Rozliczanie podatku vat w projektach unijnychPobieranie 276,74 Kb.
Strona3/7
Data14.02.2018
Rozmiar276,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

INTERPRETACJA

FUNDACJA NIEBĘDĄCA PODATNIKIEM

ITPP2/443-125/12/AJ, 2012.04.10, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Fundacja wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, jako instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Podmiotem realizującym projekt jest Fundacja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem. W latach 2005-2009 dzierżawcą obiektu było Stowarzyszenie, które w 2006 r. rozpoczęło inwestycję. Od dnia 1 lipca 2009 r. nastąpiła formalna zmiana (poprzez cesję) dzierżawcy Domu M. na Fundację (podmiot utworzony w 2006 r.). Jednocześnie kontynuowane było partnerstwo między ww. podmiotami. Od tego momentu finansowanie inwestycji przejęła Fundacja.

Zakres wykonanego projektu obejmuje:

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej (projekt wyposażenia, projekt budowlano-wykonawczy, dokumentacja konserwatorska).

2. Adaptację zachowanego na działce nr 42 zespołu obiektów – dawnego domu przedpogrzebowego i tzw. Domu O. na Centrum (roboty budowlane i konserwatorskie).

3. Uczytenienie zabytkowego cmentarza.

4. Zakup wyposażenia do Centrum.
W kosztach niekwalifikowanych uwzględniono koszty wykonania fundamentów łącznika.

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu poniesione były zgodnie z zasadą konkurencyjności, gdyż Fundacja wyłączona z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1650) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w zakresie obowiązywania ww. ustaw.

Całkowite koszty brutto projektu wg. wniosku o dofinansowanie wynoszą 2.071.325,08 zł, w tym wartość dofinansowania 1.449.927,53 zł.

Płatnikiem faktur były Stowarzyszenie i Fundacja, a więc podmioty, które nie posiadają jakiejkolwiek możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług naliczonego w ramach realizacji projektu.

Fundacja nie jest „płatnikiem” tego podatku na podstawie art. 15 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Realizatorem projektu, a więc podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie robót oraz dofinansowanie i merytoryczne jego rozliczenie jest Fundacji.

Budynki cmentarza nie stanowią własności Fundacji. Teren wraz z budynkami jest dzierżawiony do 2039 r. od Fundacji.

Powstałe w ramach inwestycji Centrum pozostanie własnością Fundacji i nie zostanie przekazane do 2039 r. innemu podmiotowi. Realizacja projektu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Centrum oraz cmentarz są ogólnodostępne, a Fundacja nie pobiera żadnych opłat z tytułu zwiedzania obiektów.W związku z powyższym, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja realizując ww. projekt może odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, realizując ww. projekt nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.) i art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach projektu podjęte zostaną prace związane z adaptacją domu przedpogrzebowego na Centrum (roboty budowlane i konserwatorskie) i zakupione wyposażenie do niego, a także prace związane z odnowieniem zabytkowego cmentarza żydowskiego. Oba obiekty są ogólnodostępne, a Fundacja nie pobiera żadnych opłat z tytułu ich zwiedzania. Efekt końcowy realizacji projektu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r.

INTERPRETACJA

- UZBROJENIE GMINNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH - BRAK ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI OPODATKOWANYMI

IPTPP1/443-38/11-5/IG, 2012.04.11, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Gmina jest Beneficjentem zadania pn. "…", realizowanego przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa - Działanie 2.4 Tworzenie Kompleksowe Terenów Inwestycyjnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy. Gmina leży w południowej części województwa. Gmina jest miejscowością uzdrowiskową, charakteryzującą się korzystnym położeniem, kreowanym przez występowanie w regionie naturalnych wód leczniczych, rozwój gospodarczy opiera się przede wszystkim na rozwoju funkcji uzdrowiskowej. Plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta, w tym dla strefy A ochrony uzdrowiskowej, przewiduje wykorzystanie części terenów niezagospodarowanych, pod zabudowę uzdrowiskową lub budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Tereny, o których mowa nie są uzbrojone, a ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem jest niemożliwe. Realizacja przedmiotowego projektu odblokuje tereny inwestycyjne na tym obszarze.

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę sanatoryjną powstaną obiekty, gdzie świadczone będą usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Na terenach przeznaczonych pod zieleń powstaną w przyszłości obiekty typu: baseny, korty tenisowe, zaplecze sportowo-rekreacyjne.

Ponieważ Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej, uzbrojone tereny zostaną zaoferowane do sprzedaży podmiotom, które taką działalność mogą prowadzić. Tereny zielone przeznaczone jako tereny o funkcji rekreacyjnej zostaną zagospodarowane w ramach Partnerstwa Publiczno -Prywatnego w formie koncesji na roboty budowlane.

Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia rozwoju gospodarczego Gminy. Powstawanie nowych obiektów przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na lokalnym rynku a co za tym idzie podnoszenia standardu usług.

Projekt zakresem swoim obejmuje uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych położonych w południowo-zachodniej części miejscowości w strefie A ochrony uzdrowiskowej w podstawową infrastrukturę techniczną tj. drogi wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizację deszczową, sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Beneficjent w chwili obecnej złożył wniosek o dofinansowanie projektu i poniósł koszty związane z opracowaniem map oraz studium wykonalności zadania. Projekt planowany jest do realizacji w okresie do 30-09-2014 r.

Żaden z uzyskanych w ramach projektu produktów nie będzie wykorzystany do jakiejkolwiek działalności komercyjnej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zasadniczym celem projektu jest uzbrojenie terenów własnych Gminy w infrastrukturę techniczną. Po realizacji przez Gminę powyższego zadania planowane jest nawiązanie współpracy w partnerstwie publiczno - prywatnym w formie koncesji na roboty budowlane oraz sprzedaż działek. Przychodem dla Gminy będzie wpływ w przyszłości ze sprzedaży działek, podatek od nieruchomości jaki będzie wpływał do Gminy. Opłaty stanowiące przychód (opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków) będą pobierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (gdzie Gmina jest 100 % udziałowcem) zarządzającej siecią. Wpływające przychody, będą pokrywały koszty utrzymania sieci. Infrastruktura drogowa, oświetlenie uliczne jak również kanalizacja deszczowa nie będą generować przychodów.

Gmina jako beneficjent zadania pomimo braku bezpośrednich przychodów z wybudowanej infrastruktury, będzie miała przychód ze sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z tytułu sprzedaży w przyszłości nieruchomości dla których zostało wykonane uzbrojenie. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty brutto projektu. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże nie może go odliczyć. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie będą związane z wykonaniem czynności opodatkowanych tj. generujących podatek należny. Wybudowane w ramach ww. zadania drogi będą drogami gminnymi - publicznymi. Właścicielem powstałych sieci pozostanie Gmina. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zostanie przekazana w zarząd do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., gdzie Gmina jest 100 % udziałowcem. Po przekazaniu sieci w ramach sprawowanego zarządu Spółka będzie utrzymywać tę sieć, pobierając opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci. Pozostała wybudowana infrastruktura (drogi, oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa) pozostanie zarówno na majątku Gminy jak i w jej bezpośrednim zarządzie, a z tytułu jej użytkowania Gmina nie będzie pozyskiwała żadnych przychodów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działa na podstawie:

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie restrukturyzacji, przekształcenia i likwidacji Miejsko Gminnego Zakładu Komunalnego,

Aktu Założycielskiego spółki zawartego w Akcie Notarialnym sporządzonego w Kancelarii Notarialnej,

Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Regulamin organizacyjny MPGK Sp. z o.o. określa rodzaj zadań i cele realizowane przez spółkę.

Podstawowe zadania spółki i cele określa § 4 tj.

1. Podstawowym zadaniem Spółki jest świadczenie usług komunalnych na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy,

2. Celem działania Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ww. zakresie:

a. poboru uzdatniania i dostarczania wody,

b. odprowadzania i oczyszczania ścieków,

c. wykonywania instalacji wodno -kanalizacyjnych, itp.

d. innym, określonym aktem założycielskim Spółki

3. Spółka wykonuje usługi komunalne na rzecz Gminy, ludności, podmiotów gospodarczych oraz w ramach porozumień pomiędzy innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Planowane do realizacji zadanie pn. „…", będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowe terenów inwestycyjnych. Realizacja ww. zadania planowana jest do końca września 2014 r.

Planowane zadanie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl przytoczonego artykułu ustawy Gmina ma obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców tj.:

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4. działalności w zakresie telekomunikacji.

Po realizacji inwestycji, sprzedaży będą podlegały wyłącznie nieruchomości gruntowe, natomiast wybudowana infrastruktura pozostanie na majątku Gminy.

W związku ze złożonym wnioskiem i wyjaśnieniami Wnioskodawca prosi o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur, które dokumentują wydatki w ramach planowanego do realizacji projektu pn.”… ".W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT z faktur, które dokumentują poniesione przez Gminę wydatki...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako inwestora zadania, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne w myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy obejmują między innymi sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, a także działalność w zakresie telekomunikacji.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina jest Beneficjentem zadania pn. "…", realizowanego przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa - Działanie 2.4 Tworzenie Kompleksowe Terenów Inwestycyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia rozwoju gospodarczego Gminy. Powstawanie nowych obiektów przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na lokalnym rynku a co za tym idzie podnoszenia standardu usług.

Projekt zakresem swoim obejmuje uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych położonych w południowo-zachodniej części miejscowości w strefie A ochrony uzdrowiskowej w podstawową infrastrukturę techniczną tj. drogi wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizację deszczową, sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Beneficjent w chwili obecnej złożył wniosek o dofinansowanie projektu i poniósł koszty związane z opracowaniem map oraz studium wykonalności zadania. Projekt planowany jest do realizacji w okresie do 30-09-2014 r.

Żaden z uzyskanych w ramach projektu produktów nie będzie wykorzystany do jakiejkolwiek działalności komercyjnej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zasadniczym celem projektu jest uzbrojenie terenów własnych Gminy w infrastrukturę techniczną. Po realizacji przez Gminę powyższego zadania planowane jest nawiązanie współpracy w partnerstwie publiczno - prywatnym w formie koncesji na roboty budowlane oraz sprzedaż działek. Przychodem dla Gminy będzie wpływ w przyszłości ze sprzedaży działek, podatek od nieruchomości jaki będzie wpływał do Gminy. Opłaty stanowiące przychód (opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków) będą pobierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (gdzie Gmina jest 100 % udziałowcem) zarządzającej siecią. Wpływające przychody, będą pokrywały koszty utrzymania sieci.

Infrastruktura drogowa, oświetlenie uliczne jak również kanalizacja deszczowa nie będą generować przychodów. Gmina jako beneficjent zadania pomimo braku bezpośrednich przychodów z wybudowanej infrastruktury, będzie miała przychód ze sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z tytułu sprzedaży w przyszłości nieruchomości dla których zostało wykonane uzbrojenie. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie będą związane z wykonaniem czynności opodatkowanych tj. generujących podatek należny. Planowane zadanie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. l ustawy o samorządzie gminnym. Wybudowane w ramach ww. zadania drogi będą drogami gminnymi - publicznymi. Po realizacji inwestycji, sprzedaży będą podlegały wyłącznie nieruchomości gruntowe, natomiast wybudowana infrastruktura pozostanie na majątku Gminy. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zostanie przekazana w zarząd do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., gdzie Gmina jest 100 % udziałowcem. Po przekazaniu sieci w ramach sprawowanego zarządu Spółka będzie utrzymywać tę sieć, pobierając opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci. Pozostała wybudowana infrastruktura (drogi, oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa) pozostanie zarówno na majątku Gminy jak i w jej bezpośrednim zarządzie, a z tytułu jej użytkowania Gmina nie będzie pozyskiwała żadnych przychodów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 oraz w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,

2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie do używania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż przekazanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odbędzie się w związku z wykonywaniem przez Gminę we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych, zwolnionych od podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji ww. projektu. Powyższe wynika z faktu, że nie zostanie spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „…”, ponieważ poniesione wydatki nie będą związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania przez Gminę powstałego w wyniku realizacji zadania mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.INTERPRETACJA

- PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE PRZEKAZANE W NIEODPŁATNE UŻYWANIE / CZYNNOŚCI NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

IPTPP1/443-102/12-4/MS, 2012.04.26, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Gmina w 2012 roku planuje inwestycję pn. „…”. Wykonanie zadań w tym zakresie należy do zadań własnych gminy, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Powyższe wynika również z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). Gmina realizując budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na rozproszonym terenie wykonuje zadania własne.

Źródłem pokrycia kosztów realizowanej inwestycji będą środki unijne (umowa z Samorządem Województwa z dnia 24 października 2011 r. Nr, udział mieszkańców (umowy cywilnoprawne), dotacja z WFOŚiGW oraz pożyczka z WFOŚiGW. Warunkiem uzyskania udziału dotacji oraz pożyczki w WFOŚiGW od kwoty brutto wartości zadania jest załączenie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług.

Udział mieszkańców, dla których budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, określony jest w umowie. Podpisane umowy zobowiązują właścicieli nieruchomości do dokonania wpłaty swojego udziału.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością Gminy. Po zakończeniu inwestycji wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą przekazywane w nieodpłatne użytkowanie mieszkańcom Gminy. Dokonanie wpłat przez mieszkańców na ww. inwestycję nie jest warunkiem korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków. Wniesione wpłaty przez mieszkańców stanowią współfinansowanie inwestycji, a poniesione wydatki należą do zadań własnych.

Z tytułu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gmina nie będzie uzyskiwała żadnych dochodów oraz nie będzie ponosiła żadnych kosztów, ponieważ nie będzie świadczyła żadnych odpłatnych usług. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Posiada NIP i REGON (Urząd Gminy też posiada odrębny NIP i REGON). Faktury za wykonane prace budowlane związane z przedmiotową inwestycją będą wystawione na Gminę.

Dokonywane wpłaty przez mieszkańców traktowane są jako partycypacja w kosztach budowy, stanowią współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnoszone wpłaty na podstawie umów cywilnoprawnych nie będą podlegały opodatkowaniu, ponieważ nie stanowią należności Gminy w związku z wykonywaniem na rzecz jej mieszkańców czynności podlegających opodatkowaniu w świetle art. 8 ust. 1 ustawy. Nie występuje tutaj związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego wpłaty nie będą dokumentowane fakturami i nie będą opodatkowane. Każdy użytkownik inwestycji powinien dokonać wpłaty jednorazowo lub na raty. Inwestycja jest realizowana tylko dla mieszkańców, z którymi Gmina zawarła umowy i mieszkańcy powinni dokonać wpłaty na poczet udziału w kosztach budowy inwestycji.1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna