Rozporządzenie ministra infrastruktury I rozwoju1Pobieranie 443,58 Kb.
Strona3/4
Data14.02.2018
Rozmiar443,58 Kb.
1   2   3   4

31

Rafineria Trzebinia

Wprowadzenie tak „ostrego” wymagania wyposażenia urządzeń NO w instalacje do hermetycznego napełniania i opróżniania zbiorników nie znajduje uzasadnienia, bowiem umowy międzynarodowe dopuszczają przewóz wielu towarów spełniających wymienione kryteria w cysternach posiadających systemy wentylacyjne. Ponadto przepisy odpowiednich rozporządzeń dotyczących zbiorników magazynowych dopuszczają ich „otwartość” do atmosfery. Obligatoryjny wymóg wyposażenia urządzeń NO w instalacje do hermetycznego napełniania i opróżniania powodować może sytuację gdzie doprowadzenie do zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia generować będzie niewspółmiernie wysokie koszty

Uwaga została uwzględniona. Jak wskazano powyżej, w projektowanym rozporządzeniu przewidziana została możliwość odstąpienia od wymogu hermetyzacji w uzasadnionych sytuacjach.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 23:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

32

Flow Technics

TICON


Brenntag Polska Sp. z o.o.

Azoty TarnówW przypadku grawitacyjnego opróżniania zbiorników transportowych przepływ cieczy (tj. przeładunek) jest wywoływany siłą grawitacji i bez wprowadzenia dodatkowych bardzo kosztownych urządzeń nie jest możliwe spełnienie warunku zatrzymania przeładunku w przypadku przerwania ciągłości uziemienia

Uwaga uwzględniona. W § 23 w ust. 3 wyłączono obowiązek stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 do grawitacyjnego opróżnianie zbiorników transportowych.

33

V & G

V & G sygnalizuje potrzebę precyzyjnego określenia wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz wskazania dokładniejszych wytycznych dokonywania analizy zagrożeń, celem wyznaczenia „odpowiedniego” poziomu bezpieczeństwa

Uwaga nie została uwzględniona. Układ zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa powinien być wskazany w analizie zagrożeń. Niezwykle trudne byłoby określenie wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla przeładunku wszystkich towarów objętych rozporządzeniem. Ponadto wprowadzenie tego rodzaju przepisów mogłoby ograniczyć możliwości stosowania dostępnych na rynku rozwiązań technicznych.

34

J&S Energy

Rafineria TrzebiniaJ&S Energy i Rafineria Trzebinia sugerują zawarcie w § 23 wskazania o wyłączeniach dotyczących produktów naftowych.

Uwaga została uwzględniona. Przepisy szczegółowe zawarte w rozdziale IV określają wymagania dla produktów naftowych. Tym samym do produktów naftowych mają zastosowanie uregulowania zawarte w tymże rozdziale, nie zaś przepisy ogólne regulujące tę samą kwestię w innych rozdziałach rozporządzenia. Oznacza to, że wynikający z projektowanego rozporządzenia obowiązek stosowania urządzeń zabezpieczających przed przepełnieniem cystern i blokujących pracę ramienia przeładunkowego w przypadku wystąpienia awarii, utraty skutecznego uziemienia lub przepełnienia cysterny nie dotyczy produktów naftowych klasy II i III. Tym niemniej celem usunięcia wszelkich wątpliwości stosowne zastrzeżenie zostało dodane do wskazanego przepisu.

35

Azoty Tarnów

ZAK


Brenntag Polska Sp. z o.o.


W opinii wskazanych obok firm samo generowanie ładunków elektrostatycznych nie powoduje zagrożeń w przypadku przeładunku mediów, które nie tworzą mieszanin wybuchowych oraz w przypadku gdy nie wpływa to na aparaturę kontrolno-pomiarową i warunki BHP. W takich wypadkach wymóg zainstalowania uziemienia i jego okresowej kontroli jest wystarczający

Uwaga została uwzględniona. Stosownie został uzupełniony punkt 4 w ust. 3 w § 23.

Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 25:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

36

J&S Energy

PKP CARGO

Wymienione obok przedsiębiorstwa wskazywały na potrzebę wyraźnego wskazania relacji między przepisami § 25 i zawartymi w § 41a w rozdziale IV, dotyczącym baz paliw.


Uwaga została uwzględniona. Przepisy szczegółowe zawarte w rozdziale IV określają wymagania dla produktów naftowych. Tym samym do produktów naftowych mają zastosowanie uregulowania zawarte w tymże rozdziale, nie zaś przepisy ogólne regulujące tę samą kwestię w innych rozdziałach rozporządzenia. Tym niemniej celem usunięcia wszelkich wątpliwości stosowne zastrzeżenie zostało dodane do wskazanego przepisu.

37

Flow Arm

Flow Arm wskazuje na brak przepisów regulujących stosowanie złączy awaryjnego rozłączania dla ramion nalewczych wyposażonych w stożki hermetyzacyjne. Ramiona tego typu nie są podłączane w sposób „sztywny” do zbiornika transportowego.

Uwaga została uwzględniona. W § 25 dodano ustęp 5 wyłączający obowiązek stosowania złącz awaryjnego rozłączania w przypadku ramion nalewczych wyposażonych w stożek hermetyzacyjny. Tego typu ramiona posiadają zintegrowany system zamykający przepływ w przypadku wysunięcia się ramienia z włazu, tym samym nie ma konieczności stosowania złączy awaryjnego rozłączania.

38

Azoty Tarnów

Brenntag Polska Sp. z o.o.

ZAK

Police


Wymienione obok podmioty proponują usunięcie ust. 3 w § 25 ust. 3. Wskazują na brak uzasadnienia dla stosowania dodatkowego zabezpieczania złącza awaryjnego rozłączania (ZAR). Argumentują, że dodatkowe zabezpieczanie może pozbawić je zasadności istnienia, gdyż może ono powodować np. problemy w jego prawidłowym zadziałaniu.

Wymieniona uwaga wynika z niewłaściwego rozumienia wskazanego przepisu, że wynika z niego obowiązek stosowania „dodatkowego zabezpieczenia” w postaci fizycznego elementu, w który należy wyposażyć złącze. Omawiany przepis ma a zadanie zapewnić, aby konstruktor urządzenia NO w taki sposób umieścił ZAR w urządzeniu NO, aby nie zostało ono przypadkowo uruchomione w wyniku potknięcia się o nie lub zaczepienia przez obsługę.

39

POPiHN

Orlen


Lotos

OLPP


FLOW TECHNICS

Propozycja zastąpienia wyrazu „trwale” zastąpić wyrazem „skutecznie”

Uwaga uwzględniona.

40

Tubes International

W opinii Tubes International § 25 jest nieprecyzyjny w części dotyczącej gazów i nie wynika z niego, czy obowiązek stosowania złączy awaryjnego rozłączania dotyczy oparów przeładowywanych substancji niebezpiecznych o właściwościach zapalnych, trujących lub żrących, czy gazów jako materiału przeładowywanego oraz jakiej grupy gazów.

Uwaga niezasadna. Z przepisów § 1 ust. 1 oraz § 2 punkt 19 wynika, że przepis § 25 ma zastosowanie do wszystkich gazów zaliczonych do klasy 2 zgodnie z umową ADR/RID/ADN. Obowiązek stosowania ZAR dotyczy również systemu odprowadzania oparów, jeżeli jest on wymagany w świetle przepisów projektowanego rozporządzenia.

41

V & G

Brenntag Polska Sp. z o.o.
Według wskazanych obok podmiotów projektowane zmiany przepisów w ust. 2 i ust. 4 w § 25 mogą wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa na punktach przeładunkowych autocystern, cystern kolejowych lub rurowozów ze względu na możliwość najechania pojazdów na cysternę odłączoną od środka transportu. Wymienione przedsiębiorstwa zwracają uwagę, że przepis ten nie bierze pod uwagę błędów ludzkich i sytuacji awaryjnych spowodowanych błędem człowieka lub urządzenia.

Uwaga niezasadna. Wydaje się, że wskazana uwaga wynika z niewłaściwego rozumienia terminu „lądowego środka transportu”. Pod pojęciem lądowego środka transportu należy rozumieć pojazd, na którym posadowiono zbiornik transportowy, który może na czas załadunku lub rozładunku, zostać odłączony od pojazdu (np. DPPL, kontener cysterna).

Należy również zwrócić uwagę, że w przepisach rozporządzenia nie jest możliwe wskazanie pełnego katalogu środków bezpieczeństwa, uwzględniającego każdy możliwy błąd człowieka. Dlatego też biorąc pod uwagę konkretny rodzaj przeładunków wykonywanych przez danego przedsiębiorcę, poza spełnieniem warunków rozporządzenia powinien on zadbać o wprowadzenie środków bezpieczeństwa, które pozwolą maksymalnie ograniczyć (i) możliwość popełnienia błędu przez człowieka (procedury, szkolenia, itp.) oraz (ii) ewentualne skutki takich błędów.


Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 27 pkt 3:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

42

J&E Energy

Flow TechnicsTICON

Flow Arm


Wymienione obok przedsiębiorstwa wskazywały, że nie jest możliwe spełnienie wymagań zawartych w punkcie 3 § 27.


Uwaga została uwzględniona. Zmieniono stosownie warunki wskazane w punkcie 3 w § 27.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 31:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

43

Rafineria Trzebinia

Rafineria Trzebinia wskazuje na niespójność przepisów § 26 pkt 3 oraz § 31 ust. 1. Ponadto zauważa potrzebę doprecyzowania warunków, w jakich napęd może być stosowany np.: gdy rozłączenie ręczne wymaga użycia nadmiernej siły lub jest niemożliwe.

Uwaga niezasadna. Przepis § 26 pkt 2 wymaga, aby złącze suchoodcinające było wyposażone w zwalniacz ręczny. Zgodnie z § 31 ust. 1 nie ma przeszkód, aby złącze suchoodcinające posiadało również napęd pneumatyczny.

44

Flow Technics

Flow Technics wskazuje, że projektowany przepis pozwala na stosowanie jedynie układu pneumatycznego do napędu złączy awaryjnego rozłączania i złączy sucho odcinających, co ogranicza możliwość stosowania innych, w tym innowacyjnych rozwiązań.

Uwaga uwzględniona.

45

TICON

Ticon sugeruje wpisanie do ust. 1 zamiast ,,złącza suchoodcinającego" zgodnie z definicją rozdz.1 lit. e: ,,elementu łączącego".

Uwaga niezasadna. Element łączący jest pojęciem szerszym, ponieważ pod tym pojęciem należy rozumieć kamlok, kołnierz, złącze suchoodcinające.

46

ZAK

Proponuje usunięcie określenia „pneumatycznego” – ogranicza to stosowanie innych rozwiązań niż pneumatyczne.

Uwaga niezasadna. Wyrażenie „dopuszcza się”, powoduje, że napęd pneumatyczny nie jest napędem obligatoryjnym.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 34:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

47

POPiHN/Orlen/Lotos

Wymienione firmy zwracają uwagę na potrzebę doprecyzowania omawianego przepisu przy uwzględnieniu grupy wybuchowości i klasy temperaturowej, należy również zwrócić uwagę, iż nie ma klas wybuchowości.

Uwaga została częściowo uwzględniona. Przepis ten nie budził wątpliwości, tym samym skorygowano jedynie zastosowaną w nim terminologię.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 38:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

48

Rafineria Trzebinia

Dodanie zwrotu „w pozostałych przepisach niniejszego rozporządzenia” powoduje, że wymagania dotyczące baz paliw zostają uzupełnione o znacznie bardziej rygorystyczne wymagania niniejszego rozporządzenia szczególnie w stosunku do rozporządzenia MG

Uwaga niezasadna. W rozdziale IV zawarte są przepisy dodatkowe oraz przepisy szczególne dla urządzeń NO w bazach paliw. W przypadku przepisów szczególnych zawartych w rozdziale IV, czyli takich, które regulują odmiennie tę samą materię co przepisy w części ogólnej rozporządzenia, do baz paliw będą miały zastosowanie przepisy szczególne zawarte w rozdziale IV, nie zaś w części ogólnej. Jeżeli dana materia jest uregulowana wyłącznie w rozdziale IV, oznacza to że jest to przepis dodatkowy, który ma zastosowanie tylko do baz paliw.

Mimo powyższego odpowiednio zmieniono tytuł rozdziału IV oraz brzmienie § 38, celem wyraźnego wskazania, że w rozdziale IV znajdują się zarówno przepisy dodatkowe jak i szczegółowe dla baz paliw oraz zaznaczenia, że rozporządzenie NO i rozporządzenie MG są rozporządzeniami równoważnymi i żadne z nich nie ma pierwszeństwa stosowania.


Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 38a:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

49

OPW Fluid

Firma OPW Fluid zwróciła uwagę, że nie można łączyć funkcji urządzenia NO z kontrolerami uziemienia i przepełniania oraz że kwestia napełniania oddolnego cystern jest dokładnie sprecyzowana w światowych i europejskich standardach. Zaproponowała wprowadzenie do przepisu odwołania do standardu złącza API RP 1004.


Uwaga niezasadna. Przepis jest odzwierciedleniem przepisów dyrektywy 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO). Zastosowanie standardu API wynika z wymienionej wyżej dyrektywy.

50

Flow Arm

Według Flow Arm przepis dotyczący stosowania układów kontrolnych jest nieprecyzyjny. Urządzenie NO i układ kontrolny to dwa niezależne urządzenia. Urządzenie NO łączy się poprzez przyłącze np. API a układ kontrolny poprzez styk 10-pinowy. Flow Arm potwierdza, że zapis jest słuszny, ale uważa, że nie jest on jasny. Zapis powinien określać, że stanowisko do oddolnego napełniania powinno być wyposażone w układ kontrolny.

Uwaga niezasadna. Wymagania zawarte w omawianym przepisie dotyczą urządzeń do oddolnego napełniania cystern, co wskazane jest w jego zdaniu wstępnym.

51

OLPP


OLPP wskazuje, że zawarte w całym § 38a dotyczą cystern drogowych. Żadna cysterna kolejowa, która również jest pojazdem (szynowym) cysterną, nie spełni ww. wymagań, gdyż nie są one wyposażone w żadne tego typu układy wymienione w niniejszym paragrafie.

Uwaga niezasadna. Istotnie przepisy zawarte w omawianym paragrafie dotyczą cystern drogowych. Termin „pojazd cysterna” zgodnie z przepisami ADR oznacza cysternę drogową.

52

Rafineria Trzebinia

W opinii Rafinerii Trzebinia z omawianego przepisu wynika, że cysterna kolejowa pomimo obligatoryjnego z mocy § 40 ust 2 p-kt 1 wyposażenia stanowiska w instalację odprowadzenia oparów do linii oparowej nie musi być połączona. Dodaje, że wynika to także z brzmienia § 41, który mówi o pojeździe cysternie, – jeśli określenie „pojazd cysterna” obejmuje także wagon cysternę to określenie „pojazd cysterna” powinno być zdefiniowane w § 2.

Uwaga niezasadna. § 38a pkt 1 dotyczy cystern drogowych.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 39:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

53

OLPP

W niniejszym paragrafie użyty zwrot „pojazd cysterna” należy zastąpić zwrotem „cysterna drogowa”.

Uwaga niezasadna. Zgodnie z wyjaśnieniami w stanowisku do § 38a, zgodnie z RID/ADR pod pojęciem pojazd cysterna należy rozumieć cysternę drogową, natomiast pod pojęciem wagon cysterna – cysternę kolejową.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 40:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

54

POPiHN

Orlen


Lotos

§ 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MG ogranicza obowiązek hermetyzacji do produktów naftowych klasy I i narzuca obowiązek z dyrektywy dotyczącej kontroli emisji lotnych związków organicznych.

W opinii wymienionych firm rozporządzenie w obecnym kształcie nie wskazuje wyraźnie, że obowiązek hermetyzacji obejmuje tylko klasę I, dlatego proponuje uzupełnić uzasadnienie, tak aby wyraźnie wskazywało, że obowiązek hermetyzacji dla przeładunku produktów naftowych II i III klasy ograniczony został do produktów naftowych klasy I.Uwaga została uwzględniona.

55

PGNiG

PGNiG sygnalizuje, że sformułowanie „blokujące pracę ramienia przeładunkowego” nie jest zrozumiałe.

Uwaga niezasadna. Brzmienie przepisu jest zgodne z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MG i załącznikiem IV dyrektywy 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) i nie budził wątpliwości innych uczestników konsultacji.

56

OLPP

Urządzenie NO powinno być wyposażone w układy uniemożliwiające napełnianie zbiorników cystern drogowych i cystern kolejowych, w przypadkach:

1) braku odpowiedniego sygnału informującego o ciągłości uziemienia i podłączeniu czujników maksymalnego napełnienia.Przepis § 23.1, pozwala stosować różne układy zabezpieczające przed przepełnieniem. Przepis w pkt 1 może być interpretowany, że istnieje obligatoryjny nakaz stosowania czujników przepełnienia w każdym przypadku, co jest niezgodne z duchem zapisu § 23 ust. 1.

Uwaga niezasadna. Przepis jest zgodny z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MG i załącznikiem IV dyrektywy 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO).


57

J&S Energy

Cysterny kolejowe nie posiadają czujników maksymalnego napełnienia, dlatego § 40 ust. 1 jest nieuprawniony i niespójny z zapisem § 38a.


Uwaga niezasadna. § 38a nie należy porównywać z § 40 ust. 1, gdyż dotyczy on tylko cystern drogowych. § 40 ust. 1 nie dotyczy wyposażenia zbiornika cysterny w czujniki przepełnienia, a jedynie urządzenia NO w specjalne układy uniemożliwiające napełnianie zbiorników cystern.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 41:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

58

OLPP

Obowiązujący zapis wymaga od każdej operacji napełniania pojazdu cysterny podłączenia przewodu odprowadzającego opary, czyli hermetycznego nalewu, co jest niezgodne z proponowanymi zmianami w § 22 ust. 1 i § 40 ust. 2.

Uwaga niezasadna. Wymienione przepisy regulują odmienne kwestie. W § 22 (oraz § 40a) wskazano, w jakich sytuacjach wymagane jest stosowanie hermetyzacji, natomiast przepis w § 41 wskazuje na konieczność zastosowania odpowiednich środków uniemożliwiających napełnianie cystern, jeżeli przewód odprowadzający opary nie jest podłączony. Tym samym obowiązek, o którym mowa w § 41 dotyczy sytuacji, w których zastosowanie hermetyzacji zostało przewidziane wymienionymi w pierwszej kolejności przepisami.
Podmiot zgłaszający

Uwagi dotyczące § 41a:

Ocena zasadności zgłoszonej uwagi

59

Tanquid Polska Sp. z o.o.

Nieuzasadnione nakłady obejmujące:

  • hermetyzację frontu rozładunkowego kolejowego produktów klas I, II i III oddzielnie,

  • hermetyzację zbiorników magazynowych oleju,

  • zastosowanie zaworów zrywnych na froncie kolejowym

Inwestycje te będą generowały niepotrzebne nakłady na kwotę minimum 7,5 mln PLN.


Uwaga została uwzględniona. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem złącza awaryjnego rozłączania nie są wymagane na stanowiskach załadunku i rozładunku cystern kolejowych dla produktów naftowych klasy III, jeżeli cysterny są odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz warunkowo dla klasy II, jeśli cysterny te zabezpieczone są przed przemieszczeniem w sposób wskazany w analizie zagrożeń.

Wymagania dotyczące hermetyzacji zostały skorelowane z wymaganiami rozporządzenia MG i zostały ograniczone do produktów naftowych klasy I, naturalnie przy zachowaniu warunków wskazanych w wymienionym rozporządzeniu.60

Tanquid Polska Sp. z o.o.

Należy wpisać: „§41a 3. Urządzenia NO przeznaczone do rozładunku produktów naftowych nie muszą być wyposażone w układy zapewniające hermetyczne opróżnianie zbiorników transportowych, o których mowa w 22 ust. 1, gdy są tak zaprojektowane i eksploatowane, że ich całkowite roczne straty produktów w klasie I nieprzekraczaną 0,005% ich wydajności.”. (w następstwie tej zmiany należy zmienić §22 ust.)

Uwaga została uwzględniona poprzez dodanie ust. 2 w „§ 41a.

61

POPiHN

Orlen


Lotos

OLPP


Zwolnienie w odniesieniu do produktów naftowych klasy III jest warunkowe. Dla klasy III obowiązek stosowania złączy awaryjnego rozłączania powinien zostać co do zasady zniesiony, a przypadku przeładunku produktów I i II klasy warunkowe odstąpienie od ich stosowania.

Uwaga została uwzględniona. Warunki dla wyłączenia obowiązku stosowania ZAR dla produktów naftowych II klasy zostały zawarte w rozdziale IV. W odniesieniu do I klasy zastosowanie mają wyłączenia zawarte w części ogólnej (§ 25 ust. 2).

62

Elgum1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna