Rozporządzenie ministra infrastruktury I rozwoju1Pobieranie 443,58 Kb.
Strona4/4
Data14.02.2018
Rozmiar443,58 Kb.
1   2   3   4
§41a ust. 1 projektowanego rozporządzenia NO określa, że złącz awaryjnego rozłączania nie stosuje się na stanowiskach załadunku lub rozładunku cystern kolejowych produktami naftowymi III klasy przy czym wyrażenie „nie stosuje się” - będzie oznaczać, że nie powinny być montowane złącza awaryjnego rozłączania, „można odstąpić od stosowania” - oznacza decyzję użytkownika urządzenia NO.


Uwaga została uwzględniona. Wyrazy „nie stosuje się” zastąpiono wyrazami „nie wymaga się”.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 41b:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

63

PGNiG


Zapis spowoduje konieczność budowy do urządzeń NO układów automatyki sterujących pracą pomp lub zaworów regulacyjnych zmieniających szybkość napełniania cystern. Wymaganie kosztowne dla obiektów o sporadycznie prowadzonych procesach przeładunkowych.

Uwaga niezasadna. Konieczność budowy układów automatyki sterujących pracą pomp lub zaworów regulacyjnych zmieniających szybkość napełniania cystern dotyczy stanowiska nalewczego, a nie urządzenia NO – ramienia nalewczego.

64

TICON

Zapis powinien dotyczyć tylko produktów klasy I.

Uwaga niezasadna. Zgodne z § 11 ust. 7 rozporządzenia MG zapis ten dotyczy ropy naftowej i wszystkich produktów naftowych.

65

V & G

Można zgodzić się na taki zapis pod warunkiem, że odpowiednie służby ochrony środowiska go zaakceptują i akceptacja ta będzie podparta właściwą decyzją służb ochrony środowiska. Jest to istotne podczas rozładunku, ponieważ w sytuacji, gdy dojdzie do najazdu pojazdu na rozładowywaną cysternę, na urządzeniach NO nieposiadających złącz awaryjnego rozłączania może dojść do niekontrolowanego wycieku. Najczęściej dochodzi wtedy do urwania węża przeładunkowego i do wycieku medium na tacę lub na podłoże itp. Realnie nie wszystkie punkty przeładunkowe są wyposażone we właściwą i odpowiednią tacę przeciwrozlewową. Dlatego takie rozwiązanie powinno być uzgodnione ze służbami ochrony środowiska.

Uwaga niezasadna. Zgodnie z § 11 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia MG bazy paliw płynnych powinny być wyposażone w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do zabezpieczania przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz emisją par tych produktów do powietrza atmosferycznego w procesach ich przeładunku i magazynowania.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 42 ust. 2:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

66

TICON

Odniesieniem do badania powinny być zapisy podane w pkt.14.3 normy EN 12115. Poza wartością ciśnienia próbnego powinien się znaleźć zapis odnośnie typu ochrony zabezpieczenia przed elektrycznością statyczną przyjęty dla danego przewodu (Omega/M)

Uwaga niezasadna. Przepis określa niezbędne dane, które muszą być umieszczone na oznaczeniu przewodu. Uwaga obok odnosi się do przepisu § 61, w którym zostały umieszczone wymagania dotyczące przewodów elastycznych.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 46:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

67

Tubes International

Prośba o doprecyzowanie zapisów kto zatwierdza dokumentację techniczną (Centrala TDT czy Oddział Terenowy TDT)

Uwaga niezasadna. Na podstawie art. 42 i 45 ustawy o dozorze technicznym organem TDT jest Dyrektor TDT, Poruszony obok problem jest kwestią wewnętrznej organizacji TDT i nie wymaga regulacji w rozporządzeniu.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 47:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

68

Tubes International

Firma sugeruje rozważenie celowości zapisów gdyż dokumenty rejestracyjne bardzo często pokrywają się z dokumentami, które znajdują się w dokumentacji technicznej – projektowej.

Uwaga uwzględniona. Dodano ust. 2 w § 47 regulujący kwestię przekazywania dokumentacji, która na etapie fazy projektowania została przekazana do TDT.

69

Flow Arm

V & G


Zmienić brzmienie pkt 9 lit. a biorąc pod uwagę fakt, że m.in. firmy zagraniczne wystawiają deklaracje na kompletne urządzenia NO (wydaje się, że najważniejsze poświadczenia dotyczą całego i kompletnego urządzenia NO)

Uwaga niezasadna. Przepis § 47 pkt 9 lit. a dotyczy elementów urządzenia NO, takich jak, np. złącze ZAR, złącze ZSO, zawory, wąż elastyczny, z których wykonuje się kompletne urządzenie NO. Elementy takie powinny mieć poświadczenie prawidłowego wykonania i zbadania wystawione przez wytwórcę UNO, lub w przypadku wykonania oceny zgodności – deklaracje zgodności.

70

POPiHN

Orlen


Lotos

Należy doprecyzować § 47 ust. 9 lit. f.: „Deklaracje zgodności WE i instrukcje fabryczne dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, jeżeli takie urządzenia są zastosowane”

Uwaga uwzględniona.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 51:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

71

PGNiG

J&S Energy

Brenntag Polska Sp. z o.o.

Rafineria TrzebiniaZbyt szczegółowe dane (szczególnie dotyczące godzin rozpoczęcia i zakończenia przeładunku).

Uwaga uwzględniona.

72

Rafineria Trzebinia

W naszej ocenie ilość danych, które mają znajdować się w dokumentacji eksploatacyjnej wydaje się być zbyt duża, zwłaszcza w odniesieniu do pracujących w ruchu ciągłym baz paliw. Ponadto w bazach paliw, w których załadunek cystern drogowych odbywa się na zasadach samoobsługi właściciel bazy nie ma narzędzi do wyegzekwowania dokonania zapisów od osoby, która faktycznie obsługiwała urządzenie NO. W takim przypadku najczęściej możliwa jest rejestracja elektroniczna przynajmniej danych, o których mowa w punktach 1 do 3.

Uwaga uwzględniona. Wskazano także, że dokumentacja wymagana omawianym przepisem może być prowadzona w formie elektronicznej.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 55:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

73

TICON

Propozycja zmiany w § 55 pkt 8 wyrazu „stanu” wyrazami „kontrolę wizualną”.

Uwaga niezasadna. Sprawdzenie stanu złącza obejmuje jego oględziny zewnętrzne.

74

V & G

Zastąpienia wyrażenia „sprawdzenie złączy awaryjnego rozłączania” wyrażeniem „sprawdzenie stanu i zadziałania złącza awaryjnego rozłączania.”.

Uzasadnienie:

Nie jest to zapis dostosowany do rozwiązań technicznych, które występują w portach lub na systemach załadunkowych o dużej średnicy (od 150 mm w górę). Większość złącz awaryjnego rozłączania zastosowanych w takich systemach jest sterowana pneumatycznie, hydraulicznie lub elektronicznie. Można zatem przeprowadzić pełen test systemu bez fizycznego rozłączania złącza. Takie testy zalecane są przez zagranicznych producentów w okresach co rok lub co pół roku. Użytkownik musi mieć pewność, że w momencie gdy dojdzie do faktycznej sytuacji awaryjnej, złącze awaryjnego rozłączania będzie w pełni sprawne, co gwarantują przeglądy i okresowe testy.


Rozporządzenie dotyczy wszystkich typów złączy awaryjnego rozłączania. Omawiany przepis nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonywania tego rodzaju prób, jeżeli w dokumentacji techniczno – ruchowej złącza takie wskazanie zostało zawarte.

75

PCC Rokita


W §55 proponujemy dopisanie pkt.12:

12) badania odbiorcze u eksploatującego nie są wymagane, jeżeli na urządzeniu NO umieszczono oznakowanie CE.Uwaga nie została uwzględniona.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 56:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

76

PCC Rokita

Brenntag Polska Sp. z o.o.

PIPC


Powinno się określić sposób i częstotliwość badania złączy awaryjnego rozłączania, jako badania nieniszczącego i zgodnego z instrukcją producenta danego złącza.

Uwaga w części uwzględniona. W rozporządzeniu wskazano terminy przeprowadzania badań złączy awaryjnego rozłączania, wyłączając złącza jednorazowego stosowania (czyli złącza ulegające zniszczeniu).

77

Flow Arm

V & G


Określenie złącza jednorazowego stosowania jest chyba niewłaściwe. Prawdopodobnie chodzi o złącza z jednorazowymi tzw. pinami (czyli śrubami zrywnymi). Jeżeli tak to wydaje mi się, że takie złącza również powinny podlegać próbie działania.


Uwaga niezasadna. Termin „złącza jednorazowego zastosowania” oznaczają złącza, które ulegają zniszczeniu przy próbie działania i wymagają wymiany w całości. Złącza, w których wymieniany jest jedynie element ulegający zniszczeniu podczas próby (np. piny zrywne) są złączami wielokrotnego stosowania i podlegają próbie działania.

78

Azoty Puławy


Dokonanie kontroli na urządzeniu bez płynu w zasadzie mija się z celem, ponieważ nie uwzględnia szczelności urządzenia po zerwaniu złącza. Napełnianie zaś urządzenia innym płynem, np. wodą podczas rewizji okresowej powoduje, że zakres rewizji okresowej staje się niemal taki sam jak próby ciśnieniowej wykonywanej dla urządzenia NO co 5 lat.

Uwaga uwzględniona.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 58:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

79

Rafineria Trzebinia

Niezrozumiałym jest, dlaczego niedopuszczalna jest wymiana osprzętu zabezpieczającego.

Uwaga niezasadna. Z uwagi na rolę jaką spełnia osprzęt zabezpieczający, jego wymiana powinna być dokonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

80

PGNiG

Propozycja wykreślenia w ust. 2 wyrażenia „tego samego typu”. „Wystarczy wymóg aby element, którym mowa w tym punkcie posiadał te same parametry, charakterystykę i nastawy.

Uwaga niezasadna. Elementy wymieniane powinny być „tego samego typu”, gdyż urządzenie NO zostało z takimi elementami zaprojektowane. Nie można zmienić sterowania zaworami z ręcznego na automatyczne i odwrotnie, lub zmiany sposobu dokonywania pomiaru przyrządów cieczowskazowych, manometrów lub termometrów bez ingerencji w konstrukcję urządzenia.

86

PGNiG

Propozycja wykreślenia w ust. 2 wyrażenia „tego samego typu”. „Wystarczy wymóg aby element, którym mowa w tym punkcie posiadał te same parametry, charakterystykę i nastawy.

Uwaga niezasadna. Elementy wymieniane powinny być „tego samego typu”, gdyż urządzenie NO zostało z takimi elementami zaprojektowane. Nie można zmienić sterowania zaworami z ręcznego na automatyczne i odwrotnie, lub zmiany sposobu dokonywania pomiaru przyrządów cieczowskazowych, manometrów lub termometrów bez ingerencji w konstrukcję urządzenia.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 58a:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

81

Kombinat Koksowniczy ZabrzeDokonanie tej zmiany spowoduje generację dodatkowych kosztów dla poszczególnych przedsiębiorstw przez konieczność zlecania poszczególnych napraw firmom posiadającym uprawnienia wydane przez TDT, jak to ma miejsce przy prowadzeniu np. napraw i konserwacji w urządzeniach transportu bliskiego.

Uwaga niezasadna. Zgodnie z art. 9 ustawy o dozorze technicznym urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada uprawnienie, wydane w formie decyzji administracyjnej, do ich wytwarzania, naprawiania lub modernizacji.

82

Rafineria Trzebinia

Konsekwentnie do ewentualnego umożliwienia eksploatującemu wymiany kompletnych przewodów elastycznych czynność ta powinna zostać wyłączona spod konieczności jej wykonania przez podmiot posiadający uprawnienia wydane przez TDT, bowiem czynność ta z punktu widzenia wykonawstwa jest identyczna jak wymiana np. armatury zaporowej, a po jej wykonaniu i tak musi zostać przeprowadzona próba szczelności.

Uwaga bezprzedmiotowa w świetle zmian wprowadzonych w efekcie konsultacji społecznych.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 61:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

83

TICON


Należy uzupełnić pozostałe normy zharmonizowane dotyczące węży w tym EN 12115.

Uwaga została uwzględniona. Przepis został także uzupełniony o inne normy dotyczące przewodów elastycznych.

84

PCC Rokita

Należy dodać punkt opisujący wymagania dotyczące elastycznych przewodów przeładunkowych

Uwaga została uwzględniona.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 83:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

85

Azoty Tarnów

Rafineria TrzebiniaZmiana terminu dotyczącego rejestracji urządzeń NO na warunkach przejściowych, które z różnych powodów nie posiadają dopuszczenia TDT.

Uwaga niezasadna. Rejestracja urządzeń NO nie wiązała się z dostosowaniem do wymagań wynikających z rozporządzenia, dlatego wszelkie odstępstwa od tej daty wiązałyby się z nierównym traktowaniem podmiotów, które wypełniły obowiązek wynikający z rozporządzenia i zarejestrowały urządzenie NO.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące załącznika:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

86

PCC Rokita

Podzielić badania na trzy rodzaje: rewizja wewnętrzna, badanie pośrednie i próba ciśnieniowa oraz zmienić terminy badań

Uwaga nie została uwzględniona. Zakres badań okresowych został określony w rozporządzeniu.
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu […], pod numerem […], zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 898.1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna
przepisach wydanych
drugiej strony