Rozporządzenie komisji (ewg) nr 3715/85 z dnia 27 grudnia 1985 r ustanawiające niektóre środki techniczne I kontrolne odnoszące się do aktywności połowowej statków pływających pod banderą Portugalii na wodach innych Państw Członkowskich z wyjątkiemPobieranie 69,59 Kb.
Data18.03.2018
Rozmiar69,59 Kb.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3715/85
z dnia 27 grudnia 1985 r.
ustanawiające niektóre środki techniczne i kontrolne odnoszące się do aktywności połowowej statków pływających pod banderą Portugalii na wodach innych Państw Członkowskich z wyjątkiem Hiszpanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając Akt Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii, w szczególności jego art. 349 ust. 5 i 6,
a także mając na uwadze, co następuje:
należy ustanowić procedury techniczne w zakresie określania i nadzoru nad statkami portugalskimi, które posiadają zezwolenie na poławianie w tym samym czasie na wodach innych Państw Członkowskich z wyjątkiem Hiszpanii;
Akt Przystąpienia przewiduje system wykazów dopuszczonych statków oraz system zgłaszania przemieszczeń statków i system zgłaszania połowów Komisji, dodatkowo oprócz przepisów ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2057/82 z dnia 29 czerwca 1982 r. ustanawiającym określone środki kontrolne w zakresie aktywności połowowej statków Państw Członkowskich1, zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 1729/832;
zgodnie z art. 349 ust. 4 Aktu Przystąpienia, począwszy od dnia 1 stycznia 1986 r., wszystkie przepisy dotyczące wyspecjalizowanej aktywności połowowej, określonej w tym artykule, muszą być takie same jak przepisy obowiązujące statki, określone w art. 160 wspomnianego Aktu Przystąpienia;
zatem, niezbędne jest przyjęcie określonych środków technicznych w zakresie ochrony zasobów, które mają zastosowanie nie naruszając środków działania ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 171/83 z dnia 25 stycznia 1983 r. ustanawiającym określone środki techniczne w zakresie ochrony zasobów rybnych3, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3625/844;
stosownie do art. 2 ust. 3 Traktatu Przystąpienia, instytucje Wspólnoty mogą przyjąć przed przystąpieniem środki działania, określone w art. 349 Aktu, przy czym środki takie wchodzą w życie z zastrzeżeniem i w dniu wejścia w życie tego Traktatu;
Komitet Zarządzający ds. zasobów rybnych nie przedstawił opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Poniżej ustanowione środki techniczne i kontrolne mają zastosowanie, na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państw członkowskich z wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii i które są objęte działaniem Międzynarodowej Rady ds. Badania Morza (ICES), do statków pływających pod banderą Portugalii i zarejestrowanych i/lub odnotowanych w Portugalii.
Artykuł 2
1. Każdego roku, nie później niż na jeden miesiąc przed rozpoczęciem odnośnego okresu połowowego, władze Portugalii dostarczają Komisji wykazy statków, które mogą prowadzić aktywność połowową, określoną w art. 349 Aktu Przystąpienia. Odrębny wykaz jest przekazywany dla każdego z rodzajów połowów dopuszczonych przez Radę zgodnie z procedurą, określoną w art. 349 ust. 2 i 3 Aktu Przystąpienia, włączając w to połowy błękitka, ostroboka i tuńczyka.
Liczba wyszczególnionych statków nie może przekroczyć limitów określanych corocznie zgodnie z procedurą, określoną w art. 349 ust. 2 i 3 Aktu Przystąpienia.
2. Można dokonać przeglądu wykazów, określonych w ust. 1, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia każdego miesiąca; wszelkie zmiany są zgłaszane Komisji przed 15 dniem poprzedzającego miesiąca.
3. Wykazy, określone w ust. 1 dostarczają następujących informacji o każdym statku:


 • nazwa statku,
 • numer rejestrowy,
 • zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne,
 • port rejestracji, • tonaż brutto i całkowita długość,
 • moc silnika,
 • sygnał wywoławczy i częstotliwość radiowa.


Artykuł 3
1. Władze Portugalii przedstawiają Komisji propozycje wykazów okresowych, wyszczególniając statki, które mogą łowić w tym samym czasie, zgodnie z art. 349 Aktu Przystąpienia, co najmniej 15 dni przed dniem wyznaczonym na wejście w życie takich wykazów. Odrębny wykaz jest przedkładany dla każdego rodzaju połowów, określonego w art. 2.
W przypadku statków poławiających błękitka i ostroboka, wykazy powinny obejmować okres jednego miesiąca kalendarzowego; w przypadku statków poławiających tuńczyka, wykazy powinny obejmować okres co najmniej dwóch miesięcy kalendarzowych.
2. Miesięczne wykazy okresowe statków poławiających błękitka i ostroboka powinny wyszczególniać dla każdego dnia statki posiadające zezwolenie na poławianie w tym samym czasie; każdy statek musi być umieszczony na wykazie przez co najmniej sześć kolejnych dni.
Władze Portugalii podejmują takie środki administracyjne jakie są niezbędne dla zapewnienia aby statki, określone w akapicie pierwszym nie mogły opuszczać portu, z którego prowadzą działania przed datą odpowiadającą dacie wyznaczonej na wykazie okresowym na prowadzenie połowów w odnośnej strefie przy uwzględnieniu normalnego czasu tranzytu niezbędnego do osiągnięcia najbliższych granic geograficznych wspomnianej strefy. Powinny one również zapewnić aby statki ponownie wchodziły do portu, z którego prowadzą działania, zgodnie z odpowiednim czasem tranzytu. Dodatkowo, władze portugalskie będą współpracować z właściwymi władzami odnośnych Państw Członkowskich w celu zapewnienia aby przemieszczenia tych samych statków wypływających z portu innego Państwa Członkowskiego były zgodne z zasadami i warunkami dopuszczającymi rodzaje połowów, określone w niniejszym rozporządzeniu.
3. Każdy z okresowych wykazów dostarcza następujących informacji o każdym statku:


 • nazwa i numer rejestrowy statku,
 • sygnał wywoławczy,
 • o ile dotyczy, kurs przeliczeniowy określony w art. 158 ust. 2 Aktu Przystąpienia,
 • nazwa(y) i adres(y) armatora(ów) lub osoby (osób) czarterującej(ych) oraz, jeżeli właściciel jest osobą prawną lub spółką, jego przedstawiciela(i),
 • okres, na który wnioskowane jest zezwolenie na łowienie,
 • planowana metoda połowów,
 • planowany obszar połowów.

4. Komisja bada propozycje wykazów okresowych, określonych w ust. 1 i zatwierdza okresowe wykazy, które następnie przesyła władzom portugalskim oraz właściwym władzom kontrolnym, co najmniej cztery dni robocze przed dniem wyznaczonym na ich wejście w życie.


5. Władze portugalskie mogą zażądać aby Komisja wymieniła statek znajdujący się na okresowym wykazie, który ze względu na działanie siły wyższej nie może łowić podczas wyszczególnionego okresu, lub w jakiejkolwiek części takiego okresu.
Każdy zamieniony statek musi zostać umieszczony na wykazach, określonych w art. 2.
Komisja bezzwłocznie powiadamia o jakichkolwiek zmianach okresowych wykazów władze portugalskie i właściwe władze kontrolne, określone w ust. 4.
Żaden zastępczy statek nie może dokonywać połowów do dnia wskazanego przez Komisję w jej powiadomieniu.
Artykuł 4
Statki mogą zostać umieszczone na więcej niż jednym wykazie, określonym w art. 2, przy czym mogą zostać umieszczone wyłącznie na jednym wykazie okresowym.
Artykuł 5
Statki dopuszczone do poławiania tuńczyka nie mogą posiadać na pokładzie jakichkolwiek ryb czy też produktów rybnych innych niż tuńczykowate, z wyjątkiem gatunków z przeznaczeniem do użycia jako żywa przynęta, pod warunkiem, że ilości całkowicie niezbędne dla tych potrzeb nie zostaną przekroczone.
Artykuł 6
Szyprowie lub, jeżeli jest to konieczne, armatorzy statków, którym zezwolono na połowy muszą przestrzegać specjalnych warunków ustanowionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komisja dokona zmiany, na wniosek odnośnego Państwa Członkowskiego, szczegółów dotyczących właściwych władz kontrolnych, określonych w Załączniku pkt 7.
Artykuł 7
Nie naruszając przepisów rozporządzenia (EWG) nr 171/83, następujące środki techniczne mają zastosowanie do statków pływających pod banderą Portugalii:


 1. zakazuje się używania sieci skrzelowych;
 1. statki nie mogą mieć na pokładzie żadnych narzędzi połowu innych niż te, które są niezbędne dla tego rodzaju połowów, na które posiadają zezwolenie;
 1. każdy taklowiec nie może zarzucać więcej niż dwa sznury haczykowe na dzień; maksymalna długość każdego z takich sznurów haczykowych wynosi 20 mil morskich; odległość między przyponami nie może być mniejsza niż 2,70 m.


Artykuł 8
Władze Portugalii powiadamiają Komisję, przed 15 dniem każdego miesiąca, o ilościach złowionych przez każdy statek łowiący tuńczyka oraz o ilościach wyładowanych przez takie statki w każdym porcie podczas poprzedzającego miesiąca.
Artykuł 9
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r., pod warunkiem wejścia w życie Traktatu Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 1985 r.W imieniu Komisji

Frans ANDRIESSEN

Wiceprzewodniczący


ZAŁĄCZNIK
Specjalne warunki, których muszą przestrzegać statki portugalskie, którym zezwolono na łowienie na wodach innych Państw Członkowskich, z wyjątkiem Hiszpanii
A. Warunki, które muszą być przestrzegane przez wszystkie statki


 1. Kopia niniejszych warunków specjalnych musi znajdować się na pokładzie statku.
 1. Zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne licencjonowanego statku muszą być wyraźnie oznaczone na dziobie statku po obu stronach oraz po każdej stronie nadbudówki w miejscu najlepiej widocznym.

Litery i numery muszą być namalowane kolorem odróżniającym się od koloru kadłuba czy też nadbudówki i nie mogą zostać zmazane, zmienione, zakryte lub w jakikolwiek inny sposób zasłonięte.


B. Dodatkowe warunki, które muszą być przestrzegane przez wszystkie statki, którym zezwolono na poławianie błękitka i ostroboka


 1. Wszystkie statki posiadające zezwolenie na łowienie przekazują właściwym krajowym władzom kontrolnym, określonym w pkt 7, w odniesieniu do każdego przemieszczenia wyszczególnionego poniżej:
 • nazwę statku, nazwisko szypra, sygnał wywoławczy, zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne,
 • dzień, godzinę, położenie geograficzne i kwadrat statystyczny ICES:
   1. za każdym razem gdy statek wpływa do wyłącznej strefy ekonomicznej 200 milowej strefy, która rozciąga się od wybrzeży innych Państw Członkowskich Wspólnoty, z wyjątkiem Hiszpanii, i która jest objęta wspólnotowymi rozporządzeniami rybackimi;
   1. za każdym razem gdy statek opuszcza wyłączną strefę ekonomiczną 200 milową strefę rybołówstwa, która rozciąga się od wybrzeży innych Państw Członkowskich Wspólnoty, z wyjątkiem Hiszpanii, i która jest objęta wspólnotowymi rozporządzeniami rybackimi;
   1. za każdym razem gdy statek przemieszcza się z jednego podobszaru ICES do innego w ramach stref zdefiniowanych w ppkt 3.1.1. i 3.1.2;
   1. za każdym razem gdy statek wpływa do portu innego Państwa Członkowskiego Wspólnoty;
   1. za każdym razem gdy statek opuszcza port innego Państwa Członkowskiego Wspólnoty;
   1. przed rozpoczęciem operacji połowowych (komunikat „aktywny”),
   1. w momencie zakończenia operacji połowowych (komunikat „bierny”).
 1. Wszystkie statki przekazują, w momencie wpływania do i opuszczania stref(y) ICES, dla której posiadają zezwolenie na poławianie, jak również co tydzień, począwszy od dnia rozpoczęcia operacji połowowych, następujące informacje w poniższej kolejności, do Komisji Wspólnot Europejskich w Brukseli (teleks 24189 FISEU - B):
 • nazwę statku,
 • sygnał wywoławczy,
 • zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne,
 • liczbę porządkową wiadomości dla danego wyjścia w morze,
 • wskazanie rodzaju wiadomości, uwzględniając różne punkty wspomniane w pkt 3,
 • położenie geograficzne i kwadrat statystyczny ICES,
 • ilość (w kilogramach) każdego gatunku ryb w ładowniach, przy użyciu kodu podanego w ppkt 5.3.,
 • ilość (w kilogramach) każdego gatunku złowioną od ostatniej transmisji, • ilość (w kilogramach) każdego gatunku przeładowanego na inne statki od poprzedniej transmisji,
 • nazwę, sygnał wywoławczy oraz, o ile dotyczy, zewnętrzną identyfikację statku, na rzecz którego dokonany został transfer,
 • nazwisko szypra.
 1. Wiadomości przewidziane w pkt 3 i 4 muszą zostać przetransmitowane, jak następuje:
  1. Wszystkie wiadomości muszą być transmitowane poprzez stację radiową znajdującą się na poniższym wykazie:
Nazwa

Sygnał wywoławczy


North Foreland

Humber


Cullercoats

Wick


Portpatrick

Anglesey

Ilfracombe

Niton


Stonehaven

Hebrides

Portshead

Land’s End

Valentia

Malin Head

Boulogne

Brest


St. Nazaire

Bordeaux - Arcachon

Lisboa

S. MiguelMadeira


GNF

GKZ


GCC

GKR


GPK

GLV


GIL

GNI


GND

GHD


GKA

GKB


GKC

GLD


EJK

EJM


FFB

FFU


FFO

FFC


CUL

CUG


CUB
  1. Jeżeli, z powodu działania siły wyższej, statek posiadający zezwolenie nie może dokonać transmisji wiadomości, może ona zostać przetransmitowana w imieniu tego statku przez inny statek.
  1. Kod, którego należy użyć w celu wskazania ilości ryb znajdujących się na pokładzie, określony w pkt 45:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.
GG.
HH.
II.
JJ.
KK.
LL.
MM.


Krewetka głębokowodna (Pandalus borealis)
Morszczuk (Merluccius merluccius)
Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)
Dorsz a. wątłusz (Gadus morhua)
Plamiak a. łupacz (Melanogrammus aeglefinus)
Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)
Makrela atlantycka (Scomber scombrus)
Ostrobok pospolity (Trachurus trachurus)
Buławik czarny (Coryphaenoides rupestris)
Czarniak (Pollachius virens)
Witlinek (Merlangius merlangus)
Śledź (Clupea harengus)
Tobiasz (Ammodytes spp.)
Szprot (Clupea sprattus – Sprattus sprattus)
Gładzica (Pleuronectes platessa)
Okowiel (Trisopterus esmarkii)
Molwa (Molva molva)
Inne
Krewetki (Pandalidae)
Sardela europejska a. chamsa (Engraulis encrassicholus)
Karmazyny (Sebastes spp.)
Niegładzica (Hyppoglossoides platessoides)
Kałamarnica (Illex)
Żółcica (Limanda ferruginea)
Błękitek (Gadus poutassou)
Tuńczyki (Thunnidae)
Molwa niebieska(Molva dypterygia)
Brosma (Brosme brosme)
Rekinek natalski (Scyliorhinus retifer)
Rekin olbrzymi (Cetorhindae - Długoszparowate)
Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)
Kałamarnica (Loligo vulgaris)
Brama (Brama brama)
Sardynka europejska (Sardina pilchardus)
Krewetka zwyczajna(Crangon crangon)
Smuklica (Lepidorhombus)
Żabnica (Lophius spp.)
Homarzec (Nephros norvegicus)
Rdzawiec (Pollachius pollachius)
 1. Nie naruszając instrukcji określonych w rejestrze Wspólnot Europejskich wszystkie wiadomości radiowe transmitowane zgodnie z pkt 3-5 powinny być odnotowywane w dzienniku pokładowym.
 1. Krajowe władze kontrolne właściwe do otrzymywania komunikatów, określonych w pkt. 3:
FRANCJA:

IRLANDIA:

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO:


Cross A

Château La Garenne

F-56410 Etel

Telex: CROSSAT 950519


Naval Supervisory Centre

Haulbowline

Cork

Telex: CORK 24924


Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Great Westminster House

Horseferry Road

London SW 1P 2AE

Telex: London 21274 FISHLN
Departement of Agriculture and Fisheries for Scotland

Chesser House

Gorgie Road

Edinburgh EH11 3 AWTelex: Edinburgh 727696 SODAFS
1 Dz.U. nr L 220 z 29.07.1982, str. 1.

2 Dz.U. nr L 169 z 28.07.1983, str. 14.

3 Dz.U. nr L 24 z 27.01.1983, str. 14.

4 Dz.U. nr L 335 z 22.12.1984, str. 3.

5 Niniejszy wykaz nie implikuje faktu, że wszystkie wymienione gatunki można zatrzymać na pokładzie lub wyładować.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna