Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona3/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Słabo

Niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych. Nie zawsze umie stosować poznane narzędzia i materiały. Nie zawsze posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami. Ma kłopoty w organizowaniu pracy i planowaniu kolejnych czynności. Próbuje utrzymać ład i porządek w swoim miejscu pracy. Dba na miarę swoich możliwości o estetykę prac. Stara się zgodnie współdziałać w zespole w czasie realizacji tych prac. Stara się zwracać uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa. Myli się rozpoznając wybrane rodzaje maszyn i urządzeń. Próbuje wykonać niektóre przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne.Niezadowalająco

Nie podejmuje wysiłku w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć technicznych. Nie stosuje poznanych narzędzi i materiałów.

Nie posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami.

Nie organizuje pracy i nie planuje kolejnych czynności. Nie utrzymuje ładu i porządku w swoim miejscu pracy. Nie dba na miarę swoich możliwości o estetykę prac. Nie zwraca uwagi na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa w czasie wykonywanej pracy. Nie rozpoznaje wybranych rodzajów maszyn i urządzeń. Nie wykonuje niektórych przedmiotów użytkowych, w tym dekoracyjnych.


Edukacja informatyczna

Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów, programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych, posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, rozwijania kompetencji społecznych, przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwaWzorowo

Zawsze układa w logicznym porządku: obrazki, sekwencje elementów. Samodzielnie dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu. Sprawnie tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera. Zawsze rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów. Sprawnie układa sekwencje animacji w określonym porządku. Tworzy rysunki w edytorze grafiki i pisze na klawiaturze. Rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego. Włącza i prawidłowo wyłącza komputer, bardzo sprawnie posługuje się myszką i klawiaturą. Kojarzy działanie z efektami pracy z oprogramowaniem. Współpracuje z uczniami przyswajając wiedzę z zakresu programowania. Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej oraz w domu.

Bardzo ładnie

Układa w logicznym porządku: obrazki, sekwencje elementów. Dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu. Tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera. Rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów. Układa sekwencje animacji w określonym porządku. Tworzy proste rysunki w edytorze grafiki. Pisze na klawiaturze. Rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego. Włącza i prawidłowo wyłącza komputer, sprawnie posługuje się myszką i klawiaturą. Kojarzy działanie z efektami pracy z oprogramowaniem. Współpracuje z uczniami przyswajając wiedzę z zakresu programowania. Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze.

Ładnie

Układa w logicznym porządku: obrazki, sekwencje elementów. Zazwyczaj dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu. Tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera. Na ogół rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów. Układa sekwencje animacji w określonym porządku. Tworzy proste ciągi poleceń służące do narysowania określonego kształtu. Tworzy proste rysunki w edytorze grafiki oraz pisze na klawiaturze. Rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego. Włącza i prawidłowo wyłącza komputer, posługuje się myszką i klawiaturą. Współpracuje z uczniami, przyswajając jednocześnie wiedzę z zakresu programowania. Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze.

Przeciętnie

Próbuje układać w logicznym porządku: obrazki, sekwencje elementów. Próbuje dobierać narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu i tworzyć sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera. Tworzy proste rysunki w edytorze grafiki, z pomocą pisze na klawiaturze. Rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego. Włącza i wyłącza komputer, posługuje się myszką i klawiaturą. Stara się współpracować z uczniami rozwiązując zadania oraz bawiąc się. Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze.

Słabo

Próbuje układać w logicznym porządku: obrazki, sekwencje elementów. Próbuje dobierać narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu. Próbuje tworzyć sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera. Próbuje układać sekwencje animacji w określonym porządku, Próbuje tworzyć proste rysunki w edytorze grafiki. Próbuje pisać na klawiaturze. Myli się w rozpoznawaniu i nazywaniu elementów zestawu komputerowego. Z pomocą nauczyciela włącza wyłącza komputer, posługuje się myszką i klawiaturą Nie zawsze współpracuje z uczniami. Nie zawsze posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. Nie zawsze rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej oraz w domu.

Niezadowalająco__Nie_układa_w_logicznym_porządku:_obrazków,_sekwencji_elementów_.'>Niezadowalająco

Nie układa w logicznym porządku: obrazków, sekwencji elementów. Nie tworzy sekwencji poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera. Nie układa sekwencji animacji w określonym porządku. Nie tworzy prostych rysunków w edytorze grafiki. Nie pisze na klawiaturze z użyciem polskich liter. Nie rozpoznaje i nie nazywa elementów zestawu komputerowego. Nie potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputera, nie posługuje się myszką i klawiaturą. Nie współpracuje z uczniami. Nie posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami. Nie rozróżnia pożądanych i niepożądanych zachowań związanych z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej oraz w domu.Edukacja muzyczna

Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki, ekspresji muzycznej - śpiew, improwizacji ruchowej - rytmika i taniec, gry na instrumentach muzycznych, znajomości form zapisu dźwiękuWzorowo

Zawsze podejmuje ogromny wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacji muzycznej. Zawsze w skupieniu słucha utworów muzycznych, poszukuje źródeł muzyki i je nazywa. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, następnie wyraża swoje doznania werbalnie i niewerbalnie. Kulturalnie zachowuje się na koncercie. Powtarza proste melodie, odtwarza zapisane proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Zawsze śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc. Szybko reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki, realizuje zapisane tematy rytmiczne. Wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych do muzyki, samodzielnie tworzy dźwiękowe ilustracje, także z dostępnych materiałów. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.Bardzo ładnie

Zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacji muzycznej. Słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych, poszukuje źródeł muzyki i je nazywa. Aktywnie słucha muzyki, następnie wyraża swoje doznania werbalnie i niewerbalnie. Kulturalnie zachowuje się na koncercie. Powtarza proste melodie, odtwarza zapisane proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc. Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki, realizuje zapisane proste tematy rytmiczne. Wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych do muzyki, tworzy dźwiękowe ilustracje. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.Ładnie

Raczej zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacji muzycznej. Słucha krótkich utworów muzycznych, poszukuje źródeł muzyki i je nazywa. Słucha muzyki, następnie wyraża swoje doznania werbalnie i niewerbalnie Kulturalnie zachowuje się na koncercie. Powtarza proste melodie, odtwarza zapisane proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc. Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki, realizuje proste tematy rytmiczne. Wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych do muzyki, tworzy dźwiękowe ilustracje, także z dostępnych materiałów. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.Przeciętnie

Nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacji muzycznej. Zazwyczaj słucha krótkich utworów muzycznych, próbuje poszukiwać źródeł muzyki. Słucha muzyki. Kulturalnie zachowuje się na koncercie. Powtarza proste melodie, próbuje odtwarza

zapisane proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Zazwyczaj śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Próbuje reagować ruchem na zmianę tempa i dynamiki, próbuje realizować proste tematy rytmiczne. Próbuje wykonywać akompaniament na instrumentach perkusyjnych do muzyki, próbuje tworzyć dźwiękowe ilustracje. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.

Słabo

Niechętnie podejmuje wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacji muzycznej. Nie zawsze słucha krótkich utworów muzycznych. Próbuje rozpoznawać brzmienie instrumentów. Kulturalnie zachowuje się na koncercie. Nie zawsze powtarza proste melodie. Nie zawsze odtwarza zapisane proste rytmy głosem oraz na instrumentach perkusyjnych. Nie zawsze śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Nie zawsze próbuje reagować ruchem na zmianę tempa i dynamiki. Nie zawsze próbuje wykonywać akompaniament na instrumentach perkusyjnych do muzyki. Nie zawsze odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych.Niezadowalająco

Nie podejmuje wysiłku w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacji muzycznej. Nie słucha krótkich utworów muzycznych. Nie zachowuje się kulturalnie podczas koncercie. Nie powtarza prostych melodii. Nie odtwarza zapisanych prostych rytmów głosem. Nie zawsze śpiewa piosenek z dziecięcego repertuaru. Nie z reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki. Nie wykonuje akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych do muzyki. Nie odtwarza prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych. Nie wie, że muzykę można zapisać i odczytać.


Wychowanie fizyczne

Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia, sprawności motorycznych, różnych form rekreacyjno – sportowychWzorowo

Wkłada bardzo duży wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć wychowania fizycznego, Aktywnie bierze udział w zajęciach i działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Zawsze utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń. Ma wiedzę na temat ochrony zdrowia, rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie współpracuje z partnerem i zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych, wykazuje wysoką sprawność w opanowaniu wybranych umiejętności i osiąga sukcesy sportowe. Aktywnie bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych. Zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej kolegów i koleżanek. Zawsze respektuje przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych

Bardzo ładnie

Zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć wychowania fizycznego. Aktywnie bierze udział w zajęciach i działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń. Właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami. Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych. Zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej kolegów i koleżanek. Respektuje przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych.

Ładnie

Wkłada duży wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć wychowania fizycznego, Zazwyczaj aktywnie bierze udział w zajęciach i działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Utrzymuje w czystości ręce i całe ciało. Zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby. Ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń. W miarę swoich możliwości opanowuje umiejętności z wychowania fizycznego. Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych. Stara się zachować powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej kolegów i koleżanek. Zazwyczaj respektuje przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych.

Przeciętnie

Nie zawsze podejmuje wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć wychowania fizycznego, Nie zawsze bierze udział w zajęciach i działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Stara się trzymywać w czystości ręce i całe ciało. Orientuje się, jak zachować się w sytuacji choroby. Zazwyczaj wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Wymaga zachęty w celu opanowania podstawowych umiejętności z wychowania fizycznego; nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących podczas zajęć; nie zawsze zgodnie współpracuje z ćwiczącymi; Stara się brać udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych, stara się respektować przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych.

Słabo

Niechętnie wkłada wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć wychowania fizycznego, Rzadko bierze udział w zajęciach i działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Nie zawsze utrzymuje w czystości ręce i całe ciało. Rzadko wykazuje zainteresowanie dbałością o zdrowie. Sporadycznie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Ma trudności z wykonaniem ćwiczeń gimnastycznych. Nie zawsze stara się brać udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych, nie zawsze stara się respektować przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych.

Niezadowalająco

Nie podejmuje wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć wychowania fizycznego. Nie bierze udział w zajęciach i działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Nie utrzymuje w czystości rąk i ciała. Nie wykazuje zainteresowania dbałością o zdrowie. Rzadko uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; nie stosuje się do przyjętych reguł. Nie zawsze stara się brać udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych, nie zawsze stara się respektować przepisy, reguły zabaw zespołowych, gier ruchowych i sportowych.Wymagania edukacyjne w klasie II na poszczególne oceny
Edukacja polonistyczna
Słuchanie

Wzorowo

Uczeń:

 • uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji

 • słucha w skupieniu czytanych utworów

Bardzo ładnie

Uczeń:

Ładnie

Uczeń:

 • słucha wypowiedzi innych i zazwyczaj korzysta z przekazywanych informacji

 • zwykle słucha czytanych tekstów

Przeciętnie

Uczeń:

 • nie zawsze słucha wypowiedzi innych, czasami korzysta z przekazywanych informacji

 • nieuważnie słucha czytanych tekstów

Słabo

Uczeń:

 • nieuważnie słucha wypowiedzi innych, rzadko korzysta z przekazywanych informacji

 • nieuważnie słucha czytanych tekstów

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie słucha wypowiedzi innych i nie korzysta z przekazywanych informacji

 • nie słucha czytanych tekstów

MówienieWzorowo

Uczeń:

 • zawsze wypowiada się logicznie, dobiera właściwe formy komunikowania się

 • redaguje ciekawe wielozdaniowe wypowiedzi ustne na rożne tematy,

 • posługuje się zdaniami rozwiniętymi

 • układa i prowadzi rozmowy - dialogi

 • w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne,

 • systematycznie poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

 • bezbłędnie recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • wypowiada się logicznie, dobiera właściwe formy komunikowania się

 • wypowiada się pełnymi zdaniami, poprawnie językowo

 • układa i prowadzi rozmowy - dialogi

 • recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji

 • systematycznie poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

Ładnie

Uczeń:

 • zazwyczaj wypowiada się logicznie, dobiera właściwe formy komunikowania się;

 • tworzy pod kierunkiem nauczyciela dłuższe wypowiedzi na określony temat

 • krótko przedstawia wydarzenia

 • prowadzi rozmowy - dialogi

 • recytuje wiersze poprawnie, ale bez intonacji

 • poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

Przeciętnie

Uczeń:

 • nie zawsze wypowiada się logicznie, z pomocą dobiera właściwe formy komunikowania się

 • swobodne wypowiedzi wymagają uprzedniego przygotowania i pomocy nauczyciela

 • prowadzi rozmowy – dialogi

 • recytuje wiersze z pomyłkami

 • nie zawsze poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

Słabo

Uczeń:

 • ma trudności z wypowiadaniem się na dany temat

 • na pytania odpowiada pojedynczymi wyrazami, nie zawsze rozumie temat

 • wypowiada się z pomocą nauczyciela,

 • recytuje wiersze z pomocą nauczyciela

 • rzadko poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi

Niezadowalająco

Uczeń:

 • wypowiada się niechętnie pojedynczymi wyrazami, odpowiadając na pytania nauczyciela

 • nie potrafi dobierać słów nawet przy pomocy nauczyciela,

 • ma trudności z wypowiadaniem się na dany temat

 • nie recytuje wierszy

 • nie poszerza zakresu słownictwa

CzytanieWzorowo

Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie we właściwym tempie, z odpowiednią intonacją

 • w pełni rozumie czytany tekst i wyciąga z niego wnioski

 • zawsze wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje, w pełni korzysta z różnych źródeł wiedzy

 • zawsze rozpoznaje teksty użytkowe

 • samodzielnie czyta książki i czasopisma dziecięce


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna