Rozporządzenie ministra finansóWPobieranie 71,63 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar71,63 Kb.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie kas rejestrujących

(fragment)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2706)

WYKAZ SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIAPoz.

Symbol PKWiU*)

Nazwa towaru, usługi (czynności)

1

2

3

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług

1

ex 01.4

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi2) usług ślusarskich i kowalskich

2

40

Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda

3

41

Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody

4

55.23.11

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci

5

ex 55.23.15

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych

6

ex 60.21.2

Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

7

ex 60.21.42

Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

8

60.23.13

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej

9

ex 63.12.14

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia

10

ex 63.21. 10-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność

11

ex 63.21.21-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność

12

63.21.25

Usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

13

ex 64.1

Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

14

64.2

Usługi telekomunikacyjne

15

65 - 67

Usługi pośrednictwa finansowego

16

70.2

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek

17

70.3

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie

18

73

Usługi naukowo-badawcze

19

74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

20

ex 74.2

Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa

 

1

2

3

21

74.30

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

22

ex 74.4

Usługi reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej

23

74.5

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu

24

74.6

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

25

74.7

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów

26

74.82.10 - 00.50

Usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych

27

ex 74.83

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

28

ex 74.84

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów

29

75

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

30

80

Usługi w zakresie edukacji

31

85

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

32

90.0

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

33

91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

34

ex 92

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach

35

93.03

Usługi pogrzebowe i pokrewne

36

93.04.10

Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej

37

93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

38

95

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

39

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

40

 

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

41

 

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1)

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę,2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2004 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 2)

 

1

2

3

42

 

Dostawa nieruchomości, dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług, za które to czynności zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową, przy czym z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 1), 3)

43

 

Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

44

 

Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych

45

 

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach

46

 

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego – również przez drużyny konduktorskie

47

 

Sprzedaż biletów międzymiastowej komunikacji kolejowej pasażerskiej prowadzona przy zastosowaniu terminali kasowych Ogólnosieciowego Systemu Rezerwacji Miejsc i Sprzedaży Biletów „KURS 90”, które były w użyciu przed dniem 1 stycznia 2005 r., pod warunkiem przedstawienia w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r. informacji o dokumentacji przetargowej mającej rozstrzygnąć o wprowadzeniu ww. systemu kas rejestrujących oraz przedstawienia do dnia 31 marca 2005 r. we właściwych urzędach skarbowych harmonogramu wymiany poszczególnych urządzeń drukujących terminali na urządzenia spełniające kryteria przewidziane dla kas rejestrujących, w terminach jednak nie dłuższych niż do dnia 31 października 2005 r.

48

 

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

49

 

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy

50

 

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

Objaśnienia: ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.*) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. Nr 89, poz. 844 – w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.

1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2005 r.

2) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2005 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2005 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 41 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2005 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług –10.

3) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna