Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne oceny



Pobieranie 2,97 Mb.
Strona25/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   36

UNIT 1

 • Uczeń przedstawia miejsca i sposoby spędzania czasu (szkoła, dom, sklep itp.)popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale (spędzanie czasu wolnego) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane ze spędzaniem czasu wolnego ,zakazami i nakazami, propozycjami popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej ze spędzaniem czasu wolnego, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane struktury gramatyczne z rozdziału 1, ( czas teraźniejszy prosty „Present Simple), popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń tworzy wypowiedź pisemną na temat swoich upodobań

 • Uczeń czyta tekst o typowym brytyjskim nastolatku



UNIT 2

 • Uczeń potrafi porozumiewać się za pomocą pisemnych form wypowiedzi takich jak list email, list tradycyjny, kartka pocztowa, popełniając liczne błędy językowe.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 ( przymiotniki) wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów językowych, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie telefonicznej (wyrażanie planów) korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane środki językowe z rozdziału 2( przymiotniki, zwroty potrzebne podczas prostej rozmowy telefonicznej oraz struktury stosowane w pisemnych formach wypowiedzi, czas teraźniejszy złożony Present Continuous, zasady ortograficzne) popełniając bardzo liczne błędy

 • Uczeń opisuje ankietę popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń czyta ze słabym zrozumieniem tekst na temat programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych.


UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 ( przymiotniki opisujące miejsca i ludzi, wyrażanie upodobań, czasownik „być” w czasie przeszłym, prostym, Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne) wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń tworzy krótki opis ciekawego wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 • Uczeń w słabym stopniu rozumie wypowiedź pisemną na Święta Dziękczynienia

 • Uczeń poznaje postać Sherlocka Holmesa (ważnego elementu literackiego kultury brytyjskiej)



UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 ( czasowniki i przymiotniki opisujące ruch, przymiotniki i przysłówki, czas przeszły złożony Past Continuous) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z opisem fotografii, potrafi wyrazić zainteresowanie popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń tworzy opis sytuacji z przeszłości w oparciu o fotografię popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń czyta tekst na temat „Kultury Selfie” ,ze słabym zrozumieniem.


UNIT 5

 • .

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 ( jednostki miary , nazwy zawodów, budowa człowieka, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższymi wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z oszacowaniem ilości/miary, reaguje na propozycje korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane zawodami popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje i porównuje różne osoby popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 • Uczeń czyta tekst o słynnych sportowcach ze słabym zrozumieniem całości tekstu.



UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 (zdolności i umiejętności , sprzęt potrzebny podczas wypraw i wycieczek, wyrażanie przewidywań na przyszłość za pomocą konstrukcji „will”, , i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

 • Uczeń wydaje polecenia i instrukcje , porady popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń podaje instrukcje dotyczące bezpiecznego zachowania nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń pisze blog popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 • Uczeń słabo radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat słynnych odkrywców i badaczy.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 (muzyka, instrumenty, piosenki, gwiazdy i celebryci, przymiotniki opisujące ludzi, wyrażanie zamiarów na przyszłość za pomocą konstrukcji „going to” i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń opisuje ulubioną piosenkę/ utwór muzyczny, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane propozycjami spędzania wolnego czasu popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe

 • zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń słabo radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat młodego przedsiębiorcy



UNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8( uczucia i emocje, problemy ze zdrowiem, czas Present Perfect i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z odczuciami w różnych sytuacjach, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane odpowiedzią i reakcją na pojawiające się problemy popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń pisze list email używając zwrotów należących do języka młodzieżowego/potocznego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 • Uczeń słabo radzi sobie z całościowym rozumieniem tekstu dotyczącego sportów ekstremalnych


OCENA DOSTATECZNA
STARTER UNIT

 • -Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Starter Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z rodziną popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter Unit ( słownictwo związane z rodziną i szkołą) czasownik to be, zaimki dzierżawcze przymiotne zaimki pytające, czasownik „have got” oraz konstrukcja „there is/there are popełniając liczne błędy.


UNIT 1

 • Uczeń przedstawia miejsca i sposoby spędzania czasu (szkoła, dom, sklep itp.)popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale (spędzanie czasu wolnego) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając umiarkowanie dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane ze spędzaniem czasu wolnego ,zakazami i nakazami, propozycjami popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej ze spędzaniem czasu wolnego, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane struktury gramatyczne z rozdziału 1, ( czas teraźniejszy prosty „Present Simple), popełniając liczne błędy.

 • Uczeń tworzy wypowiedź pisemną na temat swoich upodobań popełniając liczne błędy.

 • Uczeń czyta tekst o typowym brytyjskim nastolatku z umiarkowanym zrozumieniem



UNIT 2

 • Uczeń potrafi porozumiewać się za pomocą pisemnych form wypowiedzi takich jak list email, list tradycyjny, kartka pocztowa, popełniając błędy językowe.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 ( przymiotniki) wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając umiarkowanie dużo błędów językowych, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie telefonicznej (wyrażanie planów) korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane środki językowe z rozdziału 2 ( przymiotniki, zwroty potrzebne podczas prostej rozmowy telefonicznej oraz struktury stosowane w pisemnych formach wypowiedzi, czas teraźniejszy złożony Present Continuous, zasady ortograficzne) popełniając dość liczne błędy

 • Uczeń opisuje ankietę popełniając dość liczne błędy.

 • Uczeń czyta z umiarkowanym zrozumieniem tekst na temat programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych


UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 ( przymiotniki opisujące miejsca i ludzi, wyrażanie upodobań, czasownik „być” w czasie przeszłym, prostym, Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne) wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń tworzy krótki opis ciekawego wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 • Uczeń w umiarkowanym stopniu rozumie wypowiedź pisemną na Święta Dziękczynienia

 • Uczeń poznaje postać Sherlocka Holmesa (ważnego elementu literackiego kultury brytyjskiej)



UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 ( czasowniki i przymiotniki opisujące ruch, przymiotniki i przysłówki, czas przeszły złożony Past Continuous) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z opisem fotografii, potrafi wyrazić zainteresowanie popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń tworzy opis sytuacji z przeszłości w oparciu o fotografię popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń czyta tekst na temat „Kultury Selfie” ,z umiarkowanym zrozumieniem.


UNIT 5

 • .

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 ( jednostki miary , nazwy zawodów, budowa człowieka, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższymi wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z oszacowaniem ilości/miary, reaguje na propozycje korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane zawodami popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje i porównuje różne osoby popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 • Uczeń czyta tekst o słynnych sportowcach z umiarkowanym zrozumieniem całości tekstu.



UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 (zdolności i umiejętności , sprzęt potrzebny podczas wypraw i wycieczek, wyrażanie przewidywań na przyszłość za pomocą konstrukcji „will”, , i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów

 • Uczeń wydaje polecenia i instrukcje , porady popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń podaje instrukcje dotyczące bezpiecznego zachowania nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń pisze blog popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 • Uczeń dostatecznie radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat słynnych odkrywców i badaczy.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 (muzyka, instrumenty, piosenki, gwiazdy i celebryci, przymiotniki opisujące ludzi, wyrażanie zamiarów na przyszłość za pomocą konstrukcji „going to” i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń opisuje ulubioną piosenkę/ utwór muzyczny, popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane propozycjami spędzania wolnego czasu popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

 • Uczeń dostatecznie radzi sobie ze zrozumieniem całości tekstu na temat młodego przedsiębiorcy



UNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8( uczucia i emocje, problemy ze zdrowiem, czas Present Perfect i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z odczuciami w różnych sytuacjach, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane odpowiedzią i reakcją na pojawiające się problemy popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń pisze list email używając zwrotów należących do języka młodzieżowego/potocznego, popełniając błędy językowe, które w umiarkowanym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 • Uczeń dostatecznie radzi sobie z całościowym rozumieniem tekstu dotyczącego sportów ekstremalnych




 • .


OCENA DOBRA

STARTER UNIT

 • -Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Starter Unit i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z rodziną popełniając błędy językowe, które nie wpływają znacząco na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Starter Unit ( słownictwo związane z rodziną i szkołą) czasownik to be, zaimki dzierżawcze przymiotne zaimki pytające, czasownik „have got” oraz konstrukcja „there is/there are popełniając nieliczne błędy.


UNIT 1

 • Uczeń przedstawia miejsca i sposoby spędzania czasu (szkoła, dom, sklep itp.)popełniając błędy językowe, które nie wpływają znacząco na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale (spędzanie czasu wolnego) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane ze spędzaniem czasu wolnego ,zakazami i nakazami, propozycjami popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają znacząco na zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie związanej ze spędzaniem czasu wolnego, , popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne z rozdziału 1, ( czas teraźniejszy prosty „Present Simple), popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń poprawnie tworzy wypowiedź pisemną na temat swoich upodobań popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń czyta ze zrozumieniem w stopniu dobrym tekst o typowym brytyjskim nastolatku .



UNIT 2

 • Uczeń potrafi porozumiewać się za pomocą pisemnych form wypowiedzi takich jak list email, list tradycyjny, kartka pocztowa, popełniając nieliczne błędy językowe.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 ( przymiotniki) wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie telefonicznej (wyrażanie planów) popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane środki językowe z rozdziału 2 ( przymiotniki, zwroty potrzebne podczas prostej rozmowy telefonicznej oraz struktury stosowane w pisemnych formach wypowiedzi, czas teraźniejszy złożony Present Continuous, zasady ortograficzne) popełniając nieliczne błędy

 • Uczeń poprawnie opisuje ankietę popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń czyta tekst na temat programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych ze zrozumieniem w stopniu dobrym.


UNIT 3

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 ( przymiotniki opisujące miejsca i ludzi, wyrażanie upodobań, czasownik „być” w czasie przeszłym, prostym, Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne) wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń poprawnie tworzy krótki opis ciekawego wydarzenia z przeszłości, popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń w dobrym stopniu rozumie wypowiedź pisemną na Święta Dziękczynienia

 • Uczeń poznaje postać Sherlocka Holmesa (ważnego elementu literackiego kultury brytyjskiej)



UNIT 4

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 ( czasowniki i przymiotniki opisujące ruch, przymiotniki i przysłówki, czas przeszły złożony Past Continuous) i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń poprawnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z opisem fotografii, potrafi wyrazić zainteresowanie popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie tworzy opis sytuacji z przeszłości w oparciu o fotografię popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń czyta tekst na temat „Kultury Selfie” ,z dobrym zrozumieniem.


UNIT 5


 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 ( jednostki miary , nazwy zawodów, budowa człowieka, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższymi wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając nieliczne błędy.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie związanej z oszacowaniem ilości/miary, reaguje na propozycje, popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane zawodami popełniając błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń poprawnie opisuje i porównuje różne osoby popełniając nieliczne błędy językowe, które nie wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwą formę i styl.

 • Uczeń czyta tekst o słynnych sportowcach z dobrym zrozumieniem całości tekstu.




1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna