Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona8/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36Edukacja matematyczna


WzorowoUczeń:

 • sprawnie i bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 i sprawdza wyniki

 • sprawnie i bezbłędnie mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 100 i sprawdza wyniki

 • samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe
  (w tym na porównywanie różnicowe)

 • samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka

 • bezbłędnie porównuje dowolne liczby w zakresie 1000

 • sprawnie i bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000

 • sprawnie i bezbłędnie liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000

 • sprawnie i bezbłędnie dokonuje obliczeń kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych w sytuacjach życiowych

 • bezbłędnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar

 • zna i bezbłędnie zapisuje i czyta liczby rzymskie w przedziale I ÷ XII

 • bezbłędnie zapisuje i porządkuje chronologicznie daty

 • bezbłędnie odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 – i 24 –godzinnym

 • sprawnie rysuje odcinki o podanej długości

 • bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne

 • sprawnie oblicza obwody trójkątów, prostokątów i kwadratów

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 i sprawdza wyniki

 • bezbłędnie mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 100 i sprawdza wyniki

 • samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe
  (w tym na porównywanie różnicowe)

 • samodzielnie i najczęściej bezbłędnie rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka

 • bezbłędnie porównuje dowolne liczby w zakresie 1000

 • sprawnie i bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000

 • sprawnie bezbłędnie liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000

 • bezbłędnie dokonuje obliczeń kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych w sytuacjach życiowych

 • z reguły bezbłędnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar

 • zna i bezbłędnie zapisuje i czyta liczby rzymskie w przedziale I ÷ XII

 • zapisuje i porządkuje chronologicznie daty

 • odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 – i 24 –godzinnym

 • sprawnie rysuje odcinki o podanej długości

 • bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne

 • sprawnie oblicza obwody trójkątów, prostokątów i kwadratów

Ładnie

Uczeń:

 • z reguły bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 i sprawdza wyniki

 • z reguły bezbłędnie mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 100 i sprawdza wyniki

 • samodzielnie rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe (w tym na porównywanie różnicowe)

 • samodzielnie rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka

 • najczęściej bezbłędnie porównuje dowolne liczby w zakresie 1000

 • bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000

 • bezbłędnie liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000

 • z reguły bezbłędnie dokonuje obliczeń kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych w sytuacjach życiowych

 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i zazwyczaj wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar

 • zna, zapisuje i czyta liczby rzymskie w przedziale I ÷ XII

 • zapisuje i porządkuje chronologicznie daty

 • na ogół odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 – i 24 –godzinnym

 • rysuje odcinki o podanej długości

 • rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne

 • oblicza obwody trójkątów, prostokątów i kwadratów

Przeciętnie

Uczeń:

 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 i sprawdza wyniki

 • mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 100 i stara się sprawdzać wyniki

 • rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe (w tym na porównywanie różnicowe)

 • rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka

 • najczęściej bezbłędnie porównuje dowolne liczby w zakresie 1000

 • najczęściej bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000

 • liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000

 • z pomocą dokonuje obliczeń kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych w sytuacjach życiowych

 • z pomocą mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i z pomocą wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar

 • zna, ale nie zawsze prawidłowo zapisuje i czyta liczby rzymskie w przedziale I ÷ XII

 • zazwyczaj zapisuje i porządkuje chronologicznie daty

 • z reguły odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 – i 24 –godzinnym

 • zazwyczaj poprawnie rysuje odcinki o podanej długości

 • na ogół rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne

 • z pomocą oblicza obwody trójkątów, prostokątów i kwadratów

Słabo

Uczeń:

 • wolno i z błędami dodaje i odejmuje w zakresie 100

 • wolno i z błędami mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 100

 • z pomocą rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe (w tym na porównywanie różnicowe)

 • z pomocą rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka

 • myli się porównując dowolne liczby w zakresie 1000

 • często błędnie zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000

 • słabo liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000

 • napotyka duże trudności w obliczeniach kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych

 • napotyka duże trudności w mierzeniu i zapisywaniu wyników pomiaru długości, objętości, masy i temperatur , nie wykonuje łatwych obliczeń dotyczące tych miar

 • nie pamięta i błędnie zapisuje oraz czyta liczby rzymskie w przedziale
  I ÷ XII

 • często błędnie zapisuje i porządkuje chronologicznie daty

 • błędnie odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 – i 24 –godzinnym

 • ma duże trudności z rysowaniem odcinków o podanej długości

 • myli poznane figury geometryczne

 • napotyka duże trudności w obliczaniu obwodów trójkątów, prostokątów i kwadratów

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie potrafi bezbłędnie dodawać i odejmować w zakresie 100

 • nie opanował tabliczki mnożenia

 • nie rozwiązuje jednodziałaniowych zadań tekstowych

 • nie rozwiązuje łatwych równań z niewiadomą w postaci okienka

 • nie potrafi porównywać liczby w zakresie 1000

 • najczęściej błędnie zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000

 • nie liczy dziesiątkami w zakresie 100 ani setkami w zakresie 1000

 • nie wykonuje obliczeń kalendarzowych, zegarowych ani pieniężnych

 • nie potrafi mierzyć ani zapisywać wyników pomiaru, nie wykonuje obliczeń dotyczących tych miar

 • nie zna znaków rzymskich

 • nie zapisuje i nie porządkuje chronologicznie dat

 • nie odczytuje wskazania zegarów w systemach 12 – i 24 –godzinnym

 • nie rysuje odcinków o podanej długości

 • myli poznane figury geometryczne

 • nie oblicza obwodów trójkątów, prostokątów i kwadratów


Edukacja społeczna i przyrodnicza


Wzorowo

Uczeń:

 • samodzielnie dokonuje obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku i potrafi wnioskować na ich podstawie

 • zawsze obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

 • wymienia wiele charakterystycznych i typowych zwierząt dla wybranych regionów Polski

 • opisuje życie w wybranych ekosystemach

 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • zna zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego i rozumie konieczność jego ochrony

 • zna znaczenie wybranych skał i minerałów

 • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

 • rozumie i wyjaśnia wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt

 • nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się

 • orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników i stosuje się do tych zasad

 • rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • zawsze jest tolerancyjny

 • zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe, zna najważniejsze wydarzenia historyczne

 • zna najbliższą okolicę, wie w jakim regionie mieszka

 • zna możliwe zagrożenia, wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc

 • zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • samodzielnie dokonuje obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku i z reguły potrafi wnioskować na ich podstawie

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

 • wymienia najważniejsze charakterystyczne i typowe zwierzęta wybranych regionów Polski

 • opisuje życie w wybranych ekosystemach

 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • zna zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego i rozumie konieczność jego ochrony

 • zna znaczenie większości z wybranych skał i minerałów

 • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

 • rozumie i wyjaśnia wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt

 • nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się

 • orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników i najczęściej stosuje się do tych zasad

 • rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • z reguły jest tolerancyjny

 • zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe, zna najważniejsze wydarzenia historyczne

 • zna najbliższą okolicę, wie w jakim regionie mieszka

 • zna możliwe zagrożenia, wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc

 • zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie

Ładnie

Uczeń:

 • dokonuje obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku i często potrafi wnioskować na ich podstawie

 • zazwyczaj obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, na ogół analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

 • wymienia niektóre zwierzęta wybranych regionów Polski

 • z reguły opisuje życie w wybranych ekosystemach

 • zazwyczaj nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • zna większość zagrożeń ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego i rozumie konieczność jego ochrony

 • zna znaczenie niektórych skał i minerałów

 • rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne

 • nie zawsze rozumie i wyjaśnia wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt

 • nazywa większość części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się

 • orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych

 • z reguły dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • zazwyczaj ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • na ogół wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • najczęściej wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników, nie zawsze stosuje się do tych zasad

 • na ogół rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • nie zawsze jest tolerancyjny

 • zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe, zna niektóre wydarzenia historyczne

 • orientuje się w najbliższej okolicy, wie w jakim regionie mieszka

 • zna niektóre z możliwych zagrożeń, wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc

 • zna pracę ludzi niektórych zawodów i rozumie jej znaczenie

Przeciętnie

Uczeń:

 • stara się obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku ale nie zawsze potrafi wnioskować na ich podstawie

 • nie zawsze obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, czasami analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem

 • wymienia niektóre zwierzęta wybranych regionów Polski

 • opisuje życie w niektórych ekosystemach

 • nazywa niektóre elementy typowych krajobrazów Polski

 • zna niektóre zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego, nie zawsze rozumie konieczność jego ochrony

 • zna znaczenie niektórych skał i minerałów

 • rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne

 • nie zawsze rozumie wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt

 • nazywa niektóre części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi

 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się

 • nie zawsze orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych

 • nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • nie zawsze ocenia postępowanie swoje i innych, czasami potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • nie zawsze wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • nie zawsze wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników

 • czasami rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • nie zawsze jest tolerancyjny

 • zna niektóre prawa i obowiązki ucznia

 • zna swoją narodowość i symbole narodowe

 • słabo orientuje się w najbliższej okolicy, wie w jakim regionie mieszka

 • zna niektóre z możliwych zagrożeń, wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc

 • zna pracę ludzi niektórych zawodów, nie zawsze rozumie jej znaczenie

Słabo

Uczeń:

 • dostrzega tylko wyraźne zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku

 • z pomocą obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, nie analizuje ich i wiąże przyczyny ze skutkiem

 • wymienia nieliczne zwierzęta niektórych regionów Polski

 • słabo opisuje życie w niektórych ekosystemach

 • nazywa nieliczne elementy typowych krajobrazów Polski

 • zna niektóre zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego, słabo rozumie konieczność jego ochrony

 • zna znaczenie nielicznych skał i minerałów

 • słabo rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne

 • słabo rozumie wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt

 • nazywa niektóre części ciała zwierząt i ludzi

 • zna nieliczne zasady racjonalnego odżywiania się

 • słabo orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych

 • nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • rzadko ocenia postępowanie swoje i innych, nie potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • rzadko wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • nie zawsze wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników

 • rzadko rozumie swoje role, nie przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • często nie jest tolerancyjny

 • słabo zna prawa i obowiązki ucznia

 • zna swoją narodowość i niektóre symbole narodowe

 • słabo orientuje się w najbliższej okolicy

 • zna niektóre z możliwych zagrożeń, nie zawsze wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc

 • zna pracę ludzi nielicznych zawodów i często nie rozumie jej znaczenia

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie dostrzega zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku

 • nie obserwuje i nie prowadzi prostych doświadczeń przyrodniczych, nie analizuje ich i nie wiąże przyczyny ze skutkiem

 • nie zna zwierząt regionów Polski

 • nie opisuje życia w wybranych ekosystemach

 • nie nazywa charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski

 • słabo zna niektóre zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska przyrodniczego, nie rozumie konieczności jego ochrony

 • nie zna znaczenia skał i minerałów

 • nie rozpoznaje zwierząt egzotycznych

 • nie rozumie wpływu światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt

 • myli nazwy części ciała zwierząt i ludzi

 • nie zna zasad racjonalnego odżywiania się

 • nie orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych

 • nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • nie potrafi ocenić postępowania swojego i innych, nie potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe

 • nie wykazuje poczucia przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej

 • nie wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników

 • nie rozumie swoich ról i nie przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

 • nie jest tolerancyjny

 • nie zna praw i obowiązków ucznia

 • zna swoją narodowość i niektóre symbole narodowe

 • nie orientuje się w najbliższej okolicy

 • zna niektóre z możliwych zagrożeń, ale nie wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc

 • zna pracę ludzi nielicznych zawodów1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna