Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.97 Mb.
Strona33/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Zajęcia techniczne/technika


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IV

Treści nauczania: Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu.

Wymagania podstawowe - semestr I:

Uczeń:


− wie, z jakich elementów zbudowany jest rower,

− zna historię budowy rowerów,

− wie kto był konstruktorem pierwszego roweru,

− rozróżnia współczesne rowery,

− wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej.

Wymagania ponadpodstawowe – semestr I:

Uczeń:


− omawia właściwości poszczególnych typów roweru,

− wyjaśnia zasady działania i funkcjonowania poszczególnych układów w rowerze,

− odnajduje w różnych źródłach informacje na temat naprawy najczęstszych usterek w rowerze

− omawia właściwości poszczególnych typów roweru,

− wyjaśnia zasady działania i funkcjonowania poszczególnych układów w rowerze.

Treści nauczania: Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych.

Wymagania podstawowe - semestr I:

Uczeń:


− rozpoznaje materiały konstrukcyjne- papier, określa możliwość jego wykorzystania w technice,

− zapisuje rozwiązanie techniczne w formie graficznej.Wymagania ponadpodstawowe - semestr I:

Uczeń:


wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów technicznych

Treści nauczania: Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.

Wymagania podstawowe - semestr I:

Uczeń:


− właściwie organizuje miejsce pracy,

− właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru,

− dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy,

− wykonuje ćwiczenia praktyczne podczas lekcji- przygotowanie materiałów do lekcji,

poprawność merytoryczna, staranność wykonania, samodzielność, dokończenie pracy,

prezentacja efektów, oryginalność pracy, wkład pracy ucznia w stosunku do jego możliwości,

− wykonuje prace długoterminowe,

− wykonuje prace pisemne: kartkówki, zadania domowe,

czyta ze zrozumieniem,

− prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń,

− jest aktywny na zajęciach: chętnie wypowiada się ustnie, jest zaangażowany w tok lekcji,

wykonuje polecenia nauczyciela, chętnie wykonuje zadania dodatkowe.Wymagania ponadpodstawowe - semestr I:

Uczeń:


− wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy,

− projektuje piktogram, wykazując się pomysłowością,

− wykonuje pracę w sposób twórczy,

− posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.Treści nauczania: Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.

Wymagania podstawowe - semestr I:

Uczeń bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta:

− zna podstawowe pojęcia z kodeksu drogowego,

− wie, z jakich elementów składa się droga,

− rozumie międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg,

− zna skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze,

− zna zasady przekraczania jezdni,

− zna sygnały nadawane przez kierującego ruchem,

− zna zasady organizacji ruchu drogowego,

− potrafi wymienić hierarchię ważności norm, sygnałów i znaków

− wie, jak poruszać się bezpiecznie jako pieszy, pasażer komunikacji miejskiej i rowerzysta,

− wyjaśnia jak zapobiegać wypadkom w szkole,

− przestrzega regulaminu pracowni technicznej.

Wymagania ponadpodstawowe – semestr I:

Uczeń:


− opisuje różne rodzaje dróg,

− wymienia zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,

− wyjaśnia i uzasadnia, które znaki drogowe są szczególnie ważne dla pieszych,

− formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,

− uzasadnia, dlaczego należy stosować się do regulaminu podczas przebywania w pracowni

technicznej,

− wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

− formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej,

− odnajduje w rozkładzie jazdy dogodne połączenie z przesiadką,

− planuje trasę wycieczki, uwzględniając atrakcje turystyczne

− określa, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk,

− formułuje reguły bezpiecznego zachowania się pieszych na drodze i w jej pobliżu

− wskazuje, jak należy zachować się na miejscu wypadku,

− usztywnia złamaną kończynę.Wymagania podstawowe - semestr II:

Uczeń: bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta:

− zna podstawowe zasady obowiązujące przy włączaniu się do ruchu, zmiany kierunku jazdy,

zawracaniu, wymijaniu, omijaniu i wyprzedzaniu,

− zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach bez znaków drogowych, ze znakami

drogowymi i na których ruch jest kierowany,

− zna wybrane znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty,

− wie, w jakich okolicznościach może utracić uprawnienia do kierowania rowerem,

− rozumie tragiczny wpływ alkoholu i środków odurzających na sprawność człowieka jako

najczęstsza okoliczność towarzysząca powstawaniu wypadków drogowych z winy uczestników

ruchu drogowego,

− wie, w jaki sposób zachować się jako obserwator i uczestnik wypadku,

− zna numery alarmowe,

− potrafi ocenić stan poszkodowanego w wypadku,

− potrafi udzielić pomocy poszkodowanemu,

− potrafi odpowiednio się zachować w ruchu drogowym widząc osoby niepełnosprawne,

− wie, jakie są wymagania do uzyskania karty rowerowe,

− rozumie związek między nadmierną prędkością, a bezpieczną jazdą,

− rozumie związek między motoryzacją, a zanieczyszczeniem środowiska.

− potrafi wykonać podstawowe czynności przy obsłudze i konserwacji roweru,

− dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy,

− wykonuje ćwiczenia praktyczne podczas lekcji- przygotowanie materiałów do lekcji,

poprawność merytoryczna, staranność wykonania, samodzielność, dokończenie pracy,

prezentacja efektów, oryginalność pracy, wkład pracy ucznia w stosunku do jego możliwości,

− wykonuje prace długoterminowe,

− wykonuje prace pisemne: kartkówki, zadania domowe,

− czyta ze zrozumieniem,

− prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń,

− jest aktywny na zajęciach: chętnie wypowiada się ustnie, jest zaangażowany w tok lekcji,

wykonuje polecenia nauczyciela, chętnie wykonuje zadania dodatkowe.Wymagania ponadpodstawowe – semestr II:

Uczeń:


− podaje przykłady znaków drogowych z każdej grupy,

− wyjaśnia, o czym informują określone znaki i stosuje się do nich,

− omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni,

− wymienia zasady obowiązujące rowerzystów, gdy przemieszczają się oni w kolumnie

rowerowej,

− omawia właściwy sposób wykonania manewrów wymijania, omijania, wyprzedzania i

zawracania,

− wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem,

− określa, które pojazdy nazywa się uprzywilejowanymi,

− przedstawia hierarchię poleceń i sygnałów spotykanych na skrzyżowaniach,

− opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych,

− uzasadnia konieczność używania elementów zwiększających bezpieczeństwo rowerzysty na

Drodze.

Treści nauczania: Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego.

Wymagania podstawowe - semestr II:

Uczeń:

- poprawnie posługuje się terminami: odpady, recykling, surowce organiczne, surowce wtórne, segregacja,- nazywa elementy budowy pnia drzewa oraz składniki materiałów włókienniczych,

- określa przydatność odpadów do ponownego wykorzystania omawia sposoby zagospodarowania odpadów, planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości śmieci gromadzonych w domu,

- prawidłowo segreguje odpady, wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych.

Wymagania ponadpodstawowe – semestr II:

Uczeń:


- wyjaśnia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego,

- określa rolę segregacji odpadów,

- tłumaczy termin: elektrośmieci.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa V
Treści nauczania: Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu.

Wymagania podstawowe- semestr I:

Uczeń:


• poprawnie posługuje się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg, konserwacja odzieży,

• określa pochodzenie włókien,

• wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na metkach odzieżowych,

• wymienia nazwy przyborów krawieckich,

• rozróżnia ściegi krawieckie,

• wykonuje próbki poszczególnych ściegów,

• posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton,

• posługuje się terminami: drewno, pień, tartak, trak, tarcica, materiały drewnopochodne,

• wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru,

• podaje nazwy narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych,

• podaje nazwy narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych,

• poprawnie posługuje się terminami: metal, ruda, stop, niemetal, metale żelazne, metale

nieżelazne,

• podaje nazwy narzędzi do obróbki metali.Wymagania ponadpodstawowe – semestr I:

Uczeń:


• przedstawia zastosowanie przyborów krawieckich,

• wykonuje próbki ściegów starannie i zgodnie z wzorem,

• projektuje ubrania, wykazując się pomysłowością,

• podaje, kto i kiedy wynalazł papier,

• omawia budowę pnia drzewa,

• wymienia nazwy gatunków drzew liściastych i iglastych,

• wyjaśnia, jak oszacować wiek drzewa,

• nazywa rodzaje tarcicy,

• opisuje, w jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne,

• podaje przykłady przedmiotów wykonanych z różnego rodzaju tworzyw,

• przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki metali.

problemówTreści nauczania: Opracowywanie koncepcji rozwiązań technicznych.

Wymagania podstawowe- semestr I:

Uczeń:


• rozróżnia materiały włókiennicze,

• projektuje ubiory na różne okazje,

• omawia konieczność różnicowania stroju w zależności od okazji,

• podaje nazwy surowców wykorzystywanych do produkcji papieru,

• omawia proces produkcji papieru,

• rozróżnia wytwory papiernicze,

• rozróżnia rodzaje materiałów drewnopochodnych,

• rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych,

• omawia rodzaje tworzyw,

• charakteryzuje tworzywa ze względu na ich właściwości,

• omawia, w jaki sposób otrzymuje się metale,

• określa rodzaje metali,

• bada właściwości metali,

• wymienia zastosowanie różnych metali.


Wymagania ponadpodstawowe – semestr I:

Uczeń:


• omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych,

• określa właściwości i zastosowanie różnych wytworów papierniczych,

• określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych,

• określa właściwości tworzyw,

• formułuje wnioski z przeprowadzonych badań na temat właściwości metali.

Wymagania podstawowe - semestr II:

Uczeń:


• wyjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny,

• rozpoznaje poszczególne narzędzia kreślarskie i pomiarowe,

• wyjaśnia, do czego używa się pisma technicznego,

• posługuje się terminem: normalizacja,

• oblicza wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4,

• określa format zeszytu przedmiotowego,

• rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe,

• wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi,

• odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry,

• podaje wysokość i szerokość znaków pisma technicznego,

• stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów,

• sporządza rysunek w podanej podziałce,

• wykonuje tabliczkę rysunkową,

• uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice techniczne,

• wyznacza osie symetrii narysowanych figur,

• poprawnie wykonuje szkic techniczny,

• wykonuje ćwiczenia praktyczne podczas lekcji- przygotowanie materiałów do lekcji,

poprawność merytoryczna, staranność wykonania, samodzielność, dokończenie pracy,

prezentacja efektów, oryginalność pracy, wkład pracy ucznia w stosunku do jego

możliwości,

• wykonuje prace długoterminowe,

• wykonuje prace pisemne: kartkówki, zadania domowe,

• czyta ze zrozumieniem,

• prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń,

• jest aktywny na zajęciach: chętnie wypowiada się ustnie, jest zaangażowany w tok lekcji,

wykonuje polecenia nauczyciela, chętnie wykonuje zadania dodatkowe.Wymagania ponadpodstawowe – semestr II:

Uczeń:


• określa funkcję narzędzi kreślarskich i pomiarowych,

• starannie wykreśla proste rysunki,

• dba o estetykę tekstów zapisanych pismem technicznym,

• dba o estetykę i poprawność wykonywanego rysunku,

• wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem odpowiedniej kolejności działań,

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy.Treści nauczania: Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.

Wymagania podstawowe - semestr I:

Uczeń:


• właściwie organizuje miejsce pracy,

• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych),

• prawidłowo posługuje się przyborami krawieckimi,

• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru,

• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki tworzyw sztucznych,

• wskazuje narzędzia przydatne do obróbki metali,

• wykonuje pracę według przyjętych założeń,

• wykonuje ćwiczenia praktyczne podczas lekcji- przygotowanie materiałów do lekcji,

poprawność merytoryczna, staranność wykonania, samodzielność, dokończenie pracy,

prezentacja efektów, oryginalność pracy, wkład pracy ucznia w stosunku do jego

możliwości,

• wykonuje prace długoterminowe,

• wykonuje prace pisemne: kartkówki, zadania domowe,

• czyta ze zrozumieniem,

• prowadzi zeszyt, zeszyt ćwiczeń,

• jest aktywny na zajęciach: chętnie wypowiada się ustnie, jest zaangażowany w tok lekcji,

wykonuje polecenia nauczyciela, chętnie wykonuje zadania dodatkowe.

Wymagania ponadpodstawowe – semestr I:

Uczeń:


• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy,

• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych),

• wykonuje pracę w sposób twórczy,

• formułuje ocenę gotowej pracy.

Treści nauczania: Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.

Wymagania podstawowe - semestr I:

Uczeń:


• wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej,

• przestrzega regulaminu pracowni technicznej.Wymagania ponadpodstawowe – semestr I:

Uczeń:


• posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Treści nauczania: Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego.

Wymagania podstawowe - semestr II:

Uczeń:


• poprawnie posługuje się terminami: odpady, recykling, surowce organiczne, surowce

wtórne, segregacja,

• nazywa elementy budowy pnia drzewa oraz składniki materiałów włókienniczych,

• określa przydatność odpadów do ponownego wykorzystania omawia sposoby

zagospodarowania odpadów, planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości śmieci

gromadzonych w domu,

• prawidłowo segreguje odpady, wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych.

Wymagania ponadpodstawowe – semestr II:

Uczeń:


• wyjaśnia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do ochrony środowiska

naturalnego,

• określa rolę segregacji odpadów,

• tłumaczy termin: elektrośmieci.
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VI
Ocenę celującą – uczeń zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych,

-pracuje z zaangażowaniem;

-wykazuje się samodzielnością w formułowaniu wniosków;

- przygotowuje dodatkowe prace;

-śledzi najnowsze osiągnięci nauki i techniki;

-samodzielnie wykonuje wszystkie prace praktyczne, posługując się sprawnie narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

-osiąga sukcesy w turnieju BRD, Szkolnym Konkursie Wiedzy Technicznej.
Ocenę bardzo dobrą – uczeń zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych,

-zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć,

-wykonuje samodzielnie wszystkie prace praktyczne,

-omawia funkcjonalne zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego,

-określa, jakimi symbolami oznacza się poszczególne obiekty osiedlowe.

-omawia kolejne etapy budowy domu

-wykazuje wady i zalety poszczególnych budynków mieszkalnych,

-określa, czym zajmują się osoby pracujące w zawodach związanych z budową domu,

-wymienia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju,

-wykazuje się pomysłowością i starannością, projektując wnętrze pokoju swoich marzeń,

-omawia zasady działania różnych instalacji w budynku mieszkalnym,

-uzasadnia potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z naturalnych źródeł,

-rozróżnia symbole poszczególnych elementów obwodów elektrycznych,

-oblicza koszt zużycia prądu, wody i gazu,

-podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia w domu prądu, wody i gazu,

-potrafi odszukać potrzebne informacje w instrukcji obsługi sprzętu audiowizualnego,

-wyjaśnia zasady działania wskazanych urządzeń,

-omawia zasady bezpiecznej obsługi wybranych urządzeń,

- potrafi zwymiarować prostą figurę,

- potrafi wykreślić w rzutach prostokątnych prostą bryłę,

- stosuje pismo techniczne.

- potrafi przyporządkować rzutowanie do bryły i bryłę do rzutowania,

- potrafi samodzielnie przenieść wymiary z rysunku na materiał,

-zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

-zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.
Ocenę dobrą – uczeń podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych,

-zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć,

-wykonuje samodzielnie wszystkie prace praktyczne,

-omawia funkcjonalne zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego,

-zna etapy budowy domu

-wykazuje wady i zalety poszczególnych budynków mieszkalnych,

-określa, czym zajmują się osoby pracujące w zawodach związanych z budową domu,

-wymienia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju,

- projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń,

-omawia zasady działania różnych instalacji w budynku mieszkalnym,

-uzasadnia potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z naturalnych źródeł,

-rozróżnia symbole poszczególnych elementów obwodów elektrycznych,

-oblicza koszt zużycia prądu, wody i gazu,

-podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia w domu prądu, wody i gazu,

-potrafi odszukać potrzebne informacje w instrukcji obsługi sprzętu audiowizualnego,

-wyjaśnia zasady działania wskazanych urządzeń,

-omawia zasady bezpiecznej obsługi wybranych urządzeń,

- potrafi zwymiarować prostą figurę,

- potrafi wykreślić w rzutach prostokątnych prostą bryłę,

- stosuje pismo techniczne

-zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

- zna zasady poruszania się na wszystkich typach skrzyżowań.

- rozpoznaje większość znaków drogowych
Ocenę dostateczną – uczeń nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych,

-zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć,

-wykonuje prace praktyczne,

-zna etapy budowy domu

-określa, czym zajmują się osoby pracujące w zawodach związanych z budową domu,

-wymienia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju,

- projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń,

-uzasadnia potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z naturalnych źródeł,

-rozróżnia symbole poszczególnych elementów obwodów elektrycznych,

-oblicza koszt zużycia prądu, wody i gazu,

-podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia w domu prądu, wody i gazu,

-omawia zasady bezpiecznej obsługi wybranych urządzeń,

- potrafi zwymiarować prostą figurę,

- stara się stosować pismo techniczne

-zna zasady udzielania pierwszej pomocy’

- rozpoznaje podstawowe znaki drogowe dotyczące głównie pieszych i rowerzystów.


Ocenę dopuszczającą – uczeń niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych,

-zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć,

-wykonuje prace praktyczne,

-podaje nazwy zawodów związanych z budową domu,

-wymienia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju,

-omawia jakie funkcje pełni pokój nastolatka,

-uzasadnia potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z naturalnych źródeł,

-podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia w domu prądu, wody i gazu,

-omawia zasady bezpiecznej obsługi wybranych urządzeń,

-wymienia zagrożenia związane z nieprawidłową eksploatacją sprzętu agd,-zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna