Rzeczypospolitej polskiej VI kadencjaPobieranie 303,45 Kb.
Strona1/2
Data24.01.2018
Rozmiar303,45 Kb.
  1   2

- -


Druk nr 3435SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja


Informacja Marszałka Sejmu

o wpływie interpelacji i  zapytań poselskich

oraz odpowiedzi na interpelacje i  zapytania

I INTERPELACJE

Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

 1. posła Jerzego Polaczka w  sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i  uwarunkowań związanych z  katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego ‑  do prezesa Rady Ministrów ‑  ponowna (16511),

 2. posła Jerzego Polaczka w  sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i  uwarunkowań związanych z  katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących sposobu realizacji transportu prezydenta RP przez rządowe służby ‑  do prezesa Rady Ministrów ‑  ponowna (16514),

 3. posła Jerzego Polaczka w  sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i  uwarunkowań związanych z  katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących powołania polskiej komisji badania wypadków lotniczych ‑  do prezesa Rady Ministrów ‑  ponowna (16525),

 4. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Infrastruktury ‑  do ministra infrastruktury (18007),

 5. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (18008),

 6. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych ‑  do ministra spraw zagranicznych (18009),

 7. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18010),

 8. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Finansów ‑  do ministra finansów (18011),

 9. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18012),

 10. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Sprawiedliwości ‑  do ministra sprawiedliwości (18013),

 11. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Środowiska ‑  do ministra środowiska (18014),

 12. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Obrony Narodowej ‑  do ministra obrony narodowej (18015),

 13. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Skarbu Państwa ‑  do ministra skarbu państwa (18016),

 14. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Sportu i  Turystyki ‑  do ministra sportu i  turystyki (18017),

 15. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Gospodarki ‑  do ministra gospodarki (18018),

 16. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Nauki i  Szkolnictwa Wyższego ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (18019),

 17. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Zdrowia ‑  do ministra zdrowia (18020),

 18. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18021),

 19. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ‑  do ministra rozwoju regionalnego (18022),

 20. posła Jana Filipa Libickiego w  sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ministerstwie Edukacji Narodowej ‑  do ministra edukacji narodowej (18023),

 21. posła Józefa Piotra Klima w  sprawie reorganizacji Spółki PKP Cargo SA ‑  do ministra infrastruktury (18024),

 22. posła Kazimierza Moskala w  sprawie nieskutecznego nadzoru Ministerstwa Sportu i  Turystyki nad realizacją przyjętej przez Radę Ministrów Strategii rozwoju sportu w  Polsce do roku 2015 oraz braku współpracy z  właściwymi ministerstwami w  realizacji Strategii ‑  do ministra sportu i  turystyki (18025),

 23. posła Kazimierza Moskala w  sprawie stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w  kształceniu studentów w  szkołach wyższych na kierunku wychowanie fizyczne ‑  do ministra nauki i  szkolnictwa wyższego (18026),

 24. posła Kazimierza Moskala w  sprawie opóźnień w  przygotowaniach do EURO 2012 ‑  do ministra sportu i  turystyki (18027),

 25. posła Kazimierza Moskala w  sprawie negatywnej oceny NIK działalności i  licznych nieprawidłowości w  Spółce PL.2012 ‑  do ministra sportu i  turystyki (18028),

 26. posła Kazimierza Moskala w  sprawie negatywnej opinii NIK mającej związek z  zapewnieniem uczniom przez szkoły warunków do uprawiania sportu ‑  do ministra edukacji narodowej (18029),

 27. posła Kazimierza Moskala w  sprawie pobierania od kobiet w  ciąży nielegalnych opłat przez publiczne szpitale ‑  do ministra zdrowia (18030),

 28. posła Kazimierza Moskala w  sprawie niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów opiekujących się matką i  noworodkiem w  oddziałach położniczych i  neonatologicznych ‑  do ministra zdrowia (18031),

 29. posła Kazimierza Moskala w  sprawie braku procedur przy przekazywaniu zagrożonych noworodków i  ciężarnych do szpitali wysokospecjalistycznych ‑  do ministra zdrowia (18032),

 30. posła Kazimierza Moskala w  sprawie negatywnej opinii NIK dotyczącej zapewnienia uczniom przez szkoły bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego ‑  do ministra edukacji narodowej (18033),

 31. posła Czesława Hoca w  sprawie ewentualnego związku występowania w  zwiększonym stężeniu gazu radonu na Pomorzu Środkowym z  zachorowalnością na nowotwory złośliwe ‑  do ministra środowiska oraz ministra zdrowia (18034),

 32. posła Czesława Hoca w  sprawie niepokojących i  alarmistycznych informacji w  kwestii ogólnopolskiego zorganizowanego przedsięwzięcia przejmowania w  drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa PKS wraz z  gruntami przez spółki z  o.o. o  nazwie Connex, obecnie Veolia, a  następnie degradowania ich majątku, ze zwolnieniami pracowników z  naruszeniem praw związkowych, sprzedaży bardzo atrakcyjnych terenów w  centrach miast, a  w  istocie niewywiązywania się z  zapisów umów prywatyzacyjnych w  zakresie zapewnienia publicznego transportu samochodowego oraz z  tzw. pakietu inwestycyjnego, na przykładzie PPKS Kołobrzeg ‑  do prezesa Rady Ministrów (18035),

 33. posła Jerzego Polaczka w  sprawie zapewnienia bezpieczeństwa Małżonce Prezydenta RP oraz członkom rodzin tragicznie zmarłych w  dniu 10 kwietnia 2010 r. ofiar, w  związku z  planowanym wylotem w  dniu 10 października 2010 r. samolotem wojskowym MON na lotnisko Smoleńsk‑Sewiernyj ‑  do prezesa Rady Ministrów (18036),

 34. posła Artura Ostrowskiego w  sprawie organizacji i  funkcjonowania duszpasterstwa w  Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, PSP, BOR i  w  służbach specjalnych ‑  do prezesa Rady Ministrów (18037),

 35. posła Artura Ostrowskiego w  sprawie planowanych przez rząd reform w  Policji ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18038),

 36. posłów Krzysztofa Brejzy i  Tomasza Lenza w  sprawie zasad przyznawania świadczeń pieniężnych z  tytułu pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18039),

 37. posła Marcina Zawiły w  sprawie podniesienia jakości kształcenia i  wychowania w  trakcie niżu demograficznego ‑  do ministra edukacji narodowej (18040),

 38. poseł Danieli Chrapkiewicz w  sprawie poselskiego projektu ustawy o  zmianie ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw ‑  do ministra zdrowia (18041),

 39. poseł Danieli Chrapkiewicz w  sprawie planowanego wprowadzenia tzw. podatku bankowego ‑  do ministra finansów (18042),

 40. poseł Danieli Chrapkiewicz w  sprawie sprzedaży psychoaktywnych środków tzw. dopalaczy ‑  do ministra zdrowia (18043),

 41. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie braku ustawy regulującej kwestie wysokości odszkodowań, kosztów leczenia i  rehabilitacji oraz definiującej inne formy pomocy dla weteranów wojennych ‑  do ministra obrony narodowej (18044),

 42. posła Wojciecha Szaramy w  sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustawy o  zmianie ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18045),

 43. posła Krzysztofa Jurgiela w  sprawie planowanej restrukturyzacji i  reorganizacji PKP Cargo SA ‑  do prezesa Rady Ministrów (18046),

 44. posła Mieczysława Marcina Łuczaka w  sprawie problemu zaśmiecania lasów ‑  do ministra środowiska (18047),

 45. posła Jana Widackiego w  sprawie rządowej inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ograniczenia immunitetu prokuratorów ‑  do ministra sprawiedliwości (18048),

 46. poseł Anny Zalewskiej w  sprawie współfinansowania przedszkoli z  budżetu państwa ‑  do ministra edukacji narodowej (18049),

 47. poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie zbyt dużego ciężaru plecaków noszonych przez uczniów szkół podstawowych ‑  do ministra edukacji narodowej (18050),

 48. posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie zasad udzielania pierwszej pomocy ‑  do ministra edukacji narodowej (18051),

 49. poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie podniesienia stawki podatku VAT na książki i  czasopisma specjalistyczne ‑  do ministra finansów (18052),

 50. posła Piotra Ołowskiego w  sprawie konieczności transpozycji do krajowego porządku przepisów europejskich dotyczących prawa lotniczego ‑  do ministra infrastruktury (18053),

 51. posła Sylwestra Pawłowskiego w  sprawie leczenia skolioz metodą prof. Tomasza Karskiego ‑  do ministra zdrowia (18054),

 52. posła Ludwika Dorna w  sprawie przyczyn braku informacji o  lotnisku Smoleńsk Północny w  bazie danych systemu TAWS samolotu TU‑154 M nr boczny 101 ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18055),

 53. posła Henryka Milcarza w  sprawie respektowania zapisów pakietu socjalnego przez właściciela spółki, a  co za tym idzie, niedopuszczenia do zwolnień indywidualnych i  grupowych pracowników spółki cementowni Ożarów ‑  do ministra skarbu państwa (18056),

 54. posła Wojciecha Kossakowskiego w  sprawie interpretacji przepisów ustawy o  Służbie Celnej w  kwestii braku wskazania organu właściwego do rozstrzygania sporów o  nadanie mianowań pracownikom Służby Celnej ‑  do ministra finansów (18057),

 55. posła Wojciecha Kossakowskiego w  sprawie zmian w  ustawie Prawo o  ruchu drogowym dotyczących środowisk straży miejskich i  gminnych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18058),

 56. posła Wojciecha Kossakowskiego w  sprawie braku jednolitej interpretacji pojęcia bezpośrednie sąsiedztwo lasu w  ustawie Prawo łowieckie ‑  do ministra środowiska (18059),

 57. posła Wojciecha Kossakowskiego w  sprawie możliwości zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w  systemie opieki zdrowotnej ‑  do ministra zdrowia (18060),

 58. posła Adama Krupy w  sprawie przyspieszenia prac nad realizacją inwestycji związanych z  zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gmin nadodrzańskich woj. opolskiego ‑  do ministra środowiska (18061),

 59. posła Adama Krupy w  sprawie nieuregulowanego stanu prawnego działek przez które przebiegały tzw. drogi śródpolne, które w  wyniku procesu scalenia i  komasacji gruntów rolnych uległy likwidacji ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18062),

 60. posła Adama Krupy w  sprawie elektronicznego systemu dozoru więźniów ‑  do ministra sprawiedliwości (18063),

 61. posła Adama Krupy w  sprawie wprowadzenia od połowy 2011 r. poboru opłat za przejazd opolskim odcinkiem autostrady A4 ‑  do ministra infrastruktury (18064),

 62. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie kosztów badań lekarskich, psychologicznych i  szkoleń okresowych kierowców ‑  do ministra infrastruktury (18065),

 63. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie naboru wniosków w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007‑2010, w  tym naboru w  działaniu: Tworzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18066),

 64. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie rozszerzenia katalogu szkół podstawowych wymienionych w  art. 2 pkt 2a ustawy o  systemie oświaty ‑  o  szkoły podstawowe dwujęzyczne, a  także z  oddziałami dwujęzycznymi ‑  do ministra edukacji narodowej (18067),

 65. posła Jana Warzechy w  sprawie zapisów projektu ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej dotyczących nauczycieli, wychowawców i  innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w  publicznych placówkach opiekuńczo‑wychowawczych, którzy podlegają ustawie Karta Nauczyciela ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18068),

 66. posła Edwarda Siarki w  sprawie działań rządu w  zakresie pomocy powodzianom ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18069),

 67. posła Józefa Rojka w  sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów publicznych ‑  do ministra finansów (18070),

 68. posła Józefa Rojka w  sprawie bomby kasetowej ‑  do ministra obrony narodowej oraz ministra spraw zagranicznych (18071),

 69. posła Józefa Rojka w  sprawie przejmowania zadań likwidowanych gospodarstw pomocniczych ‑  do ministra finansów (18072),

 70. posła Józefa Rojka w  sprawie zagwarantowania studentom z  zagranicy tych samych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, co studentom w  Polsce ‑  do ministra infrastruktury (18073),

 71. posła Tomasza Kuleszy w  sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o  ochronie zwierząt ‑  do ministra środowiska (18074),

 72. posła Janusza Dzięcioła w  sprawie opodatkowania klubów sportowych ‑  do ministra sportu i  turystyki (18075),

 73. posła Adama Wykręta w  sprawie naliczania podatku VAT od przedmiotów sprzedawanych na aukcjach charytatywnych, a  wytworzonych przez podopiecznych fundacji ‑  do ministra finansów (18076),

 74. posła Adama Wykręta w  sprawie dokonania niezbędnej korekty przepisów dotyczących zbiórek publicznych ‑  do ministra finansów (18077),

 75. posła Adama Wykręta w  sprawie złej sytuacji w  dziedzinie recyklingu pojazdów wycofanych z  eksploatacji ‑  do ministra środowiska (18078),

 76. poseł Bożeny Szydłowskiej w  sprawie ustawy o  dochodzeniu roszczeń w  postępowaniu grupowym ‑  do ministra sprawiedliwości (18079),

 77. posła Stanisława Steca w  sprawie orzeczeń Komisji Majątkowej ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18080),

 78. posła Stanisława Steca w  sprawie połączeń telefonicznych w  woj. wielkopolskim ‑  do ministra infrastruktury (18081),

 79. posła Stanisława Steca w  sprawie nadpłat zrealizowanych ze środków podatników na rzecz Autostrady Wielkopolskiej SA ‑  do ministra infrastruktury (18082),

 80. posła Stanisława Steca w  sprawie ostatecznego wyjaśnienia przyczyn śmierci Barbary Blidy ‑  do ministra sprawiedliwości (18083),

 81. posła Stanisława Steca w  sprawie zakazu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, wobec których zgłaszane są domniemane roszczenia byłych właścicieli ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18084),

 82. posła Stanisława Steca w  sprawie wyników kontroli NIK odnośnie do realizacji lekcji wychowania fizycznego w  szkołach podstawowych i  gimnazjach ‑  do ministra edukacji narodowej (18085),

 83. poseł Iwony Śledzińskiej‑Katarasińskiej w  sprawie respektowania ustawy o  opłatach abonamentowych przez pracowników Poczty Polskiej SA ‑  do ministra infrastruktury (18086),

 84. posła Jacka Tomczaka w  sprawie nieuczciwych praktyk prowadzonych przez firmę DAD Polski Rejestr Internetowy z  siedzibą w  Hamburgu ‑  do ministra sprawiedliwości (18087),

 85. posła Marka Wikińskiego w  sprawie stosowania przepisów ustawy o  podatku od towarów i  usług w  zakresie stawki podatku VAT na dostawy sprzętu ochrony przeciwpożarowej, nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej ‑  do ministra finansów (18088),

 86. poseł Izabelli Sierakowskiej w  sprawie Oddziału Warty Cywilnej w 5. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w  Dęblinie ‑  do ministra obrony narodowej (18089),

 87. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie poziomu wykształcenia w  Polsce ‑  do ministra edukacji narodowej (18090),

 88. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie naprawy szkód po powodziach ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18091),

 89. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie zaniedbań urzędników państwowych przy realizacji budowy autostrad ‑  do ministra infrastruktury (18092),

 90. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie PFRON ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18093),

 91. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie nakładów na budowę dróg ‑  do ministra infrastruktury (18094),

 92. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wychowania fizycznego w  szkołach ‑  do ministra edukacji narodowej (18095),

 93. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie konkursów na leczenie ‑  do ministra zdrowia (18096),

 94. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie sytuacji w  inowrocławskim pułku śmigłowców ‑  do ministra obrony narodowej (18097),

 95. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie funkcjonowania szpitali klinicznych ‑  do ministra zdrowia (18098),

 96. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie reżimu sanitarnego w  szpitalach ‑  do ministra zdrowia (18099),

 97. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie sytuacji finansowej ZUS ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18100),

 98. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie planów wprowadzenia podatku bankowego ‑  do ministra finansów (18101),

 99. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie uruchomienia systemu obsługi numeru alarmowego 112 ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18102),

 100. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie inwestycji związanych z  Euro 2012 ‑  do prezesa Rady Ministrów (18103),

 101. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie wojskowych nieruchomości ‑  do ministra obrony narodowej (18104),

 102. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie opłat za znieczulenie przy porodzie ‑  do ministra zdrowia (18105),

 103. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie zasad finansowania polskiej armii ‑  do ministra obrony narodowej (18106),

 104. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie limitu punktów karnych ‑  do ministra infrastruktury (18107),

 105. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie ograniczania biurokracji ‑  do prezesa Rady Ministrów (18108),

 106. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie sytuacji finansowej ZUS ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18109),

 107. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie płacy minimalnej ‑  do prezesa Rady Ministrów (18110),

 108. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie ulgi rodzinnej ‑  do ministra finansów (18111),

 109. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w  Polsce ‑  do ministra finansów (18112),

 110. poseł Anny Sobeckiej w  sprawie dostępności usług medycznych ‑  do ministra zdrowia (18113),

 111. posła Jerzego Rębka w  sprawie stosowania przez ARiMR praktyk niezgodnych z  obowiązującym porządkiem prawnym ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18114),

 112. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie eliminowania samorządów lokalnych z  procesów decyzyjnych w  dziedzinie ochrony przyrody ‑  do ministra środowiska (18115),

 113. posła Kazimierza Gwiazdowskiego w  sprawie likwidacji miejsc pracy w  woj. podlaskim ‑  do prezesa Rady Ministrów (18116),

 114. posła Wojciecha Szczęsnego Zarzyckiego w  sprawie przejścia na nabywcę nieruchomości prawa do odszkodowania za jej wywłaszczenie, dokonane na mocy art. 73 ustawy ‑  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ‑  do ministra sprawiedliwości (18117),

 115. posła Marka Polaka w  sprawie wykonywania transportu sanitarnego pacjentów placówek jednoprofilowych, takich jak szpital psychiatryczny czy rehabilitacyjny ‑  do ministra zdrowia (18118),

 116. posła Marka Polaka oraz grupy posłów w  sprawie zapisów ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach ‑  do ministra środowiska (18119),

 117. posła Marka Polaka oraz grupy posłów w  sprawie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej w  przypadku egzekucji ze świadczeń emerytalnych ‑  do ministra sprawiedliwości (18120),

 118. posła Marka Polaka oraz grupy posłów w  sprawie rekompensat dla właścicieli gruntów objętych obszarem Natura 2000 ‑  do ministra środowiska (18121),

 119. posła Marka Polaka oraz grupy posłów w  sprawie zaniedbań w  realizacji szkolnego wychowania fizycznego ‑  do ministra edukacji narodowej (18122),

 120. posła Marka Polaka oraz grupy posłów w  sprawie zmian w  rozporządzeniu z  dnia 19 czerwca 2007 r. w  sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w  ramach działania: Renty strukturalne objętego PROW na lata 2007‑2013 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18123),

 121. posła Marka Polaka oraz grupy posłów w  sprawie egzekwowania przepisów ustawy z  8 kwietnia 2010 r. o  zmianie ustawy o  ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i  wyrobów tytoniowych oraz ustawy o  Państwowej Inspekcji Sanitarnej ‑  do ministra edukacji narodowej (18124),

 122. posła Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie komunalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z  siedzibą w  Jastrzębiu Zdroju ‑  do ministra skarbu państwa (18125),

 123. posła Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie uzyskania zwolnień z  kosztów sądowych oraz opłat skarbowych i  innych opłat administracyjnych przez osoby poszkodowane w  wyniku klęsk żywiołowych (powodzi) w  2010 r. ‑  do ministra sprawiedliwości (18126),

 124. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie poselskiego projektu ustawy o  zmianie ustawy o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18127),

 125. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie uwzględnienia pielęgniarek z  niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w  przygotowywanych ustawach dotyczących podwyżek dla pielęgniarek ‑  do ministra zdrowia (18128),

 126. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie wprowadzenia zmian w  obowiązujących przepisach prawa, które umożliwią klubom sportowym zwolnienie z  podatku od nieruchomości, w  tym również od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność zarobkowa z  tym jednak zastrzeżeniem, iż dochody z  tej działalności przeznaczone byłyby wyłącznie na cele statutowe ‑  do ministra sportu i  turystyki (18129),

 127. posła Jarosława Rusieckiego w  sprawie problemów związanych z  dofinansowaniem budowy odcinka drogi krajowej nr 73 Kielce ‑  Wola Morawicka ‑  do ministra infrastruktury (18130),

 128. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie rozszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego ‑  do ministra środowiska (18131),

 129. posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie Twierdzy Osowiec ‑  do ministra obrony narodowej (18132),

 130. posła Romana Kaczora w  sprawie stworzenia pacjentom ze szpiczakiem mnogim optymalnego programu leczenia terapeutycznego lenalidomidem ‑  do ministra zdrowia (18133),

 131. posła Andrzeja Halickiego w  sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników procesu szkolno‑wychowawczego w  szkołach i  poza nimi ‑  do ministra edukacji narodowej (18134),

 132. poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie ustawy o  organizmach genetycznie zmodyfikowanych ‑  do ministra środowiska (18135),

 133. poseł Agnieszki Hanajczyk w  sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu zaopatrzenia w  wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze ‑  do ministra zdrowia (18136),

 134. posłów Adama Krupy i  Janiny Okrągły w  sprawie podziału przez NFZ środków finansowych z  funduszu zapasowego dla oddziałów wojewódzkich NFZ do planu finansowego na 2011 r. ‑  do ministra zdrowia (18137),

 135. posłów Adama Krupy i  Janiny Okrągły w  sprawie wprowadzenia do wykazu leków refundowanych insulin analogowych długodziałających ‑  do ministra zdrowia (18138),

 136. posłów Krzysztofa Brejzy i  Tomasza Lenza w  sprawie właściwości organów w  zakresie wydawania dokumentów paszportowych ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18139),

 137. posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia z  29 sierpnia 2009 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ‑  do ministra zdrowia (18140),

 138. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  ochronie zwierząt ‑  do ministra środowiska (18141),

 139. posła Lecha Kołakowskiego w  sprawie Konkursu o  Nagrodę i  Medal Zygmunta Glogera ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (18142),

 140. posła Jarosława Stawiarskiego w  sprawie protokołów komisji powołanej przez wojewodę lubelskiego do wydania opinii o  wysokości i  zakresie szkód powstałych w  gospodarstwach podczas tegorocznych powodzi ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18143),

 141. posła Zenona Durki w  sprawie skutecznych narzędzi prawnych w  walce z  rozprzestrzeniającym się handlem tzw. dopalaczami ‑  do ministra sprawiedliwości (18144),

 142. posła Zenona Durki w  sprawie programów profilaktycznych zapobiegających używaniu przez młodzież tzw. dopalaczy ‑  do ministra zdrowia (18145),

 143. posła Artura Ostrowskiego w  sprawie wysokich kosztów realizowania programu "Radosna szkoła" ‑  do prezesa Rady Ministrów (18146),

 144. posła Zbigniewa Kruszewskiego w  sprawie obrotu tzw. dopalaczami ‑  do ministra zdrowia (18147),

 145. poseł Marii Zuby w  sprawie wstrzymania prac mających na celu prywatyzację PKP LHS sp. z  o.o. poprzez wniesienie udziałów PKP LHS do PKP Cargo SA ‑  do ministra infrastruktury (18148),

 146. posła Jarosława Zielińskiego w  sprawie ograniczeń w  ruchu drogowym na drogach wojewódzkich nr 670 i  671 w  woj. podlaskim ‑  do ministra infrastruktury (18149),

 147. posłów Jadwigi Wiśniewskiej i  Kazimierza Moskala w  sprawie konieczności nowelizacji ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii w  związku z  narastającym problemem tzw. dopalaczy ‑  do ministra zdrowia (18150),

 148. posła Andrzeja Bętkowskiego w  sprawie zmian organizacyjnych w  Zakładzie Linii Kolejowych w  Skarżysku‑Kamiennej ‑  do ministra infrastruktury (18151),

 149. posłów Jerzego Polaczka i  Kazimierza Michała Ujazdowskiego w  sprawie podjęcia natychmiastowych działań rządu dotyczących zabezpieczenia, a  następnie przewiezienia do Polski szczątków samolotu TU‑154 M, który uległ katastrofie na lotnisku Smoleńsk‑Siewiernyj ‑  do prezesa Rady Ministrów (18152),

 150. poseł Janiny Okrągły w  sprawie ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy ‑  do ministra sprawiedliwości oraz ministra zdrowia (18153),

 151. posła Zdzisława Czuchy w  sprawie prac nad projektem ustawy o  Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych ‑  agencji wykonawczej ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18154),

 152. posła Zdzisława Czuchy w  sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w  wyniku gwałtownych nawałnic huraganowego wiatru, gradobicia oraz nawalnego deszczu ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18155),

 153. posła Ryszarda Zawadzkiego w  sprawie utworzenia samodzielnego Sądu Okręgowego w  Rybniku dla obszarów właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i  Żorach ‑  do ministra sprawiedliwości (18156),

 154. posła Henryka Siedlaczka w  sprawie propozycji włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych ‑  do ministra finansów (18157),

 155. posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie skatalogowania przez członków RM ‑  według właściwości ‑  blankietów przedwojennych papierów wartościowych oraz dokumentów związanych z  rejestracją lub innymi czynnościami w  organach administracji publicznej i  w  BGK ‑  do ministra finansów, ministra gospodarki, ministra pracy i  polityki społecznej, ministra rolnictwa i  rozwoju wsi, ministra sportu i  turystyki, ministra infrastruktury, ministra skarbu państwa, ministra obrony narodowej, ministra zdrowia, ministra środowiska, ministra sprawiedliwości, ministra spraw zagranicznych, ministra spraw wewnętrznych i  administracji, ministra nauki i  szkolnictwa wyższego, ministra kultury i  dziedzictwa narodowego oraz ministra rozwoju regionalnego (18158),

 156. posła Piotra Babinetza w  sprawie postępowania egzekucyjnego w  administracji ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18159),

 157. posła Macieja Orzechowskiego w  sprawie pobierania przez muzea opłat za fotografowanie ekspozycji kulturowych ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (18160),

 158. posła Macieja Orzechowskiego w  sprawie projektu ustawy z  dnia 19 lipca 2010 r. o  zmianie ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach oraz o  zmianie niektórych innych ustaw ‑  do ministra środowiska (18161),

 159. poseł Marzeny Okła‑Drewnowicz oraz grupy posłów w  sprawie prób zmian statusu izb inżynierów budownictwa ‑  do ministra infrastruktury (18162),

 160. posła Witolda Kochana w  sprawie prawnej ochrony osób korzystających z  kont bankowych ‑  do ministra finansów (18163),

 161. posła Stanisława Steca w  sprawie zobowiązań naszego kraju wobec UEFA ‑  do ministra finansów (18164),

 162. posła Józefa Rackiego w  sprawie likwidacji Zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe w  Ostrowie Wielkopolskim ‑  do ministra infrastruktury (18165),

 163. poseł Grażyny Ciemniak w  sprawie ustawy o  rodzinnych ogrodach działkowych ‑  do ministra sprawiedliwości (18166),

 164. poseł Ewy Wolak w  sprawie placówek opiekuńczych i  resocjalizacyjnych ‑  do ministra edukacji narodowej (18167),

 165. posłów Janusza Cichonia i  Jana Kulasa w  sprawie stanu i  możliwych zmian w  systemie świadczeń dla kombatantów ‑  do prezesa Rady Ministrów (18168),

 166. posłów Janusza Cichonia i  Jana Kulasa w  sprawie stanu systemu podatkowego w  Polsce ‑  do ministra finansów (18169),

 167. posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ‑  do ministra zdrowia (18170),

 168. posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie braku płatności ze strony NFZ za wykonane świadczenia przez ZOZ MSWiA z  Warmińsko‑Mazurskim Centrum Onkologii w  Olsztynie ‑  do ministra zdrowia (18171),

 169. posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie wykładni art. 48 pkt 5 ustawy Prawo łowieckie ‑  do ministra środowiska (18172),

 170. posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie środków z  budżetu państwa przeznaczonych na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych i  osłony przeciwpowodziowej w  woj. warmińsko‑mazurskim ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18173),

 171. posła Zbigniewa Babalskiego w  sprawie rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18174),

 172. posła Artura Górskiego w  sprawie nierównego wsparcia finansowego dla polskiej prasy na Litwie i  dla litewskiej prasy w  Polsce ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18175),

 173. posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych ‑  do ministra infrastruktury (18176),

 174. posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie planowanej reorganizacji i  likwidacji PKP Cargo SA Górnośląskiego Zakładu Spółki z  siedzibą w  Rybniku ‑  do ministra infrastruktury (18177),

 175. posła Krzysztofa Gadowskiego w  sprawie przetargu na prowadzenie robót budowlanych na autostradzie A1 na odcinku Gorzyczki ‑  Świerklany oraz terminów realizacji poszczególnych zadań przewidzianych harmonogramem ‑  do ministra infrastruktury (18178),

 176. posła Radosława Witkowskiego oraz grupy posłów w  sprawie terminu rozpoczęcia eksploatacji lotnisk cywilnych użytku publicznego na terenach byłych lotnisk wojskowych przekazanych samorządom na mocy ustawy z  dnia 10 lipca 2008 r. o  zmianie ustawy o  gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o  Agencji Mienia Wojskowego oraz o  zmianie niektórych innych ustaw ‑  do ministra infrastruktury (18179),

 177. poseł Agnieszki Pomaskiej oraz grupy posłów w  sprawie pogłębiającej się degradacji środowiska na Półwyspie Helskim wskutek braku odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych ‑  do ministra infrastruktury (18180),

 178. posła Cezarego Tomczyka oraz grupy posłów w  sprawie skutków podatkowych związanych z  nabyciem przez bank wierzytelności z  tytułu kredytów i  pożyczek od innego banku ‑  do ministra finansów (18181),

 179. posła Krzysztofa Brejzy oraz grupy posłów w  sprawie środków publicznych przeznaczanych na zapobieganie chorobom i  promowanie zdrowego trybu życia ‑  do ministra zdrowia (18182),

 180. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie refundowania przez NFZ zakupu zestawów infuzyjnych stosowanych w  leczeniu cukrzycy za pomocą pompy insulinowej ‑  do ministra zdrowia (18183),

 181. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w  formie elektronicznej ‑  do ministra finansów (18184),

 182. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie likwidacji wydziałów rodzinnych i  nieletnich w  sądach rejonowych ‑  do ministra sprawiedliwości (18185),

 183. posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w  sprawie restrukturyzacji Poczty Polskiej SA ‑  do ministra infrastruktury (18186),

 184. poseł Anny Paluch w  sprawie środków na likwidację szkód powodowanych przez wilki na terenie Małopolski i  Podkarpacia ‑  do ministra środowiska (18187),

 185. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie wzrastającej liczby bankructw firm w  sektorze budowlanym ‑  do prezesa Rady Ministrów (18188),

 186. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie jakości butów przekazanych dla policjantów ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18189),

 187. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie nieprawidłowych wyników badań pozwalających wykryć raka szyjki macicy ‑  do ministra zdrowia (18190),

 188. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie braku w  Policji narkotestów umożliwiających określenie, czy dana osoba jest pod wpływem substancji zakazanych znajdujących się w  dopalaczach ‑  do prezesa Rady Ministrów (18191),

 189. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie podjętych działań mających zapewnić bezpieczeństwo podczas EURO 2012 ‑  do prezesa Rady Ministrów (18192),

 190. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie nauczania języków mniejszości narodowych w  szkołach w  woj. podlaskim ‑  do ministra edukacji narodowej (18193),

 191. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie stanu polskiego lotnictwa wojskowego ‑  do ministra obrony narodowej (18194),

 192. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie lądowisk dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ‑  do prezesa Rady Ministrów (18195),

 193. posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie projektu zmiany ustawy o  prawach pacjenta oraz dochodzenia odszkodowania przez pacjenta na drodze administracyjnej ‑  do ministra zdrowia (18196),

 194. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Biała Podlaska ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18197),

 195. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Bielsko‑Biała ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18198),

 196. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Bydgoszcz ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18199),

 197. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Bytom ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18200),

 198. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Chełm ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18201),

 199. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Chorzów ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18202),

 200. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Częstochowa ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18203),

 201. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Dąbrowa Górnicza ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18204),

 202. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Gdańsk ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18205),

 203. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Gdynia ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18206),

 204. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Gliwice ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18207),

 205. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Gorzów Wielkopolski ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18208),

 206. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Grudziądz ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18209),

 207. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Jastrzębie Zdrój ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18210),

 208. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Jaworzno ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18211),

 209. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Jelenia Góra ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18212),

 210. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Kalisz ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18213),

 211. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Katowice ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18214),

 212. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Kielce ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18215),

 213. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Konin ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18216),

 214. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Koszalin ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18217),

 215. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Kraków ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18218),

 216. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Krosno ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18219),

 217. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Legnica ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18220),

 218. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Leszno ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18221),

 219. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Lublin ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18222),

 220. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Łódź ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18223),

 221. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Mysłowice ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18224),

 222. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Nowy Sącz ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18225),

 223. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Opole ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18226),

 224. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Ostrołęka ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18227),

 225. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Piekary Śląskie ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18228),

 226. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Piotrków Trybunalski ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18229),

 227. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Płock ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18230),

 228. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Poznań ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18231),

 229. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Przemyśl ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18232),

 230. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Radom ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18233),

 231. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Ruda Śląska ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18234),

 232. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Rybnik ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18235),

 233. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Rzeszów ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18236),

 234. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Siedlce ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18237),

 235. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Siemianowice Śląskie ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18238),

 236. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Skierniewice ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18239),

 237. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18240),

 238. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Sopot ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18241),

 239. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Sosnowiec ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18242),

 240. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Szczecin ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18243),

 241. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Świętochłowice ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18244),

 242. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Świnoujście ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18245),

 243. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Tarnobrzeg ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18246),

 244. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Tarnów ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18247),

 245. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Toruń ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18248),

 246. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Tychy ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18249),

 247. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Wałbrzych ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18250),

 248. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Warszawa ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18251),

 249. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Włocławek ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18252),

 250. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Wrocław ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18253),

 251. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Zabrze ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18254),

 252. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Zamość ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18255),

 253. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Zielona Góra ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18256),

 254. posła Andrzeja Szlachty w  sprawie pomocy finansowej udzielonej z  budżetu państwa w  2010 r. osobom fizycznym dotkniętym skutkami powodzi na terenie pow. grodzkiego Żory ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18257),

 255. poseł Hanny Zdanowskiej w  sprawie unieszkodliwiania odpadów medycznych ‑  do ministra środowiska (18258),

 256. posła Krzysztofa Lipca w  sprawie zatrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej premiera na uchodźctwie Czeczeńskiej Republiki Iczkerii Ahmeda Zakajewa ‑  do prezesa Rady Ministrów (18259),

 257. posła Artura Dunina w  sprawie rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w  ramach działania: Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‑2013 ‑  do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi (18260),

 258. poseł Ewy Malik oraz grupy posłów w  sprawie stanowiska prezesa NFZ dotyczącego refundacji jednego buta ortopedycznego w  przypadku pacjentów z  jedną nogą krótszą lub deformacją stopy ‑  do ministra zdrowia (18261),

 259. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych zrzeszających weteranów Polskiego Państwa Podziemnego ‑  do prezesa Rady Ministrów (18262),

 260. posła Sławomira Zawiślaka w  sprawie finansowania przez NFZ chemioterapii stosowanej w  leczeniu nowotworów ‑  do ministra zdrowia (18263),

 261. posła Marka Opioły w  sprawie postępowania Ministerstwa Skarbu Państwa wobec Ośrodka Badawczo‑Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w  Płocku ‑  do prezesa Rady Ministrów (18264),

 262. poseł Teresy Piotrowskiej w  sprawie dokonanego przez prezesa NFZ podziału środków z  funduszu zapasowego poza obowiązującym algorytmem podziału składek na ubezpieczenie zdrowotne pomiędzy oddziały NFZ, związanego z  planem finansowym NFZ na 2011 r. ‑  do ministra zdrowia (18265),

 263. poseł Danieli Chrapkiewicz w  sprawie projektu ustawy o  refundacji leków ‑  do ministra zdrowia (18266),

 264. poseł Danieli Chrapkiewicz w  sprawie likwidacji jednostek wojskowych w  woj. pomorskim ‑  do ministra obrony narodowej (18267),

 265. poseł Danieli Chrapkiewicz w  sprawie łamania prawa wobec Polaków na Litwie ‑  do ministra spraw zagranicznych (18268),

 266. posła Eugeniusza Czykwina w  sprawie zmiany ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych ‑  do prezesa Rady Ministrów (18269),

 267. posła Stanisława Wziątka w  sprawie planu dotyczącego utworzenia Regionalnej Bazy Logistycznej w  Krakowie, co wiąże się z  likwidacją 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w  Stawach ‑  do ministra obrony narodowej (18270),

 268. posła Stanisława Wziątka w  sprawie decyzji dotyczącej rozformowania Garnizonu Osowiec ‑  do ministra obrony narodowej (18271),

 269. posła Stanisława Wziątka w  sprawie określenia przelicznika DJP dla zwierząt futerkowych ‑  do prezesa Rady Ministrów (18272),

 270. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie stałego pobierania opłat z  tytułu wykorzystywania twórczości w  działalności handlowej i  usługowej ‑  do ministra kultury i  dziedzictwa narodowego (18273),

 271. posła Jerzego Polaczka w  sprawie niektórych aspektów i  uwarunkowań prawnych dotyczących projektu raportu końcowego przygotowywanego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy z  siedzibą w  Moskwie, prowadzący badanie samolotu TU‑154 M będącego w  rejestrze MON, który uległ katastrofie w  dniu 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Soleńsk‑Siewiernyj ‑  do prezesa Rady Ministrów (18274),

 272. posła Krzysztofa Jurgiela w  sprawie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa z  branży rolno‑spożywczej ‑  do ministra skarbu państwa (18275),

 273. poseł Krystyny Skowrońskiej w  sprawie zapisania w  budżecie środków niewygasających z  upływem roku budżetowego na zadania związane z  zabezpieczeniem przeciwpowodziowym ‑  do prezesa Rady Ministrów (18276),

 274. poseł Krystyny Łybackiej w  sprawie działalności PFRON ‑  do prezesa Rady Ministrów (18277),

 275. poseł Anny Zalewskiej w  sprawie finansowania warsztatów terapii zajęciowej z  budżetu państwa w  2011 r. ‑  do ministra pracy i  polityki społecznej (18278),

 276. posła Mariusza Grada w  sprawie włączenia trasy E7 w  plan modernizacji polskich torów przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA ‑  do ministra infrastruktury (18279),

 277. posła Artura Górskiego w  sprawie finansowego gnębienia litewskich Polaków przez tamtejsze władze ‑  do ministra spraw zagranicznych (18280),

 278. posła Artura Górskiego w  sprawie planowanej przez rząd ukraiński rewolucji podatkowej w  kontekście polityki podatkowej polskiego rządu ‑  do prezesa Rady Ministrów (18281),

 279. posła Jana Warzechy w  sprawie stawek podatku VAT dla towarów przeznaczonych na cele przeciwpożarowe, zakupionych przez gminy i  przekazywanych jednostkom ochotniczych straży pożarnych ‑  do ministra finansów (18282),

 280. posła Jerzego Polaczka w  sprawie stanowiska rządu w  przypadku naruszenia Konwencji o  międzynarodowym lotnictwie cywilnym w  związku z  informacjami akredytowanego przedstawiciela Polski przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym z  siedzibą w  Moskwie, prowadzącym badanie katastrofy lotniczej z  dnia 10 kwietnia 2010 r. samolotu TU‑154 M, będącego w  rejestrze MON ‑  do prezesa Rady Ministrów (18283),

 281. posła Marka Opioły w  sprawie zwiększenia uprawnień rencistom wojskowym, którzy przeszli w  stan spoczynku po 1 stycznia 1998 r. ‑  do ministra obrony narodowej (18284),

 282. posła Marka Opioły w  sprawie przepisów dotyczących sytuowania budynków inwentarskich ‑  do ministra infrastruktury (18285),

 283. posła Jarosława Zielińskiego w  sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podziału mienia komunalnego po zmianie granic administracyjnych gm. Wiżajny i  Rutka Tartak w  woj. podlaskim oraz umożliwienia działalności jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w  Smolnikach ‑  do ministra spraw wewnętrznych i  administracji (18286),

 284. posła Marcina Zawiły w  sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości z  zasobów Agencji Mienia Wojskowego samorządom lub Skarbowi Państwa na ważne cele społeczne ‑  do ministra obrony narodowej (18287),

 285. posłów Marii Zuby i  Stanisława Szweda w  sprawie realizacji pakietu socjalnego w  Elektrowni Połaniec SA ‑  GDF SUEZ Energia Polska ‑  do ministra skarbu państwa (18288),

 286. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie infrastruktury kolejowej ‑  do ministra infrastruktury (18289),

 287. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie Wojskowego Zakładu Remontowo‑Budowlanego w  Jarosławiu ‑  do ministra obrony narodowej (18290),

 288. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie wzrostu stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej ‑  do ministra infrastruktury (18291),

 289. posła Andrzeja Ćwierza w  sprawie ponownej restrukturyzacji PKP Cargo SA ‑  do ministra infrastruktury (18292),

 290. posła Jerzego Polaczka w  sprawie wycofania polskiego kontyngentu wojskowego z  operacji w  Afganistanie ‑  do prezesa Rady Ministrów (18293),

 291. posła Jerzego Polaczka w  sprawie polskich inwestycji w  energię odnawialną ‑  do ministra gospodarki (18294),

 292. posła Jana Burego s. Antoniego w  sprawie braku działań rządu skutkujących jak najszybszą realizacją budowy zbiornika wodnego Kąty ‑  Myscowa ‑  do ministra środowiska (18295).

Interpelacje te ‑  zgodnie z  art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu ‑  zostały przekazane adresatom.


Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

 1. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację posła Marka Opioły w  sprawie odpowiadania na zapytanie poselskie przez MSWiA na zasadzie "kopiuj‑wklej" (14583),

 2. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Aldony Młyńczak w  sprawie usunięcia kolizji prawnej następujących przepisów: art. 11 i  12 ust. 4‑6 ustawy z  dnia 22 stycznia 2010 r. o  zmianie ustawy o  odpadach oraz niektórych innych ustaw z  art. 36a ust. 1 i  art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a  także z  przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r. w  sprawie wzorów: wniosku o  pozwolenie na budowę, oświadczenia o  posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i  decyzji o  pozwoleniu na budowę (16559),

 3. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Tadeusza Arkita i  Andrzeja Ryszki w  sprawie możliwości przejmowania przez gminy prawa własności dworców kolejowych (16928),

 4. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na ponowną interpelację posła Marka Rząsy w  sprawie propozycji nowelizacji ustawy o  zarządzaniu kryzysowym (16954),

 5. ministra kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Michała Stuligrosza w  sprawie wykonywania ustawy o  języku polskim przez importerów pojazdów samochodowych z  systemami komputerów pokładowych (17056),

 6. szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Tadeusza Wity w  sprawie likwidacji zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego (17086),

 7. sekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Woźniaka w  sprawie stanowiska rządu Rzeczypospolitej Polskiej w  zakresie wdrażanego w  Polsce eksperymentu wtłaczania skroplonego dwutlenku węgla w  strukturę geologiczną, z  odrębnym uwzględnieniem zakresu planowanych prac w  woj. łódzkim, pow. kutnowskim, gm. Krzyżanów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa okolicznej ludności w  kontekście ewentualnych zagrożeń wynikających z  tego projektu (17137),

 8. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tomasza Głogowskiego w  sprawie działań na rzecz osób chorych na dystrofię (17342),

 9. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Żaczka w  sprawie podjęcia prac nad łagodzeniem skutków społecznych wynikających z  likwidacji zakładów budżetowych i  gospodarstw pomocniczych, na przykładzie miasta Dęblina (17386),

 10. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. warmińsko‑mazurskiego (17528),

 11. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego (17529),

 12. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. wielkopolskiego (17530),

 13. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. świętokrzyskiego (17531),

 14. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. śląskiego (17532),

 15. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. pomorskiego (17533),

 16. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. podlaskiego (17534),

 17. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. opolskiego (17535),

 18. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. mazowieckiego (17536),

 19. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. małopolskiego (17537),

 20. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. łódzkiego (17538),

 21. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. lubuskiego (17539),

 22. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. lubelskiego (17540),

 23. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. kujawsko‑pomorskiego (17541),

 24. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie woj. dolnośląskiego (17542),

 25. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. bieszczadzkiego (17543),

 26. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. brzozowskiego (17544),

 27. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. dębickiego (17545),

 28. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. jarosławskiego (17546),

 29. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. jasielskiego (17547),

 30. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. kolbuszowskiego (17548),

 31. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. krośnieńskiego (17549),

 32. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. leskiego (17550),

 33. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. leżajskiego (17551),

 34. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. lubaczowskiego (17552),

 35. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. łańcuckiego (17553),

 36. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. mieleckiego (17554),

 37. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. niżańskiego (17555),

 38. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. przemyskiego (17556),

 39. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. przeworskiego (17557),

 40. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. ropczycko‑sędziszowskiego (17558),

 41. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. rzeszowskiego (17559),

 42. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. sanockiego (17560),

 43. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. stalowowolskiego (17561),

 44. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. strzyżowskiego (17562),

 45. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie udziału OSP i  PSP w  akcjach przeciwpowodziowych w  maju i  czerwcu 2010 r. na terenie pow. tarnobrzeskiego (17563),

 46. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. zachodniopomorskim (17564),

 47. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. wielkopolskim (17565),

 48. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. warmińsko‑mazurskim (17566),

 49. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. świętokrzyskim (17567),

 50. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. śląskim (17568),

 51. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. pomorskim (17569),

 52. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. podlaskim (17570),

 53. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. opolskim (17571),

 54. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. mazowieckim (17572),

 55. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. małopolskim (17573),

 56. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. łódzkim (17574),

 57. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. lubuskim (17575),

 58. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. lubelskim (17576),

 59. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. kujawsko‑pomorskim (17577),

 60. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  woj. dolnośląskim (17578),

 61. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. bieszczadzkim (17579),

 62. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. brzozowskim (17580),

 63. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. dębickim (17581),

 64. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. jarosławskim (17582),

 65. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. jasielskim (17583),

 66. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. kolbuszowskim (17584),

 67. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. krośnieńskim (17585),

 68. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. leskim (17586),

 69. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. leżajskim (17587),

 70. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. lubaczowskim (17588),

 71. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. łańcuckim (17589),

 72. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. mieleckim (17590),

 73. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. niżańskim (17591),

 74. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. przemyskim (17592),

 75. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. przeworskim (17593),

 76. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. rzeszowskim (17594),

 77. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. sanockim (17595),

 78. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. stalowowolskim (17596),

 79. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. strzyżowskim (17597),

 80. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. tarnobrzeskim (17598),

 81. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Zbigniewa Sosnowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Kazimierza Moskala w  sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego w  pow. ropczycko‑sędziszowskim (17599),

 82. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. grodzkiego Krosno (17600),

 83. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. grodzkiego Przemyśl (17601),

 84. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. grodzkiego Rzeszów (17602),

 85. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. grodzkiego Tarnobrzeg (17603),

 86. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. krośnieńskiego (17604),

 87. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. przemyskiego (17605),

 88. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. brzozowskiego (17606),

 89. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. leskiego (17607),

 90. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. lubaczowskiego (17608),

 91. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. sanockiego (17609),

 92. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. przeworskiego (17610),

 93. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. stalowowolskiego (17611),

 94. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. strzyżowskiego (17612),

 95. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. tarnobrzeskiego (17613),

 96. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. rzeszowskiego (17614),

 97. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. ropczycko‑sędziszowskiego (17615),

 98. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. niżańskiego (17616),

 99. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. mieleckiego (17617),

 100. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. łańcuckiego (17618),

 101. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. leżajskiego (17619),

 102. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. kolbuszowskiego (17620),

 103. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. jasielskiego (17621),

 104. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. jarosławskiego (17622),

 105. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. dębickiego (17623),

 106. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. bieszczadzkiego (17624),

 107. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. dolnośląskiego (17625),

 108. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. lubelskiego (17626),

 109. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. lubuskiego (17627),

 110. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. łódzkiego (17628),

 111. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. małopolskiego (17629),

 112. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. mazowieckiego (17630),

 113. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. opolskiego (17631),

 114. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. podlaskiego (17632),

 115. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. pomorskiego (17633),

 116. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. śląskiego (17634),

 117. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. świętokrzyskiego (17635),

 118. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. warmińsko‑mazurskiego (17636),

 119. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. wielkopolskiego (17637),

 120. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka na interpelację posła Kazimierza Moskala oraz grupy posłów w  sprawie planowanych inwestycji z  zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. zachodniopomorskiego (17638),

 121. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Andrzeja Kani w  sprawie działań Ministerstwa Zdrowia mających na celu usprawnienie działalności rejestrów potencjalnych dawców szpiku kostnego, zwiększających bazę dawców oraz ilość niezbędnych transplantacji szpiku kostnego chorym na białaczkę w  naszym kraju (17664),

 122. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Piotra Walkowskiego w  sprawie nowelizacji art. 25¹ § 1 ustawy Kodeks pracy (17665),

 123. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jacka Brzezinki w  sprawie skutków obowiązywania ustawy o  nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (17691),

 124. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniewa Włosowicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie faktycznej liczby polskich żołnierzy rannych podczas misji w  Afganistanie (17700),

 125. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie zmiany zasad żywienia żołnierzy (17701),

 126. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posłów Marzeny Doroty Wróbel i  Zbigniewa Kozaka w  sprawie niepodwyższania przez rząd opłat za wydobycie gazu łupkowego w  Polsce w  sytuacji kryzysu finansów państwa i  tendencji do podwyższania obciążeń dla osób najuboższych (17708),

 127. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej w  sprawie uwzględnienia potrzeb osób poszkodowanych przez osuwiska w  powstającej ustawie o  szczególnych zasadach odbudowy, remontów i  rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w  wyniku działania żywiołu (17713),

 128. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Żelichowskiego w  sprawie problemów patologii w  obrocie lekami i  ich refundacji (17717),

 129. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Paluch oraz grupy posłów w  sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii, w  tym ograniczenie dostępności środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy (17718),

 130. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w  sprawie ograniczenia sprzedaży środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy (17730),

 131. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Waldemara Andzela w  sprawie zakupu przez MON śmigłowców (17736),

 132. ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Tadeusza Wity w  sprawie drastycznego obniżenia przez NATO poziomu inwestycji w  Polsce (17741),

 133. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Żaczka w  sprawie stanu realizacji "Programu budowy dróg krajowych na lata 2008‑2012" (17746),

 134. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego oraz grupy posłów w  sprawie przepisów związanych z  e‑fakturami (17749),

 135. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Krząkały w  sprawie odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów i  innych pojazdów samochodowych przez przedsiębiorców (17758),

 136. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Jacka Wekslera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Agnieszki Pomaskiej oraz grupy posłów w  sprawie projektu rozporządzenia do ustawy o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych (17760),

 137. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Agnieszki Pomaskiej oraz grupy posłów w  sprawie uporządkowania przepisów dotyczących ciszy nocnej (17762),

 138. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłanek Mirosławy Nykiel i  Bożenny Bukiewicz w  sprawie sposobu naliczania podatku VAT w  związku z  rozliczeniami za dostawę mediów przez najemców lokali komunalnych w  budynkach wspólnot mieszkaniowych (17766),

 139. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Beaty Małeckiej‑Libery w  sprawie sprzedaży produktów zielarsko‑medycznych w  placówkach obrotu pozaaptecznego i  punktach aptecznych (17767),

 140. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Warzechy w  sprawie możliwości zmian przepisów regulujących funkcjonowanie sołectw (17769),

 141. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Jacka Wekslera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stanisława Lamczyka w  sprawie programu "Kultura +" (17775),

 142. sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Bartłomieja Dorywalskiego w  sprawie kontynuowania dotychczasowego planu restrukturyzacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w  szczególności w  zakresie połączenia Zakładu Linii Kolejowych Kielce z  Zakładem Linii Kolejowych Skarżysko‑Kamienna (17777),

 143. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Magdaleny Gąsior‑Marek w  sprawie przepisów dotyczących składowania odpadów komunalnych (17781),

 144. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie budowy dróg na Euro 2012 (17784),

 145. przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej Zbigniewa Strzeleckiego ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie sytuacji demograficznej Polski (17786),

 146. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Jacka Wekslera ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Anny Sobeckiej w  sprawie nowego podatku na rzecz twórców (17787),

 147. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Adama Gawędy w  sprawie utworzenia samodzielnego sądu okręgowego w  Rybniku dla obszarów właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i  Żorach (17792),

 148. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie podjęcia działań ograniczających lub całkowicie eliminujących sprzedaż tzw. dopalaczy (17793),

 149. ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Longina Komołowskiego w  sprawie rządowego programu społecznych mieszkań czynszowych (17799),

 150. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniewa Włosowicza ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Józefa Piotra Klima w  sprawie rozformowania Garnizonu Osowiec (17803),

 151. ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010‑2020 (17814),

 152. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Elżbiety Zakrzewskiej w  sprawie nieczynnego dworca PKP w  Kowarach w  woj. dolnośląskim (17821),

 153. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Elżbiety Zakrzewskiej w  sprawie nieczynnego dworca PKP w  Kamiennej Górze w  woj. dolnośląskim (17822),

 154. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Witolda Namyślaka w  sprawie opóźnień w  składaniu wniosku o  wydanie decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia przebiegu drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork ‑  obwodnica Trójmiasta (17829),

 155. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Gospodarki Joanny Strzelec‑Łobodzińskiej ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie wspierania budowy stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym (CNG) (17835),

 156. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Grażyny Ciemniak w  sprawie zapewnienia jakości wyrobów piekarskich (17838),

 157. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie zagadnień systemowych rozwiązań w  ograniczeniu skutków powodzi i  profilaktyki powodziowej na przykładzie Agencji Rozwoju Regionalnego Agroreg SA w  Nowej Rudzie w  woj. dolnośląskim (17844),

 158. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w  sprawie konieczności budowy drogi S8 Wrocław ‑  Kłodzko‑  granica państwa (17845),

 159. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie ochrony interesów ekonomicznych państwa w  procesie reaktywowania na podstawie akcji kolekcjonersko‑historycznych przedwojennej spółki Skarbu Państwa A. Piasecki Fabryka Czekolady SA z  siedzibą w  Krakowie (17847),

 160. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Zbigniewa Kozaka w  sprawie okoliczności zaginięcia w  Ministerstwie Finansów skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Eureko SA podczas postępowania prywatyzacyjnego PZU SA oraz przeprowadzonych w  tym zakresie ustaleń (17849),

 161. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie oburzającego braku równego traktowania poszczególnych regionów kraju w  dostępie do środków pomocowych na inwestycje drogowe, mającego swój konkretny efekt w  postaci opóźnień w  modernizacji drogi nr 73 na odcinku Kielce ‑  Wola Morawicka (17851),

 162. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Wojciecha Wilka w  sprawie odtajnienia i  udostępnienia osobom internowanym dokumentów dotyczących specjalnych obozów wojskowych (17853),

 163. sekretarza stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Piątasa ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jerzego Polaczka w  sprawie programu naprawczego 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w  związku z  nominacją nowego dowódcy tej jednostki (17861),

 164. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Piotra Stachańczyka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w  sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice ‑  Niżankowice (17862),

 165. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w  sprawie sytuacji Polonii i  Polaków na Białorusi (17864),

 166. minister pracy i  polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Stanisława Szweda w  sprawie nierównego traktowania zatrudnionych emerytów w  dostępie do świadczenia rehabilitacyjnego w  świetle ustawy o  świadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa (17865),

 167. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Bożeny Sławiak w  sprawie wykupu lokali mieszkalnych należących do PKP SA (17867),

 168. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilli Jaroń ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Stefana Strzałkowskiego w  sprawie wyjaśnienia charakteru udziału przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego w  komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej (17872),

 169. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Cezarego Rzemka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Danieli Chrapkiewicz w  sprawie planu finansowego dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2011 r. (17878),

 170. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (17879),

 171. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie nowelizacji ustawy o  samorządowych kolegiach odwoławczych (17881),

 172. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie zaniechania działań zmierzających do likwidacji Zakładu Linii Kolejowych w  Kielcach (17883),

 173. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilli Jaroń ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie utrzymania w  aktualnej formie obowiązującej od 28 lat Karty Nauczyciela (17885),

 174. ministra sportu i  turystyki Adama Giersza na interpelację posła Marka Polaka w  sprawie wprowadzenia zmian w  przepisach normujących aktywność gospodarczą klubów sportowych (17889),

 175. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Marka Polaka w  sprawie projektu ustawy o  ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i  przedsiębiorców zmieniającego ustawę o  gospodarce nieruchomościami w  zakresie likwidacji uprawnień zawodowych dla pośredników w  obrocie nieruchomościami (17890),

 176. ministra sportu i  turystyki Adama Giersza na interpelację poseł Izabeli Kloc w  sprawie przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w  Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 w  kontekście raportu NIK z  lipca 2010 r. (17891),

 177. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Izabeli Kloc w  sprawie zerowej stawki podatku VAT na książki obowiązującej do końca 2010 r. (17892),

 178. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Marii Zuby w  sprawie odstąpienia od wprowadzenia II. etapu zmian organizacyjnych w  PKP Polskie Linie Kolejowe SA i  od likwidacji Zakładu Linii Kolejowych w  Skarżysku‑Kamiennej (17893),

 179. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie przepisów regulujących odpłatność za środki stosowane w  leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (17894),

 180. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w  sprawie przepisów ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (17895),

 181. podsekretarza stanu w  Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Henryka Milcarza w  sprawie ostatecznego uporządkowania listy leków, którymi mogą handlować punkty apteczne poprzez wyeliminowanie błędnych zapisów preferencyjnych dla dużych sieci aptecznych (17896),

 182. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie wdrażania systemu alarmowego numeru telefonicznego 112 (17897),

 183. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie projektu nowelizacji przepisów regulujących organizację roku szkolnego (17900),

 184. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia prezesa Rady Ministrów ‑  na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w  sprawie uściślenia obszaru przeprowadzania zbiórki publicznej w  formie dobrowolnych wpłat na konto (17903),

 185. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Mariusza Grada w  sprawie zbyt częstych zmian podręczników przez nauczycieli (17905),

 186. ministra sportu i  turystyki Adama Giersza, sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka, sekretarza stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego oraz sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego ‑  z  upoważnienia ministra ‑   na interpelację posła Piotra Stanke w  sprawie wykorzystywania w  zamówieniach publicznych instytucji tzw. centralnego zamawiającego i  związanych z  tym oszczędności (17907),

 187. ministra sportu i  turystyki Adama Giersza na interpelację posła Piotra Stanke w  sprawie raportu NIK dotyczącego przygotowań do Euro 2012 (17908),

 188. ministra sportu i  turystyki Adama Giersza na interpelację posła Piotra Stanke w  sprawie spółki PL.2012 w  kontekście wyników kontroli NIK (17909),

 189. ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w  sprawie planowanej fuzji bankowej w  Banku Zachodnim WBK (17912),

 190. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posłów Marka Rząsy i  Piotra Tomańskiego w  sprawie problemów miast grodzkich z  narastającymi zaległościami z  tytułu nieuiszczonych podatków i  opłat lokalnych (17925),

 191. podsekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilli Jaroń ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Widackiego w  sprawie kosztów nauczania religii w  szkołach (17926),

 192. minister nauki i  szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację posła Jana Widackiego w  sprawie finansowania wyższych szkół kościelnych (17927),

 193. sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Tomasza Siemoniaka ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację posła Jana Widackiego w  sprawie emerytur księży finansowanych ze środków Funduszu Kościelnego (17928),

 194. sekretarz stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas ‑  z  upoważnienia ministra ‑  na interpelację poseł Barbary Bartuś w  sprawie koniecznych zmian w  wymogach dotyczących podręczników szkolnych (17990).

Odpowiedzi te ‑  zgodnie z  art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu ‑  zostały przekazane posłom.


Informuję również, że w  regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące interpelacje: 1. posłów Jana Musiała i  Tadeusza Arkita w  sprawie rozważenia dokonania zmian w  zakresie funkcjonowania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego ‑  od ministra infrastruktury (17053) ‑  40 dni,

 2. poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w  sprawie proponowanych przez nadzór budowlany zmian w  ustawie Prawo budowlane ‑  od ministra infrastruktury (17397) ‑  35 dni,

 3. posła Adama Krupy w  sprawie podjęcia prac legislacyjnych nad przepisami prawnymi regulującymi kwestie opuszczonych nieruchomości budowlanych ‑  od ministra infrastruktury (17815) ‑  20 dni,

 4. posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w  sprawie poselskiego projektu ustawy o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz ustawy Prawo budowlane ‑  od ministra infrastruktury (17813) ‑  19 dni.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna