Rynki kapitałowePobieranie 76,22 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar76,22 Kb.

RYNKI KAPITAŁOWE


Rynek finansowy – miejsce gdzie spotykają się pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.


Rynek finansowy – domeną rynku finansowego jest obrót instrumentami finansowymi.
Rynek finansowy dzieli się na:

 1. rynek pieniężny – krótkoterminowy rynek finansowy, czas zaawansowania środków finansowych do roku

 2. rynek kapitałowy – rynek finansowy, na którym operacje finansowe mają postać obrotu kapitałem długoterminowym, czyli całokształt transakcji gdzie zwrot kapitału dokonuje się w czasie dłuższym niż rok:

 1. rynek bankowy:

 • długoterminowe depozyty

 • długoterminowe kredyty

 1. rynek papierów wartościowych:

 • akcje

 • obligacje

 • inne walory

 1. rynek walutowy (forex) – ogół transakcji polegających na oferowaniu i kupnie nadwyżek walutowych, a w tym transakcji umożliwiających zabezpieczenie się przed wahaniem kursów i stóp procentowych.

Podział rynku kapitałowego: 1. Znaczenie i zasięg oddziaływania:

 1. rynki lokalne – popyt, podaż kreują miejscowe podmioty gospodarcze, władze lokalne, inwestorzy lokalni

 2. rynki regionalne – tworzone zazwyczaj wokół działającej giełdy papierów wartościowych w większych aglomeracjach miejsko-przemysłowych

 3. rynki krajowe (narodowe)

 4. rynki światowe – rolę nadrzędną na rynkach światowych spełniają centra finansowe świata

Cech wyróżniające rynki kapitałowe świata:

 • uczestnikami światowych rynków kapitałowych są rządy, międzynarodowe organizacje finansowe, największe firmy, banki, instytucje ubezpieczeniowe o zasięgu światowym

 • nie ma ograniczeń w przepływie kapitału z rynków zagranicznych

 • zagwarantowana jest wysoka płynność instrumentów finansowych i bezpieczeństwo rynku

 • istnieje jednolity i stabilny system podatkowy dla krajowych i zagranicznych uczestników rynku

 1. rynek globalny – funkcjonalne powiązanie i silne zintegrowanie regionalnych, narodowych, światowych rynków w jeden rynek

w tym eurorynki

 • eurorynek – rynek, na którym transakcje finansowe przeprowadzone są poza miejscem pochodzenia danej waluty (w tzw. eurowalutach)

 1. segmentacja rynków kapitałowych:

 • rynki kapitałowe krajów uprzemysłowionych

 • rynki krajów nowouprzemysłowionych (np. Tajlandia, Malezja, Korea Południowa, Tajwan)

 • rynki krajów postsocjalistycznych

 • rynki krajów rozwijających się

Energing markets – rynki azjatyckie i rynki Europy Centralnej i Wschodniej
 1. Rodzaj obrotu

 1. rynek pierwotny to rynek, na którym środki pozyskiwane z emisji różnych instrumentów trafiają bezpośrednio do emitenta, występują tu nowe instrumenty; uczestnictwo emitenta na rynku pierwotnym może mieć charakter:

 • oferty publicznej

 • lub prywatnej (zamkniętej)

 1. rynek wtórny – obrót instrumentami już istniejącymi; rodzaje obrotu na rynku wtórnym:

 • obrót giełdowy, w tym urzędowy rynek giełdowy, rynek nieurzędowy

 • obrót pozagiełdowy tzw. OTC (pozagiełdowy rynek nieurzędowy) – niższe kryteria dopuszczeń papierów wartościowych do notowań

transakcje w obrocie giełdowym i pozagiełdowym tworzą rynek regulowany

 • obrót na rynku prywatnym – rynek nie zorganizowany, inwestorzy dokonują transakcji finansowych w drodze bezpośrednich negocjacji lub za pośrednictwem maklerów

Uczestnicy rynku: 1. Emitenci:

 • skarb państwa

 • jednostki samorządu terytorialnego

 • przedsiębiorstwa

 • banki

 • firmy ubezpieczeniowe

 • międzynarodowe obligacje fin. i in.

 1. Inwestorzy:

 • inwestorzy indywidualni: banki, przedsiębiorstwa, skarb państwa, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i in.:

 • inwestorzy indywidualni

 1. Pośrednicy

 • banki inwestycyjne – prowadzenie operacji lokacyjnych, emisyjnych, gwarancyjnych, obsługujące inwestorów na lokalnych rynkach

 • banki uniwersalne – łączące działalność depozytowo kredytową z działalnością inwestycyjną

 • konglomeraty finansowe np. Merril Lynch, JP Morgan

 • giełdy papierów wartościowych

 • OTC

 • domy maklerskie – instytucje upoważnione do dokonywania czynności z zakresu obrotu papierami wartościowymi

 • instytucje brokerskie – niezależni eksperci, którzy działają imieniu i na rzecz inwestora

Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego: 1. akcje zwykłe i uprzywilejowane

 2. obligacje

 3. prawa poboru – czyli prawa przysługujące dotychczasowemu akcjonariuszowi spółki do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji

 4. prawa do akcji (PDA) – zbywalny papier wartościowy, który jest prawem majątkowym o cenie zależnej od ceny akcji spółki notowanych na rynku wtórnym; przy rejestracji nowej emisji akcji, PDA zamieniane są na akcje

 5. instrumenty hybrydowe – np. akcje uprzywilejowane, obligacje zamienne na akcje, warranty dające posiadaczowi prawo do zakupu akcji spółki

 6. certyfikaty depozytowe – papier wartościowy inkorporujący prawo własności akcji spółki mieszczącej się poza granicami kraju

ADR – amerykańskie kwity depozytowe

CDR – globalne kwity depozytowe oferowane na rynkach kapitałowych światowych 1. instrumenty pochodne – czyli instrumenty finansowe mające postać kontraktów np. opcje, kontrakty terminowe, których wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego (np. akcje, waluty, towaru) zwanego instrumentem podstawowym

 2. certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny

 3. polisy ubezpieczeniowe, kredyty bankowe, depozyty bankowe – instrumenty, które nie są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym

 4. euroobligacje, euroakcje, eurokredyty

Podstawowe funkcje rynku kapitałowego: 1. funkcja alokacyjna – rynek umożliwia pozyskanie kapitału na działalność inwestycyjną i publiczną;

 2. funkcja transakcyjna rynku kapitałowego – rynek umożliwia transformację kapitału na różne instrumenty i jego przepływ na różne rynki;

 3. funkcja informacyjna rynku kapitałowego – rynek decyduje o stopniu płynności emisji i podejmowaniu decyzji emisyjnych i inwestycyjnych;

 4. funkcja wyceniająca – rynek umożliwia kapitału na podstawie kształtowania się rynkowych cen papierów wartościowych.

Inne funkcje rynku: • zwiększenie efektywności zasobów w gospodarce światowej,

 • umożliwienie uczestnikom decyzji inwestycyjnych od wielkości posiadanych zasobów,

 • stwarzanie możliwości zróżnicowania pakietów posiadanych aktywów przez uczestników międzynarodowych rynków finansowych a tym samym ograniczenie ryzyka w skali światowej.

Wkład 3 07.03.2002

T: Międzynarodowe centra finansowe

- liczba banków zagranicznych,

- udział działalności prowadzonej w walutach obcych,

- udział działalności prowadzonej przez nie rezydentów,

- wielkość rynku pieniężnego, kapitałowego,

- wielkość rynku walutowego.


Zalety międzynarodowych centrów finansowych:

 1. oszczędności wynikające ze skali operacji,

 2. płynność rynku finansowego,

 3. elastyczne przepisy prawne i podatkowe pozwalające na stosowanie innowacji,

 4. wykwalifikowana kadra finansistów, księgowych, prawników, informatyków,

 5. rozwinięta sieć transportu,

 6. rozwinięta telekomunikacja,

 7. dostępność biur i wykwalifikowanego personelu.

Znaczenie międzynarodowych centrów finansowych:Ranga pierwszorzędna:

Nowy Jork, Londyn;


Ranga drugorzędna:

Tokio, Paryż, Amsterdam, Frankfurt;


Ranga trzeciorzędna:

Bazylea, Bombaj, Bruksela, Chicago, Duesseldorf, Hamburg, Hongkong, Madryt, Melbourne, Meksiko City, Rio de Janeiro, Rzym, San Francisco, Sao Paulo, Singapur, Sydney, Toronto, Wiedeń;


Ranga Czwartorzędna:

Bahrajn, Buenos Aires, Kobe, Los Angeles, Luksemburg, Mediolan, Montreal, Osaka, Panama, Seul, Tajpej (Tajwan).


Wall Street (1789r. rząd USA zamienił dług publiczny na akcje zbywalne, na rynku pojawiło się dużo papierów wartościowych).

Wall Street – 1792 powstała giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku

1531- pierwsza giełda,

1861 dzienny obrót na giełdzie wynosił 1,5 tysiąca akcji,

1866 – założona pierwszy telegraficzny kanał przez ocean do Ameryki.
Nowy Jork. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

(New York Stock Exchange (NYSE) Well Street 11 tzw. Big Board lub The Exchange) • forma spółki akcyjnej;

 • podlega kontroli Securities and Exchange Commissions;

 • członkowie zwyczajni NYSE – tylko osoba fizyczna;

 • członkowie giełdy muszą być posiadaczami tzw. miejsc (seat);

 • czarny poniedziałek na NYSE 19.10.1897r. - zanotowano największy spadek kursów akcji w ciągu 1 dnia 22,6% co oznaczało spadek wartości akcji o ponad 500 mld USD; krach rozprzestrzenił się na wszystkie najważniejsze giełdy;

 • DJIA – Dow Jones Industrial Average – najstarszy (od 1864r.) i najpopularniejszy indeks giełdowy na świecie, obliczany na podstawie średniej ważonej cen akcji 30 spółek (np. AT&T, Boeing, Coca-Cola, General Motors, Hewlett Pacard, IBM, Johnson & Johnson, Mc Donald’s, Philip Morris, Procter &Gamble, Sears);

 • Standard & Poor’s 500 Compasite Index (S&P500) – reprezentuje zmiany wartości rynkowej 500 spółek w tym 379 spółek przemysłowych, 37 spółek użyteczności publicznej, 74 finansowych i 10 transportowych;

 • Na giełdzie reprezentowanych jest obecnie ponad 3000 spółek.

Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych (AMEX) Dolny Manhattan 86 Trinity Place • niższe wymogi dotyczące emitentów i papierów wartościowych,

 • notowania na AMEX mogą odbywać się na rynku podstawowym lub alternatywnym,

 • główne indeksy: - AMEX Major Market Index XMI (20 spółek)

 • AMEX Composite Index XAX

System automatycznych notowań Krajowego Stowarzyszenia Maklerów Wartościowych NASDAQ: • rynek pozagiełdowy – OTC – wytworzony w 1971r. głównie dla mniejszych spółek, notowane także duże firmy np. Apple,

 • największy rynek na świecie pod względem liczby notowanych spółek 5500 w tym 1800 spółek o małej kapitalizacji,

 • rynek obsługujący 440 firm zagranicznych np. Renters, Toyota,

 • nie ma centralnego miejsca i określonego czasu zawierania transakcji; elektroniczny system pozwala na realizowanie transakcji w czasie rzeczywistym, informacje o kursach na około 350 tys. terminalach w 60 krajach świata.

Indeksy:

NASDAQ Composite Index: średnia ważona cena papierów wartościowych, około 5500 spółek

NASDAQ – 100index: ważona wartość kapitalizacji największych spółek
Wymagania dotyczące emitentów i papierów wartościowych na NYSE i AMEX w Nowym Jorku
Londyn Giełda Papierów wartościowych (LSE):


 • założona w 1773r. nazywała się na początku NEW Jonethen’s Coffoee House;

 • duża koncentracja systemu finansowego, LSE stanowi połączenie 6 regionalnych giełd od 1973r.

 • dopuszczenia papierów wartościowych do notowań na giełdach angielskich określone w przepisach ustawy o usługach finansowych z 1986r.

 • 1986r. operacja „Big Bang” (wielki wybuch) w celu zwiększenia roli Londynu we współzawodnictwie z rynkami w Nowym Jorku i Tokio

- rezygnacja z niektórych prowizji, obniżenie podatku giełdowego z 1 do 0,5%

 • zniesie nie podziału funkcji między jobberami i brokerami

 • wprowadzenie elektronicznej metody handlu SEAQ, przeniesienie handlu z parkietu na monitory

 • ISE=LSE

 • 3 fragmenty rynków na LES: listed market, unlisted market, third market

We wszystkich segmentach giełdy aktywnie wykorzystywany jest SEAQ

 • indeksy: Financial Times FT-SE (FOOTSIE) – średnia rachunkowa 100 najlepszych akcji „blue chip stock” w obrocie LSA

Tokio (TSE) Kabuto Cho Japonia • powstała w 1878r.,

 • na giełdę Tokijską przypada ponad 80% obrotów giełdowych całego kraju; w całej Japonii działa 7 innych giełd,

 • członkami mogą być wyłącznie firmy maklerskie, firmy zajmujące się wyłącznie obrotem papierów wartościowych, które otrzymały zgodę od Ministra Finansów na prowadzenie operacji giełdowych,

 • dwie sekcje TSE:

1 sekcja podobna do NYSE,

2 sekcja podobna do AMEX • indeksy główne:

NIKKEI – indeks wiodących akcji na giełdzie,

TOPIX – ustalony na poziomie cen akcji sekcji pierwszejWykład 6 28.03.2002r.


 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty FIZ

FIZ emituje niepodzielne certyfikaty inwestycyjne (CI), które są papierami wart ościowymi na okaziciela reprezentującymi jednostkowe prawa majątkowe; CI mogą być przedmiotem wtórnego obrotu.
Cechy podstawowe FIZ:

 • stała liczba uczestników, zmieniająca się jedynie z chwilą nowych emisji certyfikatów,

 • fundusz, który wyemitował CI nie może ich nabywać,

 • środki są zazwyczaj emitowane aktywnie,

Ograniczenie w inwestowaniu – podobne jak w przypadku FIO.


 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty SFIZ

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna