Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.97 Mb.
Strona16/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36

Historia


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IV

OCENA CELUJĄCA

UCZEŃ:


- łączy i wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin

- samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w trakcie zajęć oraz jest inicjatorem rozwiązywania tych problemów

- samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji

-sprawnie posługuje się mapą i osią czasu

- ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo - skutkowe

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym

- omawia sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

- wskazuje podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu człowieka w społeczności szkolnej i w rodzinie

- opisuje wydarzenia historyczne związane ze swoją miejscowością

- wskazuje największe atuty swojej „ małej ojczyzny”

- omawia znaczenie świąt narodowych i przedstawia ich znaczenie

- określa różnice pomiędzy poszczególnymi regionami Polski

- wyjaśnia, dlaczego zabytki podlegają prawnej ochronie

- charakteryzuje nowoczesne metody badawcze

- wskazuje sposoby kultywowania tradycji rodzinnych

- przygotowuje drzewo genealogiczne swojej najbliższej rodziny

- wymienia daty graniczne epok historycznych

- wskazuje wydarzenia, które oznaczają początek i koniec poszczególnych epok historycznych

- omawia, jak zmieniał się wygląd człowieka

- omawia znaczenie dla współczesności przełomowych odkryć praludzi

- przedstawia najważniejsze osiągnięcia mieszkańców starożytnej Mezopotamii i Egiptu

- wymienia i charakteryzuje warstwy społeczne Egiptu w starożytności

- charakteryzuje władzę absolutną w Egipcie

- omawia znaczenie kontaktów zamorskich dla starożytnych Greków

- porównuje teatr w starożytności z teatrem współczesnym

- porównuje igrzyska starożytne ze współczesnymi

- przedstawia rolę igrzysk we współczesnym świecie

- omawia początek igrzysk w nowożytności

- wymienia i charakteryzuje najważniejsze zabytki starożytnych Greków i Rzymian

- podaje różnicę między republiką, a cesarstwem

- omawia rządy demokracji ateńskiej

- wskazuje cechy rzymskiego i greckiego budownictwa

- odnajduje przykłady zapisów z prawa rzymskiego obowiązujących w dzisiejszym prawodawstwie oraz określa ich znaczenie

- przedstawia związki chrześcijaństwa z judaizmem

- omawia narodziny religii chrześcijańskiej

OCENA BARDZO DOBRA

UCZEŃ:


- aktywnie uczestniczy w zajęciach

- wykazuje zrozumienie procesów historycznych

- ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo – skutkowe

- sprawnie posługuje się mapą i osią czasu

- krytycznie odnosi się do wydarzeń z przeszłości oraz porównuje epoki i okresy

- omawia sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

- wskazuje podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu człowieka w społeczności szkolnej i w rodzinie

- wymienia wydarzenia historyczne związane ze swoją miejscowością

- wyjaśnia pochodzenie symboli narodowych

- wyjaśnia, dlaczego historyk korzysta z różnych źródeł historycznych

- przygotowuje drzewo genealogiczne swojej najbliższej rodziny

- wymienia daty graniczne epok historycznych

- wymienia, jak zmieniał się wygląd człowieka

- wyjaśnia, dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami

- wyjaśnia jak narodziło się pismo alfabetyczne

- omawia rządy republiki rzymskiej i demokracji ateńskiej

- porównuje teatr starożytny ze współczesnym

- porównuje igrzyska starożytne ze współczesnymi

- wymienia przyczyny upadku cesarstwa rzymskiego

- wskazuje cechy budownictwa greckiego i rzymskiego

- odnajduje przykłady zapisów z prawa rzymskiego obowiązujących w dzisiejszym prawodawstwie oraz określa ich znaczenie

- omawia narodziny chrześcijaństwaOCENA DOBRA

UCZEŃ:

- wykazuje się aktywnością na zajęciach

- wyraża własną opinię

- integruje wiedzę uzyskaną z różnych źródeł

- umiejętnie posługuje się mapą

- ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo – skutkowe

- wymienia potrzeby człowieka

- opisuje szkolną społeczność

- podaje nazwy miejsc związanych ze swoją miejscowością

- objaśnia pochodzenie nazwy swojego kraju

- wyjaśnia, czym jest historia i przeszłość

- dokonuje podziału źródeł historycznych

- wskazuje na znaczenie pamiątek rodzinnych i podaje ich przykłady

- wymienia poszczególne epoki historyczne

- oblicza upływ czasu między wydarzeniami i zamienia lata na wieki

- omawia znaczenie wynalezienia ognia i łuku dla praludzi

- wyjaśnia, dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami

- pokazuje na mapie starożytny Egipt, Mezopotamię, Grecję, Rzym

- wymienia najważniejsze zabytki Greków i Rzymian

- wyjaśnia na czym polegały rządy demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej

- podaje genezę igrzysk starożytnych i teatru starożytnego

- omawia narodziny chrześcijaństwa


OCENA DOSTATECZNA

UCZEŃ:

- posiada podstawową wiedzę faktograficzną

- czyta teksty ze zrozumieniem

- dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością

- próbuje dokonywać oceny zdarzenia

- umiejscawia wydarzenia w czasie

- porządkuje zdarzenia w kolejności chronologicznej

- odczytuje daty i wydarzenia z osi czasu

- wymienia potrzeby człowieka

- podaje prawa i obowiązki ucznia

- tłumaczy na czym polega patriotyzm

- wyjaśnia, czym jest historia i przeszłość

- wskazuje na znaczenie pamiątek rodzinnych i podaje ich przykłady

- wymienia najważniejsze dokonania w życiu pierwszych ludzi

- wymienia i wskazuje na mapie pierwsze cywilizacje

- przedstawia różne rodzaje pisma

- wskazuje na mapie starożytny Egipt, Mezopotamię, Grecję i Rzym

- wyjaśnia rządy demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej

- omawia narodziny teatru i igrzysk olimpijskich

- opowiada o początkach chrześcijaństwa w Palestynie


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

UCZEŃ:

- wykazuje się znajomością elementarnej wiedzy

- pod kierunkiem nauczyciela próbuje wyjaśniać terminy historyczne

- z pomocą nauczyciela próbuje dokonać opisów przeszłości i porównać je z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych

- zamienia lata na wieki

- wymienia epoki historyczne omawiane na zajęciach

- wyjaśnia swoją rolę w rodzinie

- wymienia polskie symbole narodowe

- wymienia najważniejsze postacie historyczne związane z historią swojej miejscowości

- wymienia przykłady źródeł historycznych

- podaje cechy wyglądu pierwszych ludzi

- wymienia cywilizacje starożytnego Wschodu i Basenu Morza Śródziemnego

- z pomocą nauczyciela wskazuje w/w cywilizacje na mapie

- pod kierunkiem nauczyciela omawia narodziny starożytnego sportu i teatru

- określa znaczenie samorządu uczniowskiego

- podaje najważniejsze zabytki Greków i Rzymian w oparciu o materiał ilustracyjny

- wie kiedy i gdzie narodziło się chrześcijaństwo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa V
OCENA CELUJĄCA

Uczeń powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w pracach przedmiotowych, brać aktywny udział w konkursach oraz łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin

UCZEŃ:

- nazywa plemiona polskie i wskazuje na mapie zamieszkiwane przez nie tereny- omawia genezę państwa polskiego

- wyjaśnia jakie korzyści uzyskała Polska w wyniku przyjęcia chrześcijaństwa

- charakteryzuje postać św. Wojciecha

- wymienia postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego

- określa, kto kiedy został pierwszym królem Polski

- wylicza osiągnięcia Bolesława Chrobrego

- określa jaką rolę odgrywał kościół w średniowiecznym społeczeństwie

- opisuje wygląd zamku oraz funkcje jego elementów

- wymienia elementy rycerskiego uzbrojenia i kolejne elementy w jego karierze

- charakteryzuje wygląd średniowiecznego miasta

- wskazuje różnice między miastem a wsią w okresie średniowiecza – z uwzględnieniem charakteru zabudowy oraz zajęć mieszkańców

- wskazuje na mapie państwo krzyżackie, Prusy, Malbork i Pomorze Gdańskie

- podaje przyczyny sprowadzenia do Polski Krzyżaków

- omawia panowanie Władysława Łokietka i określa jego rolę w zjednoczeniu państwa polskiego

- wskazuje na mapie terytorium państwa polskiego w XIV wieku

- przedstawia reformy przeprowadzone przez Kazimierza Wielkiego i określa znaczenie tych reform dla kraju

- ocenia rolę panowania Kazimierza Wielkiego

- wyjaśnia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej

- wymienia i podaje znaczenie postanowień I i II pokoju toruńskiego

- opisuje udoskonalenia techniczne umożliwiające dalekomorskie podróże

- wskazuje na mapie Indie i Amerykę

- wymienia głównych odkrywców i opisuje ich dokonania

- określa pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych

- nazywa nowe rośliny i przyprawy przywiezione z dalekich lądów do Europy

- wyjaśnia znaczenie terminów „ renesans” i „ humanizm”

- podaje nazwiska najwybitniejszych twórców europejskich okresu renesansu oraz tytuły ich dzieł

- charakteryzuje najwybitniejsze postacie polskiego renesansu

- wyjaśnia dlaczego XVI wiek w Polsce nazywamy „ złotym wiekiem”

- opisuje styl życia i zajęcia szlachty

- wskazuje na mapie: Wisłę, Gdańsk, Kraków, Zamość i Sandomierz

- opowiada w jaki sposób zorganizowany był handel zbożem wymienia postanowienia unii lubelskiej

- wskazuje na mapie obszar Rzeczpospolitej Obojga Narodów

- podaje nazwy narodów mieszkających na terenie Rzeczpospolitej

- dokonuje charakterystyki głównych religii wyznawanych w dawnej Polsce

- omawia przebieg wolnych elekcji w Rzeczpospolitej szlacheckiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Stefana Batorego

- wskazuje na mapie Szwecję, Inflanty i Ukrainę

- przedstawia główne dążenia polityczne Zygmunta III Wazy

- omawia przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego

- opowiada z kim Polska toczyła wojny w VI wieku oraz podaje przebieg i skutki tych wojen

- wskazuje na mapie Imperium Osmańskie i Wiedeń

- opowiada o przebiegu wyprawy wiedeńskiej

- przedstawia początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki

- charakteryzuje program obozu reformatorskiego

- określa na czym polegały najważniejsze reformy zapisane w Konstytucji 3 Maja

- podaje datę I rozbioru oraz wymienia i wskazuje na mapie państwa, które go dokonały

- wyjaśnia przyczyny, przebieg i skutki powstania kościuszkowskiego

- prezentuje postać Tadeusza Kościuszki oraz jego działalność w kraju i zagranicą

- wymienia i wskazuje na ilustracji cechy architektury barokowej

- wymienia nazwiska najważniejszych twórców barokowych w Europie

- przedstawia główne założenia filozoficzne Oświecenia

- wskazuje najważniejszych myślicieli OSWIECENIA


OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń musi wykazać się nie tylko wiedzą ale również zrozumieniem procesów historycznych, powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłośvci oraz porównywać epoki i okresy

UCZEŃ:

- nazywa plemiona polskie i wskazuje na mapie zamieszkiwane przez nie tereny- omawia genezę państwa polskiego

- wyjaśnia jakie korzyści uzyskała Polska w wyniku przyjęcia chrześcijaństwa

- charakteryzuje postać św. Wojciecha

- wymienia postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego

- określa, kto kiedy został pierwszym królem Polski

- wylicza osiągnięcia Bolesława Chrobrego

- określa jaką rolę odgrywał kościół w średniowiecznym społeczeństwie

- opisuje wygląd zamku oraz funkcje jego elementów

- wymienia elementy rycerskiego uzbrojenia i kolejne elementy w jego karierze

- charakteryzuje wygląd średniowiecznego miasta i wsi

- wskazuje na mapie państwo krzyżackie, Prusy, Malbork i Pomorze Gdańskie

- podaje przyczyny sprowadzenia do Polski Krzyżaków

- omawia panowanie Władysława Łokietka i określa jego rolę w zjednoczeniu państwa polskiego

- ocenia rolę panowania Kazimierza Wielkiego

- wyjaśnia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej

- wymienia i podaje znaczenie postanowień I i II pokoju toruńskiego

- wskazuje na mapie Indie i Amerykę

- wymienia głównych odkrywców i opisuje ich dokonania

- określa pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych

- wyjaśnia znaczenie terminów „ renesans” i „ humanizm”

- podaje nazwiska najwybitniejszych twórców europejskich okresu renesansu oraz tytuły ich dzieł

- charakteryzuje najwybitniejsze postacie polskiego renesansu

- wyjaśnia dlaczego XVI wiek w Polsce nazywamy „ złotym wiekiem”

- opisuje styl życia i zajęcia szlachty

- wskazuje na mapie: Wisłę, Gdańsk, Kraków, Zamość i Sandomierz

- wymienia postanowienia unii lubelskiej

- wskazuje na mapie obszar Rzeczpospolitej Obojga Narodów

- dokonuje charakterystyki głównych religii wyznawanych w dawnej Polsce

- omawia przebieg wolnych elekcji w Rzeczpospolitej szlacheckiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Stefana Batorego

- wskazuje na mapie Szwecję, Inflanty i Ukrainę

- przedstawia główne dążenia polityczne Zygmunta III Wazy

- omawia przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego

- opowiada z kim Polska toczyła wojny w VI wieku oraz podaje przebieg i skutki tych wojen

- wskazuje na mapie Imperium Osmańskie i Wiedeń

- opowiada o przebiegu wyprawy wiedeńskiej

- przedstawia początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki

- określa na czym polegały najważniejsze reformy zapisane w Konstytucji 3 Maja

- podaje datę I rozbioru oraz wymienia i wskazuje na mapie państwa, które go dokonały

- wyjaśnia przyczyny, przebieg i skutki powstania kościuszkowskiego

- wymienia cechy architektury barokowej

- wymienia nazwiska najważniejszych twórców barokowych w Europie

- przedstawia główne założenia filozoficzne i myślicieli Oświecenia
OCENA DOBRA

Uczeń powinien opanować wiedze faktograficzną, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własne opinie, dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego , integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł , samodzielnie wyszukiwać informacji o swoim regionie, , umiejętnie posługiwać się mapą, odczytywać informacje z wykresów i tabel

UCZEŃ:

- nazywa plemiona polskie i wskazuje na mapie zamieszkiwane przez nie tereny- omawia genezę państwa polskiego

- wyjaśnia jakie korzyści uzyskała Polska w wyniku przyjęcia chrześcijaństwa

- charakteryzuje postać św. Wojciecha

- wymienia postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego

- określa, kto kiedy został pierwszym królem Polski

- wylicza osiągnięcia Bolesława Chrobrego

- określa jaką rolę odgrywał kościół w średniowiecznym społeczeństwie

- opisuje wygląd zamku oraz funkcje jego elementów

- wymienia elementy rycerskiego uzbrojenia i kolejne elementy w jego karierze

- charakteryzuje wygląd średniowiecznego miasta i wsi

- wskazuje na mapie państwo krzyżackie, Prusy, Malbork i Pomorze Gdańskie

- podaje przyczyny sprowadzenia do Polski Krzyżaków

- omawia panowanie Władysława Łokietka i określa jego rolę w zjednoczeniu państwa polskiego

- ocenia rolę panowania Kazimierza Wielkiego

- wyjaśnia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej

- wskazuje na mapie Indie i Amerykę

- wymienia głównych odkrywców i opisuje ich dokonania

- określa pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych

- wyjaśnia znaczenie terminów „ renesans” i „ humanizm”

- podaje nazwiska najwybitniejszych twórców europejskich okresu renesansu oraz tytuły ich dzieł

- charakteryzuje najwybitniejsze postacie polskiego renesansu

- wyjaśnia dlaczego XVI wiek w Polsce nazywamy „ złotym wiekiem”

- opisuje styl życia i zajęcia szlachty

- wskazuje na mapie: Wisłę, Gdańsk, Kraków, Zamość i Sandomierz

- wymienia postanowienia unii lubelskiej

- wskazuje na mapie obszar Rzeczpospolitej Obojga Narodów

- omawia przebieg wolnych elekcji w Rzeczpospolitej szlacheckiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Stefana Batorego

- wskazuje na mapie Szwecję, Inflanty i Ukrainę

- przedstawia główne dążenia polityczne Zygmunta III Wazy

- omawia przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego

- opowiada z kim Polska toczyła wojny w VI wieku oraz podaje przebieg tych wojen

- wskazuje na mapie Imperium Osmańskie i Wiedeń

- opowiada o przebiegu wyprawy wiedeńskiej

- przedstawia początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki

- wymienia reformy zapisane w Konstytucji 3 Maja

- podaje datę I rozbioru oraz wymienia i wskazuje na mapie państwa, które go dokonały

- wyjaśnia przyczyny, przebieg i skutki powstania kościuszkowskiego

- wymienia cechy architektury barokowej

- wymienia nazwiska najważniejszych twórców barokowych w Europie

- przedstawia głównych myślicieli Oswiecenia
OCENA DOSTATECZNA

Uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umijętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu

UCZEŃ:

- nazywa plemiona polskie i wskazuje na mapie zamieszkiwane przez nie tereny- omawia genezę państwa polskiego

- wyjaśnia znaczenie chrztu Polski

- charakteryzuje postać św. Wojciecha

- wymienia postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego

- określa, kto kiedy został pierwszym królem Polski

- wylicza osiągnięcia Bolesława Chrobrego

- opisuje wygląd zamku oraz funkcje jego elementów

- wymienia elementy rycerskiego uzbrojenia

- charakteryzuje wygląd średniowiecznego miasta i wsi

- wskazuje na mapie państwo krzyżackie, Prusy, Malbork i Pomorze Gdańskie

- podaje kto i kiedy sprowadził do Polski Krzyżaków

- omawia panowanie Władysława Łokietka i określa jego rolę w zjednoczeniu państwa polskiego

- ocenia rolę panowania Kazimierza Wielkiego

- wyjaśnia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej

- wskazuje na mapie Indie i Amerykę

- wymienia głównych odkrywców

- określa skutki odkryć geograficznych

- wyjaśnia znaczenie terminów „ renesans” i „ humanizm”

- podaje nazwiska najwybitniejszych twórców polskiego i europejskiego Renesansu

- wyjaśnia dlaczego XVI wiek w Polsce nazywamy „ złotym wiekiem”

- opisuje styl życia i zajęcia szlachty

- wskazuje na mapie: Wisłę, Gdańsk, Kraków, Zamość i Sandomierz

- wymienia postanowienia unii lubelskiej

- przedstawia przebieg wolnych elekcji w Rzeczpospolitej szlacheckiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Stefana Batorego

- wskazuje na mapie Szwecję, Inflanty i Ukrainę

- charakteryzuje postać Zygmunta III Wazy

- omawia przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego

- opowiada z kim Polska toczyła wojny w VI wieku

- omawia wyprawę wiedeńską

- przedstawia początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki

- wymienia reformy zapisane w Konstytucji 3 Maja

- podaje datę I rozbioru oraz wymienia i wskazuje na mapie państwa, które go dokonały

- wyjaśnia przyczyny, przebieg i skutki powstania kościuszkowskiego

- wymienia cechy architektury barokowej

- wymienia nazwiska najważniejszych twórców barokowych w Europie

- przedstawia głównych myślicieli Oświecenia
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśnić z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych

UCZEŃ:

- wymienia plemiona słowiańskie- przedstawia genezę państwa polskiego

- wyjaśnia znaczenie chrztu Polski

- wie kim był św. Wojciech i wymienia postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego

- określa, kto kiedy został pierwszym królem Polski

- opisuje wygląd zamku

- wymienia elementy rycerskiego uzbrojenia

- omawia wygląd średniowiecznego miasta i wsi

- wskazuje na mapie państwo krzyżackie, Prusy, Malbork i Pomorze Gdańskie

- podaje kto i kiedy sprowadził do Polski Krzyżaków

- omawia panowanie Władysława Łokietka

- omawia rolę panowania Kazimierza Wielkiego

- wyjaśnia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej

- wskazuje na mapie Indie i Amerykę

- wymienia głównych odkrywców i skutki odkryć geograficznych

- wyjaśnia znaczenie terminów „ renesans” i „ humanizm”

- podaje nazwiska najwybitniejszych twórców polskiego i europejskiego Renesansu

- wyjaśnia dlaczego XVI wiek w Polsce nazywamy „ złotym wiekiem”

- opisuje styl życia i zajęcia szlachty

- wskazuje na mapie: Wisłę, Gdańsk, Kraków, Zamość i Sandomierz

- wymienia postanowienia unii lubelskiej

- przedstawia przebieg wolnych elekcji w Rzeczpospolitej szlacheckiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Stefana Batorego

- wskazuje na mapie Szwecję, Inflanty i Ukrainę

- charakteryzuje postać Zygmunta III Wazy

- omawia przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego

- wymienia z kim Polska toczyła wojny w VI wieku

- omawia wyprawę wiedeńską

- przedstawia początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki

- wymienia reformy zapisane w Konstytucji 3 Maja

- podaje datę I rozbioru oraz wymienia i wskazuje na mapie państwa, które go dokonały

- wyjaśnia przyczyny, przebieg i skutki powstania kościuszkowskiego

- wymienia cechy architektury barokowej

- wymienia nazwiska najważniejszych twórców barokowych w Europie

- przedstawia głównych myślicieli OświeceniaWymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VI

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:


- wskazuje na mapie Włochy, Księstwo Warszawskie, Rosję

- opowiada, w jakich okolicznościach powstał polski hymn narodowy

- przedstawia główne etapy w historii Księstwa Warszawskiego

- wskazuje na mapie Królestwo Polskie

- określa, kiedy i dlaczego wybuchło powstanie listopadowe

- wymienia najwybitniejszych artystów romantyzmu i tytuły ich dzieł

- podaje nazwiska najwybitniejszych artystów pozytywizmu i tytuły ich utworów

- tłumaczy przyczyny wybuchu powstania styczniowego i ustala jego zasięg terytorialny

- wskazuje na partyzancki charakter powstania

- omawia skutki upadku powstania styczniowego

- wyjaśnia na czym polegała polityka rusyfikacji i germanizacji

- przedstawia różne metody walk o polskość

- porównuje sytuację Polaków w różnych zaborach

- wyjaśnia, jaki wpływ miał rozwój przemysłu na życie codzienne ludzi

- odróżnia odkrycie od wynalazku

- podaje nazwy głównych XIX- wiecznych wynalazków i nazwiska ich twórców

- wymienia główne odkrycia naukowe

- określa, w jakich latach toczyła się I wojna światowa oraz wymienia uczestniczące w niej państwa

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość

- wskazuje na mapie II Rzeczpospolitą oraz porównuje zasięg jej terytorium z obecnymi granicami państwa polskiego

- wymienia najważniejszych polityków I Rzeczpospolitej

- tłumaczy, dlaczego Polacy obchodzą rocznice bitwy warszawskiej podaje podstawowe prawa i wolności obywatelskie wprowadzone przez Konstytucje marcową

- wylicza osiągnięcia polskiej gospodarki okresu międzywojennego

- opowiada w jaki sposób przezwyciężono kryzys gospodarczy w latach 3o-tych XX wieku

- określa, kto i kiedy przeprowadził rewolucję komunistyczną w Rosji

- wyjaśnia, czym był stalinizm

- tłumaczy, kiedy i w jaki sposób naziści przejęli władzę w Niemczech

- charakteryzuje program nazistów niemieckich

- wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do agresji Niemiec i ZSRR na Polskę

- wymienia przyczyny klęski wrześniowej

- wskazuje na mapie kraje podbite przez Niemcy

- odnajduje na mapie państwa zajęte przez ZSRR

- opowiada o dokonaniach militarnych polskich żołnierzy na frontach II wojny swiatowej

- wyjasnia, czym był Holocaust

- charakteryzuje sytuację narodu polskiego w czasach okupacji niemieckiej

- opisuje sposoby walk Polakow z okupantami

- przedstawia przebieg powstania warszawskiego

- omawia ostatnie etapy II wojny swiatowej

- odnajduje na mapie kraje zdominowane przez ZSRR

- wskazuje podstawowe różnice ustrojowe między krajami Zachodu a państwami komuniostycznymi

- określa granice PRL i porównuje jej obszar z zasięgiem terytorium II RP- podaje główne cechy ustroju PRL

- wyjaśnia, dlaczego PRL nie była w pełni państwem suwerennym

- wylicza przyczyny społecznego niezadowolenia w Polsce pod rządami komunistów

- wymienia najważniejsze wystąpienia społeczne skierowane przeciw rządom komunistycznym

- tłumaczy na czym polegało przełomowe znaczenie NSZZ „ Solidarność” w powojennej historii Polski

- określa, kiedy i w jaki sposób Polska odzyskała pełną suwerenność

- wymienia najważniejszych polityków III RP

- opowiada o najistotniejszych wydarzeniach w historii III RP oraz wskazuje najważniejsze problemy III RP

- omawia prawa i obowiązki obywatela i tłumaczy jaka jest rola konstytucji w państwie demokratycznym

- charakteryzuje najważniejsze kompetencje władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej

- określa terytorium i liczbę ludności współczesnej Polski

- odnajduje na mapie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej

- przedstawia główne zadania Unii Europejskiej

- wylicza korzyści dla Polski wynikające z przynależności do Unii Europejskiej

- omawia szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju techniki we współczesnym świecie

- tłumaczy pojęcie „ globalnej wioski”

- wyjaśnia wpływ rozwoju systemów komunikacji i transportu na powstanie „ globalnej wioski”

- przedstawia problemy współczesnego świata m.in. podział na kraje biedne i bogate

- wymienia trudności, z którymi borykają się mieszkańcy najbiedniejszych państw świata

- określa rolę międzynarodowych organizacji humanitarnych

- wskazuje najważniejsze źródła konfliktów międzynarodowych i omawia sposoby walki z terroryzmemPobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna