krajowego Zrzeszenia LZS w  środowiskach wiejskich oraz małych miast ‑  do ministra sportu i  turystyki (4700),

 307. posłów Sławomira Piechoty i  Stanisława Huskowskiego w  sprawie zmiany wzoru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność określonego w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 15 lipca 2003 r. w  sprawie orzekania o  niepełnosprawności i  stopniu niepełnosprawności ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4701),

 308. posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie sposobu funkcjonowania nowego systemu emerytalnego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4702),

 309. posła Andrzeja Grzyba w  sprawie warunków i  trybu udzielania pomocy finansowej w  ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4703),

 310. poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie zasad przeliczania euro na polskiego złotego ‑  do ministra finansów (4704),

 311. poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie wypłacania kaucji za opakowania zwrotne ‑  do ministra środowiska (4705),

 312. poseł Katarzyny Matusik‑Lipiec w  sprawie pomocy ze strony samorządu terytorialnego przy usuwaniu dachów azbestowych ‑  do ministra środowiska (4706),

 313. posła Andrzeja Grzyba w  sprawie szacowania zakresu i  wysokości strat w  rolnictwie spowodowanych suszą ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4707),

 314. posła Andrzeja Grzyba w  sprawie zintensyfikowania prac nad projektem ustawy o  przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej ‑  do ministra środowiska (4708),

 315. posła Stanisława Rydzonia w  sprawie sytuacji płacowej pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i  Nasiennictwa ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4709),

 316. poseł Izabeli Kloc w  sprawie zaopatrzenia inwalidów wojennych i  wojskowych oraz ich rodzin ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4710),

 317. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie polskiego przemysłu drzewnego ‑  do ministra gospodarki (4711),

 318. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie uregulowania stanu prawnego związanego z  zajęciami z  zakresu kynoterapii ‑  do ministra zdrowia (4712),

 319. poseł Krystyny Skowrońskiej w  sprawie ciągłego wzrostu cen za energię elektryczną ‑  do ministra gospodarki (4713),

 320. posła Czesława Hoca w  sprawie umożliwienia organizacjom pożytku publicznego (OPP) korzystania ze środków przewidzianych w  ustawie o  finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i  domów dla bezdomnych ‑  w  celu remontu, modernizacji i  przystosowania lokalu będącego własnością OPP oraz umożliwienia OPP, chociażby okresowego dopuszczenia finansowania remontu, modernizacji i  przystosowania lokalu będącego jej własnością także w  trakcie prowadzonych już robót, tj. w  trakcie prowadzonej inwestycji (zmiana art. 16 pkt 1) ‑  na przykładzie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym ‑  Koła w  Kołobrzegu ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4714),

 321. poseł Mirosławy Masłowskiej w  sprawie podjęcia procedur legislacyjnych zmierzających do udzielenia pomocy poszkodowanym rodzinom rolniczym z  terenów woj. zachodniopomorskiego z  powodu trudnych warunków atmosferycznych ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4715),

 322. posła Arkadiusza Litwińskiego w  sprawie projektu ustawy o  uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej 1914‑1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych ‑  do prezesa Rady Ministrów (4716),

 323. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie planów wydobycia gazu w  okolicach Kościana w  woj. wielkopolskim ‑  do ministra gospodarki (4717),

 324. posła Stanisława Steca w  sprawie przyspieszenia płatności bezpośrednich za 2008 r. dla rolników dotkniętych klęską suszy ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4718),

 325. posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w  sprawie zawodów i  specjalności uznawanych za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4719),

 326. poseł Mirosławy Nykiel w  sprawie uchylenia lub zmiany treści art. 98 ustawy o  gospodarce nieruchomościami ‑  do ministra infrastruktury (4720),

 327. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie interpretacji art. 155 ust. 3 ustawy o  pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4721),

 328. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie wprowadzenia regulacji prawnych związanych ze zwiększeniem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku ‑  do ministra obrony narodowej (4722),

 329. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie planowanych zmian w  zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez właścicieli małych firm ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4723),

 330. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie ‑  do ministra spraw zagranicznych (4724),

 331. posła Jerzego Budnika w  sprawie interpretacji art. 36 ust. 4 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ‑  do ministra infrastruktury (4725),

 332. posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie niezbędnej potrzeby podjęcia działań w  celu poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4726),

 333. posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie wdrażania przepisów zawartych w  ustawie o  paszach ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4727),

 334. posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie zwiększenia ilości podmiotów, którym należne są opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin ze złóż ‑  do ministra środowiska (4728),

 335. posła Jerzego Gosiewskiego w  sprawie proponowanych zmian w  ustawie Prawo ochrony środowiska ‑  do ministra środowiska (4729),

 336. posła Michała Szczerby w  sprawie siedziby Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego oraz ministra skarbu państwa (4730),

 337. posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie podjętych przez wymiar sprawiedliwości działań w  związku z  postępowaniem egzekucyjnym z  nieruchomości ‑  sygn. akt Prokuratura Rejonowa Gdańsk‑Północ 2 Ds 4984/03 oraz 2 Ds 408/04, Sąd Rejonowy III Wydział Karny w  Gdańsku III Kp 780/04, Prokuratura Rejonowa Gdańsk‑Wrzeszcz 3 Ds 237/07, Sąd Rejonowy w  Malborku II Wydział Karny II Kp 116/08, Prokuratura Rejonowa Gdańsk‑Północ 3 Ds 193/04, Sąd Rejonowy w  Gdańsku IV Wydział Karny IV Ko1 596/03, Prokuratura Apelacyjna w  Gdańsku API Ko 435/04, Prokuratura Okręgowa I Dsn 31/04/GK, Sąd Rejonowy w  Malborku V Ko 36/08 ‑  do ministra sprawiedliwości (4731),

 338. poseł Małgorzaty Kidawy‑Błońskiej w  sprawie porozumienia z  dnia 14 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Ministrem Kultury i  Dziedzictwa Narodowego a  Stowarzyszeniem Filmowców Polskich oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w  przedmiocie utworzenia Studia "Młodzi i  Film" im. Andrzeja Munka ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (4732),

 339. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4733),

 340. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie pracowników finansowanych z  funduszy unijnych ‑  do ministra finansów (4734),

 341. posła Jerzego Kozdronia w  sprawie sygnalizowanych zmian kompetencyjnych w  funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4735),

 342. posła Wiesława Wody w  sprawie obszaru specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnej Skawy" w  ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000" proponowanego na terenie gminy Zator w  woj. małopolskim ‑  do ministra środowiska (4736),

 343. poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie dostępu do edukacji dzieci romskich ‑  do ministra edukacji narodowej (4737),

 344. poseł Joanny Muchy w  sprawie lokalnych wytwórców energii elektrycznej oraz lokalnych dystrybutorów energii elektrycznej kupujących moc i  energię elektryczną w  celu dalszej odsprzedaży ‑  do ministra gospodarki (4738),

 345. poseł Joanny Muchy w  sprawie termicznego zgazowywania grupy odpadów biodegradowalnych ‑  do ministra środowiska (4739),

 346. poseł Joanny Muchy w  sprawie utworzenia parkingu buforowego w  Dorohusku ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4740),

 347. poseł Joanny Muchy w  sprawie poprawy sytuacji finansowej pracowników oraz zmiany podległości urzędów konserwatorskich ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4741),

 348. posła Aleksandra Marka Szczygły w  sprawie skutków likwidacji służby zastępczej ‑  do prezesa Rady Ministrów (4742),

 349. poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie konieczności zniesienia opłat za częstotliwości radiowe w  przypadku ich wykorzystywania przez samorządy do realizacji zadań związanych z  budową infrastruktury służącej rozwojowi komunikacji elektronicznej ‑  do ministra infrastruktury oraz ministra skarbu państwa (4743),

 350. poseł Danuty Pietraszewskiej w  sprawie finansowania domów pomocy społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4744),

 351. posła Karola Karskiego w  sprawie ujawnienia przez wiceministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego patologicznych aspektów funkcjonowania rządu w  zakresie negocjacji w  sprawie tarczy antyrakietowej ‑  do prezesa Rady Ministrów (4745),

 352. posła Karola Karskiego w  sprawie prawnomiędzynarodowego statusu Kosowa oraz działań Rzeczypospolitej Polskiej w  zakresie uznania za państwo jednostki terytorialnej nie będącej państwem ‑  do prezesa Rady Ministrów (4746),

 353. poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie wyników kontroli przestrzegania czasu pracy w  PLL LOT ‑  do ministra infrastruktury (4747),

 354. poseł Marzeny Doroty Wróbel w  sprawie drogi ekspresowej S12 ‑  do ministra infrastruktury (4748),

 355. posła Romualda Ajchlera w  sprawie zwalczania choroby Aujeszkyego w  Polsce ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4749),

 356. posła Jana Szyszki w  sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008‑2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji ‑  do prezesa Rady Ministrów (4750),

 357. posła Jana Szyszki w  sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski, energetyki jądrowej oraz krajowych zasobów nośników energii ‑  do prezesa Rady Ministrów (4751),

 358. posła Jana Szyszki w  sprawie umiejscowionych w  Polsce przedsiębiorstw wykorzystujących energię geotermalną ‑  do ministra środowiska (4752),

 359. posła Jana Szyszki w  sprawie działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Ekofundusz ‑  do ministra środowiska (4753),

 360. posła Marka Balickiego w  sprawie przekazania środków na wzrost wynagrodzeń pracowników tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z  NFZ oraz przejęli pracowników likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie art. 23¹ ustawy Kodeks pracy po 30 czerwca 2006 r. ‑  do ministra zdrowia (4754),

 361. posła Marka Balickiego w  sprawie realizacji przez Ministerstwo Zdrowia programu zdrowotnego pn. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005‑2011", w  szczególności zastępowania preparatów osoczopochodnych preparatami rekombinowanymi ‑  do ministra zdrowia (4755),

 362. posła Wiesława Wody w  sprawie przepisów regulujących wysokość opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ‑  do ministra finansów (4756),

 363. posła Piotra Polaka w  sprawie podjęcia zdecydowanych działań porządkujących niejasną sytuację i  stan formalnoprawny polskiej piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ekstraklasy ‑  do ministra sportu i  turystyki (4757),

 364. posła Piotra Polaka w  sprawie zlekceważenia czy też braku zainteresowania przez rząd ofertą Iraku odnośnie do współpracy z  Polską w  wymianie handlowej i  gospodarczej ‑  do prezesa Rady Ministrów (4758),

 365. poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie funkcjonowania sądów przyspieszonych ‑  do ministra sprawiedliwości (4759),

 366. poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie sytuacji osób podejmujących pracę w  okolicznościach orzeczenia ZUS o  częściowej zdolności do pracy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4760),

 367. posła Romualda Ajchlera w  sprawie pomocy finansowej z  budżetu państwa w  latach 1997‑2008 i  jej formy, przeznaczonej na oddłużenie szpitali ‑  do ministra finansów (4761),

 368. poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie sytuacji dzieci chorych na hemofilię ‑  do ministra zdrowia (4762),

 369. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie odpłatności za leki dla cywilnych, niewidomych ofiar działań wojennych ‑  do ministra zdrowia (4763),

 370. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie roszczenia o  oddanie w  użytkowanie wieczyste gruntu przysługującego osobie posiadającej decyzje o  lokalizacji obiektu handlowego na gruncie dzierżawionym od spółdzielni mieszkaniowej ‑  do ministra infrastruktury (4764),

 371. poseł Anny Bańkowskiej w  sprawie krytycznej sytuacji w  rolnictwie ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4765),

 372. posła Wiesława Wody w  sprawie powołania państwowej służby ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących ‑  do prezesa Rady Ministrów (4766),

 373. posła Karola Karskiego w  sprawie pasywnego zachowania się rządu RP wobec planowanej w  RFN budowy elektrowni, która ma powodować negatywne immisje, w  tym zanieczyszczać polskie terytorium, truć polskich obywateli oraz powodować negatywne zmiany ekologiczne na polskim wybrzeżu ‑  do prezesa Rady Ministrów (4767),

 374. posłów Artura Gierady i  Andrzeja Pałysa w  sprawie tworzonych współcześnie herbów województw, powiatów, gmin i  miast ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4768),

 375. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie możliwości uwzględnienia w  Koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju budowy regionalnego portu lotniczego Kielce o  zasięgu krajowym i  europejskim ‑  do ministra infrastruktury (4769),

 376. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie zmian prawnych dotyczących przetwórni i  grup producentów ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4770),

 377. posła Jana Burego s. Antoniego w  sprawie zamierzeń Ministerstwa Środowiska odnośnie do uskutecznienia segregacji odpadów w  gospodarstwach domowych oraz ograniczenia ilości śmieci wywożonych na wysypiska ‑  do ministra środowiska (4771),

 378. posła Andrzeja Orzechowskiego w  sprawie możliwości wykreślenia hipoteki kaucyjnej ‑  do ministra infrastruktury (4772),

 379. posła Krzysztofa Tchórzewskiego w  sprawie przekazania gminom gospodarki odpadami komunalnymi ‑  do ministra środowiska (4773),

 380. posła Tadeusza Iwińskiego w  sprawie przygotowań do konferencji klimatycznej w  Poznaniu w  grudniu 2008 r. ‑  do ministra środowiska (4774),

 381. posła Tadeusza Iwińskiego w  sprawie potrzeby przywrócenia normalnego funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (4775),

 382. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie zmian legislacyjnych ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4776),

 383. posła Andrzeja Grzyba w  sprawie prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad likwidacją 100 sądów rejonowych ‑  do ministra sprawiedliwości (4777),

 384. poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie wymogów kontraktowania długoterminowej opieki domowej nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie ‑  do ministra zdrowia (4778),

 385. posła Krzysztofa Jurgiela w  sprawie podziału Narodowego Funduszu Zdrowia na regionalne fundusze zdrowia ‑  do ministra zdrowia (4779),

 386. posła Stanisława Steca w  sprawie wsparcia działań związanych z  likwidacją dachów pokrytych eternitem ‑  do ministra środowiska (4780),

 387. posła Tomasza Garbowskiego w  sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycje związane z  przygotowaniami do organizacji Mistrzostw Europy w  Piłce Nożnej Euro 2012 ‑  do prezesa Rady Ministrów (4781),

 388. posła Łukasza Gibały w  sprawie likwidacji bądź ograniczenia obowiązku organizowania palarni przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4782),

 389. posła Łukasza Gibały w  sprawie dostosowania przepisów ustawy Prawo o  ruchu drogowym do treści ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o  ruchu drogowym sporządzonej w  Wiedniu 8 listopada 1968 r. ‑  do ministra infrastruktury (4783),

 390. posła Stanisława Żelichowskiego w  sprawie konieczności uszczelnienia systemu unijno‑narodowych dopłat do gospodarstw rolnych ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4784),

 391. posła Stanisława Steca w  sprawie funkcjonowania Komisji Majątkowej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4785),

 392. posła Stanisława Steca w  sprawie zaświadczenia z  urzędu skarbowego przy wnioskowaniu o  zasiłki rodzinne ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4786),

 393. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie możliwości utworzenia w  Winnicy na Ukrainie konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej ‑  do ministra spraw zagranicznych (4787),

 394. posła Zbigniewa Wassermanna w  sprawie dodatków mieszkaniowych ‑  do ministra infrastruktury (4788),

 395. poseł Gabrieli Masłowskiej w  sprawie wykładni rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 20 sierpnia 2003 r. w  sprawie zakładania i  prowadzenia ksiąg wieczystych w  systemie informatycznym ‑  do ministra sprawiedliwości (4789),

 396. posła Marka Opioły w  sprawie prac nad otwarciem polskiego rynku pracy w  ramach programu "EU Blue Card" ‑  do prezesa Rady Ministrów (4790),

 397. posła Grzegorza Karpińskiego w  sprawie ustawy o  postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (4791),

 398. poseł Grażyny Gęsickiej w  sprawie planów rządu w  zakresie budowy drogi S19 ‑  do ministra infrastruktury (4792),

 399. posła Witolda Namyślaka w  sprawie modernizacji drogi S6 łączącej Szczecin z  Gdańskiem, a  w  szczególności budowy jej nowego odcinka Lębork‑Bożepole Wielkie‑obwodnica trójmiejska ‑  do ministra infrastruktury (4793),

 400. posła Andrzeja Pałysa w  sprawie możliwości uwzględnienia w  Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju modernizacji i  budowy sieci energetycznej o  znaczeniu krajowym na terenie woj. świętokrzyskiego ‑  do ministra infrastruktury (4794),

 401. posła Romualda Ajchlera w  sprawie dopłat powierzchniowych za rok 2008 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (4795),

 402. posła Marka Kuchcińskiego w  sprawie utrzymywania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe cen na drewno nieodpowiadających zasadom wolnego rynku ‑  do ministra środowiska (4796),

 403. posła Marka Kuchcińskiego w  sprawie poszerzenia w  ustawie o  broni i  amunicji katalogu broni palnej, na którą bezwzględnie konieczne jest wydanie pozwolenia ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4797),

 404. posła Marka Kuchcińskiego w  sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice‑Niżankowice ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (4798).


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna