Rozliczanie podatku vat w projektach unijnychPobieranie 276,74 Kb.
Strona1/7
Data14.02.2018
Rozmiar276,74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

ROZLICZANIE PODATKU VAT

W PROJEKTACH UNIJNYCH
Interpretacje

KOSZT KWALIFIKOWANY A INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywoływane w uzasadnieniu interpretacji wydanej na podstawie Ordynacji podatkowej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją projektu może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.
W praktyce można wyodrębnić kilka przypadków kwalifikacji podatku naliczonego w tym m.in.: l.p

Sytuacja

przykład

1.

podatek naliczony wynikający z faktur zakupowych jest:

- wprost związany ze sprzedażą opodatkowaną.

Podatnik posiada prawo do odliczenia całego podatku zawartego w fakturze zakupu (przy zachowaniu innych warunków określonych w przepisach).


Gmina zakupiła w miesiącu maju 2011 roku ( w maju otrzymała towar i fakturę) materiał budowlany w celu wyremontowania lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem.

2.

podatek naliczony wynikający z faktur zakupowych jest:

- wprost związany ze sprzedażą zwolnioną.

Podatnik nie odlicza w ogóle podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu.


W miesiącu listopadzie Szpital (podmiot zwolniony z podatku VAT ze względu na świadczenie usług zwolnionych) zakupił drzwi wejściowe (celem wymiany starych)


3.


podatek naliczony wynikający z faktur zakupowych jest:

- wprost związany ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu.

Podatnik nie odlicza w ogóle podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu.


Gmina zakupiła usługi budowlane związane z rozbudową chodnika dla pieszych.
4.

podatek naliczony wynikający z faktur zakupowych jest:

- wprost związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną ale

kwoty podatku naliczonego można wyodrębnić w zakresie w jakim są związane ze sprzedażą opodatkowaną (w kwocie niższej niż określona na fakturze VAT zakupu )

Podatnik odlicza podatek naliczony z faktury w takiej kwocie zakupu jaką może przyporządkować wprost do swoich czynności opodatkowanych.1.Gmina zakupiła 10 puszek farby do malowania ścian. 4 zużyła do wymalowania lokalu użytkowanego będącego obecnie przedmiotem umowy najmu a pozostałe 6 – do wymalowania klatki schodowej budynku, w którym wynajmuje mieszkania.

2.Podatnik buduje 2 budynki. W jednym będzie świadczył usługi wynajmu mieszkań na cele mieszkalne a drugi to hala magazynowa, którą także będzie wynajmował. Do obu budynków kupuje w tym samym momencie drzwi wejściowe.

5.

podatek naliczony zawarty w fakturze zakupu jest:

- związany ze sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu ale

podatnik potrafi wprost przyporządkować go do danej sprzedaży.

Podatnik odlicza podatek naliczony z faktury w takiej kwocie zakupu jaką przyporządkował do wykonywanych czynności opodatkowanych.

OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA

Przy obliczaniu struktury sprzedaży obowiązuje kilka zasad:

 proporcję, o której mowa, określa się na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego określana jest proporcja,

proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej,
np. 16,8= 17

np. 16,1= 17

 obliczając proporcję:

 nie uwzględnia się obrotu uzyskanego z tytułu dostawy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania, jeżeli są zaliczone u podatnika do środków trwałych, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności, nie uwzględnia się również obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie,
uwzględnia się w niej również niektóre z otrzymanych dotacji (subwencji, dopłat), a mianowicie te z nich, które mają bezpośredni wpływ na cenę sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi podlegających działaniu ustawy o VAT; pozostałe dotacje nie są w tej proporcji uwzględniane .

OBOWIĄZKOWA KOREKTA

Kwota podatku naliczonego do odliczenia ustalona na podstawie proporcji wyliczonej przy zastosowaniu powyższych zasad, nie jest jednak ostateczna.

Stosownie bowiem do art. 91. ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy).

Należy podkreślić, iż ustawodawca ustalił również zasady postępowania w sytuacji, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towaru.

Zgodnie z art. 91 ust. 4-6 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

W myśl art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi związane jest z czynnościami opodatkowanymi;

2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.
W tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 91 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym przepisy art. 91 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Ponadto, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty – art. 91 ust. 7a ustawy.

Art. 91 ust. 7a. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

7b. W przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c. 1 Jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

7d. W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

8. Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

9. W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

UWAGA!!

Art. 163 ust.2 zdanie drugie ustawy o podatku VAT stanowi, że w stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004 roku stosuje się przepisy art.20 ust.5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Oznacza to, że do takich zakupów nie stosujemy korekt rocznych, 5 –cio lub 10- cio letnich
Czynności niepodlegające opodatkowaniu


podatkiem VAT (przykłady) l.p

Rodzaj czynności

przykład

źródło

1.

Przekazanie nieodpłatne w trwały zarząd jednostce budżetowej

Projekt obejmuje zainstalowanie na budynku szpitala kolektorów słonecznych.

Opisane zdarzenie przyszłe należy do zadań własnych Powiatu na podstawie przyjętej uchwały budżetowej na 2012 rok. Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Ponadto, po zakończeniu inwestycji prawo własności obiektów będących przedmiotem inwestycji, nie przechodzi na żaden podmiot. Pozostaną one własnością beneficjenta, czyli Powiatu. Urządzenia po zakończeniu inwestycji zostaną przekazane nieodpłatnie na etapie eksploatacyjnym w trwały zarząd Szpitalowi, jako jednostce budżetowej. Obiekt ww. nie będzie generował dla Powiatu obrotu podlegające opodatkowaniem VAT. Urządzenie to będzie służyć szpitalowi.IPTPP1/443-55/12-2/IG, 2012.04.05, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

2.

Czynności wykonywane w ramach zadań własnych miasta

Miasto zamierza zrealizować zadanie pn. „” m.in. dzięki dofinansowaniu udzielanemu przez ………Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2013. Na etapie budowlanym inwestycja będzie realizowana przez Miasto czyli jednostkę samorządu terytorialnego.

Po zakończeniu prac wybudowana infrastruktura będzie stanowić własność Miasta.

W obecnej chwili teren objęty planowanym projektem zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Miasta, nie posiada żadnej infrastruktury technicznej. Jest to droga gruntowa, nieskanalizowana i nieposiadająca sieci wodociągowej.

Uniemożliwia to podjęcie skutecznych działań zmierzających do pozyskania kolejnych inwestorów zamierzających ulokować swoje zakłady produkcyjne na obszarze. Aby zmienić ten stan Miasto planuje zrealizować przedmiotowy projekt, który zakłada wybudowanie na analizowanym obszarze około 1,3 km drogi o powierzchni asfaltowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art.


IPTPP2/443-43/12-5/AW, 2012.04.13, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Czynności opodatkowane podatkiem VAT

(przykłady) l.p

Rodzaj czynności

przykład

źródło

1

Oddanie rzeczy (środka trwałego) w dzierżawę

Gmina po wybudowaniu basenu oddała go w dzierżawę Spółce z o. o. , która będzie sprzedawała bilety wstępu.

Gminny wodociąg został wydzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy osobie fizycznej. Dzierżawca zawiera umowy z mieszkańcami na dostawę wody oraz ponosi koszty eksploatacji i remont całej instalacji. Powstały w wyniku realizacji ww. projektu majątek zostanie również wydzierżawiony.IBPP4/443-289/10/EJ, 2010.04.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

2

Inwestycja służy działalności opodatkowanej - generuje świadczenie usług opodatkowanych

W ramach zadań nałożonych na gminy mieści się zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności takich jak odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Gmina jest właścicielem sieci kanalizacyjnej. W ramach tychże działań Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług we własnym zakresie na podstawie stosownych umów cywilnoprawnych zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków za co pobiera od mieszkańców gminy opłaty.

Usługi powyższe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych przez Gminę rejestrach i składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 właściwych dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

W związku z remontem i rozbudową sieci kanalizacyjnej Gmina prowadziła inwestycję ponosząc z tego tytułu znaczne wydatki, które zostały udokumentowane przez wykonawców prac fakturami VAT z właściwą stawką VAT.IBPP3/443-16/12/AŚ, 2012.04.05, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

3

aport

Gmina zaraz po zakończeniu budowy kanalizacji zamierza ją wnieść aportem do Spółki z o.o. , w której posiada 100% udziałów.

4

zamiana

Gmina zamierza dokonać zamiany działek budowlanych. Zamieniane działki zostały oszacowane na tą samą wartość.Czynności zwolnione z podatku VAT

(przedmiotowo i podmiotowo) l.p

Rodzaj czynności

przykład

źródło

1

Ochrona zdrowia

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej NZOZ, w formie i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 91.91.408 z późn.zm.).

W ramach prowadzonej działalności NZOZ wykonuje usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działanie III.6 „Rozwój Mikro i Małych Przedsiębiorstw” na rozwój NZOZ poprzez doposażenie obecnie istniejących gabinetów oraz utworzenie gabinetu stomatologicznego. Przedmiotem dotacji będą dostawy urządzeń z zakresu technologii medycznej niezbędnych do prowadzenia specjalistycznych usług medycznych z zakresu okulistyki, kardiologii oraz stomatologii.


IPTPP2/443-31/12-4/PR, 2012.04.10, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

2

Ochrona zdrowia

Wnioskodawca dla potrzeb prowadzonej w ramach działalności gospodarczej specjalistycznej radiologicznej praktyki lekarskiej, w ramach projektu „Poprawa poziomu konkurencyjności firmy …poprzez zakup innowacyjnego aparatu USG”, zakupił na fakturę VAT aparat USG ACUSON X300 z wyposażeniem. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest przedmiotowo zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 19c. Od sierpnia 2011 r. Wnioskodawca uzyskuje również przychody z dzierżawy aparatu USG, których wysokość nie spowodowała utraty przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie zamierza dokonać zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb tego podatku. Faktura dokumentująca zakup urządzenia USG ACUSON X300 z wyposażeniem została wystawiona na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą. Wyżej wymieniony aparat USG z wyposażeniem jest używany w prowadzonej

IPTPP4/443-57/12-4/BM, 2012.04.17, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


WYBRANE INTERPRETACJE PODATKOWE ORAZ ORZECZENIA SĄDOWE

INTERPRETACJA

- NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE KANALIZACJI ZAKŁADOWI BUDŻETOWEMU - CZYNNOŚĆ NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU VAT

IPTPP1/443-152/12-5/MH, 2012.04.25, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem czynnym podatku VAT. Gmina zobowiązała się do realizacji operacji pn. „…” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „…”, Działanie 321 „…”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Przedbórz, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co dodatkowo wpłynie na poprawę jakości wód rzeki, jakość wody przy ujęciu wody oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowane przez Gminę przedsięwzięcie nie będzie miało związku ze sprzedażą opodatkowaną. Inwestycja należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. . Faktury dotyczące nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu będą wystawiane na Gminę. Po zakończeniu realizacji zadania Gmina Przekaże nieodpłatnie dokumentem PT – środek trwały – kanalizację do Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego, który jest zakładem budżetowym Gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 oraz w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,

2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
Z powyższego wynika, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

W myśl przytoczonych wyżej przepisów ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Wnioskodawcy obejmują między innymi zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Zakład budżetowy będzie więc wykorzystywał wytworzony majątek (który zostanie oddany mu w nieodpłatne użytkowanie) do prowadzenia działalności odpłatnej związanej ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Wobec powyższego podejmowane w tym zakresie przez podatnika (Gminę) działania będą mieściły się w celu prowadzonej przez podatnika (Gminę) działalności gospodarczej. W kontekście powyższego należy uznać, że przekazanie do bezpłatnego użytkowania sieci wodociągowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy – nieodpłatne przekazanie mienia do użytkowania będzie odbywało się w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych). W związku z tym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione przy realizacji przedmiotowych inwestycji.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że nie zostanie spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „…”, ponieważ realizowana inwestycja nie będzie służyła Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna