Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne oceny


KLASA V Wymagania edukacyjne na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona35/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


KLASA V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiedzę i umiejętności w zakresie nie wykluczającym postępu,

 • wykonuje ćwiczenia praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela,

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM:

 • wymienia trzy podstawowe zasady (porządek, prosimy o pomoc, nie instalujemy…) zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • nie podaje swoich danych osobom poznanym w Internecie oraz nie umawia się z nimi

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje,

 • wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera

 • podaje przykład urządzenia swojego otoczenia, opartego na technice komputerowej

 • posługuje się myszką i klawiaturą

 • uruchamia Programy komputerowe z ikony na pulpicie

 • potrafi poprawnie zakończyć pracę programu

 • rozróżnia elementy okna programu

 • jest świadom istnienia wirusów komputerowych

 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku w folderze domyślnym

 • z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je

 • do obsługi programów posługuje się głównie myszką

EDYTOR GRAFICZNY

 • omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego

 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka

PREZENTACJE KOMPUTEROWE

 • wymienia przykłady różnych źródeł informacji

 • podaje przykłady niektórych usług internetowych

 • potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu

 • wymienia niektóre sposoby prezentowania informacji

 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA-OBLICZENIA:

 • zna budowę kalkulatora kieszonkowego

 • pod kierunkiem nauczyciela uruchomia i zamyka aplikację kalkulator komputerowy

 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym

 • wykonuje ćwiczenia praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: • rozwiązuje typowe problemy i analizuje podstawowe zależności,

 • potrafi wszystko na ocenę dopuszczającą,

a ponadto

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM:

 • wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w Internecie

 • wymienia podstawowe prawa i obowiązki użytkownika komputera

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje,

 • podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu

 • podaje przykłady urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

EDYTOR GRAFICZNY

 • wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki

 • tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka)

 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów)

 • pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku

 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

PREZENTACJE KOMPUTEROWE

 • wyszukuje informacje z zasobach multimedialnych.

 • wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji

 • wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

 • podaje i omawia przykłady usług internetowych;

 • otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej

 • podaje przykłady urządzeń umożliwiających przeprowadzenie prezentacji

 • wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę

 • pod kierunkiem nauczyciela uruchamia pokaz slajdów

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA-OBLICZENIA:

 • uruchomia i zamyka aplikację kalkulator komputerowy

 • wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

 • wykonuje ćwiczenia praktyczne o niewielkim stopniu trudności

 • wykorzystuje kalkulator do obliczeń arytmetycznych

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: • stosuje terminologię właściwą dla przedmiotu (ustnie i pisemnie),

 • umie wszystko na stopień dopuszczający i dostateczny,

a ponadto:

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM:

 • wymienia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • wymienia zasady bezpiecznej pracy w Internecie

 • wymienia prawa i obowiązki użytkownika komputera

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje,

 • wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia

 • omawia działanie przykładowych urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

EDYTOR GRAFICZNY

 • tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów)

 • wypełnia kolorem obszary zamknięte

 • stosuje kolory niestandardowe

 • wprowadza napisy w obszarze rysunku

 • ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie

 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

PREZENTACJE KOMPUTEROWE

 • wyjaśnia, czym jest adres internetowy

 • wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej

 • wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)

 • wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej

 • wykonuje i zapisuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę

 • dodaje animacje do elementów slajdu

 • samodzielnie uruchamia pokaz slajdów

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA-OBLICZENIA:

 • samodzielnie uruchamia i zamyka aplikację kalkulator komputerowy

 • wykorzystuje kalkulator do obliczeń i rozwiązywania zadań tekstowych

 • wykonuje ćwiczenia praktyczne o średnim stopniu trudności

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: • potrafi samodzielnie interpretować fakty i zjawiska,

 • umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

 • umie wszystko na ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą,

a ponadto:

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM:

 • omawia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • omawia zasady bezpiecznej pracy w Internecie

 • omawia prawa i obowiązki użytkownika komputera

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje,

 • wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawniania uczenia się

 • korzysta z programów edukacyjnych

 • podaje przykłady zastosowania komputera w domu

 • wymienia zagrożenia z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

EDYTOR GRAFICZNY

 • przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu

 • samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku

 • wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki

PREZENTACJE KOMPUTEROWE

 • wykorzystuje programy multimedialne do zdobywania wiedzy,

 • wyjaśnia, czym jest hiperłącze

 • omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej

 • samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach

 • omawia rodzaje gier,

 • przewiduje skutki zagrożeń związanych z grami komputerowymi

 • omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej;

 • omawia urządzenia do przeprowadzenia prezentacji multimedialnych;

 • dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie;

 • dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki;

 • prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie;

 • ustawia parametry animacji;

 • dodaje przejścia slajdów

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA-OBLICZENIA:

 • wykorzystuje pamięć kalkulatora komputerowego do wykonywania operacji arytmetycznych z nawiasami

 • rozwiązuje wykorzystując kalkulator do rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących zakupów

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: • umie rozwiązywać problemy natury informatycznej

 • umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski,

 • umie hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę,

 • samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,

 • umie wszystko na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą.

a ponadto:

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM:

 • omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania

 • korzysta z dodatkowych źródeł

 • odszukuje informacje na temat zastosowań komputera

 • omawia historię komputerów i ich zastosowań

 • omawia szczegółowo prawa i obowiązki użytkownika komputera

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

EDYTOR GRAFICZNY

 • zna zasady powstawania obrazu komputerowego

 • zna przeznaczenie karty graficznej

 • samodzielnie wyszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności

 • samodzielnie projektuje i wykonuje rysunek na zadany temat uwzględniając szczegóły

PREZENTACJE KOMPUTEROWE

 • korzysta z portali internetowych

 • stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych

 • omawia program do wykonywania prezentacji komputerowych;

 • zna program do wykonywania prezentacji komputerowych

 • rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji

 • rozpoznaje pliki prezentacji po rozszerzeniach

 • zapisuje prezentację jako pokaz programu powerPoint

 • wykorzystuje podczas pracy przyciski akcji

 • potrafi zmieniać kolejność slajdów

 • stosuje chronometraż

 • zmienia kolejność animacji na slajdzie

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA-OBLICZENIA:

 • wykorzystuje pamięć kalkulatora komputerowego do wykonywania złożonych operacji arytmetycznych

 • rozwiązuje wykorzystując kalkulator złożone zadania tekstowe

KLASA VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VI
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA:

 • wymienia trzy podstawowe zasady (porządek, prosimy o pomoc, nie instalujemy…) zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • nie podaje swoich danych osobom poznanym w Internecie oraz nie umawia się z nimi

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje,

 • wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera

 • podaje przykład urządzenia swojego otoczenia, opartego na technice komputerowej

 • wymienia przykłady różnych źródeł informacji

 • podaje przykłady niektórych usług internetowych

 • potrafi uruchomić przeglądarkę internetową;

 • wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu

 • podaje przykłady różnych sposobów komunikacji

 • potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę

EDYTOR TEKSTOWY

 • pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

 • wyjaśnia pojęcia: spacja, wiersz tekstu, kursor tekstowy;

 • zaznacza blok tekstu;

 • pod kierunkiem nauczyciela zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

 • usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace

OBLICZENIA KOMPUTEROWE

 • wykonuje podstawowe obliczenia (dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli)

 • odczytuje adres komórki

 • numeruje komórki w kolumnie lub wierszu;

 • na polecenie nauczyciela zaznacza odpowiedni zakres komórek;

 • wypełnia danymi tabelę arkusza – proste

ANIMACJE KOMPUTEROWE

 • wymienia przykłady filmów animowanych utworzonych z wykorzystaniem techniki komputerowej

 • pod kierunkiem nauczyciela projektuje proste animacje (kilku obrazkowe)

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: • rozwiązuje typowe problemy i analizuje podstawowe zależności,

 • potrafi wszystko na ocenę dopuszczającą,

a ponadto

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA:

 • wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w Internecie

 • wymienia podstawowe prawa i obowiązki użytkownika komputera

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje,

 • podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu

 • podaje przykłady urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

 • wyszukuje informacje z zasobach multimedialnych.

 • wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji

 • wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

 • podaje i omawia przykłady usług internetowych;

 • otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej

 • omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną;

 • wymienia niektóre zasady netykiety;

 • pisze, wysyła (do jednego adresata) i odbiera listy elektroniczne

EDYTOR TEKSTOWY

 • wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;

 • porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;

 • wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines;

 • usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;

 • wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;

 • zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

 • wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią;

 • pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiekty WordArt

 • pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią

OBLICZENIA KOMPUTEROWE

 • zna budowę tabeli arkusza kalkulacyjnego: wiersz, kolumna, komórka, zakres komórek, adres komórki, formuła;

 • rozumie, czym jest zakres komórek;

 • stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z Kreatora wykresów do wykonania wykresu dla dwóch serii danych;

 • wypełnia danymi tabelę arkusza;

 • wymienia typy wykresów

ANIMACJE KOMPUTEROWE

 • pod kierunkiem nauczyciela projektuje proste animacje

 • korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia animacji

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: • stosuje terminologię właściwą dla przedmiotu (ustnie i pisemnie);

 • umie wszystko na stopień dopuszczający i dostateczny,

a ponadto

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA:

 • wymienia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • wymienia zasady bezpiecznej pracy w Internecie

 • wymienia prawa i obowiązki użytkownika komputera

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje,

 • wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia

 • omawia działanie przykładowych urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

 • wyjaśnia, czym jest adres internetowy

 • wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej

 • wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)

 • wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego;

 • wymienia podstawowe zasady redagowania listów elektronicznych;

 • wymienia i omawia zasady netykiety;

 • pisze, wysyła (do wielu adresatów) i odbiera listy elektroniczne;

 • prawidłowo dołącza załączniki do listów;

 • zna i stosuje zasadę nie otwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców

EDYTOR TEKSTOWY

 • wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, parametry czcionki;

 • prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;

 • porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;

 • wyjaśnia pojęcie: justowanie;

 • justuje akapity;

 • pod kierunkiem nauczyciela dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

 • wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;

 • pod kierunkiem nauczyciela formatuje tabelę;

 • pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty

OBLICZENIA KOMPUTEROWE

 • wymienia elementy okna arkusza kalkulacyjnego;

 • tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym – wykonuje scalanie komórek

 • potrafi wstawić nowy wiersz lub kolumnę do tabeli arkusza;

 • wykonuje obramowanie komórek tabeli;

 • wpisuje proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach;

 • wprowadza napisy do komórek tabeli;

 • dostosowuje szerokość kolumn do ich zawartości;

 • stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

 • omawia przeznaczenie wykresu kolumnowego i kołowego;

 • pod kierunkiem nauczyciela umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych

ANIMACJE KOMPUTEROWE

 • wyjaśnia pojęcia: animacja, obraz animowany

 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy proste animacje

 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje i odtwarza animacje

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: • potrafi samodzielnie interpretować fakty i zjawiska,

 • umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach;

 • umie wszystko na ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą,

a ponadto

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA:

 • omawia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • omawia zasady bezpiecznej pracy w Internecie

 • omawia prawa i obowiązki użytkownika komputera

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje,

 • wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawniania uczenia się

 • korzysta z programów edukacyjnych

 • podaje przykłady zastosowania komputera w domu

 • wymienia zagrożenia z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

 • wykorzystuje Programy multimedialne do zdobywania wiedzy,

 • wyjaśnia, czym jest hiperłącze

 • omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej

 • samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach

 • omawia rodzaje gier,

 • przewiduje skutki zagrożeń związanych z grami komputerowymi

 • omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu pocztowego;

 • stosuje zasady redagowania listów elektronicznych;

 • przestrzega zasad netykiety;

 • odpowiada na listy;

 • korzysta z książki adresowej;

 • wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną;

EDYTOR TEKSTOWY

 • samodzielnie dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

 • samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

 • samodzielnie formatuje tabelę;

 • samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty, rysunki ClipArt, obiekty WordArt

OBLICZENIA KOMPUTEROWE

 • tworzy złożone tabele w arkuszu kalkulacyjnym

 • wykonuje obramowanie komórek tabeli;

 • wpisuje proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach;

 • wprowadza napisy do komórek tabeli;

 • analizuje i dostrzega związek między postacią formuły funkcji Suma na pasku formuły a zakresem zaznaczonych komórek;

 • nauczyciela stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie

 • umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych;

 • zmienia położenie legendy

ANIMACJE KOMPUTEROWE

 • projektuje i tworzy proste animacje;

 • samodzielnie zapisuje i odtwarza animacje;

 • pod kierunkiem nauczyciela pisze proste Programy, korzystając z języka edukacyjnego;

 • stosuje podstawowe polecenia danego języka; stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: • umie rozwiązywać problemy natury informatycznej

 • umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski,

 • umie hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę,

 • samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,

 • umie wszystko na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą.

a ponadto

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA:

 • omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

 • omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania

 • korzysta z dodatkowych źródeł

 • odszukuje informacje na temat zastosowań komputera

 • omawia historię komputerów i ich zastosowań

 • omawia szczegółowo prawa i obowiązki użytkownika komputera

 • rozumie zjawisko przestępczości komputerowej i zna jej konsekwencje

 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

 • korzysta z portali internetowych

 • stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych

 • zna różnicę między formatem tekstowym a HTML;

 • tworzy listy w HTML; konfiguruje program pocztowy

 • zakłada konto poczty

EDYTOR TEKSTOWY

 • samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

 • omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu;

 • omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu;

 • w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łączenia grafiki i tekstu

OBLICZENIA KOMPUTEROWE

 • wprowadza różne rodzaje obramowań komórek tabeli i formatowanie ich zawartości;

 • stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;

 • analizuje formuły tych funkcji;

 • podejmuje próby samodzielnego tworzenia formuł opartych na adresach komórek;

 • formatuje elementy wykresu;

 • korzysta z innych rodzajów wykresów;

 • przygotowuje dane do tworzenia wykresu

ANIMACJE KOMPUTEROWE

 • pisze proste Programy, korzystając z języka edukacyjnego;

 • stosuje podstawowe polecenia danego języka; stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VII

Ocena

celującaUczeń:

 • wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery

 • wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce

 • samodzielnie instaluje programy komputerowe

 • wymienia opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie

 • stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach

 • zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy

 • charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej

 • zapisuje obrazy w różnych formatach

 • wyjaśnia, czym jest plik

 • wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku

 • wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu

 • charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu

 • poprawia jakość zdjęcia

 • wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy

 • wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek

 • łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP

 • wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP

 • pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP

 • korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP

 • wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych

 • dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb

 • korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych

 • samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów

 • konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach

 • konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch

 • dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch

 • tworzy w języku Logo procedury z parametrami i bez nich

 • zmienia domyślną postać w programie Logomocja

 • ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami

 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu

 • rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym

 • zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu

 • grupuje obiekty w edytorze tekstu

 • wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym i stosuje te techniki

 • wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich aplikacje źródłowe

 • formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego

 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności

 • zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających

 • stosuje tabulatory specjalne

 • tworzy listy wielopoziomowe

 • stosuje w listach ręczny podział wiersza

 • wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym

 • różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu tekstowego

 • wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje

 • zapisuje dokument tekstowy w ormacie PDF

 • rozwiązuje problemy natury informatycznej

 • formułuje oryginalne i przemyślane wnioski,

 • selekcjonuje nabytą wiedzę,

 • samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania.
Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery

 • wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce

 • samodzielnie instaluje programy komputerowe

 • wymienia opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie

 • stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach

 • zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy

 • charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej

 • zapisuje obrazy w różnych formatach

 • wyjaśnia, czym jest plik

 • wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku

 • wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu

 • charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu

 • poprawia jakość zdjęcia

 • wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy

 • wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek

 • łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP

 • wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP

 • pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP

 • korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP

 • wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych

 • dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb

 • korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych

 • samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów

 • konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach

 • konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch

 • dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch

 • tworzy w języku Logo procedury z parametrami i bez nich

 • zmienia domyślną postać w programie Logomocja

 • ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami

 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu

 • rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym

 • zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu

 • grupuje obiekty w edytorze tekstu

 • wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym i stosuje te techniki

 • wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich aplikacje źródłowe

 • formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego

 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności

 • zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających

 • stosuje tabulatory specjalne

 • tworzy listy wielopoziomowe

 • stosuje w listach ręczny podział wiersza

 • wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym

 • różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu tekstowego

 • wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje

 • zapisuje dokument tekstowy w ormacie PDF

Ocena dobra

 • wymienia sześć dziedzin, w których wykorzystuje się komputery,

 • opisuje rodzaje pamięci masowej

 • omawia jednostki pamięci masowej

 • wstawia do dokumentu znaki, korzystając z kodów ASCII

 • przyporządkowuje program komputerowy do odpowiedniej kategorii

 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych

 • przestrzega zasad etycznych podczas pracy z komputerem

 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując popularne programy do archiwizacji

 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując funkcje systemu operacyjnego

 • sprawdza, ile miejsca na dysku zajmują pliki i foldery

 • zabezpiecza komputer przez wirusami, instalując program antywirusowy

 • wymienia trzy formaty plików graficznych

 • tworzy w programie GIMP kompozycje z figur geometrycznych

 • ustawia parametry skanowania i drukowania obrazu

 • wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru,

 • korzysta z podglądu wydruku dokumentu

 • używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu

 • wyjaśnia, czym jest Selekcja w edytorze graficznym

 • charakteryzuje narzędzia Selekcji dostępne w programie GIMP

 • używa narzędzi Selekcji dostępnych w programie GIMP

 • zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP

 • kopiuje teksty znalezione w internecie i wkleja je do innych programów komputerowych

 • zapamiętuje znalezione strony internetowe w pamięci przeglądarki

 • korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się ze znajomymi

 • wkleja do edytora tekstu obrazy pobrane z internetu

 • opisuje algorytm w postaci schematu blokowego

 • wymienia przykładowe środowiska programistyczne

 • stosuje podprogramy w budowanych algorytmach

 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w udowanych algorytmach

 • używa zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch

 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w skryptach budowanych w języku Scratch

 • konstruuje procedury bez parametrów w języku Scratch

 • używa sytuacji warunkowych w skryptach budowanych w języku Scratch

 • korzysta ze zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch

 • wykorzystuje pętle powtórzeniowe (iteracyjne) w skryptach budowanych w języku Scratch

 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w języku Logo

 • używa zmiennych w języku Logo

 • otwiera dokument utworzony w innym edytorze tekstu

 • zapisuje dokument tekstowy w dowolnym formacie

 • kopiuje parametry formatowania tekstu

 • wymienia kroje pisma

 • wymienia cztery zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia cztery zasady doboru formatowania tekstu

 • stosuje zasady redagowania tekstu

 • przycina obraz wstawiony do dokumentu tekstowego

 • formatuje obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie

 • zna co najmniej trzy układy obrazu względem tekstu

 • wyjaśnia zasadę działania mechanizmu OLE

 • wymienia dwa rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym

 • wykonuje zrzut aktywnego okna i wstawia go do dokumentu tekstowego

 • zna rodzaje tabulatorów specjalnych

 • wymienia zalety stosowania tabulatorów

 • formatuje komórki tabeli

 • zmienia szerokość kolumn i wierszy tabeli

 • modyfikuje nagłówek i stopkę dokumentu tekstowego

 • modyfikuje parametry podziału tekstu na kolumny

 • opracowuje projekt graficzny e-gazetki

 • łączy ze sobą kilka dokumentów tekstowych

 • współpracuje z innymi podczas tworzenia projektu grupowego
Ocena dostateczna

 • wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery

 • opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)

 • nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie

 • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze

 • wymienia rodzaje programów komputerowych

 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla komputerów

 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”

 • wyjaśnia, dlaczego należy tworzyć kopie bezpieczeństwa danych

 • wymienia rodzaje złośliwego oprogramowania

 • wymienia rodzaje grafiki komputerowej

 • opisuje zasady tworzenia dokumentu komputerowego

 • zmienia ustawienia narzędzi programu GIMP

 • wymienia etapy skanowania i drukowania obrazu

 • wymienia operacje dotyczące koloru możliwe do wykonania w programie GIMP

 • zapisuje w wybranym formacie obraz utworzony w programie GIMP

 • drukuje dokument komputerowy

 • wyjaśnia różnice pomiędzy kopiowaniem a wycinaniem

 • omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP

 • tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP

 • umieszcza napisy na obrazie w programie GIMP

 • stosuje podstawowe narzędzia Selekcji

 • tworzy proste animacje w programie GIMP

 • używa narzędzia Inteligentne nożyce programu GIMP do tworzenia fotomontaży

 • sprawnie posługuje się przeglądarką internetową

 • wymienia rodzaje sieci komputerowych

 • omawia budowę prostej sieci komputerowej

 • wyszukuje informacje w internecie

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i internetu

 • pobiera różnego rodzaju pliki z internetu

 • dodaje załączniki do wiadomości elektronicznych

 • przestrzega postanowień licencji, którymi objęte są materiały pobrane z internetu

 • unika zagrożeń związanych z komunikacją internetową

 • wymienia etapy rozwiązywania problemów

 • opisuje algorytm w postaci listy kroków

 • omawia różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym

 • tłumaczy, czym jest środowisko programistyczne

 • tłumaczy, do czego używa się zmiennych w programach

 • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego

 • omawia budowę okna programu Scratch

 • wyjaśnia, czym jest skrypt w języku Scratch

 • stosuje powtarzanie poleceń (iterację) w budowanych skryptach

 • dodaje nowe duszki w programie Scratch

 • dodaje nowe tła w programie Scratch

 • omawia budowę okna programu Logomocja

 • tworzy pętle w języku Logo, używając polecenia Powtórz

 • wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, margines

 • tworzy nowe akapity w dokumencie tekstowym

 • stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu

 • korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstu

 • korzysta ze słownika synonimów w edytorze tekstu

 • wymienia trzy zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia trzy zasady doboru parametrów formatowania tekstu

 • stosuje różne sposoby otaczania obrazu tekstem

 • korzysta z gotowych szablonów podczas tworzenia dokumentu tekstowego

 • przemieszcza obiekty w dokumencie tekstowym

 • osadza obraz w dokumencie tekstowym

 • modyfikuje obraz osadzony w dokumencie tekstowym

 • stawia i modyfikuje obraz jako nowy obiekt w dokumencie tekstowym

 • stosuje indeksy dolny i górny w dokumencie tekstowym

 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o średnim stopniu trudności

 • wymienia zastosowania tabulatorów w edytorze tekstu,

 • stosuje spację nierozdzielającą w edytorze tekstu

 • stosuje style tabeli w edytorze tekstu

 • stosuje różne formaty numeracji i wypunktowania w listach wstawianych w edytorze tekstu

 • wstawia numer strony w stopce dokumentu tekstowego

 • zmienia znalezione słowa za pomocą opcji Zamień w edytorze tekstu

 • dzieli fragmenty tekstu na kolumny

 • przygotowuje harmonogram w edytorze tekstu

 • przygotowuje kosztorys w edytorze tekstu
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wymienia dwie dziedziny, w których wykorzystuje się komputery

 • identyfikuje elementy podstawowego zestawu komputerowego

 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy

 • wyjaśnia, czym jest system operacyjny

 • uruchamia programy komputerowe

 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując Schowek

 • wyjaśnia, czym jest złośliwe oprogramowanie

 • otwiera, zapisuje i tworzy nowe dokumenty

 • wymienia sposoby pozyskiwania obrazów cyfrowych

 • tworzy rysunki w edytorze grafiki GIMP

 • stosuje filtry w edytorze grafiki GIMP

 • zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP

 • tworzy animacje w edytorze grafiki GIMP

 • wyjaśnia, czym są sieć komputerowa i internet

 • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu

 • przestrzega zasad netykiety w komunikacji internetowej

 • tworzy, wysyła i odbiera pocztę elektroniczną

 • wyjaśnia, czym jest algorytm

 • wyjaśnia, czym jest programowanie

 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy

 • buduje proste skrypty w języku Scratch

 • używa podstawowych poleceń języka Logo do tworzenia rysunków

 • wyjaśnia, czym jest dokument tekstowy

 • pisze tekst w edytorze tekstu

 • włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu

 • wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego

 • wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu

 • zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.

 • wstawia obraz do dokumentu tekstowego

 • wykonuje operacje na fragmentach tekstu

 • wstawia proste równania do dokumentu tekstowego

 • wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego

 • korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu

 • drukuje dokument tekstowy

 • wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę

 • wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną

 • wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego

 • wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym

 • wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym

 • dzieli cały tekst na kolumny

 • odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu.Wychowane fizyczne

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV
celujący - otrzymuje uczeń który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, jest przygotowany do zajęć, jest aktywny i wykonuje samodzielnie wszystkie zadania, wyróżnia się dużą kulturą osobistą , doskonale potrafi współdziałać w grupie, przestrzega zasad fair play, propaguje zdrowy styl życia,1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna