Rozdział I postanowienia ogólnePobieranie 232,76 Kb.
Strona2/2
Data14.02.2018
Rozmiar232,76 Kb.
1   2

Rozdział XIII


    1. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych

oraz warunki współdziałania między nimi
§ 39.

 1. Zarządzanie Podmiotem leczniczym opiera się na:

   1. realizacji planu wynikającego z kontraktów z płatnikiem, zadań zlecanych przez samorząd i inne podmioty, zadań planowanych przez Podmiot leczniczy,

   2. podejmowaniu przez Kierownika decyzji, w formie zarządzeń, poleceń pisemnych i ustnych przekazywanych do realizacji kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych i innym pracownikom.

 1. Przepisy wewnętrzne wydawane są przez Kierownika w formie:

   1. zarządzeń,

   2. pism ogólnych,

   1. regulaminów,

   2. instrukcji,

   3. procedur.

 1. Propozycje zarządzeń przygotowują w zakresie merytorycznym poszczególni pracownicy Podmiotu leczniczego.

 2. Pracownicy, którzy z racji swych kompetencji rzeczowych zgłosili projekt zarządzenia wewnętrznego, odpowiadają za jego merytoryczną stronę.

 3. Radca prawny parafując przedłożone projekty odpowiada za ich stronę formalną. Sekretariat przedkłada Kierownikowi zarządzenia do akceptacji i podpisu.

 4. Do zarządzeń nie wprowadza się zmian. W przypadku wystąpienia konieczności zmian redagowane jest kolejne zarządzenie wewnętrzne.

 5. Sekretariat rozpowszechnia zarządzenia wewnętrzne za potwierdzeniem do osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonaniem zarządzenia oraz do osób wykonujących zarządzenie.

 6. Pracownik sekretariatu prowadzi rejestr zarządzeń wewnętrznych Kierownika
  i przechowuje ich oryginały.

§ 40.


    1. Działalnością Podmiotu leczniczego kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny
     za jego prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    2. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby
     o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

    3. Kierownik kieruje bieżącą działalnością Podmiotu leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z przepisami prawa oraz aktem założycielskim Spółki.

    4. Kierownik Podmiotu leczniczego jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy
     i przełożonym wszystkich pracowników Podmiotu.

§ 41.


 1. Kierownik Podmiotu leczniczego wykonuje swoje zadania przy pomocy:

 1. Dyrektora ds. medycznych;

 2. Dyrektora ds. pielęgniarstwa;

 3. Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych;

oraz innych osób na stanowiskach niezbędnych dla funkcjonowania Podmiotu leczniczego.

 1. Nadzór bezpośredni i kontrolę nad działalnością pracowników poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych sprawują oraz odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą ich kierownicy.

 2. W skład Podmiotu leczniczego wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

  1. Szpital;

  2. Zakład Opieki Długoterminowej;

  3. Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne;

  4. Dział Pomocy Doraźnej;

  5. ośrodki usługowe o charakterze niemedycznym;

  6. samodzielne stanowiska pracy.

 3. Strukturę wewnętrzną oraz podległość służbową określa schemat organizacyjny Podmiotu leczniczego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 4. Szczegółowy wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego określa Kierownik w drodze zarządzenia.

§ 42.


Kierownik Podmiotu leczniczego w szczególności:

 1. ustala plany działalności Podmiotu,

 2. realizuje cele i strategię rozwoju Podmiotu,

 3. zatwierdza realizację planów kadrowych i kontroluje ich wykonanie oraz wykonuje inne uprawnienia pracodawcy wobec pracowników Podmiotu,

 4. rozdziela zadania z zakresu zarządzania pomiędzy swoich zastępców,

 5. zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Podmiotu,

 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Podmiotu,

 7. monitoruje umowy zewnętrzne zawarte przez Podmiot,

 8. realizuje funkcje i cele Podmiotu poprzez pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

§ 43.


 1. Podział pracy w Podmiocie leczniczym wynika ze struktury organizacyjnej i zadań poszczególnych komórek.

 2. Indywidualne zakresy czynności, zadań, obowiązków dla podległego personelu, ustalają i zatwierdzają ich bezpośredni przełożeni, w terminie 7 dni od daty przyjęcia pracownika do pracy.

 3. Indywidualny zakres czynności, zadań, obowiązków po podpisaniu przez pracownika, otrzymuje pracownik i Dział Służb Pracowniczych.

§ 44.


 1. W przypadku czasowej nieobecności pracownika, spowodowanej chorobą, urlopem, wyjazdem służbowym lub innymi przyczynami, bezpośredni przełożony pracownika jest zobowiązany wyznaczyć pracownika – zastępcę lub przyjąć zastępstwo osobiście.

 2. W przypadku czasowej nieobecności zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, pracownika zastępującego – gdy nie ma statutowego zastępcy – wyznacza zainteresowany kierownik, za zgodą przełożonego wyższego szczebla organizacyjnego.

 3. Przyjmujący zastępstwo, powinien być poinformowany przez pracownika lub kierownika, którego ma zastępować o przebiegu i stanie ważniejszych prac oraz wytycznych dla działań realizowanych w czasie trwania zastępstwa.

 4. W przypadku zmiany obsady personalnej, obowiązuje zasada protokolarnego przekazania stanowiska i spraw. Przekazywanie w formie protokolarnej obowiązuje:

 1. Kierownika i jego zastępców,

 2. kierowników komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego,

 3. pracowników na stanowiskach samodzielnych i materialnie odpowiedzialnych,

 4. pozostałych pracowników, jeżeli bezpośredni przełożony uzna to za celowe.

 1. Protokół zdawczo - odbiorczy sporządzony przez pracownika powinien być parafowany przez bezpośredniego przełożonego i powinien zawierać wyszczególnienie wszystkich dokumentów oraz rozpoczętych, planowanych oraz prowadzonych, a nie zakończonych spraw.

§ 45.


    1. System kontroli wewnętrznej w zakresie jakości sprawuje pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

    2. Celem kontroli wewnętrznej w zakresie jakości jest stwierdzenie zgodności
     i celowości podejmowanych działań zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Podmiocie leczniczym.

    3. Bieżącą kontrolę funkcjonalną w komórkach organizacyjnych sprawują bezpośredni kierownicy.

§ 46.


  1. Zakres działania jednostek, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk
   ustala się w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i działalności Podmiotu leczniczego .

  2. Wszystkie jednostki, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska zobowiązane są do wzajemnej współpracy w realizowaniu zadań Podmiotu leczniczego.

  3. Kierownicy oddziałów szpitalnych, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska odpowiedzialni są za całokształt pracy komórki, a w szczególności za właściwą organizację pracy, kontrolę wykonywania prac i obowiązków podległych pracowników.

§ 47.


Jednostki, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska tworzy, znosi, łączy
i przekształca Kierownik Podmiotu leczniczego, o ile nie ogranicza to poszczególnych rodzajów działalności Podmiotu i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
§ 48.

 1. Dyrektor ds. medycznych podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

 2. Dyrektor ds. medycznych koordynuje, kieruje i sprawuje kontrolę w zakresie działalności medycznej: profilaktycznej, leczniczo – usługowej i rehabilitacji oraz aktywnie uczestniczy w organizacji procesów leczenia we wszystkich przedsiębiorstwach Podmiotu leczniczego i komórkach organizacyjnych.

 3. Do zakresu zadań Dyrektora ds. medycznych należy w szczególności:

  1. zgłaszanie projektów i wniosków w sprawach organizacji i zarządzania dotyczącego całego Podmiotu leczniczego jak i poszczególnych przedsiębiorstw, a w szczególności w zakresie powierzonych obowiązków,

  2. wprowadzanie zmian organizacyjnych w zarządzaniu w komórkach podległych Dyrektorowi ds. medycznych po uzyskaniu akceptacji Kierownika Podmiotu leczniczego,

  3. występowanie do Kierownika Podmiotu leczniczego o udzielenie niezbędnej pomocy w celu realizacji swoich obowiązków i uprawnień,

  4. wnioskowanie w sprawach osobowych w stosunku do pracowników komórek, które podlegają Dyrektorowi ds. medycznych,

  5. zastępowanie Kierownika Podmiotu leczniczego w razie jego nieobecności
   w sprawach zleconych przez Kierownika Podmiotu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,

  6. organizacja pracy podległych sobie komórek w celu uzyskania optymalnej efektywności (wskaźnik koszt-efekt),

  7. koordynacja pracy podległych komórek w przedsiębiorstwach Podmiotu leczniczego,

  8. nadzór nad organizacją pracy lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego
   w Podmiocie leczniczym,

  9. aktywny udział w organizacji procesu leczenia pacjentów,

  10. nadzór nad profesjonalnym świadczeniem usług medycznych w zakresie lecznictwa, profilaktyki i promocji zdrowia oraz nad jakością pracy personelu szpitala,

  11. ustalanie standardów opieki zdrowotnej,

  12. współudział i nadzór nad przygotowaniem materiałów konkursowych na usługi medyczne świadczone przez Podmiot leczniczy,

  13. nadzór nad pracami komitetów, zespołów i komisji funkcjonujących
   w Podmiocie leczniczym,

  14. nadzór nad tworzeniem i uaktualnianiem receptariusza szpitalnego,

  15. nadzór nad wyposażeniem oddziałów, komórek organizacyjnych w aparaturę
   i sprzęt medyczny,

  16. organizowanie konsultacji w oddziałach, pracowniach i innych działach pomocniczych oraz pomiędzy komórkami poszczególnych przedsiębiorstw,

  17. dbałość o samokształcenie i kształcenie się personelu medycznego,

  18. nadzór nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy,

  19. współudział i nadzór nad przygotowaniem i realizacją miesięcznych grafików dyżurów lekarskich,

  20. sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną oraz przeprowadzanie systematycznych kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej,

  21. zarządzanie informacją o działalności medycznej Podmiotu Leczniczego.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 49.

       1. Dyrektor ds. pielęgniarstwa podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

       2. Dyrektor ds. pielęgniarstwa organizuje proces pielęgnacji, nadzoruje i koordynuje pracę średniego personelu medycznego w przedsiębiorstwach Podmiotu leczniczego oraz aktywnie uczestniczy w organizacji procesów leczenia we wszystkich komórkach Podmiotu.

       3. Do zakresu zadań Dyrektora ds. pielęgniarstwa należy w szczególności:

     1. nadzór nad organizacją pracy pielęgniarek i położnych oraz pozostałego średniego personelu medycznego zatrudnionego w Podmiocie leczniczym,

     2. aktywny udział w organizacji procesu leczenia pacjentów,

     3. nadzór nad profesjonalnym świadczeniem usług medycznych w zakresie pielęgnacji, profilaktyki i promocji zdrowia oraz nad jakością pracy w/w grup personelu,

     4. ustalanie standardów opieki pielęgniarskiej,

     5. nadzór nad sprawozdawczością z działalności oddziałów dla potrzeb statystyki
      i księgowości,

     6. wnioskowanie w sprawach obsady kadrowej, opracowywanie we współpracy
      z kierownikami, położną / pielęgniarkami oddziałowymi i działem służb pracowniczych, norm zatrudnienia i przedkładanie w tym zakresie propozycji Kierownikowi Podmiotu leczniczego,

     7. nadzór nad adaptacją społeczno - zawodową nowozatrudnionych pracowników,

     8. określanie kierunków polityki kadrowej podległego personelu, opiniowanie wniosków w zakresie przeszeregowań, kar i nagród, w tym wniosków przygotowanych przez bezpośrednich kierowników, położną / pielęgniarki oddziałowe,

     9. ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podległego personelu,

     10. koordynacja i nadzór nad szkoleniem średniego personelu medycznego,

     11. zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia personelu i wnioskowanie
      o kierowanie pracowników na szkolenia,

     12. dbałość o podnoszenie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i ogólnych personelu poprzez inicjowanie i organizowanie szkoleń wewnątrzzakładowych
      i wewnątrzoddziałowych,

     13. udział w szkoleniach, naradach, pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji,

     14. nadzorowanie stanu sanitarno – higienicznego Podmiotu leczniczego,

     15. nadzór nad zaopatrzeniem oddziałów i poradni w sprzęt i aparaturę oraz niezbędne materiały medyczne do realizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentami,

     16. współpraca z komórkami organizacyjnymi Podmiotu leczniczego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości usług pielęgnacyjno – opiekuńczych,

     17. współpraca z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami medycznymi, ośrodkami doskonalenia zawodowego kadr medycznych
      w sprawach kształcenia i doskonalenia pracowników oraz organizowania bazy dydaktycznej dla tych jednostek na terenie Podmiotu leczniczego,

     18. prowadzenie efektywnej działalności z zakresu powierzonych zadań w ramach posiadanych środków finansowych i planów.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 50.

       1. Dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

       2. Dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych organizuje i nadzoruje tę część komórek, które zapewniają przestrzeganie przepisów o rachunkowości, finansach publicznych i przepisów podatkowych, prawo zamówień publicznych oraz współpracuje z tymi osobami i komórkami w Podmiocie leczniczym, które mają wpływ na sytuację ekonomiczną Podmiotu. Tworzy plany ekonomiczne Podmiotu
        i odpowiada za ich realizację oraz aktywnie uczestniczy w osiąganiu sukcesu Podmiotu, polegającego na kształtowaniu długofalowej polityki i strategii finansowej, zgodnej z jego preferencjami i możliwościami.

       3. Do zakresu zadań Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych należy
        w szczególności:

 1. organizowanie rachunkowości Podmiotu leczniczego,

 2. dbanie o przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, podatkowych, prawo zamówień publicznych i innych przepisów prawa obowiązujących w podmiotach leczniczych,

 3. organizowanie rachunkowości zarządczej Podmiotu leczniczego,

 4. tworzenie planów finansowych i nadzorowanie ich realizacji,

 5. koordynowanie oraz nadzorowanie sporządzania analiz ekonomicznych Podmiotu leczniczego, jak i jego poszczególnych komórek organizacyjnych,

 6. dbanie o racjonalny poziom kosztów Podmiotu leczniczego,

 7. współuczestnictwo w poszukiwaniu sponsorów (sprzętu medycznego, komputerowego, gotówki),

 8. współuczestnictwo w tworzeniu strategii rozwoju szpitala,

 9. poszukiwanie źródeł finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej (pożyczki, leasing, dotacje, środki finansowe z Unii Europejskiej),

 10. poszukiwanie alternatywnych źródeł przychodów (usługi, najem, dzierżawa, itp.),

 11. współuczestnictwo we wdrażaniu rachunku kosztów leczenia pacjenta,

 12. współdziałanie w zakresie prowadzenia bieżącej i planowej działalności finansowej Podmiotu leczniczego oraz przedstawianie propozycji w tym zakresie Kierownikowi Podmiotu leczniczego,

 13. koordynowanie oraz nadzorowanie sporządzania analiz statystyczno-kosztowych procedur medycznych z uwzględnieniem ich specyfiki,

 14. współuczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem wniosków kredytowych, dotacyjnych oraz programów umożliwiających sfinansowanie działalności bieżącej lub inwestycyjnej,

 15. współuczestnictwo w optymalizacji obciążeń podatkowych,

 16. sprawowanie nadzoru ekonomicznego nad realizacją zawieranych umów,

 17. koordynowanie oraz nadzorowanie sporządzania analiz ekonomicznych uzasadniających inwestycje, zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz innych środków trwałych,

 18. sprawowanie nadzoru w ujęciu finansowym nad zakupem sprzętów i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem procedur zamówień publicznych,

 19. współuczestnictwo w planowaniu i koordynowaniu działań inwestycyjnych
  i remontowo-konserwacyjnych pod kątem nakładów finansowych,

 20. sprawowanie nadzoru nad racjonalnym ekonomicznie wykorzystaniem majątku Podmiotu leczniczego,

 21. inicjowanie i współdziałanie w zakresie procesu informatyzacji Podmiotu leczniczego,

 22. nadzór i pełna kontrola nad zamówieniami publicznymi w Podmiocie leczniczym,

 23. nadzór nad zabezpieczeniem techniczno-eksploatacyjnym obiektów oraz nad stanem bezpieczeństwa i właściwą eksploatacją budynków Podmiotu leczniczego,

 24. nadzorowanie robót budowlanych i dostaw o charakterze inwestycyjnym, realizowanych przez wykonawców zewnętrznych, rozliczaniem inwestycji
  i dotacji,

 25. nadzór nad pozyskiwaniem i realizowaniem wykorzystania funduszy unijnych
  i zewnętrznych,

 26. sprawowanie nadzoru nad gospodarką magazynową, infrastrukturą, środkami trwałymi i wyposażeniem,

 27. sprawowanie nadzoru nad działaniami marketingowymi w Podmiocie leczniczym,

 28. współuczestnictwo w przygotowaniu ofert na świadczenia medyczne do płatnika (NFZ),

 29. nadzór nad sporządzeniem dokumentacji statystyki medycznej i prawidłowym rozliczaniem wykonanych usług z Narodowym Funduszem Zdrowia,

 30. sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w podległym pionie organizacyjnym Podmiotu leczniczego,

 31. uczestnictwo w szkoleniach, naradach, kursach w celu pogłębienia swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 32. współpraca z bankami, władzami samorządowymi, urzędami gmin, starostwa
  i wojewody w sprawach ekonomicznych,

 33. reprezentowanie Kierownika Podmiotu leczniczego na zewnątrz wobec podmiotów gospodarczych, instytucji, osób prawnych i fizycznych w ramach udzielonych przez Kierownika upoważnień.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 51.

 1. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. ekonomiczno-administracyjnych.

 2. Główny księgowy organizuje ewidencję wszelkich zdarzeń gospodarczych, która umożliwia spełnienie przez Podmiot leczniczy przepisów / wymogów wynikających
  z ustawy o rachunkowości. Zarządza, nadzoruje i kontroluje pracę podległego personelu w dziale / sekcji oraz aktywnie uczestniczy w osiąganiu sukcesu Podmiotu leczniczego, polegającego na uzyskaniu planowych wyników i wskaźników finansowych oraz utrzymaniu bieżącej płynności finansowej.

 3. Do zakresu zadań głównego księgowego należy w szczególności:

    1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

  1. współudział w wykonywaniu czynności oraz decyzji w sprawie dyspozycji środkami pieniężnymi,

  2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
   i finansowych z planem finansowym,

  3. kontrolowanie legalności dokumentów i operacji gospodarczych,

  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

  5. nadzór nad prowadzeniem księgowości, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji wartościowej składników majątkowych,

  6. kontrolowanie operacji gospodarczych i finansowych,

  7. dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej oraz tematycznych analiz okresowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc powstania,

  8. współudział w opracowywaniu planów finansowych oraz ich realizacji,

  9. nadzór nad sprawozdawczością w zakresie finansowo – księgowym oraz statystyki ekonomicznej,

  10. analiza gospodarki finansowej i kosztów Podmiotu oraz informowanie Kierownika Podmiotu leczniczego o jego sytuacji finansowej,

  11. prowadzenie gospodarki finansowej Podmiotu leczniczego zgodnie
   z obowiązującymi zasadami,

  12. analiza wykorzystania uzyskanych środków,

  13. dokonywanie wewnętrznej kontroli w ramach powierzonych obowiązków,

  14. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,

  15. przygotowanie wniosków kredytowych,

  16. organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu zatrudnionego
   w dziale/sekcji,

  17. ustalanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległego personelu w porozumieniu z Dyrektorem ds. ekonomiczno-administracyjnych,

  18. zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia personelu i wnioskowanie
   o kierowanie pracowników na szkolenia,

  19. dbanie o poziom wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i ogólnych personelu poprzez inicjowanie i organizowanie szkoleń wewnętrznych,

  20. udział w szkoleniach, naradach, pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji,

  21. współpraca z bankami, władzami samorządowymi, urzędami gmin, starostwa
   i wojewody w sprawach finansowych Podmiotu leczniczego.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 52.

 1. Kierownik medycznej jednostki i komórki organizacyjnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. medycznych.

 2. Kierownik medycznej jednostki i komórki organizacyjnej odpowiada za właściwą organizację i sprawne ich funkcjonowanie pod względem medycznym, administracyjnym, ekonomicznym i gospodarczym oraz za właściwe postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w procesie leczenia chorych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a w szczególności w zakresie lecznictwa jest obowiązany:

 1. przestrzegać, aby każdy przyjęty pacjent był niezwłocznie zbadany i była mu udzielona właściwa pomoc medyczna, oraz założona właściwa dokumentacja medyczna,

 2. powiadamiać Dyrektora ds. medycznych o potrzebie przydzielenia dodatkowego personelu w sytuacjach kryzysowych,

 3. roztaczać właściwą opiekę nad wszystkimi pacjentami,

 4. znać stan zdrowia każdego pacjenta przebywającego w szpitalu,

 5. zgłaszać Dyrektorowi ds. medycznych przypadki naruszenia przez pacjentów regulaminu szpitalnego,

 6. prowadzić z lekarzami świadczącymi usługi zdrowotne spotkania przypadków chorobowych, sposobu ustalenia rozpoznania i metodę ich leczenia,

 7. w razie potrzeby zwołać konsylium lekarskie,

 8. przestrzegać zasad dotyczących właściwego przechowywania i obrotu środków odurzających i silnie działających na pacjenta,

 9. dokonywać codziennie obchodu pacjentów w ustalonych godzinach przy udziale personelu medycznego,

 10. przestrzegać prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,

 11. udzielać na żądanie Dyrektora ds. medycznych stosownej informacji o leczeniu lub okolicznościach zgonu pacjenta,

 12. przybywać do szpitala na wezwanie Dyrektora ds. medycznych, lekarza dyżurnego oraz innych zatrudnionych, ilekroć zajdzie taka potrzeba,

 13. informować rodziny o stanie zdrowia pacjentów,

 14. dbać o systematyczne doszkalanie podległego personelu,

 15. wydawać w przypadkach uzasadnionych zezwolenia na odwiedziny chorych
  w dni i godziny nie przewidziane w regulaminie szpitalnym oraz dostarczenie pacjentom pożywienia spoza szpitala,

 16. dbać o racjonalne wykorzystywanie łóżek, zapewnienie koniecznych miejsc dla pacjentów przyjmowanych w czasie dyżuru oraz przeciwdziałać nieuzasadnionej i zbyt długiej hospitalizacji pacjentów,

 17. nadzór nad bezpieczeństwem pacjentów i kontrola wykonania wydanych w tym zakresie zarządzeń,

 18. nadzór nad racjonalną i ekonomiczną gospodarką środkami farmakologicznymi, materiałami i sprzętem jednorazowego użytku, krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz w zakresie zlecania badań dodatkowych, konsultacji, transportów sanitarnych i innych, z uwzględnieniem jakości udzielanych świadczeń,

 19. prowadzić efektywną działalność w jednostce, komórce organizacyjnej
  w ramach planów i posiadanych środków finansowych.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 53.

    1. Kierownik jednostki i komórki organizacyjnej podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego lub Dyrektorowi właściwego pionu organizacyjnego wynikającego z jego struktury.

    2. Kierownik jednostki i komórki organizacyjnej Podmiotu leczniczego organizuje
     i zarządza jednostką lub komórką organizacyjną w zakresie realizacji celów Podmiotu leczniczego, a w szczególności:

 1. nadzoruje organizację pracy podległego personelu zatrudnionego w jednostce lub komórce organizacyjnej,

 2. ustala i zatwierdza zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległego personelu,

 3. proponuje strukturę organizacyjną kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej,

 4. rozdziela zadania i środki do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji zatrudnionych i obciążenia pracą bieżącą wykonawców,

 5. zwiększa efektywność działania podległej jednostki lub komórki organizacyjnej,

 6. nadzoruje nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem przez pracowników powierzonych im zadań i obowiązków,

 7. nadzoruje dyscyplinę pracy,

 8. nadzoruje warunki pracy podwładnych,

 9. nadzoruje przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych oraz obowiązujących norm etycznych,

 10. ocenia wyniki pracy podwładnych,

 11. inspiruje i wspiera rozwój zawodowy podległych pracowników,

 12. wprowadza nowoprzyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz zapoznaje ich z obowiązkami, uprawnieniami oraz zakresem ich odpowiedzialności,

 13. występuje z wnioskami w sprawach personalnych pracowników, tj. w sprawach zatrudnienia, awansowania, przeszeregowania, nagradzania, zmiany warunków pracy, udzielania kar regulaminowych i zwalniania,

 14. przygotowuje sprawozdania i informacje dotyczące pracy jednostki, komórki organizacyjnej w zakresie i terminach określonych przez Kierownika Podmiotu leczniczego,

 15. nadzoruje korespondencję kierowaną do jednostki, komórki organizacyjnej,

 16. współdziała z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego,

 17. prowadzi efektywną działalność w jednostce, komórce organizacyjnej w ramach planów i posiadanych środków finansowych.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 54.

       1. Radca prawny podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

       2. Radca prawny zapewnia stałą obsługę prawną w ochronie interesów Podmiotu leczniczego.

    1. Do zadań Radcy prawnego należy w szczególności:

 1. udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i jego wykładni,

 2. sygnalizowanie uchybień w zakresie przestrzegania prawa oraz informowanie
  o skutkach prawnych tych uchybień,

 3. przedstawianie poglądów prawnych i sporządzanie opinii prawnych przed podjęciem decyzji o istotnym znaczeniu gospodarczym,

 4. pomoc prawną w rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunków prawnych,

 5. sporządzanie projektów umów i porozumień gospodarczych, których przedmiotem są stosunki prawne określone w punkcie 4,

 6. występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Podmiotu leczniczego
  w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

 7. sporządzanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
  o charakterze ogólnym.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 55.

       1. Inspektor ds. bhp podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

       2. Do zakresu zadań Inspektora ds. bhp należy w szczególności:

 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

 2. bieżące informowanie Kierownika Podmiotu leczniczego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

 3. sporządzanie i przedstawianie Kierownikowi Podmiotu leczniczego, co najmniej jeden raz w roku analiz bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje wszelkich przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Podmiotu leczniczego
  z uwzględnieniem rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu i wymagań bezpieczeństwa
  i higieny pracy,

 5. udział w przekazywaniu do użytku nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów lub ich części w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracowników,

 6. zgłoszenie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wprowadzaniu nowych urządzeń na stanowiska pracy,

 7. przedstawienie Kierownikowi Podmiotu leczniczego wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii (dostosowania warunków pracy do fizycznych i psychicznych możliwości człowieka oraz człowieka do warunków pracy) na stanowiskach pracy,

 8. udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów zakładowych dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

 9. udział / przewodnictwo w pracach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

 10. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 11. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
  i podejrzeń o takie choroby,
  a także przechowywanie wyników badań
  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy,

 12. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

 13. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie organizacji
  i metod pracy
  na stanowiskach pracy gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 14. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń
  w dziedzinie bhp oraz
  zapewnienia właściwej adaptacji nowo przyjętych pracowników,

 15. współpraca z jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska pracy, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,

 16. współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
  a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

 17. prowadzenie rejestru zaświadczeń o zdolności do pracy zatrudnionych pracowników oraz przestrzegania terminu ich ważności z uwzględnieniem zawartych w nich zaleceń lekarskich,

 18. współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  1. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

  2. podejmowaniu przez Kierownika Podmiotu leczniczego przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy,

 1. uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji zajmującej się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

 2. inicjowanie i rozwijanie na terenie Podmiotu leczniczego różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 56.

    1. Inspektor ds. obronnych podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

    2. Do zakresu zadań Inspektora ds. obronnych należy w szczególności:

   1. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań Podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa,

   2. nadzór nad tworzeniem zastępczych miejsc szpitalnych i ich funkcjonowaniem dla gmin: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin, Pakosław,

   3. opracowanie i uaktualnianie planu oddziału pierwszej pomocy medycznej kat. B,

   4. nadzór nad dokumentacją nałożoną na świadczenia rzeczowe i osobiste na obiekty
    i środki transportowe,

   5. opracowanie i uaktualnianie stałego dyżuru dla potrzeb Kierownika Podmiotu leczniczego,

   6. opracowanie i uaktualnianie planu obrony cywilnej Podmiotu leczniczego,

   7. opracowanie i uaktualnianie planu powszechnego ostrzegania i alarmowania,

   8. uaktualnianie dokumentacji – planu ochrony Podmiotu leczniczego,

   9. nadzór nad zabezpieczeniem szpitala w wodę w przypadku W,

   10. planowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej dla pracowników i innych osób zatrudnionych w Podmiocie leczniczym,

   11. prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych,

   12. współpraca ze służbą BHP oraz z kierownictwem oddziałów / działów,

   13. współpraca z władzami samorządowymi, urzędami gmin, starostwa i wojewody
    w sprawach obronności.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 57.

       1. Inspektor ds. p/poż. podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

       2. Do zakresu zadań Inspektora ds. p/poż. należy w szczególności:

 1. realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej w Podmiocie leczniczym, określonych obowiązującymi przepisami prawa,

 2. ustalanie form i kierunków działania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Podmiotu leczniczego oraz koordynacja tych działań,

 3. bezpośredni nadzór nad ochroną przeciwpożarową w obiektach i pomieszczeniach Podmiotu leczniczego,

 4. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego
  i sprawdzanie stopnia przestrzegania przepisów p/poż w budynkach Podmiotu leczniczego,

 5. opracowywanie i przedkładanie Kierownikowi Podmiotu leczniczego wykazu uchybień lub usterek w zabezpieczeniu przeciwpożarowym,

 6. planowanie potrzeb wyposażenia obiektów Podmiotu leczniczego w sprzęt
  i urządzenia pożarnicze,

 7. opracowywanie oraz uaktualnianie planu ewakuacji Podmiotu leczniczego,

 8. prowadzenie wstępnych i informacyjnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i innych osób zatrudnionych w Podmiocie leczniczym,

 9. nadzorowanie szkolenia pracowników i innych osób zatrudnionych w Podmiocie leczniczym z zakresu zapobiegania pożarom i prowadzenia sprawnej ewakuacji
  z zagrożonych obiektów,

 10. udział w pracach powołanej przez Kierownika Podmiotu leczniczego komisji odbioru obiektów i urządzeń,

 11. przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla Podmiotu leczniczego,

 12. współudział w akcji gaśniczej, ratowniczej, udział w dochodzeniach przeciwpożarowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

 13. nadzór nad siecią hydrantową i instalacją podręcznego sprzętu gaśniczego
  w Podmiocie leczniczym,

 14. nadzór nad oznakowaniem i utrzymaniem drożności dróg ewakuacyjnych
  i dojazdów pożarowych do budynków Podmiotu leczniczego,

 15. udział w naradach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

 16. okresowe informowanie Kierownika Podmiotu leczniczego o stanie i warunkach zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów,

 17. współpraca ze służbą BHP oraz z kierownictwem oddziałów / działów Podmiotu leczniczego,

 18. współpraca z władzami samorządowymi, właściwymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej, urzędami gmin, starostwa i wojewody w sprawach przeciwpożarowych.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 58.

       1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podlega bezpośrednio Kierownikowi
        Podmiotu leczniczego.

       2. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością organizuje i zapewnia sprawność
        w procesach zarządzania jakością na poziomie strategicznym i operacyjnym – zbiera
        i przetwarza informacje dotyczące celów jakościowych.

       3. Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy
        w szczególności:

 1. opracowywanie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością uwzględniającego system ISO 9001:2000,

 2. nadzór nad systemem zarządzania jakością,

 3. organizowanie przeglądów systemu zarządzania jakością,

 4. organizowanie szkoleń dotyczących systemu ISO 9001:2000,

 5. nadzór nad prawidłowością stosowania znaku certyfikacji,

 6. planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych,

 7. weryfikacja działań korygujących i zapobiegawczych,

 8. nadzór nad dokumentacją dotyczącą zarządzania jakością,

 9. prowadzenie badań satysfakcji pacjentów,

 10. przygotowywanie sprawozdań z wyników ankietyzacji oraz przekazywanie wyników Kierownikowi Podmiotu leczniczego, Komitetowi ds. Jakości oraz kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych,

 11. monitorowanie i nadzór nad przestrzeganiem w praktyce praw pacjenta, analizowanie skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów,

 12. uczestniczenie w dostosowaniu działalności Podmiotu Leczniczego do wymogów standardów akredytacyjnych,

 13. współpraca z Kierownikiem Podmiotu leczniczego, kierownikami oddziałów, działów, komórek organizacyjnych i położną/pielęgniarkami oddziałowymi.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 59.

 1. Pielęgniarka epidemiologiczna podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. medycznych.

 2. W realizacji zadań zawodowych współpracuje ściśle z członkami zespołu
  ds. zakażeń szpitalnych, kierownikami
  oddziałów, położną / pielęgniarkami oddziałowymi, kierownikami innych działów szpitala, Zakładu Opieki Długoterminowej, lekarzem medycyny pracy, nadzorem sanitarnym.

 3. Do zakresu zadań Pielęgniarki Epidemiologicznej należy w szczególności:

 1. współuczestnictwo w wypracowaniu strategii działań Podmiotu leczniczego
  w
  zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych (w tym opracowywanie programów profilaktyki i zwalczania zakażeń w Podmiocie leczniczym),

 2. nadzór i monitoring stanu sanitarno - epidemiologicznego Podmiotu leczniczego,

 3. koordynacja w wypracowywaniu standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w Podmiocie leczniczym, szczególnie:

  1. metod i technik pracy personelu,

  2. systemu transportu wewnętrznego,

  3. sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów,

  4. procesów dezynfekcji i sterylizacji,

  5. procesów dezynsekcji, deratyzacji,

 4. monitoring przestrzegania standardów, procedur epidemiologicznych
  we wszystkich
  komórkach organizacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw Podmiotu leczniczego,

 5. ocena ryzyka i monitorowanie występowania zakażeń szpitalnych
  i czynników alarmowych,

 6. przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego oraz przedstawianie wyników prac Dyrektorowi ds. medycznych,

 7. nadzór prowadzenia dokumentacji kontroli zakażeń szpitalnych, a szczególnie związanej z rejestracją pacjentów i personelu z zakażeniem szpitalnym,

 8. uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym,

 9. współpraca z komórkami Podmiotu leczniczego odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu,

 10. współpraca z lekarzem medycyny pracy (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu),

 11. współpraca z inspektorem bhp w zakresie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów bhp,

 12. organizacja i prowadzenie systematycznej edukacji personelu medycznego
  z zakresu zakażeń szpitalnych, a w szczególności:

  1. personelu pielęgniarskiego,

  2. personelu lekarskiego,

  3. personelu pomocniczego,

  4. innych pracowników szpitala,

 13. opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych,

 14. współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie edukacji personelu,

 15. sporządzanie i przekazywanie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o bieżącej i okresowej sytuacji epidemiologicznej szpitala,

 16. współudział w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  w celu zawarcia umowy w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz prania bielizny szpitalnej.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 60.

    1. Dietetyk podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. pielęgniarstwa.

    2. Do zakresu zadań Dietetyka należy w szczególności:

 1. planowanie i opracowanie diety dla pacjentów w zależności od stanu zdrowia, zasad dietetycznych,

 2. monitoring produkcji, dystrybucji i jakości sporządzanych posiłków przez firmę świadczącą usługi żywienia,

 3. kontrola jadłospisu całodziennego układanego przez dietetyka firmy cateringowej, według standardu obowiązującego w Podmiocie leczniczym,

 4. dbałość o estetykę podawanych posiłków,

 5. nadzór nad sporządzaniem diet specjalnych,

 6. współpraca z lekarzem, kierownikiem oddziału w zakresie żywienia pacjenta,

 7. współpraca z pacjentem w zakresie zasad racjonalnego żywienia – edukacja pacjentów i ich rodzin,

 8. opracowywanie wskazówek dietetycznych dla wypisywanych pacjentów,

 9. prowadzenie punktu porad dietetycznych dla pacjentów ambulatoryjnych,

 10. udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu zawarcia umowy z firmą zewnętrzną,

 11. reprezentowanie Podmiotu leczniczego w bieżących kontaktach
  z przedstawicielem firmy świadczącej usługi żywienia,

 12. udział w pracach Zespołu Leczenia Żywieniowego oraz nadzór nad dokumentacją.

Szczegółowe zadania określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
znajdujący się w aktach osobowych lub umowie cywilnoprawnej.
§ 61.

       1. Centralna Sterylizatornia podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. pielęgniarstwa .

       2. Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy obsługa wszystkich komórek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego i podmiotów zewnętrznych, w szczególności:

 1. mycie i dezynfekcja sprzętu wielokrotnego użytku w myjni automatycznej,

 2. składowanie i pakietowanie bielizny operacyjnej oraz jej sterylizacja,

 3. pakietowanie i sterylizacja materiału opatrunkowego,

 4. sterylizacja sprzętu wielokrotnego użycia poprzez sterylizację wysokotemperaturową (para wodna) lub niskotemperaturową (tlenkiem etylenu),

 5. prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej, dotyczącej obiegu i kontroli skuteczności procesów dezynfekcji i sterylizacji,

 6. szkolenia pracowników w zakresie dezynfekcji i sterylizacji oraz postępowania z aparaturą dezynfekującą i sterylizującą,

 7. opracowanie procedur postępowania z zestawami specjalistycznymi w zakresie dezynfekcji, suszenia, konserwacji, pakowania i sterylizacji,

 8. współpraca z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych,

 9. zapewnienie odpowiedniej jakości usług w zakresie sterylizacji,

 10. bieżące analizowanie rynku w zakresie sprzętu sterylizacyjnego, opakowań sterylizacyjnych i innych środków niezbędnych do skutecznej i prawidłowej sterylizacji,

 11. współudział pracowników w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opakowania do sterylizacji oraz materiały niezbędne do monitorowania procesów sterylizacji,

 12. wykonywanie sterylizacji na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Centralną Sterylizatornią kieruje kierownik.
§ 62.

 1. Dział Księgowości podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

 2. Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:

    1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

    2. opracowanie dokumentacji przyjętych zasad /polityki/ księgowości,

    3. prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  1. tworzenie i uzupełnianie planu kont,

  2. przygotowanie dekretacji pod system komputerowy,

  3. dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych,

    1. akceptowanie dokumentów księgowych pod względem finansowo – księgowym,

    2. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym
     i rachunkowym,

    3. sporządzanie sprawozdań finansowych,

    4. przedkładanie sprawozdań finansowych do badania przez biegłego rewidenta,

    5. ogłaszanie sprawozdań finansowych,

    6. sporządzanie miesięcznych zestawień przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego,

    7. prowadzenie kasy Podmiotu leczniczego zgodnie z instrukcją kasową,

    8. prowadzenie rejestru sprzedaży i wystawianie faktur VAT,

    9. rozliczanie delegacji służbowych,

    10. rozliczanie staży podyplomowych,

    11. rozliczanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,

    12. sprawdzanie naliczanych przez kontrahentów odsetek, naliczanie odsetek odbiorcom,

    13. uzgadnianie, sprawdzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald,

    14. przygotowywanie dokumentacji wobec dłużników zalegających z zapłatą dla radcy prawnego,

    15. wykonywanie raportów i rozliczanie rozmów telefonicznych,

    16. obliczanie miesięcznej należności za pobyt pacjenta w Zakładzie Opieki Długoterminowej i sporządzanie decyzji,

    17. kompletowanie i segregowanie dowodów księgowych po ich zaksięgowaniu,

    18. prowadzenie ewidencji księgowej i dokumentacji w zakresie gospodarki magazynowej,

    19. prowadzenie rozliczeń w zakresie programów unijnych.

Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy.
§ 63.

    1. Sekcja Kosztów i Budżetowania podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

    2. Do zadań Sekcji Kosztów i Budżetowania należy w szczególności:

  1. prowadzenie rejestru zakupów oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem rachunków,

  2. księgowanie kosztów bezpośrednich na podstawie rachunków zewnętrznych oraz na kontach pozabilansowych,

  3. księgowanie kosztów pośrednich na podstawie rachunków wewnętrznych,

  4. sprawdzanie poprawności dekretów kosztowych przechodzących z modułów: płacowego, środków trwałych i gospodarki magazynowej oraz nanoszenie ewentualnych korekt i dopisywanie dekretów kont pozabilansowych,

  5. dokonywanie zmian dekretacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych na podstawie raportów płacowych, zgodnie z „Kartami rzeczywistego czasu pracy” pracowników, oraz wprowadzanie danych w celu podziału kosztów umów cywilnoprawnych,

  6. wyliczanie wartości materiałów zużywanych do remontów bieżących
   w poszczególnych miejscach powstawania kosztów na podstawie „kart pracy” pracowników firmy zewnętrznej,

  7. księgowanie danych ilościowych na kontach pozabilansowych - dotyczących ilości: osobodni, leczonych, wypisanych pacjentów, punktów,

  8. definiowanie automatów księgujących według odpowiednich kluczy podziałowych,

  9. import danych oraz ich księgowanie kosztów pośrednich,

  10. przeksięgowywanie technicznego kosztu wytworzenia na koszt własny sprzedaży,

  11. wyliczanie kosztów: osobodni, pobytu i leczenia na oddziałach oraz procedur medycznych komórek usługowych,

  12. grupowanie kosztów według miejsc ich powstawania, rodzaju działalności, stopnia zmienności,

  13. opracowywanie różnych zestawień, kalkulacji i symulacji kosztów dla potrzeb Kierownika Podmiotu leczniczego oraz pracowników innych komórek organizacyjnych,

  14. prowadzenie ewidencji danych niezbędnych do ustalenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  15. przeksięgowywanie podatku VAT naliczonego i należnego oraz sporządzanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  16. prowadzenie spraw dotyczących udzielania pożyczki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zgodnie z obowiązującym statutem kasy.

Sekcją Kosztów i Budżetowania kieruje Główny Księgowy.
§ 64.

       1. Dział Służb Pracowniczych podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

       2. Do zadań Działu Służb Pracowniczych należy w szczególności:

 1. realizacja polityki kadrowej – we współdziałaniu z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego - planowanie i koordynacja prawidłowego dopływu, doboru, rozmieszczenia i wykorzystania kadr,

 2. przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy,

 3. prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 4. prowadzenie pełnej dokumentacji wymaganej do zawierania umów cywilnoprawnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oparciu
  o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,

 5. prowadzenie ewidencji pracowników,

 6. prowadzenie spraw dotyczących rocznego planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników Podmiotu leczniczego,

 7. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy;

 8. przygotowywanie pisemnych decyzji dotyczących zmiany uposażeń, stanowisk pracy, miejsc pracy, wyróżnień, nagród i kar, itp.,

 9. kontrola porządku i dyscypliny pracy,

 10. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników i innych osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej,

 11. załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub uzyskaniem renty,

 12. analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych Podmiotu leczniczego,

 13. prowadzenie sprawozdawczości związanej z działalnością służb pracowniczych,

 14. prowadzenie dokumentacji i udział w okresowych ocenach pracowników i innych osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej,

 15. opracowywanie regulaminów wewnętrznych Podmiotu leczniczego w zakresie organizacji pracy i płacy,

 16. dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i dokonywanie rozliczeń składek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 17. sporządzanie listy płac i naliczanie składników wynagrodzenia według aktualnie obowiązujących przepisów,

 18. elektroniczne prowadzenie kartotek ewidencji wynagrodzeń, wszelkiego rodzaju wypłat i zasiłków z ZUS, obsługa programu „Płatnik”,

 19. ustalanie i naliczanie podatku od wynagrodzeń oraz ich roczne rozliczanie, sporządzanie deklaracji,

 20. realizacja potrąceń z wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 21. współudział w planowaniu i rozliczaniu funduszu płac oraz ich analiza,

 22. prowadzenie spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 23. prowadzenie archiwum zakładowego,

 24. obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, zgodnie
  z obowiązującym statutem kasy,

 25. prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania PFRON,

 26. współpraca ze służbą BHP i P/poż. oraz organizacjami związkowymi,

 27. współdziałanie z organami ds. zatrudnienia.

Działem Służb Pracowniczych kieruje kierownik.
§ 65.

 1. Dział Logistyki podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. ekonomiczno-administracyjnych.

 2. Do zadań Działu Logistyki należy w szczególności:

 1. organizowanie i nadzór nad zleconymi postępowaniami udzielania zamówień publicznych Podmiotu leczniczego na dostawy, usługi i roboty budowlane, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,

 2. nadzór nad prawidłowym wykonaniem zawartych umów,

 3. prowadzenie i nadzór nad inwestycjami oraz remontami bieżącymi,

 4. organizowanie i nadzór nad usuwaniem usterek i awarii w budynkach Podmiotu leczniczego,

 5. nadzór nad eksploatacją aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń technicznych obiektów budowlanych, wyposażenia i instalacji,

 6. nadzór nad planowanymi przeglądami okresowymi oraz zlecanie konserwacji
  i napraw,

 7. prowadzenie i nadzór nad gospodarką tlenem medycznym,

 8. nadzór nad pracą centrali telefonicznej i systemem łączności,

 9. nadzór nad infrastrukturą transportu sanitarnego,

 10. prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej,

 11. przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątku Podmiotu leczniczego,

 12. prowadzenie dokumentacji do prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości,

 13. monitorowanie zużycia mediów,

 14. przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowań w zakresie dzierżawy nieruchomości i ruchomości Podmiotu leczniczego,

 15. przygotowywanie wniosków do ubezpieczenia Podmiotu leczniczego i funduszy prewencyjnych,

 16. monitorowanie programów dotacji unijnych i innych źródeł finansowania wraz
  z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,

 17. realizacja i nadzór projektów unijnych i innych źródeł finansowania,

 18. przygotowywanie analiz techniczno-ekonomicznych,

 19. prowadzenie i nadzór nad gospodarką odpadami na terenie Podmiotu leczniczego,

 20. utrzymanie porządku na terenie Podmiotu leczniczego,

 21. przeprowadzanie dezynfekcji i dezynsekcji na terenie Podmiotu leczniczego,

 22. organizacja transportu wewnętrznego na terenie Podmiotu leczniczego,

 23. organizacja ruchu pojazdów na terenie Podmiotu leczniczego wraz z obsługą bramki wjazdowej i miejsc postojowych,

 24. obsługa sekretariatu w czasie nieobecności jego pracownika.

Działem Logistyki kieruje kierownik.
§ 66.

 1. Dział Statystyki Medycznej i Marketingu podlega bezpośrednio Dyrektorowi
  ds. ekonomiczno-administracyjnych.

 2. Do zadań Działu Statystyki Medycznej i Marketingu należy w szczególności:

  1. przygotowanie ofert w ramach postępowania konkursowego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i innymi płatnikami,

  2. sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej zawartych umów,

  3. obsługa zawartych umów z NFZ – aneksowanie, aktualizacja zasobów kadrowych i sprzętowych, monitorowanie ilościowe i wartościowe,

  4. zawieranie umów cywilnoprawnych na świadczenie usług zdrowotnych,

  5. nadzór nad systemem obiegu informacji oraz aktualizacja komunikatów przekazywanych przez NFZ za pośrednictwem strony internetowej oraz Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji,

  6. monitorowanie i aktualizacja obowiązujących aktów prawnych w zakresie świadczeń medycznych na potrzeby komórek organizacyjnych,

  7. rozliczanie umów podpisanych z WOW NFZ oraz z innymi podmiotami,

  8. przyjmowanie, segregowanie, ewidencja dokumentacji medycznej oraz statystyka w zakresie udzielonych świadczeń medycznych (wypisy),

  9. generowanie raportów statystycznych i rozliczeniowych w ramach zawartych umów z NFZ,

  10. zaopatrzenie komórek organizacyjnych w niezbędne druki –zamawianie druków, opracowywanie wzorów druków, monitorowanie ilościowe i wartościowe umowy na dostawę druków,

  11. zabezpieczenie recept lekarskich dla poszczególnych lekarzy (zamawianie, dystrybucja),

  12. sporządzanie sprawozdań statystycznych,

  13. sporządzanie okresowych zestawień statystycznych wybranych zagadnień
   i wskaźników medycznych uzyskanych przez poszczególne oddziały,

  14. prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej,

  15. udostępnianie dokumentacji medycznej na potrzeby instytucji zewnętrznych
   i osób uprawnionych,

  16. ewidencja ilości i kosztów procedur medycznych,

  17. nadzór nad aktualizacją cennika świadczeń udzielanych odpłatnie przez Podmiot leczniczy,

  18. planowanie i realizacja działań promocyjnych oraz marketingowych Podmiotu leczniczego,

  19. właściwy wybór odpowiednich środków promocji, wykonanie i właściwe wykorzystanie funduszu promocji,

  20. kształtowanie oferty usług Podmiotu leczniczego.

Działem Statystyki Medycznej i Marketingu kieruje kierownik.
§ 67.

 1. Sekretariat podlega bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu leczniczego.

 2. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw zleconych przez Kierownika Podmiotu leczniczego,
  w szczególności tworzenie projektów pism, korespondencji i dokumentów, przepisywanie ich oraz zbieranie i gromadzenie informacji,

 2. odbieranie telefonów, udzielanie odpowiedzi w rutynowych sprawach, przyjmowanie wiadomości telefonicznych lub kierowanie telefonów do odpowiedniej osoby,

 3. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,

 4. umawianie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań Kierownika Podmiotu leczniczego oraz poszczególnych Dyrektorów;

 5. organizacja spotkań Kierownika Podmiotu leczniczego oraz poszczególnych Dyrektorów z interesantami i ich gośćmi,

 6. przygotowanie i organizacja wyjazdów służbowych Kierownika Podmiotu leczniczego oraz Dyrektorów,

 7. przedkładanie dokumentów do podpisu Kierownikowi Podmiotu leczniczego
  i poszczególnym Dyrektorom,

 8. sporządzanie grafików lekarskich na dany miesiąc na podstawie dostarczonych materiałów,

 9. ewidencja korespondencji i przesyłek wychodzących i przychodzących,

 10. wysyłanie pism,

 11. nadawanie i przyjmowanie wszelkich wpływających informacji, korespondencji – fax, poczta elektroniczna - obowiązek jej odbioru i przekazania odpowiednim osobom,

 12. prowadzenie rejestru i rozpowszechnianie zarządzeń wewnętrznych,

 13. obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników.


  1. Rozdział XIV


Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§ 68.


Podmiot Leczniczy współdziała z innymi podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w zawartych z nimi umowach oraz kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.
§ 69.

    1. Podmiot leczniczy może zlecać konsultacje innym lekarzom w zakresie specjalności nie występujących w szpitalu ale wynikających ze wskazań medycznych.

    2. Tryb przeprowadzania konsultacji oraz zasady wynagradzania lekarzy konsultantów za wykonane czynności, określają odrębne umowy.

§ 70.


 1. Transport medyczny pacjentów przenoszonych do innych szpitali organizuje i opłaca podmiot wysyłający.

 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną jednostce, której został przekazany pacjent.

 3. Pacjent wypisany ze szpitala otrzymuje:

  1. kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania,

  2. zalecenia dalszego postępowania.

 4. Podmiot w czasie przekazania pacjenta do innej jednostki zapewnia stałą opiekę wykwalifikowanego personelu lub zleca wykonanie tej usługi innym uprawnionym jednostkom.

 5. Przekazanie pacjenta potwierdza jednostka przyjmująca.Rozdział XV

Uprawnienia i obowiązki pacjentów
§ 71.

 1. W zakresie usług zdrowotnych świadczonych przez Podmiot pacjentom przysługują prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku – o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 ze zmianami/.

 2. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania warunków zawartych w niniejszym regulaminie i zarządzeniach Kierownika Podmiotu leczniczego oraz regulowania należności za odpłatne świadczenia zdrowotne.

 3. W przypadku odpłatnych świadczeń zdrowotnych, pacjent obciążany jest kosztami
  na podstawie wystawionej faktury VAT. Należności winny być zapłacone w termie 7 dni od daty doręczenia faktury VAT.

 4. Prawa i Obowiązki pacjenta w Podmiocie określa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta stanowiąca załącznik Nr 2.

 5. Podmiot leczniczy udostępnia pacjentom Kartę Praw i Obowiązków Pacjenta.

 6. Personel Podmiotu leczniczego sprawujący opiekę nad pacjentem zobowiązany jest do udzielania informacji w tym zakresie.Rozdział XVI

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
§ 72.

 1. Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalana jest zgodnie
  z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 2. Odpłatność za udzielane świadczenia zdrowotne, które nie są finansowane
  ze środków publicznych określa cennik świadczeń odpłatnych.Rozdział XVII

Obowiązek szpitala w razie śmierci pacjenta
§ 73.

 1. W celu zapewnienia prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zgonu pacjenta w Podmiocie leczniczym i zagwarantowania warunków bezpiecznego przechowywania i transportu zwłok, wszystkie komórki organizacyjne szpitala mające związek ze zgonem, są obowiązane postępować zgodnie ze standardem postępowania w przypadku zgonu pacjenta.

 2. Za przechowanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny pobierana jest opłata od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  /Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zmianami/.


Rozdział XVIII


Skargi i wnioski
§ 74.

 1. Skargi i wnioski może składać każdy pacjent, osoba bliska lub opiekun faktyczny
  – w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 2. O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem rozstrzyga treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania.

 4. Skargi rozpatrywane są przez osobę wyznaczoną przez Kierownika Podmiotu leczniczego.

 5. Odpowiedź na skargę lub wniosek następuje w formie pisemnej i doręcza się adresatowi listem poleconym.Rozdział XIX

Postanowienia końcowe
§ 75.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 października 2014 r. na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 15/2014 z dnia 21 października 2014 r.

 2. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wymaga zachowania procedury właściwej przy jego uchwaleniu.

         ....................................................................... Zarząd Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.


Regulamin organizacyjny Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.


/


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna