Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona17/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:


- wskazuje na mapie Włochy, Księstwo Warszawskie, Rosję

- opowiada, w jakich okolicznościach powstał polski hymn narodowy

- przedstawia główne etapy w historii Księstwa Warszawskiego

- wskazuje na mapie Królestwo Polskie

- określa, kiedy i dlaczego wybuchło powstanie listopadowe

- wymienia najwybitniejszych artystów romantyzmu i tytuły ich dzieł

- podaje nazwiska najwybitniejszych artystów pozytywizmu i tytuły ich utworów

- tłumaczy przyczyny i skutki wybuchu powstania styczniowego i ustala jego zasięg terytorialny

- wyjaśnia na czym polegała polityka rusyfikacji i germanizacji

- przedstawia różne metody walk o polskość

- wyjaśnia, jaki wpływ miał rozwój przemysłu na życie codzienne ludzi

- odróżnia odkrycie od wynalazku

- podaje nazwy głównych XIX- wiecznych odkryć i wynalazków i nazwiska ich twórców

- określa, w jakich latach toczyła się I wojna światowa oraz wymienia uczestniczące w niej państwa

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość

- wskazuje na mapie II Rzeczpospolitą

- wymienia najważniejszych polityków I Rzeczpospolitej

- podaje podstawowe prawa i wolności obywatelskie wprowadzone przez Konstytucje marcową

- wylicza osiągnięcia polskiej gospodarki okresu międzywojennego

- określa, kto i kiedy przeprowadził rewolucję komunistyczną w Rosji

- wyjaśnia, czym był stalinizm

- tłumaczy, kiedy i w jaki sposób naziści przejęli władzę w Niemczech

- charakteryzuje program nazistów niemieckich

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do agresji Niemiec i ZSRR na Polskę

- wymienia przyczyny klęski wrześniowej

- wskazuje na mapie kraje podbite przez Niemcy

- odnajduje na mapie państwa zajęte przez ZSRR

- wyjaśnia, czym był Holocaust

- charakteryzuje sytuację narodu polskiego w czasach okupacji niemieckiej

- opisuje sposoby walk Polaków z okupantami

- przedstawia przebieg powstania warszawskiego

- odnajduje na mapie kraje zdominowane przez ZSRR

- wskazuje podstawowe różnice ustrojowe między krajami Zachodu a państwami komunistycznymi

- określa granice PRL i podaje główne cechy ustroju PRL

- wymienia najważniejsze wystąpienia społeczne skierowane przeciw rządom komunistycznym

- tłumaczy na czym polegało przełomowe znaczenie NSZZ „ Solidarność” w powojennej historii Polski

- określa, kiedy i w jaki sposób Polska odzyskała pełną suwerenność

- wymienia najważniejszych polityków III RP

- omawia prawa i obowiązki obywatela i tłumaczy jaka jest rola konstytucji w państwie demokratycznym

- charakteryzuje najważniejsze kompetencje władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej

- określa terytorium i liczbę ludności współczesnej Polski

- odnajduje na mapie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej

- przedstawia główne zadania Unii Europejskiej

- wylicza korzyści dla Polski wynikające z przynależności do Unii Europejskiej

- omawia szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju techniki we współczesnym świecie

- tłumaczy pojęcie „ globalnej wioski”

- przedstawia problemy współczesnego świata m.in. podział na kraje biedne i bogate

- określa rolę międzynarodowych organizacji humanitarnych

- wskazuje najważniejsze źródła konfliktów międzynarodowych i omawia sposoby walki z terroryzmem
OCENA DOBRA

Uczeń:


- opowiada, w jakich okolicznościach powstał polski hymn narodowy

- przedstawia główne etapy w historii Księstwa Warszawskiego

- wskazuje na mapie Królestwo Polskie

- określa, kiedy i dlaczego wybuchło powstanie listopadowe

- wymienia najwybitniejszych artystów romantyzmu i pozytywizmu

- tłumaczy przyczyny i skutki wybuchu powstania styczniowego

- wyjaśnia na czym polegała polityka rusyfikacji i germanizacji

- przedstawia różne metody walk o polskość

- wyjaśnia, jaki wpływ miał rozwój przemysłu na życie codzienne ludzi

- odróżnia odkrycie od wynalazku oraz wymienia główne wynalazki i odkrycia XIX wieku

- określa, w jakich latach toczyła się I wojna światowa oraz wymienia uczestniczące w niej państwa

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość

- wskazuje na mapie II Rzeczpospolitą

- wymienia najważniejszych polityków I Rzeczpospolitej

- wylicza osiągnięcia polskiej gospodarki okresu międzywojennego

- określa, kto i kiedy przeprowadził rewolucję komunistyczną w Rosji

- wyjaśnia, czym był stalinizm

- charakteryzuje program nazistów niemieckich

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do agresji Niemiec i ZSRR na Polskę

- wymienia przyczyny klęski wrześniowej

- wskazuje na mapie kraje podbite przez Niemcy

- odnajduje na mapie państwa zajęte przez ZSRR

- wyjaśnia, czym był Holocaust

- opisuje sposoby walk Polaków z okupantami

- przedstawia przebieg powstania warszawskiego

- odnajduje na mapie kraje zdominowane przez ZSRR

- wskazuje podstawowe różnice ustrojowe między krajami Zachodu a państwami komunistycznymi

- określa granice PRL i podaje główne cechy ustroju PRL

- wymienia najważniejsze wystąpienia społeczne skierowane przeciw rządom komunistycznym

- tłumaczy na czym polegało przełomowe znaczenie NSZZ „ Solidarność” w powojennej historii Polski

- określa, kiedy i w jaki sposób Polska odzyskała pełną suwerenność

- wymienia najważniejszych polityków III RP

- omawia prawa i obowiązki obywatela i tłumaczy jaka jest rola konstytucji w państwie demokratycznym

- charakteryzuje najważniejsze kompetencje władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej

- określa terytorium i liczbę ludności współczesnej Polski

- odnajduje na mapie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej

- przedstawia główne zadania Unii Europejskiej

- wylicza korzyści dla Polski wynikające z przynależności do Unii Europejskiej

- omawia szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju techniki we współczesnym świecie

- tłumaczy pojęcie „ globalnej wioski”

- przedstawia problemy współczesnego świata m.in. podział na kraje biedne i bogate

- określa rolę międzynarodowych organizacji humanitarnych

- wskazuje najważniejsze źródła konfliktów międzynarodowych i omawia sposoby walki z terroryzmem
OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


- opowiada, w jakich okolicznościach powstał polski hymn narodowy

- przedstawia główne etapy w historii Księstwa Warszawskiego

- wskazuje na mapie Królestwo Polskie

- określa, kiedy i dlaczego wybuchło powstanie listopadowe

- wymienia najwybitniejszych artystów romantyzmu i pozytywizmu

- tłumaczy przyczyny i skutki wybuchu powstania styczniowego

- wyjaśnia na czym polegała polityka rusyfikacji i germanizacji

- wymienia różne metody walk o polskość

- wymienia główne odkrycia i wynalazki XIX- wieku

- określa, w jakich latach toczyła się I wojna światowa oraz wymienia uczestniczące w niej państwa

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość

- wskazuje na mapie II Rzeczpospolitą

- wymienia najważniejszych polityków I Rzeczpospolitej

- wylicza osiągnięcia polskiej gospodarki okresu międzywojennego

- określa, kto i kiedy przeprowadził rewolucję komunistyczną w Rosji

- wyjaśnia, czym był stalinizm

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do agresji Niemiec i ZSRR na Polskę

- wymienia przyczyny klęski wrześniowej

- wskazuje na mapie kraje podbite przez Niemcy

- odnajduje na mapie państwa zajęte przez ZSRR

- opisuje sposoby walk Polaków z okupantami

- przedstawia przebieg powstania warszawskiego

- odnajduje na mapie kraje zdominowane przez ZSRR

- określa granice PRL i podaje główne cechy ustroju PRL

- tłumaczy na czym polegało przełomowe znaczenie NSZZ „ Solidarność” w powojennej historii Polski

- określa, kiedy i w jaki sposób Polska odzyskała pełną suwerenność

- omawia prawa i obowiązki obywatela i tłumaczy jaka jest rola konstytucji w państwie demokratycznym

- charakteryzuje najważniejsze kompetencje władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej

- określa terytorium i liczbę ludności współczesnej Polski

- odnajduje na mapie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej

- przedstawia główne zadania Unii Europejskiej

- wylicza korzyści dla Polski wynikające z przynależności do Unii Europejskiej

- tłumaczy pojęcie „ globalnej wioski”

- przedstawia problemy współczesnego świata m.in. podział na kraje biedne i bogate

- określa rolę międzynarodowych organizacji humanitarnych

- omawia sposoby walki z terroryzmem


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


- opowiada, w jakich okolicznościach powstał polski hymn narodowy

- podaje datę powstania Księstwa Warszawskiego

- wskazuje na mapie Królestwo Polskie

- wymienia najwybitniejszych artystów romantyzmu i pozytywizmu

- wymienia przyczyny i skutki wybuchu powstania listopadowego i styczniowego

- wyjaśnia pojęcia „ rusyfikacja” i „ germanizacja”

- wymienia różne metody walk o polskość

- wymienia główne odkrycia i wynalazki XIX- wieku

- określa, w jakich latach toczyła się I wojna światowa oraz wymienia uczestniczące w niej państwa

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość

- wskazuje na mapie II Rzeczpospolitą

- określa, kto i kiedy przeprowadził rewolucję komunistyczną w Rosji

- wyjaśnia, czym był stalinizm

- wymienia przyczyny klęski wrześniowej

- wskazuje na mapie kraje podbite przez Niemcy

- odnajduje na mapie państwa zajęte przez ZSRR

- wymienia sposoby walk Polaków z okupantami

- przedstawia przyczyny i skutki powstania warszawskiego

- odnajduje na mapie kraje zdominowane przez ZSRR

- podaje główne cechy ustroju PRL

- zna główne skutki obrad „ Okrągłego Stołu”

- określa, kiedy i w jaki sposób Polska odzyskała pełną suwerenność

- omawia prawa i obowiązki obywatela i tłumaczy jaka jest rola konstytucji w państwie demokratycznym

- określa terytorium i liczbę ludności współczesnej Polski

- wylicza korzyści dla Polski wynikające z przynależności do Unii Europejskiej

- tłumaczy pojęcie „ globalnej wioski”

- wymienia najważniejsze międzynarodowe organizacje humanitarne

- wie co to jest terroryzm
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VII

Ocena celująca:

Uczeń:


- samodzielnie wymienia i opisuje wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim

- charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie

- samodzielnie omawia przebieg i decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich

- charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej ( wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowione)

- samodzielnie charakteryzuje okres konstytucyjny Królestwa Polskiego

- samodzielnie wskazuje na mapie p9odział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim

- przedstawia przyczyny powstania listopadowego, charakter zmagań i następstwa powstania dla Polaków w różnych zaborach

- samodzielnie omawia położenie Polaków w zaborach

- charakteryzuje główne nurty i postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju

- samodzielnie omawia przyczyny i skutki powstania krakowskiego oraz Wiosny Ludów na ziemiach polskich

- samodzielnie opisuje sytuację polityczna w Europie w 2 poł. XIX wieku

- prezentuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej

- wyjaśnia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej

- wyjaśnia nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury masowej i przemiany obyczajowe

- samodzielnie omawia przyczyny powstania, w tym „ rewolucję moralną”1861-1862

- samodzielnie dokonuje charakterystyki działań powstańczych

- omawia uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim i porów nuje z uwłaszczeniem w innych zaborach

- opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polakóa

- samodzielnie omawia narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych ( socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy)

- wyjaśnia społeczne i narodowe aspekty rewolucji w latach 1905-1907

- charakteryzuje ruch orientacyjny w latach 1908-1914

- samodzielnie dokonuje przeglądu konfliktów pomiedzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX wieku

- samodzielnie wyjaśnia przyczyny wojny

- omawia specyfikę działań wojennych

- charakteryzuje postęp techniczny jako rezultat wojny

- opisuje rewolucję i wojnę domową w Rosji

- charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny

- samodzielnie omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej

- dokonuje oceny polskiego wysiłku zbrojnego

- samodzielnie charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej

- charakteryzuje oblicza totalitaryzmu

- samodzielnie przedstawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej

- przedstawia proces kształtowania Polski na mapie

- samodzielnie opisuje wojnę polsko- bolszewicką

- charakteryzuje skalę i skutki zniszczeń wojennych

- samodzielnie charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 roku

- omawia kryzys demokracji parlamentarnej

- opisuje polski autorytaryzm

- przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej

- charakteryzuje społeczną, narodowościową strukturę państwa polskiego

- samodzielnie przedstawia skutki światowego kryzysu gospodarczego

- ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

- opisuje osiągnięcia naukowe i kulturowe Polski w okresie międzywojennym

- omawia japońską agresję na dalekim Wschodzie

- samodzielnie przedstawia ekspansję Włoch i wojnę domową

- opisuje politykę hitlerowskich Niemiec

- charakteryzuje i ocenia konsekwencje paktu Ribbentrop- Mołotow
Ocena bardzo dobra

Uczeń:


- wymienia i opisuje wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim

- charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie

- omawia przebieg i decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich

- charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej

- charakteryzuje okres konstytucyjny Królestwa Polskiego

- samodzielnie wskazuje na mapie podział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim

- przedstawia przyczyny powstania listopadowego

- charakteryzuje główne nurty i postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju

- omawia przyczyny i skutki powstania krakowskiego oraz Wiosny Ludów na ziemiach polskich

- opisuje sytuację polityczna w Europie w 2 poł. XIX wieku

- prezentuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej

- wyjaśnia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej

- dokonuje charakterystyki działań powstańczych

- omawia uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim

- omawia narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych ( socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy)

- wyjaśnia społeczne i narodowe aspekty rewolucji w latach 1905-1907

- charakteryzuje ruch orientacyjny w latach 1908-1914

- wyjaśnia przyczyny wojny

- omawia specyfikę działań wojennych

- opisuje rewolucję i wojnę domową w Rosji

- charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny

- dokonuje oceny polskiego wysiłku zbrojnego

- charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej

- charakteryzuje oblicza totalitaryzmu

- przedstawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej

- przedstawia proces kształtowania Polski na mapie

- opisuje wojnę polsko- bolszewicką

- charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 roku

- omawia kryzys demokracji parlamentarnej

- opisuje polski autorytaryzm

- przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej

- przedstawia skutki światowego kryzysu gospodarczego

- ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

- opisuje osiągnięcia naukowe i kulturowe Polski w okresie międzywojennym

- omawia japońską agresję na dalekim Wschodzie

- opisuje politykę hitlerowskich Niemiec

- charakteryzuje i ocenia konsekwencje paktu Ribbentrop- Mołotow

Ocena dobra

Uczeń:


- wymienia i opisuje wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim

- charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie

- omawia przebieg i decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich

- charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej

- przedstawia przyczyny powstania listopadowego

- charakteryzuje główne nurty i postacie Wielkiej Emigracji

- prezentuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej

- wyjaśnia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej

- dokonuje charakterystyki działań powstańczych

- omawia uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim

- omawia narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych ( socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy)

- charakteryzuje ruch orientacyjny w latach 1908-1914

- wyjaśnia przyczyny wojny

- opisuje rewolucję i wojnę domową w Rosji

- charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny

- charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej

- charakteryzuje oblicza totalitaryzmu

- przedstawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej

- przedstawia proces kształtowania Polski na mapie

- opisuje wojnę polsko- bolszewicką

- charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 roku

- opisuje polski autorytaryzm

- przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej

- ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

- omawia japońską agresję na dalekim Wschodzie

- opisuje politykę hitlerowskich Niemiec

- charakteryzuje i ocenia konsekwencje paktu Ribbentrop- Mołotow

Ocena dobra

Uczeń:


- wymienia i opisuje wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim

- charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie

- omawia przebieg i decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich

- charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej

- przedstawia przyczyny powstania listopadowego

- charakteryzuje główne nurty i postacie Wielkiej Emigracji

- prezentuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej

- wyjaśnia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej

- dokonuje charakterystyki działań powstańczych

- omawia uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim

- omawia narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych ( socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy)

- charakteryzuje ruch orientacyjny w latach 1908-1914

- wyjaśnia przyczyny wojny

- opisuje rewolucję i wojnę domową w Rosji

- charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny

- charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej

- charakteryzuje oblicza totalitaryzmu

- przedstawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej

- przedstawia proces kształtowania Polski na mapie

- opisuje wojnę polsko- bolszewicką

- charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 roku

- opisuje polski autorytaryzm

- przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej

- ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

- omawia japońską agresję na dalekim Wschodzie

- opisuje politykę hitlerowskich Niemiec

- charakteryzuje i ocenia konsekwencje paktu Ribbentrop- Mołotow
Ocena dostateczna

Uczeń:


- wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim

- podaje przebieg i decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich

- charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej

- przedstawia przyczyny powstania listopadowego

- wymienia główne nurty i postacie Wielkiej Emigracji

- podaje przyczyny i skutki wojny secesyjnej

- wyjaśnia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej

- omawia uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim

- charakteryzuje ruch orientacyjny w latach 1908-1914

- wyjaśnia przyczyny wojny

- charakteryzuje rewolucję i wojnę domową w Rosji

- charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny

- charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej

- charakteryzuje oblicza totalitaryzmu

- przedstawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej

- przedstawia proces kształtowania Polski na mapie

- opisuje wojnę polsko- bolszewicką

- charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 roku

- opisuje polski autorytaryzm

- przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej

- ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

- omawia japońską agresję na dalekim Wschodzie

- opisuje politykę hitlerowskich Niemiec

- charakteryzuje i ocenia konsekwencje paktu Ribbentrop- MołotowOcena dopuszczająca

Uczeń pod kierunkiem nauczyciela:

- wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim

- podaje przebieg i decyzje kongresu wiedeńskiego

- charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej

- przedstawia przyczyny powstania listopadowego

- wymienia główne nurty i postacie Wielkiej Emigracji

- podaje przyczyny i skutki wojny secesyjnej

- wyjaśnia przyczyny i następstwa ekspansji kolonialnej

- omawia uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim

- wymienia przyczyny wojny

- charakteryzuje rewolucję i wojnę domową w Rosji

- charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny

- wymienia postanowienia konferencji paryskiej

- charakteryzuje oblicza totalitaryzmu

- przedstawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej

- opisuje wojnę polsko- bolszewicką

- charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 roku

- przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej

- ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

- omawia japońską agresję na dalekim Wschodzie

- opisuje politykę hitlerowskich Niemiec- charakteryzuje i ocenia konsekwencje paktu Ribbentrop- Mołotow

Język angielski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IV

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME

  • -Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

  • Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z imieniem, wiekiem, ulubionym kolorem i miesiącem, godziną, porą dnia, datą urodzin, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

  • Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome, uwzględniając litery alfabetu, liczebniki 1-30, nazwy kolorów, nazwy przedmiotów znajdujących się klasie, nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku, czasownik to be, liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, przedimek nieokreślony a/an, zaimki osobowe, popełniając bardzo liczne błędy.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna