Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona28/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36

OCENA DOBRA

Obejmuje wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.Uczeń (oprócz wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i dopuszczającą):

 • stosuje rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu i dzieleniu liczb kilkucyfrowych przez jednocyfrowe,

 • zapisuje liczbę postaci 10n bez użycia potęgowania,

 • rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem potęgowania,

 • zapisuje wyrażenia arytmetyczne do prostych treści zadaniowych,

 • dopisuje treść zadania do prostego wyrażenia arytmetycznego,

 • zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia,

 • zapisuje liczby cyframi rzymskimi,

 • dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe,

 • zna pojęcie wielokrotności liczb,

 • zna pojęcia liczby pierwszej i złożonej,

 • zapisuje liczbę w postaci iloczynu czynników pierwszych,

 • dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby dwucyfrowe,

 • rozwiązuje zadania związane z mierzeniem kątów,

 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów,

 • oblicza miary kątów w trójkącie z podanych w zadaniu zależności między kątami,

 • wskazuje osie symetrii trójkąta,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności trójkątów,

 • rozwiązuje zadania związane z rysowaniem, mierzeniem i obliczaniem długości odpowiednich odcinków w równoległobokach,

 • rysuje trapez o danych długościach boków i danych kątach,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka liczby,

 • wskazuje w zbiorze ułamków ułamki nieskracalne przy wykorzystaniu cech podzielności,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach,

 • porównuje ułamki o różnych mianownikach,

 • oblicza składnik w sumie lub odjemnik w różnicy ułamków o różnych mianownikach,

 • rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych

 • różnych mianownikach oraz porównywania różnicowego,

 • oblicza ułamek liczby mieszanej i ułamek ułamka,

 • oblicza brakujący czynnik w iloczynie,

 • mnoży liczby mieszane i wyniki doprowadza do najprostszej postaci,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem odwrotności liczb,

 • oblicza dzielnik lub dzielną przy danym ilorazie,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dzielenia liczb mieszanych,

 • oblicza wartości wyrażeń zawierających trzy i więcej działań na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych,

 • porównuje ułamki dziesiętne ze zwykłymi o mianownikach 2, 4 lub 5,

 • oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych,

 • zapisuje i odczytuje duże liczby za pomocą skrótów (np. 2,5 tys.),

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych,

 • oblicza dzielną lub dzielnik w ilorazie ułamków dziesiętnych,

 • wyraża w jednej jednostce sumę wielkości podanych w różnych jednostkach,

 • porównuje wielkości podane w różnych jednostkach,

 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące czasu, z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach i kalendarzu,

 • oblicza na jaką ilość towaru wystarczy pieniędzy pry podanej cenie jednostkowej,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego, wykorzystując dane z tabel,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem średniej arytmetycznej,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania wielkości procentowych,

 • oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość ,

 • oblicza na podstawie diagramów o ile więcej, ile razy więcej,

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta,

 • podaje możliwe wymiary prostokąta o danym polu,

 • oblicza wysokość równoległoboku przy danym polu i długości boku,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól i obwodów równoległoboku i rombu,

 • rozwiązuje zadania z praktycznym wykorzystaniem pola trójkąta,

 • oblicza pola figur umieszczonych w kratownicy, które dadzą się podzielić na prostokąty, równoległoboki i trójkąty,

 • oblicza pole trapezu przy podanej zależności między bokami i wysokością,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem pola trapezu,

 • oblicza pole wielokąta umieszczonego w kratownicy, który można podzielić na trapezy o łatwych do obliczenia polach,

 • wyraża pole powierzchni figury o danych wymiarach w różnych jednostkach,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola,

 • porządkuje liczby w zbiorze liczb całkowitych,

 • oblicza temperaturę po spadku o podaną liczbę stopni,

 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dodawania liczb całkowitych,

 • wskazuje liczbę całkowitą, różniącą się od danej o podaną liczbę naturalną,

 • mnoży i dzieli liczby całkowite,

 • oblicza wartości wyrażeń złożonych z dwóch lub trzech działań na liczbach całkowitych,

 • podaje przykłady brył o danej liczbie wierzchołków,

 • podaje przykłady brył których ściany spełniają dany warunek,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem objętości prostopadłościanu i sześcianu,

 • rysuje siatkę prostopadłościanu o danych długościach krawędzi,

 • dobiera siatkę do modelu prostopadłościanu,

 • ocenia, czy rysunek przedstawia siatkę prostopadłościanu,

 • oblicza objętość prostopadłościanu, korzystając z jego siatki,

 • nazywa graniastosłupy na podstawie siatek,

 • rysuje siatki graniastosłupów przy podanym kształcie podstawy i podanych długościach krawędzi,

 • dobiera siatkę do modelu graniastosłupa.


OCENA BARDZO DOBRA

Obejmuje wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.Uczeń (oprócz wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą):

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem potęgowania,

 • oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych (także z potęgowaniem), stosując odpowiednią kolejność działań,

 • zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia,

 • uzupełnia nawiasami wyrażenie arytmetyczne tak, aby dawało podany wynik,

 • odczytuje liczby zapisane cyframi rzymskimi,

 • szacuje wynik wyrażenia zawierającego więcej niż jedno działanie,

 • uzupełnia w działaniach pisemnych brakujące cyfry tak, aby działanie było wykonane poprawnie,

 • rozszyfrowuje cyfry ukryte pod literami w liczbach w działaniu dodawania pisemnego,

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,

 • rozszyfrowuje cyfry ukryte pod literami w działaniu mnożenia pisemnego,

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego,

 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem cech podzielności i wielokrotności liczb,

 • rozkłada na czynniki pierwsze liczby kilkucyfrowe,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności, dzielenia pisemnego oraz porównywania ilorazowego,

 • rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące prostej, półprostej i odcinka na płaszczyźnie,

 • wskazuje różne rodzaje kątów na bardziej złożonych rysunkach,

 • oblicza miary kątów przedstawionych na rysunku (trudne przykłady),

 • oblicza miary kątów między wskazówkami zegara o określonej godzinie,

 • rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące rodzajów i własności trójkątów,

 • rysuje romb przy użyciu linijki i cyrkla,

 • rysuje równoległobok przy danych przekątnych i kącie między nimi,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności trapezów,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności czworokątów,

 • porównuje ułamki, wykorzystując relacje między ułamkami o takich samych licznikach lub o takich samych mianownikach,

 • rozwiązuje nietypowe zadnia tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych,

 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków zwykłych,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków zwykłych,

 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych,

 • porównuje ułamki zwykłe o mianowniku równym 8 z ułamkami dziesiętnymi,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków dziesiętnych,

 • odczytuje brakujące liczby z osi liczbowej, gdy podane liczby różnią się liczbą miejsc po przecinku,

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych,

 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych,

 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych,

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem przeliczania jednostek,

 • rozwiązuje zadania wymagające działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

 • rozwiązuje zadania z wykorzystaniem rozkładu jazdy,

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące czasu i kalendarza,

 • rozwiązuje zadania, w których szacuje i oblicza łączny koszt zakupu przy danych cenach jednostkowych oraz wielkość reszty,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem obliczania średniej liczb wyrażonych różnymi jednostkami,

 • oblicza sumę liczb na podstawie podanej średniej,

 • oblicza jedną z wartości przy danej średniej i pozostałych wartościach,

 • rozwiązuje zadania, wykorzystując dane przedstawione na diagramie słupkowym,

 • rozwiązuje zadania praktyczne związane z obliczaniem pól prostokątów,

 • oblicza pola figur złożonych z prostokątów, równoległoboków i trójkątów, umieszczonych na kratownicy, odczytując potrzebne wymiary,

 • rozwiązuje zadania praktyczne związane z polem trójkąta,

 • oblicza wysokości trójkąta prostokątnego przy danych trzech bokach,

 • oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu,

 • oblicza drugą podstawę trapezu przy danej wysokości, podstawie i polu,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola,

 • porównuje powierzchnie wyrażone w różnych jednostkach,

 • zamienia jednostki pola,

 • oblicza średnią arytmetyczną liczb całkowitych,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego i dodawania liczb całkowitych,

 • rozwiązuje zadania dotyczące odczytywania z osi liczbowej liczb różniących się od podanych daną wielkość,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych,

 • rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów,

 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem objętości,

 • oblicza wysokość prostopadłościanu przy danej objętości i krawędziach podstawy,

 • rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem siatki sześcianu,

 • rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące siatek graniastosłupów.


OCENA CELUJĄCA

Obejmuje stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.Uczeń (oprócz wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą):

 • układa i rozwiązuje zadania dotyczące różnych zagadnień i pojęć matematycznych,

 • ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne,

 • przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykłady,

 • rozwiązuje zadania złożone/problemowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych, liczbach całkowitych,

 • rozwiązuje zadania złożone/problemowe z zastosowaniem poznanych obliczeń procentowych,

 • rozwiązuje zadania złożone/problemowe z zastosowaniem wyrażeń algebraicznych i równań,

 • rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem własności poznanych figur geometrycznych oraz obliczania pól wielokątów,

 • rozwiązuje zadania złożone/problemowe z zastosowaniem skali,

 • rozwiązuje zadania złożone/problemowe, uwzględniające własności graniastosłupów, obliczanie ich powierzchni i objętości,

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VI

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Obejmuje wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.Uczeń:

 • dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego,

 • odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi i odwrotnie,

 • odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej,

 • dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie do 200,

 • mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie do 100,

 • zapisuje liczby za pomocą cyfr rzymskich (w zakresie do 39),

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,

 • oblicza drugie i trzecie potęgi liczb naturalnych jedno- i dwucyfrowych,

 • zna i stosuje właściwą kolejność działań w wyrażeniach dwudziałaniowych,

 • dodaje i odejmuje pisemnie liczby trzy- i czterocyfrowe,

 • sprawdza wynik odejmowania przez dodawanie,

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,

 • mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego,

 • wykonuje dzielenie z resztą (proste przykłady),

 • zna i stosuje cechy podzielności przez 2, 5 i 10,

 • dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe,

 • zna, rysuje i oznacza prostą, półprostą i odcinek,

 • rozróżnia wzajemne położenie dwóch prostych i odcinków na płaszczyźnie,

 • wskazuje, w prostych przykładach, odcinki prostopadłe i równoległe w figurach płaskich,

 • rozwiązuje elementarne zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów,

 • rysuje koła i okręgi,

 • wskazuje i nazywa elementy koła i okręgu: środek, promień, średnicę, cięciwę, łuk,

 • rozpoznaje, wskazuje, rysuje i mierzy kąty ostre, proste i rozwarte,

 • posługuje się kątomierzem do mierzenia kątów wypukłych,

 • podaje przykłady figur płaskich,

 • wskazuje i nazywa elementy wielokątów: boki, wierzchołki, przekątne, kąty wewnętrzne,

 • rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny,

 • zna twierdzenie o sumie kątów w trójkącie,

 • rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny,

 • oblicza długości boków trójkąta równobocznego przy danym obwodzie,

 • rozpoznaje odcinki, które są wysokościami w trójkącie,

 • wskazuje wierzchołek, z którego poprowadzona jest wysokość, i bok, do którego jest ona prostopadła,

 • rysuje za pomocą ekierki wysokości w trójkącie ostrokątnym,

 • wskazuje boki prostopadłe, boki równoległe i przekątne w prostokątach i równoległobokach,

 • oblicza obwody czworokątów,

 • rozpoznaje i rysuje wysokości równoległoboku, trapezu,

 • wskazuje trapezy wśród innych figur,

 • rysuje trapezy przy danych długościach podstaw,

 • wybiera spośród podanych figur te, które mają oś symetrii,

 • zapisuje ułamek w postaci dzielenia,

 • zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane,

 • porównuje ułamki o tym samym mianowniku,

 • rozszerza ułamki do wskazanego mianownika,

 • skraca ułamki w prostych wypadkach,

 • dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o jednakowych mianownikach,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków

 • jednakowych mianownikach,

 • w prostych przykładach dodaje i odejmuje ułamki ze sprowadzeniem ich do wspólnego mianownika,

 • mnoży ułamek lub liczbę mieszaną przez liczbę naturalną z wykorzystaniem skracania,

 • mnoży ułamki z wykorzystaniem skracania,

 • znajduje odwrotności ułamków, liczb naturalnych i liczb mieszanych,

 • dzieli ułamki z wykorzystaniem skracania,

 • zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego,

 • zamienia ułamek zwykły na dziesiętny przez rozszerzanie ułamka,

 • odczytuje i zapisuje słownie ułamki dziesiętne,

 • w prostych wypadkach zapisuje cyframi ułamki dziesiętne zapisane słownie,

 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,

 • mnoży i dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000,

 • mnoży pisemnie ułamki dziesiętne,

 • dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez jednocyfrową liczbę naturalną,

 • potrafi posługiwać się kalkulatorem (bez wykorzystywania funkcji pamięci),

 • zamienia jednostki czasu (godziny na minuty, minuty na sekundy, kwadranse na minuty, godziny

 • na kwadranse),

 • zna podstawowe jednostki masy, monetarne (polskie) i długości,

 • zamienia mniejsze jednostki na większe,

 • oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb naturalnych,

 • odczytuje dane z tabeli,

 • zamienia procenty na ułamki,

 • określa, czy zamalowano 25%, 50%, 75%, 100% figury,

 • oblicza pozostałą część jako procent całości,

 • odczytuje dane z diagramów w prostych wypadkach,

 • oblicza pole prostokąta jako iloczyn długości boków,

 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola równoległoboku,

 • oblicza pole trójkąta przy danym boku i odpowiadającej mu wysokości,

 • odczytuje liczby całkowite z osi liczbowej,

 • zaznacza na osi liczbowej podane liczby całkowite,

 • rozróżnia i wskazuje elementy brył: krawędzie, wierzchołki, ściany boczne, podstawy,

 • rozróżnia graniastosłupy i ostrosłupy w otoczeniu oraz na rysunkach,

 • zna podstawowe jednostki objętości,

 • oblicza objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych,

 • oblicza objętość prostopadłościanu złożonego z sześcianów jednostkowych.

OCENA DOSTATECZNA

Obejmuje wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.Uczeń (oprócz wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą):

 • zaznacza na osi liczbowej punkty spełniające określone warunki,

 • zna i rozumie istotę zapisu dziesiętnego i pozycyjnego,

 • potrafi stosować skróty w zapisie liczb naturalnych (np. 3 tys.; 1,54 mln),

 • odczytuje liczby zapisane cyframi rzymskimi,

 • zapisuje wiek na podstawie podanego roku,

  • zna i stosuje w obliczeniach przemienność i łączność dodawania oraz mnożenia,

  • stosuje rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu liczb dwucyfrowych przez liczby jednocyfrowe,

  • mnoży liczby zakończone zerami, pomijając zera przy mnożeniu i dopisując je w wyniku,

  • dzieli liczby zakończone zerami, pomijając taką samą liczbę zer na końcu w dzielnej i dzielniku,

  • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,

  • zapisuje potęgi w postaci iloczynu,

  • zapisuje iloczyn tych samych czynników w postaci potęgi,

  • oblicza potęgi liczb, także z wykorzystaniem kalkulatora,

  • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem potęgowania,

  • oblicza wartość trzydziałaniowego wyrażenia arytmetycznego, zawierającego również nawiasy,

  • dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania tekstowego,

  • szacuje wynik pojedynczego działania dodawania lub odejmowania przez stosowanie zaokrągleń liczb,

  • stosuje szacowanie w sytuacjach praktycznych,

  • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,

  • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego,

  • zna i stosuje cechy podzielności przez 3 i 9,

  • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą i interpretuje wynik działania stosownie do treści zadania,

  • wskazuje w zbiorze liczb liczby złożone na podstawie cech podzielności przez 2, 3, 5, 10,

  • zapisuje liczbę dwucyfrową w postaci iloczynu czynników pierwszych,

  • znajduje brakujący czynnik w iloczynie oraz dzielnik lub dzielną w ilorazie,

  • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia pisemnego,

  • rozwiązuje typowe zadania dotyczące punktów, odcinków, półprostych i prostych,

  • wskazuje odcinki przystające,

  • znajduje odległość między dwoma punktami,

  • rozumie definicję koła i okręgu,

  • stosuje znane własności koła i okręgu do rozwiązywania prostych zadań geometrycznych,

  • rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty pełne, półpełne, wklęsłe i wypukłe,

  • rozpoznaje kąty wierzchołkowe, przyległe i dopełniające do 360˚,

  • rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów,

  • szacuje miary kątów przedstawionych na rysunku,

  • rysuje kąty o danej mierze, mniejszej niż 180˚,

  • rozwiązuje elementarne zadania rysunkowe dotyczące obliczania miar kątów,

  • oblicza wymiary figur geometrycznych i obiektów w skali,

  • stosuje nierówność trójkąta,

  • rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów w trójkącie, stosując twierdzenie o sumie ich miar,

  • oblicza obwód trójkąta, mając dane zależności między jego bokami,

  • wskazuje różne rodzaje trójkątów jako części innych wielokątów,

  • rysuje różne rodzaje trójkątów,

  • rysuje za pomocą ekierki wysokości w trójkącie ostrokątnym i prostokątnym,

  • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem wysokości trójkąta,

  • rysuje kwadrat o danym obwodzie oraz prostokąt o danym obwodzie i danym jednym boku,

  • oblicza miary kątów w równoległoboku,

  • oblicza długość boku rombu przy danym obwodzie,

  • rysuje równoległobok przy danym boku i danej wysokości prostopadłej do tego boku,

  • rozpoznaje rodzaje trapezów,

  • rysuje trapezy przy danych długościach podstawi wysokości,

  • oblicza długości brakujących odcinków w trapezie,

  • wskazuje poznane czworokąty jako części innych figur,

  • wykorzystuje twierdzenie o sumie miar kątów w czworokącie do obliczania brakujących miar kątów w czworokącie,

  • zapisuje w postaci ułamków rozwiązania elementarnych zadań tekstowych,

  • doprowadza ułamki właściwe do postaci nieskracalnej, a ułamki niewłaściwe i liczby mieszane do najprostszej postaci,

  • porównuje ułamki o takich samych licznikach,

  • rozszerza ułamki do wskazanego licznika,

  • znajduje licznik lub mianownik ułamka równego danemu po skróceniu lub rozszerzeniu,

  • sprowadza ułamki do wspólnego mianownika,

  • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach,

  • dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o różnych mianownikach,

  • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach,

  • oblicza ułamek liczby naturalnej,

  • mnoży liczby mieszane, stosując skracanie,

  • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków i liczb mieszanych,

  • dzieli liczby mieszane, stosując skracanie,

  • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków,

  • oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń na ułamkach zwykłych, stosując ułatwienia – przemienność i skracanie,

  • zapisuje cyframi ułamki dziesiętne zapisane słownie,

  • zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej,

  • porównuje ułamki dziesiętne,

  • zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne skończone,

  • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci,

  • znajduje dopełnienie ułamka dziesiętnego do pełnych całości,

  • oblicza składnik sumy w dodawaniu oraz odjemną lub odjemnik w odejmowaniu ułamków dziesiętnych,

  • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych,

  • odczytuje z osi liczbowej brakujące ułamki dziesiętne,

  • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych,

  • dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną,

  • dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną,

  • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych i porównywania ilorazowego,

  • zamienia jednostki zapisane za pomocą ułamka dziesiętnego na jednostki mieszane lub mniejsze jednostki,

  • wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, posługując się kalkulatorem,

  • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem jednostek, np.: koszt zakupu przy danej cenie za kilogram lub metr,

  • przelicza jednostki masy, długości i czasu,

  • oblicza upływ czasu między wskazaniami zegara z przekroczeniem godziny,

  • rozwiązuje elementarne zadania dotyczące czasu z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach, na diagramach i w kalendarzu,

  • rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach, na rysunkach, diagramach, mapach i planach,

  • oblicza rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą mianowaną,

  • oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb naturalnych,

  • rozwiązuje zadania tekstowe polegające na obliczeniu średniej arytmetycznej,

  • określa, jaki procent figury zamalowano,

  • oblicza 1%, 10%, 25%, 50%, 75% i 100% liczby naturalnej,

  • zamienia procent na ułamek w prostych wypadkach,

  • oblicza procent liczby z wykorzystaniem kalkulatora,

  • redukuje jednomiany podobne znajdujące się po jednej stronie równania,

  • oblicza wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych,

  • sprawdza, czy dana liczba jest pierwiastkiem równania,

  • rozwiązuje równania typu 2 · x + 3 = 7,

  • na płaszczyźnie z wprowadzonym kartezjańskim układem współrzędnych odczytuje i zaznacza punkty o danych współrzędnych całkowitych,

  • oblicza pola figur znajdujących się na kratownicy,

  • wykorzystuje pole prostokąta do obliczania pól innych figur,

  • mierzy przedmioty w kształcie prostokąta i oblicza ich pole,

  • oblicza pole i obwód prostokąta przy danym jednym boku i zależności (ilorazowej lub różnicowej) drugiego boku,

  • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta,

  • oblicza pole równoległoboku i rombu narysowanych na papierze w kratkę z możliwością odczytania potrzebnych wymiarów,

  • oblicza pole i obwód równoległoboku na podstawie danych długości boków i wysokości,

  • zna i stosuje wzór na obliczanie pola rombu z wykorzystaniem długości przekątnych,

  • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu,

  • zna i stosuje wzór na obliczanie pola trójkąta,

  • oblicza pole trójkąta umieszczonego na kratownicy z możliwością odczytania potrzebnych długości,

  • oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych,

  • zna i stosuje wzór na obliczanie pola trapezu,

  • oblicza pole trapezu umieszczonego na kratownicy z możliwością odczytania potrzebnych długości,

  • wyznacza liczby przeciwne do danych,

  • porównuje liczby całkowite,

  • rozwiązuje zadania na podstawie danych przedstawionych w tabeli, na mapie pogody,

  • dodaje liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe,

  • określa znak sumy dwóch liczb całkowitych wielocyfrowych,

  • oblicza za pomocą osi liczbowej różnicę między liczbami całkowitymi,

  • oblicza różnicę między wartościami temperatury wyrażonej za pomocą liczb całkowitych,

  • wykonuje proste działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych,

  • rysuje rzuty graniastosłupów i ostrosłupów,

  • dobiera jednostkę do pomiaru objętości danego przedmiotu,

  • oblicza objętość prostopadłościanu i sześcianu jako iloczyn długości krawędzi,

  • rozumie pojęcie siatki prostopadłościanu,

  • rysuje siatkę sześcianu o podanej długości krawędzi.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna