Rozkład materiału Fairyland 4 nppPobieranie 484,82 Kb.
Strona1/5
Data31.10.2017
Rozmiar484,82 Kb.
  1   2   3   4   5

Dorota Ostaszewska

Rozkład materiału

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od września 2009 roku)

FAIRYLAND 4

Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)
Wstęp
Nauczanie języka obcego w szkole podstawowej wymaga szczególnych umiejętności, zwłaszcza w przypadku pierwszego etapu edukacyjnego. Panujący powszechnie pogląd,
że dzieci łatwo opanowują język, jest tylko częściowo prawdziwy. W obcojęzycznym środowisku, gdzie interakcja z rówieśnikami niejako wymusza szybkie nabywanie kompetencji komunikacyjnej, dzieci rzeczywiście radzą sobie dużo lepiej niż nastolatki czy dorośli. Niestety, klasa szkolna nie dostarcza podobnego wyzwania, a nauka napotyka ograniczenia wynikające z młodego wieku uczących się: krótki okres koncentracji, szybkie zapominanie, nie w pełni jeszcze rozwinięty wachlarz operacji myślowych. Aby stworzyć dzieciom optymalne warunki do nauki języka, nauczyciel musi bazować na ich mocnych stronach – braku zahamowań, entuzjastycznej postawie wobec nowości i potrzebie interakcji – oraz minimalizować problemy poprzez zapewnianie częstych zmian czynności, stosowanie regularnych powtórzeń materiału już zrealizowanego i wykorzystanie technik pracy dostosowanych do możliwości umysłowych uczniów. Ponadto powinien mieć na uwadze ideę nauczania zintegrowanego, czyli dbanie o wszechstronny rozwój dzieci. Seria podręczników Fairyland, przeznaczona do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej
(na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym), stanowi narzędzie, które ułatwi nauczycielom realizację wszystkich tych zadań.

Fairyland 4 zakłada, że uczniowie posiadają już pewne umiejętności językowe (opanowane na wcześniejszych etapach nauki) i koncentruje się na ich stopniowym poszerzaniu: bogaceniu zakresu słownictwa i struktur gramatycznych oraz rozwijaniu wszystkich czterech sprawności językowych. Dodatkowo zarówno podręcznik, jak
i towarzyszący mu Zeszyt ćwiczeń dostarczają licznych okazji do wprowadzania podczas zajęć z języka angielskiego elementów innych przedmiotów szkolnych – matematyki, historii i przyrody, co umożliwia tak ważną w kształceniu zintegrowanym spójność nauczania. Treściowa zawartość podręcznika również została starannie przemyślana – świat realny przeplata się tu ze światem fantazji, wszystkie poruszane zagadnienia odpowiadają zainteresowaniom grupy wiekowej, dla której kurs jest przeznaczony, a także służą kształtowaniu właściwych postaw: otwartości na nowe doświadczenia, tolerancji (bohaterowie podręcznika są przedstawicielami różnych ras), dbałości o własne zdrowie
i środowisko naturalne.

Oferując dzieciom świat z pogranicza rzeczywistości i baśni autorki podręcznika zadbały o zapewnienie nauczycielowi możliwości stworzenia specyficznej atmosfery na lekcjach.


Na zajęciach można wyprawić się w kosmos, zwiedzić dno oceanu, wziąć udział w wyborach prezydenta lasu oraz odwiedzić ogród wróżki. Szczypta fantazji zapewnia dobrą zabawę
i bezpieczną atmosferę, w której nic nie wydaje się dziwne czy nienaturalne. Dzięki temu uczniowie z łatwością akceptują użycie języka obcego, śmiało podejmują wyzwania, jakie stawia przed nimi konieczność posłużenia się nieznanymi dotąd słowami i konstrukcjami.
Z kolei elementy świata realnego, takie jak: wycieczka do muzeum, zakupy czy wizyta
u lekarza, uświadamiają dzieciom, że język angielski znajduje zastosowanie także
w sytuacjach dnia codziennego, jest narzędziem używanym do komunikacji przez ludzi pochodzących z różnych stron świata. Wzmocnieniu tego przekonania służy seria lekcji zatytułowanych Our World, podczas których uczniowie zapoznają się z różnymi aspektami życia w innych krajach i mają okazję porównać te kraje z krajem ojczystym.

Zarówno sama budowa kursu, jak i dobór zadań oraz ćwiczeń sprzyjają ułatwianiu dzieciom opanowania trudnego przecież materiału językowego. Zapamiętywanie nowych słów wspomagane jest poprzez łączenie ich z obrazem, następnie umieszczanie ich


w kontekście historyjki obrazkowej lub piosenki, wreszcie poprzez krótkie, ale liczne ćwiczenia. Końcowa część Zeszytu ćwiczeń zawiera dodatkowe ćwiczenia leksykalne dla każdego z rozdziałów podręcznika, a także proste inscenizacje umożliwiające powtórzenie treści leksykalnych i gramatycznych zawartych w poszczególnych modułach. Te ostatnie mogą stać się dodatkowym źródłem motywacji – zaproszenie rodziców uczniów
do obejrzenia przygotowanej minisztuki z pewnością sprawi, iż dzieci chętnie nauczą się swoich ról (i ponownie przećwiczą zrealizowany materiał). Warto również zwrócić uwagę
na fakt, że w wielu przypadkach elementy leksykalne do opanowania to nie tyle pojedyncze słowa, co całe zwroty. Dzięki takiemu podejściu można osiągnąć dwojakie korzyści:
po pierwsze pokonać ograniczenia pamięci ludzkiej, która pozwala na opanowanie około siedmiu nowych informacji w ciągu jednego dnia, a po drugie przyzwyczaić uczniów
do koncentrowania się na związkach wyrazowych, co stanowi jeden z najistotniejszych
i najtrudniejszych aspektów nauki języka obcego.

Fairyland 4 zapewnia również możliwość systematycznego i całościowego podejścia
do budowania wszystkich czterech sprawności językowych, od rozumienia ze słuchu
i mówienia po czytanie i pisanie. Wachlarz ćwiczeń służących rozwijaniu tych umiejętności jest bardzo szeroki i można powiedzieć, że podręcznik odzwierciedla pewien przejściowy etap w nauce języka obcego. Z jednej strony uczniowie wykonują proste zadania, w których rozumienie wspomagane jest obrazem, pisanie wymaga jedynie odwzorowania słów,
a mówienie opiera się na przedstawieniu gotowego wzoru i wielokrotnym powtarzaniu go.
Z drugiej strony nie brak w Fairyland 4 ćwiczeń wymagających dużo większej kompetencji językowej, opierających się na faktycznym, samodzielnym użyciu języka. Uczniowie odpowiadają na pytania typu prawda/ fałsz, uzupełniają teksty brakującymi słowami wybranymi spośród podanych opcji, wykorzystują nagrania do uzyskania brakujących informacji, tworzą własne krótkie teksty w formie pisemnej, biorą udział w rozmowach.
Ta dwoistość charakteru zadań wydaje się na tym etapie niezbędna: dzieci wciąż jeszcze potrzebują delikatnego i stopniowego oswajania się z językiem, ale też są w stanie podjąć próby skutecznej i przynoszącej satysfakcję komunikacji – tak w jej ustnej, jak i pisemnej formie. Jednocześnie wprowadzanie zadań językowych, z jakimi uczniowie niewątpliwie zetkną się na dalszych etapach edukacji, zapewnia przygotowanie do kontynuowania nauki.

Prezentowany tu rozkład materiału do Fairyland 4 zawiera opisy niemal wszystkich treści oraz zadań zawartych w podręczniku i Zeszycie ćwiczeń. Podział na kolumny klasyfikujące materiał zgodnie z jego przeznaczeniem ma ułatwić nauczycielom określanie celów poszczególnych lekcji i ich planowanie. W rozkładzie nie podano przewidywanego czasu pracy nad poszczególnymi jednostkami z uwagi na specyficzny charakter zajęć


w kształceniu zintegrowanym.
ROZKŁAD MATERIAŁU – Fairyland 4Lekcja

Słownictwo

Elementy komunikacji

Wymowa

Elementy słuchania, czytania i pisania

Elementy gramatyki

Starter

 • powtórzenie słownictwa: części twarzy, kolory, zwierzęta, zabawki, produkty spożywcze, pory roku, dni tygodnia, liczebniki

 • opisywanie wyglądu ludzi
  i przedmiotów;

 • udzielanie informacji
  o sobie, uzyskiwanie informacji o innych: ulubione kolory, zabawki, zwierzęta, produkty spożywcze, pory roku, dni;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: numer telefonu, adres, wiek, szczęśliwa liczba;

 • udzielanie odpowiedzi
  na pytania – gra planszowa

Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: nazwy przedmiotów na obrazkach i ich kolory • słuchanie: piosenka o bohaterach serii Fairyland – wskazywanie postaci na obrazku; rozpoznawanie wymienionych liczb/cyfr (wielokrotny wybór);

 • czytanie: dopasowywanie odpowiedzi
  do podanych pytań;

 • czytanie i pisanie: dwuzdaniowe opisy bohaterów podręcznika: odgadywanie i zapisywanie imion opisanych postaci;

 • pisanie: zapisywanie nazw ulubionych kolorów, zabawek, zwierząt, produktów spożywczych, pór roku, dni tygodnia

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: rozwiązywanie krzyżówki (imiona bohaterów podręcznika);

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie krótkich opisów; uzupełnianie brakujących końcówek słów w podpisach obrazków i kolorowanie obrazków zgodnie z uzyskanymi informacjami

Lekcja

Słownictwo

Elementy komunikacji

Wymowa

Elementy słuchania, czytania i pisania

Elementy gramatyki

Moduł 1

Rozdział 1

1a

 • nazwy państw:
  Germany, Greece, Italy, Mexico, Peru, Poland, Portugal, Spain, Turkey

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: imiona dzieci przedstawionych na zdjęciach i państwo,
  z którego pochodzą • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa
  (przesyłka dla Alvina) – dopasowywanie odpowiedzi do podanych pytań;

 • czytanie i pisanie: odpowiadanie w formie pisemnej na podane pytania (krótkie odpowiedzi
  z czasownikiem to be)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: zapisywanie nazw państw (gra w bingo);

 • czytanie: wybór gramatycznie poprawnego z dwóch podanych zdań;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie pytań dotyczących obrazka i podawanie odpowiedzi; uzupełnianie brakujących zaimków osobowych i przymiotników dzierżawczych w podanych zdaniach

 • czasownik to be – odmiana, zdania twierdzące, pytające
  i przeczące, krótkie odpowiedzi;

 • zaimki osobowe
  w funkcji podmiotu;

 • przymiotniki dzierżawcze

1b

 • członkowie rodziny: aunt, uncle, cousin;

 • przymiotniki opisujące wygląd: tall, short, slim, fat, beautiful, handsome;

 • związki wyrazowe: straight hair, curly hair;

 • zwroty: What does he/she look like? What is he/ she like?

 • zadawanie pytań o wygląd
  z czasownikami to be
  i to have i udzielanie
  krótkich odpowiedzi (gra
  w dwadzieścia pytań) • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa (magiczne lustro) – poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie podanych zdań czasownikami is lub has;

 • słuchanie: dopasowywanie postaci przedstawionych na obrazkach do zadanych pytań (Who’s got curly fair hair?)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: podpisywanie obrazków odpowiednimi przymiotnikami; krótki opis najlepszego przyjaciela;

 • czytanie: dopasowywanie naklejek do podanych opisów;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań odpowiednimi formami czasownika to have, dopasowywanie zdań
  do obrazków

 • czasownik to have: odmiana, zdania twierdzące, pytające
  i przeczące, krótkie odpowiedzi


Lekcja

Słownictwo

Elementy komunikacji

Wymowa

Elementy słuchania, czytania i pisania

Elementy gramatyki

Moduł 1

Rozdział 1

1c

 • rzeczownik skateboard;

 • zwroty: lift
  a double-decker bus, swim across the ocean, see through
  a door

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: umiejętności uczniów

Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wygląd
  i umiejętności różnych osób (ćwiczenie z luką informacyjną)

 • litera a ,

 • słuchanie i czytanie: piosenka o „superbabci” – uzupełnianie brakujących słów w tekście;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie brakujących wyrazów w opisach członków „superrodziny”;

 • pisanie: opis zmyślonego „superkuzyna” (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • słuchanie: opisy dwóch osób – wybór obrazka przedstawiającego opisywaną osobę (trzy opcje);

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie opisu „superbabci” brakującymi słowami (na podstawie obrazków)

 • czasownik can: zdania twierdzące
  i pytające, krótkie odpowiedzi

Rozdział 2

2a

 • obowiązki domowe:
  wash the dishes, mop the floor, vacuum the carpet, make the bed, water the plants, do the ironing, set the table

 • wyrażanie próśb: Can you [help me with my homework]? i grzeczne odmawianie: Sorry, I can’t. I’m [writing an email].

Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: kto co robi?
  (na podstawie obrazka):
  What is [Mum] doing?
  She is [making the bed]. • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa (sprzątanie u Alvina) – wybór osób wypowiadających podane zdania w historyjce (dwie opcje);

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań opisami czynności wykonywanych przez różne postaci na obrazku;

 • słuchanie: dopasowywanie imion do osób na obrazku na podstawie dialogu

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie podanych zdań opisami czynności wykonywanych przez różne postaci na obrazku; uzupełnianie pytań w krótkich dialogach (na podstawie obrazka);
  uzupełnianie krótkich dialogów czasownikami
  z końcówką -ing i podanymi rzeczownikami

 • czas teraźniejszy ciągły (present continuous): zdania twierdzące, pytające
  i przeczące, krótkie odpowiedzi


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna