Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona20/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36

UNIT 2

 • Uczeń bezbłędnie opisuje różne osoby, uwzględniając ich dane osobowe i upodobania.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie właściwie i zrozumiale i bezbłędnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych.

 • Uczeń bezbłędnie, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, w tym o imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2, w tym, m.in., przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące:this, that, those, these.

 • Uczeń bezbłędnie opisuje kolegę lub koleżankę, uwzględniając jej dane osobowe i upodobania, wybrane święto obchodzone w Polsce lub kraju anglojęzycznym.

UNIT 3

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające \rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z ulubionymi piosenkarzami i aktorami, przynależnością różnych przedmiotów do osób, pyta o godzinę i bezbłędnie odpowiada na takie pytanie.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale i bezbłędnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o godzinę.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have, go w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s, .

 • Uczeń bezbłędnie tworzy krótki opis wybranej rodziny, swojego ulubionego aktora lub ulubionej aktorki, opis sławnej rodziny i jej członków w ramach pracy projektowej.UNIT 4

 • Uczeń bezbłędnie rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów językowych.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, w tym, m.in., nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie Present Simple, popełniając sporadyczne błędy

 • Uczeń bezbłędnie tworzy opis kolegi/koleżanki, uwzględniając jego/jej dane, upodobania, informację o posiadanych przedmiotach i zwierzętach, tekst o sobie i swojej \rodzinie, opis miejsc i osób znajdujących się w szkole w ramach pracy projektowej, stosując właściwą formę i styl.

UNIT 5

 • Uczeń bezbłędnie opisuje pokój, uwzględniając znajdujące się w nim meble i przedmioty, określając ich kolor i położenie.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie właściwie i zrozumiale i bezbłędnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wyglądem i wyposażeniem pokoju.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, w tym, m.in., nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present simple, .

 • Uczeń bezbłędnie pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie, tworzy opis swojego wymarzonego pokoju, stosując właściwą formę i styl.

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń w sposób płynny opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając ich pory, popełniając niewielkie błędy językowe.

 • Uczeń bezbłednie pyta o godzinę i podaje godzinę, rozmawia na temat ulubionych programów telewizyjnych, stosując właściwe formy grzecznościowe.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, nazwy codziennych czynności, godzin, czas present simple, formy czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej, przysłówki częstotliwości, przyimki czasu.

 • Uczeń bezbłędnie pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony dzień tygodnia, odpowiedź na list e-mail, w którym opisuje swój typowy letni dzień, tworzy opis idealnej szkoły w ramach pracy projektowej, stosując właściwą formę i styl.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

 • Uczeń bezbłędnie opisuje swoje umiejętności oraz czynności wykonywane w czasie wolnym.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie właściwie i zrozumiale i bezbłędnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z propozycjami dotyczącymi różnych form spędzania czasu wolnego.

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, w tym, m.in., nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym, czasownik modalny can, określniki stopnia umiejętności, tryb rozkazujący.

 • Uczeń bezbłędnie pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, stosując właściwą formę i styl.

UNIT 8

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów.

 • Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie miarę właściwie i zrozumiale i bezbłędnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z upodobaniami, dotyczącymi różnych dyscyplin sportowych i czynności wykonywanych w wolnym czasie.

 • Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z uprawianymi dyscyplinami sportowymi..

 • Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy dyscyplin sportowych, sprzętów sportowych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie, czas present simple, pytania ogólne i szczegółowe, krótkie odpowiedzi, przeczenia, zaimki w funkcji dopełnienia.

 • Uczeń bezbłędnie pisze tekst na temat swojego i/lub czyjegoś ulubionego dnia tygodnia, uprawianych sportów i form spędzania czasu wolnego, tworzy opis ulubionej dyscypliny sportowej w ramach pracy projektowej, stosując właściwą formę i styl.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa V

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME

 • Uczeń opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą ‘s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwości oraz czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1

 • Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 2

 • Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich urządzenia i sprzęty, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia oraz czynności odbywające się w tej chwili, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń przeprasza z zaistniałe sytuacje, tłumaczy swoje postępowanie i reaguje na przeprosiny, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z częstotliwością wykonywania różnych prac i obowiązków domowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy prac i obowiązków domowych, sprzętów i urządzeń znajdujących się w domu, słownictwo związane z opisywaniem wyglądu), czas present simple, czas present continuous, przysłówki częstotliwości (przysłówki częstotliwości), przysłówki sposobu (adverbs of manner), popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń opisuje idealnego robota wykonującego różne prace domowe, pisze tekst na temat prac wykonywanych przez siebie i swoją rodzinę w domu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 3

 • Uczeń opisuje pomieszczenia w domu, uwzględniając znajdujące się w nich meble i elementy wyposażenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń wyraża swoją opinię na temat różnych sławnych osób, zgadza się lub przeciwstawia opinii innych osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń, mebli, elementów wyposażenia domu), czas present simple, przyimki miejsca, czasownik to be w czasie past simple, konstrukcję There was/There were, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst opisujący swój pokój z przeszłości, pocztówkę i krótki list e-mail na temat miejsca z odbytej podróży, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 4

Uczeń opisuje słynnych sportowców i ich dokonania, różne zawody, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. • Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z pytaniem o drogę, podawaniem informacji turystycznej, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z różnych środków transportu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy zawodów, nazwy kierunków, środków transportu), czas past simple i czasowniki regularne w formie przeszłej, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótką biografię sławnej osoby, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 5

 • Uczeń opisuje czynności wykonane w przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z kupowaniem biletu do kina, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z obejrzanym ostatnio filmem, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., słownictwo związane z kinem i telewizją), czas present simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony film, ulubionego aktora lub aktorkę, ulubiona postać filmową, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 6

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z zamawianiem jedzeniem i picia w restauracji, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami dotyczącymi jedzenia, z zawartością lodówki, przeprowadza ankietę dotyczącą zdrowego odżywiania się, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any, pytania z How much/How many?, formy lots of/much/many, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego sposobu odżywiania się, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 7

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7

 • i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń porównuje różne miejsca oraz elementy krajobrazu ze względu na ich cechy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z pytaniem o informacje na temat atrakcji turystycznych i udzielaniem takich informacji, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą i warunkami pogodowymi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 ( w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu i miejsc geograficznych), czas present simple, stopień wyższy przymiotników, konstrukcję as…as, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoją miejscowość, a także tekst opisujący pogodę w swojej miejscowości z ostatnich dwóch dni, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 8

 • Uczeń porównuje różne osoby, miejsca, przedmioty i ilustracje, stosując właściwe stopniowanie przymiotników, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

 • Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z emocjami i uczuciami różnych osób w różnych sytuacjach, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy uczuć i emocji, nazwy chorób i dolegliwości), czas present simple, przymiotniki w stopniu najwyższym, popełniając bardzo liczne błędy.

 • Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych kolorów i ich wpływu na swoje samopoczucie, temat wybranego filmu, który wywołał śmiech, smutek lub strach, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

OCENA DOSTATECZNA

WELCOME

 • Uczeń opisuje swój pokój oraz salę lekcyjną, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących wieku, zainteresowań, upodobań oraz posiadanych przez siebie przedmiotów, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, częstotliwością i porą wykonywania czynności dnia codziennego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (nazwy państw, narodowości, nazwy ubrań, zwierząt, mebli, sprzętów sportowych, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy codziennych czynności, nazwy członków rodziny), formę dzierżawczą ‘s, przedimki nieokreślone a/an, określniki some i any, konstrukcje z There is/There are, zaimki wskazujące this, that, these, those, czasownik have/has got, czasownik to be w czasie present simple, czas present simple, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwości oraz czasownik modalny can, popełniając liczne błędy.

UNIT 1

 • Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń wyraża prośby, zgadza się lub odmawia ich wykonania, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

 • Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie na temat obozu wakacyjnego, na którym przebywa, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z proszeniem, pytaniem o zgodę , często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi aktualnie czynnościami oraz z obozem wakacyjnym i odbywającymi się tam czynnościami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy sportów, przymiotniki opisujące wygląd, nazwy czynności, nazwy części ciała), czas present continuous, przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze, czasownik modalny can/could, popełniając liczne błędy.

 • Uczeń tworzy opis wyglądu wybranej osoby, pisze krótkie teksty opisujące wykonywane czynności, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna