Rozłożenie tej problematyki nie tylko nie utrudni należytego opanoPobieranie 18,67 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar18,67 Kb.Rozłożenie tej problematyki nie tylko nie utrudni należytego opano-
wania treści, ale wręcz przeciwnie, umożliwi prawidłowe kształtowanie
pojęć. Pozwoli dziecku wracać do tego samego tematu, za każdym razem
z nieco bogatszym doświadczeniem. Z drugiej strony, każdy powrót
i wykonywanie analogicznych czynności w różnych sytuacjach pozwala
nauczycielowi oceniać, w jakim zakresie jego uczniowie radzą sobie
z tematem i jakie działania musi podjąć, aby skorygować błędne rozu-
mienie pojęć.

Bardzo ważne jest, aby nauka o figurach geometrycznych była


wiązana z pracą na innych przedmiotach. Na zajęciach z plastyki, kultury
fizycznej, w toku wycieczek i spacerów można przygotować materiał
manipulacyjny oraz zgromadzić niezbędne obserwacje. Treści
geometryczne powinny być wplecione, w sposób naturalny, w cały
proces kształcenia.

Prawidłowa realizacja tej tematyki wymaga właściwego sterowania


uczeniem się dzieci (nie nauczaniem, ale uczeniem się), to zaś można
osiągnąć właściwie konstruując poszczególne jednostki lekcyjne.
Sterowanie uczeniem się, ze strony nauczyciela, obejmuje:

a) organizowanie warunków do samodzielnego, indywidualnego


uczenia się dzieci (przygotowywanie materiałów i środków dydak-
tycznych.wybieranie ćwiczeń, gier i zabaw),

  1. kierowanie uczeniem się,

  2. kontrolowanie efektów uczenia się.

Podane przykłady i typy ćwiczeń to bank zadań, z którego nauczyciel
może czerpać pomysły do indywidualnej pracy uczniów. Wybierając
ćwiczenia do konkretnej lekcji poświęconej poznaniu danej figury (pros-
tokąta, kwadratu, trójkąta lub koła), uczący powinien kierować się,
zgodnie z przedstawioną tu koncepcją, następującymi wskazaniami:

a) zadania muszą odpowiadać poziomowi wzrokowemu, muszą


sprzyjać wytworzeniu się odpowiedniej reprezentacji figury,

b) ćwiczenia muszą gwarantować prawidłowy przebieg interio-


ryzacji, prowadzącej od czynności konkretnych poprzez wyo-
brażone do operacji abstrakcyjnych,

  1. zadania muszą być ze sobą wiązane, występować w odpowiednich
    sekwencjach oraz dopełniać się.

44
o wymogach a) i c) oraz ich wypełnieniu mówiliśmy już wcześniej.
Wytworzenie się obiektu pomyślanego wymaga wielostronnego
przygotowania czynnościowego przez konkretne, wyobrażone i po-
myślane operacje. Efektywność tego procesu umożliwią nam takie
zadania, w których uczniowie będą "powtarzać" czynności prowadzące
do konstrukcji pojęcia (ćwiczenia wprost), wykonywać czynności od-
wrotne do poprzednich i takie, aby nadać im łącznie z poprzednimi
kształt operacji (ćwiczenia odwrotne) oraz "powtarzać" ten sam ciąg
czynności w różnych sytuacjach, przy użyciu różnorodnych środków
i materiałów.

Wiemy, że uczniowie przychodzą do szkoły z różną wiedzą


i doświadczeniem geometrycznym. Kierowanie uczeniem się wymaga
więc dobrego rozeznania poziomu rozumienia danej figury przez
każdego z uczniów. Obserwacja praktyki pokazuje, że nauczający nie
przywiązują wagi do tego typu działań, choć prawidłowa ocena przygo-
towania. dzieci (każdego z osobna) stanowi podstawowy warunek
prawidłowej organizacji uczenia się. Nauczyciel musi wybierać materiał,
który umożliwia uczniom stopniową orientację w sieci relacji danego
poziomu myślenia i jednocześnie testuje ich gotowość przejścia na
wyższy poziom oraz swoimi umiejętnymi zabiegami stymuluje to przej-
ście. Sugerujemy zatem, aby każda lekcja rozpoczynała się fazą
poświęconą kontroli rozumienia danej figury (prostokąta, kwadratu,
trójkąta, koła). Do tego celu wykorzystujemy zamieszczone zestawy
ćwiczeń. Dzieci powinny rozwiązywać je samodzielnie; to ułatwi
uczącemu postawienie prawidłowej diagnozy co do umiejętności
poszczególnych uczniów i umożliwi dobór skutecznych zabiegów gwa-
rantujących efektywne uczenie się każdego dziecka w dalszej części
lekcji.

Przejście na drugi poziom myślenia nie dokona się spontanicznie, aletylko pod wpływem prawidłowo przebiegającego procesu nauczania.
Ważnym więc zagadnieniem jest określenie momentu, w którym
nauczyciel poleci danemu uczniowi rozwiazywanie zadań odnoszących
się do następnego poziomu. Teoretycznie ten moment określić trudno.
Uczący nie powinien się jednak spieszyć, ale wręcz wzbogacać sferę
przykładów i zabaw adresowanych do grup uczniów o różnym doświad-
czeniu oraz indywidualizować swoje zabiegi dydaktyczne. Do ćwiczeń

45
: files -> 10305
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
10305 -> Nauczania realistycznego, nauczania czynnościowego i nauczania problemowego
10305 -> Zadania tekstowe
10305 -> Dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia, jako mieszczenie I jako podział
10305 -> Dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia, jako mieszczenie I jako podział
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna