Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne oceny


Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IVPobieranie 2.97 Mb.
Strona27/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36

Matematyka

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IV

Dział I – Liczby naturalne – część 1

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: • odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki)

 • odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000)

 • zapisuje cyframi liczby podane słowami (w zakresie 1 000 000)

 • dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego

 • odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego

 • mnoży liczby jednocyfrowe

 • dzieli liczby dwucyfrowe przez liczby jednocyfrowe (w zakresie tabliczki mnożenia)

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: • zaznacza podane liczby naturalne na osi liczbowej

 • odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi

 • zapisuje cyframi liczby podane słowami, zapisuje słownie i cyframi kwoty złożone z banknotów i monet o podanych nominałach

 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego

 • stosuje prawa łączności i przemienności dodawania (mnożenia)

 • oblicza składnik, gdy jest podana suma i drugi składnik (w zakresie 100)

 • oblicza odjemną, gdy jest podany odjemnik i różnica (w zakresie 100)

 • oblicza odjemnik, gdy jest podana odjemna i różnica (w zakresie 100)

 • oblicza jeden czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn (w zakresie 100)

 • oblicza dzielną, gdy dane są dzielnik i iloraz (w zakresie 100)

 • oblicza dzielnik, gdy dane są dzielna i iloraz (w zakresie 100)

 • wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej

 • wykonuje dzielenie z resztą (w zakresie 100)

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia lub dzielenia z resztą

 • dzieli liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową (w zakresie 100)

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: • dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego

 • mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe (w zakresie 100)

 • rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

 • ustala jednostkę na osi liczbowej na podstawie podanych współrzędnych punktów

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe

Uczeń otrzymuje ocenę celująca, jeśli: • rozwiązuje problemowe zadania tekstowe

 • ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne

 • rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje poznaną wiedzę,

 • rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności


Dział II – Liczby naturalne – część 2

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: • zamienia jednostki czasu (godziny na minuty, minuty na sekundy, kwadranse na minuty, godziny na kwadranse)

 • zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze

 • oblicza upływ czasu, np. od 12.30 do 12.48

 • zna cyfry rzymskie (I, V, X)

 • zapisuje cyframi rzymskimi liczby naturalne (do 12) zapisane cyframi arabskimi

 • podaje czas trwania roku zwykłego i roku przestępnego (liczbę dni)

 • spośród podanych liczb wybiera liczby podzielne przez 10, przez 5, przez 2

 • przedstawia drugą i trzecią potęgę za pomocą iloczynu takich samych czynników

 • oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych

 • mnoży i dzieli liczby zakończone zerami przez liczby jednocyfrowe

 • szacuje wynik dodawania dwóch liczb dwu- lub trzycyfrowych

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: • oblicza upływ czasu, np. od 14.29 do 15.25

 • zapisuje cyframi rzymskimi liczby naturalne (do 39) zapisane cyframi arabskimi

 • zapisuje daty z wykorzystaniem cyfr rzymskich

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych

 • przypisuje podany rok do odpowiedniego stulecia

 • oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej

 • zapisuje iloczyn takich samych dwóch lub trzech czynników za pomocą potęgi

 • podaje przykłady liczb podzielnych przez 10, przez 100, przez 5, przez 2

 • wybiera spośród podanych liczb liczby podzielne przez 9, przez 3

 • mnoży i dzieli liczby z zerami na końcu

 • oblicza wartości trójdziałaniowych wyrażeń arytmetycznych

 • szacuje wynik odejmowania dwóch liczb (dwucyfrowych, trzycyfrowych)

 • szacuje wynik mnożenia dwóch liczb

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: • wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe

 • zapisuje cyframi arabskimi liczby do 39 zapisane cyframi rzymskimi

 • podaje przykłady liczb podzielnych przez 4, przez 25,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 10, przez 100, przez 5, przez 2,

 • oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: • wyznacza liczbę naturalną, znając jej kwadrat, np. 25, 49

 • oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego

 • stosuje cechy podzielności przy wyszukiwaniu liczb spełniających dany warunek

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami

Uczeń otrzymuje ocenę celująca, jeśli: • rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje poznaną wiedzę,

 • rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności

 • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi

 • przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład


Dział III – Działania pisemne

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: • dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych

 • mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

 • mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe

 • mnoży pisemnie liczby zakończone zerami

 • dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe

 • sprawdza poprawność wykonanych działań

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: • mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe

 • korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnej, gdy są podane odjemnik i różnica

 • korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnika, gdy są podane odjemna i różnica

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenie przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania sposobem pisemnym

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym

Uczeń otrzymuje ocenę celująca, jeśli: • rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje poznaną wiedzę,

 • rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności

 • układa i rozwiązuje zadania dotyczące różnych zagadnień i pojęć matematycznych,

Dział IV – Figury geometryczne – część 1

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: • rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: punkt, odcinek, prostą

 • wskazuje punkty należące do odcinka i do prostej

 • wskazuje na rysunku proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe

 • rysuje odcinek o podanej długości

 • rozróżnia wśród czworokątów prostokąty i kwadraty

 • rysuje prostokąty, których wymiary są wyrażone taką samą jednostką

 • rysuje kwadraty o podanych wymiarach

 • rysuje przekątne prostokątów

 • wyróżnia wśród innych figur wielokąty i podaje ich nazwy

 • wymienia różne jednostki długości

 • oblicza obwód wielokąta, którego długości boków są wyrażone taką samą jednostką

 • wybiera spośród podanych figur te, które mają oś symetrii

 • wskazuje środek, promień i średnicę koła i okręgu

 • rysuje okrąg i koło o danym promieniu i o danej średnicy

 • rysuje odcinek o podanej długości w podanej skali

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: • rysuje prostą równoległą i prostą prostopadłą do danej prostej

 • rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem własności boków i kątów prostokąta i kwadratu

 • podaje liczbę przekątnych w wielokącie

 • zamienia jednostki długości, np. metry na centymetry, centymetry na milimetry

 • rysuje osie symetrii figury

 • podaje zależność między promieniem a średnicą koła i okręgu

 • oblicza wymiary figur geometrycznych i obiektów w skali wyrażonej niewielkimi liczbami naturalnymi

 • oblicza w prostych przypadkach rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą mianowaną

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: • rysuje odcinek równoległy i odcinek prostopadły do danego odcinka

 • wymienia własności boków i kątów prostokąta i kwadratu

 • rysuje wielokąty spełniające określone warunki

 • oblicza długość boku prostokąta przy danym obwodzie i drugim boku

 • rysuje figurę mającą dwie osie symetrii

 • oblicza rzeczywiste wymiary obiektów, znając ich wymiary w podanej skali

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielokątów, koła i okręgu

 • rysuje figurę symetryczną z zadanymi osiami symetrii

 • dobiera skalę do narysowanych przedmiotów

 • wyznacza rzeczywistą odległość między obiektami na planie i na mapie, posługując się skalą mianowaną i liczbową

Uczeń otrzymuje ocenę celująca, jeśli: • rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów,

 • rozwiązuje zadania problemowe,

 • kreśli okrąg o danej cięciwie,

 • symboliczne oznacza okręgi i koła,

 • rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje poznaną wiedzę,

 • interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania,

 • przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład.

Dział V – Ułamki zwykłe

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: • wskazuje i nazywa: licznik, mianownik, kreskę ułamkową

 • odczytuje i zapisuje ułamki zwykłe (słownie i cyframi)

 • porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach

 • przedstawia ułamek właściwy w postaci ilorazu

 • zapisuje iloraz w postaci ułamka zwykłego

 • rozszerza i skraca ułamek zwykły przez podaną liczbę

 • dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: • zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane

 • zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe

 • dodaje ułamki zwykłe do całości

 • odejmuje ułamki zwykłe od całości

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i z zastosowaniem odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

 • mnoży ułamek zwykły przez liczbę naturalną bez przekraczania jedności

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: • zaznacza na osi liczbowej ułamki zwykłe

 • dodaje lub odejmuje liczby mieszane o takich samych mianownikach

 • porównuje ułamki zwykłe o takich samych licznikach

 • rozwiązuje zadania, wykorzystując rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych

 • mianownikach oraz mnożenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: • porównuje liczby mieszane i ułamki niewłaściwe

 • doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej

Uczeń otrzymuje ocenę celująca, jeśli: • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują ułamki zwykłe

 • układa i rozwiązuje zadania dotyczące różnych zagadnień i pojęć matematycznych,

 • ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne.

 • rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności

 • rozwiązuje zadania problemowe

Dział VI – Ułamki dziesiętne

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: • odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny

 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym – proste przypadki

 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci – proste przypadki

 • mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 – proste przypadki (bez dopisywania dodatkowych zer)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: • porównuje ułamki dziesiętne

 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym

 • mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 (z dopisywaniem dodatkowych zer)

 • zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły (liczbę mieszaną), a ułamek zwykły (liczbę mieszaną) na ułamek dziesiętny – proste przypadki

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: • zaznacza na osi liczbowej ułamki dziesiętne

 • porządkuje ułamki dziesiętne według podanych kryteriów

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

 • zamienia jednostki długości i masy z wykorzystaniem ułamków dziesiętnych

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: • zamienia ułamki zwykłe (liczby mieszane) na ułamki dziesiętne metodą rozszerzania

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem zamiany ułamków

 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

Uczeń otrzymuje ocenę celująca, jeśli: • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują ułamki dziesiętne

 • układa i rozwiązuje zadania dotyczące różnych zagadnień i pojęć matematycznych,

 • ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne.

 • rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności

 • rozwiązuje zadania problemowe,Dział VII – Figury geometryczne – część 2

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: • mierzy i porównuje pola figur za pomocą kwadratów jednostkowych

 • wymienia podstawowe jednostki pola

 • wskazuje przedmioty, które mają kształt: prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa, walca, stożka, kuli

 • wymienia podstawowe jednostki objętości

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: • oblicza pole prostokąta i kwadratu, których wymiary są wyrażone tą samą jednostką

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta

 • opisuje prostopadłościan i sześcian, wskazując wierzchołki, krawędzie, ściany

 • opisuje graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie, wierzchołki

 • mierzy objętość sześcianu sześcianem jednostkowym

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: • oblicza pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach

 • szacuje wymiary oraz pole powierzchni określonych obiektów

 • rysuje figurę o danym polu

 • rysuje rzut sześcianu

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: • oblicza obwód kwadratu przy danym polu

 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające obliczenia pola kwadratu lub prostokąta

 • rysuje rzut prostopadłościanu i graniastosłupa

 • określa objętość prostopadłościanu za pomocą sześcianów jednostkowych

 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wyznaczenia objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych

 • porównuje własności graniastosłupa z własnościami ostrosłupa

Uczeń otrzymuje ocenę celująca, jeśli: • układa i rozwiązuje zadania dotyczące różnych zagadnień i pojęć matematycznych,

 • rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa V
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Obejmuje wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.Uczeń:

 • dodaje, odejmuje liczby naturalne w zakresie 200,

 • mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 100,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,

 • odczytuje drugie i trzecie potęgi,

 • zapisuje iloczyn dwóch lub trzech tych samych czynników w postaci potęgi,

 • zna i stosuje właściwą kolejność działań w wyrażeniach dwudziałaniowych,

 • zna cyfry rzymskie (I, V, X),

 • zapisuje cyframi rzymskimi liczby zapisane cyframi arabskimi do 39,

 • dodaje i odejmuje pisemnie liczby trzy- i czterocyfrowe,

 • sprawdza wynik odejmowania poprzez dodawanie,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,

 • mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego,

 • podaje wielokrotności danej liczby jednocyfrowej,

 • wykonuje dzielenie z resztą (proste przykłady),

 • zna i stosuje cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10 i 100,

 • dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe,

 • zna pojęcie prostej, półprostej i odcinka,

 • rysuje i oznacza prostą, półprostą i odcinek,

 • rozróżnia wzajemne położenia dwóch prostych na płaszczyźnie,

 • wskazuje proste lub odcinki równoległe i prostopadłe,

 • rozwiązuje elementarne zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów,

 • rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty ostre, proste, rozwarte,

 • posługuje się kątomierzem do mierzenia kątów wypukłych,

 • rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny,

 • zna twierdzenie o sumie kątów w trójkącie,

 • rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny,

 • oblicza długości boków trójkąta równobocznego przy danym obwodzie,

 • rozpoznaje odcinki, które są wysokościami w trójkącie,

 • wskazuje wierzchołek, z którego wychodzi wysokość, i bok, na który jest opuszczona,

 • rysuje przy użyciu ekierki wysokość w trójkącie ostrokątnym,

 • wskazuje boki prostopadłe, boki równoległe, przekątne w prostokątach i równoległobokach,

 • oblicza obwód rombu, równoległoboku,

 • rozpoznaje wysokości równoległoboku,

 • rysuje co najmniej jedną wysokość równoległoboku,

 • wskazuje trapezy wśród innych figur,

 • rysuje trapezy przy danych długościach podstaw,

 • zapisuje ułamek w postaci dzielenia,

 • zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane,

 • porównuje ułamki o tym samym mianowniku,

 • rozszerza ułamki do wskazanego mianownika,

 • skraca ułamki w prostych przypadkach,

 • dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o jednakowych mianownikach,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach,

 • dodaje i odejmuje ułamki ze sprowadzeniem do wspólnego mianownika jednego z ułamków,

 • mnoży ułamek lub liczbę mieszaną przez liczbę naturalną, z wykorzystaniem skracania przy mnożeniu,

 • mnoży ułamki stosując przy tym skracanie,

 • znajduje odwrotności ułamków, liczb naturalnych i liczb mieszanych,

 • dzieli ułamki, stosując przy tym skracanie,

 • zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego,

 • zamienia ułamek zwykły na dziesiętny poprzez rozszerzanie ułamka,

 • odczytuje i zapisuje słownie ułamki dziesiętne,

 • słownie zapisane ułamki dziesiętne zapisuje cyframi (proste przypadki),

 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,

 • mnoży i dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000,

 • mnoży pisemnie ułamki dziesiętne,

 • dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez jednocyfrową liczbę naturalną,

 • zna podstawowe jednostki masy, monetarne (polskie), długości i zależności między nimi,

 • zamienia mniejsze jednostki na większe,

 • oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara bez przekraczania godziny,

 • oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny bez przekraczania godziny,

 • oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych,

 • odczytuje dane z tabel,

 • zamienia procenty na ułamki,

 • określa czy zamalowano 50% figury,

 • oblicza pozostałą ilość jako procent całości,

 • odczytuje dane z diagramów w prostych przypadkach,

 • zna i rozumie pojęcie pola figury jako liczby kwadratów jednostkowych,

 • oblicza pole prostokąta jako iloczyn długości boków,

 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola równoległoboku,

 • oblicza pole trójkąta przy danym boku i odpowiadającej mu wysokości,

 • odczytuje liczby całkowite z osi liczbowej,

 • zaznacza na osi liczbowej podane liczby całkowite,

 • rozróżnia i wskazuje krawędzie, wierzchołki, ściany boczne, podstawy brył,

 • rozróżnia graniastosłupy, ostrosłupy, prostopadłościany w otoczeniu i na rysunkach,

 • rysuje siatkę sześcianu i prostopadłościanu,

 • zna podstawowe jednostki objętości,

 • oblicza objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych,

 • oblicza objętość prostopadłościanu, złożonego z sześcianów jednostkowych.


OCENA DOSTATECZNA

Obejmuje wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.Uczeń (oprócz wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą):

 • zna i stosuje w obliczeniach przemienność i łączność dodawania i mnożenia,

 • stosuje rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe,

 • mnoży liczby zakończone zerami, pomijając zera przy mnożeniu i dopisując w wyniku,

 • dzieli liczby zakończone zerami, pomijając tyle samo zer w dzielnej i dzielniku,

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia

 • i dzielenia liczb naturalnych,

 • zapisuje potęgę w postaci iloczynu,

 • zapisuje iloczyn tych samych czynników w postaci potęgi,

 • oblicza potęgi liczb, także z wykorzystaniem kalkulatora,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem potęgowania,

 • oblicza wartość trójdziałaniowego wyrażenia arytmetycznego,

 • dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania tekstowego,

 • zapisuje cyframi arabskimi liczby zapisane cyframi rzymskimi (w zakresie do 39),

 • szacuje wynik pojedynczego działania dodawania lub odejmowania poprzez stosowanie zaokrągleń liczb,

 • stosuje szacowanie w sytuacjach praktycznych (czy starczy pieniędzy na zakup, ile pieniędzy zostanie),

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego,

 • zna i stosuje cechy podzielności przez 4 i 25,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą i interpretuje wynik działania stosownie do treści zadania,

 • wskazuje w zbiorze liczb liczby złożone na podstawie cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25 i 100,

 • zapisuje liczbę dwucyfrową w postaci iloczynu czynników pierwszych,

 • znajduje brakujący czynnik w iloczynie, dzielnik lub dzielną w ilorazie,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia pisemnego,

 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów,

 • rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty pełne, półpełne, wklęsłe,

 • rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe,

 • rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów,

 • szacuje miary kątów przedstawionych na rysunku,

 • rysuje kąty o zadanej mierze, mniejszej niż 180°,

 • rozwiązuje elementarne zadania rysunkowe dotyczące obliczania miar kątów,

 • stosuje nierówność trójkąta,

 • rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów w trójkącie,

 • oblicza obwody trójkątów, mając dane zależności między bokami,

 • wskazuje różne rodzaje trójkątów jako części innych wielokątów,

 • rysuje różne rodzaje trójkątów,

 • rysuje przy użyciu ekierki wysokości w trójkącie ostrokątnym i prostokątnym,

 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem wysokości trójkąta,

 • rysuje kwadrat o danym obwodzie, prostokąt o danym obwodzie i danym jednym boku,

 • oblicza miary kątów w równoległoboku,

 • oblicza długość boku rombu przy danym obwodzie,

 • rysuje równoległobok przy danym boku i danej wysokości prostopadłej do tego boku,

 • rozpoznaje rodzaje trapezów,

 • rysuje trapezy przy danych długościach podstaw i wysokości,

 • oblicza długości brakujących odcinków w trapezie,

 • wskazuje poznane czworokąty jako części innych figur,

 • wykorzystuje twierdzenie o sumie kątów w czworokącie do obliczania miary brakujących kątów w czworokącie,

 • zapisuje w postaci ułamka rozwiązania elementarnych zadań tekstowych,

 • doprowadza ułamki właściwe do postaci nieskracalnej, a ułamki niewłaściwe i liczby mieszane do najprostszej postaci,

 • porównuje ułamki o tym samym liczniku,

 • rozszerza ułamki do wskazanego licznika,

 • znajduje licznik lub mianownik ułamka równego danemu po skróceniu lub rozszerzeniu,

 • sprowadza ułamki do wspólnego mianownika,

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków

 • jednakowych mianownikach,

 • dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o różnych mianownikach,

 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach,

 • oblicza ułamek liczby naturalnej,

 • mnoży liczby mieszane, stosując przy tym skracanie,

 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków, liczb mieszanych,

 • dzieli liczby mieszane, stosując przy tym skracanie,

 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków,

 • oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń na ułamkach zwykłych, stosując przy tym ułatwienia (przemienność, skracanie),

 • słownie zapisane ułamki dziesiętne zapisuje przy pomocy cyfr (trudniejsze sytuacje, np. trzy i cztery setne),

 • zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej,

 • porównuje ułamki dziesiętne,

 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci,

 • znajduje dopełnienie ułamka dziesiętnego do pełnych całości,

 • oblicza składnik sumy w dodawaniu, odjemną lub odjemnik w odejmowaniu ułamków dziesiętnych,

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych,

 • odczytuje z osi liczbowej brakujące ułamki dziesiętne,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych,

 • dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną,

 • dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych

 • i porównywania ilorazowego,

 • zamienia jednostki zapisane ułamkiem dziesiętnym na jednostki mieszane lub mniejsze jednostki,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem jednostek (np. koszt zakupu przy

 • danej cenie za kg lub metr),

 • oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara z przekraczaniem godziny,

 • oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny z przekraczaniem godziny (bez przekraczania doby),

 • oblicza datę po upływie podanej ilości dni od podanego dnia,

 • rozwiązuje elementarne zadania dotyczące czasu, z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach i kalendarzu,

 • oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb naturalnych,

 • rozwiązuje zadania tekstowe polegające na obliczaniu średniej arytmetycznej (np. średnia odległość, waga),

 • rozwiązuje zadania z wykorzystaniem danych przedstawionych w tabeli,

 • określa, jaki procent figury zamalowano (10%, 25%, 100%),

 • oblicza 1%, 10%, 25%, 50% i 100% z liczby naturalnej,

 • oblicza pola figur znajdujących się na kratownicy przy wielkości kratki 1 cm2 oraz przy wielkości cm2,

 • wykorzystuje pole prostokąta do obliczania pól innych figur,

 • mierzy przedmioty o kształcie prostokąta i oblicza ich pole,

 • oblicza pole i obwód prostokąta przy danym jednym boku i zależności (ilorazowej lub różnicowej) drugiego boku,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta,

 • oblicza pole równoległoboku i rombu narysowanych na kratownicy z możliwością odczytania potrzebnych wymiarów,

 • oblicza pole i obwód równoległoboku na podstawie danych długości boków i wysokości,

 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola rombu z wykorzystaniem długości przekątnych,

 • rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu,

 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola trójkąta,

 • oblicza pole trójkąta umieszczonego w kratownicy z możliwością odczytania potrzebnych długości,

 • oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych,

 • zna i stosuje wzór na obliczanie pola trapezu,

 • oblicza pole trapezu umieszczonego w kratownicy z możliwymi do odczytania potrzebnymi długościami odcinków,

 • wyznacza liczby przeciwne do danych,

 • porównuje liczby całkowite,

 • rozwiązuje zadania w oparciu o dane zestawione w tabeli, na mapie pogody,

 • dodaje liczby całkowite jednocyfrowe,

 • określa znak sumy dwóch liczb całkowitych wielocyfrowych,

 • oblicza za pomocą osi liczbowej różnicę między liczbami całkowitymi,

 • oblicza różnicę między temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych,

 • wykonuje proste działania dodawania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych,

 • rysuje rzuty prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów,

 • dobiera jednostkę do pomiaru objętości podanego przedmiotu,

 • oblicza objętości prostopadłościanu i sześcianu jako iloczynu długości krawędzi,

 • rozumie pojęcie siatki prostopadłościanu,

 • rysuje siatkę sześcianu i prostopadłościanu o podanej długości krawędzi.Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna