Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2,97 Mb.
Strona13/36
Data24.02.2019
Rozmiar2,97 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   36 1. JEZUS WYBIERA NAS I POSYŁA

dopuszczająca

  • poda, kto jest następcą św. Piotra

  • rozumie, że nakaz misyjny Jezusa dotyczy wszystkich ochrzczonych

  • poda, kiedy zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym

  • zdefiniuje pojęcia: chrześcijanie, Kościół domowy

  • wymieni najważniejsze fakty męczeństwa św. Szczepana

  • określi, kto to jest męczennik

  • wymieni pozdrowienia chrześcijańskie

  • określi, na czym polega modlitwa wstawiennicza

  • wymieni trudności, z jakimi spotykał się św. Paweł w głoszeniu o Chrystusie

  • poda datę Wniebowzięcia NMP

  • poda nazwę dnia powtórnego przyjścia Chrystusa

  • pamięta słowa Jezusa „Wszystko co uczyniliście…”

  • poda, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię

dostateczna

  • pamięta obietnicę Pana Jezusa o Jego obecności w Kościele

  • potrafi opisać powierzenie św. Piotrowi władzy w Kościele

  • potrafi powtórzyć słowa nakazu misyjnego

  • potrafi opisać zesłanie Ducha Świętego

  • wymieni zasady życia pierwszych chrześcijan

  • wymieni cechy charakteru św, Szczepana

  • potrafi wyjaśnić przyczynę uwięzienia św. Piotra

  • poda datę uroczystości św. Piotra i Pawła

  • wymieni wydarzenia, tajemnice różańca, modlitwy i pieśni związane z osobą Maryi

  • poda przykłady czynów z których będziemy sądzeni

  • pamięta i rozumie, czym jest Eucharystia

dobra

  • potrafi wyjaśnić znaczenie imienia „Piotr” i symbolikę kluczy

  • potrafi opowiedzieć, na czym polega praca misjonarzy

  • wymieni sposoby apostołowania w swoim środowisku

  • wymieni owoce zesłania Ducha Świętego oraz Jego dary

  • potrafi wyjaśnić, dlaczego każdy wierzący powinien być odpowiedzialny za Kościół

  • potrafi opowiedzieć perykopę o śmierci Szczepana

  • pamięta perykopę o uwięzieniu i uwolnieniu św. Piotra

  • potrafi opisać nawrócenie i działalność św. Pawła

  • potrafi opisać, jaką rolę spełniła Maryja w Wieczerniku

  • potrafi rozróżnić czyny wiodące ku zbawieniu i ku potępieniu

  • wymieni wartości płynące z Eucharystii

bardzo dobra

  • odważnie wyznaje wiarą w swoim środowisku

  • potrafi ułożyć modlitwę o dary Ducha Świętego

  • potrafi scharakteryzować postawę dobrego chrześcijanina

  • potrafi wyjaśnić sens męczeństwa św. Szczepana

  • potrafi samodzielnie formułować modlitwę wstawienniczą

  • potrafi scharakteryzować osobę św. Pawła

  • potrafi wyjaśnić, na czym polegało wniebowzięcie Maryi i co ono zapowiada

  • potrafi dostrzec wśród kolegów osoby potrzebujące pomocy

  • potrafi umiejscowić w roku liturgicznym uroczystość Chrystusa Króla

  • potrafi uzasadnić konieczność częstego przystępowania do Komunii św.

celująca

  • wyraża gotowość pomocy swoim kolegom

  • krytycznie ocenia swoje życie

  • podejmuje modlitwę wstawienniczą za wylosowaną osobę

VII. Z JEZUSEM BUDUJEMY KRÓLESTWO BOŻE

dopuszczająca

 • zdefiniuje pojęcie: przypowieść

 • wymieni miejsca, gdzie słuchamy słowa Bożego

 • rozumie, że każdy wierzący jest odpowiedzialny za rozwój królestwa Bożego na ziemi

 • rozumie, dlaczego warto budować własne życie na relacji z Bogiem

 • rozumie, że Bóg jest fundamentem ludzkiego życia

 • zdefiniuje pojęcia : talent, puścić w obrót i „zakopać” dar

 • rozumie, że potrzebny jest żal za grzechy, by uzyskać Boże przebaczenie

 • określi, kim byli faryzeusz i celnik

 • zdefiniuje pojęcie: dług, dłużnik

 • poda, w którym momencie modlitwy „Ojcze nasz” prosimy o przebaczenie

 • określi, na czym polega roztropność i nieroztropność

 • określi, co to jest winnica

 • rozumie, że obecność w królestwie Chrystusa zależy również od osobistej decyzji człowieka

 • rozumie, na czym będzie polegał sąd ostateczny

 • wymieni, jaka nagroda czeka ludzi dobrych i kara dla ludzi złych

 • pamięta przykazanie miłości

 • wymieni uczynki miłosierdzia co do ciała

 • zdefiniuje pojęcie: błogosławiony

dostateczna

 • rozumie, że Jezus posługiwał się przypowieściami mówiąc o królestwie Bożym

 • rozumie sens przypowieści o siewcy

 • poda przykłady, co pomaga we wzroście królestwa Bożego w człowieku

 • poda hierarchię wartości w ludzkim życiu

 • rozumie, co czeka tych, którzy wykorzystali swoje uzdolnienia i tych, którzy je odrzucili

 • pamięta przypowieść o faryzeuszu i celniku

 • wymieni momenty Mszy św., w których wyrażamy postawę skruchy

 • rozumie, że warunkiem Bożego przebaczenia jest przebaczenie innym

 • poda, czego symbolem jest zapalona lampka

 • wymieni warunki potrzebne do trwania w łasce Bożej

 • rozumie, że człowiek może się nawrócić w każdej chwili swego życia

 • poda, kogo oznaczają: siewca, nieprzyjaciel i słudzy oraz co oznacza dobre nasienie i chwast

 • rozumie, że wyrazem największej miłości jest oddanie własnego życia

 • rozumie, że dobro uczynione wobec bliźniego jest dobrem wobec samego Jezusa

 • wymieni kilka wybranych błogosławieństw

dobra

 • potrafi scharakteryzować przypowieść jako gatunek literacki

 • wymieni rodzaje miejsc, na które padło ziarno

 • poda, co oznaczają rodzaje gleby i kim jest siewca

 • potrafi opowiedzieć i zinterpretować przypowieść o ziarnie gorczycy i o zaczynie chlebowym

 • potrafi odnieść budowę domu w przypowieści do kształtowania życia a burzę do trudności życiowych

 • potrafi wyjaśnić sens przypowieści

 • potrafi rozróżnić postawę pych i pokory

 • potrafi opowiedzieć przypowieść o nielitościwym dłużniku

 • potrafi opisać, jak przygotowywały się panny na przyjęcie Oblubieńca

 • potrafi opowiedzieć przypowieść o robotnikach w winnicy

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego Bóg pozwala żyć obok siebie ludziom dobrym i złym

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego dobre uczynki są owocem miłości

 • wymieni postawy niezbędne by zostać błogosławionym

bardzo dobra

 • potrafi odnaleźć wybrane przypowieści w Piśmie św.

 • potrafi odnieść do własnego życia owoce ziarna zasianego na żyznej ziemi

 • potrafi plastycznie zilustrować przypowieść

 • potrafi uzasadnić prawdę, że Kościół, który rozpoczął się od dwunastu Apostołów rozrósł się do wielkiej rzeszy ludzi

 • potrafi wykazać różnice w budowaniu życia na Bogu i własnej woli oraz wykazać ich konsekwencje

 • potrafi dostrzec i docenić uzdolnienia innych

 • potrafi określić swoje talenty – uzdolnienia

 • samodzielnie ułoży modlitwę na wzór modlitwy celnika

 • potrafi wyjaśnić znaczenie długu wobec Boga i ludzi

 • potrafi wyjaśnić, co znaczy przebaczać 77 razy

 • potrafi odnieść oczekiwanie na Oblubieńca do powtórnego przyjścia Chrystusa

 • potrafi wyjaśnić różnicę między sprawiedliwością Bożą a ludzką

 • potrafi odnieść relacje w winnicy do relacji w Kościele

 • potrafi scharakteryzować konsekwencje złego i dobrego postępowania

 • potrafi zinterpretować jedno z ośmiu błogosławieństw

celująca

 • kształtuje w sobie postawę czuwania

 • świadomie podejmuje trud pokonywania życiowych problemów

Język angielski klasy I-III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasach 1-3.

SłuchanieWzorowo

Uczeń:

 • uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela

 • rozumie sens historyjek i bajek wsparty obrazkami lub filmem

 • umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela

 • rozumie sens bajek i historyjek wspartych obrazkami

 • potrafi powtórzyć za nauczycielem słowa w języku angielskim

 • rozumie polecenia nauczyciela wsparte gestami

 • potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego

 • potrafi z pomocą nauczyciela odpowiedzieć na usłyszane pytanie w języku angielskim

 • umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

Ładnie

Uczeń:

 • rozumie sens bajek i historyjek wspartych obrazkami

 • potrafi powtórzyć za nauczycielem słowa w języku angielskim

 • rozumie polecenia nauczyciela wsparte gestami

 • potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego

 • potrafi odpowiedzieć na usłyszane pytanie w języku angielskim

Przeciętnie

Uczeń:

 • rozumie sens bajek i historyjek wspartych obrazkami

 • potrafi powtórzyć za nauczycielem słowa w języku angielskim

 • rozumie polecenia nauczyciela wsparte gestami

 • nie potrafi wyróżnić prostych informacji z tekstu słuchanego

 • potrafi z pomocą nauczyciela odpowiedzieć na usłyszane pytanie w języku angielskim

Słabo

Uczeń:

 • najczęściej nie słucha uważnie nauczyciela

 • nie rozumie sensu bajek i historyjek wspartych obrazkami

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie rozumie polecenia nauczyciela wspartych gestami

 • nie potrafi wyróżnić prostych informacji z tekstu słuchanego

 • nie słucha wypowiedzi nauczyciela

 • nie rozumie sensu historyjek i bajek wspartych obrazkami i gestami

 • nie potrafi odpowiedzieć na usłyszane pytanie słowem w języku angielskim

Mówienie

Wzorowo

Uczeń:
Bardzo ładnie

Uczeń:

 • potrafi poprawnie powtórzyć za nauczycielem, nagraniem

 • wypowiada się w języku angielskim na poziomie wyrazu

 • utrwala słownictwo poznane na lekcjach

Ładnie

Uczeń:

 • potrafi poprawnie powtórzyć za nauczycielem, nagraniem

 • wypowiada się w języku angielskim na poziomie wyrazu

 • utrwala słownictwo poznane na lekcjach

Przeciętnie

Uczeń:

 • potrafi poprawnie powtórzyć za nauczycielem, nagraniem

 • wypowiada się w języku angielskim na poziomie wyrazu

 • nie utrwala słownictwa poznanego na lekcjach

Słabo

Uczeń:

 • potrafi poprawnie powtórzyć za nauczycielem, nagraniem tylko niektóre wyrazy

 • wypowiada się w języku angielskim na poziomie wyrazu

 • nie utrwala słownictwa poznanego na lekcjach

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie potrafi poprawnie powtórzyć za nauczycielem, nagraniem

 • nie wypowiada się w języku angielskim na poziomie wyrazu

 • nie utrwala słownictwa poznanego na lekcjach

 • nie udziela odpowiedzi na pytania na poziomie wyrazu

Czytanie i pisanie

Wzorowo

Uczeń:

 • czyta samodzielnie ze zrozumieniem

 • przepisuje poprawnie wyrazy i krótkie zdania

 • rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy

 • potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach

 • łatwo komunikuje się z rówieśnikami

 • zawsze jest przygotowany do zajęć

Bardzo ładnie

Uczeń:

 • potrafi samodzielnie odczytać wyrazu w języku angielskim

 • przepisuje poprawnie wyrazy

 • pisze poprawnie ze słuchu

 • pisze poprawnie z pamięci

 • rozpoznaje znaczenia słów, gdy je usłyszy

 • potrafi nazwać niektóre przedmioty, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach

 • przypomina sobie dawno poznane słowa

 • łatwo komunikuje się z rówieśnikami

Ładnie

Uczeń:

 • potrafi odczytać wyrazy w języku angielskim

 • przepisuje poprawnie wyrazy

 • nie pisze poprawnie ze słuchu

 • nie pisze poprawnie z pamięci

 • rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy

 • potrafi nazwać niektóre przedmioty, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach

 • nie przypomina sobie dawno poznanych słów

 • zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć

Przeciętnie

Uczeń:

 • potrafi odczytać wyraz w języku angielskim

 • przepisuje poprawnie wyrazy

 • nie pisze poprawnie ze słuchu

 • nie pisze poprawnie z pamięci

 • rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy

 • potrafi nazwać niektóre przedmioty, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach

 • nie przypomina sobie dawno poznanych słów

 • zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć

 • wykonuje ćwiczenia praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

Słabo

Uczeń:

 • nie potrafi odczytać wyrazu w języku angielskim

 • nie przepisuje poprawnie wyrazów

 • nie pisze poprawnie ze słuchu

 • nie pisze poprawnie z pamięci

 • nie rozpoznaje znaczenia słów, gdy je usłyszy

 • nie potrafi nazwać przedmiotów, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach

 • nie przypomina sobie dawno poznanych słów

 • nie rozpoznaje znaczenia słów, gdy je zobaczy

Niezadowalająco

Uczeń:

 • nie potrafi odczytać wyrazu w języku angielskim

 • nie przepisuje poprawnie wyrazów

 • nie pisze poprawnie ze słuchu

 • nie pisze poprawnie z pamięci

 • nie rozpoznaje znaczenia słów, gdy je usłyszy

 • nie potrafi nazwać przedmiotów, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach

 • nie przypomina sobie dawno poznane słowa

 • nie rozpoznaje znaczenia słów, gdy je zobaczy

 • nie potrafi prawidłowo komunikować się z rówieśnikami

Etyka
Wymagania na poszczególne oceny – edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3.


Wzorowo

Ocenę otrzymuje uczeń, który angażuje się w podejmowane na lekcjach dyskusje i dociekliwie rozstrzyga omawiane problemy natury etycznej. Potrafi samodzielnie uogólniać, wnioskować, dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Okazuje szacunek drugiemu człowiekowi, jest taktowny i kulturalny, szanuje otoczenie, przyrodę. Dostrzega zależność między postępowaniem własnym a uniwersalnymi zasadami etycznymi. Rozróżnia pojęcia: etyka/moralność, dobro/zło, godność, tolerancja, sprawiedliwość, obowiązek, naród, wspólnota, odpowiedzialność, bohaterstwo, morał, norma społeczna, nakaz, dylemat, konflikt, prawa zwierząt.

Bardzo ładnie

Otrzymuje uczeń, który rozumie sens tekstów prezentowanych na lekcjach, sprawnie posługuje się operowanymi terminami: etyka/moralność, dobro/zło, godność, tolerancja, sprawiedliwość, obowiązek, naród, wspólnota, odpowiedzialność, bohaterstwo, morał, norma społeczna, nakaz, dylemat, konflikt, prawa zwierząt. Okazuje szacunek drugiemu człowiekowi, jest taktowny i kulturalny.

Ładnie

Rozumie ogólny sens słuchanych wypowiedzi, systematycznie uczęszcza na zajęcia, udziela odpowiedzi na zadawane pytania. Okazuje szacunek drugiemu człowiekowi, jest taktowny i kulturalny.

Przeciętnie

Otrzymuje uczeń, który fragmentarycznie opanował materiał. Nie wykazuje aktywności na lekcji, zabiera głos w dyskusjach, z pomocą nauczyciela stawia pytania do tekstu źródłowego.

Słabo

Otrzymuje uczeń, który tylko biernie uczestniczy w zajęciach. Nie opanował on wystarczająco omawianych zagadnień, a wypowiadanie się na temat problemów etycznych sprawia mu znaczne trudności

Niezadowalająco

Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach, nie słucha uwag nauczyciela, nie słucha wypowiedzi innych uczniów, nie przestrzega podstawowych zasad kultury.Religia

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

KLASA IV

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- zna definicję przyjaźni;

- wie, że Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem;

- wie, że Jezus jest naszym Przyjacielem, który oddał za nas swoje życie;

- wie, czym jest modlitwa;

- wie, czym jest spowiedź święta;

- wie, że Eucharystia jest najwspanialszym i najważniejszym spotkaniem z Jezusem;

- wie, że Bóg jest Autorem, Stwórcą Świata;

- wie, że Pismo Święte jest księgą zawierającą objawienie Boże;

- wie, kto jest Autorem Pisma Świętego;

- wie, że Bóg go kocha i przez słowa Pisma Świętego zwraca się do niego;

- zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego;

- umie wyjaśnić pojęcie „Stary Testament”;

- umie wyjaśnić pojęcie „Nowy Testament”;

- wie, co to jest Ewangelia;

- wie, że w liturgii słowa podczas Mszy Świętej słuchamy słowa Bożego;

- wie, że wiara prowadzi człowieka do coraz lepszego poznawania Boga;

- wie, że porównanie słowa Bożego do ziarna zaczerpnięte jest z Ewangelii;

- wie, że człowiek zadaje pytania, aby lepiej poznać i rozumieć świat;

- wie, że Jezus Chrystus przekazał nam prawdę o Bogu;

- wie, że wiara jest darem;

- wie, że odpowiedzią człowieka na słowo Chrystusa jest wyznanie wiary;

- wie, że Bóg jest wszechmocny;

- wie, że Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby człowieka;

- wie, że Bóg jest źródłem Mądrości;

- wie, że Bóg jest święty;

- wie, że Izajasz i Jeremiasz byli prorokami;

- wie, że Maryja wierzyła w Boga wszechmogącego, świętego i przebaczającego;

- wie, jak brzmi najważniejsze przykazanie;

- wie, co wydarzyło się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy;

- wyjaśnia, do czego są potrzebne człowiekowi przepisy;

- wie, jakie dwie części wyróżniamy w Dekalogu;

- wie, do jakiego zadania zostali wezwani apostołowie;

- wie, że Bóg troszczy się o cały świat i każdego człowieka;

- tłumaczy, że Tym, do kogo człowiek może się zwrócić w chwili cierpienia, jest Bóg;

- tłumaczy, że niezależnie od położenia, w jakim znajduje się człowiek, Bóg jest zawsze przy nim;

- potrafi powiedzieć, kim jest Anioł Stróż;

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- wie, czym jest prawdziwa przyjaźń;

- wie, że fundamentem przyjaźni jest realizacja przykazania miłości;

- podaje definicję roku liturgicznego;

- wie, że Jezus pokazał nam, jak należy się modlić;

- zna przypowieść o synu marnotrawnym;

- zna warunki dobrej spowiedzi;

- wie, co to jest monstrancja;

- umie wyjaśnić pojęcie: Stwórca;

- wie, że Jezus Chrystus jest naszym Odkupicielem;

- umie wyjaśnić, dlaczego Pismo Święte jest nazywane księgą miłości Boga do człowieka;

- zna kilka podstawowych skrótów nazw ksiąg biblijnych;

- potrafi wymienić kilka ksiąg Nowego Testamentu;

- umie wymienić imiona ewangelistów;

- umie wskazać moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, a kiedy Nowego Testamentu;

- umie uzasadnić potrzebę skupienia i otwarcia się na słowo Boże;

- umie wskazać na związek Biblii z życiem narodu i kultury chrześcijańskiej;

- umie wymienić osoby, które pomagają w poznawaniu Boga;

- rozumie pojęcie wiary;

- rozumie, że wyznanie wiary jest przyznaniem się do Chrystusa;

- rozumie, czym cechuje się wszechmoc Boga;

- zna przymioty przebaczającego Boga;

- rozumie, w czym objawia się świętość Boga;

- wie, jak zostali powołani na proroków Izajasz i Jeremiasz;

- rozumie, że Matka Jezusa zaufała mądrości Bożej;

- zna wybrane wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki;

- wyjaśnia, dlaczego Jezus umył uczniom nogi;

- wie, że przestrzeganie przykazań jest odpowiedzią na miłość, troskę i wierność Boga;

- zna treść trzech pierwszych przykazań wymienia przykazania od czwartego do dziesiątego;

- zna treść przykazań od IV do X;

- umie wyjaśnić pojęcie „wierność”;

- wie, że wiara w Boga powinna mieć wpływ na całe życie;

- wie, że każdy z nas jest powołany, by być świadkiem Jezusa;

- zna uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała;

- zna pojęcie wartości;

- zna i rozumie definicję Opatrzności Bożej;

- wie, że Kościół od początku był prześladowany;

- wie, że osiem błogosławieństw to obraz prawdziwego chrześcijanina;

- potrafi powiedzieć, na czym polega istota relacji człowieka z Bogiem;

- wie, jakie wydarzenie było zapowiedzią Eucharystii;

- potrafi powiedzieć, jakie zna wydarzenia opisane w Ewangelii, w których przedstawiona jest postawa Jezusa względem ludzi potrzebujących pomocy;

- potrafi powiedzieć, na czym polega odwaga i męstwo człowieka przeżywającego trudności;

- potrafi powiedzieć, kim jest Anioł Stróż i jakie posiada przymioty;

- rozumie, dlaczego najważniejszą czynnością człowieka w ciągu dnia jest modlitwa;

- potrafi powiedzieć, jakie wydarzenia biblijne dotyczą również jego osoby;

- rozumie, że wakacje to czas szczególnej zażyłości z Chrystusem;

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- umie wymienić cechy koleżeństwa i przyjaźni;

- zna treść przykazania miłości i umieć wyjaśnić znaczenie tych słów;

- umie wymienić okresy roku liturgicznego;

- umie wyjaśnić, na czym polega dobre przygotowanie do sakramentu pojednania;

- umie wymienić sposoby czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej;

- umie wymienić znaki niewidzialnego Boga;

- wie, dlaczego na świecie pojawiło się zło;

- rozumie i umieć wyjaśnić pojęcie objawienia Bożego;

- zna podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament;

- umie prawidłowo odczytać adres biblijny (sigla);

- wie, jakie czynności podjąć, aby odszukać wskazany fragment biblijny;

- potrafi krótko scharakteryzować autora i treść Mądrości Syracha;

- potrafi wyjaśnić, jak powstawał Nowy Testament;

- wie, kim był Święty Paweł;

- wyjaśnia, dlaczego Ewangelie nazywamy sercem Pisma Świętego;

- zna elementy mszalnej liturgii słowa;

- umie aktywnie uczestniczyć w liturgii słowa;

- potrafi wymienić kilka dzieł sztuki inspirowanych Biblią;

- rozumie, że człowiek szuka Boga, aby odnaleźć szczęście;

- rozumie, że człowiek może mieć udział w Mądrości Bożej;

- rozumie, na czym polega miłosierdzie Boże;

- rozumie, dlaczego oddajemy hołd Bogu;

- rozumie, na czym polegała misja proroków Izajasza i Jeremiasza;

- potrafi wyjaśnić znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu;

- wie, jakimi wartościami kierował się w swoim życiu św. Stanisław Kostka;

- rozumie, że pójście za Jezusem obejmuje wypełnianie przykazań;

- rozumieć sens słów: „Ciało za was wydane”, „Krew za was wylana”;

- rozumie, że realizacja przykazań jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu;

- rozumie, że trzy pierwsze przykazania pokazują, w jaki sposób kochać Boga sercem, duszą, umysłem;

- rozumie, że przykazania od IV do X pokazują, w jaki sposób kochać bliźniego;

- potrafi rozpoznać na przedstawionych ilustracjach osobę Świętego Józefa oraz Świętego Jana Apostoła;

- potrafi powiedzieć, na czym polega pokora i zaufanie człowieka względem Boga, które wyrażają się w modlitwie;

- rozumie, co to znaczy być świadkiem Chrystusa;

- rozumie potrzebę dawania świadectwa wiary, apostolski wymiar tego świadectwa;

- potrafi wymienić i uszeregować najważniejsze wartości ogólnoludzkie;

- wie, że wiara nadaje sens całemu życiu;

- rozumie, że pewne cele życiowe są związane tylko z doczesnością;

- rozumie, że Opatrzność Boża umacniała chrześcijan w wierze;

- rozumie, że być chrześcijaninem, to naśladować Jezusa;

- rozumie, że zadaniem chrześcijanina jest pielęgnowanie bliskiej zażyłości z Bogiem;

- potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Jezus troszczy się o tych, którzy chcą iść za Nim i postępować według Jego nauki;

- rozumie, że Tym, do kogo człowiek może się zwrócić w chwili cierpienia, jest Bóg;

- wie, jakie są zadania Anioła Stróża;

- rozumie, że zadaniem chrześcijanina jest pielęgnowanie bliskiej zażyłości z Bogiem;

- wie, że Pismo Święte zawiera historię Boga i człowieka, która wciąż trwa;

- potrafi powiedzieć, na czym polega chrześcijański hart ducha;
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- wyjaśnia różnice pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią;

- potrafi wymienić priorytety przyjaźni;

- umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy pracować nad własnym charakterem;

- potrafi wyjaśnić słowa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” J 15, 13;

- potrafi podać przykłady, w jaki sposób w ciągu roku liturgicznego odpowiada na Bożą przyjaźń;

- umie wskazać, co jest istotą modlitwy;

- umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy uczestniczyć we Mszach Świętych w pierwsze piątki miesiąca;

- rozumie słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem życia”;

- rozumie potrzebę czynnego udziału we Mszy Świętej;

- umie wyjaśnić pojęcia: odkupienie, zadośćuczynienie, zbawienie;

- zna sposoby objawiania się Boga człowiekowi;

- na podstawie tekstu biblijnego odpowiada na pytanie, jaki jest Bóg;

- rozumie pojęcie natchnienia biblijnego i potrafić je wyjaśnić;

- potrafi znaleźć w Piśmie Świętym dany werset na podstawie podanego adresu;

- rozumie aktualność wskazań zawartych w Mądrości Syracha;

- rozwija postawę apostolską, poznając zaangażowanie pierwszych głosicieli Ewangelii;

- zna podstawowe treści Dobrej Nowiny;

- rozumie, że liturgia słowa jest dialogiem z Bogiem;

- rozumie, że Pismo Święte pomaga w codziennym życiu;

- umie podać przykłady miejsc, dzieł sztuki lub tradycji z terenu własnej parafii, będących wyrazem wiary w Boga;

- umie wskazać, co pomaga nam w szukaniu Boga;

- umie podać przykłady odpowiedzi człowieka na dar wiary;

- umie wskazać sposoby przyznania się do wiary w Chrystusa;

- wymienia przykłady wszechmocy Bożej;

- podaje przykłady odpowiedzi człowieka wszechmocnemu Bogu;

- umie scharakteryzować człowieka mądrego;

- umie wyjaśnić, jak postępuje człowiek, który pragnie powrócić do przyjaźni z Bogiem;

- umie wymienić działania, które może podejmować człowiek dążący do świętości;

- umie wymienić cechy wielkich proroków;

-podaje przykłady naśladowania wiary proroków;

- wymienia wydarzenia, w których Maryja towarzyszyła Jezusowi;

- podaje sposoby oddawania czci Maryi;

- rozumie motto życiowe św. Stanisława Kostki;

- umie podać przykłady działań mające na celu poznawanie, umacnianie i rozwijanie wiary chrześcijanina;

- umie podać sposoby realizacji przykazania miłości w codziennym życiu;

- wyjaśnia znaczenie pojęcia „Eucharystia”;

- podaje przykłady służby drugiemu człowiekowi;

- wskazuje, czym powinien charakteryzować się uczeń Jezusa uczestniczący w Eucharystii;

- wyjaśnia znaczenie słowa „Dekalog”;

- wie, do kogo są skierowane słowa Dekalogu;

- uzasadnia, dlaczego przykazania są drogowskazami w wędrówce do nieba;

- wskazuje, jak zastosować przykazania od I do III w konkretnych sytuacjach życiowych;

- wie, jak zrobić rachunek sumienia w oparciu o treść trzech pierwszych przykazań;

- umie wskazać, jak zastosować przykazania od IV do X w konkretnych sytuacjach życiowych;

- umie zrobić rachunek sumienia w oparciu o treść przykazań IV do X;

- potrafi uzasadnić, na czym polegała wierność Świętego Józefa i Świętego Jana Apostoła;

- podaje przykłady wierności Bogu i ludziom we współczesnym świecie;

- potrafi podać przykłady świadczące o przynależności do Chrystusa;

- umie podać przykłady realizacji uczynków miłosiernych w codzienności;

- umie wskazać, co w życiu chrześcijanina jest najważniejsze, podać przykłady;

- rozumie, w jaki sposób wiara porządkuje świat wartości;

- umie wskazać cele i wartości ponadczasowe;

- rozumie problem współistnienia Opatrzności i zła w świecie;

- potrafi wskazać sytuacje, w których człowiek doświadcza troski Boga;

- potrafi wskazać analogię pomiędzy działaniem Opatrzności opisanym w Biblii i w czasach współczesnych;

- potrafi wskazać sposoby budowania Królestwa Bożego;

- potrafi wskazać sytuacje życiowe, w których realizują się błogosławieństwa;

- wie, że każdy człowiek jest zaproszony do przynoszenia dobrych owoców na chwałę Bożą;

- rozumie, jaka jest różnica między chlebem powszednim a Chlebem Eucharystycznym;

- wie, co oznacza „przerzucić swoje troski na Pana”;

- wie, w jaki sposób człowiek wierzący może radzić sobie z życiowymi problemami i trudnościami;

- wyjaśnia, że aniołowie zostali stworzeni przez Boga, aby ochraniać człowieka i strzec go przed niebezpieczeństwami;

- wie, że dla człowieka nie ma sytuacji, z którą nie mógłby on przyjść do Boga i przedstawić Mu jej w modlitwie;

- rozumie, że jego zadaniem jest niesienie Dobrej Nowiny wszystkim, do których zostaje posłany;

- wie, w jaki sposób człowiek wierzący mądrze przeżywa czas wakacji;

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opisuje postawę wiernego przyjaciela;

- opisuje postawę odpowiedzialności, słowności, wrażliwości…;

- wyjaśnia, jak należy kształtować w sobie postawę modlitwy;

- określa, jak kształtuje w sobie postawę zadośćuczynienia za grzechy swoje i innych ludzi;

- wskazuje, jak może rozwijać w sobie postawę wdzięczności Bogu za dzieła przez Niego stworzone;

- wyjaśnia, jak może przyczyniać się do lepszego poznawania Boga;

- rozwija w sobie umiłowanie słowa Bożego, dostrzegając możliwość pogłębienia swojej relacji z Bogiem;

- samodzielnie czyta Pismo Święte;.

- wskazuje, jak może rozwijać swoje życie w przyjaźni z Jezusem;

- uważnie słucha i interpretuje czytane Słowo Boże;

- formułuje modlitwę wdzięczności wobec Boga za Jego słowa i miłość, którą odnajduje w Piśmie świętym;

- opisuje, jak dba o dorobek kultury religijnej w swoim środowisku;

- wskazuje, w jaki sposób może świadczyć o Chrystusie oraz umacniać swą wiarę dzięki świadectwu innych;

- opisuje, jak wyraża swoją postawę gotowości do spełniania czynów miłości;

- opisuje postawę cierpliwości w przeżywaniu trudności i męstwa, gdy przychodzą niepowodzenia;

-wyjaśnia, na czym polega i jak należy kształtować w sobie postawę zaufania względem Boga w chwilach próby;

- wyjaśnia, jak należy kształtować postawę zawierzenia i ufności pokładanej w Aniele Stróżu;

- wskazuje, w jaki sposób może rozwijać postawę wiary i ufności Bogu;

-wyjaśnia, jak należy rozwijać w sobie postawę mężnego wyznawania wiary w codzienności.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna