Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona22/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36

UNIT 1

 • Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd różnych osób, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z proszeniem, pytaniem o zgodę.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could.

 • Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 2

 • Uczeń w sposób płynny opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner).

 • Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 3

 • Uczeń w sposób płynny opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń w sposób płynny swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were.

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 4

 • Uczeń w sposób płynny opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonane w przeszłości, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca.

 • Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 5

 • Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonane w przeszłości, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z kupowaniem biletu do kina.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń w sposób płynny porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą i warunkami pogodowymi.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 ( w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu i miejsc geograficznych), czas present simple, stopień wyższy przymiotników, konstrukcję as…as.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoją miejscowość, a także tekst opisujący pogodę w swojej miejscowości z ostatnich dwóch dni, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 8

 • Uczeń w sposób płynny porównuje różne osoby, miejsca, przedmioty i ilustracje, stosując właściwe konstrukcje gramatyczne i stopniowanie przymiotników, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń prowadzi rozmowę telefoniczną, podczas której przedstawia się, zostawia wiadomość, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z emocjami i uczuciami różnych osób w różnych sytuacjach.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy uczuć i emocji, nazwy chorób i dolegliwości), czas present simple, przymiotniki w stopniu najwyższym.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych kolorów i ich wpływu na swoje samopoczucie, temat wybranego filmu, który wywołał śmiech, smutek lub strach, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

OCENA CELUJĄCA:

WELCOME

 • Uczeń w sposób bezbłędny opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów.

 • Uczeń w sposób bezbłędny udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą ‘s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwości oraz czasownik modalny can.

UNIT 1

 • Uczeń w sposób bezbłędny opisuje wygląd różnych osób, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z proszeniem, pytaniem o zgodę.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could.

 • Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 2

 • Uczeń w sposób bezbłędny opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner).

 • Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 3

 • Uczeń w sposób bezbłędny opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń w sposób płynny swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were.

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 4

 • Uczeń w sposób bezbłędny opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń bezbłędnie opisuje czynności wykonane w przeszłości, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca.

 • Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 5

 • Uczeń bezbłędnie opisuje czynności wykonane w przeszłości, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z kupowaniem biletu do kina.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 6

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 7

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą i warunkami pogodowymi.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 ( w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu i miejsc geograficznych), czas present simple, stopień wyższy przymiotników, konstrukcję as…as.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoją miejscowość, a także tekst opisujący pogodę w swojej miejscowości z ostatnich dwóch dni, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

UNIT 8

 • Uczeń bezbłędnie porównuje różne osoby, miejsca, przedmioty i ilustracje, stosując właściwe konstrukcje gramatyczne i stopniowanie przymiotników, nie popełniając większych błędów.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń prowadzi rozmowę telefoniczną, podczas której przedstawia się, zostawia wiadomość, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając żadnych błędów.

 • Uczeń bezbłędnie udziela, pyta i prosi o informacje związane z emocjami i uczuciami różnych osób w różnych sytuacjach.

 • Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy uczuć i emocji, nazwy chorób i dolegliwości), czas present simple, przymiotniki w stopniu najwyższym.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych kolorów i ich wpływu na swoje samopoczucie, temat wybranego filmu, który wywołał śmiech, smutek lub strach, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VI

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME

 • Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie obecnie i w czasie przeszłym, stosując przyimki miejsca i konstrukcję There was/were, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w obecnej chwili, relacjonuje przeszłe wydarzenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., słownictwo związane z opisywaniem wyglądu, nazwy obowiązków domowych, pomieszczeń, mebli, przedmiotów i sprzętów domowych, nazwy środków transportu, nazwy zawodów, programów telewizyjnych, gatunków filmowych, słownictwo związane z pogodą i geografią, nazwy uczuć, emocji, nazwy chorób i dolegliwości, nazwy produktów spożywczych), czas present simple, past simple, przyimki miejsca, konstrukcję There was/were, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1

 • . Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując symptomy chorób i dolegliwości, prosi o pomoc i o radę, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami dotyczącymi wykonywania różnych czynności ruchowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy czynności ruchowych, nazwy dolegliwości i chorób), czas present simple, czas past simple, czasowniki modalne can, should, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym udziela rady w sprawie opisanego problemu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 2

 • Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, a także starożytne zabytki w ramach ulotki turystycznej, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą Amiszów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń pyta i udziela informacji związanej z związanych z wskazywaniem drogi do wybranych miejsc w mieście, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z różnymi miejscami i ich położeniem względem innych budynków, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 ( w tym, m.in., nazwy miejsc w mieście, nazwy sklepów), przyimki miejsca, czasownik modalny must/mustn’t, wyrazy złożone z przedrostkami some, any, no, every, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze pocztówkę z wakacji z pobytu w mieście, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna