Rozkład materiału smart time 1Pobieranie 1,32 Mb.
Data02.02.2018
Rozmiar1,32 Mb.

Jadwiga Gajda

(konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka)Rozkład materiału

z tematami lekcji

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od 2009 r.)


czerwiec 2013
Wstęp
Smart Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i/ lub rozszerzonym. Jego pierwsza część, Smart Time 1, odpowiada poziomowi A1+ w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach gimnazjalnych od roku szkolnego 2009/2010. Jest on przeznaczony do realizacji na III etapie edukacyjnym zarówno na poziomie III.1 dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego, jak i na poziomie III.0 dla początkujących. Można go wprowadzić jako pierwszy podręcznik zarówno przy realizacji zakresu rozszerzonego, jak i podstawowego, gdyż zawiera treści nauczania zgodne z wymaganiami szczegółowymi na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Student’s Audio CD & Class Audio CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar Book), interaktywny eBook (i-eBook) zawierający – poza materiałem prezentowanym w książce – m.in. krótkie filmy wideo (w tym dokumentalne), interaktywne gry leksykalne i gramatyczne oraz kwizy. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher’s Book), bogaty zbiór materiałów dodatkowych i testów (Teacher’s Resource Pack & Tests/ Diagnostic Tests Multi-Rom) oraz szczególnie polecane, ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Smart Time 1 jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin/ data* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu). W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt: St.Valentine’s Day, Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym).

Podręcznik Smart Time 1 jest podzielony na 8 rozdziałów, a każdy z nich – na jednostki od (a) do (g) oraz 1 jednostkę dodatkową prezentującą zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy w języku angielskim (CLIL) i 1 jednostkę powtórzeniową (Progress Check). Po każdym rozdziale (Unit) prezentowane są zadania typowo egzaminacyjne dla obydwu poziomów w dwóch osobnych sekcjach (Gimnazjum Exam Practice Poziom Podstawowy i Gimnazjum Exam Practice Poziom Rozszerzony). Rozkład materiału został przedstawiony według celów kształcenia, czyli wymagań ogólnych, w układzie kolumnowym. Dodatkowa, ostatnia kolumna uwzględnia m.in. inne treści nauczania zawarte w „Zalecanych warunkach i sposobie realizacji” do nowej podstawy programowej. Niniejszy rozkład proponuje również tematy i liczbę zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. Jeden rozdział to od 11 do 15 lekcji, a rozdział początkowy (Starter) to 2-3 lekcje, co w sumie daje minimum 90, a maksimum 123 godziny. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny trwa średnio 34 tygodnie, materiał podręcznikowy może być zrealizowany w ciągu roku szkolnego przy minimum 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy większej liczbie godzin języka angielskiego w tygodniu (np. 4; razem ponad 130 godzin w ciągu roku) dysponujemy dodatkowymi godzinami do wykorzystania poza materiałem z podręcznika (patrz: zajęcia dodatkowe*).

W rozkładzie materiału został uwzględniony podział znajomości środków językowych na znajomość leksyki, tematyki i gramatyki oraz podział umiejętności językowych na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Poza tym w rozkładzie pojawiają się ćwiczenia w wymowie pod hasłem: fonetyka oraz ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne pod hasłem: ortografia i interpunkcja. W rozdziałach poświęconych zadaniom typowo egzaminacyjnym zaprezentowano podział na różnego typu zadania, np. rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, wypowiedź pisemna itd. Dodatkowo umieszczenie w każdej kolumnie wymagań szczegółowych (WS… dla poziomu III.1 i WS… dla poziomu III.0) powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej.

Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w rozkładzie skróty i kolory czcionki:(WS…) – wymagania szczegółowe dla poziomu III.1; (zielony kolor czcionki);

(WS…) – wymagania szczegółowe dla poziomu III.0; (pomarańczowy kolor czcionki);

E Med – realizacja zadań edukacji medialnej, w tym kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;

E Obyw – realizacja zadań edukacji obywatelskiej, w tym kształtowanie postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poznawanie i tolerancja wobec innych kultur i tradycji, kształtowanie postaw obywatelskich, szacunku dla innych ludzi i gotowości do uczestnictwa w kulturze;

E Zdr – realizacja zadań edukacji zdrowotnej, w tym rozwijanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

SB – podręcznik ucznia;

WB – zeszyt ćwiczeń;

i-eBook – interaktywny eBook;

* …… – informacje do uzupełnienia przez nauczyciela.

ROZKŁAD MATERIAŁU – SMART TIME 1


JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *


STARTER

Leksyka:

 • alfabet i literowanie

 • liczebniki główne

 • podawanie adresów (numery i nazwy ulic) oraz numerów telefonów

 • podstawowe działania matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

 • podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, wiek)

 • dni tygodnia

 • przedmioty codziennego użytku i kolory

 • powitania i pożegnania

 • instrukcje szkolne


Gramatyka:

 • pytania i odpowiedzi dot. podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek)

 • użycie przedimków a/ an, the

 • pytania i odpowiedzi dot. przedmiotów codziennego użytku i ich kolorów

 • pytania i odpowiedzi przy przywitaniu

 • struktura i użycie trybu rozkazującego


(WS 1.1, 1.3)
(WS 1.1, 1.3)

Czytanie:

 • dialog między nowo spotkanymi osobami (przedstawianie się); dialog dot. adresu i numeru telefonu; dialog przy witaniu się kolegów


Słuchanie:

 • słuchanie i powtarzanie liter alfabetu, liczebników głównych, dni tygodnia, kolorów oraz instrukcji klasowych


Tłumaczenie:

 • tłumaczenie na język polski wybranych liczebników, zwrotów powitalnych i pożegnalnych oraz prezentowanych instrukcji klasowych(WS 2.1, 3.1)
(WS 2.1, 3.1)

Mówienie:

 • odgrywanie krótkich dialogów sterowanych dot. przedstawiania się (imię, nazwisko i ich literowanie)

 • odgrywanie krótkich dialogów sterowanych dot. adresu i numeru telefonu (+literowanie nazw ulic)

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. wieku różnych osób

 • zadawanie pytań sterowanych dot. przedmiotów na ilustracjach i udzielanie odpowiedzi

 • odgrywanie krótkiego dialogu sterowanego: przywitanie kolegów

 • udzielanie koledze instrukcji szkolnych


Mówienie i pisanie:

 • opisywanie słownie działań matematycznych w formie pisemnej i ustnej


Pisanie:

 • uzupełnianie zdań nazwami kolorów i przedimkami a/ an, the(WS 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 13)
(WS 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 13)

WB

Grammar Bank 1, ćw.1 i 2

2-3 lekcje:

………………


………………

………………Tematy lekcji: 1. Alphabet & spelling. Cardinal numbers – liczby i działania matematyczne. Personal data – dialogi.

2. Days of the week. Objects & colours – pytania i odpowiedzi, użycie przedimków a/ an, the.

3. Greetings – słownictwo, dialogi. Classroom language – użycie trybu rozkazującego.Zajęcia dodatkowe *


…… lekcje:

………………Tematy lekcji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………UNIT 1 – HELLO!

TEMATY: CZŁOWIEK, SZKOŁA, SPORT, ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I O POLSCE

(WS 1.1, 1.3, 1.10, 1.15) (WS 1.1, 1.3, 1.10, 1.14)


1a

Reading

Leksyka:

 • opisywanie ulubionych bohaterów filmowych lub literackich, ich danych osobowych, cech charakteru i umiejętności

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. real – true, unseen – invisibleWS 1.1)
(WS 1.1)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) favouriteheros.org; dobór bohaterów do zdań i do pytań oraz odpowiedzi na pytania do tekstu

Mówienie:

 • przekazywanie części informacji z tekstu


(WS 3.1, 3.2, 3.3, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 8.2)

Mówienie:

 • prezentacja bohaterów na podstawie uzupełnionej tabelki do tekstu


Pisanie:

 • krótki tekst o ulubionym bohaterze w formie wpisu na forum


(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.9, 9)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 9)

E Med: poznawanie i prezentacja znanych postaci literackich lub filmowych
WB str. 4
i-eBook:


1b

Vocabulary

Leksyka:

 • kraje i narodowości

 • opisywanie umiejętności i ich braku

 • przymiotniki określające cechy charakteru

 • przedmioty nauczania i plan zajęć szkolnych


Gramatyka:

 • użycie czasownika can do wyrażania umiejętności (twierdzenia, przeczenia, pytania)

(WS 1.1, 1.3)
(WS 1.1, 1.3)

Słuchanie:

 • słuchanie par nazw krajów i narodowości oraz ich powtarzanie

 • słuchanie i powtarzanie nazw przedmiotów nauczania

Słuchanie i mówienie:

 • wypowiedź Johna o swoich zdolnościach; określanie, co John potrafi i czego nie potrafi robić

 • wypowiedź Tony’ego nt. swojego planu zajęć szkolnych; uzupełnianie tabelki oraz zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. przedstawionego planu zajęć szkolnych

Czytanie:

 • przykładowy tekst: przedstawienie się oraz opis swoich umiejętności i ulubionych przedmiotów szkolnych


(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 6.4, 8.1)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 6.3, 8.1)

Mówienie:

 • odgrywanie dialogów sterowanych nt. narodowości i pochodzenia różnych osób

 • odgrywanie dialogów sterowanych dot. umiejętności oraz opisywanie umiejętności kolegów

Pisanie:

 • uzupełnianie zdań opisujących: naszą narodowość i kraj pochodzenia; umiejętności przedstawione na ilustracjach; cechy charakteru własne i kolegi oraz ulubione przedmioty nauczania

 • tworzenie krótkiego tekstu sterowanego: przedstawienie się oraz opis swoich umiejętności i ulubionych przedmiotów szkolnych


(WS 4.1, 5.1, 6.1, 6.4, 7.1, 7.9)
(WS 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.4)

WB str. 5 + Vocab. Bank 1; str. VB1
i-eBook:


3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Favouriteheroes.org – praca z tekstem, odpowiedzi na pytania.

2. Heroes – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

3. Countries & nationalities, abilities – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

4. Character adjectives, school subjects – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
1c

Grammar in use

Gramatyka:

 • czasownik to be: jego odmiana w czasie Present Simple i struktura w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach

 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia oraz przymiotniki dzierżawcze

 • zaimki pytające i ich użycie

 • tworzenie liczby mnogiej rzeczowników


Leksyka:

 • przedstawianie siebie i kolegi, dane osobowe, ulubione przedmioty nauczania (c.d.)

(WS 1.1, 1.3)
(WS 1.1, 1.3)

Czytanie:

 • dowcip komiksowy z użyciem form czasownika to be, zaimków osobowych i przymiotników dzierżawczych; znajdowanie przykładów użycia w/w form gramatycznych

 • krótki tekst z informacjami o sobie, koleżance i ulubionych przedmiotach nauczania; uzupełnianie luk odpowiednimi formami czasownika to be oraz korekta zdań dot. informacji z tekstu(WS 3.1, 3.3, 3.6, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 8.1)

Pisanie:

 • tworzenie zdań sterowanych z użyciem wskazanych podmiotów, form czasownika to be i innych części zdania

 • uzupełnianie pytań: właściwymi formami czasownika to be (+ udzielanie krótkich odpowiedzi), odpowiednimi zaimkami pytającymi

 • tworzenie pytań do podanych odpowiedzi

 • krótki tekst o sobie, koledze i ulubionych przedmiotach nauczania

Mówienie:

 • na bazie modelu, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. osób na ilustracjach


(WS 5.1, 5.5, 6.1, 7.1, 7.2)
(WS 5.1, 5.4, 6.1, 7.1, 7.2)

WB str. 6-7
i-eBook:


1d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • nazwy dyscyplin sportu i sportowców

 • opisywanie ulubionych sportowców

 • opisywanie umiejętności sportowych i ich braku

 • słowa wyróżnione i ich synonimy np. champion – winner, coach – trainer

 • kolokacje, np. hit a ball, gold medal

Gramatyka:

 • zadawanie pytań i udzielanie krótkich odpowiedzi (z czasownikami to be, can)


(WS 1.10)
(WS 1.10)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Sporting Superstars; dopasowywanie sportowca do kraju i dyscypliny sportu, uzupełnianie luk informacjami z tekstu


Słuchanie:

 • wypowiedź o umiejętnościach sportowych kolegów; dobór osób do dyscypliny sportu


(WS 3.2, 3.3, 2.1, 2.3)
(WS 3.2, 2.1, 2.3)

Mówienie:

 • zadawanie pytań ogólnych dot. treści tekstu i udzielanie krótkich odpowiedzi

 • krótki opis własnych umiejętności sportowych i ich braku

Pisanie:

 • uzupełnianie pytań i odpowiedzi dot. tekstu czasownikami can, can’t

 • zdobywanie informacji i przedstawienie ulubionych polskich sportowców (notatki, plakat/ prezentacja PowerPoint)


(WS 4.1, 5.1, 5.3, 6.4, 8.1, 8.3, 9, 11)
(WS 4.1, 5.1, 5.3, 6.3, 7.2, 8.1, 9, 11)

E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (prezentacja PowerPoint)
WB str. 11
i-eBook:


3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Verbto be’ – odmiana, twierdzenia, przeczenia i pytania, ćwiczenia. Personal pronouns & possessive adjectives – ćwiczenia.

2. Personal data – zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Question words & Plurals of nouns – ćwiczenia.

3. Sporting Superstars – praca z tekstem, słownictwo.

4. Sports abilities – ćwiczenia w mówieniu, pisaniu i słuchaniu.
1e

Listening skills

+

1f

Speaking skills

Leksyka i gramatyka:

 • ulubione przedmioty nauczania i dyscypliny sportu (c.d.)

 • zapisywanie się do klubu, w tym uzyskiwanie i udzielanie informacji dot. danych osobowych (c.d.)


Fonetyka:

 • wymowa końcówek liczby mnogiej rzeczowników


(WS 1.1, 1.3, 1.10)
(WS 1.1, 1.3, 1.10)


Słuchanie:

 • ćwiczenia przygotowawcze: dobór zdań do innych o takim samym znaczeniu oraz analiza transkrypcji fragmentu tekstu i zadania do tekstu

 • rozmowa o ulubionych przedmiotach nauczania; dobór osób do przedmiotów

 • 5 krótkich wypowiedzi; zadanie na wybór wielokrotny (tekst + ilustracje), wyszukiwanie słów kluczowych


Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog przy zapisywaniu się do klubu sportowego dot. informacji o danych osobowych; uzupełnianie luk podanymi pytaniami + odgrywanie dialogu


(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3)


Mówienie:

 • tworzenie zdań nt. różnych przedmiotów nauczania z użyciem wskazanych przymiotników

 • dialog sterowany przy zapisywaniu się do klubu szachowego dot. informacji o danych osobowych

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. danych osobowych wskazanej postaci (Trevor’s profile)


(WS 4.1, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 10)
(WS 4.1, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 10)


WB str. 8-9
i-eBook:


1g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • podawanie danych osobowych, opisywanie ulubionych przedmiotów nauczania oraz umiejętności sportowych (c.d.)

 • układanie słów we właściwym szyku w zdaniach twierdzących

 • użycie spójników: and, but


Ortografia:

 • zasady użycia wielkich liter

(WS 1.1, 1.3, 1.10)
(WS 1.1, 1.3, 1.10)


Czytanie:

 • analiza przykładowego e-maila do nowego kolegi pod kątem treści i formy; uzupełnianie luk otwartych pojedynczymi słowami oraz uzupełnienie tabelki informacjami z tekstu

(WS 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7)
(WS 3.1, 3.2, 3.4)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • układanie słów we właściwym szyku w zdaniach oraz korekta zdań z nieprawidłowym szykiem wyrazów

 • przepisywanie zdań z prawidłowym użyciem wielkich liter

 • łączenie zdań za pomocą w/w spójników

 • odpowiedzi na pytania o dane osobowe


Pisanie:

 • e-mail sterowany do nowego kolegi, w oparciu o plan i przydatne zwroty oraz korekta własnej wypowiedzi


(WS 5.1, 5.5, 5.9, 7.1, 7.2, 7.9, 9)
(WS 5.1, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.4, 9)


WB str. 10
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. Favourite subjects & sports – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu, wymowa końcówek liczby mnogiej.

2. Asking for & giving personal information – dialogi.

3. An email to a new e-friend – analiza wypowiedzi, ćwiczenia w pisaniu (wielkie litery, szyk wyrazów w zdaniu, użycie spójników and, but).1

CLIL: Geography

+

1

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • podstawowe dane dotyczące: krajów wchodzących w skład UK oraz Polski (mapa, języki, narodowości, stolice, miasta)

 • powtórzenie słownictwa z Unitu 1 w formie ćwiczeń: wpisywanie narodowości odpowiadających podanym państwom, wybór właściwych słów w kontekście, dobór przymiotników do ilustracji, dopasowywanie odpowiedzi do pytań (krótkie reakcje językowe)

Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 1 w formie ćwiczeń: wybór właściwego zaimka osobowego i przymiotnika dzierżawczego w kontekście, wstawianie poprawnych form czasownika to be i odpowiednich zaimków pytających, układanie wyrazów we właściwym szyku w zdaniach oraz zamienianie podanych zdań na zdania z liczba mnogą

 • ćwiczenie Grammar in Focus: zdania z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + wybór właściwych wyrazów i uzupełnienie luki otwartej)


(WS 1.1, 1.3, 1.10, 1.15)
(WS 1.1, 1.3, 1.10, 1.14)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) The United Kingdom; dobór krajów do narodowości oraz uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu


Mówienie:

 • krótka prezentacja UK, na podstawie tabelki do tekstu


(WS 3.3, 8.1)
(WS 3.2, 8.1)


Pisanie i mówienie:

 • krótka prezentacja Polski: mapa oraz podstawowe dane dot. miast


(WS 4.1, 5.1, 8.1)
(WS 4.1, 5.1, 8.1)


SB: Grammar Reference, str. GR1-GR2
WB str. 11 CLIL: PE

Grammar Bank 1, str.84-87;Quizzes, str.114; Translator’s Corner (TC1); Glossary (G1); Further Practice Section (FP1)
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *
1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe:

………………


Tematy lekcji: 1. The UK – praca z tekstem, prezentacja ustna. Poland – prezentacja kraju.

2. Progress Check 1 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe.

…………………………………………………………………………………………………………………………

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM PODSTAWOWY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


1

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • analiza 3 tekstów, ich tematyki i miejsc, w których można je zobaczyć; wybór właściwej odpowiedzi (dwie opcje) na podstawie wyróżnionych słów kluczowych

Zadanie egzaminacyjne:

 • 4 teksty; dobieranie tekstów do zdań opisujących miejsca ich umieszczenia, odbiorców bądź sprawy, których dotyczą

Strategie egzaminacyjne:

 • określanie miejsca umieszczenia tekstów i rodzaju zawartych informacji, wyszukiwanie słów kluczowych


(WS 1.3, 1.10, 3.1, 3.3, 3.4)

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • zastępowanie pokreślonych fragmentów zdań innymi słowami, zwrotami o tym samym znaczeniu oraz zdanie typu P/ F do krótkiego tekstu o piłkarzu polskiego pochodzenia Lukasie Podolskim

Zadanie egzaminacyjne:

 • nagranie dotyczące Victora; zdanie typu P/ F

Strategie egzaminacyjne:

 • podkreślanie słów kluczowych w zadaniu i zastanawianie się nad ewentualnymi synonimami lub ich parafrazami(WS 1.3, 1.10, 2.3)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 1 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 25)
WB: str. 12

i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Different texts about school & sports – rozumienie tekstów pisanych i słuchanych, dobieranie i zadanie typu P/ F (ćwiczenia i zadania
egzaminacyjne).

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM ROZSZERZONY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (C.D.)

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


1

Ćwiczenia przygotowawcze:

 • dopasowywanie słów z listy do dwóch nagłówków

 • dobór nagłówka do akapitu, wyszukiwanie słów kluczowych w akapicie

(WS 1.3, 3.1)

Zadanie egzaminacyjne:

 • tekst o geografii Wielkiej Brytanii; dobieranie nagłówków do akapitów


Strategie egzaminacyjne:

 • wyszukiwanie słów kluczowych w nagłówkach i ich synonimów lub parafraz w treści akapitów(WS 1.3, 1.15, 3.2, 3.3)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 1 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 25)
WB: str. 13
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Tematy lekcji: 1. Texts about school & about Great Britain – rozumienie tekstów pisanych, dobieranie nagłówków do akapitów (ćwiczenia i zadanie
egzaminacyjne).JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *

UNIT 2 – HOME!

TEMATY: DOM, PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, ŚWIAT PRZYRODY, ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I O POLSCE

(WS 1.2, 1.8, 1.13, 1.15) (WS 1.2, 1.8, 1.13, 1.14)


2a

Reading

Leksyka:

 • pomieszczenia i wyposażenie domu

 • opisywanie położenia oraz wyglądu domu, na zewnątrz i wewnątrz

 • słowa wyróżnione i ich synomimy, np. simple – plain


(WS 1.2)
(WS 1.2)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) The Bubble House; dopasowywanie obrazków do ich podpisów, dobieranie nagłówków do akapitów, uzupełnianie zdań informacjami z tekstu


(WS 3.1, 3.2, 3.3)
(WS 3.1, 3.2)

Mówienie:

Pisanie:

 • zdobywanie informacji o dziwnych domach na świecie i ich prezentacja w formie plakatu z tekstem i zdjęciami (projekt ICT – praca grupowa)


(WS 4.1, 5.1, 5.3, 8.1, 9, 10, 11)
(WS 5.1, 5.3, 8.1, 9, 10, 11)

E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (projekt ICT)
WB str. 14
i-eBook:


2b

Vocabulary

Leksyka i gramatyka:

 • pomieszczenia, meble i wyposażenie domu (c.d.)

 • opisywanie wyglądu pokoju

 • przyimki miejsca i określanie położenia mebli i innych elementów wyposażenia w pomieszczeniach

 • liczebniki porządkowe i określanie położenia pomieszczeń na piętrach

 • przymiotniki i zaimki dzierżawcze oraz ich użycie

 • miejsca i instytucje w mieście oraz określanie ich przeznaczenia


(WS 1.2)
(WS 1.2)

Słuchanie:

 • wypowiedź Stelli o swoim pokoju; robienie notatek, porównywanie pokojów swojego i Stelli, określanie ilości pomieszczeń w swoim domu/ mieszkaniu

 • słuchanie i powtarzania liczebników porządkowych; na podstawie krótkiej wypowiedzi określanie, na którym piętrze mieszkają poszczególne osoby

 • krótka wypowiedź Marka o okolicy, w której mieszka; wyszukiwanie wymienionych miejsc

Czytanie:

 • opis i zdjęcie pokoju; uzupełnianie luk podanymi przyimkami miejsca


(WS 2.1, 2.3, 3.3, 3.6, 4.1, 8.1, 9)
(WS 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 8.1, 9)

Mówienie:

 • krótki opis mebli i innych elementów wyposażenia znajdujących się na ilustracjach

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. położenia mebli i innych elementów wyposażenia w swoim pokoju

 • określanie przeznaczenia różnych miejsc i instytucji w mieście, na bazie ilustracji i fragmentów tekstu

Mówienie i pisanie:

 • krótki opis miejsc i instytucji w okolicy naszego zamieszkania


(WS 4.1, 5.1, 6.4, 8.1)
(WS 4.1, 5.1, 6.3, 8.1)

WB str. 15
i-eBook:

3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. The Bubble House – praca z tekstem, słownictwo.

2. Describing strange houses – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

3. Rooms, furniture & appliances – słownictwo. Describing rooms – użycie przyimków miejsca, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

4. Ordinal numbers, possessives – ćwiczenia. Places in a townsłownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
2c

Grammar in use

Gramatyka:

 • użycie i struktura konstrukcji there is/ there are w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach

 • użycie określników a/ an, some, any

 • użycie zaimków wskazujących this/ these, that/ those

 • czasownik have got: odmiana, użycie i struktura w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach


Leksyka:

 • opisywanie domu, pomieszczeń i ich wyposażenia oraz miejsc, instytucji w mieście (c. d.)

 • określanie położenia w/w elementów (c.d)


(WS 1.2)
(WS 1.2)

Czytanie:

 • dowcipy komiksowe z użyciem there is/ there are oraz have got; znajdowanie przykładów w/w konstrukcji i czasownika


Czytanie i pisanie: (zintegrowane)

 • e-mail opisujący nowy dom, uzupełnianie luk formami czasownika have got oraz uzupełnianie pytań i udzielanie krótkich odpowiedzi dot. tekstu

 • tabelka z informacjami dot. wyposażenia sypialni kilku osób; tworzenie zdań z użyciem form have got/ haven’t got, według wzoru


(WS 3.1, 3.3, 3.6, 5.1, 6.4, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 8.1, 5.1, 6.3, 8.1)

Mówienie:

 • wskazywanie przedmiotów i tworzenie zdań z użyciem this/ these, that/ those


Pisanie:

 • tworzenie zdań opisujących kuchnię z użyciem there is (isn’t)/ there are (aren’t)

 • plan i krótki tekst z opisem swojego domu


(WS 4.1, 5.1)
(WS 4.1, 5.1)

WB str. 16-17
i-eBook:


2d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • opis wybranych, ciekawych miejsc w Anglii i w Polsce

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. close – near, miniature – very small

(WS 1.2, 1.15)
(WS 1.2, 1.14)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Bekonscot Model Village; dopasowywanie podpisów do ilustracji, zadanie typu P/ F/ brak info


Mówienie:

 • opis prezentowanej wioski, na bazie notatek w tabelce do tekstu


Słuchanie:

 • Legoland Windsor; uzupełnianie luk w tekście reklamy


(WS 3.1, 3.3, 8.1, 9, 2.3)
(WS 3,1, 3.2, 8.1, 9, 2.3)

Mówienie i pisanie:

 • krótka opinia z uzasadnieniem o atrakcyjności Bekonscot Model Village


Pisanie:

 • robienie notatek dot. wybranego atrakcyjnego miejsca w Polsce oraz krótki tekst ze zdjęciami reklamujący to miejsce

(WS 4.5, 5.1, 5.3, 5.5, 5.8, 9)
(WS 4.5, 5.1, 5.3, 5.5, 9)

WB str. 21

Vocab Bank 2, str. VB2
i-eBook:

3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Konstrukcja there is/ there are, określniki a/ an, some, any – struktura, użycie, ćwiczenia.

2. Zaimki this/ these, that/ those, czasownik have got – użycie, struktura, ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu.

3. Bekonscot Model Village – praca z tekstem, słownictwo.

4. Describing attractive places – ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
2e

Listening skills

+

2f

Speaking skills

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie domu i miejsc w mieście, w tym uzyskiwanie i udzielanie informacji na ten temat (c.d.)

 • określanie położenia (c.d.)

 • orientacja w terenie: pytanie o drogę i adres oraz wskazywanie drogi

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji dot. danych osobowych (c.d.)


Fonetyka:

 • akcent wyrazowy: znajdowanie sylab akcentowanych


(WS 1.2, 1.8)
(WS 1.2, 1.8)


Słuchanie:

 • zadania przygotowawcze: analiza jednego punktu zadania i transkrypcji fragmentu tekstu oraz wybór właściwej odpowiedzi; dobieranie zdań o podobnym znaczeniu

 • 5 krótkich wypowiedzi; zadanie na wybór wielokrotny (ilustracje + tekst)

 • tekst komunikatu; zadanie typu P/ F wyszukiwanie słów kluczowych

Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog dot. nowego domu i wskazówek, jak tam dojść; uzupełnianie luk podanymi pytaniami + odgrywanie dialogu


(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6)
(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 6.2, 6.3)


Mówienie:

 • dialog sterowany z opisem domu i wskazówek, jak tam dojść

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. danych osobowych wskazanej postaci (Ann’s profile)(WS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6)
(WS 6.1, 6.2, 6.3)


WB str. 18-19
i-eBook:


2g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie domu, pokoju (c.d.)

 • zaproszenie do złożenia wizyty w domu

 • użycie przymiotników we właściwym szyku w zdaniu


Interpunkcja:

 • podstawowe zasady stosowania kropki, przecinka, pytajnika i wykrzyknika(WS 1.2)
(WS 1.2)


Czytanie:

 • analiza przykładowego e-maila z opisem nowego domu pod kątem treści, formy i języka (interpunkcja, użycie przymiotników); uzupełnianie luk otwartych pojedynczymi wyrazami


(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7)
(WS 3.2, 3.4)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • przepisywanie zdań z zastosowaniem prawidłowej interpunkcji

 • układanie wyrazów we właściwym szyku w zdaniu (użycie przymiotników)

 • określanie zdań rozpoczynających i kończących e-mail oraz zastępowanie ich innymi

 • „burza mózgów” dot. słownictwa związanego z tematyką e-maila

Pisanie:

 • e-mail sterowany z opisem domu (położenie, ulubiony pokój, zaproszenie) w oparciu o plan i przydatne zwroty; korekta własnej wypowiedzi

(WS 5.1, 5.3, 5.9, 7.2, 7.4, 7.9, 9)
(WS 5.1, 5.3, 7.2, 7.4, 9)


WB str. 20
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. At home & in the town – ćwiczenia w słuchaniu, akcent wyrazowy.

2. Describing a house & giving directions – dialogi. Ann’s profile – pytania i odpowiedzi.

3. An e-mail describing your home – analiza wypowiedzi, ćwiczenia w pisaniu (użycie przymiotników, interpunkcja, przydatne zwroty).2

CLIL: D&T

+

2

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • opis ekologicznego domu

 • nazwy materiałów budowlanych i kształtów geometrycznych

 • słowa wyróżnione i ich synonimy np. high – tall, central – main

 • powtórzenie słownictwa i tematyki z Unitu 2 w formie ćwiczeń: znajdowanie słowa niepasującego do podanych wyrazów, znajdowanie słów na podstawie ich definicji oraz podanych liter i ich ilości, wypisywanie słownie podanych liczebników porządkowych, dopasowywanie odpowiedzi do pytań (krótkie reakcje językowe)

Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 2 w formie ćwiczeń: wstawianie form there is/ are, some, any, wybór odpowiedniego przyimka w kontekście oraz tworzenie właściwego szyku wyrazów w zdaniu

 • ćwiczenie Grammar in Focus: tekst z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + uzupełnianie luk otwartych) (dot. Units: 1-2)


(WS 1.2, 1.13)
(WS 1.2, 1.13)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) A ‘green’ home; odpowiedzi na pytania do tekstu + ćwiczenie leksykalne


Mówienie lub pisanie:

 • tworzenie zdań z podanymi słowami i zwrotami dot. treści tekstu


(WS 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 8.1)


Pisanie:

 • zdobywanie informacji nt. ciekawych budynków o różnych kształtach i z różnych materiałów oraz przygotowanie plakatu ze zdjęciami i tekstem o tej tematyce (projekt ICT – praca grupowa)


(WS 5.1, 5.3, 8.1, 8.3, 10, 11)
(WS 5.1, 5.3, 8.1, 10, 11)


E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie ICT
SB: Grammar Reference, str. GR2-GR3
WB str. 21 CLIL: Geography;

Grammar Bank 2, str. 88-91; Quizzes, str.114; Translator’s Corner (TC1-TC2); Glossary (G1); Further Practice Section (FP1)
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe:

………………


Tematy lekcji: 1. A ‘green’ home – praca z tekstem, słownictwo. Interesting buildings – projekt ICT.

2. Progress Check 2 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe.

……………………………………………………………………………………………………

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM PODSTAWOWY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


2

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • analiza fragmentu tekstu i jednego punktu zadania; wybór właściwej odpowiedzi (dwie opcje)


Zadanie egzaminacyjne:

 • 3 teksty z opisami małych miast; dobieranie miast do pytań(WS 1.2, 1.14, 3.1, 3.3)

Zadanie egzaminacyjne:

 • 5 różnych tekstów; zdanie na wybór wielokrotny (ilustracje + tekst)


Strategie egzaminacyjne:

 • wstępna analiza zadania: pytań i ilustracji


(WS 1.2, 2.3, 2.4, 2.5)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 1 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 41)
WB: str. 22
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Small towns – rozumienie tekstów pisanych, dobieranie. 5 different texts – rozumienie ze słuchu, wybór wielokrotny.

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM ROZSZERZONY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ZNAJOMOSC ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

WYPOWIEDŹ PISEMNA

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


2

Ćwiczenia przygotowawcze:

 • uzupełnianie luk wyrazowych w zdaniu odpowiednią formą podanego słowa


Zadanie egzaminacyjne:

 • e-mail z lukami opisujący nowy dom; uzupełnianie luk podanymi wyrazami we właściwej formie


Strategie egzaminacyjne:

 • analiza luk pod kątem brakujących części mowy; sprawdzanie uzupełnionego tekstu pod kątem poprawności


(WS 1.2, 3.1, 3.6)

Zadanie egzaminacyjne:

 • e-mail do kolegi o swojej rodzinnej miejscowości (położenie, opis, ulubione elementy)


Strategie egzaminacyjne:

 • model prywatnego listu/ emaila w Exam Writing Bank 1 (str. EWB1)(WS 1.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.9)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 1 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 41)
WB: str. 23
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. My new house – uzupełnianie luk w tekście. My city/ town/ village – e-mail do kolegi.
JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *

UNIT 3 – PEOPLE

TEMATY: CZŁOWIEK, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, ŻYCIE SPOŁECZNE

(WS 1.1, 1.5, 1.14) (WS 1.1, 1.5)


3a

Reading

Leksyka i tematyka:

 • czynności życia codziennego, na przykładzie życia codziennego Lionela Messi

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. fast – quick, poor – not rich

 • określanie pór dnia


(WS 1.5)
(WS 1.5)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Lionel Messi. ‘We are the best!’; zadanie typu P/ F, dobieranie nagłówków do akapitów oraz uzupełnienie luk informacjami z tekstu

Mówienie:

 • robienie notatek do tekstu i opis swoich codziennych zajęć (jako Lionel Messi)


(WS 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 8.1, 9)
(WS 3.2, 4.1, 4.2, 8.1, 9)

Pisanie:

 • krótki e-mail do kolegi nt. Lionela Messi (na bazie informacji z tekstu)(WS 5.1, 5.2, 5.5, 8.1)
(WS 5.1, 5.2, 5.5, 8.1)

WB str. 24
i-eBook:


3b

Vocabulary

Leksyka i gramatyka:

 • członkowie rodziny i opisywanie relacji między nimi

 • użycie dopełniacza ‘s/ s’ i zaimków pytających who, whose

 • części ciała

 • opisywanie wyglądu osób

 • czynności życia codziennego (c.d.) i formy spędzania czasu wolnego


(WS 1.1, 1.5)
(WS 1.1, 1.5)

Czytanie:

 • określanie relacji między członkami rodziny; wybór właściwej opcji po zapoznaniu się z drzewem genealogicznym prezentowanej rodzinny

 • dobór osób na ilustracjach do ich opisu

Słuchanie:

 • słuchanie i powtarzanie nazw części ciała

 • opis wyglądu osób na ilustracjach; dobór opisów i imion do ilustracji

Czytanie i mówienie:

 • dopasowywanie czasowników do ilustracji i fragmentów podpisów; wykorzystanie utworzonych zwrotów w opisie swoich codziennych czynności poniedziałkowych


(WS 2.1, 2.3, 3.3, 4.2, 8.1)
(WS 2.1, 2.3, 3.2, 4.2, 8.1)

Mówienie:

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, według wzoru, nt. relacji między wskazanymi członkami rodziny

 • opis wyglądu dwóch osób na ilustracjach

 • opis relacji między członkami własnej rodziny na podstawie drzewa genealogicznego

Pisanie:

 • opis wyglądu kolegów na podstawie ich zdjęć


(WS 4.1, 5.1, 6.4)

(WS 4.1, 5.1, 6.3)

WB str. 25
i-eBook:

3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Lionel Messi – praca z tekstem, słownictwo.

2. Lionel Messi’s daily life – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.3. Family members, possession – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Parts of the body – słownictwo.

4. Appearance – słownictwo, opisywanie. Daily routine & free timesłownictwo, ćwiczenia w mówieniu.


3c

Grammar in use

Gramatyka:

 • użycie i struktura czasu Present Simple w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach

 • użycie określeń czasu i przysłówków częstotliwości z czasem Present Simple oraz stosowanie właściwego szyku wyrazów w zdaniu

 • użycie form z -ing po czasownikach wyrażających uczucia, np. like, love, hate

Leksyka:

 • opisywanie czynności życia codziennego i form spędzania czasu wolnego (c.d.)

 • wyrażanie upodobań, uczuć swoich i innych osób(WS 1.1, 1.5)
(WS 1.1, 1.5)

Czytanie:

 • dowcip komiksowy z użyciem form czasu Present Simple; znajdowanie przykładów użycia w/w form

 • tekst z opisem życia codziennego Chrisa; uzupełnianie luk poprawnymi formami podanych czasowników

 • e-mail z opisem codziennych zajęć i prośbą o podanie podobnych informacji, uzupełnianie luk poprawnymi formami podanych czasowników oraz odpowiedzi na pytania dot. treści tekstu

(WS 3.1, 3.3, 3.6, 7.2, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 7.2, 8.1)

Mówienie:

 • tłumaczenie na j. polski przysłówków częstotliwości i zdań z czasownikami wyrażającymi upodobania, uczucia

Mówienie lub pisanie:

 • krótki opis codziennych czynności z użyciem przysłówków częstotliwości

Pisanie:

 • układanie wyrazów we właściwym szyku w zdaniu (użycie przysłówków częstotliwości)

 • uzupełnianie zdań wyrażających upodobania, uczucia swoje i innych osób

 • tworzenie zdań o upodobaniach i uczuciach wybranego członka rodziny


(WS 4.2, 5.2, 5.5, 5.6, 13)
(WS 4.2, 5.2, 5.4, 13)

WB str. 26-27
i-eBook:


3d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • opisywanie czynności życia codziennego (c.d.)

 • opisywanie trudności życiowych i pomocy udzielanej innym ludziom

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. need – want, difficult – hard

 • kolokacje, np. daily life, public bathroom(WS 1.5, 1.14)
(WS 1.5)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Barnardo’s. Giving Children a Helping Hand; zadanie typu P/ F + odpowiedzi na pytania do tekstu


Mówienie:

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. treści tekstu


Słuchanie:

 • wypowiedź Susan nt. swoich codziennych zajęć; zadanie typu P/ F


(WS 3.1, 3.3, 7.2, 8.1, 2.3)
(WS 3.1, 3.2, 7.2, 8.1, 2.3)

Mówienie:

 • porównywanie życia codziennego swojego i Sally, na bazie notatek do tekstu


Pisanie:

 • zdobywanie informacji o wybranej organizacji charytatywnej pomagającej dzieciom w Polsce i przygotowanie krótkiego artykułu na ten temat (projekt ICT)(WS 4.1, 4.2, 4.9, 5.1, 5.3, 5.9, 8.1, 8.3, 9, 11)
(WS 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 8.1, 9, 11)

E Obyw: kształtowanie wrażliwości społecznej i gotowości pomocy innym
WB str. 31

Vocab Bank 3, str. VB3

i-eBook:

3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Czasy Present Simple– struktura w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach, użycie, ćwiczenia gramatyczne.

2. Adverbs of frequency – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Likes & dislikes – ćwiczenia w pisaniu.

3. Barnardo’s. Giving Children a Helping Hand – praca z tekstem, słownictwo.

4. Daily routine – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Children’s charities – projekt ICT.
3e

Listening skills

+

3f

Speaking skills

Leksyka i tematyka:

 • opisywanie czynności życia codziennego i form spędzania czasu wolnego (c.d.)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji nt. tożsamości osób, ich danych personalnych, wyglądu i charakteru (c.d.)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji nt. czasu zegarowego

Fonetyka:

 • wymowa końcówek -s/ -es (3. osoba liczby pojedynczej czasu Present Simple): , ,


(WS 1.1, 1.5)
(WS 1.1, 1.5)


Słuchanie:

 • zadania przygotowawcze: transkrypcja fragmentu tekstu i analiza podkreślonych słów w tekście i w zadaniu; dobieranie osób do czynności

 • 5 krótkich wypowiedzi; zadanie na wybór wielokrotny (ilustracje + tekst)

 • komunikat dot. rozkładu zajęć; zadanie typu P/ F, wyszukiwanie słów kluczowych

 • wypowiedź nt. form spędzania czasu wolnego; dobieranie osób do czynności

Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog dot. tożsamości i opisu osoby; uzupełnianie luk podanymi pytaniami + odgrywanie dialogu


(WS 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6)
(WS 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 6.1, 6.3)


Mówienie:

 • dialog sterowany na wycieczce szkolnej dot. tożsamości i opisu osoby

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. czasu zegarowego

 • uzupełnianie dialogów dot. w/w tematyki – wybór wielokrotny(WS 6.1, 6.2, 6.4, 6.6)
(WS 6.1, 6.3)


WB str. 28-29
i-eBook:


3g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie osób, w tym ich wyglądu, charakteru i form spędzania czasu (c.d.)

 • użycie spójników also, too, or

 • stosowanie właściwego szyku wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających


(WS 1.1, 1.5)
(WS 1.1, 1.5)


Czytanie:

 • analiza przykładowej wypowiedzi pod kątem treści, kompozycji, formy i języka (użycie w/w spójników, szyk wyrazów w zdaniu); uzupełnianie luk w tekście pojedynczymi wyrazami

(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7)
(WS 3.2, 3.4)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • zastępowanie zdań rozpoczynających i kończących e-mail innymi, podobnymi

 • łączenie zdań za pomocą w/w spójników

 • układanie wyrazów we właściwym szyku w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających

 • odpowiedzi na pytania dot. najlepszego kolegi

Pisanie:

 • e-mail sterowany o najlepszym koledze w oparciu o plan i przydatne zwroty oraz korekta własnej wypowiedzi


(WS 5.1, 5.2, 5.9, 7.1, 7.2, 7.9, 8.1, 9)
(WS 5.1, 5.3, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 9)


WB str. 30
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. Different activities – ćwiczenia w słuchaniu, wymowa końcówek -s/ -es.

2. Identifying & describing people – dialogi. Telling the time – ćwiczenia, pytania i odpowiedzi.

3. An e-mail describing your best friend – analiza przykładu, ćwiczenia w pisaniu (użycie spójników also, too, or; szyk wyrazów w zdaniu).3

CLIL: Science

+

3

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • dane naukowe dotyczące anatomii człowieka (organy wewnętrzne, szkielet, części ciała)

 • powtórzenie słownictwa i tematyki z Unitu 3 w formie ćwiczeń: uzupełnianie zdań dot. relacji rodzinnych przedstawionych w formie drzewa genealogicznego, wybór słów niepasujących do innych, uzupełnianie wyrazów w kontekście (podane litery i ich liczba), wybór słowa w kontekście, dobieranie właściwych pytań do odpowiedzi (krótkie reakcje językowe)

Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 3 w formie ćwiczeń: wybór właściwego wyrazu, zamiana fragmentów zdań (użycie 3. osoby l. poj. czasu Present Simple), układanie wyrazów we właściwym szyku w zdaniu, wstawianie poprawnych form podanych czasowników

 • ćwiczenie Grammar in Focus: zdania z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + wybór właściwego zaimka i uzupełnienie luki wyrazowej) (dot. Units:1-3)


(WS 1.1, 1.5)
(WS 1.1, 1.5)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Our skeleton; zadanie typu P/ F, zastępowanie słów funkcyjnych w zdaniach właściwymi nazwami anatomicznymi, dobieranie podanych liczb do ich odniesień


Pisanie:

 • tworzenie zdań z podanymi liczebnikami dot. treści


(WS 3.3, 5.1, 5.3, 8.1)
(WS 3.2, 5.1, 5.3, 8.1)


Pisanie i mówienie:

 • zdobywanie informacji i prezentacja dot. budowy kości (projekt ICT – praca grupowa)(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 8.3)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1)


SB: Grammar Reference, str. GR3-GR4
WB str. 31 CLIL: Citizenship

Grammar Bank 3, str. 92-93; Quizzes, str.114; Translator’s Corner (TC2-TC3); Glossary (G1-G2); Further Practice Section (FP1)
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *
1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe:

………………


Tematy lekcji: 1. Our skeleton – praca z tekstem, słownictwo, ćwiczenia w pisaniu.

2. Progress Check 3 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe.

……………………………………………………………………………………………………

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM PODSTAWOWY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


3

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • analiza luk wyrazowych w zdaniach pod kątem brakujących części mowy, wybór właściwej opcjiZadanie egzaminacyjne:(WS 1.1, 1.5, 3.1, 3.3)

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • analiza pytania i trzech opcji odpowiedzi, wybór właściwej odpowiedzi i uzasadnienie tego wyboru


Zadania egzaminacyjne:

 • uzupełnianie krótkich dialogów; zadanie na wybór wielokrotny

 • rozumienie ze słuchu: rozmowa nt. form spędzania czasu wolnego; dobieranie czynności do osób


Strategie egzaminacyjne:

 • ustalanie tematyki krótkich dialogów i sprawdzanie spójności dialogu po dokonaniu wyboru


(WS 1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 6.1, 6.3)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 3 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 57)
WB: str. 32
i-eBook:

(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Free time activities – rozumienie ze słuchu, dobieranie. Uzupełnianie dialogów i luk w tekście zadania na wybór wielokrotny.

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM ROZSZERZONY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


3

Ćwiczenia przygotowawcze:

 • uzupełnianie luki w zdaniu odpowiednimi elementami zawierającymi podane słowa; szczegółowa analiza gramatyczna elementów, którymi należy uzupełnić lukę i wybór właściwej opcji


Zadanie egzaminacyjne:

 • uzupełnianie zdań z lukami – układanie fragmentów zdań poprzez wstawianie wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie (maksimum 4 elementy)(WS 1.1, 1.5, 3.1, 3.6)

Zadanie egzaminacyjne:

 • dwa nagrania; zadanie na wybór wielokrotny


Strategie egzaminacyjne:

 • sprawdzanie poprawności wykonania zadania i ustalanie powodów ewentualnych niewłaściwych odpowiedzi(WS 1.5, 2.2, 2.3, 2.5)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 3 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 57)
WB: str. 33
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………Temat lekcji: 1. Daily life – rozumienie ze słuchu, wybór wielokrotny; uzupełnianie luk poprzez układanie fragmentów zdań.
JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *

UNIT 4 – TRAVEL

TEMATY: CZŁOWIEK, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, ŚWIAT PRZYRODY,

ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I O POLSCE

(WS 1.1, 1.8, 1.13, 1.15) (WS 1.1, 1.8, 1.13, 1.14)


4a

Reading

Leksyka i tematyka:

 • opisywanie zwiedzanych miejsc (pogoda, formy spędzania czasu, miejscowa ludność)

 • słowa wyróżnione i ich antonimy, np. high – low, strange – normal(WS 1.1, 1.8, 1.13)
(WS 1.1, 1.8, 1.13)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) 3 teksty (2 pocztówki, 1 e-mail) opisujące odwiedzane miejsca; dopasowywanie pytań do ilustracji, zadanie na wybór wielokrotny oraz uzupełnianie zdań informacjami z tekstów

Mówienie:

 • robienie notatek do tekstów i przekazanie informacji o każdej z wycieczek


(WS 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 8.1, 9)
(WS 3.1, 3.2, 4.1, 8.2, 9)

Mówienie i pisanie:

 • zdobywanie i prezentacja informacji dotyczących jednego z plemion opisanych w tekstach (projekt ICT – praca grupowa)


(WS 4.1, 4.3, 4.9, 5.1, 5.3, 5.9, 8.1, 8.3, 10, 11)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 11)

E Obyw: poznawanie i poszanowanie innych kultur
WB str. 34
i-eBook:


4b

Vocabulary

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie pogody, w tym temperatury

 • pory roku i miesiące

 • formy spędzania czasu: kolokacje z czasownikami go, do, play, have, make

 • ubrania, obuwie i inne akcesoria odzieżowe oraz opisywanie stroju

 • środki transportu oraz czasowniki i przyimki z nimi związane


(WS 1.1, 1.5, 1.8, 1.13)
(WS 1.1, 1.5, 1.8, 1.13)

Słuchanie i mówienie:

 • słuchanie i powtarzanie nazw pór roku i miesięcy

 • wypowiedzi 3 osób o ulubionych porach roku; określanie ulubionych pór roku poszczególnych osób i podawanie ich uzasadnień

 • dobór nazw ubrań do obrazków; słuchanie i sprawdzanie poprawności wyboru

 • słuchanie i powtarzanie nazw środków transportu

 • słuchanie i określanie odgłosów różnych środków transportu


(WS 2.1, 2.3, 4.1, 8.1)
(WS 2.1, 2.3, 4.1, 8.1)

Mówienie:

 • krótki opis form spędzania czasu wolnego latem i zimą

 • krótki opis swojego aktualnego stroju i typowego sposobu ubierania się do szkoły oraz w sytuacjach, kiedy jest zimno i gorąco

Pisanie:

 • uzupełnianie zdań opisujących pogodę Polsce w różnych porach roku

 • krótki tekst nt. ulubionej pory roku, pogody, jaka wtedy panuje, oraz swojego ubioru i form spędzania czasu


(WS 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.9)

(WS 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4)

WB str. 35
i-eBook:

3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Travel: places & people – słownictwo, praca z tekstami.

2. Different trips & tribes – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, prezentacja ICT.3. Weather & activities – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, pisaniu i mówieniu.

4. Clothes – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Means of transport – słownictwo. My favourite season – ćwiczenia w pisaniu.


4c

Grammar in use

Gramatyka:

 • użycie i struktura czasu Present Continuous w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach wraz z określeniami czasu

 • czasowniki określające stany i nie posiadające formy ciągłej tzw. stative verbs

 • porównanie użycia czasów Present Simple i Present Continuous

 • zasady użycia przedimka the i jego brak, w tym przed nazwami własnymi

Leksyka:

 • opisywanie czynności teraźniejszych i rutynowych


(WS 1.5)
(WS 1.5)

Czytanie:

 • dowcip komiksowy; znajdowanie przykładów użycia czasu Present Continuous

 • e-mail z wyróżnionymi formami czasów Present Continuous i Present Simple; określanie zasad użycia w/w czasów

 • e-mail z lukami, wstawianie czasowników podanych w nawiasach w odpowiedniej formie

(WS 3.1, 3.3, 3.6)
(WS 3.1, 3.2)

Mówienie:

 • zadawanie pytań sterowanych i udzielanie odpowiedzi dot. ilustracji z użyciem czasu Present Continuous

 • tworzenie zdań o sobie ze wskazanymi określeniami czasu

Pisanie:

 • zadawanie pytań sterowanych i udzielanie odpowiedzi z użyciem czasu Present Continuous

 • tworzenie zdań sterowanych z użyciem czasu Present Continuous

 • e-mail z wakacji do kolegi


(WS 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 6.4, 7.2)
(WS 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 7.2)

WB str. 36-37
i-eBook:


4d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • opisywanie miejsc atrakcyjnych dla turystów w UK, USA i Polsce

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. area – region, hotspots – popular places

 • kolokacje, np. package holiday, 5-star hotel

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji nt. przyzwyczajeń swoich i swojej rodziny związanych z turystyką

Gramatyka:

 • użycie przyimków in, on, at z określeniami czasu


(WS 1.8, 1.15)
(WS 1.8, 1.14)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) AB Tours; dopasowywanie ilustracji do pytań oraz dobieranie miejsc do pytań

Mówienie:

 • krótka opinia nt. wybranego miejsca opisanego w tekście wraz z uzasadnieniem

Słuchanie:

 • reklama konkursu; zadanie typu P/ F

(WS 3.3, 3.4, 3.5, 4.5, 8.1, 2.1, 2.3)
(WS 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 8.1, 2.1, 2.3)

Pisanie i mówienie:

 • uzupełnianie zdań dot. przyzwyczajeń turystycznych podanymi czasownikami i udzielanie odpowiedzi

 • przygotowanie tekstu reklamowego ze zdjęciami i prezentacja miejsca w Polsce atrakcyjnego dla turystów(WS 4.1, 4.3, 4.9, 5.1, 5.3, 5.9, 6.4, 8.3)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.3)

WB str. 41

Vocab Bank 4, str. VB4
i-eBook:

3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Czas Present Continuous – ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

2. Czasy Present Continuous i Present Simple – porównanie, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Użycie przedimka the – ćwiczenia.

3. AB Tours – praca z tekstem, słownictwo.

4. Tourist habits & destinations – ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Użycie przyimków czasu in, on, at – ćwiczenia.
4e

Listening skills

+

4f

Speaking skills

Leksyka i tematyka:

 • opisywanie pogody, stroju, środków transportu, czynności teraźniejszych (c.d.)

 • zwroty, zdania wyrażające propozycje, zaproszenia oraz ich przyjęcie i odmowę

 • krótkie reakcje językowe w sytuacjach dot. propozycji i pytań o drogę

 • sterowane opisywanie ilustracji

Fonetyka:

 • wymowa końcówki -ing(WS 1.1, 1.5, 1.8)
(WS 1.1, 1.5, 1.8)


Słuchanie:

 • 5 krótkich wypowiedzi; zadanie na wybór wielokrotny (ilustracje + tekst)

 • rozmowa o środkach transportu, dobieranie osób do środków transportu

 • zadanie przygotowawcze: szczegółowa analiza podkreślonych fragmentów odpowiedzi i pytań; wybór pytania (4 opcje) do podanej odpowiedzi

 • dobieranie odpowiedzi do nagranych pytań (krótkie reakcje językowe)

Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog dot. propozycji wspólnego spędzenia czasu; uzupełnianie luk otwartych + odgrywanie dialogu i zastępowanie wyróżnionych zwrotów i zdań innymi, podobnymi


(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6)
(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 6.2, 6.3, 6.7)


Mówienie

 • krótki opis sposobu dojeżdżania rodziców do pracy/ kolegów do szkoły

 • dialog sterowany dot. propozycji wspólnego spędzenia czasu

 • dobieranie właściwej reakcji językowej do sytuacji opisanej w języku polskim

Pisanie:

 • uzupełnianie opisu ilustracji dot. spędzania czasu(WS 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 13)
(WS 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 6.7, 13)


WB str. 38-39
i-eBook:


4g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • relacje z wakacji: opisywanie miejsca pobytu, zakwaterowania, pogody, form spędzania czasu, czynności teraźniejszych

 • zasady użycia apostrofu

 • użycie czasów Present Simple, Present Continuous

 • stosowanie właściwego szyku wyrazów w zdaniu(WS 1.8)
(WS 1.8)


Czytanie:

 • analiza przykładowej pocztówki z wakacji pod kątem treści, kompozycji i języka (użycie apostrofu oraz w/w czasów, właściwy szyk wyrazów w zdaniu); uzupełnianie luk otwartych pojedynczymi wyrazami

 • 2 teksty pocztówek z lukami, wstawianie czasowników w nawiasach w odpowiednich formach


(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7)
(WS 3.2, 3.4)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • umieszczanie apostrofu we właściwych miejscach w podanych zdaniach

 • układanie wyrazów we właściwym szyku w zdaniu; zastępowanie zdań początkowych i końcowych innymi

Pisanie:


(WS 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.9, 9)
(WS 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 9)


WB str. 40
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. Describing means of transport, weather, present actions – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu, krótkie reakcje językowe. Wymowa końcówki -ing.

2. Inviting/ suggesting & accepting/ refusing – dialogi (odgrywanie, uzupełnianie, reakcje językowe). Describing a picture.

3. A postcard from holidays – analiza pocztówki, ćwiczenia w pisaniu (użycie apostrofu i czasów teraźniejszych, szyk wyrazów w zdaniu).4

CLIL: Literature

+

4

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • podstawowe dane biograficzne R.L. Stevensona i jego przykładowy wiersz

 • rodzaje rymów

 • powtórzenie słownictwa i tematyki z Unitu 4 w formie ćwiczeń: wybór właściwych słów pasujących do ilustracji i w kontekście, znajdowanie słów niepasujących do innych, oraz wybór właściwych reakcji językowych

Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 4 w formie ćwiczeń: wstawianie właściwych form czasowników podanych w nawiasach oraz wybór poprawnych przyimków czasu w kontekście

 • ćwiczenie Grammar in Focus: zdania z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + wybór właściwych wyrazów i uzupełnienie luki otwartej) (dot. Units: 1-4)


(WS 1.15)
(WS 1.14)


Czytanie:

 • krótki tekst biograficzny o R.L. Stevensonie

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Bed in Summer; odpowiedzi na pytania, znajdowanie słów, które się rymują oraz dobieranie fragmentów wiersza pasujących do ilustracji


(WS 3.3, 3.5, 3.6)
(WS 3.2, 3.4)


Pisanie:

 • tworzenie wiersza nt. zimy z podanymi wyrazami – rymami


(WS 5.1, 13)
(WS 5.1, 13)


E Med: poznawanie wybranych pisarzy i utworów literatury anglojęzycznej
SB: Grammar Reference, str. GR4-GR5
WB str. 41 CLIL: Design & Technology

Grammar Bank 4, str. 94-95; Quizzes, str.114; Translator’s Corner (TC3 –TC4); Glossary (G2); Further Practice Section (FP1)
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *
1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe

……………….


Tematy lekcji: 1. The poem: ‘Bed in Summer’ – praca z tekstem. A poem about winter – ćwiczenia w pisaniu.

2. Progress Check 4 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe.

…………………………………………………………………………………………………
GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM PODSTAWOWY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


4

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • analiza dwóch krótkich tekstów i zadań z nimi związanych; wybór prawidłowych odpowiedzi


Zadanie egzaminacyjne:

 • 4 krótkie teksty; dobieranie tekstów do zdań określających ich kontekst (miejsce umieszczenia, cel)


Strategie egzaminacyjne:

 • określanie kontekstu wypowiedzi (miejsce, cel) i podkreślanie słów kluczowych w zadaniu(WS 1.5, 1.8, 3.1, 3.4)

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • analiza pytań i dwóch opcji odpowiedzi, wybór właściwej odpowiedzi i uzasadnienie tego wyboru


Zadania egzaminacyjne:

 • krótkie reakcje językowe; dobieranie odpowiedzi do nagranych pytań


Strategie egzaminacyjne:

 • znajdowanie słów kluczowych w odpowiedziach

(WS 1.5, 1.8, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 4 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 73)
WB: str. 42
i-eBook:

(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Short texts & dialogues– rozumienie ze słuchu, krótkie reakcje językowe, dobieranie.

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM ROZSZERZONY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

WYPOWIEDŹ PISEMNA

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


4

Ćwiczenia przygotowawcze:

 • dobieranie zdań do zdań, które następują po nich i uzasadnianie swojego wyboru


Zadanie egzaminacyjne:

 • tekst z lukami o taksówkach wodnych w Nowym Yorku – dobieranie zdań do luk


Strategie egzaminacyjne:

 • znajdowanie słów kluczowych w zdaniach do uzupełnienia i fragmentów o podobnym znaczeniu w tekście


(WS 1.8, 1.15, 3.3, 3.6)

Zadanie egzaminacyjne:

 • e-mail z wakacji opisujący pogodę, czynności teraźniejsze oraz miejsce pobytu wraz z opinią o nim


Strategie egzaminacyjne:

 • model prywatnego e-maila w Exam Writing Bank 1 (str. EWB1)(WS 1.8, 5.1, 5.3, 5.5, 5.9)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 4 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 73)
WB: str. 43
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. New York Water Taxis – rozumienie tekstu pisanego, dobór zdań do luk. E-mail from holidays – wypowiedź pisemna.
JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *

UNIT 5 – HISTORY

TEMATY: CZŁOWIEK, KULTURA, NAUKA I TECHNIKA, ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I O POLSCE

(WS 1.1, 1.9, 1.12, 1.15) (WS 1.1, 1.9, 1.12, 1.14)


5a

Reading

Leksyka i tematyka:

 • opis życia w starożytnym Egipcie

 • słowa wyróżnione i ich antonimy, np. alive – dead, lazy – hard-working

Gramatyka:

 • czasownik to be w czasie Past Simple: jego odmiana i struktura w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach


(WS 1.9)
(WS 1.9)

Czytanie: (zintegrowane ze słuchaniem)

 • Ancient Egypt; zadanie typu P/ F/ brak info, uzupełnianie pytań do tekstu czasownikami was, were i udzielanie odpowiedzi

Mówienie:

 • prezentacja życia w starożytnym Egipcie na podstawie ilustracji do tekstu


(WS 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 8.1)
(WS 3.2, 4.1, 4.3, 8.1)

Pisanie:

 • tworzenie zdań o starożytnym Egipcie z użyciem podanych słów(WS 5.1, 5.3, 5.4, 8.1)
(WS 5.1, 5.3, 8.1)

WB str. 44
i-eBook:


5b

Vocabulary

Leksyka i tematyka:

 • różne zawody, w tym związane z kulturą i nauką

 • twórcy, naukowcy i inni sławni ludzie oraz ich dzieła i osiągnięcia

 • krótki opis dzieł sztuki filmowej i teatralnej

 • odczytywanie dat rocznych(WS 1.9, 1.12, 1.15)
(WS 1.9, 1.12, 1.14)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) krótkie teksty z lukami o sławnych osobach; uzupełnianie luk odpowiednimi nazwami zawodów

 • krótkie teksty z lukami o ludziach kultury; uzupełnianie luk odpowiednimi nazwami zawodów

 • krótka recenzja filmu Lincoln; wybór właściwych słówek (dwie opcje)

 • krótkie teksty o sławnych naukowcach; wybór właściwych słówek (dwie opcje)

Słuchanie:

 • wypowiedzi 4 osób o wymarzonych zawodach; określanie zawodów, które chcą wykonywać i podawanie powodów


(WS 3.1, 3.3, 3.6, 2.1, 2.3, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 2.1, 2.3, 8.1)

Mówienie:

 • zadawanie pytań o zawody rodziców kolegów i udzielanie odpowiedzi

 • krótki opis zawodu, który chcielibyśmy wykonywać i uzasadnianie wyboru

 • krótki opis znanych artystów i ich dokonań oraz 5 innych sławnych osób i ich osiągnięć


Pisanie i mówienie:

 • zdobywanie informacji oraz prezentacja wybranych wynalazców i ich dokonań (praca grupowa)


(WS 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 5.3, 5.9, 6.4, 8.1. 8.3)
(WS 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 5.3, 8.1)

WB str. 45

Vocab Bank 5, str. VB5
i-eBook:

3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Ancient Egypt – praca z tekstem, słownictwo.

2. Life in ancient Egypt – użycie czasownika was/ were; ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.3. Jobs of famous people – słownictwo, uzupełnianie tekstów z lukami. Future jobs – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

4. Culture & science people & their achievements krótkie teksty, ćwiczenia w mówieniu. Film & theatre – słownictwo.


5c

Grammar in use

Gramatyka:

 • użycie i struktura czasu Past Simple w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach: czasowniki had, could oraz czasowniki regularne

 • zasady dotyczące końcówki -ed/ -d i zmian w pisowni czasowników regularnych

 • użycie określeń czasu z występujących w Past Simple

Leksyka i tematyka:

 • dane historyczne dot. badań kosmosu

 • niektóre dane dot. starożytnych cywilizacji

 • opisywanie przeszłości: relacjonowanie wydarzeń i przedstawianie faktów

 • krótki opis dokonań Leonarda da Vinci


(WS 1.9, 1.12)
(WS 1.9, 1.12)

Czytanie:

 • Space Facts; znajdowanie przykładów użycia w/w struktur w czasie Past Simple

 • krótkie teksty z lukami o życiu dzieci plemienia Inków w dawnych czasach i o swoim dzieciństwie; uzupełnianie luk odpowiednimi formami podanych czasowników i uzupełnianie luk otwartych

 • tekst z lukami o Leonardo da Vinci; uzupełnianie luk odpowiednimi formami podanych czasowników, korekta zdań niezgodnych z treścią tekstu oraz tworzenie pytań sterowanych dot. tekstu i udzielanie odpowiedzi(WS 3.1, 3.3, 3.6, 5.3, 7.2, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 5.3, 7.2, 8.1)

Mówienie:

 • krótkie dialogi sterowane dot. umiejętności rozmówcy w wieku 6 lat

 • porównywanie dzieciństwa swojego i dzieci z plemienia Inków

 • dialog sterowany dot. wydarzeń wczorajszego popołudnia

Pisanie i mówienie:

 • zdobywanie danych dot. historii badań kosmicznych i ich prezentacja na forum klasy (projekt ICT)


(WS 4.3, 4.4, 4.9, 5.3, 5.4, 5.9, 6.4, 8.1)
(WS 4.3, 5.3, 6.3, 8.1)

E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie ICT
WB str. 46-47
i-eBook:


5d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • ważne wydarzenia historyczne i tradycje z nimi związane

 • słowa wyróżnione, np. guards, barrel(WS 1.9, 1.15)
(WS 1.9, 1.14)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Guy Fawkes and Bonfire Night; dopasowywanie ilustracji do pytań, określanie związku nazw z wydarzeniem opisanym w tekście, dobieranie nagłówków do akapitów oraz odpowiedzi na pytania do tekstu

Mówienie:

 • przekazywanie treści tekstu z użyciem czasu przeszłego podanych czasowników

Słuchanie:

 • wypowiedź o planowanej uroczystości; zadanie typu P/ F

(WS 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 8.1, 2.1, 2.3)


(WS 3.1, 3.3, 4.3, 8.1, 2.1, 2.3)

Pisanie:

 • zdobywanie informacji i przygotowanie krótkiego tekstu nt. ważnego polskiego wydarzenia historycznego i uroczystości z nim związanych (projekt ICT)

(WS 4.1, 4.3, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.9, 8.1, 8.3, 11)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 11)

E Obyw: kultywowanie swoich i poznawanie innych tradycji

E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie ICT
WB str. 51
i-eBook:

3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Space facts, childhood – użycie i struktura czasu Past Simple (had, could i czasownki regularne).

2. Leonardo da Vinci – ćwiczenia gramatyczne. What happened yesterday afternoon? – dialogi. Space facts – projekt ICT.

3. Guy Fawkes and Bonfire Night – praca z tekstem, słownictwo.

4. Important events & their celebrations – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu, projekt ICT.
5e

Listening skills

+

5f

Speaking skills

Leksyka i gramatyka:

 • miejsca historyczne godne zwiedzania: opisywanie, relacjonowanie wizyt i uzyskiwanie informacji o nich oraz wyrażanie opinii o tym, co się podobało a co nie

 • reakcje językowe w dialogach dot. różnej tematyki, ale głównie w powiązaniu z przeszłymi wydarzeniami

 • użycie czasu Past Simple

Fonetyka:

 • wymowa końcówek czasu przeszłego -ed/ -d


(WS 1.1, 1.9, 1.15)
(WS 1.1, 1.9. 1.14)


Słuchanie:

 • zadanie przygotowawcze: transkrypcja fragmentu tekstu i 3 punktów zadania typu P/ F, dokładna analiza wyróżnionych słów kluczowych i ich parafraz w tekście

 • komunikat dot. muzeum; zadanie typu P/ F

 • 5 krótkich tekstów; zadanie na wybór wielokrotny (ilustracje + tekst)

 • dobieranie odpowiedzi do nagranych pytań (krótkie reakcje językowe)

Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog dot. wizyty w Tower of London; uzupełnianie luk otwartych pojedynczymi wyrazami, odgrywanie dialogu i zastępowanie wyróżnionych zwrotów i zdań innymi, podobnymi


(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.3, 3.6, 6.4, 6.8, 6.9)
(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, 6.3, 6.5, 6.6)


Mówienie:

 • notatki nt. historycznego miejsca, które odwiedziliśmy ze szkołą lub z rodzicami

 • dialog sterowany dot. wizyty w w/w miejscu i opinii na jego temat

 • wybór właściwej reakcji językowej w krótkich dialogach (3 opcje)(WS 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 6.2, 6.4, 6.8, 6.9, 9)
(WS 4.1, 4.3, 4.5, 6.3, 6.5, 6.6, 9)


WB str. 48-49
i-eBook:


5g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • biografie sławnych osób i powody, dla których je podziwiamy

 • prezentacja faktów i wydarzeń w porządku chronologicznym

 • użycie czasu Past Simple oraz odpowiednich przyimków i określeń czasu

 • zwroty wyrażające podziw(WS 1.9, 1.12, 1.15)
(WS 1.9, 1.12, 1.14)


Czytanie:

 • analiza biografii Marii Skłodowskiej-Curie pod kątem treści, kompozycji, formy i języka (użycie Past Simple, przyimków i określeń czasu, zwrotów wyrażających podziw); uzupełnianie luk otwartych oraz układanie wydarzeń w porządku chronologicznym

Słuchanie:

 • prezentacja życia i twórczości Charlesa Dickensa; uzupełnianie luk datami rocznymi oraz określanie powodów, dla których autor tekstu podziwia pisarza


(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 2.1, 2.3)
(WS 3.2, 3.4, 2.1, 2.3)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • wyrażanie podziwu dla dokonań sławnych osób: tworzenie zdań z użyciem podanych zwrotów

 • teksty z lukami o Flemingu i Lincolnie; uzupełnianie luk odpowiednimi formami czasowników i wybór właściwych słów

Pisanie:

 • sterowana biografia Charlesa Dickensa w oparciu o tekst słuchany, plan i przydatne zwroty oraz korekta własnej wypowiedzi(WS 3.3, 3.6, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 8.1, 9)
(WS 3.3, 5.1, 5.3, 5.5, 8.1, 9)


E Med: poznawanie wybranych pisarzy anglojęzycznych
WB str. 50
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. Historic places – ćwiczenia w słuchaniu, reakcje językowe (dobór odpowiedzi do nagranych pytań).Wymowa końcówek -ed/-d.

2. Describing a visit to a place – dialogi (odgrywanie, wyrażanie opinii, uzupełnianie krótkich dialogów).

3. A biography – analiza przykładowej biografii, ćwiczenia w pisaniu (teksty z lukami, zwroty wyrażające podziw, wypowiedź w oparciu o tekst
słuchany).5

CLIL: History

+

5

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • opisywanie pomników m.in. w Londynie, Washington D.C. i w Polsce

 • słowa wyróżnione i ich antonimy, np. first – last, inside – outside

 • powtórzenie słownictwa i tematyki z Unitu 5 w formie ćwiczeń: uzupełnianie nazw zawodów oraz wybór prawidłowych słów w kontekście; wybór właściwych reakcji językowych w krótkich dialogach

Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 5 w formie ćwiczeń: wybór właściwego czasownika w kontekście, uzupełnianie luk poprawnymi formami podanych czasowników (czas Past Simple) oraz układanie wyrazów we właściwym szyku w zdaniu

 • ćwiczenie Grammar in Focus: zdania z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + wybór właściwego wyrazów i uzupełnienie luki otwartej) (dot. Units: 1-5)


(WS 1.9, 1.12, 1.15)
(WS 1.9, 1.12, 1.14)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Our World of Monuments; dopasowywanie ilustracji do pytań, dobór pomników do pytań oraz określanie odpowiedników tekstowych podanych liczb

Mówienie:

 • przekazanie wybranych informacji z tekstu(WS 3.3, 4.1, 4.3, 8.1)
(WS 3.2, 4.1, 4.3, 8.2)


Mówienie i pisanie:

 • zdobywanie informacji i zdjęć oraz przygotowanie plakatu o znanych polskich pomnikach (projekt ICT – praca grupowa)


(WS 5.1, 5.3, 8.1, 8.3, 10, 11)
(WS 5.1, 5.3, 8.1, 10, 11)


E Obyw: poznawanie dorobku kulturalnego świata i własnego narodu
SB: Grammar Reference, str. GR6-GR7
WB str. 51 CLIL: History

Grammar Bank 5, str.96-97; Quizzes, str.115;Translator’s Corner (TC4); Glossary (G2); Further Practice Section (FP2)
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *
1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe

……………….


Tematy lekcji: 1. Our World of Monuments – praca z tekstem, słownictwo, ćwiczenia w mówieniu, projekt ICT.

2. Progress Check 5 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe.

……………………………………………………………………………………………………

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM PODSTAWOWY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


5

Zadanie egzaminacyjne:

 • 5 krótkich tekstów; zadanie na wybór wielokrotny (ilustracje + tekst)


(WS 1.5, 1.13, 2.3, 2.4, 2.5)

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • analiza zdania wyjściowego i trzech różnych reakcji językowych; wybór właściwej odpowiedzi i uzasadnienie tego wyboru


Zadanie egzaminacyjne:

 • krótkie reakcje językowe w sytuacjach opisanych w języku polskim; zadanie na wybór wielokrotny


Strategie egzaminacyjne:

 • określanie kontekstu sytuacyjnego i autorów wszystkich prezentowanych wariantów odpowiedzi


(WS 1.1, 1.5, 1.8, 6.3, 6.6, 6.7, 13)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 5 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 89)
WB: str. 52
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Short texts & situations– rozumienie ze słuchu, krótkie reakcje językowe, zadania na wybór wielokrotny.

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM ROZSZERZONY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (C.D.)

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


5

Ćwiczenie przygotowawcze:

 • wybieranie par zdań pasujących do siebie, analiza słów kluczowych


(WS 1.1, 3.2, 3.3)

Zadanie egzaminacyjne:

 • teksty z informacjami o trzech osobach oraz opisy czterech książek biograficznych; dobieranie książek do osób pod kątem ich zainteresowań


Strategie egzaminacyjne:

 • podkreślanie słów kluczowych w informacjach o osobach, ogólna orientacja w treści opisów książek, znajdowanie w opisach synonimów i parafraz słów kluczowych


(WS 1.1, 1.9, 3.2, 3.3)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 5 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 89)
WB: str. 53
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. People & their interests – rozumienie tekstu pisanego, dobieranie książek do osób.
JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *

UNIT 6 – ANIMALS

TEMATY: KULTURA, ŚWIAT PRZYRODY

(WS 1.9, 1.13) (WS 1.9, 1.13)


6a

Reading

Leksyka i tematyka:

 • fakty naukowe o dinozaurach: wygląd, cechy charakterystyczne, pożywienie, teorie dot. ich wyginięcia

 • słowa wyróżnione i ich antonimy, np. thick – thin, heavier – lighter


(WS 1.13)
(WS 1.13)

Czytanie: (zintegrowane ze słuchaniem)

 • Dinosaurs; dobór ilustracji do pytań, zadanie na wybór wielokrotny oraz odpowiedzi na pytania do tekstu

Mówienie:

 • przekazanie wybranych treści tekstu


(WS 3.1, 3.3, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 8.2)

Pisanie:

 • zdobywanie informacji i tworzenie zdań o ankylozaurze (projekt ICT)

Mówienie i pisanie:

 • zdobywanie i prezentacja informacji nt. różnych teorii dot. wyginięcia dinozaurów (projekt ICT – praca grupowa)

(WS 4.1, 4.3, 4.9, 5.1, 5.3, 5.9, 8.1, 8.3, 10, 11)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 10, 11)

E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektach ICT
WB str. 54
i-eBook:


6b

Vocabulary

Leksyka i gramatyka:

 • nazwy zwierząt, w tym przykłady tworzenia liczby mnogiej

 • rodzaje zwierząt, np. pets, living on land

 • części ciała zwierząt i ich cechy charakterystyczne

 • zagrożenia w świecie zwierząt i sposoby pomocy

 • opisywanie zwierząt, w tym głównie zwierząt domowych

 • użycie przyimków of, on, in, at, with, for w kontekście


(WS 1.13)
(WS 1.13)

Czytanie:

 • tekst z lukami dot. faktów o wybranych zwierzętach; dobór wyrazów do luk

 • Save the Animals; wybór właściwych słów w kontekście

 • Find the Perfect Pet; dobieranie przymiotników do luk w tekście

 • opis pingwinów; wybór właściwych przyimków w kontekście

Słuchanie:

 • słuchanie i powtarzanie nazw zwierząt zgrupowanych w 3 kategoriach, sprawdzanie poprawności doboru i tłumaczenie nazw na język polski

 • opis dwóch zaginionych zwierząt; dobieranie zwierząt do ilustracji


(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 13)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 13)

Mówienie:

 • opis dwóch zwierząt na ilustracjach

 • opisywanie ulubionego rodzaju zwierząt, ich wyglądu, miejsca występowania i uzasadnianie swojego wyboru


Pisanie:

 • zdobywanie informacji i opis wybranego rodzaju zwierząt, w oparciu o model

(WS 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 5.3, 5.9, 8.1, 8.3)
(WS 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 8.1)

WB str. 55

Vocab Bank 6, str. VB6
i-eBook:

3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Dinasaurs – słownictwo, praca z tekstem.

2. Facts about dinasaurs & why they died out – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, prezentacja ICT.3. Animals & their body parts – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu.

4. Save the animals – słownictwo. Pets & favourite animals krótkie teksty, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.


6c

Grammar in use

Gramatyka:

 • użycie i struktura czasu Past Simple w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach: czasowniki nieregularne

 • tworzenie i użycie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników, przykłady stopniowania nieregularnego

Leksyka:

 • relacjonowanie wydarzeń z przeszłości (c.d.)

 • porównywanie zwierząt


(WS 1.13)
(WS 1.13)

Czytanie:

 • dowcipy komiksowe; znajdowanie przykładów użycia w/w struktur

 • teksty z lukami: The Native American Legend, Last Sunday; wstawianie poprawnych form podanych czasowników w czasie Past Simple

 • tekst z lukami: The blue whale; wstawianie poprawnych form podanych przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

(WS 3.1, 3.3)
(WS 3.1, 3.2)

Mówienie:

 • krótkie dialogi sterowane dot. wydarzeń z ostatniej soboty

 • porównywanie zwierząt w oparciu o podany model

Pisanie:

 • tworzenie pytań sterownych do tekstu The Native American Legend i udzielanie odpowiedzi

 • krótki tekst o tym, co robiliśmy w ostatnią sobotę

 • tworzenie zdań porównujących zwierzęta z użyciem podanych nazw zwierząt i przymiotników


(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.4, 7.2, 8.1)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.3, 7.2, 8.1)

WB str. 56-57
i-eBook:


6d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • mity i legendy związane ze zwierzętami (na przykładzie mitu plemiona Inuitów i polskiej legendy)

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. again – once more, appeared – showed up(WS 1.9, 1.13)
(WS 1.9, 1.13)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Crow Brings the Daylight; dopasowywanie ilustracji do pytań, zadanie na wybór wielokrotny, odpowiedzi na pytania do tekstu

Mówienie:

 • układanie wydarzeń w porządku chronologicznym i streszczanie mitu

Słuchanie:

 • komunikat o konkursie; zadanie typu P/F


(WS 2.1, 2.3, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 8.1)
(WS 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.3, 8.2)

Pisanie:

 • zdobywanie informacji i przygotowanie krótkiego pisemnego streszczenia polskiej legendy związanej ze zwierzętami (projekt ICT)


(WS 5.1, 5.3, 5.4, 5.9, 8.1, 8.3, 11)
(WS 5.1, 5.3, 8.1, 11)

E Obyw: poznawanie innych kultur i kultury własnego narodu
WB str. 61
i-eBook:

3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Expressing past time & actions – czasowniki nieregularne, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

2. Comparing animals – użycie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników (ćwiczenia gramatyczne), ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

3. Crow brings the daylight – praca z tekstem, słownictwo, ćwiczenia w mówieniu.

4. Myths & legends – ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
6e

Listening skills

+

6f

Speaking skills

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie zwierząt domowych (c.d.) oraz problemów z nimi związanych, w tym wypadków z uczestnictwem zwierząt i ich właścicieli

 • zwroty, zdania wyrażające niepokój i niedowierzanie

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji nt. zwierzęcia domowego i jego właściciela


Fonetyka:

 • podział wyrazów na sylaby

(WS 1.13)
(WS 1.13)


Słuchanie i mówienie:

 • rozmowa w sklepie ze zwierzętami; dobór zwierząt do osób oraz krótki opis swojego lub wymarzonego zwierzątka

 • zadanie przygotowawcze: analiza jednego punktu zadania i transkrypcji fragmentu tekstu, wybór właściwej opcji odpowiedzi

 • 2 nagrania, zadanie na wybór wielokrotny

Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog dot. wypadku przy udzielaniu pomocy kotce; odgrywanie dialogu i zastępowanie wyróżnionych zwrotów i zdań innymi, podobnymi


(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.3, 4.1, 4.5, 4.7, 6.2, 6.9, 6.13, 8.1)
(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.4, 4.6, 6.3, 6.6, 6.8, 8.1)


Mówienie:

 • relacja zdarzeń zw. z wypadkiem przy udzielaniu pomocy papudze, w oparciu o notatki do wiadomości prasowej

 • dialog sterowany pomiędzy uczestnikiem w/w wypadku i jego kolegą (relacja wydarzeń + wyrażanie niepokoju i niedowierzania)

 • krótkie reakcje językowe w sytuacjach opisanych w języku polskim; zadanie na wybór wielokrotny

 • tworzenie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. zwierzęcia domowego i jego właściciela


(WS 3.3, 4.1, 4.4, 4.9, 6.2, 6.4, 6.9, 6.13, 8.1)
(WS 3.2, 4.1, 4.3, 6.3, 6.6, 6.8, 8.1)


WB str. 58-59
i-eBook:


6g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • opowiadanie o wydarzeniach z uczestnictwem zwierząt i ludzi (c.d.)

 • użycie spójników and, so, after that, then, next, when w celu przedstawienia ciągu wydarzeń

 • użycie czasu Past Simple w opowiadaniach

 • przysłówki sposobu: tworzenie od przymiotników, zmiany w pisowni, formy nieregularne i użycie w opowiadaniach

(WS 1.13)
(WS 1.13)


Czytanie:

 • analiza opowiadania opisującego incydent z udziałem psa i zakończonego zdaniem ‘We were lucky to be alive’ pod kątem treści, kompozycji i języka (użycie spójników, czasu Past Simple i przysłówków sposobu); układanie wydarzeń w porządku chronologicznym

Słuchanie:

 • relacja z wypadku z udziałem zwierzęcia i łodzi; układanie ilustracji w chronologicznym porządku wydarzeń(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 2.3)
(WS 3.2, 3.4, 2.3)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • łączenie zdań oraz relacjonowanie wydarzeń opisanych w opowiadaniu z użyciem w/w spójników

 • uzupełnianie zdań prawidłowymi formami czasowników i przysłówków

Pisanie:

 • krótkie opowiadanie z udziałem zwierzęcia i łodzi, zakończone zdaniem ‘It was the worst experience in my life!’, w oparciu o tekst słuchany, plan i przydatne zwroty oraz korekta własnej wypowiedzi


(WS 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 8.1, 9)
(WS 5.1, 5.3, 5.5, 8.1, 9)


WB str. 60
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. People & pets – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu, zadania na dobieranie i wybór wielokrotny. Syllables – ćwiczenia w wymowie.

2. Problems with pets – dialogi (expressing concern & disbelief), krótkie reakcje językowe. Vince’s pet – pytania i odpowiedzi.

3. A story with an animal – analiza opowiadania, ćwiczenia w pisaniu (użycie spójników, czasu Past Simple i przysłówków sposobu, wypowiedź
w oparciu o tekst słuchany).6

CLIL: Science

+

6

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • nazwy ssaków

 • dane naukowe na temat ssaków i gadów

 • powtórzenie słownictwa i tematyki z Unitu 6 w formie ćwiczeń: wybór właściwych słów i przyimków w kontekście, wybór słów niepasujących do reszty oraz dobór właściwych reakcji językowych w krótkich dialogach


Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 6 w formie ćwiczeń: zamiana zdań w czasie Present Simple na zdania w czasie Past Simple, wybór poprawnych form czasownikowych w kontekście, wstawianie poprawnych form przymiotników w zdaniach

 • ćwiczenie Grammar in Focus: zdania z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników i rzeczownika oraz wybór właściwego wyrazu) (dot. Units: 1-6)


(WS 1.13)
(WS 1.13)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Mammals; dobór nagłówków do akapitów oraz korekta niepoprawnych informacji w zdaniach


Mówienie:

 • przekazanie nowo zdobytych informacji z tekstu


(WS 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 8.1)
(WS 3.2, 4.1, 4.3, 8.2)


Pisanie i mówienie:

 • zdobywanie informacji o gadach i przygotowanie prezentacji PowerPoint lub w formie plakatu (projekt ICT – praca grupowa)


(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 8.3, 10, 11)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 10, 11)


E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie ICT
SB: Grammar Reference, str. GR7
WB str. 61 CLIL: Literature

Grammar Bank 6, str.98-99; Quizzes, str. 115, Translator’s Corner (TC5); Glossary (G2-G3); Further Practice Section (FP2)
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *

1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe

……………….


Tematy lekcji: 1. Mammals – praca z tekstem, słownictwo, prezentacja o gadach.

2. Progress Check 6 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe.

…………………………………………………………………………………………………

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM PODSTAWOWY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


6

Zadania egzaminacyjne:

 • rozumienie tekstów pisanych: 4 krótkie teksty dot. zwierząt; dobieranie zdań do tekstów

 • znajomość funkcji językowych: krótkie reakcje językowe w dialogach; zadanie na wybór wielokrotny


(WS 1.13, 3.1, 3.3, 3.4, 6.3, 6.7)

Zadanie egzaminacyjne:

 • znajomość środków językowych: tekst z lukami sterowanymi o nowym psie, zadanie na wybór wielokrotny

 • rozumienie ze słuchu: tekst o parku ze zwierzętami; zadanie typu P/ F

(WS 1.13, 2.3, 3.1, 3.3)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 6 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 105)
WB: str. 62
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Looking after pets & animal parks – rozumienie tekstów pisanych i słuchanych, krótkie reakcje językowe i tekst z lukami sterowanymi.

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM ROZSZERZONY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

WYPOWIEDŹ PISEMNA

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


6

Zadanie egzaminacyjne:

 • The Giant Coconut Crab; dobieranie nagłówków do akapitów(WS 1.13, 3.2, 3.3)

Zadania egzaminacyjne:

 • znajomość środków językowych: uzupełnianie zdań z lukami – układanie fragmentów zdań poprzez wstawianie wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie (maksimum 4 elementy)

 • wypowiedź pisemna: wiadomość z informacjami o psie, przewidywanym czasie powrotu i propozycją dot. zakupów


Strategie egzaminacyjne:

 • model prywatnej wiadomości w Exam Writing Bank 2 (str. EWB2)


(WS 1.5, 1.13, 3.2, 3.3, 5.1, 5.3, 5.7, 7.2. 7.4, 7.10)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 5 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 105)
WB: str. 63
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. The Giant Coconut Crab – rozumienie tekstu pisanego, dobieranie nagłówków do akapitów. A message – wypowiedź pisemna.
JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *

UNIT 7 – PREDICTIONS

TEMATY: SZKOŁA, NAUKA I TECHNIKA, ŚWIAT PRZYRODY

(WS 1.3, 1.12, 1.13) (WS 1.3, 1.12, 1.13)


7a

Reading

Leksyka i tematyka:

 • przewidywania dotyczące przyszłości naszej planety

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. harm – damage, create – make

 • kolokacje, np. air pollution, extreme weather


(WS 1.13)
(WS 1.13)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Our planet, our future; zadanie typu P/ F

Mówienie:

 • wyrażanie opinii z uzasadnieniem o przewidywaniach prezentowanych w tekście(WS 3.1, 3.3, 4.5, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 4.5, 8.1)

Mówienie:

 • krótka dyskusja nt. przewidywań prezentowanych w tekście: wyrażanie sprzeciwu wobec niektórych opinii

Pisanie i mówienie:

 • tworzenie zdań przedstawiających świat w 2100 roku z uwzględnieniem różnych aspektów, np. energii, zdrowia, świata przyrody, transportu; przygotowanie plakatu na ten temat i prezentacja na forum klasy (praca grupowa)


(WS 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 6.8, 8.1, 8.3, 10)
(WS 4.5, 4.6, 5.5, 5.6, 6.5, 8.1, 10)

WB str. 64
i-eBook:


7b

Vocabulary

Leksyka i gramatyka:

 • części komputera i czasowniki związane z jego używaniem

 • opis korzystania z komputera

 • nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy szkolnej

 • urządzenia elektroniczne i sposoby korzystania w nich

 • użycie przyimków on, in, at, with, of w kontekście(WS 1.3, 1.12)
(WS 1.3, 1.12)

Czytanie:

 • krótkie teksty: Technology in the classroom; wybór właściwych słówek

Słuchanie:

 • wypowiedź nauczyciela; wpisywanie liczb wyrażających w procentach posiadanie różnych urządzeń elektronicznych przez amerykańskich nastolatków

 • wypowiedzi 3 osób nt. używania telefonów komórkowych; dobieranie zdań do osób


(WS 2.1, 2.3, 3.3, 3.6)
(WS 2.1, 2.3, 3.2)

Mówienie:

 • opis sposobów korzystania z komputera

 • opis sposobów korzystania z urządzeń elektronicznych na lekcjach w szkole

 • określanie stanu posiadania urządzeń elektronicznych i sposobów używania telefonu komórkowego

Pisanie:

 • tworzenie zdań nt. używania różnych urządzeń elektronicznych(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2)
(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2)

WB str. 65

Vocab Bank 7, str. VB7
i-eBook:

3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Our planet, our future – słownictwo, praca z tekstem.

2. Predictions about the future – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.3. Computers & using technology in the classroom – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu.

4. Gadgets – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu, użycie przyimków w kontekście.


7c

Grammar in use

Gramatyka:

 • użycie i struktura czasu Future Simple w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach wraz z określeniami czasu

 • użycie i struktura konstrukcji be going to w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach

 • użycie czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości

Leksyka:

 • wyrażanie czynności przyszłych: decyzji, przewidywań, planów, zamiarów i ustaleń dotyczących życia osobistego oraz naszego środowiska


(WS 1.5, 1.13)
(WS 1.5, 1.13)

Czytanie:

 • Tom’s blog; wpisy na blogu dot. przyszłych studiów, pracy; znajdowanie przykładów użycia w/w struktur

 • dowcip komiksowy; znajdowanie przykładów użycia w/w struktur

 • e-mail z lukami informujący o planach wakacyjnych związanych z ochroną środowiska; uzupełnianie luk poprawnymi formami podanych czasowników oraz odpowiedzi na pytania do tekstu


(WS 3.1, 3.3, 3.6)
(WS 3.1, 3.2)

Mówienie:

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. planów uczestnictwa w ochronie środowiska

Pisanie:

 • tworzenie zdań sterowanych nt. planów uczestnictwa w ochronie środowiska

 • tworzenie zdań sterowanych opisujących ilustracje (zamiary i czynności teraźniejsze)

 • opis sterowany swoich ustaleń, planów i przewidywań na przyszłość(WS 5.5, 5.7, 6.4)
(WS 5.5, 5.6, 6.3)

E Obyw: zachęcanie do działania na rzecz środowiska
WB str. 66-67
i-eBook:


7d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • opisywanie szkół różnego typu, w tym szkół nietypowych: pomieszczeń, pomocy szkolnych, zadawanych prac domowych, egzaminów itd.

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. learn about – study, perfect – ideal

 • kolokacje, np. secondary school, scuba diving

(WS 1.3)
(WS 1.3)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Schools with a Difference; dobieranie szkół do pytań

Mówienie:

 • przekazanie najistotniejszych informacji o każdej z opisanych szkół i wyrażenie opinii wraz z uzasadnieniem dot. wybranej szkoły

Słuchanie:

 • komunikat szkolny; zadanie typu P/ F


(WS 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.5, 8.1)
(WS 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.5, 8.2)

Mówienie:

 • opis swojej szkoły: pomieszczeń, pomocy szkolnych, egzaminów, nauczycieli itd.

 • wyrażanie przewidywań dot. wyglądu i pracy szkół w przyszłości (praca w parach)

Pisanie:

 • porównywanie swojej szkoły do szkół opisanych w tekście


(WS 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 5.1, 8.1, 10)
(WS 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 8.1, 10)

WB str.71
i-eBook:

3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Helping the environment – użycie czasu Future Simple, konstrukcji be going to, czasu Present Continuous, ćwiczenia gramatyczne.

2. Expressing the future – ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w pisaniu.

3. Schools with a Difference – praca z tekstem, słownictwo.

4. Describing schools– ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
7e

Listening skills

+

7f

Speaking skills

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie przewidywań i planów na przyszłość (c.d.)

 • opisywanie różnych elektronicznych urządzeń (c.d.) oraz planowanych wizyt w miejscach propagujących nowe technologie (planetarium, muzeum techniki)

 • zwroty, zdania wyrażające pewność oraz niepewność dotyczącą przyszłości


Fonetyka:

 • wymowa will/ won’t


(WS 1.3, 1.12)
(WS 1.3, 1.12)


Słuchanie:

 • zadania przygotowawcze: dokładna analiza transkrypcji tekstu i zadań; wybór właściwych odpowiedzi oraz robienie listy swoich urządzeń elektronicznych wg ich ważności

 • wypowiedzi 4 osób o planach na weekend; dobieranie zdań do osób

 • rozmowa w sklepie; dobieranie urządzeń do osób

Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog dot. planowanej wizyty w planetarium; uzupełnianie luk otwartych + odgrywanie dialogu i zastępowanie wyróżnionych zwrotów i zdań innymi, podobnymi


(WS 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 6.4, 6.6, 6.9)
(WS 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 6.3, 6.5, 6.6)


Czytanie i mówienie:

 • dialog sterowany dot. planowanej wizyty w muzeum techniki, w oparciu o tekst reklamujący to muzeum (Science Museum latest events)

Mówienie:

 • opisywanie przewidywań i planów dot. spędzania czasu w przyszłym roku w lecie

 • wybór właściwej reakcji językowej w sytuacjach opisanych w języku polskim


(WS 3.3, 4.6, 4.7, 6.2, 6.4, 6.6, 6.9, 8.1, 13)
(WS 3.2, 4.5, 4.6, 6.3, 6.5, 6.6, 8.1, 13)


WB str. 68-69
i-eBook:


7g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie planów wakacyjnych (c.d.)

 • użycie czasów i konstrukcji wyrażających przyszłość (c.d.)

 • stosowanie właściwego szyku wyrazów w zdaniu (c.d.)

 • korekta błędów


(WS 1.5)
(WS 1.5)


Czytanie:

 • analiza przykładowego e-maila dot. planów wakacyjnych pod kątem treści, formy, kompozycji i języka (wyrażanie przyszłości, szyk wyrazów w zdaniu); uzupełnianie luk otwartych pojedynczymi wyrazami

 • fragment tekstu dot. planów wakacyjnych; korekta błędów

Czytanie i słuchanie:

 • (zintegrowane) tekst reklamowy dot. parku wodnego na Zakynthos w Grecji; uzupełnianie luk po wysłuchaniu tekstu


(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 2.3)
(WS 3.2, 3.4, 2.3)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • układanie wyrazów we właściwym szyku w zdaniu

 • zastępowanie zdań rozpoczynających i kończących e-mail innymi, podobnymi

Pisanie:

 • e-mail sterowany o swoich planach wakacyjnych, w oparciu o tekst reklamy, plan i przydatne zwroty oraz korekta własnej wypowiedzi

(WS 5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 5.9, 7.2, 7.4)
(WS 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 7.2, 7.4)


E Obyw: zachęcanie do działania na rzecz środowiska
WB str. 70
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. Future plans & important gadgets – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Wymowa will/won’t.

2. Visiting the Planetarium & the Science Museum – dialogi (odgrywanie, expressing certainty & uncertainty), reakcje językowe.

3. An email about holiday plans – analiza przykładu, ćwiczenia w pisaniu (szyk wyrazów w zdaniu, korekta błędów), wypowiedź w oparciu o tekst reklamy miejsca wakacyjnego.7

CLIL:

Science

+

7

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • dane naukowe nt. układu słonecznego i Słońca

 • powtórzenie słownictwa i tematyki z Unitu 7 w formie ćwiczeń: uzupełnianie krzyżówki z hasłami obrazkowymi, wybór właściwych słów i przyimków w kontekście, wybór właściwych reakcji językowych

Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 7 w formie ćwiczeń: wybór właściwych struktur gramatycznych w kontekście i wstawianie poprawnych form podanych czasowników (wyrażanie przyszłości)

 • ćwiczenie Grammar in Focus: zadania z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + wybór właściwego wyrazu i uzupełnienie luki otwartej) (dot. Units: 1-7)


(WS 1.5, 1.12)
(WS 1.5, 1.12)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) The Solar System; zadanie typu P/ F


Mówienie:

 • prezentacja układu słonecznego w oparciu o ilustrację do tekstu


(WS 3.3, 4.1, 4.3, 8.1)
(WS 3.2, 4.1, 4.3, 8.2)

Mówienie i pisanie:

 • zdobywanie informacji nt. Słońca i ich prezentacja na forum klasy (projekt ICT – praca grupowa)(WS 4.1, 4.3, 4.9, 5.1, 5.3, 5.9, 8.1, 8.3, 10, 11)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 10, 11)

E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie ICT
SB: Grammar Reference, str. GR8
WB str.71 CLIL: Environmental Science

Grammar Bank 7, str.100-101;Quizzes, str.115;Translator’s Corner (TC5-TC6); Glossary (G3-G4); Further Practice Section (FP2)
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *
1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe

……………….


Tematy lekcji: 1. The Solar System & the Sun – praca z tekstem, słownictwo, projekt ICT.

2. Progress Check 7 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, wybór właściwej reakcji językowej.

……………………………………………………………………………………………………………

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM PODSTAWOWY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


7

Zadania egzaminacyjne:

 • tekst z lukami o nowoczesnych zegarkach: Smartwatches; dobieranie wyrazów do luk

 • tekst z lukami sterowanymi: e-mail do koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu; zadanie na wybór wielokrotny


(WS 1.5, 1.12, 3.1, 3.3)

Zadanie egzaminacyjne:

 • 5 różnych nagrań; zadanie na wybór wielokrotny (ilustracje + tekst)(WS 1.5, 2.3, 2.4, 2.5)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 7 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 121)
WB: str. 72
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Smartwatches & social life – teksty z lukami, rozumienie tekstów słuchanych.

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM ROZSZERZONY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

WYPOWIEDŹ PISEMNA

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


7

Zadanie egzaminacyjne:

 • tekst z lukami o samochodach przyszłości: Back to the Future; dobieranie zdań do luk


(WS 1.12, 3.3, 3.6)

Zadania egzaminacyjne:

 • rozumienie ze słuchu: wypowiedzi 4 osób o roli gadżetów w szkole; dobieranie zdań do osób

 • wypowiedź pisemna: e-mail dotyczący ulubionego gadżetu


Strategie egzaminacyjne:

 • model prywatnego e-maila w Exam Writing Bank 1 (str. EWB1)


(WS 1.3, 1.12, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 7 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 121)
WB: str. 73
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Back to the future – rozumienie tekstu pisanego, dobieranie zdań do luk. Our gadgets – rozumienie ze słuchu, e-mail do kolegi.
JEDNOSTKA

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *

UNIT 8 – GLORIOUS FOOD

TEMATY: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, ŻYWIENIE, ZDROWIE, ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I O POLSCE

(WS 1.5, 1.6, 1.11, 1.15) (WS 1.5, 1.6, 1.11, 1.14)


8a

Reading

Leksyka i tematyka:

 • opis uroczystości związanych z powitaniem Nowego Roku, na przykładzie chińskiego Nowego Roku i uroczystości w Polsce

 • opis tradycyjnych noworocznych potraw i ich symboliki

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. unless – if not, fortune – luck

 • kolokacje, np. traditional dishes, family unity


(WS 1.5, 1.6)
(WS 1.5, 1.6)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Chinese New Year; określanie odniesień ilustracji do tekstu i ich symboliki, zadanie typu P/ F/ brak info oraz odpowiedzi na pytania do tekstu

Mówienie:

 • przekazanie wybranych, ciekawych informacji z tekstu(WS 3.2, 3.3, 4.1, 8.1)
(WS 3.2, 4.1, 5.1, 8.2)

Mówienie i pisanie:

 • zbieranie informacji nt. sposobów powitania Nowego Roku w Polsce oraz potraw wtedy podawanych; porównanie uroczystości noworocznych w Polsce i w Chinach (projekt ICT)


(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 8.3, 11)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 11)

E Obyw: poznawanie innych kultur

E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie ICT
WB str. 74
i-eBook:


8b

Vocabulary

Leksyka i gramatyka:

 • artykuły spożywcze oraz pojemniki i wyróżniki ilościowe z nimi związane

 • podział artykułów spożywczych na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • zastawa stołowa i inne akcesoria związane z jedzeniem

 • opis posiłków w UK i w Polsce: nazwy, skład, pory podawania

 • czasowniki i przymiotniki związane z jedzeniem, np. order, hungry

 • użycie przyimków in, on, at, of, for, with w kontekście


(WS 1.6, 1.15)
(WS 1.6, 1.14)

Słuchanie i mówienie:

 • słuchanie i powtarzanie nazw artykułów spożywczych podzielonych na kategorie oraz tłumaczenie nazw na język polski

 • wypowiedź Lucy o zakupach; przedstawienie listy planowanych zakupów

Czytanie:

 • dobieranie definicji do nazw i ilustracji przedstawiających elementy zastawy stołowej

 • tekst z lukami o posiłkach w UK; dobór nazw posiłków do luk


(WS 2.1, 2.3, 3.3, 3.6, 8.1, 13)
(WS 2.1, 2.3, 3.2, 8.1, 13)

Mówienie:

 • porównywanie typowych polskich posiłków z posiłkami w UK

Pisanie i mówienie:

 • tworzenie listy tygodniowych zakupów swojej rodziny i porównywanej jej z listą kolegi


(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8.1)
(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8.1)

WB str. 75

Vocab Bank 8,

str. VB8


i-eBook:

3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Chinese New Year – praca z tekstem, słownictwo.

2. New Year’s celebrations & food – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, projekt ICT.

3. Food, drinks & their containers – słownictwo, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. A shopping list – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

4. Meals in the UK & Poland – słownictwo, tekst z lukami, użycie przyimków w kontekście.
8c

Grammar in use

Gramatyka:

 • znaczenie i użycie czasowników modalnych: must, mustn’t, can, can’t, should, shouldn’t

 • wyrażenia ilościowe z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi: some, any, no, (how) much, (how) many, (a) little, (a) few, a lot of/ lots of

 • struktura i użycie czasu Present Perfect w twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach wraz z określeniami czasu


Leksyka i tematyka:

 • wyrażanie obowiązku, zakazu, możliwości; udzielanie rad; prośby o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia

 • opisywanie nakazów i zakazów dot. zdrowego trybu życia

 • opis ilościowy produktów żywnościowych

 • opisywanie czynności dokonanych


(WS 1.6, 1.11, 6.7, 6.10, 7.5, 7.8)
(WS 1.6, 1.11, 6.4, 6.5, 7.3, 7.4)

Czytanie:

 • dopasowywanie ogłoszeń do zdań określających ich znaczenie; znajdowanie przykładów użycia czasowników modalnych

 • krótki tekst regulaminu z lukami; uzupełnianie luk czasownikami must, mustn’t

 • dowcip komiksowy; znajdowanie przykładów użycia czasu Present Perfect(WS 3.1, 3.3)
(WS 3.1, 3.2)

Mówienie i pisanie:

 • opisywanie nakazów i zakazów dot. zdrowego trybu życia: tworzenie zdań sterowanych i swoich własnych z użyciem czasowników must, mustn’t


Mówienie:

 • krótki dialog sterowany dot. jutrzejszych zakupów w supermarkecie

 • opis czynności dokonanych w dniu dzisiejszym z użyciem czasu Present Perfect

(WS 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.5, 6.4, 6.6)
(WS 4.1, 4.5, 5.1, 5.5, 6.3)

E Zdr: dbałość o zdrowie własne i innych
WB str. 76-77
i-eBook:


8d

Across Cultures

Tematyka i leksyka:

 • opisywanie festiwali kulinarnych

 • słowa wyróżnione i ich synonimy, np. past – history, competitions – contests(WS 1.5, 1.6, 1.15)
(WS 1.5, 1.6, 1.14)

Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) Festive Fruit; dopasowywanie ilustracji do pytań, zadanie na wybór wielokrotny oraz odpowiedzi na pytania do tekstu


Słuchanie:

 • komunikat o Festiwalu Kiwi; uzupełnianie luk informacjami z tekstu


(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.3)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.2)

Mówienie:

 • porównywanie trzech opisanych festiwali i wskazywanie różnic między nimi


Pisanie:

 • zdobywanie informacji, robienie notatek i przygotowanie krótkiego tekstu o polskim festiwalu kulinarnym (projekt ICT)


(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.9, 8.1, 8.3, 9)
(WS 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 8.1, 9)

E Obyw: zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
WB str. 81
i-eBook:

3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Modal verbs – znaczenie, użycie, ćwiczenia. Ideas how to be healthy – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

2. Quantifiers – ćwiczenia, dialogi o zakupach. Czas Present Perfect – struktura, użycie, ćwiczenia.

3. Festive Fruit – praca z tekstem, słownictwo.

4. Food festivals – ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu (projekt ICT).
8e

Listening skills

+

8f

Speaking skills

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie problemów związanych z alergiami pokarmowymi

 • opisywanie targów rolnych/ ulicznych

 • wizyty w restauracjach, barach: zamawianie jedzenia, przyjmowanie zamówień, określanie cen


Fonetyka:

 • wymowa form skróconych ‘ve/ ’s

(WS 1.6, 1.11)
(WS 1.6, 1.11)


Słuchanie:

 • zadanie przygotowawcze: mapa mentalna ze słownictwem dot. alergii pokarmowych

 • wypowiedzi 4 osób o uczuleniach na pokarmy; dobór osób do zdań

 • komunikat o targu rolnym; zadanie typu P/ F

 • rozmowa nt. wizyty w restauracji; zadanie na wybór wielokrotny

Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog w restauracji typu fast food: zamawianie posiłku; dobór zdań do luk + odgrywanie dialogu i zastępowanie wyróżnionych zwrotów i zdań innymi, podobnymi(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.3, 3.6, 6.2, 6.6, 6.11)
(WS 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, 6.2, 6.3, 6.7)


Mówienie:

 • porównanie targu rolnego opisanego w nagraniu do podobnego lokalnego targu

 • krótki opis nawyków związanych z jedzeniem w restauracjach, w tym lokalach typu fast food

 • dialog sterowany w barze; zamawianie posiłku w oparciu o prezentowany jadłospis (Angie’s Snack Bar)

 • wybór właściwej reakcji językowej w krótkich dialogach

Pisanie i mówienie:

 • zdobywanie i prezentacja dodatkowych informacji nt. alergii pokarmowych (projekt ICT)


(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 6.2, 6.6, 6.8, 6.11, 8.1)
(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 8.1)


E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie ICT
WB str. 78-79
i-eBook:


8g

Writing

Leksyka i gramatyka:

 • opisywanie festiwali i konkursów kulinarnych (c.d.) oraz uczestnictwa w nich

 • stosowanie zasad interpunkcyjnych w praktyce

 • korekta błędów


(WS 1.5, 1.6, 1.15)
(WS 1.5, 1.6, 1.14)


Czytanie:

 • analiza przykładowego e-maila opisującego udział w Festiwalu Krewetek w USA pod kątem treści i kompozycji; uzupełnianie luk otwartych pojedynczymi wyrazami

Czytanie i słuchanie:

 • (zintegrowane) tekst reklamowy dot. festiwalu kulinarnego w Dorset; uzupełnianie luk po wysłuchaniu tekstu(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 2.1, 2.3)
(WS 3.2, 3.4, 2.1, 2.3)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • zastosowanie prawidłowej interpunkcji w tekście o festiwalu Grzybów w Irlandii

 • poprawianie błędów w tekście o Festiwalu Pierogów w Krakowie

Pisanie:

 • e-mail z opisem udziału w festiwalu kulinarnym w Dorset w oparciu o tekst reklamowy, plan i przydatne zwroty oraz korekta własnej wypowiedzi


(WS 3.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 7.2, 7.9, 8.1, 9)
(WS 3.1, 5.1, 5.3, 5.5, 7.2, 7.4, 8.1, 9)


E Obyw: zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
WB str. 80
i-eBook:

3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. Food allergies, farmers’ markets – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

2. Ordering food – dialogi (odgrywanie, uzupełnianie, krótkie reakcje językowe).

3. An email about a food festival – analiza przykładu, ćwiczenia tekstowe z użyciem prawidłowej interpunkcji i poprawą błędów, wypowiedź
pisemna w oparciu o tekst reklamy.8

CLIL: Food Technology

+

8

Progress Check

Tematyka i leksyka:

 • dane i instrukcje dotyczące właściwego odżywiania oraz jego znaczenie dla zdrowia

 • składniki występujące w pożywieniu, np. protein, fibre

 • powtórzenie słownictwa i tematyki z Unitu 8 w formie ćwiczeń: znajdowanie słowa niepasującego do reszty, tworzenie kolokacji przez właściwy dobór wyrazów, wybór właściwych słów i przyimków w kontekście, dopasowywanie fragmentów pytań do pozostałych części dialogów

Gramatyka:

 • powtórzenie gramatyki z Unitu 8 w formie ćwiczeń: parafraz zdań z użyciem czasowników modalnych, wybór właściwych określeń ilościowych w kontekście, wstawianie czasowników w formie czasu Present Perfect

 • ćwiczenie Grammar in Focus: zdania z lukami (wstawianie poprawnych form podanych wyrazów, wybór właściwego wyrazu i uzupełnianie luki otwartej) (dot. Units: 1-8)


(WS 1.6, 1.11)
(WS 1.6, 1.11)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) My eatwell plate; odpowiedzi na pytania do tekstu


Mówienie:

 • omówienie informacji z tekstu pod kątem poprawy swoich nawyków żywieniowych(WS 3.1, 3.3, 3.4, 4.7, 8.1)
(WS 3.1, 3.2, 3.3, 4.6, 8.1)


Pisanie i mówienie:

 • opisywanie swoich nawyków żywieniowych i zestawienie ich z opisanym właściwym sposobem odżywiania się


(WS 4.2, 4.5, 5.2, 5.5, 8.1)
(WS 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 5.4, 5.5, 8.1)


E Zdr: propagowanie właściwych nawyków żywieniowych
SB: Grammar Reference, str. GR8-GR10;

Notions & Functions, str. NF1- NF4
WB str.81 CLIL: PE

Grammar Bank 8, str.102-105; Quizzes, str.115; Translator’s Corner (TC6); Glossary (G4); Further Practice Section (F21)
i-eBook:

Zajęcia dodatkowe *1-2 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe

……………….


Tematy lekcji: 1. My eatwell plate – praca z tekstem, słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

2. Progress Check 8 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe.

……………………………………………………………………………………………………………

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM PODSTAWOWY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


8

Zadania egzaminacyjne:

 • 4 różne teksty dot. życia towarzyskiego i spędzania czasu wolnego; zadanie na wybór wielokrotny


(WS 1.5, 3.1, 3.3)

Zadanie egzaminacyjne:

 • krótkie reakcje językowe w sytuacjach opisanych w języku polskim; zadanie na wybór wielokrotny


(WS 1.6, 6.2, 6.7, 13)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 8 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 137)
WB: str. 82
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Different texts about social life – rozumienie tekstów pisanych, wybór wielokrotny. Ordering food & drinks – krótkie reakcje językowe.

GIMNAZJUM EXAM PRACTICE – POZIOM ROZSZERZONY

JEDNOSTKA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

WYPOWIEDŹ PISEMNA

INNE TREŚCI NAUCZANIA

UWAGI *


8

Zadanie egzaminacyjne:

 • tekst z lukami o azjatyckim Festiwalu Księżyca; dobieranie zdań do luk


(WS 1.6, 1.9, 3.3, 3.6)

Zadania egzaminacyjne:

 • znajomość środków językowych: tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski

 • wypowiedź pisemna: e-mail dotyczący ulubionej polskiej uroczystości


Strategie egzaminacyjne:

 • model prywatnego e-maila w Exam Writing Bank 1 (str. EWB1)


(WS 1.5, 1.6, 1.9, 5.1, 5.3, 5.5, 5.9, 7.2, 8.3, 13)

Check your progress: samoocena dotycząca sprawności nabytych w rozdziale 8 i wykonania zadań egzaminacyjnych (str. 137)
WB: str. 83
i-eBook:
(WS 9)

1 lekcja

………………


Temat lekcji: 1. Moon Festival – rozumienie tekstu pisanego, dobieranie zdań do luk. Tłumaczenie fragmentów zdań. Polish celebrations – e-mail do kolegi.
© Express Publishing & EGIS Rozkład materiału – Smart Time 1
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna