Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona14/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36

KLASA V

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- dostrzega piękno stworzonego piękna;

- wyjaśnia, na czym polega wyjątkowość człowieka;

- tłumaczy, na czym polega miłość Pana Boga do człowieka;

- wie, że nieposłuszeństwo nie prowadzi do dobra, ale do zła;

- wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje;

- wyjaśnia, dlaczego człowiek najczęściej nie myśli o skutkach popełnianych grzechów i jak to może wpływać na życie;

- wymienia dobre cechy charakteru człowieka;

- wie, co buduje i co niszczy wspólnotę między ludźmi;

- wymienia osoby, które w codziennym życiu służą mu pomocą;

- tłumaczy, jak może rozwijać swoją wiarę;

- wie, że Abraham nazywany jest ojcem wszystkich wierzących;

- wie kim był Jakub i Józef ;

- wie, jak i dlaczego zmieniała się sytuacja potomków Jakuba w Egipcie;

- wie, kim był Mojżesz;

- omawia, na czym polegało przygotowanie do wyjścia Izraelitów z Egiptu;

- wyjaśnia przyczyny niepokoju Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię;

- porównuje paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan;

- określa, w jaki sposób człowiek wierzący odpowiada na zaproszenie do życia we wspólnocie z Bogiem i ludźmi;

- opowiada o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu;

- potrafi omówić okoliczności zawarcia Nowego Przymierza;

- rozumie potrzebę zasad regulujących życie ludzi;

- wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa;

- wymienia przykłady dochowania wierności przymierzu z Bogiem;

- wyjaśnia, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości;

- porządkuje i wyjaśnia wydarzenia Bożej interwencji w historii zbawienia;

- opisuje położenie i ukształtowanie powierzchni Palestyny;

- wyjaśnia okoliczności narodzenia i działalności Jana Chrzciciela;

- wie, że Maryja jest Matką obecnego Mesjasza;

- zna proroctwa zapowiadające Mesjasza;

- wymienia źródła historyczne mówiące o Jezusie;

- wymienia osoby tworzące Świętą Rodzinę;

- zna proroctwa dotyczące Sługi Bożego;

- zna proroctwo mesjańskie dotyczące królowania Boga;

- zna obietnice Boże o Kapłanie doskonałym;

- zna proroctwa zapowiadające nadejście Sługi Bożego;

- rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara, przyjęcie Ewangelii;

- wie, że słowo to wyraz mocy Bożej – Bóg przez nie poucza i nieustannie działa dla naszego zbawienia;

- określa znaczenie i sens ośmiu błogosławieństw;

- wymienia sposoby troski chrześcijanina o cierpiących;

- wymienia przykłady ewangelicznych opisów wskrzeszeń;

- wie, że jest wezwany do dawania świadectwa wiary wszędzie, gdzie przebywa

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- tłumaczy, że Pan Bóg powołał świat z niczego;

- tłumaczy, jaka prawda o bogu i człowieku jest zawarta na kartach Pisma Świętego;

- wymienia zadania, jakie człowiek otrzymał od Pana Boga;

- wyjaśnia symbolikę biblijną występującą w opisie kuszenia w raju;

- wyjaśnia na czym polegało zło, którego dopuścili się pierwsi ludzie;

- zna obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju;

- wyjaśnia, w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju;

- opowiada historię Abla i Kaina;

- tłumaczy, jakim człowiekiem był Noe;

- omawia perykopę biblijną o wieży Babel;

- tłumaczy, że Bóg przychodzi zawsze z pomocą człowiekowi i wspiera go w walce ze złem;

- tłumaczy, że człowiek, choć pragnie czynić dobro, nie zawsze potrafi je robić;

- wyjaśnia, że wiara jest łaską bożą, z którą człowiek powinien współdziałać;

- podaje treść obietnicy danej przez Boga Abrahamowi oraz wyjaśnia sposób, w jaki Bóg ją wypełnił;

- potrafi opowiedzieć o rodzinie oraz wydarzeniach z życia Jakuba;

- zna przyczyny i przebieg konfliktu między Jakubem a Ezawem;

- potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Józefa;

- potrafi opowiedzieć o życiu rodzin izraelskich w niewoli egipskiej;

- objaśnia okoliczności ocalenia Mojżesza od śmierci;

- zna plagi egipskie; rozumie, że były one znakami działającego Boga

- opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej;

- tłumaczy sytuację Mojżesza jako przywódcy ludu wypełniającego wolę Boga;

- wyjaśnia analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem świętym; manną na pustyni a Eucharystią, wodą ze skały a łaską Bożą, Ziemią Obiecaną a niebem;

- dzieli się z innymi doświadczeniem wiary;

- określa wzajemne zobowiązania Boga i Jego ludu, wynikające z przymierza;

- wyjaśnia związek między słowami „Przymierze” i „Testament”;

- wyjaśnia, że wierność Bożym przykazaniom jest potwierdzeniem wiary w Boga i ufności w Jego troskę o ludzi;

- tłumaczy przesłanie zawarte w tekście biblijnym o złotym cielcu;

- uzasadnia, że Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie jest ratunkiem dla błądzącego człowieka;

- tłumaczy, że grzech głęboko rani człowieka;

- omawia Jezusowe znaki wierności Bogu;

- wskazuje, jak realizować wezwanie do świętości;

- wymienia przejawy miłości Boga w historii zbawienia;

- wyjaśnia nazwę ojczyzny Jezusa;

- tłumaczy, że Jan Chrzciciel przygotowywał naród na przyjście Mesjasza;

- definiuje pojęcie „ Adwent”;

- analizuje i interpretuje tekst biblijny dotyczący powtórnego przyjścia Chrystusa;

- wyjaśnia, na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa;

- uzasadnia, że w Dzieciątku Jezus wypełniły się Boże obietnice dotyczące Mesjasza;

- wymienia osoby, które oddały hołd Nowonarodzonemu;

- definiuje pojęcie „Wcielenie”;

- porządkuje wydarzenia z życia Rodziny z Nazaretu;

- podaje przykłady posłuszeństwa Jezusa Ojcu Niebieskiemu;

- tłumaczy, że Jezus zapoczątkował Królestwo Boże, w którym On sam jest Królem;

- wyjaśnia rolę kapłana w Starym Testamencie;

- wyjaśnia, że Jezus Chrystus jest Najwyższym Kapłanem;

- wyjaśnia posłannictwo Chrystusa jako Nauczyciela i Proroka;

- wymienia sposoby budowania i umacniania królestwa Bożego;

- odkrywa świat wartości, płynących z ewangelicznych błogosławieństw;

- wyjaśnia istotę uzdrowień dokonanych przez Jezusa;

- wyjaśnia konieczność modlitwy o wiarę;

- wyjaśnia zbawczy sens śmierci Chrystusa;

- wskazuje wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii;

- określa, kim jest Jezus w świetle prawdy o Wniebowstąpieniu;

- uzasadnia, dlaczego modlitwa pełni ważną rolę w życiu chrześcijanina;

- wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość Jezusa;

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- wyjaśnia pojęcia: Stworzyciel oraz stworzenie;

- tłumaczy, na czym polega wywyższenie człowieka spośród innych stworzeń;

- wymienia cechy charakteryzujące kobietę i mężczyznę;

-wyjaśnia, że życie każdego człowieka jest największym darem;

- wymienia sposoby troski o życie;

- podaje definicję: „grzechu” oraz „grzechu pierworodnego”;

- wyjaśnia tekst biblijny o obietnicy pozostawionej przez Boga ludziom po opuszczeniu raju;

- wymienia cechy charakteryzujące Kaina i Abla;

- opowiada, jaka kara spotkała Abla;

- wyjaśnia przyczyny i sens potopu i dlaczego Pan Bóg ocalił Noego;

- wyjaśnia skutki pychy w życiu człowieka ;

- wyjaśnia, co oddala współczesnego człowieka od Boga i od ludzi;

- wymienia postawy, jakie powinny charakteryzować chrześcijanina;

- określa, na czym polega rola Kościoła w umacnianiu wiary jego członków;

- wykazuje związek między Abrahamem a Jezusem Chrystusem;

- uzasadnia, dlaczego Jakub jest wzorem oddania Bogu;

- wskazuje wydarzenia świadczące o Bożej opiece nad Józefem;

- wyjaśnia, że Józef jest figurą Chrystusa – potrafi wykazać podobieństwo wydarzeń z życia Józefa i Jezusa;

- tłumaczy, że wiara w Boga pomogła Izraelitom przeżyć czas niewoli;

- wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela;

- wymienia znaki obecności Boga wśród swego ludu wędrującego do Ziemi Obiecanej;

- wyjaśnia, że łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu;

- tłumaczy, w jaki sposób chrześcijanin utrwala relację z Bogiem;

- tłumaczy, że przymierze na Synaju jest wyrazem miłosiernej i wiernej miłości Boga do ludzi;

- wymienia starotestamentowe zapowiedzi Nowego Przymierza;

- uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka;

- ukazuje, jak można odnieść do życia ludzi prawdę o niewierności Izraelitów i Bożym przebaczeniu;

- wyjaśnia sens i symbolikę Chrystusowego krzyża;

- wyjaśnia, że Bóg ofiaruje każdemu swą łaskę jako pomoc na drodze wiary;

- potrafi scharakteryzować świętego człowieka;

- wymienia zadania proroków;

- wymienia nazwy: rzeki, jezior i najważniejszych miast związanych z życiem i działalnością Chrystusa;

- wylicza zwierzęta i rośliny występujące na terenie Ziemi Świętej w czasach biblijnych;

- wyjaśnia, że nawrócenie polega na przemianie życia;

- wymienia działania Maryi związane z Jej oczekiwaniem na narodzenie Jezusa;

- wymienia postawy człowieka oczekującego na przyjście Chrystusa;

- wyjaśnia, kim dla pasterzy i Mędrców był Jezus;

- porównuje okoliczności narodzenia Pana Jezusa z dzisiejszą tradycją bożonarodzeniową;

- uzasadnia, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem;

- opowiada o życiu Świętej Rodziny;

- wyjaśnia, na czym polega posłuszeństwo Bogu;

- wymienia cechy królestwa Bożego;

- charakteryzuje misję Chrystusa Najwyższego Kapłana;

- charakteryzuje działalność nauczycielska Jezusa;

- podaje przykłady realizowania zasad królestwa Bożego w codziennym życiu;

- potrafi odpowiedzieć na Boże wezwanie modlitwą i czynem;

- przedstawia sposoby realizacji błogosławieństw w codziennym życiu;

- wyraża i uzasadnia potrzebę budowania relacji z Jezusem poprzez modlitwę, liturgię, sakramenty;

- wyjaśnia, na czym polega zdrowie duszy;

- uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią;

- wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość Jezusa;

- wyjaśnia, dlaczego wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego;

- uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne;

- wskazuje, w jaki sposób możemy spotkać się z Chrystusem w codziennym życiu;

- uzasadnia, dlaczego modlitwa spełnia ważną rolę w życiu chrześcijanina;

- określa, czym jest modlitwa uwielbienia;

- określa, kiedy i w jaki sposób możemy wielbić Boga modlitwą;

- wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość Jezusa;
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- podaje sposoby troski o piękno stworzonego świata;

- podaje definicję pojęcia „szacunek”;

- podaje przykłady troski o życie człowieka na różnych jego etapach;

- wskazuje, że także w obecnych czasach ludzie odchodzą od Boga;

- podaje przykłady potwierdzające prawdę o tym, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka;

- wyjaśnia, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem;

- wyjaśnia, że w sakramencie pojednania może doświadczyć spotkania z miłosiernym Bogiem;

- wymienia i tłumaczy warunki sakramentu pojednania;

- tłumaczy pojęcie: „przymierze”;

- porównuje umowy zawierane między ludźmi z treścią przymierza, którą Bóg zawarł z człowiekiem;

- wymienia sposoby powrotu człowieka do przyjaźni z ludźmi i z Bogiem;

- wyjaśnia pojęcie: ”sakramenty”;

- wyjaśnia, jakie dary otrzymujemy poprzez sakrament chrztu świętego, pokuty i pojednania oraz Eucharystii;

- wskazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary;

- opisuje, czego uczy nas wiara Abrahama;

- wymienia wydarzenia, w których ujawniło się posłuszeństwo Abrahama wobec Boga;

- tłumaczy potrzebę osobistej więzi z Bogiem;

- ocenia własne postępowanie w świetle postawy Józefa wobec Boga i bliźnich;

- wyjaśnia, na czym polega niewola wewnętrzna ( uzależnienia, nałogi) i zna sposoby jej zapobiegania;

- tłumaczy sens imienia Bożego: Jestem, który Jestem;

- wyjaśnia znaczenie baranka paschalnego;

- tłumaczy, że dla chrześcijanina Ziemią Obiecaną jest niebo, do którego prowadzi nas Chrystus;

- wyjaśnia, że Jezus Zmartwychwstały przez swe sakramenty prowadzi ku wolności i daje ludziom ocalenie;

- angażuje się w przygotowanie i przebieg modlitewnego spotkania z Bogiem;

- wymienia przymioty Boga, ujawniające się w wydarzeniu zawarcia przymierza;

- wyjaśnia analogię między Starym a Nowym Przymierzem;

- wyjaśnia konieczność formacji własnego sumienia do zachowania przymierza z Bogiem;

- potrafi wykazać dialogiczny charakter wiary w Boga;

- wyjaśnia, dlaczego człowiek potrzebuje łaski Bożej i nawrócenia;

- podejmuje refleksję nad treścią przyrzeczeń chrzcielnych;

-omawia postawę wierności Bogu na przykładzie błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty;

- zna zadania ucznia Jezusa i wyjaśnia, w jaki sposób wypełniać je w rodzinie, szkole, parafii;

- tłumaczy, kim jest obiecany Mesjasz;

- charakteryzuje wybrane elementy życia społecznego za czasów Jezusa;

- analizuje i interpretuje przypowieść o dobrym Samarytaninie;

- proponuje, jak przeżyć adwentowe oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa;

- charakteryzuje postawę Maryi;

- porównuje adwent Maryi z naszym oczekiwaniem na narodzenie Pana Jezusa;

- wskazuje, jak rozwijać postawę miłości względem Boga i bliźniego;

- wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów bożonarodzeniowych;

- wskazuje najważniejsze elementy przygotowań do świąt Bożego Narodzenia;

- wyjaśnia znaczenie Wcielenia dla godności człowieka;

- charakteryzuje relacje panujące w Rodzinie Jezusa;

- uzasadnia, dlaczego człowiek powinien być posłuszny Bogu;

- charakteryzuje człowieka posłusznego Bogu;

- wyjaśnia, na czym polega królowanie Chrystusa;

- wymienia przykłady udziału Ludu Bożego w misji królewskiej Chrystusa;

- wyjaśnia, dlaczego Jezus Chrystus jest Kapłanem na wieki;

- uzasadnia, dlaczego Jezusa nazywamy Nauczycielem;

- wymienia sposoby udziału chrześcijanina w prorockiej misji Kościoła;

- wyraża i uzasadnia potrzebę pracy nad własnym charakterem;

- uzasadnia potrzebę dawania każdego dnia świadectwa wierności słowu Bożemu;

- interpretuje ludzkie doświadczenia w świetle nauczania Chrystusa;

- wyjaśnia, w jaki sposób może formować postawę osobistego świadectwa wiary;

- wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia w życiu człowieka;

- wyjaśnia, dlaczego uczestnictwo w Eucharystii jest trwaniem w Jezusie i stanowi gwarancję udziału w Jego obietnicach;

- wyjaśnia, dlaczego wspólnie z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć trudności, cierpienie;

- tłumaczy, dlaczego modlitewna pamięć o zmarłych jest obowiązkiem chrześcijanina;

- uzasadnia znaczenie liturgicznego świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jako uobecnienie zbawczego dzieła;

- wyjaśnia, dlaczego z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć trudności życia;

- określa znaczenie czynnego udziału we Mszy Świętej jako uwielbienia składanego Bogu Ojcu przez Jezusa;

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- formułuje modlitwę uwielbienia, dziękczynną;

- podejmuje refleksję nad własnym postępowaniem ;

- odmawia „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”;

- wybiera cechę charakteru nad pragnie pracować w nadchodzącym tygodniu;

- wskazuje, jak może rozwijać przyjaźń z Panem Bogiem;

- wyjaśnia sens działań zmierzających do umocnienia wiary oraz podaje sposoby radzenia sobie z problemami, które mogą te działania utrudniać;

- wyjaśnia potrzebę zaufania Bogu;

- wykazuje , w oparciu o dzieje Jakuba, że wiara w Boga pomaga człowiekowi w pokonywaniu lęków i radzeniu sobie z różnymi doświadczeniami życia;.

- wyjaśnia, że świadomość Bożej Opatrzności pomaga człowiekowi w akceptacji rzeczywistości i opanowywaniu negatywnych emocji;

- formułuje modlitwę, w której powierza Bogu ludzi będących w niewoli zła lub cierpienia;

- na przykładzie Mojżesza, opisuje, jak umacniać swoją relację z Bogiem;

- objaśnia, w jaki sposób okazuje wdzięczność Bogu za otrzymane dobro;

- uzasadnia potrzebę trwałej więzi z Bogiem;

- opisuje, jak wyraża swoją wolę trwania w przymierzu z Bogiem;

- dokonuje oceny własnego postępowania w świetle Dekalogu;

- wyjaśnia, jak należy kształtować postawę szacunku i miłości wobec Chrystusowego krzyża;

- wskazuje, jak rozwijać postawę wierności złożonym obietnicom, czerpiąc wzór z wierności Boga;

- opisuje, jak przygotowuje swoje spotkania z Jezusem w Eucharystii;

- proponuje sposoby realizacji przesłania przypowieści w dzisiejszym życiu;

-wyjaśnia, jak należy kształtować w sobie potrzebę ciągłego nawracania;

- planuje własne działania adwentowe;

- przedstawia, w jaki sposób należy kształtować postawę odpowiedzialności za swoje życie;

- formułuje modlitwę wdzięczności Bogu za cud Wcielenia;

- dokonuje refleksji dotyczącej swojego miejsca i roli w rodzinie;

- planuje swój udział w misji kapłańskiej Chrystusa;

- wyjaśnia prawdę o wewnętrznym dynamizmie królestwa Bożego;

- określa sposób realizacji błogosławieństw przez św. Tomasza Morusa;

- uzasadnia potrzebę dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi;

- uzasadnia potrzebę powierzania słabości duszy i ciała Jezusowi w modlitwie oraz sakramentach pojednania i namaszczenia chorych;KLASA VI

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-wie, w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha Świętego

-wie, kim jest Duch Święty

-wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy chrześcijańskiej

-potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę

-wie, że Święty Piotr został wybrany przez Chrystusa do prowadzenia Kościoła

-wie, kim był Święty Paweł

-wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem

-zna trzy biblijne obrazy Kościoła

-wymienia sakramenty święte

-wie, jakie zadanie Pan Jezus zostawił swoim uczniom

-rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara

-wie, jakimi darami obdarza człowieka Duch Święty

-wie, że Chrystus nazwał siebie „chlebem życia”

-wie, w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania

-wie, czego oczekują osoby chore, cierpiące

-zna znaczenie słowa: służyć, służba

-wie, że człowiek każdego dnia podejmuje różne decyzje, wybory

-wymienia prace pielęgnacyjne związane z uprawą winorośli

-wymienia dary naturalne i nadprzyrodzone, które otrzymuje człowiek od Pana Boga

-definiuje pojęcie wiary

-definiuje pojęcie „troska”

-wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa

-rozumie, że od chrztu świętego jest zakorzeniony w Kościele

-wie, że chrześcijanin jest powołany do troski o potrzebujących członków Kościoła

-wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna

-wie, kto i kogo powołał do głoszenia Ewangelii

-zna datę przyjęcia chrztu przez Polskę

-tłumaczy, kim był święty Wojciech

-rozumie, że Maryja uczy nas zachować wierność Chrystusowi

-rozumie religijne korzenie obrzędów, zwyczajów i tradycji jako znaków obecności wiary na co dzień

-wie, kogo określamy mianem „święty”

-wie, kim byli Święty Szczepan, Święty Stanisław ze Szczepanowa, Święta Jadwiga Śląska, chłopcy z Poznańskiej Piątki, Święty Maksymilian Kolbe, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Święty Jan Paweł II,

- tłumaczy, w jaki sposób doświadcza miłości Boga

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-potrafi wymienić znaki towarzyszące temu wydarzeniu

-wie, kim jest Duch Święty

-potrafi omówić rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa na podstawie mapy

-rozumie, do czego zobowiązuje chrześcijanina trzecie przykazanie Dekalogu oraz pierwsze przykazanie kościelne

-wie, że w Piśmie Świętym znajdują się dwa listy Piotra Apostoła

-wie, że Chrystus przygotował apostołów do kierowania Kościołem

-wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Pawła

-wyjaśnia, dlaczego nazywamy go Apostołem Narodów

-wie, że Chrystus jest z nami w słowie Bożym i sakramentach

-wskazuje na podstawie biblijnych obrazów Kościoła relację łączącą Boga z ludźmi

-wymienia cztery przymioty Kościoła

-wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu człowieka

-wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego

-wyjaśnia, na jakiej podstawie chrzci się małe dzieci

-wyjaśnia, jakie jest znaczenie poszczególnych darów Ducha Świętego

-zna słowa ustanowienia Eucharystii

-zna słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku po zmartwychwstaniu

-wie, kto otrzymał władzę odpuszczania grzechów

-rozumie, że człowiek chory, cierpiący najistotniejszą pomoc otrzymuje od Chrystusa

-ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom chorym, cierpiącym

-wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako sakramenty w służbie bliźnim

-rozumie, że człowiek powinien umieć ponosić konsekwencje dokonywanych wyborów i nie zniechęcać się trudnościami

-wyjaśnia porównania zawarte we fragmencie J 15, 1-11

-wyjaśnia znaczenie darów dla wspólnoty Kościoła i społeczeństwa

-wymienia obowiązki chrześcijanina wynikające z wyznawanej wiary

-wskazuje osoby i wydarzenia przyczyniające się do umocnienia lub osłabienia wiary

-na podstawie tekstu Jud 20-23a wskazuje na zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu świętego

-wymienia przejawy troski pierwszych chrześcijan o potrzeby bliźnich

-charakteryzuje modlitwę pierwszych chrześcijan

-wyjaśnia, jakich wyborów dokonuje człowiek przystępujący do sakramentów: chrztu świętego, pojednania, Eucharystii

-wie, w jaki sposób apostołowie realizowali nakaz misyjny Chrystusa

-wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła

-określa znaczenie wspólnoty parafialnej

-wie, że grupy i ruchy religijne w Kościele są obrazem różnorodności darów i charyzmatów powierzonych wiernym

-wyjaśnia sens i znaczenie słów Ewangelii o królestwie Bożym (Mk 4, 26-28)

-wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu świętego

-opowiada o życiu św. Wojciecha

-rozumie, czym zaznaczył się w dziejach Polski Święty Wojciech

-rozumie znaczenie Kościoła dla rozwoju życia i wiary w początkach narodu polskiego

-wie, czym jest kultura chrześcijańska

-wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele

-wskazuje na związek wiary z życiem narodu

-rozumie przynależność do wspólnoty Kościoła

-wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach

-wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych

interpretuje fragment Ewangelii Mt 7, 24-27

-potrafi wskazać istotne cechy świętości

-zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci Świętego Szczepana

-wyjaśnia, w jaki sposób Święty Szczepan dał świadectwo wierności Chrystusowi

-zna życie, działalność i okoliczności śmierci Świętego Stanisława

-zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętej Jadwigi Śląskiej

-zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki

-zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Maksymiliana Kolbego

-zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki

-zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Jana Pawła II

-wie, co to jest świętych obcowanie

-wymienia, w jaki sposób Jezus dzisiaj dotyka nas swoją miłością

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-wyjaśnia, na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w apostołach pod wpływem Ducha Świętego

-tłumaczy naukę u Duchu Świętym zawartą w Wyznaniu wiary-tłumaczy wpływ postawy pojedynczych osób na jakość funkcjonowania całej wspólnoty

-wie, że chrześcijańskie świętowanie polega na udziale we Mszy Świętej i odpoczynku

-zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra

-rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościół

-potrafi wykazać, że działalność Świętego Pawła była realizacją Chrystusowego

-potrafi wyjaśnić, na czym polega udział w potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej wskazuje na życie wieczne jako owoc spotykania się z Chrystusem w Eucharystii;

-wyjaśnia, jakie duchowe korzyści uzyskuje człowiek trwający w jedności z Kościołem

-wyjaśnia, z czego wynikają przymioty Kościoła

-wyjaśnia, czym są charyzmaty i podaje kilka ich przykładów z listów Świętego Pawła

-umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii

-tłumaczy, że wiara otrzymana na chrzcie świętym jest skarbem, który należy rozwijać

-rozumie, czym są dary Ducha Świętego

-wskazuje, że czasem szczególnego otrzymywania darów Ducha Świętego jest sakrament bierzmowania

-wskazuje na życie wieczne jako owoc spotykania się z Chrystusem w Eucharystii

-wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania

-rozróżnia grzech śmiertelny od grzechu powszedniego

-zna przebieg obrzędu sakramentu namaszczenia chorych

-wyjaśnia, w czym przejawia się służba kapłanów wobec wiernych

-wie, że sakramenty święte są duchowymi darami; wylicza zadania, które wynikają z darów otrzymanych od Stwórcy

-wskazuje działania Boga, które pomagają człowiekowi być blisko Zbawiciela

wylicza zadania, które wynikają z darów otrzymanych od Stwórcy

-proponuje sposoby pomocy ludziom, których wiara osłabła

-wyjaśnia, jak katolik powinien odnosić się do ludzi wątpiących w wierze

-wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie Kościoła

-analizuje modlitwę współczesnego Kościoła

-charakteryzuje zobowiązania, które wypływają z sakramentów chrztu św., Eucharystii i pokuty i pojednania

-wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła

-zna znaczenie pojęć: charytatywny, wolontariusz

-wie, że parafia jest środowiskiem życia i przeżywania wiary

-podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele

-tłumaczy, jak to się stało, że został obdarowany Dobrą Nowiną

-wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla narodu polskiego i Europy

-tłumaczy, jakie znaczenie miała męczeńska śmierć Świętego Wojciecha

-wskazuje na przejawy aktywności religijnej w średniowiecznej Polsce

-rozumie znaczenie wartości religijnych w życiu społecznym i twórczości ludzkiej

-wskazuje na polskie sanktuaria będące wotum wdzięczności narodu Matce Bożej

-rozumie przynależność do wspólnoty rodziny, Kościoła i narodu

-zna historię Kościoła w Polsce – od 1945 roku do czasów współczesnych

-wskazuje możliwości okazywania wdzięczności za uczestnictwo w chrześcijańskim dziedzictwie

-tłumaczy, że krzyż i inne znaki wiary w przestrzeni publicznej są świadectwem aktywnej obecności chrześcijan

-wyjaśnia, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie papieskiego powinno wpływać na codzienność chrześcijanina

-zna rolę świętych w życiu Kościoła i poszczególnych ludzi

-wyjaśnia, dlaczego Święty Stanisław jest nazywany patronem poszanowania Bożych Praw, ładu moralnego i słusznych praw każdego człowieka

-wymienia dzieła dokonane przez Świętą Jadwigę

-zapamiętuje najważniejsze fakty i jako ekspert przekazuje te informacje pozostałym grupom

-wyjaśnia, co to znaczy „iść pod prąd”

-tłumaczy, na czym polega chrześcijańska radość

-podaje przykłady przyjaźni i heroizmu z życia wychowanków salezjańskich

-wyjaśnia, co oznacza słowo „pasja” w odniesieniu do codziennego życia

-wymienia pasje Świętego Maksymiliana

-opisuje sytuację Kościoła w czasach komunistycznych

-tłumaczy znaczenie słów: reżim, szykanować, represjonować

-wymienia najważniejsze dokonania papieża Jana Pawła II

-wyjaśnia znaczenie słowa: obcowanie, komunia

-wyjaśnia, jak może kształtować w sobie postawę świadka wiary

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-rozumie, że konsekwencją zesłania Ducha Świętego jest początek działalności Kościoła jako wspólnoty wierzących posłanej do świata

-zna biblijne symbole Ducha Świętego oraz potrafi wyjaśnić ich sens

-wyjaśnia, dlaczego życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich może być wzorem dla dzisiejszego Kościół

-potrafi podać argumenty przemawiające za nieopuszczaniem niedzielnej Eucharystii

-potrafi wskazać, do czego Święty Piotr w swoich listach wzywa uczniów Chrystusa

-potrafi wyjaśnić, jak rozwijała się hierarchia w początkach istnienia Kościoła

-wie, jaka postawa wiernych wobec przedstawicieli hierarchii służy dobru Kościoła

-potrafi wskazać szanse i zagrożenia działalności misyjnej w dzisiejszych czasach

-rozumie, że bycie chrześcijaninem zobowiązuje do pracy nad sobą

-rozpoznaje swoje miejsce we wspólnocie Kościoła

-ukazuje znaczenie przymiotów Kościoła i ich i przejawy w życiu wspólnoty

-tłumaczy, jaka jest różnica między darami Ducha Świętego a charyzmatami

-tłumaczy, czym jest forma i materia sakramentów, podaje przykłady

-podaje przykłady rozwijania swojej wiary

-wymienia dary Ducha Świętego i podaje przykłady realizacji tych darów w codziennym życiu

-rozumie, że Eucharystia powinna być częścią codziennego życia człowieka

-wyjaśnia istotę poszczególnych warunków sakramentu pokuty i pojednania i rozumie potrzebę regularnego korzystania z tego sakramentu

-wie, jak przygotować mieszkanie na przybycie kapłana udzielającego sakramentu namaszczenia chorych

-wskazuje sposoby służby osób połączonych sakramentalnym węzłem małżeńskim

-zna słowa prefacji mówiącej o źródle sakramentów

-wyjaśnia znaczenie sakramentów świętych

-wskazuje, w jaki sposób Pan Jezus działa poprzez sakramenty święte

-wyjaśnia, na czym polega trwanie w Chrystusie

-charakteryzuje sposób realizacji zadań w kontekście miłości chrześcijańskiej

-proponuje sposoby pomocy ludziom, których wiara osłabła

-wyjaśnia, że przykazania kościelne są dla chrześcijanina pomocą w trwaniu w przyjaźni z Bogiem we wspólnocie Kościoła

-wyjaśnia przesłanie pierwszych czterech przykazań kościelnych

-interpretuje piąte przykazanie kościelne

-uzasadnia, dlaczego powinniśmy modlić się za wszystkich ludzi i w każdej sprawie

-wymienia owoce, będące świadectwem chrześcijańskiego życia

-rozumie, że każdy wierzący jest zobowiązany do zaangażowania w społeczną działalność Kościoła i szerzenia orędzia Bożego

-podaje przykłady czynnego udziału w misyjności Kościoła

-wymienia formy pomocy potrzebującym praktykowane we wspólnocie Kościoła

-rozumie znaczenie niedzielnej Eucharystii jako wyrazu jedności członków miejscowego Kościoła

-potrafi poszukać własnego miejsca w funkcjonujących grupach i ruchach religijnych jako pomoc we wspólnotowym przeżywaniu wiary i w służbie Kościołowi

-umie podać przykłady ludzi, którzy w szczególny sposób włączyli się w głoszenie Dobrej Nowiny

-tłumaczy znaczenie chrztu Polski dla każdego wierzącego

-wyjaśnia, dlaczego Święty Wojciech jest nazywany prekursorem integracji europejskiej

-podaje przykłady wpływu Kościoła na rozwój średniowiecznej Polski

-wymienia przejawy kultury chrześcijańskiej w Europie, Polsce i miejscu swojego zamieszkania

-wskazuje w roku liturgicznym akcenty pobożności maryjnej

-wymienia i prezentuje sylwetki ludzi zasłużonych dla polskiego Kościoła, których życie było świadectwem wiary i ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie;

-wymienia charakterystyczne cechy współczesnego Kościoła w Polsce

-wie, jak nazywa się biskup diecezji, na której terenie mieszka

-wyjaśnia, w jaki sposób można podjąć odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo

-wskazuje, że troska o obrzędy, tradycje i znaki związane z wiarą, jest wyrazem wdzięczności za uczestnictwo w chrześcijańskim dziedzictwie

-potrafi uzasadnić stwierdzenie, że fundamentem życia ludzkiego jest Jezus Chrystus

-potrafi podejmować czyny świadczące o dążeniu do świętości

-wskazuje, jak może dzisiaj realizować drogę świętości wytyczoną przez Świętego Szczepana, Świętego Stanisława,

-rozumie, że chrześcijanin ma za zadanie wyznawać swoją wiarę, kierować się jej zasadami moralnymi i być gotowym ich bronić

-dzieli się doświadczeniem, w jaki sposób możemy naśladować dzisiaj Świętą Jadwigę Śląską

-wskazuje, w jaki sposób może naśladować w codziennym życiu postawy chłopców z Poznańskiej Piątki

-wyjaśnia, co to znaczy, że chrześcijanin ma żyć z pasją na chwałę Boga

-wyjaśnia znaczenie słów: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj” Rz 12, 21

-uzasadnia, że Święty Jan Paweł II jest apostołem Bożej miłości;

-podaje przykłady naśladowania w codziennym życiu Świętego Jana Pawła II

-wymienia duchowe dary.

-tłumaczy, w jaki sposób daje świadectwo wiary

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Duch Święty działa w jego własnym życiu

-podejmuje refleksje nad własną relacją do Ducha Świętego

-planuje własne zaangażowanie w rozwój Kościoła

-rozumie, że święty Piotr może być dla nas wzorem do naśladowania

-tłumaczy, jaka postawa wiernych wobec przedstawicieli hierarchii służy dobru Kościoła

-podejmuje refleksję nad swoim zaangażowaniem misyjnym i apostolskim

-podejmuje refleksję nad godnością człowieka, chrześcijanina

-rozpoznaje swoje miejsce we wspólnocie Kościoła

-podaje propozycje własnego zaangażowania w swojej wspólnocie parafialnej

-uzasadnia, co to znaczyć być chrześcijaninem

-rozumie potrzebę bycia świadkiem w swoim środowisku

-układa modlitwę z prośbą o dary i owoce Ducha Świętego

-wymienia duchowe korzyści płynące z sakramentu pokuty i pojednania

- układa i podejmuje modlitwę za chorych, cierpiących

- włącza się w modlitwę w intencji kapłanów oraz małżonków

-włącza się w modlitwę dziękczynną za dar sakramentów świętych

-wskazuje, w jaki sposób Pan Jezus działa poprzez sakramenty święte

-tłumaczy, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga

- charakteryzuje człowieka, który przynosi owoce miłości bliźniego

-planuje sposoby wypełniania zadań wynikających z własnego powołania chrześcijańskiego

-analizuje (ocenia) i podejmuje refleksję nad swoją wiarą

-uzasadnia potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych w codziennym życiu

-kształtuje postawę troski o potrzeby wspólnoty Kościoła

-podejmuje refleksję nad wartością osobistej modlitwy i miejscem własnej modlitwy we wspólnocie Kościoła

-podejmuje refleksję nad własnym świadectwem wiary

-podejmuje refleksję nad własnym zaangażowaniem w działalność charytatywną Kościoła

-podejmuje refleksję nad swoim miejscem we wspólnocie parafialnej

-tłumaczy, w jaki sposób można głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyje

-umie wskazać, do czego dziś wzywa nas Święty Wojciech

-wyjaśnia, że sztuka religijna ubogaca przeżycia związane z przeżywaniem liturgii

-wyjaśnia, jaki powinien być jego osobisty udział w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej

-wskazuje, jak może potwierdzić realizację chrześcijańskiego powołania


KLASA VII

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: • Wie, co to jest wspólnota.

 • Wie, co jest godność człowieka.

 • Wie, że życie ludzkie ma sens.

 • Wie, że Bóg stworzył świat.

 • Wie, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną.

 • Potrafi wymienić religie świata.

 • Argumentuje, że wiara jest odpowiedzią na Objawienie Boże.

 • Wie, że Boga można poznać przez czytanie Biblii.

 • Podaje podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament.

 • Wymienia co najmniej dwa gatunki literackie występujące w Biblii.

 • Wie, że Bóg i człowiek są współautorami Biblii.

 • Wyjaśnia, dlaczego Biblia ma wpływ na życie ludzkie.

 • Wie, że są dwa opisy stworzenia świata przekazujące prawdy teologiczne.

 • Wie, co to jest grzech pierworodny i z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić jego następstwa.

 • Zna perykopę o Kainie i Ablu.

 • Wie, że wieża Babel jest symbolem pychy ludzi.

 • Wie, kim był Abraham.

 • Wie, że Abraham jest wzorem wiary i zawierzenia Bogu.

 • Zna perykopę o ofierze Izaaka.

 • Z pomocą nauczyciela opowiada historię Jakuba oraz historię Józefa i jego braci.

 • Zna treść Dekalogu.

 • Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia podczas wędrówki przez pustynię: manna, woda ze skały, brak wierności bunt, złoty cielec.

 • Wie, kim jest sędzia w Starym Testamencie.

 • Z pomocą nauczyciela opowiada o powołaniu Samuela.

 • Wymienia mocne strony charakteru króla Dawida.

 • Podaje cechy prawdziwej przyjaźni.

 • Zna najważniejsze fakty z historii króla Salomona.

 • Wie, że Izajasz Jeremiasz i są prorokami.

 • Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne.

 • Wie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem.

 • Wie, kiedy urodził się Jezus, zna miejsce Jego narodzin.

 • Wie, że o Jezusie pisali historycy chrześcijańscy, rzymscy i żydowscy.

 • Wie, co jest Ewangelia.

 • Wymienia Apostołów.

 • Zna przynajmniej dwie przypowieści o królestwie Bożym i przynajmniej trzy cuda Jezusa.

 • Wie, dlaczego Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości.

 • Wie, że zesłanie Ducha Świętego jest początkiem działalności Kościoła.

 • Z pomocą nauczyciela opowiada o życiu pierwszych chrześcijan.

 • Zna najważniejsze fakty z życia św. Piotra i Pawła.

 • Wie, że chrześcijanie byli prześladowani w pierwszych wiekach po Chrystusie.

 • Wie, kim byli św. Rafał i św. Stanisław Kostka.

 • Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić, czym jest Wielki Post i Adwent.

 • Rozumie istotę uroczystości Bożego Narodzenia.

 • Wie, kiedy obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Opisuje, czym jest godność człowieka.

 • Zna definicję wspólnoty.

 • Wie, że wiarę poznajemy po uczynkach

 • Zna różnicę między politeizmem a monoteizmem.

 • Zna nazwy religii świata.

 • Wskazuje różnice między chrześcijaństwem a innymi religiami.

 • Wie, że Boga można poznać przez czytanie Biblii.

 • Zna podział tematyczny ksiąg biblijnych.

 • Z pomocą nauczyciela korzysta z sigli.

 • Potrafi wyjaśnić natchnienie Biblii

 • Zna co najmniej cztery gatunki literackie występujące w Biblii.

 • Wie, że są dwa opisy stworzenia świata.

 • Zna symbolikę ogrodu Eden.

 • Wie, co to jest grzech pierworodny.

 • Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić skutki grzechu pierworodnego.

 • Zna perykopy o Kainie i Ablu, o Arce Noego oraz wieży Babel.

 • Wie, kim był Abraham.

 • Zna perykopę o ofierze Izaaka.

 • Zna historię Jakuba oraz Józefa i jego braci.

 • Zna okoliczności zawarcia przymierza synajskiego i treści przymierza.

 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia podczas wędrówki przez pustynię: manna, woda ze skały, brak wierności, bunt, złoty cielec.

 • Wie, kim był Jozue.

 • Wie, kim jest sędzia w Starym Testamencie i potrafi wymienić co najmniej 2 sędziów.

 • Zna historię powołania Samuela przez Boga.

 • Opowiada o przyjaźni Dawida i Jonatana oraz potrafi wymienić cechy prawdziwej przyjaźni.

 • Wie, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa Salomona wobec Boga.

 • Wie, kim jest prorok i jakie ma zadania na przykładach Izajasza i Jeremiasza.

 • Wie, że Pieśń nad pieśniami zawiera obraz idealnej miłości.

 • Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne.

 • Podaje najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

 • Wie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem.

 • Podaje dowody na historyczność Jezusa z Nazaretu.

 • Wie, co to jest Ewangelia oraz potrafi wymienić Apostołów.

 • Wie, że nauczanie Jezusa z Kazania na Górze jest programem każdego chrześcijanina.

 • Zna przynajmniej trzy przypowieści o królestwie Bożym.

 • Wie, że Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości.

 • Zna perykopę o zesłaniu Ducha Świętego.

 • Wie, że zesłanie Ducha Świętego jest początkiem działalności Kościoła.

 • Krótko charakteryzuje życie pierwszych chrześcijan.

 • Wie, kiedy i przez kogo została ustanowiona Eucharystia.

 • Przy pomocy nauczyciela opowiada o życiu św. Piotra i Pawła.

 • Wie, że Edykt mediolański nadał chrześcijanom prawo wyznawania swojej religii.

 • Wie, że Ojcowie Kościoła przyczynili się do rozwoju doktryny i liturgii.

 • Wymienia najważniejsze fakty z życia św. Rafała i św. Stanisława.

 • Wie, czyim patronem jest św. Stanisław Kostka.

 • Zna i potrafi wyjaśnić zwyczaje adwentowe.

 • Rozumie istotę świąt Bożego Narodzenia.

 • Zna warunki dobrej spowiedzi.

 • Wymienia poszczególne wydarzenia Triduum Paschalnego.

 • Wie, kiedy obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Zna definicję godności człowieka.

 • Podaje definicję i charakterystykę wspólnoty.

 • Wie, co to jest akceptacja.

 • Potrafi opisać prawdziwą wiarę.

 • Zna pojęcia: religia, monoteizm i politeizm.

 • Zna podstawowe informacje o religiach świata: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm.

 • Wyjaśnia, co to jest Objawienie Boże i wiara.

 • Rozumie, dlaczego można poznać Boga czytając Biblię.

 • Wymienia przyczyny powstania Biblii.

 • Analizuje perykopy biblijne – wyjaśnia pojęcie egzegezy biblijnej.

 • Zna podział tematyczny ksiąg biblijnych i gatunki literackie występujące w Biblii.

 • Wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, księgi deuterokanoniczne.

 • Wie, na czym polega natchnienie Biblii.

 • Wyjaśnia dwa opisy stworzenia świata.

 • Wymienia różnice między opisem stworzenia a współczesnymi teoriami naukowymi.

 • Wyjaśnia termin grzechu pierworodnego i jego następstwa dla ludzi.

 • Zna perykopy o Kainie i Ablu, Arce Noego.

 • Zna treść perykopy o wieży Babel, potrafi wyjaśnić, że wieża Babel jest symbolem pychy ludzi.

 • Wie, kim byli patriarchowie biblijni, potrafi ich wymienić.

 • Zna perykopę o ofierze Izaaka.

 • Wie, dlaczego Abraham jest ojcem wszystkich wierzących.

 • Zna historię Jakuba.

 • Zna historię Józefa i jego braci.

 • Potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi.

 • Zna i wyjaśnia perykopę o przymierzu Boga z Narodem Wybranym.

 • Definiuje pojęcie sędziego w oparciu o Stary Testament oraz potrafi wymienić imiona 4 sędziów.

 • Zna historię Samuela i Saula.

 • Analizuje talenty, które otrzymał król Dawid.

 • Zna historię króla Salomona.

 • Podaje definicję i zadania proroka.

 • Wie, dlaczego Izajasz i Jeremiasz są wzorami wierności.

 • Potrafi zinterpretować wybrane perykopy Księgi Mądrości.

 • Znajduje w tekście Pieśni nad pieśniami obraz Chrystusa i Kościoła.

 • Zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej.

 • Wie, kim jest Mesjasz, zna przykłady proroctw mesjańskich.

 • Omawia sytuację polityczna Izraelitów w czasach Chrystusa.

 • Wie, kiedy urodził się Jezus, zna miejsce Jego narodzin i historyczne dowody na istnienie Jezusa.

 • Umie wyjaśnić pojęcia: Ewangelia, Ewangelia synoptyczna.

 • Wymienia ewangelistów, środowisko i pierwotnych adresatów Ewangelii.

 • Zna perykopy o powołaniu uczniów.

 • Zna i rozumie wybrane perykopy z Kazania na Górze.

 • Wie, co to jest przypowieść, zna wybrane przypowieści o królestwie Bożym.

 • Wyjaśnia, czym jest zbawienie i odkupienie.

 • Zna świadectwa o Zmartwychwstaniu i rozumie znaczenie Zmartwychwstania.

 • Zna perykopę o zesłaniu Ducha Świętego.

 • Umie opowiedzieć, jak wyglądało życie pierwszych chrześcijan.

 • Opowiada o Ostatniej Wieczerzy.

 • Opowiada o życiu św. Piotra.

 • Zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Pawła.

 • Wie, jakie były przyczyny prześladowania chrześcijan, zna ich czas i przykład męczennika.

 • Wie, kto i kiedy wydał Edykt mediolański.

 • Wie, co Edykt mediolański wniósł w życie chrześcijan.

 • Wie, kim byli i czym zajmowali się Ojcowie Kościoła.

 • Zna życiorysy: św. Jana Pawła II, św. Rafała Kalinowskiego, św. Stanisława Kostki.

 • Zna sens i symbolikę Adwentu.

 • Zna historię uroczystości Bożego Narodzenia i szopki.

 • Zna cel i sens chrześcijańskiej pokuty.

 • Wymienia i omawia warunki dobrej spowiedzi.

 • Charakteryzuje symbolikę Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

 • Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Zna i rozumie pojęcie godności człowieka.

 • Definiuje termin: akceptacja i jej rodzaje.

 • Definiuje wspólnotę, jej cechy, samodzielnie rozróżnia wspólnoty.

 • Na podstawie uczynków i postępowania potrafi opisać prawdziwą wiarę.

 • Zna definicje: religii, monoteizmu, politeizmu i potrafi je samodzielnie wytłumaczyć.

 • Potrafi zdefiniować i scharakteryzować religie świata: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm.

 • Wie, jak należy zachować się w stosunku do wyznawców innych religii.

 • Zna i rozumie terminy: Objawienie Boże, wiara.

 • Wymienia przyczyny powstania Biblii, analizuje perykopy biblijne.

 • Dokonuje podziału tematycznego i chronologicznego ksiąg biblijnych.

 • Wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, księgi deuterokanoniczne.

 • Umie wyjaśnić, na czym polega natchnienie biblijne.

 • Potrafi określić gatunki literackie występujące w Biblii.

 • Biegle posługuje się siglami.

 • Korzysta z przypisów w Piśmie Świętym.

 • Zna zasady czytania Biblii jako tekstu Bożego.

 • Zna dwa opisy stworzenia świata, potrafi je zanalizować.

 • Potrafi wyjaśnić różnice między biblijnym opisem stworzenia a teoriami naukowymi.

 • Wyjaśnia termin grzechu pierworodnego i jego następstwa dla ludzi na przykładzie historii Kaina i Abla.

 • Wyjaśnia symbolikę potopu w zestawieniu z chrztem świętym.

 • Analizuje treść perykopy o wieży Babel w odniesieniu do współczesności.

 • Zna historię Abrahama, wyjaśnia dlaczego nazywany jest ojcem Narodu Wybranego i ojcem wszystkich wierzących.

 • Zna i analizuje perykopę o ofierze Izaaka.

 • Wyjaśnia sens historii Jakuba oraz Józefa i jego braci.

 • Zna działalność Jozuego.

 • Potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi, wyjaśnia znaczenie tego imienia.

 • Analizuje najważniejsze perykopy Księgi Wyjścia związane z wędrówką Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

 • Potrafi wymienić kilku sędziów, zna zadania, jakie mieli do wykonania na przykładach życia Samuela i Saula.

 • Na podstawie perykopy o przyjaźni Dawida i Jonatana, charakteryzuje cechy dobrej przyjaźni.

 • Zna historię króla Salomona.

 • Podaje definicję i zadania proroka.

 • Wyjaśnia definicję profetyzmu na przykładzie proroków Izajasza i Jeremiasza.

 • Potrafi samodzielnie odnaleźć i zinterpretować wybrane perykopy ksiąg mądrościowych.

 • Na podstawie Pieśni nad pieśniami charakteryzuje cechy miłości.

 • Zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej.

 • Wyjaśnia pojęcie Mesjasz, podaje przykłady proroctw mesjańskich.

 • Analizuje sytuację społeczną, polityczną i religijną Izraelitów w czasach Jezusa.

 • Zna historyczne dowody na istnienie Jezusa, dzieli je na chrześcijańskie, żydowskie i rzymskie.

 • Zna perykopy o powołaniu uczniów.

 • Zna i wyjaśnia program życia chrześcijańskiego (Kazanie na Górze).

 • Wie, co to jest przypowieść.

 • Analizuje przypowieści o królestwie Bożym.

 • Wie, co to jest cud i potrafi pogrupować cuda Jezusa.

 • Potrafi wyjaśnić różnicę między zmartwychwstaniem a wskrzeszeniem.

 • Zna sens Zmartwychwstania.

 • Zna i analizuje perykopę o zesłaniu Ducha Świętego.

 • Wyjaśnia pojęcie Pięćdziesiątnicy.

 • Na podstawie Dziejów Apostolskich przedstawia życie pierwszych chrześcijan.

 • Zna i analizuje perykopę o ustanowieniu Eucharystii.

 • Opowiada o życiu św. Piotra na podstawie tekstów biblijnych i hagiograficznych.

 • Przedstawia życie i działalność misyjną św. Pawła.

 • Analizuje przyczyny prześladowań chrześcijan i zna czas największych prześladowań.

 • Definiuje męczeństwo i zna męczenników pierwszych wieków.

 • Opowiada o Edykcie mediolańskim i rozwoju Kościoła.

 • Wie, kim byli i czym się zajmowali Ojcowie Kościoła.

 • Wyjaśnia ich wkład w rozwój liturgii i doktryny.

 • Zna życiorysy: św. Jana Pawła II, św. Rafała Kalinowskiego, św. Stanisława Kostki.

 • Bierze udział w konkursie na temat życia św. Rafała Kalinowskiego.

 • Zna treść, sens, symbolikę Adwentu.

 • Zna historię uroczystości Bożego Narodzenia, religijny sens świętowania Bożego Narodzenia.

 • Rozumie i wyjaśnia sens i cel pokuty chrześcijańskiej.

 • Wyjaśnia pojęcie Paschy oraz Triduum Pachalnego.

 • Zna, rozumie i wyjaśnia sens miłosierdzia.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

 • Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

 • Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą.

 • Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o wspólnocie, o religiach, o prorokach, o przypowieściach, o św. Stanisławie Biskupie, o św. Stanisławie Kostce, o św. Janie Pawle II, referat na temat Triduum Paschalnego).

 • Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.Etyka
Wymagania na poszczególne oceny klasy IV-VII.


Wzorowa

Ocenę otrzymuje uczeń, który zna podstawowe pojęcia filozoficzne,

rozumie istotę problemów etycznych, jest zaangażowany oraz aktywny na zajęciach. Okazuje szacunek drugiemu człowiekowi, jest taktowny i kulturalny, szanuje otoczenie, przyrodę. Dostrzega zależność między postępowaniem własnym a uniwersalnymi zasadami etycznymi. Rozróżnia pojęcia: etyka/moralność, dobro/zło, godność, tolerancja, sprawiedliwość, obowiązek, naród, wspólnota, odpowiedzialność, godność, norma społeczna, nakaz, dylemat, konflikt, prawa zwierząt, autorytet moralny, wzorce osobowe, honor. Zna sylwetki filozofów przyrody, filozofów greckich Sokrates, Platon, Arystoteles oraz wybranych stanowisk etycznych. Ma świadomość ciągłej potrzeby rozwijania wrażliwości moralnej.Bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który aktywnie uczestniczy w pracy na lekcjach, chętnie wypowiada się swoje zdanie na temat poruszanych problemów i potrafi je twórczo wykorzystać na potrzeby analizy konkretnych problemów etycznych. Okazuje szacunek drugiemu człowiekowi, jest taktowny i kulturalny, szanuje otoczenie, przyrodę. Ma świadomość ciągłej potrzeby rozwijania wrażliwości moralnej.

dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bierze udział w dyskusjach i podejmuje próby rozstrzygnięcia problemów etycznych, dokonuje opisu i analizy moralnego wymiaru rzeczywistości. Ma świadomość ciągłej potrzeby rozwijania wrażliwości moralnej. Okazuje szacunek drugiemu człowiekowi, jest taktowny i kulturalny, szanuje otoczenie, przyrodę.

dostateczny

Otrzymuje uczeń, który biernie uczestniczy w zajęciach. Nie opanował on wystarczająco omawianych zagadnień, wypowiadanie się na temat problemów etycznych sprawia mu znaczne trudności, a ponadto szanuje uczucia i przekonania innych ludzi, docenia potrzebę zachowania godności niezależnie od przeciwności losu, ma szacunek do drugiego człowieka niezależnie od pozycji społecznej, jaką on zajmuje, stara się przeciwstawić przedmiotowemu traktowaniu ludzi.

dopuszczający

Otrzymuje uczeń, który fragmentarycznie opanował materiał. Nie wykazuje aktywności na lekcji, zabiera głos w dyskusjach, z pomocą nauczyciela stawia pytania do tekstu źródłowego.

niedostateczny

Uczeń nie opanował w stopniu minimalnym treści objętych realizowanym programem.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna