Rozliczanie podatku vat w projektach unijnychPobieranie 276,74 Kb.
Strona6/7
Data14.02.2018
Rozmiar276,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Pojęcia budynków i budowli nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też należy skorzystać z definicji zawartych w innych przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 2 tej ustawy, pod pojęciem budynku należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Natomiast art. 3 pkt 3 tej ustawy wskazuje, iż budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przedmiotowa sieć wodociągowa kwalifikuje się do Sekcji 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, Działu 22 – Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, grupy 222 – Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze, klasy 2223 – Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej.

Z kolei, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622), sieć wodociągowa kwalifikuje się do Grupy 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, Podgrupy 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, Rodzaj 211 - Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków.

Z powyższego wynika, że sieć kanalizacji sanitarnej jest budowlą, a zatem w tym przypadku zastosowanie znajdzie 10-letni okres korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, która w związku z podpisaną umową dzierżawy będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych, zgodnie z ww. zasadami oraz w terminach przewidzianych prawem, wynikających z przepisów art. 91 ustawy. Korekta ta będzie miała charakter cząstkowy i wieloletni.

W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca nieruchomość zostanie przekazana odpłatnie w dzierżawę. W związku z powyższym nastąpi zmiana przeznaczenia przedmiotowej sieci kanalizacyjnej i od tego momentu przedmiotowa budowla będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty podatku naliczonego związanego z budową przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym nieruchomość ta będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, licząc do końca 10-letniego okresu korekty.

Przedmiotowej korekty Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, jeżeli Wnioskodawca rozlicza się miesięcznie to za miesiąc styczeń, jeżeli kwartalnie – za I kwartał roku następującego po roku, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia, w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedmiotowej sprawie Zainteresowany będzie miał możliwość do odliczenia w całości podatku VAT od wydatków związanych ze zrealizowaną inwestycją dotyczącą budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz Wnioskodawcy będzie przysługiwało skorygowanie podatku naliczonego związanego z ww. inwestycją na mocy art. 86 ust. 13 ustawy, należy uznać za nieprawidłoweINTERPRETACJA

TO NIE ZMIANA PRZEZNACZENIA , ODLICZENIE MOŻLIWE JUŻ NA ETAPIE OTRZYMANIA FAKTUR / PO KONTROLI UKS/ CZYNNOŚI OPODATKOWANE

IPTPP1/443-56/12-4/RG, 2012.04.24, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Gmina w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 oś priorytetowa 5: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu otrzymała dofinansowanie z ww. Programu i podpisała umowę o dofinansowaniu projektu pn. „…” na działkach …. Całkowita wartość projektu wynosi: … PLN (kwota brutto). Koszt podatku VAT dla powyższego projektu był kosztem kwalifikowalnym. Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym Gmina uzyskała w roku 2010 niezbędną interpretację w temacie czy Gminie jako ostatecznemu Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. W otrzymanej interpretacji indywidualnej Gmina na etapie realizacji inwestycji i opisanego stanu we wniosku nie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu i w konsekwencji nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Gmina nie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Interpretacja dotyczyła zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednak po zrealizowaniu powyższego projektu stan faktyczny uległ zmianie. Inwestycja została zakończona w 2010 roku i obiekt został przekazany do użytku. Po przeprowadzonym audycie przez UKS ustalono, że projekt generuje przychody i Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dotyczącego wydatków poniesionych w ramach projektu. W związku z tym UKS stwierdził, że wydatki z tytułu podatku VAT nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne w ramach projektu. Zgodnie z tymi ustaleniami Gmina została zobowiązana do zwrotu tych środków wraz z odsetkami do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

W związku z zaistniałym stanem należy stwierdzić, że towary i usługi nabywane dla realizacji projektu służyły wykonywaniu przez Gminę czynności podlegających opodatkowaniu i znajdzie tu zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż w omawianej sprawie została spełniona podstawowa przesłanka pozytywna warunkująca prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jaką jest bezpośredni i bezsporny związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu i będzie miał prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż: audyt prowadzony przez UKS dotyczył okresu końcowego realizacji projektu. Wykonywany był na polecenie Urzędu Marszałkowskiego. Z przeprowadzonej kontroli realizacji projektu sporządzony był tylko protokół pokontrolny, który zakwestionował kwalifikowalność kosztów VAT. W związku z tym, Urząd Marszałkowski w swoim postępowaniu wydał decyzję o zwrocie kosztów VAT jako koszty niekwalifikowalne w przedmiotowej inwestycji.

W dniu złożenia wniosku elementy stanu faktycznego nie były i nie są przedmiotem żadnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej jak również postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej. Realizując przedmiotową inwestycję zamiarem inwestora, tj. Gminy, już na etapie jej realizacji była możliwość wykorzystania jej do czynności opodatkowanych. Po jej zakończeniu od samego początku do takich czynności ją wykorzystywano.

Sprawa objęta stanem faktycznym nie została rozstrzygnięta, co do istoty w decyzji, postanowieniu wydanej przez żaden organ podatkowy ani też organ kontroli skarbowej.

Wnioskodawca, tj. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest właścicielem obiektów w postaci basenu i zespołu boisk przyszkolnych będących przedmiotem projektu. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę. Inwestycja stanowi środek trwały Wnioskodawcy. Wartość początkowa inwestycji przekracza kwotę 15 000 zł.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2012 r. wskazano, iż Gmina otrzymywała faktury z tytułu realizacji projektu „” od dnia 15.06.2007 r.

Przedmiotowa inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w dniu 30 września 2010 roku.

Inwestycja od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. od dnia 30 września 2010 r. do miesiąca listopada 2010 roku w miesiącu październiku znajdowała się w fazie doposażeniowym i przygotowywana była do funkcjonowania, które nastąpiło w miesiącu listopadzie. Czyli od miesiąca listopada obiekt został wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Wprowadzone zostały opłaty za bilety wstępu za korzystanie z basenu oraz umów najmu za lokale użytkowe.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gminie realizującej powyższy projekt przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot, zawartego w fakturach zakupu wystawionych i otrzymanych na okoliczność realizowanej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych, a taka sytuacja ma miejsce w przypadku realizacji tego projektu. Zatem podatek VAT przy ubieganiu się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest kosztem niekwalifikowanym.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. A taki warunek został przez Gminę spełniony.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

(…) Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.


Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić zatem należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1. rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zatem odpłatność za bilety wstępu za korzystanie z basenu oraz umów najmu za lokale użytkowe, jako odpłatne świadczenie usług, jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Z powyższych przepisów wynika, iż w analizowanej sprawie, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, ponieważ korzystanie z basenu oraz najem lokali użytkowych są odpłatne.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stanu faktyczny towary i usługi nabywane na potrzeby przedmiotowej inwestycji są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

(..) Realizując przedmiotową inwestycję zamiarem inwestora, tj. Gminy, już na etapie jej realizacji była możliwość wykorzystania jej do czynności opodatkowanych. Po jej zakończeniu od samego początku do takich czynności ją wykorzystywano.

Wnioskodawca jest właścicielem obiektów w postaci basenu i zespołu boisk przyszkolnych będących przedmiotem projektu. Inwestycja stanowi środek trwały Wnioskodawcy. Wartość początkowa inwestycji przekracza kwotę 15 000 zł. Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca jest również czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy Wnioskodawca realizuje inwestycję pn. „”. Realizując przedmiotową inwestycję zamiarem Gminy, już na etapie jej realizacji była możliwość wykorzystania jej do czynności opodatkowanych. Po jej zakończeniu od samego początku do takich czynności ją wykorzystywano. Wprowadzone zostały opłaty za bilety wstępu za korzystanie z basenu oraz umów najmu za lokale użytkowe.

W konsekwencji Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu pn. „…”.

Jak wynika z art. 86 ust.10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W myśl art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot, zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją inwestycji „ ” na podstawie art. 86 ust. 1 w terminie i na zasadach określonych w art. 86 ust. 13 ustawy.

INTERPRETACJA

- ZMIANA PRZEZNACZENIA CZĘŚCI BUDYNKU/ WYBÓR KLUCZA

IPTPP2/443-839/11-4/KW, 2012.03.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jak również czynności zwolnione. W latach 2009-2011 zrealizowała inwestycję pn. „…”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 8.000.000,00 zł brutto (roboty ogólnobudowlane wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażenie budynku). Całość inwestycji została zrealizowana z własnych środków finansowych gminy. W ramach przedmiotowej inwestycji został wybudowany i wyposażony budynek o powierzchni użytkowej ogółem 2.193 m2. Budynek biblioteczno - administracyjny jest budynkiem piętrowym z poddaszem użytkowym. W czasie realizacji inwestycji jak i po zakończeniu Gmina nie odliczała podatku naliczonego związanego z budową przedmiotowego budynku, gdyż nie zachodziły przesłanki mówiące, iż budynek będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną. Z dniem 1 października 2011 r. została podpisana umowa najmu pomiędzy Gminą a Centrum Kultury dotycząca oddania w najem części bibliotecznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz wyposażeniem. W ramach zawartej umowy przekazano w najem część budynku o powierzchni ogółem 529,80 m2 (część biblioteczna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi) co stanowi 24,16% powierzchni budynku oraz wyposażenie o łącznej wartości około 114.000,00 zł brutto. Przekazane w najem pomieszczenia znajdują się na parterze oraz w piwnicach budynku biblioteczno - administracyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Płatność za przedmiotowy najem odbywa się kwartalnie (za 3 miesiące z dołu).

W związku z zaistniałą sytuacją Gmina chce skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Faktury wystawiane były na roboty ogólnobudowlane wraz z zagospodarowaniem i dotyczą całego budynku. Gmina w celu prawidłowej realizacji prawa do ewentualnego przysługującego jej prawa do odliczenia podatku naliczonego chce ustalić wysokość podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną metodą „metrażową” tj. stosunkiem powierzchni budynku wynajętej do całej powierzchni użytkowej budynku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.193 m2, a powierzchnia wydzierżawiona 529,80 m2. Natomiast obniżenie podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do przekazanego umową najmu wyposażenia ustalone zostałoby na podstawie cen konkretnych elementów wynajętego wyposażenia (Gmina posiada faktury zakupionego wyposażenia w rozbiciu na jednostkowe ceny zakupu).

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że pozwolenie na użytkowanie budynku biblioteczno - administracyjnego zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 14.06.2011 r., faktyczne użytkowanie budynku rozpoczęto z dniem 1 września 2011 r. a przedmiotowa inwestycja została przyjęta do ewidencji środków trwałych z dniem 30.12.2011 r. Faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją wystawione były na Wnioskodawcę. Budynek biblioteczno - administracyjny jest zaliczony przez Gminę do środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Wartość początkowa przedmiotowego budynku przekracza 15.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości proporcjonalnie do wynajętej części budynku biblioteczno - administracyjnego oraz przekazanego wyposażenia na podstawie odpłatnej umowy najmu Centrum Kultury...

Czy przyjęty przez Gminę sposób odliczenia podatku naliczonego metodą metrażową może być podstawą dokonania korekty podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do przedstawionego wyżej stanu faktycznego, ma możliwość odliczenia VAT w całości proporcjonalnie do wynajętej części budynku na podstawie umowy najmu Centrum Kultury oraz w całości co do wynajętego wyposażenia.

W świetle obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W opisanym stanie faktycznym warunki dające prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostały spełnione.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać w najem rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz. Wobec powyższego oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy najmu części pomieszczeń w budynku wraz z wyposażeniem skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy. W konsekwencji najem ten stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. l pkt l ustawy o VAT a jego skorygowanie przysługuje na mocy art. 86 ust.13 ustawy o VAT tj. prawo do dokonania korekty deklaracji podatkowych w zakresie podatku naliczonego za okres, w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W odniesieniu do sposobu odliczenia podatku naliczonego przyjętą metodą metrażową w odniesieniu do robót ogólnobudowlanych i zagospodarowania terenu pozwala, zdaniem Wnioskodawcy, na właściwe rozliczenie kosztów nabytych towarów i usług związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „…”.

Stosunek wynajętej powierzchni budynku do całej powierzchni użytkowej budynku jest miarodajny i stanowi faktyczne odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów dotyczących danego budynku.

Przyjęta metoda metrażowa pozwoli wydzielić tą część poczynionych zakupów towarów i usług w ramach danej inwestycji, która podlega ewentualnemu odliczeniu i tą część, na którą odliczenie nie przysługuje. W związku z powyższym ustalenie wartości podatku, od której przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku naliczonego jest właściwe. Ponadto Gmina proponuje zastosowanie drugiego klucza podziału kosztów tj. w odniesieniu do przekazanego w najem wyposażenia. Znane są bowiem konkretne ilości i ceny przekazanych elementów wyposażenia.1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna