Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona36/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa na sali gimnastycznej, w trenie.

Uczeń uzyskuje dobre i bardzo dobre wyniki z umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej: przyjęcia prawidłowej postawy siatkarskiej, odbicia piłki sposobem górnym

- piłki koszykowej: przyjęcia prawidłowej postawy koszykarskiej, wykonania kozłowania, chwytu, podania, rzutu do kosza z miejsca.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku, kozłowania piłki, wykonywania chwytów i podań piłki, rzutów na bramkę z miejsca

- piłki nożnej: prowadzenia piłki, podań, przyjęć i strzałów na bramkę

Uczeń zna podstawowe założenia taktyczne i przepisy w/w dyscyplin, wykonuje poprawnie technicznie ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód z przysiadu podpartego z asekuracją, przewrót w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.

Uczeń wykonuje poprawnie technicznie start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (50 m), bieg długi (600m), wykonuje marszowo -biegowy test Coopera wykazując ciągłe postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej. Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta, zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, hartowania organizmu, higieny osobistej i stosuje zdrowe odżywianie, zna podstawowe zasady aktywnego wypoczynku ,stosuje zasady czystej gry prawidłowo diagnozuje swoją sprawności fizyczną- dokonuje prawidłowego pomiar tętna wysokości i masy ciała oraz ocenia własną postawę ciała i wykonuje prawidłowo jedno ćwiczenie ułatwiające prawidłową postawę ciała.dobry – uzyskuje uczeń opanował w stopniu dobrym umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej: przyjęcia prawidłowej postawy siatkarskiej, odbicia piłki sposobem górnym, zagrywki dolnej

- piłki koszykowej: przyjęcia prawidłowej postawy koszykarskiej, wykonania kozłowania, chwytu, podania, rzutu do kosza z miejsca.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku, kozłowania piłki, wykonywania chwytów i podań piłki, rzutów na bramkę z miejsca

- piłki nożnej: prowadzenia piłki, podań, przyjęć i strzałów na bramkę.

-tańca: kroki Polki , wykonuje proste układy taneczne do wybranej muzyki


Uczeń wykonuje niektóre ćwiczenia przy pomocy nauczyciela a jego aktywność podczas zajęć nie budzi większych zastrzeżeń, zna podstawowe założenia taktyczne i przepisy w/w dyscyplin

Uczeń wykonuje poprawnie technicznie ćwiczenia gimnastyczne: przewrót z asekuracją, przewrót w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Uczeń wykonuje poprawnie technicznie start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (50 m), bieg długi (600m), test marszowo- biegowy Coopera, wykazując stałe dobre postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej

Uczeń w znacznym stopniu opanował zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, hartowania organizmu, higieny osobistej i stosuje zdrowe odżywianie, podstawowe zasady aktywnego wypoczynku ,stosuje zasady czystej gry, prawidłowo diagnozuje swoją sprawności fizyczną- dokonuje prawidłowego pomiar tętna wysokości i masy ciała oraz ocenia własną postawę ciała i wykonuje prawidłowo jedno ćwiczenie ułatwiające prawidłową postawę ciała.
dostateczny – otrzymuje uczeń , który pracuje systematycznie, ale podczas wykonywania zadań korzysta z pomocy innych a wiadomości i umiejętności opanował na przeciętnym poziomie czyli niższym niż dostateczny ze znacznymi lukami; z zakresu:

- piłki siatkowej: przyjęcia prawidłowej postawy siatkarskiej, odbicia piłki sposobem górnym, dolnym, zagrywki dolnej

- piłki koszykowej: przyjęcia prawidłowej postawy koszykarskiej, wykonania kozłowania, chwytu, podania, rzutu do kosza z miejsca.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku, kozłowania piłki, wykonywania chwytów i podań piłki, rzutów na bramkę z miejsca

- piłki nożnej: prowadzenia piłki, podań, przyjęć i strzałów na bramkę.

-tańca: kroki Polki , wykonuje proste układy taneczne do wybranej muzyki


Uczeń wykonuje ze znacznymi błędami ćwiczenia gimnastyczne: przewrót z asekuracją, przewrót w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Uczeń wykonuje z błędami start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (50 m), bieg długi (600m), wykazując małe postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej , test marszowo -biegowy Coopera.

dopuszczający –otrzymuje uczeń , który z trudem wykonuje ćwiczenia,

Uczeń opanował w stopniu dopuszczającym umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej ,piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej

Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje z dużymi błędami i niechętnie, nie kończy zadań biegowych, nie wykazuje postępów i zaangażowania podczas zajęć, przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, bezpieczeństwa , pracy w zespole, pracuje niesystematycznie , często jest nieprzygotowany do zajęć.niedostateczny - otrzymuje uczeń, który: nie wykazuje zaangażowania oraz żadnych postępów w sprawności motoryczno-ruchowej, nie zdobył wiadomości niezbędnych do dalszego rozwoju, podczas zajęć wychowania fizycznego wykazuje rażące braki i niewiedzę w zakresie kultury fizycznej, wychowania społecznego, bezpieczeństwa ,higieny, odżywiania, wypoczynku, lekceważąco podchodzi do przedmiotu i jest przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć.


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa V
celujący - otrzymuje uczeń, który:

- zawsze chętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

- wykonuje samodzielnie wszystkie zadania, wyróżnia się dużą kulturą osobistą i inicjatywą podczas lekcji, doskonale potrafi współdziałać w grupie, przestrzega zasad fair play, chętnie pomaga w przeprowadzeniu zawodów szkolnych, propaguje zdrowy styl życia.
bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- bardzo chętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną.

Uczeń uzyskuje bardzo dobre wyniki z umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia piłki sposobem górnym i dolnym, zagrywki sposobem dolnym

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza .

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki, wykonywania chwytów i podań piłki, rzutów do bramki

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w biegu, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą.

-tańca: wykonuje proste układy taneczne do wybranej muzyki, potrafi zachować się na zabawie tanecznej i w dyskotece

Uczeń zna podstawowe założenia i przepisy z dyscyplin lekkoatletycznych, wykonuje poprawnie technicznie ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył, oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.

Uczeń wykonuje poprawnie technicznie start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (800m), wykonuje marszowo -biegowy test Coopera wykazując ciągłe postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej. Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta, zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, hartowania organizmu, higieny osobistej i stosuje zdrowe odżywianie, zna podstawowe zasady aktywnego wypoczynku ,stosuje zasady czystej gry prawidłowo diagnozuje swoją sprawności fizyczną- dokonuje prawidłowego pomiar tętna wysokości i masy ciała oraz ocenia własną postawę ciała, interpretuje wyniki i wykonuje prawidłowo jedno ćwiczenie ułatwiające prawidłową postawę ciała.


dobry – otrzymuje uczeń, który:

– chętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- chętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

- uczeń opanował w stopniu dobrym umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia i wprowadzenia piłki do gry

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza .

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki, wykonywania chwytów i podań piłki, rzutów do bramki

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w biegu, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą.

-tańca: wykonuje proste układy taneczne do wybranej muzyki, potrafi zachować się na zabawie tanecznej i w dyskotece

Uczeń wykonuje niektóre ćwiczenia przy pomocy nauczyciela a jego aktywność podczas zajęć nie budzi większych zastrzeżeń, zna podstawowe założenia taktyczne i przepisy w/w dyscyplin

Uczeń wykonuje poprawnie technicznie ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Uczeń wykonuje poprawnie technicznie start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (800m), test marszowo- biegowy Coopera, wykazując stałe dobre postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej

Uczeń w znacznym stopniu opanował zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, hartowania organizmu, higieny osobistej i stosuje zdrowe odżywianie, podstawowe zasady aktywnego wypoczynku ,stosuje zasady czystej gry, prawidłowo diagnozuje swoją sprawności fizyczną- dokonuje prawidłowego pomiar tętna wysokości i masy ciała oraz ocenia własną postawę ciała i wykonuje prawidłowo jedno ćwiczenie ułatwiające prawidłową postawę ciała.
dostateczny – otrzymuje uczeń , który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

- pracuje systematycznie, ale podczas wykonywania zadań korzysta z pomocy innych a wiadomości i umiejętności opanował na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami; z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia i wprowadzenia piłki do gry

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza .

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki, wykonywania chwytów i podań piłki, rzutów do bramki

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w biegu, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą.

-tańca: wykonuje proste układy taneczne do wybranej muzyki, potrafi zachować się na zabawie tanecznej i w dyskotece


Uczeń wykonuje ze znacznymi błędami ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Uczeń wykonuje z błędami start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (800m), wykazując małe postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej , test marszowo -biegowy Coopera.
dopuszczający –uczeń:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- niechętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- niechętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

Uczeń opanował w stopniu dopuszczającym umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej ,piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej

Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje z dużymi błędami i niechętnie, nie kończy zadań biegowych, nie wykazuje postępów i zaangażowania podczas zajęć, przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, bezpieczeństwa , pracy w zespole, pracuje niesystematycznie , często jest nieprzygotowany do zajęć.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VI
celujący - otrzymuje uczeń, który:

- zawsze chętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

- wykonuje samodzielnie wszystkie zadania, wyróżnia się dużą kulturą osobistą i inicjatywą podczas lekcji, doskonale potrafi współdziałać w grupie, przestrzega zasad fair play, chętnie pomaga w przeprowadzeniu zawodów szkolnych, propaguje zdrowy styl życia.
bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- bardzo chętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

Uczeń uzyskuje bardzo dobre wyniki z umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach, zagrywki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki slalomem lewą i prawą ręką, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza z biegu, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki w zmiennym tempie, w różnych kierunkach, rzutu do bramki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy techniczne w grze uproszczonej.

-tańca: potrafi wykonać improwizację ruchową przy wybranej muzyce( dowolna interpretacja muzyki według inwencji własnej), potrafi zachować się na zabawie tanecznej i w dyskotece

Uczeń zna podstawowe założenia i przepisy z dyscyplin lekkoatletycznych, wykonuje poprawnie technicznie ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył, oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę z elementami stretchingu, wykonuje prosty układ gimnastyczny

Uczeń wykonuje poprawnie technicznie start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (1000m), wykonuje marszowo -biegowy test Coopera wykazując ciągłe postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej. Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta, zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, hartowania organizmu, higieny osobistej i stosuje zdrowe odżywianie, zna podstawowe zasady aktywnego wypoczynku ,stosuje zasady czystej gry prawidłowo diagnozuje swoją sprawności fizyczną- dokonuje prawidłowego pomiar tętna wysokości i masy ciała oraz ocenia własną postawę ciała, interpretuje wyniki i wykonuje prawidłowo jedno ćwiczenie ułatwiające prawidłową postawę ciała.dobry – chętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- chętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

- uczeń opanował w stopniu dobrym umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach, zagrywki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki slalomem lewą i prawą ręką, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza z biegu, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki w zmiennym tempie, w różnych kierunkach, rzutu do bramki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy techniczne w grze uproszczonej.

-tańca: potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki, potrafi zachować się na zabawie tanecznej i w dyskotece

Uczeń wykonuje niektóre ćwiczenia przy pomocy nauczyciela a jego aktywność podczas zajęć nie budzi większych zastrzeżeń, zna podstawowe założenia taktyczne i przepisy w/w dyscyplin

Uczeń wykonuje poprawnie technicznie ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę z elementami stretchingu. Uczeń wykonuje poprawnie technicznie start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (1000m), test marszowo- biegowy Coopera, wykazując stałe dobre postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej

Uczeń w znacznym stopniu opanował zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, hartowania organizmu, higieny osobistej i stosuje zdrowe odżywianie, podstawowe zasady aktywnego wypoczynku ,stosuje zasady czystej gry, prawidłowo diagnozuje swoją sprawności fizyczną- dokonuje prawidłowego pomiar tętna wysokości i masy ciała oraz ocenia własną postawę ciała i wykonuje prawidłowo jedno ćwiczenie ułatwiające prawidłową postawę ciała.


dostateczny – otrzymuje uczeń , który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

- pracuje systematycznie, ale podczas wykonywania zadań korzysta z pomocy innych a wiadomości i umiejętności opanował na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami; z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach, zagrywki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki slalomem lewą i prawą ręką, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza z biegu, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki w zmiennym tempie, w różnych kierunkach, rzutu do bramki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy techniczne w grze uproszczonej.

-tańca: wykonuje proste układy taneczne do wybranej muzyki, potrafi zachować się na zabawie tanecznej i w dyskotece.

Uczeń wykonuje ze znacznymi błędami ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Uczeń wykonuje z błędami start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (1000m), wykazując małe postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej , test marszowo -biegowy Coopera.
dopuszczający – otrzymuje uczeń , który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć z wychowania fizycznego

- niechętnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

- niechętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,

Uczeń opanował w stopniu dopuszczającym umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej ,piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej

Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje z dużymi błędami i niechętnie, nie kończy zadań biegowych, nie wykazuje postępów i zaangażowania podczas zajęć, przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, nie stosuje zasad zdrowego odżywiania, higieny, bezpieczeństwa pracy w zespole, pracuje niesystematycznie , często nie posiada stroju sportowego i nie jest nieprzygotowany do zajęć.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VII

celujący - otrzymuje uczeń który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, jest systematycznie przygotowany do zajęć, wykonuje samodzielnie wszystkie zadania, wyróżnia się dużą kulturą osobistą i inicjatywą podczas lekcji, doskonale potrafi współdziałać w grupie, chętnie pomaga w przeprowadzeniu zawodów szkolnych, propaguje zdrowy styl życia, posiada podstawową wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej ,zachowania higieniczne, bezpieczne dla zdrowia swojego i innych, uregulowana wiedza z zakresu odżywiania ,wiedza o roli aktywności fizycznej , profilaktyka , aktywność na lekcji , zachowanie bezpieczeństwa na lekcji

bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na sali gimnastycznej, w terenie i w wodzie, zna przepisy gier zespołowych, przestrzega ustalonych reguł i zasad podczas rywalizacji na zajęciach, szacunku dla rywala i sędziego, kibicowania.

Uczeń uzyskuje bardzo dobre wyniki z umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach, zagrywki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki slalomem lewą i prawą ręką, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza z biegu, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki w zmiennym tempie, w różnych kierunkach, rzutu do bramki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy techniczne w grze uproszczone

Uczeń zna podstawowe założenia i przepisy z dyscyplin lekkoatletycznych, wykonuje poprawnie technicznie ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył, oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę z elementami stretchingu, wykonuje prosty układ gimnastyczny

Uczeń wykonuje poprawnie technicznie start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (1000m), wykonuje marszowo -biegowy test Coopera wykazując ciągłe postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej. Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta, zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, hartowania organizmu, higieny osobistej i stosuje zdrowe odżywianie, zna podstawowe zasady aktywnego wypoczynku ,stosuje zasady czystej gry prawidłowo diagnozuje swoją sprawności fizyczną- dokonuje prawidłowego pomiar tętna wysokości i masy ciała oraz ocenia własną postawę ciała, interpretuje wyniki i wykonuje prawidłowo jedno ćwiczenie ułatwiające prawidłową postawę ciała.dobry – uzyskuje uczeń opanował w stopniu dobrym umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach, zagrywki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki slalomem lewą i prawą ręką, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza z biegu, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki w zmiennym tempie, w różnych kierunkach, rzutu do bramki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy techniczne w grze uproszczonej.

-tańca: potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki, potrafi zachować się na zabawie tanecznej i w dyskotece


Uczeń wykonuje niektóre ćwiczenia przy pomocy nauczyciela a jego aktywność podczas zajęć nie budzi większych zastrzeżeń, zna podstawowe założenia taktyczne i przepisy w/w dyscyplin

Uczeń wykonuje poprawnie technicznie ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę z elementami stretchingu. Uczeń wykonuje poprawnie technicznie start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (1000m), test marszowo- biegowy Coopera, wykazując stałe dobre postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej

Uczeń w znacznym stopniu opanował zasady bezpiecznego zachowania się na drodze jako pieszy i rowerzysta, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, hartowania organizmu, higieny osobistej i stosuje zdrowe odżywianie, podstawowe zasady aktywnego wypoczynku ,stosuje zasady czystej gry, prawidłowo diagnozuje swoją sprawności fizyczną- dokonuje prawidłowego pomiar tętna wysokości i masy ciała oraz ocenia własną postawę ciała i wykonuje prawidłowo jedno ćwiczenie ułatwiające prawidłową postawę ciała.
dostateczny – otrzymuje uczeń , który pracuje systematycznie, ale podczas wykonywania zadań korzysta z pomocy innych a wiadomości i umiejętności opanował na przeciętnym poziomie czyli niższym niż dostateczny ze znacznymi lukami; z zakresu:

- piłki siatkowej: odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach, zagrywki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki koszykowej: wykonania kozłowania piłki slalomem lewą i prawą ręką, chwytu, podania oburącz i jednorącz, rzutu do kosza z biegu, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki ręcznej: prawidłowego poruszania się po boisku z kozłowaniem piłki w zmiennym tempie, w różnych kierunkach, rzutu do bramki dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy w grze uproszczonej.

- piłki nożnej: prowadzenia piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, podań, przyjęć i strzałów do bramki lewą i prawą nogą dowolnym sposobem, stosuje wybrane elementy techniczne w grze uproszczonej.

-tańca: wykonuje proste układy taneczne do wybranej muzyki, potrafi zachować się na zabawie tanecznej i w dyskotece


Uczeń wykonuje ze znacznymi błędami ćwiczenia gimnastyczne: przewrót w przód i w tył oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. Uczeń wykonuje z błędami start niski, skok z miejsca, rzut piłeczką palantową, lekarską, bieg krótki (60 m), bieg długi (1000m), wykazując małe postępy w doskonaleniu swojej sprawności motorycznej , test marszowo -biegowy Coopera.

dopuszczający –otrzymuje uczeń , który z trudem wykonuje ćwiczenia,

Uczeń opanował w stopniu dopuszczającym umiejętności i wiadomości z zakresu:

- piłki siatkowej ,piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej

Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje z dużymi błędami i niechętnie, nie kończy zadań biegowych, nie wykazuje postępów i zaangażowania podczas zajęć, przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, nie stosuje zasad zdrowego odżywiania, higieny, bezpieczeństwa pracy w zespole, pracuje niesystematycznie , często nie posiada stroju sportowego i nie jest nieprzygotowany do zajęć.niedostateczny - otrzymuje uczeń, który: nie wykazuje zaangażowania oraz żadnych postępów w sprawności motoryczno-ruchowej, nie zdobył wiadomości niezbędnych do dalszego rozwoju, podczas zajęć wychowania fizycznego wykazuje rażące braki i niewiedzę w zakresie kultury fizycznej, wychowania społecznego, bezpieczeństwa ,higieny, odżywiania, wypoczynku, lekceważąco podchodzi do przedmiotu i jest przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć.


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna