Rozporządzenie komisji (ewg) nr 391/68Pobieranie 28,46 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar28,46 Kb.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 391/68
z dnia 1 kwietnia 1968 r.
ustalające szczegółowe zasady skupu interwencyjnego wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 121/67 z 13 czerwca 1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny1, a zwłaszcza jego art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 3 oraz drugi akapit art. 22;


a także mając na uwadze co następuje:
w myśl art. 5 i 6 rozporządzenia (EWG) nr 121/67 należy uchwalić szczegółowe zasady jego stosowania w odniesieniu do skupu prowadzonego przez agencje interwencyjne;
mając na celu zorganizowanie efektywnego skupu przez agencje interwencyjne należy ustalić kryteria doboru ośrodków interwencyjnych pod kątem skupu; zważywszy, że wybór takich ośrodków powinien być determinowany pewnymi technicznymi wymaganiami zapewniającymi prawidłowe przechowywanie mięsa w niskiej temperaturze;
w celu zapewnienia racjonalnej efektywności skupu należy ustalić minimalną ilość produktu objętego skupem, której wielkość zmienia się w zależności od produktu;
aby zapewnić jednakowe traktowanie oferujących swoje produkty, należy określić cenę skupu i miejsce przejmowania produktu przez agencję interwencyjną; zważywszy, że miejscem tym może być zasadniczo ośrodek skupu, do którego sprzedający zamierza dostarczyć swoje produkty; zważywszy, że należy pozostawić w gestii agencji interwencyjnej wyznaczenie innego miejsca, jeżeli przejęcie przez sprzedającego w ośrodku nie jest możliwe;
polityka interwencyjna Wspólnoty musi być kontynuowana w sposób efektywny; zważywszy w związku z tym, że zalecane jest upewnienie się, ze produkt skupiony, a następnie zagospodarowany, spełnia wymagania ustalone w dyrektywach na temat ochrony zdrowia; zważywszy ponadto, że zalecane jest, aby produkty takie spełniały pewne wymagania techniczne, a jeżeli chodzi o tusze wieprzowe, aby były one klasyfikowane według rozporządzenia Komisji (EWG) nr 211/67 z 27 czerwca 1967 r. ustalającego wspólna skalę klasyfikacji tusz wieprzowych2;
w celu umożliwienia Komisji ogólnego wglądu w stosowanie instrumentów interwencyjnych, należy powziąć postanowienie, ze Państwa Członkowskie informują Komisję w sposób ciągły o szczegółach odnoszących się do takich instrumentów;
instrumenty przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1


 1. Ośrodki interwencyjne są wybierane przez Państwa Członkowskie w celu zapewnienia efektywności instrumentów skupu i aby przejmowanie i zamrażanie przebiegały we właściwych warunkach technicznych.
 1. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia właściwej konserwacji przechowywanych produktów.Artykuł 2
Minimalna wielkość dostawy wynosi:
(A) 1 tona metryczna tusz lub półtusz
(B) 0,5 tony metrycznej mostków wieprzowych (bekon boczkowy)
(C) 0,5 tony metrycznej nie tłoczonego tłuszczu wieprzowego

Artykuł 3
Cena skupu jest ceną franco chłodnia ośrodka skupu interwencyjnego, przy koszty wyładunku ponosi sprzedający.
Artykuł 4


 1. Przy składaniu oferty sprzedaży agencji interwencyjnej sprzedający musi określić ośrodek interwencyjny, do którego chce dostarczyć produkt oraz miejsce składowania produktu w momencie składania oferty.
 1. Agencja interwencyjna ustala termin przejęcia.
 1. Jeżeli produkt nie może być przejęty w ośrodku interwencyjnym wspomnianym w ust. 1 agencja interwencyjna wybiera spośród trzech ośrodków interwencyjnych położonych najbliżej miejsca składowania produktu w momencie składania oferty ten, z którego produkt może być przejęty.


Artykuł 5
1. Produkty mogą być objęte skupem tylko wówczas, gdy:


 1. spełniają warunki postanowień dyrektywy Rady z 26 czerwca 1964 r.(3) w sprawie problemów sanitarnych w obrocie świeżym mięsem w obrębie wspólnoty, znowelizowanej dyrektywą Rady z 25 października 1966 r.(4), a zwłaszcza jej art. 3 i 4.
 1. spełniają wymogi określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, oraz
 1. są zaklasyfikowane, jeżeli chodzi o tusze i półtusze wieprzowe, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 211/67.

2. Nie wolno prowadzić skupu następujących produktów:
 1. które nie nadają się do przechowywania lub późniejszego wykorzystania na skutek swoich właściwości;
 1. pozyskanych podczas uboju loch lub knurów
 1. nie pozyskanych z trzody pochodzącej z obszaru Wspólnoty

3. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach uchwalonych w ramach zastosowania niniejszego artykułu.


Artykuł 6
Najpóźniej po dokonaniu skupu produktów Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o ośrodkach interwencyjnych i ich możliwościach mrożenia i przechowywania. Komisja jest informowana bezzwłocznie o wszelkich zmianach.

Artykuł 7
1. Co drugi dzień roboczy tygodnia Państwa Członkowskie przekazują Komisji teleksem następujące informacje dotyczące operacji skupu z poprzedniego tygodnia:


 1. rodzaje produktów, ich jakość i skupione ilości
 1. cena płacona za każdy produkt i jakość.

2. Państwa Członkowskie informują Komisję możliwie jak najszybciej o produktach i ich magazynowanych ilościach pod koniec drugiego i czwartego tygodnia każdego miesiąca określając rodzaje produktów i ich magazynowane ilości oraz adres ich przechowywania.


3. Funkcjonowanie systemu skupu interwencyjnego jest okresowo poddawane analizie w ramach postanowień art. 25 rozporządzenia (EWG) nr 121/67.

Artykuł 8
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 1968 r.
W imieniu Komisji
Jean REY
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

PRODUKTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJĘTE SKUPEM:


1. Tusze lub półtusze trzody chlewnej, świeże lub schłodzone (podtytuł nr ex 02.01 A III (A) 1 Wspólnej Taryfy Celnej);


 1. zwierząt, których ubój miał miejsce więcej niż cztery dni wcześniej i które zostały dobrze wykrwawione;
 1. symetrycznie podzielone wzdłuż kręgosłupa;
 1. oferowane bez głowy, podgardle, karków, tłuszczu z okolic nerek, nerek, przednich nóg, ogona, boku i rdzenia pacierzowego;

2. Mostek (bekon boczkowy), świeży lub mrożony, (podtytuł nr ex 02.01 A III (A) 5 Wspólnej Taryfy Celnej)
 1. zwierząt, których ubój miał miejsce nie więcej niż osiem dni wcześniej
 1. o ciężarze poniżej 8 kg/sztukę;
 1. posiadających co najmniej osiem żeber i pocięty pod kątem prostym do łopatki między trzecim i czwartym żebrem,
 1. z żebrami, ale bez boku, zewnętrznego tłuszczu lub wymion;

3. Nie tłoczony tłuszcz grzbietowy, świeży lub schłodzony, (podtytuł nr ex 02.05 A I Wspólnej Taryfy Celnej)
 1. zwierząt, których ubój miał miejsce nie więcej niż osiem dni wcześniej;
 1. pocięty pod katem prostym;
 1. ze skórą oczyszczoną z mięsa;
 1. o grubości co najmniej 2 cm i szerokości nie mniejszej niż 15 cm między grzbietem i mostkiem;

4. Produkty wymienione w ust. 1, 2 i 3 muszą być schłodzone od momentu uboju aż do przejęcia, a ich wewnętrzna temperatura w momencie przejmowania nie przekracza +4oC.1 Dz.U. WE nr 121, z 29.07.1964, str. 2012/64.

2 Dz.U. WE nr 192, z 27.10.1966, str. 3302/66.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna