Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona32/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Tlenki i wodorotlenki

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

definiuje pojęcie katalizator

– definiuje pojęcie tlenek

– podaje podział tlenków na tlenki metali i tlenki niemetali

zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków metali i tlenków niemetali

– wymienia zasady BHP dotyczące pracy z zasadami

definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada

– odczytuje z tabeli rozpuszczalności, czy wodorotlenek jest rozpuszczalny w wodzie czy też nie

opisuje budowę wodorotlenków

– zna wartościowość grupy wodorotlenowej

rozpoznaje wzory wodorotlenków

zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2

opisuje właściwości oraz zastosowania wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia

– łączy nazwy zwyczajowe (wapno palone i wapno gaszone) z nazwami systematycznymi tych związków chemicznych

definiuje pojęcia: elektrolit, nieelektrolit

− definiuje pojęcia: dysocjacja jonowa, wskaźnik

wymienia rodzaje odczynów roztworów

podaje barwy wskaźników w roztworze o podanym odczynie

wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa zasad

zapisuje równania dysocjacji jonowej zasad (proste przykłady)

− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku dysocjacji jonowej

odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników

rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada


Uczeń:

– podaje sposoby otrzymywania tlenków

opisuje właściwości i zastosowania wybranych tlenków

podaje wzory i nazwy wodorotlenków

– wymienia wspólne właściwości zasad i wyjaśnia, z czego one wynikają

– wymienia dwie główne metody otrzymywania wodorotlenków

zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia

– wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno palone i wapno gaszone

– odczytuje proste równania dysocjacji jonowej zasad

– definiuje pojęcie odczyn zasadowy

– bada odczyn

– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych na lekcji doświadczeńUczeń:

– wyjaśnia pojęcia wodorotlenek i zasada

– wymienia przykłady wodorotlenków i zasad

– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami należy zachować szczególną ostrożność

– wymienia poznane tlenki metali, z których
otrzymać zasady

– zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranego wodorotlenku

planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenki sodu, potasu lub wapnia

– planuje sposób otrzymywania wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie

zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej zasad

określa odczyn roztworu zasadowego i uzasadnia to

– opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)

opisuje zastosowania wskaźników

planuje doświadczenie, które umożliwi zbadanie odczynu produktów używanych w życiu codziennym


Uczeń:

– zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu

planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać różne wodorotlenki, także praktycznie nierozpuszczalne w wodzie

zapisuje równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków

– identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji

– odczytuje równania reakcji chemicznych
Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.
Uczeń:

– opisuje i bada właściwości wodorotlenków amfoterycznychFizyka

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VII

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które konieczne do dalszego kształcenia

 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

 • nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,

 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych, swoją postawą uniemożliwia pracę innym, odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę;

 • nie wykazuje żadnych starań mających na celu poprawę własnych umiejętności i wiedzy;

 • nie wykazuje żadnych chęci poprawy ocen niedostatecznych, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: • ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;

 • opanował wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań z życia codziennego.

 • Potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 • właściwie używa pojęć fizycznych, choć ma trudności przy ich wyjaśnianiu;

 • potrafi wskazać zjawiska i prawidłowości fizyczne, które wykorzystano w urządzeniach omówionych na lekcjach;

 • potrafi wykonać proste pomiary i zanotować wyniki doświadczeń i obserwacji;

 • potrafi wskazać zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń omówionych na lekcjach;

 • prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia prace domowe;

 • nie pracuje aktywnie na lekcjach.

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: • opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;

 • potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

 • właściwie używa pojęć fizycznych i potrafi je wyjaśniać;

 • zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych;

 • potrafi wskazać zastosowania praktyczne zjawisk fizycznych omawianych na lekcjach;

 • potrafi posługiwać się omówionymi przyrządami pomiarowymi;

 • potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,

 • aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace domowe;

 • potrafi wskazać skutki niewłaściwego użytkowania urządzeń omówionych na lekcjach.

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe, a ponadto: • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

 • potrafi poznane wiadomości logicznie powiązać i zastosować w sytuacjach teoretycznych i praktycznych;

 • potrafi przewidywać przebieg zjawisk;

 • potrafi wskazać skutki niewłaściwego stosowania omówionych przyrządów i urządzeń;

 • potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic, internetu.

 • potrafi wyjaśnić doświadczenia, pokazy wykonywane na lekcjach;

 • potrafi kojarzyć zjawiska, poprawnie analizować przyczyny i skutki zdarzeń oraz wyciągać z nich wnioski;

 • potrafi planować doświadczenia i na podstawie znajomości praw fizyki przewidywać ich przebieg;

 • potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, wymagające użycia i przekształcenia kilku wzorów;

 • potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który spełnia wymagania dopełniające: • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;

 • umie powiązać poznane wiadomości w logiczną informację i wykorzystać poznaną wiedzę do wyjaśniania zachodzących procesów i zjawisk;

 • projektuje i wykonuje doświadczenia potwierdzające prawa fizyczne,

 • rozwiązuje samodzielnie złożone zadania problemowe i rachunkowe (np. wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów)

 • przedstawia wiadomości ponadprogramowe związane tematycznie z treściami nauczania.

 • zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

 • jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,

 • potrafi interpretować zjawiska fizyczne;

 • potrafi przewidywać i wyjaśniać skutki niewłaściwego użytkowania omówionych przyrządów i urządzeń;

 • potrafi formułować, prezentować i uzasadniać własne sądy;

 • potrafi poprawnie odczytywać, sporządzać i przekształcać wykresy;

 • potrafi organizować swoją naukę i pracę na lekcji oraz współpracować w zespole uczniowskim;

 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i systematycznie odrabia prace domowe;

 • dostrzega i potrafi wymienić przykłady związków fizyki z innymi działami nauki oraz zastosowania wiedzy fizycznej w technice.

Wymagania wykraczające, na ocenę celującą, spełnia uczeń, który spełnił wymagania dopełniające oraz:
 • posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;

 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);

 • umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk;

 • umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy

 • osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,

Muzyka

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IV

Przy ustalaniu oceny z muzyki brany jest w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- śpiewa hymn narodowy oraz najprostsze piosenki w układzie zespołowym z

akompaniamentem zamieszczone w podręczniku,

- wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela,

- potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę oraz najprostsze utwory z podręcznika,

- próbuje powtarzać najprostsze ćwiczenia rytmiczne,

- chętnie uczestniczy w realizacji zadań grupowych,

- odrabia proste prace domowe,

- nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.

dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu,

- opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym

programie nauczania,

- śpiewa z pamięci hymn narodowy, wyjaśnia, co to jest hymn,

- wymienia symbole narodowe,

- śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki z podręcznika,

- próbuje dobrać do piosenek prosty akompaniament perkusyjny,

- potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę oraz niektóre melodie,

- rozpoznaje i nazywa wartości rytmiczne określonych nut i pauz,

- wymienia nazwy instrumentów perkusyjnych,

- wymienia głosy wokalne,

- wyjaśnia, kim był Fryderyk Chopin,

- wymienia polskie tańce narodowe,

- wymienia wielkanocne zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla regionu,

- wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela,

- wykonuje ćwiczenia oraz uczestniczy w zabawach muzycznych,

- z reguły odrabia prace domowe,

- zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.

dobry – otrzymuje uczeń, który:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- śpiewa z pamięci hymn narodowy, wyjaśnia, co to jest hymn,

- wykonuje gamę C-dur za pomocą solmizacji,

- wymienia podstawowe oznaczenia dynamiki i wyjaśnia ich znaczenie,

- rozpoznaje i nazywa wartości rytmiczne określonych nut i pauz,

- potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub dzwonkach,

- śpiewa (poprawnie pod względem muzycznym) z akompaniamentem pieśni jednogłosowe ,

- wykonuje zbiorowo akompaniament do piosenek,

- porusza się w rytm muzyki,

- podaje nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków oraz położenie nut na pięciolinii,

- wymienia niektóre terminy muzyczne i wyjaśnia ich znaczenie,

- rozpoznaje brzmienie kilku instrumentów muzycznych i poprawnie używa ich nazw,

- wymienia polskie tańce narodowe,

- wyjaśnia, czym jest folklor,

- wymienia głosy wokalne i omawia ich podział,

- wyjaśnia, czym są refren i zwrotka,

- wymienia instrumenty perkusyjne i omawia ich podział na grupy,

- podaje podstawowe informacje dotyczące dzieciństwa Fryderyka Chopina,

- wykazuje aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych

- odrabia prace domowe,

- jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie

nauczania,

- śpiewa na pamięć z akompaniamentem hymn narodowy oraz większość piosenek z podręcznika,

- wypowiada się o roli hymnu i okolicznościach, w których jest wykonywany,

- wyjaśnia, kim był Józef Wybicki,

- potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na instrumentach melodycznych,

- wyjaśnia, co to są gama i solmizacja,

- wymienia oznaczenia dynamiki i wyjaśnia ich znaczenie,

- wyjaśnia, czym są emisja głosu i dykcja,

- wyjaśnia, co oznacza znak repetycji i realizuje zapis nutowy zawierający ten symbol,

- rozpoznaje i nazywa wartości rytmiczne określonych nut i pauz,

- dobiera do melodii akompaniament rytmiczny,

- podaje kryteria podziału instrumentów perkusyjnych i rozpoznaje brzmienia wybranych instrumentów perkusyjnych,

- realizuje rytmy na instrumentach wykonanych z materiałów i surowców wtórnych,

- podaje charakterystyczne cechy mazura, wyklaskuje charakterystyczne rytmy mazura,

- odtwarza ruchem i gestodźwiękami rytmy i schematy rytmiczne,

- posiada umiejętność rozpoznawania słuchanych w ciągu roku szkolnego utworów z literatury muzycznej oraz opisać słowami cechy i charakter słuchanych utworów,

- wymienia głosy wokalne, omawia ich podział i rozpoznaje w nagraniach ich rodzaje,

- wyjaśnia znaczenie terminu barwa dźwięku,

- wyjaśnia, na czym polega forma AB,

- wykazuje podstawową wiedzę na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina,

- tworzy improwizacje ruchowe do słuchanych utworów,

- wyjaśnia, czym jest szanta,

- twórczo wypełnia swoją rolę w realizacji zadań grupowych,

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- odrabia prace domowe,

- dyskutuje na temat różnorodności gatunków muzyki,

- jest aktywnym słuchaczem koncertów muzycznych.celujący – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji,

- orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie,

- potrafi uzasadnić swoje upodobania muzyczne,

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty,

- potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na instrumentach melodycznych,

- potrafi śpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł,

- śpiewa solo cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, przedstawia historię hymnu polskiego

- omawia historię instrumentów perkusyjnych,

- konstruuje instrumenty ekologiczne i realizuje na nich rytmy,

- rozpoznaje formę AB w słuchanych utworach, przedstawia ją za pomocą ruchu lub w postaci graficznej,

- śpiewa piosenki solo z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki,

- posługuje się w praktyce poznaną terminologią muzyczną,

- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów,

- potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne,

- zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe,

- inspiruje swoimi działaniami innych uczniów, angażuje się w pracę zespołową,

- przygotowuje dodatkowe prace,

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu,

- jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa V

dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki w układzie zespołowym,

- stosuje podstawowe zasady poprawnej emisji głosu i dykcji,

- wykonuje proste ćwiczenia z pomocą nauczyciela,

- chętnie uczestniczy w realizacji zadań grupowych,

- potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę oraz najprostsze utwory,

- wymienia niektóre terminy muzyczne poznane na lekcjach,

- pod kierunkiem nauczyciela tworzy proste struktury rytmiczne,- wymienia nazwy siedmiu dźwięków gamy,

- wymienia wartości rytmiczne nut i pauz,

- wymienia nazwy instrumentów strunowych,

- wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu.dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki w układzie zespołowym,

- wymienia nazwy solmizacyjne dźwięków,

- próbuje dobrać do piosenek prosty akompaniament perkusyjny,

- wymienia i wyjaśnia znaczenie niektórych terminów muzycznych,

- rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów strunowych i wyjaśnia sposób wydobywania

z nich dźwięków,

- potrafi zagrać na instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie

nauczania,

- rozpoznaje podstawowe elementy muzyki,

- odtwarza ruchem i gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne,

- wymienia i rozróżnia formy muzyczne (ABA,ABA1, rondo),

- rozpoznaje polską muzykę ludową,

- odróżnia muzykę solową od zespołowej,

- uczestniczy w realizacji zadań grupowych,

- potrafi skupić się podczas słuchania utworów muzycznych,

- przedstawia najważniejsze fakty z biografii F. Chopina, S. Moniuszki i J.S. Bacha.

dobry – otrzymuje uczeń, który:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- śpiewa poprawnie pod względem muzycznym piosenki i pieśni jednogłosowe w układzie

zespołowym z akompaniamentem,

- wykonuje zbiorowo akompaniament do piosenek,

- w grze na instrumentach popełnia nieliczne błędy melodyczne i rytmiczne,

- opanował w stopniu dobrym wiedzę z historii i zasad muzyki,

- rozpoznaje niektóre utwory z literatury muzycznej omawiane na lekcjach,

- omawia budowę wybranych instrumentów strunowych,

- rozpoznaje brzmienie większości instrumentów strunowych oraz sposób wydobywania dźwięku,

- próbuje tworzyć proste struktury rytmiczne, ilustracje dźwiękowe, improwizacje

wokalne i instrumentalne,

- analizuje przy pomocy nauczyciela słuchany utwór,

- wymienia i rozróżnia podstawowe formy muzyczne (ABA,ABA1, rondo, wariacje),

- przedstawia najważniejsze fakty z życia i twórczości F. Chopina, S. Moniuszki i J.S. Bacha,

- wymienia nazwy charakterystycznych pieśni i tańców folkloru światowego,

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany,

- chętnie uczestniczy w realizacji zadań grupowych,

- korzysta z różnych źródeł informacji.bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- śpiewa poprawnie pod względem muzycznym piosenki i pieśni jednogłosowe w układzie

zespołowym z akompaniamentem (podejmuje próby śpiewu solowego),

- wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych

określających podstawowe elementy muzyki ( melodię, rytm, dynamikę),

- potrafi zagrać na flecie większość melodii przewidzianych w programie nauczania,

- posługuje się zapisem nutowym podczas gry na instrumentach,

- dobiera do melodii akompaniament rytmiczny,

- wymienia nazwy instrumentów strunowych, rozpoznaje brzmienia, omawia ich budowę oraz

sposób wydobywania dźwięków,

- klasyfikuje instrumenty na podstawie wysłuchanych nagrań,

- odtwarza ruchem i gestodźwiękami rytmy i schematy rytmiczne,

- posiada umiejętność rozpoznawania słuchanych w ciągu roku szkolnego utworów z literatury muzycznej oraz opisać słowami cechy i charakter słuchanych utworów,

- wymienia i rozróżnia rodzaje głosów wokalnych,

- wykazuje podstawową wiedzę na temat życia i twórczości F, Chopina, S. Moniuszki, J.S. Bacha,

- samodzielnie tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne

akompaniamenty,

- tworzy improwizacje ruchowe do muzyki,

- rozpoznaje formy muzyczne poznane na lekcji i zna ich budowę (ABA,ABA1, rondo),

- wymienia nazwy niektórych pieśni i tańców folkloru światowego,

- wymienia nazwy niektórych poznanych instrumentów folkloru światowego,

- twórczo wypełnia swoją rolę w realizacji zadań grupowych,

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany,

- prowadzi systematycznie i starannie zeszyt ćwiczeń,

- korzysta z różnych źródeł informacji.

celujący – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji,

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty,

- potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie,

- potrafi śpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego,

- śpiewa piosenkę solo z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki,

- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów,

- potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne,

- zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe,

- przygotowuje dodatkowe prace,

- aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub poza szkołą.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VI

dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki w układzie zespołowym,

- stosuje podstawowe zasady poprawnej emisji głosu i dykcji,

- wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne z pomocą nauczyciela,

- chętnie uczestniczy w realizacji zadań grupowych,

- potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę oraz najprostsze utwory przewidziane

w programie nauczania,

- wyjaśnia znaczenie niektórych terminów muzycznych,

- pod kierunkiem nauczyciela tworzy proste struktury rytmiczne,

- wymienia nazwy siedmiu dźwięków gamy,

- wymienia wartości rytmiczne nut i pauz,

- wymienia nazwy niektórych instrumentów dętych drewnianych blaszanych i miechowych,

- odróżnia muzykę solową od zespołowej,

- wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu: prowadzi zeszyt ćwiczeń.

dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki w układzie zespołowym,

- dobiera do piosenki najprostszy akompaniament perkusyjny,

- wykonuje ćwiczenia emisyjne,

- potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,

- wymienia wartości nut i pauz oraz nazwy siedmiu dźwięków gamy,

- potrafi wymienić terminy związane z operą,

- potrafi zagrać na flecie niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,

- wymienia nazwy niektórych instrumentów dętych, podejmuje próby rozpoznawania ich brzmienia

w słuchanych utworach,

- rozpoznaje różne rodzaje muzyki – instrumentalnej i wokalnej,

- wymienia nazwiska polskich kompozytorów renesansowych,

- potrafi wymienić nazwiska klasyków wiedeńskich: Mozarta, Haydna, Beethovena,

- wyjaśnia, kim był Witold Lutosławski,

- posiada wiedzę o formach muzycznych.

dobry – otrzymuje uczeń, który:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- śpiewa poprawnie pod względem muzycznym piosenki i pieśni jednogłosowe w układzie

zespołowym z akompaniamentem,

- wykonuje prawidłowo ćwiczenia emisyjne,

- wykonuje zbiorowo akompaniament do piosenek,

- podejmuje próbę omówienia historii powstania jazzu,

- wyjaśnia poznane na lekcjach znaczenie terminów: improwizacja, opera, libretto, operetka,

musical,


- wymienia nazwy instrumentów dętych drewnianych i blaszanych,

- wyjaśnia budowę poznanych form muzycznych: wariacji,

- podejmuje próbę opisania słowami cech i charakteru słuchanych utworów,

- potrafi rozpoznać kilka utworów muzycznych średniowiecza, renesansu, klasycyzmu,

impresjonizmu,

- potrafi (z niewielką pomocą nauczyciela) analizować słuchany utwór,

- wymienia nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków oraz położenie nut na pięciolinii,

- stosuje zasady gry na flecie popełniając nieliczne błędy melodyczne i rytmiczne,

- wyjaśnia, czym są muzyka ilustracyjna i programowa,

- potrafi wskazać najważniejsze cechy muzyki dawnej,

- wymienia nazwy niektórych średniowiecznych instrumentów,

- podaje nazwy wybranych instrumentów renesansowych,

- wymienia nazwiska polskich kompozytorów renesansowych,

- wymienia nazwiska trzech klasyków wiedeńskich,

- zna najważniejsze fakty z życia Mozarta, Haydna i Beethovena,

- określa nastrój i charakter muzyki W. Lutosławskiego,

- chętnie uczestniczy w realizacji zdań grupowych,

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- śpiewa poprawnie pod względem muzycznym piosenki i pieśni jednogłosowe w układzie

zespołowym z akompaniamentem (podejmuje próby śpiewu solowego),

- odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy oraz ich

położenie na pięciolinii, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz,

podstawowe oznaczenia dynamiczne,

- wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych

określających podstawowe elementy muzyki ( melodię, rytm, dynamikę),

- posługuje się zapisem nutowym podczas gry na instrumentach z uwzględnieniem nazw literowych dźwięków oraz znaków chromatycznych,

- wyjaśnia znaczenie poznanych terminów muzycznych,

- dobiera do melodii akompaniament rytmiczny,

- rozpoznaje brzmienia większości instrumentów dętych, wyjaśnia sposób wydobywania dźwięku,

opisuje budowę wybranych instrumentów,

- klasyfikuje instrumenty na podstawie wysłuchanych nagrań,

- posiada umiejętność rozpoznawania i analizowania słuchanych w ciągu roku szkolnego utworów z literatury muzycznej oraz opisać słowami cechy i charakter słuchanych utworów,

- odróżnia operetkę od musicalu,

- rozpoznaje w słuchanych utworach rodzaje zespołów wokalnych i instrumentalnych,

- wyjaśnia, na czym polega muzyka programowa i ilustracyjna,

- rozróżnia i odzwierciedla graficznie cechy muzyki i form muzycznych,

- podaje nazwy instrumentów wchodzących w skład wielkiej orkiestry symfonicznej,

- wykazuje podstawową wiedzę na temat życia i twórczości F, Chopina, W. A. Mozarta, L. van

Beethovena, W. Lutosławskiego, wymienia tytuły ich najważniejszych dzieł,

- samodzielnie tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne akompaniamenty,

- tworzy improwizacje ruchowe do muzyki,

- wymienia i rozróżnia podstawowe formy muzyczne (ABA,ABA1, kanon, rondo, wariacje) oraz

przedstawia ich schemat graficznie,

- określa ramy czasowe epoki średniowiecza, renesansu, klasycyzmu (na osi czasu),

- wymienia nazwy średniowiecznych instrumentów,

- podaje nazwy instrumentów renesansowych,

- wymienia nazwiska polskich kompozytorów renesansowych,

- określa czas trwania impresjonizmu,

- wymienia rodzaje tańców towarzyskich,

- twórczo wypełnia swoją rolę w realizacji zadań grupowych,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- prowadzi systematycznie i starannie zeszyt ćwiczeń.

celujący – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji,

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty,

- potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie,

- potrafi śpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego,

- śpiewa piosenkę solo z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki,

- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych

przedmiotów,

- potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne,

- zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe,

- przygotowuje dodatkowe prace,

- aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub poza szkołą.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VII

Przy ustalaniu oceny z muzyki brany jest w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- śpiewa w grupie z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika ,

- stosuje podstawowe zasady poprawnej emisji głosu i dykcji,

- wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne z pomocą nauczyciela,

- uczestniczy w realizacji zadań grupowych,

- potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę oraz najprostsze utwory z podręcznika,

- wyjaśnia znaczenie niektórych terminów muzycznych,

- pod kierunkiem nauczyciela tworzy proste struktury rytmiczne,

- odróżnia muzykę solową od zespołowej,

- wymienia instrumenty poznane na lekcjach,

- wykonuje ćwiczenia oraz bierze udział w zabawach muzycznych,

- nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu,

- śpiewa z akompaniamentem, unisono w grupie niektóre piosenki,

- dobiera do piosenki najprostszy akompaniament perkusyjny,

- potrafi zagrać w grupie na instrumentach melodycznych niektóre melodie przewidziane w

programie nauczania,

- wymienia nazwy niektórych poznanych instrumentów, podejmuje próby rozpoznawania ich

brzmienia w słuchanych utworach,

- wymienia rożne rodzaje i style muzyki artystycznej i rozrywkowej,

- wymienia poznane techniki wokalne,

- wymienia wybrane formy muzyczne - wariacja, opera, balet,

- rozpoznaje muzykę kameralną,

- używa terminów związanych z muzyką jedno- i wielogłosową,

- wyjaśnia, kim jest wirtuoz,

- wymienia instrumenty elektryczne i elektroniczne,

- potrafi wymienić przedstawicieli muzyki XIX w.,

- wykazuje dużą aktywność podczas realizacji ćwiczeń, zabaw muzycznych,

- wymienia utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina,

- wymienia kompozytorów XX w.,

- podejmuje próbę omówienia muzyki jazzowej,

- wymienia charakterystyczne cechy muzyki folk i country,

- wyjaśnia znaczenie kilku wybranych terminów poznanych na lekcjach,

- zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.

dobry – otrzymuje uczeń, który:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- śpiewa poprawnie pod względem muzycznym piosenki i pieśni jednogłosowe w układzie

zespołowym z akompaniamentem,

- wykonuje prawidłowo ćwiczenia emisyjne,

- wykonuje w grupie akompaniament do piosenek,

- omawia muzykę jazzową,

- wymienia i omawia charakterystyczne cechy muzyki folk i country,

- wymienia techniki wokalne i je charakteryzuje,

- używa terminów związanych z muzyką jedno- i wielogłosową,

- wymienia niekonwencjonalne instrumenty i mechanizmy grające,

- wymienia znanych wirtuozów,

- wymienia instrumenty elektryczne i elektroniczne,

- charakteryzuje poznane style muzyczne,

- wyjaśnia, na czym polega styl gallant,

- wymienia utwory L.van Beethovena, F. Chopina, S. Moniuszki,

- rozpoznaje muzykę kameralną i wymienia zespoły kameralne,

- wymienia cechy charakterystyczne poloneza,

- wymienia charakterystyczne zjawiska w muzyce XX w.,

- omawia zagadnienia dotyczące muzyki rozrywkowej,

- wymienia najwybitniejszych kompozytorów muzyki polskiej i światowej,

- omawia wybrane formy muzyczne: wariacja, opera, balet,

- podejmuje próbę opisania słowami cech i charakteru słuchanych utworów,

- potrafi (z niewielką pomocą nauczyciela) analizować słuchany utwór,

- stosuje zasady gry na flecie popełniając nieliczne błędy melodyczne i rytmiczne,

- chętnie uczestniczy w realizacji zdań grupowych,

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- śpiewa poprawnie pod względem muzycznym piosenki i pieśni jednogłosowe w układzie

zespołowym z akompaniamentem (podejmuje próby śpiewu solowego),

- śpiewa w grupie Odę do radości,

- odtwarza kształt linii melodycznej na podstawie zapisu nutowego,

- wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych

określających podstawowe elementy muzyki ( melodię, rytm, dynamikę),

- wyjaśnia znaczenie poznanych terminów muzycznych,

- dobiera do melodii akompaniament rytmiczny,

- posiada umiejętność rozpoznawania i analizowania słuchanych w ciągu roku szkolnego utworów z literatury muzycznej oraz opisać słowami cechy i charakter słuchanych utworów,

- potrafi zastosować w działalności muzycznej poznane wartości rytmiczne,

- rozpoznaje w słuchanych utworach rodzaje zespołów wykonawczych,

- rozpoznaje utwory utrzymane w stylu gallant,,

- wykazuje podstawową wiedzę na temat życia i twórczości poznanych kompozytorów,

wymienia tytuły ich najważniejszych dzieł,

- samodzielnie tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne akompaniamenty,

- tworzy improwizacje ruchowe do muzyki,

- charakteryzuje muzykę kameralną i omawia jej aparat wykonawczy,

- omawia formę wariacji,

- tańczy krok podstawowy poloneza i wykonuje figury tego tańca,

- omawia formę opery i baletu z wykorzystaniem poznanych terminów,

- omawia twórczość najważniejszych przedstawicieli XX w.,

-wymienia rodzaje akompaniamentu,

- charakteryzuje różne rodzaje muzyki rozrywkowej,

- wyjaśnia znaczenie terminów poznanych w ciągu roku szkolnego,

- twórczo wypełnia swoją rolę w realizacji zadań grupowych,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.celujący – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji,

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty,

- potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie,

- potrafi śpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego,

- śpiewa piosenkę solo z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki,

- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych

przedmiotów,

- potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne,

- orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie,

- potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej,

- zawsze jest przygotowany do lekcji,

- przygotowuje dodatkowe prace,

- aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub poza szkołą,

- jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.Plastyka

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IV

Przy ustalaniu oceny z plastyki brany jest w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- podejmuje próby organizacji swoich prac,

- nazywa elementy dzieła plastycznego (kreska, kropka, plama, barwa, technika),

- wskazuje

- rysuje za pomocą kreski proste formy i kształty,

- potrafi wykonać proste formy dekoracyjne,

- z pomocą nauczyciela wskazuje środki wyrazu plastycznego znajdujące się w najbliższym

otoczeniu,

- wyjaśnia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów,

- wymienia nazwy poznanych dziedzin sztuki,

- tłumaczy, czym zajmuje się malarz,

- wskazuje podstawowe narzędzia pracy plastyka i wykorzystuje je w minimalnym stopniu

w swoich działaniach,

- podejmuje próby zastosowania elementów teorii w ćwiczeniach praktycznych,

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia i zabawy plastyczne,

- jest przygotowany do większości lekcji, przynosi potrzebne materiały,

- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy.

dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- przyswoił podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności,

- określa rolę elementów plastycznych w najbliższym otoczeniu,

- opisuje elementy dzieła plastycznego,

- omawia poznane techniki malarskie nazywając wykorzystywane w nich narzędzia i podłoża,

- wyjaśnia najważniejsze podziały barw,

- rozpoznaje narzędzia pomocne w pracy malarza,

- stosuje w działaniach artystycznych różne narzędzia i podłoża,

- uczestniczy w dyskusjach po zachęcie ze strony nauczyciela,

- podaje nazwiska kilku wybitnych artystów,

- posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki plastyczne,

- podejmuje próby opisywania prezentowanych dzieł,

- samodzielnie wykonuje ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności i uczestniczy w

zabawach plastycznych,

- aktywnie pracuje w grupie i podejmuje próby twórczości plastycznej,

- przynosi na lekcje odpowiednie materiały i narzędzia, oddaje większość zadanych prac

praktycznych,

- utrzymuje porządek w miejscu pracy.dobry- otrzymuje uczeń, który:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- stosuje różnorodne rodzaje linii i punktów w działaniach plastycznych uwzględniając cechy

materiałów, przedmiotów i zjawisk,

- rysuje kontur wskazanego przedmiotu zgodnie z podaną instrukcją,

- wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne,

- zna główne pojęcia dotyczące barw podstawowych, pochodnych, ciepłych i zimnych i

potrafi je zastosować w praktyce,

- wyjaśnia, do jakiego rodzaju farb należą tempera i plakatówka,

- prawidłowo stosuje w działaniach plastycznych narzędzia i podłoża typowe dla technik:

akwarelowej, temperowej, plakatowej,

- prawidłowo stosuje narzędzia i podłoże w technice pasteli olejnych,

- omawia efekty zastosowania określonego podłoża w technice pastelowej,

- rozróżnia kontrasty w świecie kolorów,

- wyjaśnia, co to jest kolaż,

- wykonuje pracę w technice kolażu dobierając odpowiednie materiały do tematu,

- dobiera technikę adekwatnie do zadanego tematu,

- wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym,

- potrafi podać nazwiska kilku twórców polskich,

- zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę miejsca pracy,

- właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe

problemy,

- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych,

- świadomie wykorzystuje środki plastyczne,

- samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne

opinie na ich temat,

- realizuje proste projekty w dziedzinie sztuki użytkowej,

- korzysta z różnych źródeł informacji.

bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- klasyfikuje barwy, rozróżnia i identyfikuje różnorodne kontrasty barwne,

- opisuje sposoby otrzymywania odcieni barw pochodnych i uzyskuje określony odcień

w wyniku zmieszania odpowiednich barw,

- wskazuje i nazywa rodzaje barw na wybranych reprodukcjach,

- omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka,

- dobiera barwy ciepłe i zimne adekwatnie do tematu pracy,

- umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy,

- wykonuje pracę w technice kolażu,

- omawia prezentowane dzieła sztuki,

- porównuje sposoby malowania plakatówką i temperą,

- poprawnie wykorzystuje narzędzia i podłoże typowe dla techniki akwarelowej, temperowej,

plakatowej i pastelowej,

- podaje nazwiska wybitnych artystów,

- analizuje i porównuje dzieła sztuki, wyraża opinie na ich temat,

- właściwie wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej twórczości,

- operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną,

- dokonuje ekspresji uczuć i nastrojów w pracy plastycznej za pomocą odpowiednio dobranych środków plastycznych,

- uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością

- zawsze posiada wymagane przybory i materiały niezbędne do wykonania prac plastycznych, - dba o estetykę swojego miejsca pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich

zakończeniu,
- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i zespołowych,

- aktywnie współpracuje w grupie,- korzysta z różnych źródeł informacji,

celujący – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie

nauczania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- czynnie posługuje się poznanymi terminami i wyjaśnia ich znaczenie,

- samodzielnie dobiera środki wyrazu plastycznego do realizacji zadania stosując wybraną technikę,

- wykonuje oryginalne prace plastyczne na płaszczyźnie i przestrzenne,

- bezbłędnie łączy kolory dla uzyskania barw pochodnych, złamanych, dopełniających,

- wykorzystuje barwy w działaniach plastycznych do celów ekspresyjnych i estetycznych,

- wyraża w pracy plastycznej uczucia i nastrój za pomocą odpowiednio dobranych barw,

- eksperymentuje z łączeniem różnych technik w celu uzyskania nowych rozwiązań plastycznych,

- omawia środki wyrazu plastycznego zastosowane w pracy własnej i kolegów,

- ćwiczenia i prace plastyczne wykonuje starannie zachowując logikę kompozycji,

- świadomie organizuje płaszczyznę swoich prac zachowując zgodność wypowiedzi z tematem,

- potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich

twórczości,

- analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

- wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy,

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły (gazetki szkolne, dekoracje okolicznościowe) i regionu,

- wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji (wykonuje

pomoce dydaktyczne).

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa V

dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- wyodrębnia i określa kształty przedmiotów z najbliższego otoczenia,

- zaznacza w działaniach plastycznych kształty przedmiotów o prostej budowie,

- wskazuje przykłady kompozycji centralnej, symetrycznej, otwartej i zamkniętej, statycznej i

dynamicznej w najbliższym otoczeniu,

- wymienia niektóre cechy kompozycji rytmicznej,

- wymienia zasady tworzenia kompozycji centralnej,

- wykonuje pracę, w której stosuje kompozycję zamkniętą,

- wymienia cechy kompozycji otwartej i zamkniętej oraz statycznej i dynamicznej,

- podejmuje próby przedstawienia na płaszczyźnie pojedynczego elementu pionowego i

poziomego z zastosowaniem perspektywy zbieżnej,

- wymienia barwy, które tworzą pierwszy plan oraz plany dalsze w perspektywie malarskiej,

- wyjaśnia, czym charakteryzuje się rysunek jako dziedzina sztuki,

- wymienia narzędzia rysunkowe,

- prawidłowo organizuje warsztat pracy,

- podaje zasady zachowania się w muzeum,

- wyjaśnia, czym jest malarstwo i wymienia jego rodzaje,

- wyjaśnia, czym charakteryzuje się grafika jako dziedzina twórczości,

- podaje podstawowe rodzaje grafiki,

- wymienia cechy grafiki użytkowej i podaje jej przykłady w najbliższym otoczeniu,

- wymienia cechy rzeźby jako dziedziny sztuki,

- wymienia materiały i narzędzia wykorzystywane w rzeźbiarstwie,

- wykonuje prostą rzeźbę z plasteliny,

- prace plastyczne wykonuje niestarannie lub niezgodnie z tematem,

- podejmuje próbę wykonania pracy plastycznej, ale jej nie kończy,

- często nie posiada wymaganych przyborów potrzebnych na zajęcia, zeszytu,

- pracuje niesystematycznie, poniżej swoich możliwości.

dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- wyjaśnia, jaka jest różnica między formą płaską a przestrzenną,

- wykorzystuje wybrane formy w działaniach plastycznych,

- wykorzystuje zasady tworzenia kompozycji centralnej w działaniach plastycznych,

- rozpoznaje układy symetryczne i asymetryczne na płaszczyźnie oraz w przestrzeni,

- podejmuje próbę tworzenia kompozycji symetrycznej i asymetrycznej za pomocą poznanych

środków wyrazu,

- wyjaśnia, czym charakteryzuje się kompozycja otwarta i zamknięta,

- określa rodzaj kompozycji wybranych dzieł malarskich,

- wymienia elementy i układy tworzące kompozycję dynamiczną i statyczną,

- przedstawia na płaszczyźnie scenę rodzajową z zastosowaniem kompozycji statycznej,

- wyjaśnia, czym charakteryzuje się kompozycja rytmiczna,

- tworzy na płaszczyźnie układy z zastosowaniem kompozycji rytmicznej,

- wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy,

- definiuje perspektywę rzędową i kulisową,

- przedstawia na płaszczyźnie kilkuelementową kompozycję z zastosowaniem kompozycji

kulisowej,

- wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy zbieżnej, wymienia jej rodzaje,

- wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy powietrznej i malarskiej,

- dopasowuje kolory pod względem ich temperatury,

- tworzy na płaszczyźnie perspektywę powietrzną lub malarską za pomocą odpowiednio

dobranych barw,

- wskazuje miejsca w swojej okolicy, w których może zobaczyć dzieła sztuki,

- wymienia funkcje rysunku oraz elementy abecadła plastycznego wykorzystywane w

rysunku,

- wykonuje rysunek stosując wybrane środki wyrazu,

- rozpoznaje rysunek wśród dzieł innych dziedzin sztuki,

- wykonuje szkic fragmentu otoczenia stosując wybrane środki wyrazu charakterystyczne dla

rysunku,

- omawia rodzaje malarstwa,

- wyjaśnia pojęcia: obraz realistyczny i abstrakcyjny,

- rozpoznaje na przykładowych reprodukcjach dzieł wybrane rodzaje malarstwa,

- wyjaśnia pojęcia: znak plastyczny, liternictwo,

- wykonuje wybrane prace z zakresu grafiki użytkowej,

- wyjaśnia, czym charakteryzuje się rzeźba, jako dziedzina sztuki,

- wymienia przykłady rzeźb znajdujących się w najbliższej okolicy,

- wyjaśnia, co to jest relief,

- wykonuje płaskorzeźbę (medal)dobry- otrzymuje uczeń, który:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- wymienia podstawowe rodzaje form występujących w otoczeniu człowieka,

- wyjaśnia, co to jest akcent plastyczny,

- omawia przykłady kompozycji centralnej w przyrodzie,

- omawia cechy kompozycji symetrycznej na przykładzie ilustracji w podręczniku,

- stosuje kompozycję symetryczną i asymetryczną w działaniach plastycznych,

- wymienia i omawia cechy kompozycji symetrycznej na podstawie wybranej reprodukcji,

- porównuje kompozycję otwartą i zamkniętą wskazując między nimi różnice,

- tworzy samodzielnie lub w grupie kompozycję otwartą i zamkniętą na płaszczyźnie stosując

wybrane techniki,

- określa rodzaj kompozycji danego dzieła,

- wykonuje na płaszczyźnie kompozycję dynamiczną z zastosowaniem wybranej techniki

plastycznej,

- omawia różne rodzaje rytmów i wyjaśnia, jakie elementy mogą je tworzyć,

- realizuje pracę na zadany temat stosując kompozycję rytmiczną z uwzględnieniem

dowolnego rodzaju rytmu,

- określa rolę perspektywy w dziele plastycznym,

- przedstawia perspektywę rzędową w pracach plastycznych o zróżnicowanej gamie barwnej,

- wskazuje na reprodukcjach wybranych dzieł perspektywę rzędową,,

- tworzy kompozycję przestrzenną z zastosowaniem perspektywy kulisowej,

- dobiera rodzaj perspektywy do tematu pracy,

- omawia funkcje szkicu,

- wykonuje rysunek z uwzględnieniem zróżnicowanej faktury i światłocienia,

- wyjaśnia, w jako sposób różnicuje się fakturę i przedstawia światłocień w rysunku,

- właściwie dobiera narzędzia rysunkowe do zadanego tematu,

- określa formy, funkcje i cele dzieł sztuki na podanych przykładach,

- wyjaśnia, czym różni się malarstwo realistyczne od abstrakcyjnego,

- stosuje różne techniki malarskie , kompozycje i zestawy barw w działaniach plastycznych,

- określa sposób przedstawiania rzeczywistości w wybranych reprodukcjach obrazów: płaski

lub przestrzenny,

- wykonuje pracę malarską o charakterze abstrakcyjnym,

- omawia technikę druku wklęsłego i wypukłego,

- wyjaśnia, co to jest akwaforta,

- wymienia środki wyrazu plastycznego stosowane w grafice artystycznej,

- wyjaśnia pojęcia logo i billboardu,

- omawia funkcję znaku plastycznego w życiu codziennym,

- wyjaśnia, czemu służy grafika użytkowa,

- rozróżnia formy grafiki użytkowej,

- wykonuje z plasteliny projekt rzeźby o złożonej formie i zróżnicowanej fakturze,

- wyjaśnia, czym różni się rzeźba od płaskorzeźby,

- wyszukuje informacje dotyczące wybranych rzeźb w najbliższej okolicy.

bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- wykorzystuje formę jako środek wyrazu plastycznego w działaniach plastycznych,

- omawia cechy kompozycji centralnej na przykładzie wybranych reprodukcji,

- stosuje akcent plastyczny,

- wymienia i omawia cechy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej zastosowanych w reprodukcjach,

- prawidłowo wykorzystuje dowolne techniki i środki wyrazu w tworzeniu kompozycji statycznej i dynamicznej,

- wyjaśnia, jakie zjawiska można przedstawić na płaszczyźnie stosując kompozycję rytmiczną,

- wyjaśnia pochodzenie nazwy ,, perspektywa kulisowa”,

- wyjaśnia rolę perspektywy zbieżnej w dziele sztuki,

- prawidłowo stosuje zasady tworzenia perspektywy powietrznej i malarskiej,

- określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury w rysunku na podstawie wybranych dzieł,

- wyraża własne zdanie na temat danego rysunku,

- wykonuje szkic z uwzględnieniem planów przestrzeni,

- omawia rodzaje malarstwa na przykładach reprodukcji obrazów z podręcznika,

- omawia etapy pracy nad akwafortą,

- wyjaśnia rolę plakatu w życiu codziennym,

- wyjaśnia, co to jest medalierstwo,

- charakteryzuje rzeźbę wolno stojącą wybranym przykładzie,

- analizuje i porównuje dzieła sztuki,

- korzysta z różnych źródeł informacji.

celujący – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- wyjaśnia funkcję formy w sztuce,

- przedstawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego,

- twórczo stosuje poznane rodzaje kompozycji w działaniach plastycznych,

- analizuje i porównuje dzieła sztuki pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego,

- poprawnie posługuje się w rysunku linią, plamą walorową i światłocieniem,

- wskazuje różnice między szkicem a obrazem namalowanym według szkicu,

- w twórczy sposób posługuje się formą i fakturą w pracach rzeźbiarskich,

- świadomie organizuje płaszczyznę swoich prac zachowując zgodność wypowiedzi z tematem oraz logikę kompozycji,

- potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich

twórczości,

- analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,

- twórczo wypełnia swoją rolę w realizacji zadań grupowych,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

- zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada materiały do wykonania prac plastycznych,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- wykonuje prace dodatkowe (plakaty, albumy, dekoracje, itp.)

- uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i poza nią.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie VI
dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- wyjaśnia czym zajmuje się architekt,

- podaje przykłady architektury o różnym przeznaczeniu występujące w najbliższej okolicy,

- wykonuje rysunek przedstawiający dom mieszkalny,

- prawidłowo organizuje swój warsztat pracy,

- wykonuje wyznaczone prace w działaniach zespołowych i indywidualnych,

- wyjaśnia pojęcie funkcjonalności przedmiotów,

- rysuje przedmioty codziennego użytku,

- podaje przykłady dyscyplin plastycznych, w których przejawia się sztuka ludowa,

- wykonuje prace inspirowane twórczością ludową,

- przynosi na lekcję materiały na temat wybranych elementów sztuki ludowej regionu,

- z pomocą nauczyciela lub innego ucznia wykonuje wylosowane zadanie,

- wyjaśnia pojęcie fotografik,

- wymienia narzędzia wykorzystywane w fotografii dawniej i dziś,

- wymienia niektóre gatunki filmowe oraz typowe narzędzia filmowe,

- podaje przykłady materiałów stosowanych w instalacji,

- wymienia zabytki swojego regionu,

- samodzielnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające z podręcznika,

- próbuje analizować prezentowane przez nauczyciela dzieła sztuki,

- proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela,

- biernie uczestniczy w kulturze,

- wykonuje schematyczne, znacznie uproszczone prace plastyczne,

- prace plastyczne wykonuje niestarannie lub niezgodnie z tematem,

- podejmuje próbę wykonania pracy plastycznej, ale jej nie kończy,

- często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, zeszytu.

dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- wymienia rodzaje architektury ze względu na jej funkcje,

- wyjaśnia pojęcia: architekt, urbanista, konserwator zabytków,

- podaje przykłady zabytkowych obiektów znajdujących się w najbliższej okolicy,

- wskazuje w swojej miejscowości przykłady funkcjonalnie i estetycznie zaplanowanej

przestrzeni,,

- przynosi materiały na lekcję dotyczące zabytków w regionie, zaczerpnięte z różnych źródeł,

- chętnie wykonuje przydzielone zadania w pracy zespołowej,

- wyjaśnia, czym jest wzornictwo przemysłowe i rzemiosło artystyczne,

- wymienia wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego stosowane na co

dzień,

- wymienia charakterystyczne cechy sztuki ludowej,- podaje przykłady wytworów sztuki ludowej,

- wyjaśnia pojęcie piety,

- samodzielnie wykonuje wylosowane zadanie,

- opisuje podstawowe zasady kadrowania przy robieniu zdjęć,

- wyjaśnia znaczenie terminów: fotografia użytkowa, fotografia artystyczna,

- wymienia typowe narzędzia filmowe i niektóre gatunki filmowe,

- wyjaśnia, czym jest instalacja, videoinstalacja,

- podejmuje próbę wykonania instalacji na zadany temat z wykorzystaniem przygotowanych

materiałów,

- podaje przykłady happeningu,

- wymienia zabytki swojego regionu oraz podaje nazwy placówek kulturalnych w swoim

regionie,

- samodzielnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające z podręcznika,

- próbuje analizować prezentowane przez nauczyciela dzieła sztuki pod kątem wykorzystania

plastycznych środków wyrazu,

- w terminie przekazuje większość zadanych prac praktycznych,

- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

- samodzielnie wykonuje proste ćwiczenia praktyczne, uczestniczy w zabawach,

- potrafi podać nazwiska kilku wybitnych polskich twórców,

- sporadycznie nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych,

zeszytu.

dobry- otrzymuje uczeń, który:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- opisuje wybrany zabytkowy obiekt w najbliższej okolicy,

- określa funkcję budowli na podstawie wybranej reprodukcji,

- rysuje dom mieszkalny z zastosowaniem różnych rodzajów perspektywy zbieżnej,

- ocenia zaplanowanie przestrzeni w pobliżu swojego miejsca zamieszkania pod względem

funkcjonalności i estetyki,

- bierze aktywny udział w działaniach zespołowych,

- dokonuje selekcji gromadzonych materiałów dotyczących zabytków w regionie oraz sztuki

ludowej regionu,

- dokonuje porównania między wzornictwem przemysłowym z rzemiosłem artystycznym,

- projektuje przedmioty z uwzględnieniem ich funkcjonalności i estetyki,

- analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego pod

kątem

ich funkcjonalności oraz estetyki,- określa cechy piety i świątka na podstawie reprodukcji rzeźby ludowego twórcy,

- omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod kątem ich formy i użytego

materiału,

- wykonuje pracę na zadany temat w określonej technice,

- wymienia główne regiony Polski i opisuje strój ludowy jednego z nich,

- poprawnie posługuje się terminami fotografia użytkowa i fotografia artystyczna,

- wskazuje podobieństwa między techniką malarską a fotograficzną,

- podejmuje próbę analizy przykładów różnych instalacji po kątem wykorzystanych materiałów,

- wyjaśnia, czym jest happening i podaje ich przykłady,

- wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i dzieła sztuki oraz zabytki swojego regionu,

- samodzielnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające z podręcznika,

- analizuje prezentowane przez nauczyciela dzieła sztuki pod kątem wykorzystania

plastycznych środków wyrazu, określenia form twórczości, narzędzi i technik,

- poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych,

- bierze czynny udział w zajęciach,

- samodzielnie rozwiązuje typowe problemy,

- zawsze posiada wymagane przybory i materiały niezbędne do wykonania prac plastycznych, - dba o estetykę swojego miejsca pracy,

- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i zespołowych,

- wkłada dużo wysiłku oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę,

- świadomie wykorzystuje środki plastyczne oraz stosuje różnorodne techniki plastyczne przy

realizacji zadania,

- wymienia nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych.bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- określa zasady właściwego projektowania obiektów architektonicznych i planowania przestrzeni

pod względem ich funkcjonalności,

- porównuje pracę architekta i urbanisty,

- wykazuje zaangażowanie i pomysłowość w działaniach zespołowych,

- przygotowuje na lekcję interesujące opisy zabytków,

- wyraża własną opinię na temat analizowanego wytworu wzornictwa przemysłowego lub rzemiosła

artystycznego,

- wyjaśnia rolę mody we wzornictwie przemysłowym,

- omawia obraz ludowego artysty pod kątem zastosowanych w nim środków wyrazu plastycznego,

- opisuje wnętrze izby wiejskiej i przedstawione w niej wyroby ludowych rzemieślników,

- wyraża własną opinię na temat analizowanego dzieła sztuki ludowej,

- przygotowuje interesujące opisy do materiału ilustracyjnego,

- prawidłowo wykonuje wylosowane zadanie, a po jego wykonaniu pomaga innym osobom,

- omawia elementy dzieła sztuki (kompozycja, światłocień) w wybranych fotografiach artystycznych,

- wyjaśnia, czym się różni film artystyczny od filmu komercyjnego,

- dostrzega wpływ perspektywy, światła i kolorystyki na atmosferę filmu,

- analizuje przykłady różnych instalacji pod kątem wykorzystanych materiałów i uzyskanych efektów,

- prezentuje na forum klasy założenia wybranych happeningów,

- wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i muzea,

- twórczo analizuje i interpretuje przedstawiane na lekcjach dzieła sztuki,

- korzysta z różnych źródeł informacji w przygotowaniu dodatkowych wiadomości,

- bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych, potrafi uzasadnić swoje zdanie,

- uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły,
- samodzielnie rozwiązuje typowe problemy,
- zawsze posiada wymagane przybory i materiały niezbędne do wykonania prac plastycznych, dba o estetykę swojego miejsca pracy,
- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i zespołowych,
- wykorzystuje środki plastyczne oraz samodzielnie dobiera różnorodne techniki plastyczne do realizacji zadania,
- wymienia nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych.

celujący – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- analizuje związki między funkcją a formą obiektów architektonicznych,

- opisuje wybrany zabytkowy obiekt w najbliższej okolicy,

- wykonuje pracę wykazując dużą biegłość w przedstawianiu przestrzeni na płaszczyźnie za pomocą perspektywy zbieżnej i innych środków wyrazu,

- porównuje dwa różne dzieła architektury uzasadniając własną opinię na temat analizowanych dzieł,

- wykazuje twórczą inicjatywę w działaniach zespołowych,

- podaje propozycje zakomponowania przygotowanych na lekcje materiałów podczas realizacji zadania zespołowego,

- wyjaśnia związek między estetyką a funkcjonalnością przedmiotu,

- projektuje trójwymiarowe przedmioty o rozbudowanej formie, uwzględniając ich estetykę

i funkcjonalność,

- analizuje środki wyrazu plastycznego zastosowane w dwóch różnych dziełach sztuki ludowej,

- omawia różnice występujące między strojami ludowymi wybranych regionów,

- wymienia i opisuje charakterystyczne elementy sztuki ludowej swojego regionu,

- twórczo wykorzystuje elementy sztuki ludowej w działaniach plastycznych,

- podaje przykłady wykorzystania fotografii w życiu codziennym i sztuce,

- dokonuje podziału gatunków filmowych oraz określa je w przedstawianych fragmentach filmu,

- świadomie organizuje płaszczyznę swoich prac zachowując zgodność wypowiedzi z tematem oraz logikę kompozycji,

- poprawnie posługuje się terminami plastycznymi,

- wykonuje dodatkowe zadania (np. albumy o artystach polskich i zagranicznych, w tym na temat artysty działającego w najbliższej okolicy i jego twórczości; prezentacje multimedialne),

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu,

- samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne zainteresowania oraz uzdolnienie plastyczne,

- potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych, podaje przykłady ich twórczości

- potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich

twórczości,

- analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,

- twórczo wypełnia swoją rolę w realizacji zadań grupowych,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

- zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada materiały do wykonania prac plastycznych,

- korzysta z różnych źródeł informacji.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VII

Przy ustalaniu oceny z plastyki brany jest w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

- niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- wykonuje wyznaczone prace w działaniach zespołowych i indywidualnych,

- wyjaśnia znaczenie niektórych omówionych na lekcjach terminów plastycznych,

- wymienia przykładowe formy dzieł sztuki współczesnej,

- wymienia środki wyrazu typowe dla sztuk wizualnych,

- wymienia główne typy i gatunki filmu,

- wyjaśnia, czym są nowe media, sztuka elektroniczna, wirtualność,

- próbuje analizować prezentowane przez nauczyciela dzieła sztuki,

- proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela,

- biernie uczestniczy w kulturze,

- wykonuje schematyczne, znacznie uproszczone prace plastyczne,

- jest przygotowany do większości lekcji, przynosi potrzebne materiały,

- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy.

dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

- podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- wyjaśnia znaczenie niektórych omówionych na lekcjach terminów plastycznych,

- charakteryzuje sztukę współczesną i wymienia przykładowe formy dzieł sztuki

współczesnej,

- wyjaśnia, czym są portret i autoportret, pejzaż, martwa natura i wymienia dziedziny sztuki,

w których występują,

- sytuuje ruchy awangardowe w czasie, wyjaśnia najważniejsze terminy związane z

poznanymi nurtami,

- wymienia środki wyrazu typowe dla sztuk wizualnych, opisuje wskazane dzieło omówione

na lekcji lub w podręczniku,

- wymienia rodzaje i tematy fotografii, podaje najważniejsze informacje z historii

fotografii,

- sytuuje dadaizm i surrealizm w czasie i wyjaśnia najważniejsze terminy związane z nurtami,

- wymienia główne typy i gatunki filmu oraz podaje najważniejsze informacji z historii filmu,

- sytuuje pop-art w czasie, wymienia cechy dzieł pop-artu,

- wymienia przykłady nietypowych materiałów wykorzystywanych w sztuce najnowszej

(asamblaż, instalacja, wideoinstalacja),

- wyjaśnia, czym są happening, body art, podaje przykłady działań możliwych do

zrealizowania w ramach poznanych nurtów,

- samodzielnie tworzy w określonej technice plastycznej prace inspirowane dziełami

twórców,

- podaje nazwiska kilku wybitnych polskich artystów,

- próbuje analizować prezentowane przez nauczyciela dzieła sztuki pod kątem wykorzystania

plastycznych środków wyrazu,

- posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe techniki plastyczne,

- w terminie przekazuje większość zadanych prac praktycznych,

- przynosi na lekcje odpowiednie materiały i narzędzia,

- chętnie wykonuje przydzielone zadania w pracy zespołowej,

- prawidłowo organizuje i utrzymuje w porządku swój warsztat pracy.

dobry- otrzymuje uczeń, który:

- raczej podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- wskazuje różnice między sztuką profesjonalną, popularną a ludową,

- wymienia sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce,

- wymienia przykładowe typy portretów, pejzaży, martwych natur,

- podejmuje próbę opisu wybranego portretu, pejzażu, martwej natury,

- wyjaśnia, czym jest ekspresja w sztuce,

- wymienia i stosuje podstawowe elementy analizy dzieła sztuki,

- wymienia przykładowe tematy podejmowane w sztuce współczesnej,

- wymienia środki wyrazu typowe dla fotografii i wskazuje ich zastosowanie na wybranym

przykładzie,

- podaje przykłady twórców i dzieł poznanych kierunków w sztuce,

- podaje tematy filmu i wymienia środki wyrazu typowe dla filmu,

- wymienia przykłady nietypowych materiałów wykorzystywanych w sztuce najnowszej

(asamblaż, instalacja, wideoinstalacja),

- opisuje wybrane dzieło postmodernistyczne,

- samodzielnie tworzy w określonej technice plastycznej prace inspirowane dziełami

twórców,

- poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych,

- właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe

problemy,

- świadomie wykorzystuje środki plastyczne oraz stosuje różnorodne techniki plastyczne przy

realizacji zadania,

- wymienia nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych,

- zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i narzędzia, dba o estetykę swojego miejsca

pracy,

- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych.bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

przedmiotu,

- przyporządkowuje techniki i materiały do dziedzin sztuki, ,

- wymienia sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce, charakteryzuje rolę twórcy i

odbiorcy w sztuce współczesnej,

- wymienia przykładowe typy portretów, pejzaży, martwych natur,

- opisuje wybrany portret, pejzaż, martwą naturę,

- wyjaśnia, czym jest ekspresja w sztuce,

- wymienia i stosuje podstawowe elementy analizy dzieła sztuki,

- charakteryzuje fotografię jako dziedzinę sztuk wizualnych, opowiada o dziejach fotografii,

omawia ich rodzaje i wskazuje różnice między nimi,

- podaje przykłady twórców i dzieł poznanych kierunków w sztuce,

- podaje tematy filmu i wymienia środki wyrazu typowe dla filmu, charakteryzuje film jako

dziedzinę sztuk audiowizualnych, opowiada o dziejach filmu, omawia gatunki filmowe i

wskazuje różnice między nimi,

- wymienia przykłady nietypowych materiałów wykorzystywanych w sztuce najnowszej

(asamblaż, instalacja, wideoinstalacja),

- wyjaśnia, na czym polega rola przedmiotów z życia codziennego w twórczości popartystów,

wskazuje związki sztuki z kulturą masową (reklama, telewizja, komiks itp.),

- omawia sposoby, w jakie artyści aranżują przestrzeń na potrzeby działań artystycznych,

- wyjaśnia, czym jest sztuka akcji,

- omawia różnice między happeningiem, performance a teatrem,

- wyjaśnia, na czym polega improwizacja w działaniach artystycznych,

- tłumaczy, czym są multimedia, interaktywność, net art.,

- omawia technologie cyfrowe jako część nowego języka sztuki,

- właściwie wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej twórczości,

- operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną,

- dokonuje ekspresji uczuć i nastrojów w pracy plastycznej za pomocą odpowiednio dobranych środków plastycznych,

- uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością

- zawsze posiada wymagane przybory i materiały

- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych.

- przygotowuje interesujące opisy do materiału ilustracyjnego,

- twórczo analizuje i interpretuje przedstawiane na lekcjach dzieła sztuki,- korzysta z różnych źródeł informacji w przygotowaniu dodatkowych wiadomości,

- bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych, potrafi uzasadnić swoje zdanie,

- uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły,
- korzysta z różnych źródeł informacji w przygotowaniu dodatkowych wiadomości,
- zawsze posiada wymagane przybory i materiały niezbędne do wykonania prac plastycznych,

dba o estetykę swojego miejsca pracy.celujący – otrzymuje uczeń, który:

- zawsze podejmuje duży wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu,

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie

nauczania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- czynnie posługuje się poznanymi terminami i wyjaśnia ich znaczenie,

- świadomie organizuje płaszczyznę swoich prac zachowując zgodność wypowiedzi z tematem,

- potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich

twórczości,

- analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

- wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy,

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły (gazetki szkolne, dekoracje okolicznościowe) i regionu,

- wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji (wykonuje

pomoce dydaktyczne).1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna