Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.97 Mb.
Strona12/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   36

V. KATECHEZY OKOLICZNOŚCIOWE

dopuszczająca

 • wymieni modlitwy odmawiane na różańcu

 • określi, czym są tajemnice różańca

 • wymieni sposoby troski o najbliższe otoczenie

 • rozumie, że Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

 • poda, gdzie i w jakich okolicznościach urodził się Pan Jezus

 • rozumie, że modlitewnik jest potrzebny jako pomoc w wytrwałej modlitwie i postępie na drodze zbawienia

 • rozumie, że Wielki Post jest czasem powrotu do Ojca

 • wymieni, czego dotyczą przyrzeczenia chrzcielne

 • potrafi odpowiadać na wezwania odnowienia przyrzeczeń

 • wymieni obowiązki wynikające z pierwszej Komunii św.

dostateczna

 • określi, czym jest różaniec

 • rozumie, że człowiek jest odpowiedzialny za otaczający go świat

 • rozumie, dlaczego powinien nosić medalik

 • wymieni tytuły najbardziej znanych kolęd

 • rozumie, dlaczego odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne

 • wymieni symbole zmartwychwstałego Chrystusa

 • rozumie, że Maryja jest wzorem człowieka modlitwy i pośredniczką między wierzącymi a Jezusem

 • wymieni kilka wezwań z litanii loretańskiej

 • rozumie, że Pan Jezus jest obecny w człowieku i z człowiekiem

 • rozumie, że Pan Jezus przebywa wśród ludzi w Najświętszym Sakramencie

 • rozumie, że Pan Jezus jest zawsze z nami

dobra

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego powinniśmy się modlić na różańcu

 • wymieni części i tajemnice różańca

 • wymieni chrześcijańskie tradycje związane z Adwentem

 • potrafi składać życzenia

 • potrafi posługiwać się modlitewnikiem

 • potrafi opisać, na czym polega zmartwychwstanie Jezusa

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego Pan Jezus jest najdroższym skarbem

bardzo dobra

 • potrafi modlić się na różańcu

 • potrafi rozważać tajemnice różańcowe

 • potrafi wyjaśnić wymowę adwentowych symboli

 • wykazuje wdzięczność Bogu za wcielenie Syna Bożego

 • modli się tekstami z modlitewnika

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega nawrócenie

 • potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną za łaskę wiary

 • potrafi wyjaśnić znaczenie symboli związanych ze zmartwychwstaniem

 • potrafi ułożyć modlitwę do Matki Bożej

 • potrafi zaplanować wakacje z Panem Jezusem

celująca

 • samodzielnie modli się na różańcu

 • wyraża postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne

 • daje świadectwo wiary w swoim środowisku

KLASA III: „WZRASTAMY W PRZYJAŻNI Z JEZUSEM”

 1. W PRZYJAŹNI Z PANEM JEZUSEM

dopuszczająca

 • określi, na czym polega przyjaźń

 • pamięta i rozumie słowa Pana Jezusa „pojednaj się z bratem”

 • rozumie, co to znaczy rozmawiać z Bogiem jak z przyjacielem (Wj 33,11a)

 • wymieni elementy liturgii słowa

 • wymieni elementy liturgii eucharystycznej

 • wymieni dary niesione do ołtarza

 • wymieni obrzędy zakończenia Mszy św.

 • pamięta i rozumie treść Mt 11,28

 • zdefiniuje pojęcia: cichy i pokorny, zadośćuczynienie, wynagrodzenie

dostateczna

 • wymieni sposoby umacniania przyjaźni z Jezusem

 • pamięta tekst spowiedzi powszechnej

 • rozumie, że do pełnego uczestnictwa we Mszy św. potrzebna jest zgoda między ludźmi

 • pamięta dialogi towarzyszące czytaniom biblijnym

 • poda nazwę księgi liturgicznej, z której czytane jest słowo Boże

 • rozumie, że w liturgii słowa Bóg mówi do nas a my odpowiadamy

 • rozumie, że pełne uczestnictwo we Mszy św. polega na przystąpieniu do Komunii św.

 • rozumie, w czym wyrażała się przyjaźń Dawida i Jonatana

 • rozumie, że obowiązkiem chrześcijanina jest niesienie Chrystusa innym

 • wymieni najważniejsze obietnice Jezusa objawione św. M. Alacoque

dobra

 • pamięta i rozumie słowa Pana Jezusa „Pozwólcie dzieciom…”

 • potrafi wyjaśnić potrzebę gromadzenia się na Mszy św.

 • potrafi wyjaśnić znaczenie aktu pokuty

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega rozmowa Boga z ludźmi w liturgii słowa

 • pamięta słowa św. brata Alberta „Być dobrym jak chleb”

 • potrafi odpowiadać na wezwania kapłana podczas liturgii

 • potrafi wyjaśnić słowa „Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł”

 • poda zasady odprawiania dziewięciu pierwszych piątków miesiąca

bardzo dobra

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega pełny udział we Mszy św.

 • potrafi samodzielnie sformułować wezwanie modlitwy wiernych

 • potrafi wyjaśnić symbolikę darów niesionych do ołtarza

 • potrafi wyjaśnić sens znaku pokoju

 • potrafi wyjaśnić sens błogosławieństwa i rozesłania

 • potrafi uzasadnić, dlaczego przyjaźń z Jezusem zobowiązuje do przyjaźni z ludźmi

 • potrafi określić, za co chce wynagrodzić Jezusowi podejmując praktykę pierwszych piątków

celująca

 • zachęca innych do udziału we Mszy św.

 • podejmuje postanowienie korzystania w pierwsze piątki z sakramentu pokuty
  i Eucharystii

II. ODKRYWAMY OSOBĘ JEZUSA

dopuszczająca

 • rozumie na czym polega modlitwa różańcowa

 • wymieni księgi mówiące o Jezusie

 • poda imiona czterech ewangelistów

 • określi, co to znaczy: prorok, Zbawiciel

 • wymieni określenia Jezusa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela

 • zdefiniuje pojęcie „apostoł”

 • wymieni, za kogo uważano Jezusa

 • zdefiniuje pojęcie „Mesjasz”

 • zdefiniuje pojęcia: faryzeusz, nowe narodzenie

 • wymieni świadków i miejsce przemienienia Pana Jezusa

 • poda datę uroczystości Wszystkich Świętych

dostateczna

 • zdefiniuje pojęcia: różaniec, tajemnica różańcowa

 • wymieni tajemnice różańca

 • rozumie, jaką moc ma modlitwa różańcowa

 • wymieni nazwy Pisma św.

 • wymieni sposoby wyrażania czci wobec Pisma św.

 • wymieni proroków zapowiadających przyjście Zbawiciela

 • rozumie, na czym polega dawanie świadectwa o Jezusie

 • wymieni momenty Mszy św., kiedy nazywamy Jezusa Barankiem

 • wymieni zadania ucznia i nauczyciela, apostołów i biskupów

 • poda imię obecnego papieża i biskupa swojej diecezji

 • wymieni sposoby pogłębiania wiary

 • pamięta treść perykopy J 3,1-8.14-17

 • wymieni warunki konieczne by wejść do królestwa Bożego

 • wie, kim byli Mojżesz i Eliasz

 • wymieni imiona znanych świętych

dobra

 • potrafi modlić się na różańcu

 • potrafi uzasadnić, że Jezus jest zapowiadanym Zbawicielem

 • potrafi zestawić znaczenia: baranek paschalny – Jezus, Baranek Boży

 • potrafi uzasadnić, że papież i biskupi są następcami apostołów

 • potrafi opowiedzieć treść perykopy Mk 16,13-20

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Jezus został namaszczony Duchem Świętym

 • rozumie, że modlitwa polega na dialogu między Bogiem i człowiekiem i wymieni jego cechy

 • potrafi opowiedzieć wydarzenie z góry Tabor

 • wymieni owoce spotykania się z Bogiem

 • potrafi opowiedzieć o życiu wybranego świętego

bardzo dobra

 • potrafi opowiedzieć treść wybranej tajemnicy różańcowej

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego Pismo św. traktujemy inaczej niż inne książki

 • potrafi plastycznie wyrazić jedno z proroctw

 • sprzeciwia się plotkom, obmowie, oszczerstwu

 • potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną

 • potrafi ułożyć modlitwę w intencji papieża i biskupów

 • potrafi określić, kim dla niego jest Jezus Chrystus

 • potrafi modlić się spontanicznie

 • potrafi wykazać różnice między modlitwą wyuczoną a spontaniczną

 • potrafi wyjaśnić, czego zapowiedzią jest przemienienie Jezusa

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy być świętym

 • potrafi omówić warunki świętości

celująca

 • sporządza plan przemiany życia

 • stara się naśladować postawy ulubionych świętych

III. PAN JEZUS UMACNIA NASZĄ WIARĘ

dopuszczająca

 • rozumie, że do prośby o cud potrzebna jest wiara

 • rozumie, że cud jest owocem wiary

 • wymieni sposoby poszanowania chleba

 • rozumie, dlaczego trędowaci byli odizolowani od ludzi zdrowych

 • wymieni sposoby doświadczenia mocy Jezusa

 • rozumie, że Jezus posiada moc uzdrawiania

 • określi, co to jest wskrzeszenie

dostateczna

 • określi, czym jest cud i opatrzność Boża

 • rozumie, że przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu konieczne jest „uzdrowienie duszy”

 • pamięta słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien…” i poda, w którym momencie Mszy św. je wypowiadamy

 • rozumie, że cudowne rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eucharystii

 • potrafi opowiedzieć perykopę o rozmnożeniu chleba

 • wymieni formy wdzięczności Bogu (wota) i wyjaśni ich sens

 • rozumie potrzebę oczekiwania pomocy od Jezusa

 • rozumie konieczność modlitwy o wiarę

 • wymieni trudności napotykane przez niewidomych w codziennym życiu

 • rozumie, że wskrzeszenie Łazarza zapowiada zmartwychwstanie

dobra

 • potrafi opisać cud uciszenia burzy

 • potrafi wyjaśnić, kim był setnik

 • potrafi uzasadnić związek rozmnożenia chleba z Eucharystia

 • potrafi opisać uzdrowienie 10 trędowatych

 • potrafi opowiedzieć perykopę o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok

 • potrafi opowiedzieć uzdrowienie Bartymeusza

 • rozumie, że oprócz uzdrowienia ciała potrzebne jest także uzdrowienie duszy

 • rozumie, że wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego

bardzo dobra

 • potrafi odnieść pojęcie burzy do trudności życiowych

 • potrafi opisać cud uzdrowienia sługi setnika

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega zdrowie duszy

 • wyraża sprzeciw wobec braku szacunku dla chleba

 • potrafi wykazać różnice w postawie uzdrowionych trędowatych

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega modlitwa dziękczynna

 • potrafi opisać wskrzeszenie Łazarza

 • potrafi wyjaśnić słowa Jezusa „Ja jestem zmartwychwstaniem….”

 • potrafi wskazać w Credo słowa będące wyznaniem wiary w zmartwychwstanie

celująca

 • prezentuje postawę szacunku wobec chorych i niepełno sprawnych

 • potrafi wskazać na mapie Betanię

IV. PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA CAŁYM SERCEM

dopuszczająca

 • pamięta zapowiedź Anioła Gabriela o przyszłości Jana Chrzciciela

 • pamięta i rozumie słowa Maryi „Oto ja służebnica…”

 • zdefiniuje pojęcia: pokora, postawa pokory, czyn miłosierdzia

 • pamięta i rozumie perykopę o Bożym Narodzeniu

 • rozumie, na czym polega dzielenie się opłatkiem

 • pamięta, co znaczy imię „Jezus”

 • poda datę i inne nazwy święta ofiarowania Pana Jezusa

 • wymieni dary Mędrców

 • poda datę i nazwy święta na pamiątkę pokłonu Mędrców

 • wymieni członków Świętej Rodziny

 • potrafi wyjaśnić, co znaczy „życie ukryte Jezusa”

 • określi, co to jest Święto Paschy

 • wymieni, kto objawił się w czasie chrztu Jezusa

 • pamięta najkrótsze wyznanie wiary w Trójcę Świętą

dostateczna

 • poda przykłady wiary w życiu współczesnych ludzi

 • rozumie, na czym polega nawrócenie głoszone przez Jana Chrzciciela i chrzest nawrócenia

 • wymieni zarządzenia cezara Augusta

 • rozumie, że Jezus urodził się jak każdy człowiek (miał Matkę)

 • rozumie, że serce człowieka może stać się mieszkaniem dla Pana Jezusa

 • pamięta i rozumie słowa Symeona „Światło na oświecenie…”

 • wymieni sposoby „bycia światłem dla innych”

 • wymieni miejsca pobytu Świętej Rodziny po ucieczce z Betlejem

 • rozumie, na czym polegało życie ukryte Pana Jezusa

 • pamięta treść perykopy Łk 2,41-52

 • pamięta historię Jana Chrzciciela

 • rozumie, dlaczego Jezus przyjął chrzest pokuty

 • wymieni dary otrzymane na chrzcie św.

dobra

 • potrafi opowiedzieć treść perykopy Łk 1,5-17

 • potrafi streścić perykopę o zwiastowaniu

 • potrafi wyjaśnić, na czym polegało posłuszeństwo Maryi

 • pamięta treść perykopy o nawiedzeniu

 • potrafi scharakteryzować Jana Chrzciciela jako proroka

 • potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Jezus przychodzi dzisiaj na ziemię

 • rozumie, na czym polega bezdomność Jezusa

 • potrafi scharakteryzować postacie Symeona i Anny

 • potrafi wyjaśnić symbol K+M+B-20…. oraz symbolikę darów: złota, kadzidła i mirry

 • potrafi wyjaśnić słowa Jezusa „Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca” i powiązać ich znaczenie ze swoim życiem

 • potrafi określić różnice między chrztem pokuty a chrztem świętym

bardzo dobra

 • wyrażą pragnienie przyjmowania słowa Bożego z wiarą i ufnością

 • potrafi odkrywać w swoim życiu działanie Boga

 • okazuje wrażliwość na potrzeby innych

 • potrafi odnieść misję Jana Chrzciciela do czasów współczesnych

 • potrafi wyjaśnić, co znaczy dla współczesnego człowieka „prostować drogę dla Jezusa”

 • wyraża pragnienie stania się „domem” dla Jezusa

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Jezus jest „światłem na oświecenie pogan”

 • potrafi scharakteryzować postawę Heroda i uczonych w Piśmie

 • potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną za rodziców

 • potrafi określić swoje zadania w rodzinie

 • potrafi określić hierarchię wartości w swoim życiu

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy być dzieckiem Bożym

 • potrafi złożyć wyznanie wiary według obrzędów chrztu

celująca

 • modli się o obecność Jezusa w jego rodzinie

 • w swoim planie dnia umieści czas na modlitwę

 • potrafi na mapie pokazać rzekę Jordan

 • pamięta datę i miejsce swojego chrztu jako ważnego momentu w życiu

V. JEZUS UCZY NAS KOCHAĆ

dopuszczająca

 • zdefiniuje pojęcia: kuszenie, pokusa, post, wstrzemięźliwość, szatan

 • poda, kiedy podczas Mszy wypowiadamy słowa „Hosanna”

 • wymieni cechy chrześcijańskiej służby

 • zdefiniuje pojęcia: sakrament, episkopat, prezbitera, diakonat

 • pamięta i rozumie pozdrowienia chrześcijańskie

 • poda nazwy miejsca modlitwy Jezusa

 • wymieni osoby biorące udział w procesie Jezusa

 • rozumie zbawczy sens cierpienia Jezusa

 • pamięta treść perykopy o śmierci Jezusa

 • określi, kim jest świadek

 • wymieni symbole zmartwychwstałego Chrystusa

 • zdefiniuje pojęcia: pierwszy dzień tygodnia, odpuszczenie grzechów

 • wymieni skutki sakramentu pokuty(KKK 1496)

 • wymieni główne części Mszy św.

dostateczna

 • wymieni pokusy stawiane Jezusowi przez szatana

 • wymieni, kiedy obowiązuje chrześcijanina post i wstrzemięźliwość

 • rozumie, jakie znaczenie miało namaszczenie Jezusa

 • rozumie sens gestu umycia nóg przez Jezusa

 • wymieni, komu możemy służyć i w jaki sposób

 • powtórzy słowa konsekracji

 • rozumie, na czym polegało spełnienie przez Jezusa woli Ojca

 • rozumie, że w życiu należy kierować się prawdą i miłością

 • wymieni stacje drogi krzyżowej

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego Jezus przyjął krzyż

 • rozumie znaczenie symboliki krzyża dla chrześcijanina

 • wymieni osoby związane z wydarzeniem zmartwychwstania

 • pamięta słowa Jezusa, którymi ustanowił sakrament pokuty i pojednania

 • poda, komu Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów

 • rozumie, że podczas Mszy św. Jezus przychodzi ze swoim słowem i karmi nas swoim Ciałem

dobra

 • potrafi opisać, jak Jezus odpierał pokusy szatana

 • opowie treść perykop o namaszczeniu w Betanii i wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy

 • potrafi opowiedzieć treść perykopy o umyciu nóg apostołom

 • potrafi wskazać osoby będące przykładem służby

 • pamięta treść perykopy o modlitwie w Ogrójcu

 • potrafi opisać proces Jezusa

 • potrafi wykazać prawdziwe i fałszywe strony procesu

 • wymieni najważniejsze wydarzenia oraz spotkane osoby podczas drogi krzyżowej Jezusa

 • potrafi opowiedzieć ostatnie wydarzenia przed śmiercią Jezusa

 • potrafi uzasadnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę

 • potrafi wyjaśnić, kiedy nie można uzyskać odpuszczenia grzechów

 • potrafi opisać spotkanie uczniów z Jezusem w Emaus

 • potrafi określić, co było punktem kulminacyjnym spotkania Jezusa z uczniami

bardzo dobra

 • potrafi rozpoznać pokusę

 • wyraża cześć dla Jezusa obecnego w Eucharystii

 • potrafi samodzielnie formułować modlitwę dziękczynienia i prośby

 • potrafi uzasadnić, że Msza św. jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy

 • potrafi odnieść modlitwę Jezusa do trudnych chwil własnego życia

 • potrafi uzasadnić, dlaczego miłość i prawda są podstawą życia chrześcijanina

 • potrafi ułożyć rozważanie do wybranej stacji drogi krzyżowej

 • potrafi uzasadnić, jakie znaczenie ma dla chrześcijan śmierć Jezusa na krzyżu

 • nie wstydzi się krzyża i pragnie go mieć w swoim domu

 • potrafi uzasadnić, dlaczego kapłani mają władzę odpuszczania grzechów

 • potrafi wyjaśnić gest „łamania chleba” i odnieść jego znaczenie do Eucharystii

celująca

 • podejmuje wyrzeczenia w czasie Wielkiego Postu

 • odmawia uczestnictwa w dyskotece organizowanej w piątek

 • upomina kolegów, którzy kłamią

 • wyraża sprzeciw wobec aktów poniżania krzyża, staje w obronie znaków wiary


Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna