Rozliczanie podatku vat w projektach unijnychPobieranie 276,74 Kb.
Strona2/7
Data14.02.2018
Rozmiar276,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

INTERPRETACJA

KOMPLEKSOWA KAMPANIA PROMOCYJNA / CZYNNOŚCI OPODATKOWANE

IBPP4/443-1821/11/JP, 2012.03.29, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zamierza podpisać umowę z IZ RPOW na realizację projektu Promocja terenów inwestycyjnych będących własnością i w użytkowaniu wieczystym gminy oraz Skarbu Państwa zlokalizowanych w pobliżu autostrady i obwodnicy. Zgodnie z wytycznymi IZ RPOW, VAT w projektach takich jak ten może być zakwalifikowany jako koszt kwalifikowany projektu w sytuacji, kiedy beneficjent nie ma możliwości go odliczenia. Na etapie pisania wniosku VAT został uznany jako koszt kwalifkowany.Efekty projektu będą zwiększały atrakcyjność inwestycyjną miasta w oczach inwestorów. Wnioskodawca przewiduje czynności opodatkowane podatkiem VAT związane z terenami wchodzącymi w przedmiot projektu, gdyż Wnioskodawca przewiduje zbycie tych terenów w tym sprzedaż lub dzierżawę w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu. Bezpośrednio po zakończeniu projektu Gmina nie zamierza przekazać ww. terenów żadnemu innemu podmiotowi, np. w trwały zarząd.

Celem projektu jest wzrost inwestycji bezpośrednich na terenach objętych projektem oraz zainteresowanie terenami inwestycyjnymi określoną grupę docelową poprzez zintensyfikowaną kampanię promocyjną.

Cele szczegółowe projektu:

zwiększenie wykorzystania niezagospodarowanych terenów na terenie miasta,

uchronienie niewykorzystanych terenów przed dalszą degradacją,

powstanie nowych trwałych miejsc pracy dzięki nowym inwestycjom,

poprawa wizerunku,

stworzenie dla inwestorów atrakcyjnej oferty inwestycyjnej,

reintegracja terenów poprzemysłowych z miastem,

wykorzystanie rozwoju infrastruktury drogowej w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta.
Ponadto Wnioskodawca w piśmie z dnia 9 marca 2012r. uzupełnił opis zdarzenia przyszłego wskazując:

Nazwa projektu to „…” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, Podziałanie 1.1.2 „Promocja inwestycyjna”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie dwóch głównych traktów komunikacyjnych, tj. Autostrady i odcinka Obwodnicy. Kampania kierowana jest do przedsiębiorców i top managementu, czyli managerów podejmujących decyzje inwestycyjne w firmach. Projekt ma wskazywać walory inwestycyjne promowanych terenów w oparciu o infrastrukturę drogową znajdującą się w ich najbliższym otoczeniu i przyczynić się do wzrostu inwestycji bezpośrednich na terenach objętych projektem oraz zainteresowania terenami grupy docelowej.

Działania w projekcie (zakres rzeczowy):

1. Przygotowanie wyspecjalizowanych materiałów promocyjnych poprzez stworzenie przestrzennej wizualizacji urbanistyczno-architektonicznej obejmującej promowane tereny, w celu pokazania możliwości ich zagospodarowania z uwzględnieniem wszelkich elementów formalno-prawnych i planistycznych. Uzupełnieniem przestrzennej wizualizacji będzie prezentacja multimedialna ukazująca różne warianty zagospodarowania terenów;

2. Przygotowanie strategii komunikacji kampanii promocyjnej: opracowanie Key Visual, claimu, haseł kampanii oraz opracowanie koncepcji dotarcia do grupy docelowej,;

3. Opracowanie materiałów marketingowych: folder z ofertą inwestycyjną terenów, prezentacja multimedialna, roll-upy, gadżety, ścianka pop-up, zestawy prasowe, zestawy VlP-owskie, materiały POS;

4. Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie strony www;

5. Kampania promocyjna na terenie Międzynarodowych Portów Lotniczych na terenie Polski;

6. Reklama prasowa w pismach fachowych i prasie;

7. Predefiniowana kampania promocyjna w internecie;

8. Przygotowanie i organizacja spotkań biznesowych (podczas misji gospodarczych/wyjazdów studyjnych) prezentujących projekt na arenie światowej i Unii Europejskiej;

9. Przygotowanie, organizacja i obsługa uczestnictwa w 2 imprezach targowych o profilu inwestycyjnym na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Polski;
Prowadzone będą również działania promujące projekt.

W ramach projektu promowane będą wyłącznie tereny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zarówno produkcyjnej jak i usługowej, z wyłączeniem zabudowy mieszkalnej.

Planuje się zamieszczenie informacji w prasie w formie artykułów dot. otrzymania wsparcia, przebiegu projektu oraz jego zakończenia. Informacje o projekcie znajdą się również na stronie internetowej Miasta. Zostanie wykonana tablica informacyjno-pamiątkowa dla projektu i umieszczona w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Okres realizacji projektu: rzeczowa realizacja projektu: od 22 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012

Na potrzeby realizacji projektu Gmina zamierza zakupić następujące usługi i materiały:

1. wyspecjalizowane materiały promocyjne w postaci wizualizacji przestrzenno-urbanistycznej;

2. strategię komunikacji kampanii promocyjnej;

3. foldery z ofertą inwestycyjną;

4. multimedialną prezentację;

5. roll-upy;

6. gadżety;

7. ściankę pop-up;

8. zestawy prasowe;

9. zestawy VIP-owskie;

10. usługę kreacji, produkcji i rozwoju strony internetowej

11. kampanię promocyjną na terenie Międzynarodowych Portów Lotniczych na terenie Polski;

12. reklamę prasową w pismach fachowych i prasie;

13. predefiniowaną kampanię promocyjną w internecie;

14. uczestnictwo: w targach 48 h i spotkaniach biznesowych - 3 wyjazdy studyjne, każdorazowo 2-dniowe, w sumie 30 h na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz spotkaniach biznesowych - 3 wyjazdy studyjne, każdorazowo 1-dniowe, w sumie 24 h na terenie Unii Europejskiej.
Wszystkie faktury w ramach projektu będą wystawione na gminę.

Przedmiotem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie dwóch głównych traktów komunikacyjnych, tj. Autostrady i odcinka Obwodnicy. Adresatami promocji będą przedsiębiorcy podejmujący decyzje inwestycyjne w firmach. Projekt ma wskazywać na walory inwestycyjne promowanych terenów w oparciu o infrastrukturę drogową znajdującą się w ich najbliższym otoczeniu, wzbudzać zainteresowanie potencjalnych inwestorów i przyczynić się do wzrostu inwestycji bezpośrednich na terenach objętych projektem, a w efekcie końcowym pozyskać inwestorów.

Tereny inwestycyjne (tereny Gminy, tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz tereny należące do Skarbu Państwa podlegające komunalizacji) będące przedmiotem promocji są gruntami, które Wnioskodawca planuje przeznaczyć na inwestycje poprzez pozyskanie inwestora i zagospodarowanie ich. Realizacja projektu jako swój ostateczny cel w przyszłości ma sprzedaż lub dzierżawę promowanych terenów, czyli działania skutkujące czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Za promocję gruntów Skarbu Państwa i gruntów Skarbu Państwa w sprawie których brakuje decyzji Urzędu Wojewódzkiego co do ich komunalizacji, nie będą pobierane opłaty za promocję, ani też inne korzyści lub świadczenia z tego tytułu.

Struktura własnościowa terenów objętych promocją projektu przedstawia się następująco:

1. tereny gminne - 59,8 %,

2. tereny, których właścicielem jest Skarb Państwa, a ich użytkownikiem wieczystym jest Gmina - 24,7%,

3. tereny Skarbu Państwa podlegające komunalizacji - 2,8 %,

4. tereny, w sprawie których brakuje decyzji Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ich komunalizacji - 0,8 %,

5. tereny Skarbu Państwa niepodlegające komunalizacji - 11,9 %.


Po dokładnym przeanalizowaniu struktury własnościowej terenów wchodzących w skład projektu, uznano że 87,3% terenów są terenami, których właścicielem, lub będącym w użytkowaniu wieczystym jest Gmina. Za tereny gminne uznano również tereny będące własnością Skarbu Państwa, które podlegają komunalizacji. Pozostała część tj.12,7% jest własnością Skarbu Państwa,

W piśmie z dnia 20 marca 2012r. Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że przez tereny Skarbu Państwa podlegające komunalizacji rozumie się tereny, które na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, stały się z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. własnością Gminy, a co do których nie została jeszcze wydana decyzja Wojewody, o której mowa w art. 18 ust. 1 ww. ustawy (tj. Wojewoda wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania - w zakresie unormowanym ustawą).

Przez tereny, dla których brak decyzji UW w sprawie komunalizacji rozumie się tereny jw., przy czym został już złożony wniosek do Wojewody o wydanie stosownej decyzji.

Tereny inwestycyjne (tereny Gminy, tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz tereny Skarbu Państwa podlegające komunalizacji i tereny w sprawie których brakuje decyzji Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ich komunalizacji) będące przedmiotem promocji projektu pn. „…” są gruntami, które Wnioskodawca planuje przeznaczyć na inwestycje poprzez pozyskanie inwestora i zagospodarowanie ich. Realizacja projektu jako swój ostateczny cel w przyszłości ma sprzedaż lub dzierżawę promowanych terenów, czyli działania skutkujące czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu w części dotyczącej ww. terenów są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 20 marca 2012r.):

Czy Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu pn. „…”, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do:

a. terenów gminnych,

b. terenów, których właścicielem jest Skarb Państwa a ich użytkownikiem wieczystym jest gmina,

c. trenów Skarbu Państwa podlegających komunalizacji,

d. terenów, w sprawie których brakuje decyzji Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ich komunalizacji...


ODPOWIEDŹ ORGANU:

(..) Powołany art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do celów transakcji opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia. Ani charakter ani zakres tego związku nie został przez ustawodawcę w jakikolwiek sposób dookreślony. W szczególności żaden przepis nie wyraża wprost zasady, iż związek ten ma być bezpośredni i wyłączny.

Wobec tego, przy ocenie, czy nabyty towar lub usługa związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, należy przede wszystkim zbadać cel wykonania tej czynności lub fakt jej zaistnienia. Cel ten może być zrealizowany przez różne działania, których efektem (nawet potencjalnym) jest „wykreowanie” sprzedaży opodatkowanej, nawet jeśli środkiem do osiągnięcia tego celu jest wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu. Ostatecznie bowiem dokonane zakupy towarów lub usług mają związek z czynnością (sprzedażą) opodatkowaną. Związek między zakupami a sprzedażą opodatkowaną nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Wystarczające jest ustalenie istnienia związku pośredniego, byleby w końcowym rozrachunku można było stwierdzić jakiekolwiek przełożenie dokonanych zakupów na sprzedaż opodatkowaną np. w postaci chociażby intensyfikacji działalności opodatkowanej danego podmiotu.

Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów i usług dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

(..) Treść wniosku ewidentnie wskazuje, że celem ww. projektu jest zainteresowanie ewentualnych przyszłych inwestorów inwestowaniem na terenach Miasta, czyli promocja terenów inwestycyjnych należących do Wnioskodawcy. Wnioskodawca już w momencie rozpoczęcia kampanii promocyjnej przewiduje, że celem działań promujących tereny inwestycyjne jest ich późniejsza sprzedaż lub dzierżawa. Zatem zamiarem Wnioskodawcy jest osiągniecie jak najszerszego efektu promocyjnego, który przekładał się będzie na osiągnięcie przez Miasto celów komercyjnych. Bezsprzecznie poprzez udział w targach, spotkaniach biznesowych w mediach, drukowanych czy internetowych reklamach, Wnioskodawca dociera z informacją o swoim produkcie do potencjalnych lub obecnych klientów. Przedmiotowy projekt służy więc realizacji celu komercyjnego jakim jest promocja konkretnego „produktu” (terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne).

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że realizacja projektu jako swój ostateczny cel w przyszłości ma sprzedaż lub dzierżawę promowanych terenów, czyli działania skutkujące czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu w części dotyczącej ww. terenów są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, na tle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, związek pomiędzy podatkiem naliczonym a czynnościami opodatkowanymi nie ma charakteru absolutnego w tym znaczeniu, że nie zawsze możliwym jest wskazanie na ścisłe powiązanie danego podatku naliczonego z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. W omawianym przypadku niewątpliwym jest iż realizacja projektu jest ukierunkowana na dokonanie czynności opodatkowanych.

Należy uznać, iż wszystkie czynności promocyjne i informacyjne podejmowane w ramach realizowanego projektu zmierzają do sprzedaży lub wydzierżawienia terenów inwestycyjnych, na co wskazuje zresztą sam Wnioskodawca, również czynności świadczone bez pobierania należności, służą tej sprzedaży lub dzierżawie.

Sprzedaż oraz dzierżawa gruntów są niewątpliwie czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Sprzedaż, dzierżawa konkretnych terenów inwestycyjnych jest działaniem mieszczącym się w zakresie statutowych zadań gminy - gospodarce nieruchomościami. Gospodarowanie gruntami w tym sprzedaż oraz dzierżawa terenów inwestycyjnych należy do zadań własnych Gminy. Realizacja projektu jest wsparciem statutowych zadań Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami (…).

Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego wynika, że zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych) i tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych.

Tym samym z tytułu sprzedaży lub dzierżawy gruntów na podstawie umów cywilno-prawnych Gmina osiągać będzie obrót opodatkowany podatkiem VAT.

Zdaniem tut. organu realizacja przedmiotowego projektu będzie miała związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Treść wniosku bowiem jednoznacznie wskazuje, że celem projektu jest późniejsza sprzedaż lub dzierżawa promowanych terenów inwestycyjnych. Wnioskodawca wprost wskazał bowiem, że „Realizacja projektu jako swój ostateczny cel w przyszłości ma sprzedaż lub dzierżawę promowanych terenów, czyli działania skutkujące czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu w części dotyczącej ww. terenów są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.” Należy zauważyć, że długookresowym celem projektu jest niewątpliwie doprowadzenie do czynności opodatkowanych. Sama promocja terenów inwestycyjnych jest jednym z etapów mających w końcowym efekcie (pochodnym efekcie projektu) doprowadzenie do czynności opodatkowanych, jednakże etapu tego nie można rozpatrywać odrębnie, gdyż powodzenie całego przedsięwzięcia uzależniona jest między innymi od pozytywnego zrealizowania tego etapu czyli promocji produktu jakim są należące do gminy tereny inwestycyjne.

Jak wykazano wyżej warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do odliczenia podatku VAT jest związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi, przy czym związek ten musi mieć charakter niewątpliwy, lecz niekoniecznie bezpośredni.

Zatem w przedmiotowej sprawie istnieje bezsporny związek pomiędzy realizacją projektu, a wykonywanymi w przyszłości czynnościami opodatkowanymi – cele komercyjne. Komercjalizacja odbywać się będzie poprzez sprzedaż i dzierżawę terenów inwestycyjnych, których dotyczy realizacja projektu, a więc promocja terenów inwestycyjnych.W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu, które w przyszłości będą generować obrót opodatkowany VAT, w części dotyczącej terenów Gminy, terenów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy stanowiących własność Skarbu Państwa oraz terenów Skarbu Państwa podlegających komunalizacji i terenów w sprawie których brakuje decyzji Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ich komunalizacji.
INTERPRETACJA

- BENEFICJENT ZWOLNIONY PODMIOTOWO, ZAKAZ ODLICZEŃ TYLKO ZE WZGLĘDU NA OBROTY.

IPTPP4/443-87/12-2/OS, 2012.04.20, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Wnioskodawca jest osobą fizyczną - przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wniosek został wyłoniony do dofinansowania a do zawarcia umowy o dofinansowanie niezbędne jest dostarczenie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku VAT związanego z projektem.

Przedsiębiorca rozpoczęła działalność od 01.03.2010r. i jest podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług (zgodnie z brzmieniem art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), ponieważ wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2010 nie przekroczyła 100000,00 zł, a w roku 2011 nie przekroczyła 150000,00 zł.

Wnioskodawca w ramach ww. projektu zakłada rozbudowę pracowni ceramicznej i utworzenie miejsca, w których każdy może uczestniczyć w procesie tworzenia wyrobów ceramicznych - lepić je, ozdabiać, wypalać, a w konsekwencji używać ich - ponieważ jest miejscem nie tylko twórczej pracy warsztatowej, ale i miejscem towarzyskich spotkań. Warsztaty te łączą walory edukacji dzieci i dorosłych z kreatywnym i miłym spędzaniem wolnego czasu. W zamierzeniu mają też zwiększać zainteresowanie społeczeństwa sztuką użytkową, rozwijać zmysły estetyczne i wrażliwość.

Wnioskodawca w ramach ww. projektu planuje zakup następujących usług i towarów opodatkowanych podatkiem VAT:

A. Budowa, roboty i materiały budowlane:

Wykonanie instalacji elektrycznej 30 szt.

Wykonanie ścianki działowej w WC 5 m

Instalacja wodna i montaż WC 1 szt.

Instalacja wodna i montaż umywalek 3 szt.

Montaż drzwi wewnętrznych 5 szt.

Montaż drzwi wejściowych 1 szt.

Montaż okien 7 szt.

Ułożenie posadzki 66 m2

Ułożenie glazury 45 m2

Tynkowanie, gipsowanie i malowanie 286 m2 o łącznej wartości brutto: 57650,10 zł.
B.Środki trwałe:

Komora do szkliwienia ceramiki 1 szt.

Koło garncarskie elektryczne typu junior 2 szt.

Koło garncarskie elektryczne profesjonalne 1 szt.

Walcarka do gliny 1 szt.

Mieszarka/maszyna dc przerobu gliny 1 szt.

Kawalet rzeźbiarski 3 szt.

Toczek do ceramiki 3 szt.


o łącznej wartości brutto: 33084,00 zł. 42 W miejscu będą świadczone odpłatne usługi z zakresu prowadzenia zajęć/warsztatów plastycznych i ceramicznych dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na zwolnienie podmiotowe Wnioskodawcy ww. usługi nie będą opodatkowane podatkiem VAT (zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT poniesionego na zakup ww. usług i towarów opodatkowanych podatkiem VAT realizując ww. projekt (zdarzenie przyszłe)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obecnie możliwości prawnej odzyskania podatku VAT poniesionego na zakup ww. usług i towarów opodatkowanych podatkiem VAT realizując ww. projekt, ponieważ:

jest podatnikiem VAT zwolnionym podmiotowo (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług);

z tego względu wyszczególnione powyżej usługi i towary opodatkowane podatkiem VAT, które zostaną zakupione w ramach projektu, nie będą wykorzystywane do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną - przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wnioskodawczyni jest podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług (zgodnie z brzmieniem art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), ponieważ wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2010 nie przekroczyła 100000,00 zł, a w roku 2011 nie przekroczyła 150000,00 zł. W miejscu będą świadczone odpłatne usługi z zakresu prowadzenia zajęć/warsztatów plastycznych i ceramicznych dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na zwolnienie podmiotowe Wnioskodawcy ww. usługi nie będą opodatkowane podatkiem VAT.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione na realizację ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem brak będzie podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie miała prawa do otrzymania z tytułu realizowanego projektu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy zaznaczyć, iż kwestie związane z rejestracją podatników reguluje art. 96 ustawy. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W świetle art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Jak stanowi art. 96 ust. 5 pkt 4 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminie: przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia z tym, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

Art. 113 ust. 5 stanowi, iż jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Z powyższych przepisów wynika, iż ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do alternatywnego wyboru, zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, bądź pozostania podatnikiem VAT zwolnionym. Powyższy wybór jest dobrowolną decyzją podatnika, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonego ustawowo limitu kwoty.

Z treści opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowana nie będzie miała możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawczyni nie spełnia tych warunków, nie będzie miała zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, do momentu przekroczenia kwoty obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”, gdyż efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna