Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.97 Mb.
Strona15/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36Język polski


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa IV

(ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych)
Ocenę celującą otrzymuje uczeń:

 • Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.

 • Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności.

 • Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej.

 • Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie.

 • Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

 • Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim.

 • Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

 • Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe.

 • Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów.

 • Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań.

 • Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

 • Interpretuje głosowo utwory poetyckie.

 • Przygotowuje adaptację sceniczną.

 • Posiada umiejętności z zakresu nauki o języku przewidywane w programie nauczania klasy IV.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń: • Uczeń opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.

 • Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności.

 • Zazwyczaj aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

 • Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim.

 • Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

Kształcenie literackie i językowe

 • Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

 • Doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV.

 • Zachowuje trójdzielną kompozycję opowiadania.

 • Dba o prawidłowy układ graficzny wypowiedzi pisemnej – akapity.

 • Redaguje opowiadanie , list, życzenia, opis, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, pozdrowienia.

 • Poprawnie zapisuje dialog.

 • Formułuje morał wynikający z baśni.

 • Rozpoznaje legendę.

 • Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu.

 • Samodzielnie sporządza plan ramowy i szczegółowy odtwórczy tekstu literackiego i kompozycyjny własnej wypowiedzi.

 • Nazywa cechy bohatera i przywołuje czyny, zachowania, które o tym świadczą.

 • Potrafi nazywać stany psychiczne i ich przejawy.

 • Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje.

 • Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym.

 • Analizuje utwór poetycki, wskazując: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu.

 • Płynnie czyta nowy tekst.

 • Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji.

 • Rozpoznaje teksty informacyjne, publicystyczne i popularnonaukowe.

 • Samodzielnie potrafi wskazać elementy spektaklu teatralnego.

 • Sprawnie posługuje się katalogiem bibliotecznym.

 • Sporządza notatki w różnej formie.

 • Rozróżnia komunikaty słowne, graficzne i dźwiękowe.

 • Rozpoznaje gatunki filmowe.

Fleksja i składnia

 • Biegle rozróżnia części mowy poznane w IV klasie.

 • Wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika.

 • Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu.

 • Biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje je w zdaniach.

 • Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika.

 • Dostrzega związki między przysłówkiem a czasownikiem.

 • Rozwija zdania pojedyncze nierozwinięte odpowiednio dobranymi określeniami.

 • Przekształca zdanie na równoważnik zdania (i odwrotnie).

 • Rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone.

 • Buduje zdanie z podanych związków wyrazowych.

 • Samodzielnie przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego.

Fonetyka

 • Sprawnie odróżnia głoski od liter, spółgłoski od samogłosek.

 • Rozróżnia „i” jako samogłoskę lub zmiękczenie.

 • Akcentuje wyrazy, dzieli je na sylaby.

 • Poprawnie przenosi wyrazy.

Ortografia i interpunkcja

 • Uzasadnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną.

 • Wyodrębnia wtrącenia przecinkami.

 • Sprawnie posługuje się zasadami interpunkcyjnymi.

 • Poprawnie zapisuje nazwy geograficzne.

Ocenę dobra otrzymuje uczeń: • W większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.

 • Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne.

 • Bierze czynny udział w lekcji.

 • Wykonuje prace domowe, także nieobowiązkowe.

Kształcenie literackie i językowe

 • Czyta poprawnie, ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje, stosuje zasady prawidłowego przestankowania.

 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych.

 • Próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach.

 • Potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV.

 • Adresuje kartkę pocztową oraz list.

 • Redaguje pytania do tekstu.

 • Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy

 • Zna i wymienia cechy gatunkowe baśni i legendy.

 • Rozróżnia pojęcia: wyraz bliskoznaczny i wyraz przeciwstawny.

 • Sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym oraz katalogiem bibliotecznym.

 • Wskazuje w wierszu: epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rymy , wersy i strofy.

 • Potrafi wskazać elementy spektaklu teatralnego.

 • Zna różne gatunki filmowe

Fleksja i składnia

 • Rozróżnia części mowy poznane w klasie czwartej.

 • Poprawnie odmienia i stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki.

 • Odróżnia czas przyszły złożony czasowników od czasu przyszłego prostego.

 • Poprawnie odmienia przymiotniki.

 • Tworzy przysłówki od przymiotników.

 • Wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie i określenia. Wyróżnia grupę podmiotu i grupę orzeczenia.

 • Układa zdania pojedyncze i złożone.

 • Rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania.

 • Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego (trudniejsze przykłady z pomocą nauczyciela).

Fonetyka

 • Wyróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski.

 • Określa spółgłoski.

 • Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby.

Ortografia i interpunkcja

 • Zna reguły dotyczące pisowni „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami.

 • Zna zasady dotyczące pisowni „ą”i „ę” w wyrazach.

 • Zna zasady zapisywania nazw geograficznych.

 • Stosuje poznane reguły ortograficzne w pracach pisemnych i ćwiczeniach.

 • Poprawnie stawia przecinek w zdaniach złożonych.

 • Poprawnie stosuje cudzysłów oraz kursywę.

 • Odpowiedni zapisuje zwroty grzecznościowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń: • W znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.

 • Samodzielnie wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.

 • Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach.

 • Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

Kształcenie literackie i językowe

 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół poprawnie buduje zdania, właściwie stosuje poznane słownictwo i zasady ortograficzne.

 • Z pomocą nauczyciela redaguje formy wypowiedzi przewidziane w programie klasy IV.

 • Umie wymienić elementy świata przedstawionego.

 • Odróżnia opis od opowiadania.

 • Redaguje poznane formy wypowiedzi pisemnej.

 • Wie, co to jest epitet, porównanie, uosobienie, wers, strofa, rym.

 • Zna pojęcie baśni i legendy.

 • W baśniach odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych.

 • Odczytuje skróty i oznaczenia słownikowe.

 • Potrafi posługiwać się słownikami.

Fleksja i składnia

 • Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.

 • Rozpoznaje poznane części mowy.

 • Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia.

 • Odmienia rzeczowniki przez przypadki.

 • Odróżnia przysłówek od innych części mowy.

 • Tworzy przysłówek od przymiotnika.

 • Rozpoznaje typy zdań ze względu na cel wypowiedzi (pytające, rozkazujące, oznajmujące).

 • Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.

 • Wskazuje główne części zdania.

Fonetyka

 • Rozróżnia głoski, litery.

 • Z pomocą nauczyciela określa spółgłoski.

 • Dzieli wyrazy na sylaby.

Ortografia i interpunkcja

 • Zna reguły dotyczące pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”.

 • Zna zasady dotyczące pisowni „nie” z czasownikami i poprawnie je stosuje.

 • Zna zasady pisowni wielką literą.

 • Stosuje znaki przestankowe: przecinek (przy wymienianiu), dwukropek, myślnik.

 • Dokonuje poprawy popełnionych błędów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń: • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej.

 • Większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela.

 • Nie jest aktywny na lekcjach, ale stara się wykonywać polecenia nauczyciela.

 • Pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty.

 • Często nie potrafi poprawnie wykonać samodzielnie i poprawnie zadań domowych, ale podejmuje takie próby.

Kształcenie literackie i językowe

 • Czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, często bez odpowiedniej intonacji.

 • Nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, ale podejmuje próby ich odbioru.

 • Ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem zdań.

 • Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie.

 • Podejmuje próby redagowania pisemnych form wypowiedzi.

 • Dostrzega różnicę między baśnią a legendą.

Fleksja i składnia

 • Przy pomocy nauczyciela rozróżnia poznane części mowy.

 • Odmienia rzeczowniki przez przypadki (łatwe przykłady).

 • Wskazuje podmiot i orzeczenie.

 • Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.

 • Dostrzega różnicę między zdaniem pojedynczym a złożonym.

Fonetyka

 • Wyróżnia głoski, litery i sylaby.

Ortografia i interpunkcja

 • Zna podstawowe zasady ortograficzne .

 • Z pomocą nauczyciela dokonuje poprawy popełnionych błędów.

 • Stosuje odpowiednie znaki przestankowe na końcu zdania.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - KLASA V

(ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych -pozytywnych)

Ocenę celującą otrzymuje uczeń: • Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

 • Proponuje oryginalne rozwiązania.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia.

 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.

 • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych.

 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział

 • w akademiach, inscenizacjach teatralnych, współpraca z gazetką szkolną, itd.)

 • i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.

 • Przygotowuje i prezentuje portfolio/prezentację multimedialną.

 • Przygotowuje adaptację sceniczną utworu.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń:Kształcenie literackie i językowe

 • Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.

 • Doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi, poznanymi w klasie V.

 • Samodzielnie sporządza notatki na temat przeczytanych tekstów.

 • Bezbłędnie układa plan odtwórczy dłuższego tekstu i plan kompozycyjny własnej wypowiedzi.

 • Bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne analizowanie go.

 • Dokonuje oceny postępowania i poglądów bohaterów.

 • Redaguje opowiadanie twórcze z elementami opisu, z dialogiem.

 • Doskonale posługuje się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV.

 • Sprawnie posługuje się poznanymi słownikami.

 • Analizuje utwór liryczny, wskazując epitety, porównania, przenośnie, wyrazy dźwiękonaśla-dowcze, uosobienia.

 • Rozpoznaje i nazywa rodzaje oraz układ rymów.

Fleksja i składnia

 • Biegle rozróżnia części mowy.

 • Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego i wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy się ten czasownik.

 • Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia i określa przypadek, liczbę i rodzaj.

 • Podaje poprawne formy liczebników.

 • Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady.

 • Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia.

 • Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wzoru (trudniejsze przykłady).

Fonetyka

 • Podaje wszystkie zasady akcentowania wyrazów w języku polskim omawiane na lekcjach.

Ortografia i interpunkcja

 • Poprawnie zapisuje wyrazy z „i”, „j” po spółgłoskach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń:Kształcenie literackie i językowe

 • Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo - stylistyczne, logiczne i ortograficzne.

 • Samodzielnie poprawia błędy wskazane przez nauczyciela.

 • Potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie V.

 • W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury.

 • Nazywa cechy gatunkowe poznanych utworów.

 • Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy fragmentów lektury.

 • Poprawnie posługuje się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV.

Fleksja i składnia

 • Określa formę gramatyczną czasowników.

 • Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej.

 • Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego.

 • Poprawnie odmienia czasownik typu: umiem, rozumiem, idę.

 • Uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany.

 • Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę.

 • Określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem.

 • Określa przypadek liczebnika i rzeczownika.

 • Zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie.

 • Stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku.

 • Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie.

 • Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach).

 • Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie.

 • Układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.

Fonetyka

 • Określa cechy głoski.

 • Rozpoznaje wyrazy bezakcentowe.

 • Poprawnie akcentuje wyrazy na 3. i 4. sylabie od końca.

Ortografia i interpunkcja

 • Stara się poprawnie zapisywać wyrazy z „i”, „j” po spółgłoskach i samogłoskach.

 • Poprawnie zapisuje cząstki trybu przypuszczającego.

 • Poprawnie zapisuje przymiotniki złożone.

 • Poprawnie zapisuje „nie” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, liczebnikiem.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń:Kształcenie literackie i językowe

 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnej budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

 • W miarę samodzielnie potrafi posługiwać się formami wypowiedzi

 • Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali ją pod względem dykcji, intonacji, akcentowania.

 • Poprawia błędy wskazane przez nauczyciela przy pomocy słownika ortograficznego.

 • Wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia).

 • Odróżnia zdarzenia i postacie fantastyczne od realistycznych w utworach.

 • W utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast.

 • W miarę samodzielnie posługuje się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV.

Fleksja i składnia

 • Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej (i odwrotnie).

 • Rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane.

 • Odmienia czasownik we wszystkich trybach (prostsze przykłady).

 • Określa formę fleksyjną rzeczowników.

 • Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki.

 • Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika.

 • Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia.

 • Łączy przymiotnik z rzeczownikiem i odmienia przez przypadki.

 • Rozpoznaje w zdaniu liczebnik.

 • Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania.

 • Podaje przykłady typów zdań.

 • Łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie.

 • Wpisuje zdanie w podany wykres (prostsze przykłady).

 • Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone.

Fonetyka

 • Odróżnia samogłoski od spółgłosek.

 • Rozróżnia rodzaje głosek.

 • Dzieli wyraz na sylaby.

 • Poprawnie akcentuje wyrazy na 2. sylabie od końca.

Ortografia i interpunkcja

 • Poprawnie zapisuje „nie” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, liczebnikiem (bez wyjątków).

 • Poprawnie zapisuje liczebniki.

 • Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w zdaniach pojedynczych i złożonych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego:

zasób wiedzy i umiejętności pozwala na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu trudności.

Kształcenie literackie i kulturowe


 • Technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy zrozumieniu przez ucznia analizowanego zagadnienia.

 • Błędy językowo - stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie.

Fleksja i składnia

 • Rozróżnia części mowy.

 • Wskazuje podmiot, orzeczenia i określenia.

 • Odmienia przez przypadki rzeczownik w prostej odmianie.

 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby, rodzaje.

 • Odmienia przymiotnik przez przypadki.

 • Potrafi wskazać zdanie, równoważnik zdania, zdanie pojedyncze, zdanie złożone.

Fonetyka

 • Dzieli wyraz na głoski, litery i sylaby.

 • Stara się poprawnie akcentować wyrazy na 2. sylabie od końca.

Ortografia i interpunkcja

 • Zna podstawowe zasady ortograficzne.

 • Wstawia przecinek przed powtórzonym spójnikiem.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - klasa VI

(ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych -pozytywnych)

Ocenę celującą otrzymuje:

uczeń, który twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.


 • Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.

 • Proponuje rozwiązania oryginalne.

 • Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności.

 • Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej.

 • Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie.

 • Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

 • Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

 • Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe.

 • Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów.

 • Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań.

 • Interpretuje głosowo utwory poetyckie.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia.

 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się

 • do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.

 • Bierze udział w konkursach; osiąga w nich sukcesy w szkole i poza szkołą.

 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych.

 • Prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń:Kształcenie literackie i językowe

Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno - językowym, merytorycznym i logicznym. • Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie.

 • Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią.

 • Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy.

 • Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki; określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie.

 • Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki.

 • Formułuje przesłanie wiersza, popierając wypowiedzi odpowiednim cytatem.

 • Określa funkcję środków artystycznych poznanych w klasie IV i V.

 • Ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia lub opowiadania.

 • Redaguje list do postaci literackiej, list otwarty do konkretnego adresata, list oficjalny.

 • Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu, podejmuje próby recenzji.

 • Redaguje artykuł prasowy na podany temat.

 • Rozumie i poprawnie posługuje się terminami z zakresu epiki, liryki, dramatu, nowych gatunków literackich (ballada, odmiany powieści, bajka).

 • Redaguje notatkę lub wniosek z dyskusji, tekst reklamowy.

 • Projektuje folder reklamowy.

Składnia i fleksja

 • Potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika.

 • Odmienia zaimki. Wskazuje ich funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczownych.

 • Biegle stopniuje przymiotniki i przysłówki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie „nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

 • Rozpoznaje różne typy liczebników, określa ich formy gramatyczne i funkcję

 • w zdaniu; potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika; odmienia trudniejsze liczebniki złożone.

 • Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).

 • Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę.

 • Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia
  oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia.

 • Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych, rysuje ich wykresy.

Słowotwórstwo

 • Wskazuje wyrazy podstawowe i pochodne, omawia ich budowę.

 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodnych.

 • Tworzy rodzinę wyrazów, wskazuje wymiany głosek, wspólne cząstki.

 • Tworzy wyrazy za pomocą różnych formantów.

Ortografia i interpunkcja

 • Poprawnie stosuje wszystkie znaki interpunkcyjne w wypowiedziach.

 • Poprawnie zapisuje przedrostki np. roz-, bez-, wz-.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń:Kształcenie literackie i językowe

 • Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy

 • ortograficzne, interpunkcyjne.

 • Potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi

 • Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego.

 • Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy.

 • Potrafi odróżnić tekst beletrystyczny od popularnonaukowego.

 • Wskazuje podane środki stylistyczne w wierszu.

 • Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.

Fleksja i składnia

 • Poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki; wie, czemu służy stopniowanie.

 • Podaje przykłady różnych typów liczebników, poprawnie je stosuje w wypowiedziach..

 • Zastępuje różne części mowy odpowiednimi zaimkami.

 • Na konkretnych przykładach omawia sposoby wyrażenia orzeczenia

 • i podmiotu.

 • Podaje przykłady zdań złożonych, rozróżnia ich rodzaje.

Słowotwórstwo

 • Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych, będących różnymi częściami mowy.

 • Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.

 • Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości

 • ze słowotwórstwa.

Ortografia i interpunkcja

 • Poprawnie zapisuje wyrazy z „i”, „j” po spółgłoskach.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń:Kształcenie literackie i językowe

 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

 • W miarę samodzielnie potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi.

 • Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Identyfikuje odmiany powieści.

 • Wyodrębnia cechy fraszki.

 • Wyróżnia podstawowe elementy świata przedstawionego.

 • Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.

 • Rozróżnia środki artystyczne poznane w klasie IV i V.

 • Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.

Fleksja i składnia

 • Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę fleksyjną czasowników.

 • Określa funkcję czasowników w zdaniu.

 • Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne.

 • Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przyimki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym.

 • Stopniuje przymiotniki.

 • Rozróżnia przyimki, wyrażenia przyimkowe.

 • Na łatwych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów.

 • Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe.

 • Nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach).

 • Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.

 • Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.

Słowotwórstwo

 • Rozróżnia zdrobnienia.

 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu,

 • Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

Ortografia i interpunkcja

 • Poprawnie zapisuje liczebniki.

 • Stosuje poprawny zapis „nie” z różnymi częściami mowy.

 • Przenosi wyrazy zawierające przedrostek.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń:

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają

na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.Kształcenie literackie i językowe

 • Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Wypowiedzi ustne świadczą o zrozumieniu analizowanego przez niego zagadnienia.

 • W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, ortograficzne

 • i interpunkcyjne nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

 • Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.


Fleksja i składnia

 • Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję

 • w zdaniu (na prostszych przykładach).

 • Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj.

 • Łączy wyrazy w zespoły składniowe.

 • Wymienia rodzaje zaimków i liczebników.

Słowotwórstwo

 • Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.

 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie

 • Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

Ortografia i interpunkcja

 • Zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne.KLASA VII
(ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych)

OCENA CELUJĄCA

Otrzymuje ją uczeń, który twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. • Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.

 • Proponuje rozwiązania oryginalne.

 • Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności.

 • Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej.

 • Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie.

 • Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

 • Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

 • Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe.

 • Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów.

 • Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań.

 • Interpretuje głosowo utwory poetyckie.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia.

 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się

 • do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.

 • Bierze udział w konkursach; osiąga w nich sukcesy w szkole i poza szkołą.

 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych.

 • Prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.


OCENA BARDZO DOBRA

Kształcenie literackie i językowe

 • Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno -
  - językowym, merytorycznym i logicznym.

 • Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie, uzasadniać swoje zdanie, tworzyć wypowiedź argumentacyjną

 • Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią.

 • Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy.

 • Bezbłędnie redaguje charakterystykę postaci, charakterystykę porównawczą i autocharakterystykę; opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych, opis dzieła sztuki, rozprawkę, wywiad, prezentację multimedialną.

 • Dokonuje analizy i interpretacji tekstów literackich, cytuje odpowiednie fragmenty, wykorzystuje konteksty oraz nawiązuje do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych.

 • Posługuje się wiedzą z zakresu historii i kultury przy interpretacji tekstów literackich.

 • Interpretuje dzieła sztuki, dbając o odpowiedni dobór słownictwa i terminologii.

 • Określa funkcję środków artystycznych poznanych w klasie IV - VII.

 • Rozróżnia i określa podstawowe cechy gatunków dziennikarskich.

 • Rozpoznaje i określa cechy oraz funkcje literatury.

 • Rozumie i poprawnie posługuje się terminami z zakresu epiki, liryki, dramatu, nowych gatunków literackich oraz inne pojęcia z zakresu teorii literatury.

 • Gramatyka języka polskiego

 • Rozpoznaje imiesłowy, zna zasady ich tworzenia i odmiany określa ich formy gramatyczne i funkcję w zdaniu; potrafi uzasadnić użycie danego typu imiesłowu.

 • Bezbłędnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania, określa jego funkcje, przekształca go na zdani złożone i odwrotnie.

 • Stosuje w zdaniu imiesłów w różnych funkcjach składniowych.

 • Przeprowadza klasyfikację zdań wielokrotnie złożonych, rysuje ich wykresy.

 • Posługuje się mową zależną i niezależną, swobodnie dokonuje ich przekształceń.

 • Rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne, omawia ich budowę.

 • Wskazuje temat słowotwórczy i formant, określa rodzaj formantu, wskazuje jego funkcje.

 • Tworzy wyrazy za pomocą różnych formantów.

 • Tworzy rodzinę wyrazów, wskazuje wymiany głosek, rdzeń.

 • Rozumie i wskazuje rozbieżności między mową i pismem.


Ortografia i interpunkcja

 • Poprawnie stosuje wszystkie znaki interpunkcyjne w wypowiedziach.

 • Poprawnie zapisuje samogłoski ustne, nosowe, spółgłoski twarde i miękkie, głoski dźwięczne i bezdźwięczne.

 • Bezbłędnie stosuje zasady pisowni wyrazów nieodmiennych oraz pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.


OCENA DOBRA

Kształcenie literackie i językowe

 • Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.

 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy

 • ortograficzne, interpunkcyjne.

 • Potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi

 • Dobra znajomość tekstu pozwala mu na omówienie elementów świata przedstawionego, ocenę zachowania bohaterów.

 • Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy.

 • Potrafi odróżnić różne rodzaje tekstów literackich i nieliterackich.

 • Wskazuje podane środki stylistyczne w tekście.

 • Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.


Gramatyka języka polskiego

 • Potrafi przekształcać strony czasownika.

 • Podaje przykłady różnych typów imiesłowów, poprawnie je stosuje w wypowiedziach.

 • Podaje przykłady zdań wielokrotnie złożonych, rozróżnia ich rodzaje.

 • Posługuje się mową zależną i niezależną.

 • Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych, będących różnymi częściami mowy.

 • Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.

 • Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości

 • ze słowotwórstwa.

 • Rozpoznaje rodzaje i kierunek upodobnień; rozróżnia uproszczenia fonetyczne.


Ortografia i interpunkcja

 • Wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz tematów fleksyjnych wyrazów odmiennych.

 • Stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne podczas przytaczania cudzych wypowiedzi.


OCENA DOSTATECZNA

Kształcenie literackie i językowe

 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii.

 • W miarę samodzielnie potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi.

 • Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Wyróżnia podstawowe elementy świata przedstawionego.

 • Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.

 • Rozróżnia środki artystyczne poznane w klasie IV - VII.

 • Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.


Gramatyka języka polskiego

 • Rozróżnia strony czasownika.

 • Wyróżnia w tekście imiesłowy.

 • Określa funkcję imiesłowów w zdaniu.

 • Rozpoznaje w zdaniu części zdania i części mowy.

 • Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.

 • Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.

 • Rozróżnia mowę zależną i niezależną.

 • Posługuje się podstawowymi terminami z zakresu słowotwórstwa..

 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu,

 • Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

 • Rozpoznaje upodobnienia i uproszczenia fonetyczne.


Ortografia i interpunkcja

 • Poprawnie zapisuje imiesłowy.

 • Stosuje poprawny zapis „nie” z różnymi częściami mowy.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.


Kształcenie literackie i językowe

 • Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

 • Wypowiedzi ustne świadczą o zrozumieniu analizowanego przez niego zagadnienia.

 • W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, ortograficzne

 • i interpunkcyjne nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

 • Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.


Gramatyka języka polskiego

 • Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję

 • w zdaniu (na prostszych przykładach).

 • Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj.

 • Łączy wyrazy w zespoły składniowe.

 • Wymienia rodzaje imiesłowów.

 • Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.

 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie

 • Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.


Ortografia i interpunkcja

 • Zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne.


OCENA NIEDOSTATECZNA

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji, składni, słowotwórstwa, słownictwa, frazeologii, redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego przewidzianych podstawą programową. • Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w sposób zadowalający.

 • Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.

 • W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, interpunkcyjnych.

 • Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia

  • elementarnym stopniu trudności.

Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna