Rozdział IX wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów na poszczególne ocenyPobieranie 2.97 Mb.
Strona11/36
Data24.02.2019
Rozmiar2.97 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   36

III. WIELKI POST

dopuszczająca

 • poda określenie Wielkiego Postu, jak długo trwa i co przypomina

 • poda nazwę dnia rozpoczynającego Wielki Post

 • wymieni cierpienia, jakich doświadczył Pan Jezus

 • pamięta tekst modlitwy „Któryś za nas…”

 • wymieni, komu powinien okazywać posłuszeństwo

 • wymieni nabożeństwa wielkopostne i pamięta ich terminy w swojej parafii

 • poda nazwy kilku stacji drogi krzyżowej

 • określi, co to jest procesja

 • wymieni najważniejsze dni Wielkiego Tygodnia

 • rozumie, że Pan Jezus umarł na krzyżu z miłości do ludzi

 • wymieni pokarmy niesione do błogosławieństwa
Dostateczna

 • pamięta treść perykopy Łk 4,1-13

 • pamięta treść perykopy Łk 19,1-10

 • rozumie, że wybierając w życiu to co trudne łączymy się z cierpiącym Jezusem

 • rozumie, że posłuszeństwo jest wyrazem miłości

 • rozumie, że cierpienie i śmierć pana Jezusa jest dowodem Jego miłości do ludzi

 • pamięta treść perykopy o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy (Mt 21,1-10)

 • poda sposoby wyrażania wdzięczności Panu Jezusowi za Jego mękę na krzyżu

 • poda nazwę świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa

dobra

 • potrafi wyjaśnić, jak przeżywamy okres Wielkiego Postu

 • pamięta słowa towarzyszące posypaniu głów popiołem

 • potrafi uzasadnić dlaczego Pan Jezus tak wiele cierpiał

 • pamięta i rozumie treść modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

 • potrafi opisać wybrane stacje drogi krzyżowej

 • potrafi wyjaśnić, co znaczy określenie „Niedziela Palmowa”

 • potrafi opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Czwartku

 • potrafi opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Piątku

 • potrafi opowiedzieć o liturgii Wielkiej Soboty

bardzo dobra

 • potrafi sformułować wielkopostne postanowienia

 • potrafi wyjaśnić sens obrzędu posypania głów popiołem

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega post i nawrócenie

 • potrafi ocenić swoją postawę wobec napotykanych trudności i cierpień porównując ją do postawy Jezusa

 • wyraża gotowość wybierania tego co trudniejsze w swoim życiu

 • potrafi sformułować proste wezwanie do modlitwy dziękczynnej i prośby

 • potrafi opisać grób Jezusa

 • potrafi wskazać sposób, w jaki może pomóc cierpiącemu Jezusowi

 • pamięta słowa ustanowienia Eucharystii

celująca

 • potrafi opisać, na czym polega dobre przygotowanie się do Mszy św.

 • potrafi zaśpiewać wybrane pieśni wielkopostne

IV. WIELKANOC

dopuszczająca

 • pamięta, że przez śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus nas zbawił

 • wymieni miejsca spotkania z Panem Jezusem

 • pamięta odpowiedzi na wezwania kapłana podczas liturgii słowa

 • wymieni dary niesione do ołtarza podczas Mszy św.

 • pamięta tekst modlitwy „Ojcze nasz”

 • wymieni znaki obecności Pana Jezusa wśród nas

 • rozumie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem

dostateczna

 • wymieni symbole i zwyczaje wielkanocne

 • rozumie, że zmartwychwstanie jest największym cudem

 • pamięta, że Jezus jest z nami obecny pod postacią chleba i w swoim słowie

 • rozumie, że Msza św. jest spotkaniem z Jezusem

 • rozumie, że Chrystus naucza nas słowami Ewangelii

 • pamięta, kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii

 • rozumie znaczenie słowa „amen”

 • wymieni duchowe dary, jakie może złożyć w ofierze Panu Bogu

 • rozumie różnicę między chlebem Eucharystycznym a zwykłym

dobra

 • potrafi opowiedzieć, jak przeżywamy święta wielkanocne

 • potrafi opisać spotkanie Jezusa z uczniami w drodze do Emaus

 • rozumie, że Msza św. jest ofiarą Pana Jezusa i Kościoła

 • potrafi uzupełnić tekst modlitwy „Ojcze nasz”

 • potrafi opowiedzieć o wniebowstąpieniu Pana Jezusa

bardzo dobra

 • potrafi wyjaśnić symbole wielkanocne

 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Idzie Jezus”

 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Czytaj Biblię”

 • potrafi opowiedzieć, jak przystępuje się do Komunii św.

 • potrafi dokonać oceny swojego uczestnictwa we Mszy św.

 • potrafi plastycznie przedstawić siebie podczas modlitwy

 • potrafi uzasadnić, dlaczego powinniśmy sobie nawzajem pomagać

 • potrafi zaśpiewać piosenkę „O, niebo jest w sercu mym”

celująca

 • potrafi dostrzec znaki obecności Jezusa zmartwychwstałego wśród ludzi

 • potrafi uzasadnić potrzebę karmienia się Ciałem Pana Jezusa

V. Z JEZUSEM I JEGO MATKĄ

dopuszczająca

 • wymieni osoby stojące pod krzyżem Jezusa (J 19,25-27)

 • wymieni dni poświęcone mamie

 • wymieni znaki Ducha Świętego

 • wymieni Osoby Trójcy Świętej i poda ich symbole

 • potrafi sprawnie wykonać znak krzyża św.

 • pamięta słowa modlitwy „Niechaj będzie pochwalony…”

 • poda, kiedy odprawiane są nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa

dostateczna

 • rozumie, że znak krzyża jest uwielbieniem Boga

 • rozumie, że Bóg jest jeden, ale w Trzech Osobach

 • poda określenie monstrancji i tabernakulum

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego tabernakulum zajmuje ważne miejsce w Domu Bożym

dobra

 • pamięta i rozumie słowa Jezusa skierowane do Maryi i Jana

 • potrafi opowiedzieć o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów

 • potrafi przyporządkować Osobom Trójcy Świętej ich symbole

 • potrafi opisać, jak odbywa się procesja Bożego Ciała i uzasadnić jej sens

 • potrafi opowiedzieć treść perykopy J18,33-34

bardzo dobra

 • potrafi uzasadnić, że Matka Jezusa jest również naszą Matką

 • potrafi wyrazić swe uczucia do mamy w formie plastycznej i pisemnej

 • potrafi zaśpiewać wybrane pieśni eucharystyczne

celująca

 • potrafi zaśpiewać pieśń „Przyjdź Duchu Święty”

 • potrafi ułożyć modlitwę w intencji mamy

VI. KATECHEZY DODATKOWE

dopuszczająca

 • rozumie, że Jezus jest Nauczycielem, którego Bóg posłał do ludzi

 • pamięta słowa Matki Bożej zachęcające do modlitwy różańcowej

 • określi znaczenie wyrażeń: „święty człowiek” i „patron”

 • pamięta prawdę, że istnieje życie wieczne

 • poda datę uroczystości Wszystkich Świętych

 • pamięta treść modlitwy za zmarłych
Dostateczna

 • rozumie potrzebę Bożego błogosławieństwa w roku szkolnym

 • potrafi narysować różaniec

 • poda przykłady dobroczynnego oddziaływania modlitwy różańcowej

 • rozumie, dlaczego powinniśmy się modlić na różańcu

 • wymieni imiona kilku świętych

 • poda datę wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych

 • rozumie, że los człowieka po śmierci zależy od jego życia na ziemi

dobra

 • potrafi opowiedzieć historię objawienia fatimskiego

 • potrafi modlić się na różańcu

 • potrafi zaśpiewać pieśń „Była cicha…”

 • potrafi opowiedzieć o życiu św. Jana Bosko

 • potrafi opisać, jak należy postępować, aby osiągnąć życie wieczne

 • potrafi graficznie przedstawić niebo

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego modlimy się za zmarłych

 • potrafi narysować grób

 • chętnie modli się za zmarłych

bardzo dobra

 • potrafi ocenić własne postępowanie w świetle Bożego wezwania do świętości

 • potrafi ocenić swoje dotychczasowe życie mając na uwadze rzeczy ostateczne człowieka

 • okazuje swą miłość Bogu i stara się być dobrym dla ludzi, wśród których żyje

celująca

 • wyraża postawę dążenia do świętości

KLASA II „JEZUS Z NAMI”

I.OCZEKUJEMY NA PRZYJŚCIE PANA JEZUSA

dopuszczająca

 • rozumie, że Pan Jezus jest obecny we wspólnocie

 • rozumie, że katecheza jest spotkaniem z Jezusem

 • rozumie, czym jest modlitwa

 • rozumie potrzebą modlitwy

 • pamięta treść modlitwy Pańskiej

dostateczna

 • potrafi wskazać tekst biblijny dotyczący obecności Pana Jezusa we wspólnocie

 • rozumie, że na Mszy św. wierzący spotykają się z Panem Jezusem

 • rozumie, że Pan Jezus tajemniczo zjednoczył się z każdym człowiekiem,
  a szczególnie słabym, chorym czy samotnym

dobra

 • potrafi wyjaśnić swój udział w misji Chrystusa, Apostołów i Kościoła

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanin powinien być na Mszy św. w każdą niedzielę

bardzo dobra

 • potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną, uwielbienia, prośby

celująca

 • potrafi dostrzegać tajemniczą obecność Pana Jezusa w ludziach potrzebujących pomocy

II. KIM JESTEŚ PANIE JEZU?

dopuszczająca

 • rozumie pojęcie „Zbawiciel”

 • poda, w jakim celu Jezus przyszedł na ziemię

 • określi, kto to jest apostoł

 • określi, co to jest cud

 • określi, kto to jest pasterz

 • rozumie, że Pan Jezus okazał nam największą miłość, kiedy ofiarował się za ludzi na krzyżu

dostateczna

 • pamięta Bożą obietnicę wypowiedzianą do ludzi w raju

 • rozumie, że Jezus wypełnił Bożą obietnicę zbawienia

 • wymieni zadania apostoła Chrystusa

 • rozumie, że Bóg jest wszechmogący

 • rozumie, że Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem

dobra

 • potrafi opisać, kim jest Jezus

 • potrafi opisać scenę powołania Apostołów

 • potrafi wyjaśnić, w czym przejawiła się wielka miłość Boga do człowieka

bardzo dobra

 • potrafi wyjaśnić tekst Rdz 3,14-15

 • potrafi zinterpretować tekst J 3,16-17

 • potrafi opisać cud w Kanie Galilejskiej

 • potrafi uzasadnić, dlaczego nazywamy Pana Jezusa Dobrym Pasterzem

celująca

 • z zaangażowaniem daje świadectwo swojej przynależności do Jezusa

III. DO CZEGO MNIE WZYWASZ PANIE JEZU?

dopuszczająca

 • określi, czym jest grzech

 • wymieni rodzaje grzechów

 • pamięta i rozumie przykazania Boże

 • pamięta i rozumie treść

 • pierwszego przykazania

 • rozumie, że uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest obowiązkiem chrześcijanina

 • rozumie prawdę, że rodzice zastępują Pana Boga

 • wymieni przykazania mówiące o czystości

 • rozumie prawdę o obowiązku poszanowania rzeczy własnych i cudzych

 • pamięta i rozumie nowe przykazanie miłości

dostateczna

 • rozumie, że przykazania Boże są drogą prowadzącą do Boga

 • określi, co to są: miejsca święte, święte imiona

 • wymieni miejsca i imiona święte

 • rozumie sens świętowania Dnia Pańskiego

 • wymieni podstawowe obowiązki dziecka wobec rodziców (miłość i posłuszeństwo)

 • rozumie prawdę o konieczności poszanowania życia i zdrowia

 • rozumie, że Pana Jezusa można przyjąć tylko czystym sercem

 • rozumie wezwanie Pana Boga do mówienia prawdy o sobie i o innych

 • wymieni biblijne przykłady miłości bliźniego

dobra

 • potrafi wykazać różnice pomiędzy grzechem pierworodnym a osobistym oraz ciężkim
  i lekkim

 • potrafi wyjaśnić, co znaczy wierzyć i ufać Bogu

 • potrafi uzasadnić, dlaczego należy się szacunek miejscom poświęconym Bogu

 • potrafi odnieść treść czwartego przykazania do relacji ze swoimi rodzicami

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego każdy człowiek powinien dbać o zdrowie własne i bliźnich

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega postawa czystego serca

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy żyć w prawdzie

bardzo dobra

 • potrafi scharakteryzować treści każdej z tablic dekalogu

 • zachowuje właściwą postawę w miejscach świętych i wyraża szacunek wobec imion świętych

 • potrafi wykazać różnice między niedzielą a pozostałymi dniami

 • modli się do Matki Bożej Niepokalanej o pomoc w zachowaniu czystości serca

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega szacunek do własności cudzej, wspólnej i osobistej

 • zawsze mówi prawdę

 • potrafi opisać, na czym polega postawa miłości

celująca

 • twórczo angażuje się w okazywanie miłości bliźniego na wzór Pana Jezusa

IV. PANIE JEZU, CO MI PRZYNOSISZ W DARZE ?

dopuszczająca

 • określi, co to jest Ewangelia

 • pamięta i rozumie, czym jest Kościół

 • wymieni siedem sakramentów

 • rozumie, że grzech jest zerwaniem przyjaźni z Bogiem

 • rozumie, że w sakramencie pokuty kapłan mocą samego Boga odpuszcza grzechy

 • określi, czym jest sumienie

 • pamięta formułę spowiedzi sakramentalnej

 • rozumie, że Chrystus przemienia chleb i wino w swoje Ciało i swoją Krew

 • wymieni poszczególne części liturgii słowa

 • wymieni dary składane podczas Mszy św.

dostateczna

 • pamięta, że Nowy Testament jest częścią Pisma św.

 • wymieni przykazania kościelne

 • rozumie, że Pan Jezus w Kościele przez sakramenty święte obdarza nas życiem Bożym

 • rozumie, co to jest sakrament

 • określi, czym jest sakrament chrztu

 • poda najważniejsze fakty z życia syna marnotrawnego

 • pamięta słowa ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania

 • określi, czym jest rachunek sumienia

 • rozumie, że żal za grzechy należy do istoty sakramentu pokuty

 • rozumie, że żal i mocne postanowienie poprawy są koniecznym warunkiem dobrej spowiedzi

 • rozumie, że wyznanie grzechów jest warunkiem oczyszczenia serca

 • rozumie prawdę, że zadośćuczynienie jest koniecznym warunkiem dobrej spowiedzi

 • określi, czym jest Eucharystia

 • wymieni części Mszy św.

 • rozumie, że w liturgii słowa Pan Bóg rozmawia z Kościołem i z poszczególnymi ludźmi

 • rozumie sens składania darów Bogu

 • rozumie, że Msza św. jest ofiarą Jezusa i Kościoła

 • pamięta i rozumie, że Msza św. jest ucztą Chrystusa i Kościoła

dobra

 • potrafi posługiwać się księgą Pisma św.

 • potrafi wyjaśnić w jaki sposób Pan Jezus jest obecny w Kościele

 • potrafi wyjaśnić, czym jest łaska uświęcająca i kiedy ją otrzymujemy

 • wie, z kim spotyka się człowiek w sakramentach

 • rozumie, że chrzest wprowadza nas do wspólnoty Kościoła

 • określi, czym jest nawrócenie

 • potrafi wyjaśnić, kto może odpuszczać grzechy

 • rozumie, że rachunek sumienia pomaga ocenić życie

 • potrafi przytoczyć słowa Pana Jezusa wzywające do poprawy życia

 • potrafi wyjaśnić, że tylko szczere wyznanie grzechów daje oczyszczenie

 • potrafi dobrze przygotować się do spowiedzi

 • potrafi uzasadnić konieczność naprawiania krzywd

 • potrafi wykazać różnicę między czynnym a biernym uczestnictwem we Mszy św.

 • rozumie, że do Boga może się zbliżyć tylko człowiek z czystym sercem

 • potrafi odpowiadać na wezwania kapłana w liturgii słowa

 • potrafi wyjaśnić czym jest ofiara duchowa i materialna

 • potrafi wskazać na związek ofiary Chrystusa w Wieczerniku, na krzyżu i na ołtarzu

 • potrafi dostrzec owoce Komunii św. w życiu człowieka

 • pamięta i rozumie sens rozesłania w obrzędach zakończenia Mszy św.

bardzo dobra

 • czyta i słucha w skupieniu słowa Bożego

 • wyraża gotowość bycia żywym członkiem Kościoła

 • potrafi wyjaśnić sens wybranego przykazania kościelnego

 • potrafi przyporządkować symbole graficzne do odpowiadających im sakramentów

 • potrafi wyjaśnić, jakie skutki dla człowieka powoduje przyjęcie chrztu św.

 • potrafi wyjaśnić, w jaki sposób dokonuje się nawrócenie

 • potrafi opisać miejsce spowiedzi oraz czynności kapłana i penitenta

 • potrafi zrobić rachunek sumienia

 • potrafi wzbudzić żal doskonały

 • przejawia wolę wynagrodzenia Panu Bogu i ludziom za popełnione zło i podejmuje w tym kierunku działania

 • potrafi wskazać okoliczności ustanowienia Eucharystii

 • rozumie i potrafi wykazać różnice w zachowaniu Faryzeusza i celnika

 • wyraża gotowość przeproszenia Boga i ludzi

 • potrafi modlić się spontanicznie

 • potrafi wyjaśnić słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”

celująca

 • przestrzega kolegów przed czynieniem zła

 • dąży do pełnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii św.

 • słowem i czynem daje świadectwo o Chrystusie


Pobieranie 2.97 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   36
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna